Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2004"

Transkript

1 Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2004 Ole Amstrup, Alex Sand Frich, Tim Hesselballe Hansen, Knud Pedersen og Kasper Thorup Rapport nr 35 fra Sjældenhedsudvalget (With a summary in English: Rare birds in Denmark and Greenland in 2004) Indledning Denne rapport omhandler 169 færdigbehandlede sager fra Danmark, heraf 148 fra Heri indgår 12 sager, som SU har behandlet på opfordring fra lokalrapporternes redaktioner vedrørende arter, som er udgået af SU-listen, men som skønnes at være sjældne lokalt eller er truffet på usædvanlige tidspunkter af året. Disse fund publiceres (siden Rasmussen 1997) i den landsdækkende årsrapport i DOFT, men er tillige nævnt sidst i denne rapport. 136 (80%) af de behandlede sager blev godkendt, hvilket kan sammenlignes med en godkendelsesprocent på mellem 76 og 83 de seneste 10 år. 74 (55%) af de godkendte sager blev dokumenteret ved hjælp af foto, video eller bånd. For Grønland færdigbehandledes ingen sager til denne rapport. Til og med denne rapport henligger der 9 sager, som af forskellige årsager endnu ikke er færdigbehandlet. En liste over disse sager samt en liste over forkastede fund findes bagest i rapporten. Den systematiske gennemgang og den regionale inddeling er som i den foregående rapport (Amstrup et al. 2004). Hvis intet andet er nævnt, er der tale om ét rastende individ. Betegnelserne 1K og 2K står for henholdsvis første og andet kalenderår; 2K+ (3K+) betyder, at fuglen mindst er i sit andet (tredje) kalenderår, men kan være ældre. Ad. = adult (gammel, udfarvet fugl), imm. = immatur (dragter mellem juvenil og adult), juv. = juvenil (første egentlige fjerdragt), pull. = pullus (dununge), rst. = rastende, sdr. = sommerdragt, vdr. = vinterdragt, odr. = overgangsdragt, trk.fors. = trækforsøgende, trk. = trækkende, syng. = syngende og ringm. = ringmærket. Efter artsnavnet er i parentes angivet 1) antal anerkendte fund og individer (adskilt af en skråstreg) før 1950; 2) antal anerkendte og SU-godkendte fund og individer fra og med 1950 til og med 2003; 3) antal godkendte fund og individer i Denne opdeling er i overensstemmelse med den standard, der anbefales af AERC (Association of European Rarities Committees). Bemærk i øvrigt, at antal fund ikke altid er identisk med antal individer, idet flokke og par regnes som enkeltfund, mens f.eks. fem enkeltindivider på én dag regnes som 5 fund. I lighed med europæisk stan- Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 99 (2005):

2 170 Sjældne fugle 2004 dard regnes ynglefund (inkl. unger) som ét fund, mens samme tilbagevendende individ over flere år regnes for flere fund. Efter observatørnavnet er det oplyst, om de enkelte fund er dokumenteret med foto (Foto), videofilm (Video), lydoptagelse (Bånd) eller dødfunden fugl (Død). Desuden er findere(n) ved hvert fund markeret med en asterisk (*) foran observatørnavnet. Som finder(e) regnes den (de), der har været til stede, da fuglen blev opdaget/bestemt. Imidlertid fremgår det ikke altid tydeligt af beskrivelserne, hvem finderen er, og der kan derfor mangle enkelte markeringer. I beskrivelser til SU bør det angives, hvem finderen er. I bemærkningerne til de enkelte arter og underarter er den normale yngle- og vinterudbredelse (eller udbredelsen, hvorfra danske forekomster vurderes at komme) tilføjet i parentes. Sjældne fugle i 2004 Året var kun få dage gammelt, da en Nathejre blev fundet ved Lønnerup Fjord. Dette lovede godt, men som så ofte før forløb årets første tre måneder meget stille, hvad sjældenheder angår. I sidste halvdel af april steg temperaturen, og så gik det for alvor løs. Åbningen blev noget uventet landets fjerde fund af Steppevibe. Den stod ved Tissø, som pudsigt nok husede landets første Sumpvibe i Slutningen af april og første halvdel af maj var en periode med mange af årstidens traditionelle sjældenheder, Blåvinget And, Lille Skrigeørn, Stylteløber, Triel, Citronvipstjert, Hvidskægget Sanger, og for fjerde år i træk den sædvanlige Amerikanske Rørdrum. Den mest opsigtsvækkende fugl i perioden var dog en Alpejernspurv, der blev ringmærket i Blåvand. Det var en art, som næsten ingen før havde set herhjemme, så store mængder fuglekiggere drog til det vestjyske i de to dage, fuglen var der. Maj blev ellers en noget kølig affære med f.eks. ret få Steppehøge, men i månedsskiftet maj/juni blev det varmt, og det resulterede i Nonnestenpikker på Lolland, Slangeørn ved Tofte Mose, Rosenbrystet Tornskade i Skagen og Lille Gulbug på Christiansø. Sommermånederne stod vanen tro i vadefuglenes tegn, og overskriften var en stationær Mongolsk Præstekrave i Vadehavet, det andet danske fund og det første af underarten atrifons. Selvom den kunne være noget drilsk, blev den vist set af alle, der forsøgte sig. I forbindelse med præstekraven blev der også fundet en Hvidrygget Ryle, og herudover bød sommeren i Vadehavet på både Amerikansk og Sibirisk Hjejle. I efteråret blev der set et pænt udvalg af de rigtig sjældne østlige småfugle. I oktober gjorde Christiansø sig bemærket med både Stribet Græshoppesanger og Gulddrossel som nye arter for øen. I resten af landet kunne der ses Schwarz' Løvsanger, Blåstjert, Humes Sanger og to Dværgværlinger. I Nordjylland havde både Hirtshals og Skagen besøg af den samme Bonapartemåge, i hhv. oktober og november. Som en flot afslutning på året kom Krognæbbene til landet i november og december. I modsætning til de seneste invasioner var fuglene fordelt næsten ligeligt mellem det nordlige Jylland og det nordlige Sjælland, og mange i hovedstadsområdet fik set arten. Flere steder kunne man nyde stationære, bærspisende og næsten håndtamme Krognæb, og det bliver nok først og fremmest dem, året vil blive husket for. SU-listen En enkelt ny underart blev føjet til den danske liste i 2004: Mongolsk Præstekrave ssp. atrifons. Listen over arter og racer, som skal godkendes af SU, er senest publiceret i Rasmussen (1997), med ændringer i Rasmussen (1998, 1999), Thorup & Nielsen (2000), Nielsen & Thorup (2001), Ortvad et al. (2002) og Amstrup et al. (2004). SU-listen kan desuden findes på dk/01_organisation/udvalg/su_listen.html. En generel vejledning i indsendelse af sager findes på SU.html#indsend. SU behandler fund af arter fra alle kategorier (se nedenfor), og for at få så fyldestgørende et billede som muligt af de forskellige arters og racers optræden herhjemme, er det i princippet vigtigt, at alt bliver rapporteret. Der vil dog forekomme tilfælde hvor det må skønnes, at en SU-godkendelse ikke er nødvendig, f.eks. fund af almindelige burfugle (Undulat m.fl.). Er man i tvivl om, hvorvidt et fund bør behandles af SU, kan man kontakte udvalget. Kategorier I henhold til AERC-standard inddeles de i Danmark trufne fuglearter i 5 kategorier, defineret som følger: A Arter der betragtes som spontant optrædende og er truffet mindst én gang siden 1. januar 1950; f.eks. Vibe og Amerikansk Pibeand. Som spontant optrædende regnes ligeledes skibs- eller på anden måde assisterede forekomster, når fuglen ikke har været fodret eller tilbageholdt. B Arter der betragtes som spontant optrædende, men kun er truffet før 1950; f.eks. Kravetrappe og Bartramsklire.

3 Sjældne fugle Nathejre, 2K, Lønnerup Fjord, 5/ Foto: Ole Krogh. Night Heron. Steppevåge, adult, Skagen, 19/ Foto: Knud Pedersen. Steppe Buzzard. Blåvinget And, adult, Sneum Engsø, 2/ Foto: Ole Krogh. Blue-winged Teal. Steppevibe, Tissø,18/ Foto: Rune Sø Neergaard. Sociable Plover. C Udsatte og undslupne arter, som har etableret en fritlevende og selvsupplerende bestand, enten herhjemme eller i andre lande; f.eks. Nilgås og Fasan. D Arter som ville være placeret i A eller B, hvis ikke der var rimelig tvivl om, hvorvidt de nogensinde havde optrådt spontant i landet; f.eks. Flamingo og Almindelig Pelikan. E Arter der betragtes som undsluppet fra fangenskab eller på anden måde kun unaturligt har optrådt i landet, eller hvis fritlevende bestande hvis eksisterende formentlig ikke er selvsupplerende; f.eks. Rødrygget Pelikan, Steppeørn med stropper og ynglefund af Mandarinand. Den officielle danske liste udgøres af arterne i kategori A, B og C. Fund af arter i kategori D og E behandles også af SU, men publiceres særskilt bagest i SU-rapporten. Sjældenhedsudvalgets medlemmer SU bestod frem til udgangen af 2004 af følgende medlemmer: Ole Amstrup, Jan Hjort Christensen, Alex Sand Frich, Tim Hesselballe Hansen, Sebastian Klein, Peter H. Kristensen, Henrik Haaning Nielsen, Kent Olsen, Knud Pedersen (sekretær) og Kasper Thorup. Sjældenhedsudvalgets adresse: Sjældenhedsudvalget, DOF, Vesterbrogade , 1620 København V. For kritik og kommentarer til denne rapport takkes Sjældenhedsudvalgets medlemmer samt Morten Bentzon Hansen og Palle A.F. Rasmussen. Endvidere tak til Lars Svensson for faglig bistand ved behandlingen af enkelte sager. Takkes skal også Magnus Hellström for informationer om sjældne fugleforekomster i Sverige i Den største tak rettes dog til de mange, der rapporterede deres observationer til SU og dermed skabte grundlaget for denne rapport. Kategori A: Spontane forekomster Category A: Species recorded in an apparently wild state

4 172 Sjældne fugle 2004 Kuhls Skråpe Calonectris diomedea (0, 42/43, 2/2) 2004: 15.6, Gilbjerg Hoved (S), trk., *Alexander John Lee, *Kurt Møller Nielsen. 28.9, Rågeleje (S), trk., *Anders Hammergart, *Helle Nielsen, *Anders Søgaard. Langt de fleste danske fund er fra juli-oktober, men der er dog også fund fra første halvår. I de seneste ti år har Kuhls Skråpe, som den eneste havfugleart, været hyppigere på Sjælland end i Jylland. (Middelhavet og Midtatlanten; overvintrer Sydatlanten) Balearskråpe Puffinus mauretanicus (1/1, 43-44/47-48, 5/5) 2004: 26.6, Roshage, Hanstholm (NJ), trk., *Egon Mogensen, *Frits Rost. 22.8, Skagens Gren (NJ), trk. (kl ), *Rolf Christensen, *Knud Pedersen, *Erik Holm Sørensen. 22.8, Skagens Gren (NJ), trk. (kl ), *Knud Pedersen, *Erik Holm Sørensen. 24.8, Gallohaven, Risskov Strand (ÅH), Klaus B. Fries, Rune Sø Neergaard, Rasmus Due Nielsen, Mads Navntoft Olsen. 16.9, Skagens Gren (NJ), *Rolf Christensen, *Knud-Erik Christensen. Med 5 fund et godt år, kun overgået af 1997 og 2003 med hhv. 7 og 8 fund. Tendensen med en påfaldende overvægt af nordjyske fund fortsætter. Arten har været årlig i Danmark siden 1995, og i seks af årene har der været fund på Skagens Gren. (Vestlige Middelhav; overvintrer i Middelhavet og tilstødende dele af Atlanterhavet) Topskarv Phalacrocorax aristotelis (-, fra og med 1984:37/37, 2/2) 2004: 19.4, Horns Rev Møllepark (RB), 2K, *Ole Roland Therkildsen via Fugleognatur.dk , Skagen Havn (NJ), 1K, *Martin Søgård Nielsen, *Ole Zoltan Göller, Knud Pedersen m.fl. På trods af, at arten er regelmæssig i landene omkring os, er den fortsat uregelmæssig i Danmark. (Britiske Øer og Norge) Amerikansk Rørdrum Botaurus lentiginosus (0, 4/4, 1/1) 2004: , Bygholm Vejle (NJ), 5K+ paukende, *Henrik Haaning Nielsen m.fl. Utvivlsomt den samme fugl som i 2001, 2002 og (Nordamerika; overvintrer i det sydlige Nordamerika og Mellemamerika) Nathejre Nycticorax nycticorax (3/3, 20/20, 2/2) 2004: , Lønnerup Fjord (NJ), 2K (fundet død 8.2), *Søren Haaning Nielsen m.fl. 25.4, Vorsø (ÅH), 2K, *Jens Gregersen. Det eneste tidligere vinterfund i Danmark var 13-27/ K Fannerup Dambrug (ÅH) (Olsen 1989) og altså tidsmæssigt næsten sammenfaldende med årets vinterfund. Vinterfund på vore breddegrader er usædvanlige, og arten findes i visse fugleparker; men da fuglen ikke udviste tegn på fangenskab, har Sjældenhedsudvalget ligesom med alle tidligere fund valgt at betragte forekomsten som spontan. Der er adskillige vinterfund fra det nordlige Europa; bl.a. en 2K, der blev skudt i England pri. januar 1980, og som var ringmærket som redeunge nær Odessa (Gantlett et al. 2002). (Mellem- og Sydeuropa; overvintrer tropisk Afrika) Purpurhejre Ardea purpurea (8/8, 11/11, 1/1) 2004: , Gl. Frederikskog, Rudbøl (SJ), 1K, *Erik Danielsen, *Freddy S. Hansen, *Hans Rytter m.fl. De eneste tidligere daterede 1K-fugle var 23/ km syd for Ribe (RB) (Frich & Nordbjærg 1992) og 1-18/ Klydesøen (S) (Ortvad et al. 2002). (Mellemog Sydeuropa; overvintrer i tropisk Afrika) Sort Ibis Plegadis falcinellus (13/20, 18/20, 1/1) 2004: 28.9, Vestamager (S), Preben Berg, Sune Madsen m.fl. Siden rekordåret 1994 er arten kun set i 1999 og (Sydeuropa og Centralasien; overvintrer i Nord- og Østafrika samt Sydøstasien) Amerikansk Pibeand Anas americana (0, 24/24, 1/1) 2000: , Næs Søjord, Fanø (RB), 3K+, Kent Olsen m.fl. 2003: , Nibe/Gjøl Vildtreservat (NJ), 3K+, *Jan Skriver m.fl. 2004: 9.4 Nexø Sydstrand (B), 3K+, *Oluf Lou, Steen E. Jensen m.fl. Med fundet på Fanø voksede antallet af fund fra rekordåret 2000 til 7. Fuglen i Nibe/Gjøl Vildtreservat optrådte i selskab med en hybrid mellem Pibeand A. penelope og Amerikansk Pibeand. Fundet gør 2003 til det næstbedste år (4 fund). Fundet fra 2004 er det første på Bornholm. Regionsfordelingen er nu NJ 6, RK 8, RB 2, SJ 3, F 1, S 4 og B 1. (Nordamerika) Blåvinget And Anas discors (1/1, 14/16, 1/1) 2004: 2-3.5, Sneum Engsø (RB),, *Rune Skjold Tjørnløv m.fl. Første fund for Ribe Amt, men ellers et typisk forårsfund: af de i alt 16 fund stammer 14 fra april og maj. I Holland var der til og med fund (van der Vliet et al. 2003, 2004). I 2004 havde Sverige sit 22. fund, også i starten af maj. (Magnus Hellström i brev). (Nordamerika) Hvidøjet And Aythya nyroca (4/4, 24/27, 5/5) 2004: 6 og 20.3, Gavnø (S),, *Rasmus Strack m.fl. (Video). 16.5, Præstesøen, Værløse (S),, *Jens Eriksen m.fl , Ejby Mose (S),

5 Sjældne fugle , Stig Linander m.fl , Hejresøen, Amager (S),, *Rasmus Strack, Preben Berg m.fl , Røgbølle Sø (LF), 2K+, *Rasmus Strack, *Jimmy Skat Hansen 26.11, Borreby Mose (S), 1K skudt, Bjarne Frost via Bent Møller Sørensen Fundene fra Præstesøen og Ejby Mose regnes som samme fugl. Det skal bemærkes, at på visse fotos af fuglen fra Ejby Mose ses en større kontrast mellem bryst og flanker end normalt hos arten. Med 5 fund blev 2004 det hidtil bedste år, og med de 4 fund på Sjælland kommer totalen her op på 12. Et fund fra 14/ ved Vest Stadil Fjord (RK) anerkendes ikke længere; det er nævnt i Andersen et al. (1973). (Øst- og Sydøsteuropa; overvintrer Middelhavet, Sortehavet og Nordafrika) Brilleand Melanitta perspicillata (0, 22/24, 4/4) 2004: , Blåvandshuk (RB), 3K+, *Henrik Knudsen, Alex Sand Frich m.fl , Blåvandshuk (RB), 3K+, *Alex Sand Frich m.fl. 9.5, Bulbjerg (NJ), 3K+, *Søren Skov, Lars Borup m.fl , Vigsø Bugt, Hanstholm (NJ), 3K+, *Søren Haaning Nielsen, Henning R. Sørensen m.fl og , Nørre Lyngvig, Holmsland Klit (RK), 3K+, *Morten Jenrich Hansen, *Ole Amstrup m.fl. Med 4 fund blev 2004 det hidtil bedste år. Fuglen i Blåvand var blot landets andet fund af en hun. De to forekomster i Nordjylland er regnet som ét fund, mens de to fugle i Blåvand regnes som to forskellige fund, selv om de sås sammen to af dagene. I Holland var der til og med fund af 13 fugle (van der Vliet et al. 2004). (Nordamerika) Slangeørn Circaetus gallicus (Uddød Herefter 1/1, 29/29, 1/1) 2004: , Tofte Mose (NJ), 2K+, *Tom B. Andersen, *Willy Jørgensen, *Flemming Ahlmann, Hans Christophersen m.fl , Tofte Mose (NJ), 2K+ lys type, Tscherning Clausen, Anthon Thøger Larsen, Tim Andersen m.fl. De to forekomster regnes her for samme individ og dermed som ét fund i opsummeringen. Andet år i træk med langtidsstationær Slangeørn i området Lille Vildmose/ Tofte Mose, og det er ikke utænkeligt, at der er tale om samme lyse individ, som sås i området i perioden 20/7-1/ (Amstrup et al. 2004). (Syd- og Østeuropa; overvintrer nordligt i tropisk Afrika) Steppehøg Circus macrourus (14/14, 126/127, 11/13) 2001: , Skallingen (RB), 1K, Ole Amstrup m.fl. 2003: 1.9, Sydvestpynten, Amager (S), 2K trk., *Preben Berg. 2004: 17.4, Bulbjerg (NJ), 4K rst. og trk., *Henrik Haaning Nielsen, *Søren Haaning Nielsen, Egon Mogensen 18.4, Højen, Skagen (NJ), 4K+ trk., *Henrik Mikkelsen, Lars Ole Gjesing. 18.4, Tissø og Åmosen (S), 4K+ trk., *Andreas Bruun Kristensen, Lars Adler Krogh m.fl. 3.5, Skagen Nordstrand (NJ), 2K trk., *Jørgen Hulbæk Christiansen m.fl. 28.5, Skagen (NJ), 4K+ trk.fors., *Michael Fink Jørgensen, *Thorbjørn Eriksen, *Morten Ellis Petersen m.fl. 4.9, Mandehoved, Stevns (S), 3K+ trk. *Tim Andersen m.fl. 6.9, Sydvestpynten, Amager (S), 1K, *Preben Berg, *Stig Kjærgaard Rasmussen, *Peter S. Jørgensen. 19.9, Sønderskoven, Als (SJ), 4K+ trk., *Dennis M. Langholz , Vestamager (S), 1K, *Mathias Glavind, *Jesper Bay Jacobsen, Gert Østerbye, Tim Andersen m.fl. 3.10, Stigsnæs (S), 1K trk., *Lars Jensen m.fl. 9.10, Gedser Odde (LF), 4 1K trk., *Anders Fischer, *Louis A. Hansen m.fl. Fundene ved Bulbjerg 17/4 og Skagen 18/4 regnes for samme fugl. Af de fire fugle på Gedser Odde 9/10 trak den ene alene og de tre andre i flok, hvorfor forekomsten er regnet som 2 fund i opsummeringen. Igen et år med mange Steppehøge i Danmark, men mange fund finder desværre ikke vej til Sjældenhedsudvalget. Det svenske sjældenhedsudvalg godkendte 46 fund i 2004, det næsthøjeste antal nogensinde (Magnus Hellström i brev). Det er bemærkelsesværdigt, at tre af de fire forårsfund i Danmark var gamle hanner, idet 2K-fugle plejer at dominere. (Østeuropa og Centralasien; overvintrer tropisk Østafrika, Lilleasien og Indien) Ørnevåge Buteo rufinus (1/1, 9/9, 2/2) 2004: 28.8, Gedser Odde (LF), 1-2K trk., *Henrik Brænder, *Louis A. Hansen m.fl. 25.9, Egedam, Hillerød (S), 2K+ trk. *Per Ekberg Pedersen. Andet år i træk med fund af denne art. Dagen før fundet ved Egedam sås en adult Ørnevåge trække sydvest over Falsterbokanalen og Skanörs Ljung i Sverige (Magnus Hellström i brev). (Sydøsteuropa og Centralasien samt Nordafrika) Musvåge Buteo buteo Med karakterer svarende til Steppevåge ssp. vulpinus (1/1, 3/3, 1/1) 2004: 19.4, Batterivej, Skagen (NJ), 3K+ trk. fors., *Knud Pedersen Første fund siden Fundet er bemærkelsesværdigt ved, at racetilhørsforholdet ikke blev bemærket i felten, men først ved den efterfølgende billedbehandling. Underarten er langdistancetrækker og muligvis overset i Danmark. (Nordøstlige Skandinavien, de Baltiske lande og Rusland; overvintrer i Afrika)

6 174 Sjældne fugle 2004 Lille Skrigeørn Aquila pomarina (9/?, 92-94/?, 4/4) 2004: 3.5, Skagen (NJ), 2 2K+ trk.fors., *Jørgen Hulbæk Christiansen, *Erik Kramshøj, Knud Pedersen m.fl. 5.6, Skagen (NJ), 3K+ trk. fors., *Rolf Christensen, *Lennart Pedersen m.fl. 23.9, Dueodde (B), 2K+ trk.fors., *Henning Lykke Larsen, *Steffen Nielsen m.fl. De to fugle ved Skagen 3/5 sås på et tidspunkt sammen, men de regnes her som to fund. (Østeuropa; overvintrer sydlige og sydøstlige Afrika) Stor Skrigeørn Aquila clanga (3/?, 52/?, 1/1) 2003: 14.9, Køge Havn (S), imm. trk., *Rasmus Strack, *Troels Eske Ortvad, *Henrik Kristensen. 2004: 14.11, Gedser Odde (LF), imm. trk., *Louis A. Hansen, *Asbjørn Jensen, *Palle Rasmussen. Andet år i træk med fund af denne art. I Sverige sås en 2K trække ud ved Falsterbo 8/11 (Magnus Hellström i brev), og det er sandsynligt, at det var samme fugl, som sås ved Gedser. Fundet ved Køge Havn 14/ bringer totalen for 2003 op på 5 fund. Bemærk, at der 14/ også sås en imm. ved Hyllekrog (LF) (Amstrup et al. 2004), og det er muligt, at der var tale om samme individ. (Rusland og østlige Baltikum; overvintrer Sydøsteuropa, Lilleasien og Nordøstafrika) Steppeørn Aquila nipalensis (0, 20/20, 1/1) 2004: 8.9, Stevns Klint (S), imm. trk., *Rasmus Strack m.fl. Andet år i træk med fund af denne art. Fuglen sås samme dag trække ud ved Falsterbo i Sverige (Magnus Hellström i brev). (Centralasien; overvintrer tropisk Afrika) Lille Tårnfalk Falco naumanni (3/3, 7/7, 0) 1861: x.7, Gram (SJ), 3K+ skudt, skindsamlingen Zoologisk Museum, København via Jørgen Staarup Christensen Skindet er fra juli måned uden dato. (Syd- og Østeuropa; overvintrer i Afrika syd for Sahara) Jagtfalk Falco rusticolus (39/39, 70/70, 4/4) 2004: 15.4, Korshage, Rørvig (S), 2K trk., *Jørgen Hulbæk Christiansen, *Anders Fischer, *Jørgen Scheel. 9.10, Højstrup, Helsingør (S), 1K trk., *Steen Søgaard m.fl , Dronningedammen, Hørsholm (S), 1K, *Simon Berg Pedersen , Tipperne (RK), 1K, *Ole Amstrup m.fl. Andet år i træk med fund af Jagtfalk. I årene 2000, 2001 og 2002 sås ingen. (Nordlige Skandinavien, Finland og Rusland) Stylteløber Himantopus himantopus (13/16, 23/28, 2/2) 2004: , Viskum Kirke, Tjele (ÅH), *Christian Sørensen, Martin Kviesgaard m.fl. 1.5, Sneum Engsø (RB), Per Poulsen m.fl. via Netfugl.dk Har været årlig siden årtusindskiftet. Fundet ved Viskum Kirke er første aprilfund, mens hovedparten af fundene er fra maj. (Mellem- og Sydeuropa; overvintrer tropisk Afrika) Triel Burhinus oedicnemus (17/22, 21/21, 1/1) 2004: 1-2.5, Hjardemål Klit (NJ), *Søren Haaning Nielsen, John Kyed m.fl. via Netfugl.dk Det 16. fund i Nordjylland, som står for over 40% af fundene. Siden 1978 har der i alt været 18 fund, hvoraf de 14 er fra Nordjylland. (Mellem- og Sydeuropa; overvintrer Sydeuropa og Nordafrika) Sortvinget Braksvale Glareola nordmanni (2/2, 7/7, 0/0) 2002: , Hofmansgave, Odense Fjord (F), 1K, *Kurt Due Johansen, Tim Hesselballe Hansen m.fl. Kun det andet efterårsfund det første blev ligeledes gjort 30/9, men i 1934 ved Engholmstrand, Nørresundby (NJ) (Olsen 1992). Første fund på Fyn, og regionsfordelingen er hermed NJ 5, RK 1, RB 1, S 2 og F 1 (et individ set 1999 i både NJ og RB er regnet som ét fund i opsummeringen). I 2002 var der også et fund i maj, ved Korshage (S) (Klein et al. 2003). (Sortehavsegnene og Centralasien; overvintrer i det sydlige Afrika) Steppevibe Vanellus gregarius (2/2, 1/1, 1/1) 2004: , Tissø (S), 2K+, *Uffe Seneca m.fl. via Netfugl.dk Fjerde fund af denne på verdensplan meget sjældne art. Antallet af fugle i overvintringsområderne er kraftigt nedadgående, og antallet af ynglepar vurderes at være så lavt som (Evans 2004, Tomkovich & Lebedeva 2004). Den kraftige tilbagegang skyldes formentlig flere faktorer, så som øget nedbør, færre græssende får og kreaturer samt øget prædation fra råger, der er steget i antal pga. øget tilplantning (Belik 2005). Det er derfor bemærkelsesværdigt med 2 fund i dette årtusinde. De 3 øvrige fund er 1857 Sydlolland (LF), 23/ Ræhr, Hanstholm (NJ) og 29/6-24/ Søborg Sø, Vellingerød og Alsønderup Enge (S) (Olsen 1992, Nielsen & Thorup 2001). Holland er klar nummer ét i Europa med 41 fund til og med 2003 (van der Vliet et al. 2004). (Centralasien; overvintrer Nordøstafrika, Irak, Mellemøsten og Indien) Sibirisk Hjejle Pluvialis fulva (0, 19/19, 2/2) 2003: 16.5, Revlbuske, Lønnerup Fjord (NJ), 2K, *Søren Haaning Nielsen, Henrik Haaning Nielsen m.fl. 2004: 29.4, Lund Fjord (NJ), 3K+, *Henrik Haaning Nielsen, John Kyed m.fl. 9.7, Salt-

7 Sjældne fugle Mongolsk Præstekrave, Rømø, 10/ Foto: Anders E. Sørensen. Lesser Sand Plover. Bonapartemåge, adult, Skagen Havn, 23/ Foto: Peter Nielsen. Bonaparte's Gull. Hvidrygget Ryle, adult, Rømø, 12/ Foto: Ole Krogh. White-rumped Sandpiper. Nonnestenpikker, 2K, Kramnitse, Lolland, 30/ Foto: Ole Zoltan Göller. Pied Wheatear. vandssøen, Margrethe Kog (SJ), 3K+, *Michael Schwalbe, *Flemming Falk m.fl , Højer Vade (SJ), 3K+, *Carsten Svejstrup Sørensen m.fl. Der foreligger et tidligere godkendt fund af en 2K fra Revlbuske, Lønnerup Fjord 10/ (Amstrup et al. 2004). Forskelle i dragtkarakterer viser, at der er tale om to forskellige fugle. Fundet fra Margrethe Kog og Højer Vade regnes for samme fugl. Bemærkelsesværdigt er det, at alle tre danske forårsfund stammer fra Vejlerne (NJ). (Nordrusland og Alaska; overvintrer Sydøstasien og Australien) Amerikansk Hjejle Pluvialis dominica (0, 6/6, 1/1) 2004: , Grønningen, Fanø (RB), 2K, *Kim Fischer, Jens Toftelund Madsen m.fl. Første fund siden 1999, og det første i Ribe Amt. Regionsfordelingen er NJ 3, RB 1, SJ 1 og S 2 (Nordamerika; overvintrer i Sydamerika) Mongolsk Præstekrave Charadrius mongolus (0, 1/1, 1/1) Med karakterer svarende til ssp. atrifons (0, 0, 1/1) 2004: 22.6, Råhede Vade (RB), *Kurt Bredal Christensen via Netfugl.dk , Lakolk Strand, Rømø (SJ),, *Ole Kristjansen m.fl. via Netfugl.dk , Lakolk Klitsø, Rømø (SJ),, *Morten Bentzon Hansen m.fl. via Netfugl.dk Alle observationer drejer sig med stor sandsynlighed om samme fugl, hvorfor de kun regnes som ét fund. Blot andet fund af arten; det første var 2-3/ Korevlerne (S) (Olsen 1989) og drejede sig om en fugl med karakterer som C. m. mongolus. Vedrørende racebestemmelse se Garner et al. (2003). Sverige har 6 fund, det seneste i 2000 (Breife et al. 2003, Club300). (Central- og Østasien; overvintrer i Østafrika og Østasien) Hvidrygget Ryle Calidris fuscicollis (0, 15/15, 1/1) 2004: , Rømø Sønderstrand (SJ), 2K+, *Andreas Bruun Kristensen m.fl. Et typisk sommerfund, 11 af de 16 fund er fra perioden 1/7-23/8. (Arktisk Canada; overvintrer i Sydamerika)

8 176 Sjældne fugle 2004 Stribet Ryle Calidris melanotus (0, 52-54/53-55, 5/5) 2004: 4.5, Tipperne (RK),, *Ole Thorup, Ole Amstrup m.fl , Vest Stadil Fjord (RK),, *Peter H. Kristensen, Ole Amstrup m.fl. 7.6 Ny Spøttrup, Salling (NJ), *Frits Rost m.fl , Skjern Enge (RK), 2K+, *Ole Amstrup, *Karl-Erik Kristensen m.fl , Margrethekog (SJ), 1K, *Tommy Kaae Arten har været årlig siden 1992, og den udgår af SUlisten fra og med (Nordamerika og Østsibirien; overvintrer Sydamerika) Prærieløber Tryngites subruficollis (1/1, 24/24, 1/1) 2004: , Filsø (RB), 1K, Per Poulsen m.fl. via Netfugl.dk Arten har været årlig siden Den regionale fordeling er NJ 6, RK 8, RB 2, SJ 2, S 6 og LF 2. (Arktisk Nordamerika; overvintrer sydlige Sydamerika) Damklire Tringa stagnatilis (0, 70/89, 2/2) 2001: 18.8, Agerødæmningen (NJ), 1K, *Jens Kristian Kjærgaard, John Kyed m.fl. 2004: og , Majbølle Nor (LF), 1K, *Andreas Bruun Kristensen m.fl , Lakolk Klitsø, Rømø (SJ), 1K, *Peter H. Kristensen, *Søren Christoffersen, Morten Bentzon Hansen m.fl. Med fundet på Agerødæmningen blev antallet af fund i rekordåret 2001 øget til 11 (Ortvad et al. 2002). Fundet i Majbølle Nor er landets tidligste af en juvenil fugl. Arten udgår af SU-listen fra og med (Rusland; overvintrer tropisk og sydlige Afrika) Terekklire Xenus cinereus (2/2, 32/32, 1/1) 2004: 5.5, Tusholm, Læsø (NJ), *Kent Olsen. Landets tidligste fund; det tidligste hidtil var 11/ Rømø Sønderland (SJ) (Rasmussen 1997). Regionsfordelingen er NJ 8, RK 1, RB 4, SJ 3, F 1, S 15, M 2 og B 1. (Finland og Nordrusland; overvintrer tropisk Afrika og Det Indiske Ocean) Bonapartemåge Larus philadelphia (0, 2/2, 1/1) 2004: , Hirtshals Havn (NJ), 3K+, Rolf Christensen m.fl. via Netfugl.dk og 27.11, Skagen Havn (NJ), 3K+, *Rolf Christensen m.fl. via Netfugl.dk Fundene regnes her for samme individ og dermed som ét fund i opsummeringen. Første danske fund var i Skagen (NJ) 13-15/ (Olsen 1989, Frich & Nordbjærg 1992), det andet i Hirtshals (NJ) 7/11-3/ (Rasmussen 1997); sidstnævnte fugl sås også i marts 1996 (Rasmussen 1998). (Nordamerika) Spurveugle Glaucidium passerinum (17/17, 30/30 ud over invasionen på Sjælland i 1999/2000, 1/1) 2004: 10.10, Stenløse (S), Michael Fink Jørgensen, Martin Holm m.fl. Siden invasionen i 1999/2000 har der været yderligere et fund, i (Skandinavien, Finland og Rusland) Korttået Lærke Calandrella brachydactyla (0, 37/37, 1/1) 2004: , Skagens Gren (NJ), *Rolf Christensen, Peter Nielsen m.fl. (Foto) Bortset fra 1999 årlig siden Arten er regelmæssig i Sverige (Breife et al. 2003). (Sydeuropa og Asien; overvintrer i den sydlige del af Sahara og savannebæltet i tropisk Afrika, Arabien og Mellemøsten) Rødrygget Svale Hirundo daurica (0, 65/69, -/-) 2003: 17.5, Korshage, Rørvig (S), *Peter Rasmussen, *Knud-Erik Strange, *Peter Cilius Christensen m.fl. 18.6, Kronborg Slot (S), trk., *Sebastian Klein. Fuglen ved Korshage regnes for samme individ som blev set på lokaliteten 18/ (Amstrup et al. 2004). Totalen for rekordåret 2003 er nu 15 fund af 16 fugle. Arten udgik af SU-listen fra og med (Sydeuropa og Asien; overvintrer savannebæltet i tropisk Afrika og Sydasien) Citronvipstjert Motacilla citreola (0, 21/22, 2/2) 2004: 2.5, Skagens Gren (NJ), rst. og trk., *Rolf Christensen m.fl. 21.9, Salthammer Odde (B), 1K, *Steffen Nielsen. Arten har været årlig siden (Rusland mod vest til de baltiske lande og Polen; overvintrer Indien og fåtalligt Arabien) Alpejernspurv Prunella collaris (1/1, 8/8, 1/1) 2004: , Blåvandshuk (RB), 2K+ (ringm. 11.5), *Henrik Knudsen m.fl. via Netfugl.dk Fuglen holdt især til på de lokale beton-bunkere. Det er første fund siden 1991, 1 Anholt (ØJ) 9/5 (Frich & Nordbjærg 1993). Alle danske fund er fra april-juni. (Mellemeuropa) Blåstjert Tarsiger cyanurus (0. 6/6, 1/1) 2004: 5.10, Hanstholm Fyrhaver (NJ), 1K ringm., *Henrik Haaning Nielsen, John Kyed m.fl. En 1K Blåstjert blev ringmærket på samme lokalitet 28/ (Rasmussen 1998). Der er nu 6 danske efterårsfund 28/9-19/10, heraf 4 pri. oktober. (Sibirien og fåtalligt Finland; overvintrer Nordindien og Østasien) Nonnestenpikker Oenanthe pleschanka (0, 4/4, 1/1)

9 Sjældne fugle : 29.5, Kramnitse (LF), 2K, *Gert Jeppesen, *Poul Szyska m.fl. via Netfugl.dk De tidligere danske fund er fra , to forårsfugle i Skagen og to efterårsfugle på Christiansø. Det danske forekomstmønster adskiller sig dermed fra vores nabolandes, hvor efterårsfugle klart dominerer. (Bulgarien, østlige Rumænien og videre østpå til Mongoliet; overvintrer i Østafrika) Gulddrossel Zoothera dauma (2/2, 2/2, 1/1) 2004: 25.10, Christiansø (B), *Peter Lyngs. Ikke uventet med et dansk fund dette efterår, da der i september og oktober blev rapporteret om næsten invasionsagtig optræden i Nord- og Vesteuropa, bl.a. med adskillige fugle i Storbritannien, Holland og Norge. (Sibirien mod vest til Ural; overvintrer Indien og Sydøstasien) Stribet Græshoppesanger Locustella lanceolata (3/3, 1/1, 1/1) 2004: 2.10, Christiansø (B), 1K ringm., *Mikkel Lausten, Peter Lyngs, Mogens Henriksen De 4 tidligere fund var fyrfaldne fugle, så det er første gang, arten er set i live herhjemme. Alle de danske fund er fra perioden 2-7/10. Fund fra det øvrige Nordog Vesteuropa viser dog, at arten kan dukke op mellem pri. september og med. november, og en fyrfalden fugl er fundet i Holland så sent som 11/12 (van den Berg & Bosman 1999). (Syd- og Centralsibirien til Nordøstkina og nordlige Japan; overvintrer i nordøstlige Indien og Sydøstasien) Vandsanger Acrocephalus paludicola (8/8, 21/21, 2/2) 2004: 6.8, Tipperne (RK), 1K ringm., *Jens Hjerrild Hansen m.fl. 3.9, Flyndersø, Korshage (S), *Knud-Erik Strange m.fl. Fuglen på Korshage blev set og fotograferet i felten. Siden en syngende fugl hørtes ved Snogebæk (B) 3-11/ (Frich & Nordbjærg 1993), er arten ellers kun truffet herhjemme i forbindelse med ringmærkning. (Polen, Baltikum, Hviderusland, vestlige Rusland; overvintrer tropisk Vestafrika) Hvidskægget Sanger Sylvia cantillans (0, 48/48, 3/3) 2004: 6.5, Kongelundsfortet, Dragør (S), syng., *Peter Rasmussen m.fl. 11.5, Christiansø (B), 2K, ssp. albistriata, *Mads Jensen Bunch, Peter Lyngs m.fl. 29.5, Mandø (RB),, *Niels Knudsen, Keld Bakken. Tre fugle i maj er normalt for arten. Siden 1986 mangler kun fund fra Fundet ved Kongelundsfortet er kun det andet for Sjælland. Både ssp. albistriata og cantillans forekommer i Danmark, men desværre bliver kun få fugle bestemt til underart. (Sydeuropa; overvintrer nordlige tropisk Afrika samt Arabien) Lille Gulbug Hippolais caligata (0, 3/3, 1/1) 2004: 5.6, Christiansø (B), ringm., *Peter Lyngs Første forårsfund i Danmark og en ventet ny art for Christiansø. (Finland/østligste Europa og Rusland nord for Aralsøen; overvintrer Indien) Humes Sanger Phylloscopus humei (0, 20/20, 1/1) 2004: 14.10, Mandø By (RB), *Mads Jensen Bunch m.fl. Et mere normalt år efter rekordåret 2003, hvor 9 fugle blev set. Fundet er Danmarks tidligste og det andet på Mandø. (Himalaya og Tien Shan; overvintrer Nepal og Indien) Schwarz' Løvsanger Phylloscopus schwarzi (0, 17/17, 1/1) 2004: 1.10, Knudshoved Gl. Færgehavn, Nyborg (F), *Tim Hesselballe Hansen m.fl. Ny art for Fyn. Den regionale fordeling er NJ 2, RK 1, RB 2, F 1, S 1, B 11. Alle de danske fund er fra perioden 21/9-19/10. (Sydlige Østsibirien; overvintrer Sydøstasien) Rosenbrystet Tornskade Lanius minor (3/3, 39/39, 2/2) 2004: 4.6, Det Grå Fyr, Skagen (NJ),, *Klaus Kevin Kristensen, *Rune Søe Neergaard m.fl , Skagen (NJ), 2K+, *Steen Christensen, *Jens Eggert, Knud Pedersen m.fl. (Syd- og Østeuropa samt Centralasien; overvintrer Tropisk Afrika) Rosenstær Sturnus roseus (18/18, 78-82/78-93, -/-) 2002: 9.6, Vandplasken, Kjærsgård Strand (NJ),, *Kurt Prentow. Antallet af fund i rekordåret 2002 bliver hermed Arten udgik af SU-listen fra og med (Sydøsteuropa, Tyrkiet og Lilleasien; overvintrer Indien) Krognæb Pinicola enucleator ( -, 17/24 ud over invasionen i Skagen i november 1998 med 73 eks., 15/26) 2004: , Utterslev Mose (S), 1K (rudedræbt 10.11), *Henrik Rask, *Lars Rask, Peter Lyngs m.fl. via Netfugl.dk 8.11, Spodsbjerg, Hundested (S), /1K, *Michael Trasborg. 8.11, Gilbjerg Hoved (S), /1K trk., *Carl Christian Tofte, *Rolf Christensen, *Sebastian Klein. 9.11, Korshage, Rørvig (S), /1K trk., *Jørgen Hulbæk Christiansen. 9.11, Gilbjerg Hoved (S), /1K trk., *Rolf Christensen, *Uffe Fæster, *Jens Lind. 9.11, Gilbjerg Hoved (S), 1K+ hørt,

10 178 Sjældne fugle 2004 Alpejernspurv, Blåvandshuk 8/ Foto: Ole Zoltan Göller. Alpine Accentor. Stribet Græshoppesanger, 1K, Christiansø, 2/ Foto: Peter Lyngs. Lanceolated Warbler. Blåstjert, 1K, Hanstholm, 5/ Foto: Ole Krogh. Red-flanked Bluetail. *Rolf Christensen, *Jens Lind , Gilbjerg Hoved (S), /1K trk., *Stig Nielsen , Gilbjerg Hoved og Nakkehoved, Gilbjerg (S) /1K trk. og rst., *Troels Eske Ortvad, *Tim Andersen, Jens Lind m.fl , Ellekrattet, Skagen (NJ), 2K+, *Knud Pedersen , Fyrvej, Skagen (NJ), 2K+ og 1K (rudedræbt), 2 1K *Knud Pedersen m.fl , Batterivej og Fyrvej, Skagen (NJ), /1K, *Carsten Svejstrup Sørensen, Mikkel B. Lüders , Gilleleje (S), 4 1K+ trk., *Stig Nielsen , Fyrvej, Skagen (NJ), 2K+ og 1K (begge gengangere), Knud Pedersen m.fl , Lilledal/Storedal, Stevns (S), /1K, *Jan Pedersen, Thomas W. Johansen 19.11, Fjaltring (RK), 1K rudedræbt, *Inger Skov via Allan Kjær Villesen 19.12, Rimmens Allé, Frederikshavn (NJ), 6 1K, *Brian Zobbe, René Larsen m.fl. via Netfugl.dk , Rimmens Allé, Frederikshavn (NJ), 5 1K (gengangere), *Brian Zobbe, René Larsen m.fl. via Netfugl.dk Mindst to af fuglene på Rimmens Allé, Frederikshavn sås ind i januar Årets invasion overgås i nyere tid kun Lille Gulbug, Christiansø, 5/ Foto: Peter Lyngs. Booted Warbler. af invasionen i I de seneste 50 år vides følgende invasioner at have nået Danmark: (23 fugle), 1981 (3), 1990 (7), 1995 (7-9) og 1998 (mindst 73) (Olsen 1992, Rasmussen 1997, 1999). I 1995 og 1998 sås næsten alle fuglene ved Skagen, mens invasionen i 1954 primært bemærkedes på Sjælland. Under flere af invasionerne har flere fugle forsøgt at trække tilbage mod nord ret kort tid efter ankomsten og er derfor blevet set på traditionelle forårstræksteder. (Skandinavien, Finland og Rusland) Dværgværling Emberiza pusilla (0, 62/62, 2/2) 2004: 5.10, Blåvandshuk (RB), 1K ringm., *Rune Skjold Tjørnløv m.fl. via Netfugl.dk , Mandø By (RB), *Sune Riis Sørensen m.fl. Siden 1985 er arten kun udeblevet i 1998 og (Nordfinland og Nordrusland; overvintrer Kina og Sydøstasien) Pileværling Emberiza rustica (0, 42/42, 1/1) 2004: 25.9, Christiansø (B), 1K ringm., *Peter Lyngs Det 22. fund på Christiansø, og i enhver henseende typisk. Af de 23 danske efterårsfund er 18 gjort i perioden 19-29/9. (Nordlige Skandinavien, Finland og Rusland; overvintrer nordlige Asien)

11 Sjældne fugle Rosenbrystet Tornskade, Skagen, 30/ Foto: Knud Pedersen. Lesser Grey Shrike. Dværgværling, Mandø, 11/ Foto: Ole Krogh. Little Bunting. Hjelmskallesluger Mergus cucullatus 2003: 2.11, Stubben, Nordhavnen, København (S), ad., Jacob Dall via Netfugl.dk Hybrider Records of hybrids Krognæb, 1K, Skagen, 14/ Foto: Knud Pedersen. Pine Grosbeak. Kategori D: Mulige undslupne fangenskabsfugle Category D: Possible escapes Lannerfalk Falco biarmicus 2004: 27.4 og 7.5, Kringelrøn og Sdr. Nyland, Læsø (NJ), 2K, *Kent Olsen. Fuglen havde dragtkarakterer svarende til den europæiske ssp. feldeggii og bar ikke synlige tegn på tidligere fangenskab. Ssp. feldeggii er den største af de 5 underarter, men variationen er stor, og sikker racebestemmelse er sjældent muligt i felten, heller ikke i det aktuelle tilfælde. Ssp. feldeggii er en af de mest truede rovfugle i Europa, og bestanden er måske ikke over 200 par (Forsman 1999). Den er kortdistancetrækker, men en vis ungfuglespredning ses inden for yngleområderne. Spredning uden for yngleområderne, f.eks. til Mellemøsten, er ikke veldokumenteret pga. problemer med racebestemmelsen (Forsman 1999). (Sydlige Italien, Kroatien, Grækenland og Tyrkiet; overvintrer formentlig nær yngleområdet) Kategori E: Sandsynlige eller sikre undslupne fangenskabsfugle Category E: Likely or certain escapes Pibeand Amerikansk Pibeand Anas penelope americana 2003: 26.3, Nibe/Gjøl Vildtreservat (NJ), 3K+, *Jan Skriver m.fl. Femte fund af denne hybrid. Årsrapporten Species considered for regional reports Kongeederfugl Somateria spectabilis 2003: , Bulbjerg (NJ), 2K, *Henrik Haaning Nielsen m.fl. Hvidvinget Måge Larus glaucoides 2002: , Kolding Havn (VE), ad., *Dennis M. Langholz (Video). Fænologisk usædvanligt fund. I tre på hinanden følgende vintre gæstede en adult fugl Kolding Havn i længere perioder. Det anses som overvejende sandsynligt, at sommerfundet drejer sig om samme individ, som sås om vinteren. Grønspætte Picus viridis 2004: 25.4, Asserbo Plantage (S), *Jakob Engelhard, *Jan Smidt. 2.5, Spodsbjerg, Hundested (S), *Michael Trasborg, *Frank Ishøi. Lokal SU-art. Storpiber Anthus richardi 2004: 26.3, Emtekær Nor (F), *Søren Gjaldbæk. Fænologisk usædvanlig forekomst, ikke SU-art. Sydlig Nattergal Luscinia megarhynchos 2004: 15.4, Ålebæk Strand (M), *Jesper Bay Jacobsen, *Stig Kjærgaard Rasmussen. Arten er udgået af SU-listen fra og med 2004, men dette fund blev behandlet på grund af det usædvanligt tidlige tidspunkt. Der er dog et tidligere fund, 1/ Hammeren (B) (Olsen 1989). Korttået Træløber Certhia brachydactyla 2004: 4-5.8, Tipperne (RK), 1K+ (ringm. 4.8), *Ole Amstrup Lokal SU-art.

12 180 Sjældne fugle 2004 Havesanger Sylvia borin 2004: , Assistens Kirkegård, Skagen (NJ), *Rolf Christensen, Ian Utke Heilmann. Første danske vinterfund. Gærdesanger Sylvia curruca 2004: 31.12, Hillerød (S), *Hans Ulrik Skotte Møller. Fænologisk usædvanligt fund. Endnu ikke færdigbehandlede sager Records still under consideration Storskråpe Puffinis gravis 2004: 16.9, Blåvandshuk (RB). Dværghejre Ixobrychus minitus 1933: Horsens Nørrestrand (ÅH), 1K skudt Sibirisk Hjejle Pluvialis fulva 2003: , Stavrebyvej, Gedser (LF), 1K. Lille Gulbenet Klire Tringa flavipes 2004: 6-7.7, Pittuffik (Thule Air Base), Avanersuaq, Grønland. Gråsejler Apus pallidus 1987: 19.10, Christiansø (B), 1K ringm. 2004: , Esbjerg (RB) Gul Vipstjert Motacilla flava, ssp. feldegg 2002: 20.5, Gilleleje (S),. Iberisk Gransanger Phylloscopus ibericus 2004: , Sønderborg (SJ), syng. (Foto og bånd). Ensfarvet Stær Sturnus unicolor 2002: , Tane Sø (RB), Forkastede sager Records not accepted Albatros Diomedea sp. 2004: 14.8, Børsmose Strand (RB), trk. Kap Verde-petrel/Madeirapetrel Pterodroma feae/madeira 2002: 12.10, Gudhjem (B), trk. Kuhls Skråpe Calonectris diomedea 2004: 16.9, Hald Strand, Liseleje (S), trk. Topskarv Phalacrocorax aristotelis 2004: 24.11, Egå Lystbådehavn (ÅH), 1K. Purpurhejre Ardea purpurea 2004: 2.6, Oksbøl (RB), imm. Amerikansk Sortand Melanitta americana 2004: 14.8, Horsens Nørrestrand (ÅH), , Gilbjerg (S), trk. Hvepsevåge Pernis apivorus 2004: 16.4, Solbjerg Engsø (S), 2 eks. Steppehøg Circus macrourus 2004: 29.4, Pælebakke Klit, Skagen (NJ), 3K Lille Skrigeørn Aquila pomarina 2003: 26.7, Bågø (F) , Sletterhage (ÅH), trk. Dværgørn Hieraetus pennatus 2004: 15.5, Råbylille Strand (S), lys trk. Lærkefalk Falco subbuteo 2004: 3.3, Hanbjerg Kirke (RK), 2K. Eleonorafalk Falco eleonorae 2004: 31.5, Gilleleje (S). Jagtfalk Falco rusticolus 2004: 13.11, Ishøj Strand (S), 1K. Vandrefalk Falco peregrinus, ssp. calidus 2004: , Bygholm Vejle (NJ), 1K. Sibirisk Hjejle Pluvialis fulva 2004: 1.8, Kofoeds Enge, Amager (S), 2K+. Damklire Tringa stagnatilis 2004: 3.9, Bygholm Vejle , Margrethekog (SJ). Lille Regnspove Numenius phaeopus 2004: 18.1, Skjern Enge (RK), 9 eks. Ringnæbbet Måge Larus delewarensis 2004: 10.1, Tissø (S). Rosenterne Sterna dougallii 2004: 15.7, Flakket, Anholt (ÅH). Hvidskægget Terne Chlidonias hybridus 2004: 12.5, Sjælsø (S). Gråsejler Apus pallidus 2004: 26.10, Gedser Odde (LF) , Gedser Odde (LF), trk. Vendehals Jynx torquilla 2004: 24.3, Frederikssund (S), 2 eks. Landsvale Hirundo rustica, ssp. transitiva 2003: 29.4, Sneum Engsø (RB) Tajgapiber Anthus hodgsoni 2004: 19.10, Møns Klint (M). Nordsanger Phylloscopus borealis 2004: 29.6, Boller Park, Horsens (VE), syng. (Bånd). Tajgafluesnapper Ficedula albicilla 2002: 16.9, Klydesøreservatet, Amager (S), 1K ringm. Sydlig Stor Tornskade Lanius meridionalis, ssp. meridionalis 2004: 2.11, Hyllekrog (LF). Krognæb Pinicola enucleator 2004: 15.11, Degnemosen, Brønshøj (S). Dværgværling Emberiza pusilla 2004: 2.5, Vaserne (S). Summary Rare birds in Denmark and Greenland in 2004 In 2004 the Danish Rarities Committee (Sjældenhedsudvalget, SU) processed 169 Danish records (including 12 records on behalf of the regional reports) of which about 80% were accepted. No cases concerning Greenland records were finished. The main section of the report (Accepted records) includes species on the Danish list belonging to categories A, B and C according to the AERC standard. Species belonging to category D and E and records involving hybrids are treated after the main section, as are species considered for the regional reports, before the sections dealing with records still under consideration, and records not accepted. For each record the following details are included: 1) year and date, 2) location (see map for regions), 3) number of individuals if more than one, 4) other details if known: sdr. = summer plumage, vdr. = winter plumage, odr. = transitional plumage, K = calendar year, ringm. = ringed, and 5) name of observer(s), with finders marked by asterisks. Where applicable, documentation by photo (Foto), video (Video), audiotape (Bånd) or corpse (Død) is indicated. The numbers in brackets after the species name refer to the total number of records and individuals (separated

13 Sjældne fugle by a slash) in Denmark 1) before 1950, 2) from 1950 to 2003 incl., and 3) in 2004, respectively. No new species were added to the Danish list in 2004, and the only taxon new to Denmark presented here is ssp. atrifons of the Lesser Sand Plover Charadrius mongolus three records of what is believed to be the same individual, and only the second Lesser Sand Plover in Denmark (the first was identifed as ssp. mongolus). Other remarkable records from 2004 were American Bittern Botaurus lentiginosus (same booming male as in ), Sociable Plover Vanellus gregarius (4th record), Booted Warbler Hippolais caligata (4th), Bonaparte s Gull Larus philadelphia (3rd), and an invasion of Pine Grosbeak Pinicola enucleator. Referencer Amstrup, O., A. S. Frich, K. Pedersen & K. Thorup 2004: Sjældne fugle i Danmark og Grønland Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 98: Andersen, T., J.B. Bruun & B.P. Nielsen 1973: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 67: Belik, V.P. 2005: The Sociable Lapwing in Eurasia: what does the future hold? British Birds 98: Breife B., E. Hirschfeld, N. Kjellén & M. Ullmann 2003: Sällsynta fåglar i Sverige. 2:a uppl. Sveriges Ornitologiska Förening. Stockholm. Club300 u.å.: Fundstatistik Mongolpipare. Findes digitalt på fynd_ sv.asp?artkod=3122. Evans, L.G.R. 2004: Bird alert: Sociable Plover in serious decline. Findes digitalt på Garner, M., I. Lewington & R. Slack 2003: Mongolian and Lesser Sand Plovers: an identification overview. Birding World 16: Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1992: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 86: Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1993: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 87: Forsman, D. 1999: The raptors of Europe and the Middle East. T & A D Poyser. Gantlett, S., R. Millington & S. Harrap 2002: Bird News December Birding World 15: Klein, S., K. Pedersen & K. Thorup 2003: Sjældne fugle i Danmark og Grønland Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 97: Nielsen, H.H. & K. Thorup 2001: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 95: Olsen, K.M. 1989: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 83: Olsen, K.M., Danmarks Fugle - en oversigt. Dansk Ornitologisk Forening, København. Ortvad, T.E., K. Pedersen & K. Thorup 2002: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 96: Rasmussen, P.A.F. 1997: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1995 og Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 91: Rasmussen, P.A.F. 1998: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 92: Rasmussen, P.A.F. 1999: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 93: Thorup, K. & H.H. Nielsen 2000: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 94: Tomkovich, P.S. & E.A. Lebedeva (red.) 2004: Single species action plan for the conservation of the Sociable Lapwing Vanellus gregarius. AEWA Technical Series No. 2. (Findes digitalt på van den Berg, A. B. & C.A.W. Bosman Rare birds in the Netherlands. East Sussex. van der Vliet, R.E., J. van der Laan & CDNA 2003: Rare birds in the Netherlands in Dutch Birding 25: van der Vliet, R.E., J. van der Laan & CDNA 2004: Rare birds in the Netherlands in Dutch Birding 26: Rettelse til SU-rapport nr 34, DOFT 98: , 2004 s. 176 Sortbuget Knortegås Branta bernicla nigricans 2003: , Københavns Nordhavn (S), ad., Anders Hammergart m.fl. (Foto), skal være *Anders Hammergart m.fl. s. 177 Amerikansk Pibeand Anas americana 2003: , Maderne, Præstø (S), 2K, Ib Jensen m.fl. via Netfugl.dk (Foto), skal være 3K+. s. 177 Fototekst: Amerikansk Pibeand, adult, Roskilde Fjord 1/ Foto: Kristoffer Hansen, skal være Tommy Frandsen. Antaget 3. oktober 2005 Ole Amstrup Tarmvej Hemmet Alex Sand Frich Vestervænget Jelling Tim Hesselballe Hansen Kanalvej Odense Knud Pedersen Eratosvej Skagen Kasper Thorup Zoologisk Museum Universitetsparken København Ø

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Revision af den danske fugleliste pr. 2013

Revision af den danske fugleliste pr. 2013 Revision af den danske fugleliste pr. 2013 Troels Eske Ortvad, Jan Hjort Christensen, Tim Hesselballe Hansen, Andreas Bruun Kristensen, Kent Olsen, Knud Pedersen, Palle Ambech Frænde Rasmussen og Michael

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Fugle af to verdener kortlægning af danske fugles træk til Afrika viser vejen for vidensbaseret beskyttelse af trækfugle

Fugle af to verdener kortlægning af danske fugles træk til Afrika viser vejen for vidensbaseret beskyttelse af trækfugle Fugle af to verdener kortlægning af danske fugles træk til Afrika viser vejen for vidensbaseret beskyttelse af trækfugle? Anders P. Tøttrup DOF SV 15. Marts 2013 Aristoteles (ca. 300 fkr): Fuglene forvandler

Læs mere

Kongeørnen i Århus amt

Kongeørnen i Århus amt Kongeørnen i Århus amt Jørgen Terp Laursen INDLEDNING. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Århus amt har i en snes år foretaget årlige indsamlinger af fugleiagttagelser fra amtet. Materialet,

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Fuglenes forunderlige rejser trækvejene kortlægges ved hjælp af små dataloggere

Fuglenes forunderlige rejser trækvejene kortlægges ved hjælp af små dataloggere Fuglenes forunderlige rejser trækvejene kortlægges ved hjælp af små dataloggere? Anders P. Tøttrup, ph.d., lektor Statens Naturhistorisk Museum Københavns Universitet Naturhistorisk Forening for Nordsjælland

Læs mere

Fugle i Danmark 2005 og 2006

Fugle i Danmark 2005 og 2006 Fuglea?ret G side 798:Layout 1 7/1/8 11:32 Side 7 Fugle i Danmark og Årsrapport over observationer meddelelse nr. 34 fra Rapportgruppen Redigeret af Jørgen Staarup Christensen og Peter Lange. Indledning

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Tyrkiet. Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich

Tyrkiet. Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Tyrkiet Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010 Steppevåge Foto: Arne DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Forord Fra søndag den 19. - mandag den 27. september 2010 afholdt

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

TYRKIET 18. 26. september 2011. Krüpers spætmejse (Eigil) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich

TYRKIET 18. 26. september 2011. Krüpers spætmejse (Eigil) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich TYRKIET 18. 26. september 2011 Krüpers spætmejse (Eigil) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Forord I perioden 18. til 26. september 2011 afholdt DOF-Travel atter stortur

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Accipiter 1995-2 Af Jørgen Terp Laursen Indledning Igennem hele dette århundrede har Lærkefalken (Falco subbuteo) været en sjælden dansk ynglefugl, hvor der næppe

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Sydlige Marokko 5. til 12.april 2001.

Sydlige Marokko 5. til 12.april 2001. WWW.KLIRER-HOLDET.NET TURRAPPORTER - 011 Sydlige Marokko 5. til 12.april 2001. Netversion. Samlet rapport kan bestilles på valmose@vip.cybercity.dk for 50.00 kr Sydlige Marokko 5. til 12.april 2001. Af

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

RESULTATLISTE Ry-stævnet 50m 2013

RESULTATLISTE Ry-stævnet 50m 2013 05-05-2013 14:29:28 - DDS SP v.3.12.9.2 RESULTATLISTE Ry-stævnet 50m 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 98282 Kristine R. Christensen 07-282 Jelling FS Skydning 200/18 200/15 400/33 2 84520 Rasmus Kirkholt

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 27350 - Temadag om asbest 3. juni 2008, 9:00-16:00 i Konf - Taastrup Underviser: Jørn Bødker Nr Navn Firma 1 Martin Alm Eibye & Holmsgaard Irlandsvej 5 2300 København

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og materialer indkøb Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013 Symbolforklaring: = belastningsloft = belastning = afvigelse fra belastningsloft Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 213 Pesticider og genteknologi J.nr. MST-666-9 Ref. louln/anfje

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den14.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885 indkøb materialer

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

5. TILLÆG TIL SKØNSTEMA (ejendommens fysiske mangler) v/formand Ann-Sofie Kjær. Kvintus Allé 12-14 2300 København S

5. TILLÆG TIL SKØNSTEMA (ejendommens fysiske mangler) v/formand Ann-Sofie Kjær. Kvintus Allé 12-14 2300 København S Advokatfirma Kgs. Nytorv 15, 3. sal 1050 København K Danmark 28. juni 2012 Tel: J.nr. 13820/ +45 33 75 76 77 Fax: BMA/BMA +45 33 75 76 76 www.elvang.dk 5. TILLÆG TIL SKØNSTEMA (ejendommens fysiske mangler)

Læs mere

25. august 2014 EY Barsebäck Invitational 2014 - Donald Steele STARTLISTE FOR RUNDE 1 25. august 2014 Barsebäck Donald Steele

25. august 2014 EY Barsebäck Invitational 2014 - Donald Steele STARTLISTE FOR RUNDE 1 25. august 2014 Barsebäck Donald Steele 13:30 1 1 ECCO 101 WENNERLUND, Max ECCO Tour () Professionelle - 0 201 ANDERSSON, Jakob Sverige () Amatører 17,4 18 301 GULDBRANSEN, Jan Sverige () Amatører 12,8 13 401 RYTTERGARD, Jesper Sverige () Amatører

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Startliste til U23 DM linieløb 2015

Startliste til U23 DM linieløb 2015 Startliste til U23 DM linieløb 2015 Rygnr.: Navn: Klub: 1 Emil Bækhøj Halvorsen (DEN19940418 ) Riwal Platform Cycling Team 2 Casper Pedersen (DEN19960315 ) Riwal Platform Cycling Team 3 Martin Grøn (DEN19931011

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Marathon

Danske Politimesterskaber i Marathon Arrangør: PI-København Danske Politimesterskaber i Marathon d. 23. maj 2010 Dansk Politiidrætsforbund Velkommen De Danske Politimesterskaber 2010 afvikles jo i forbindelse med Copenhagen Marathon med PI-Københavns

Læs mere

Trækfuglespillet. Introduktion

Trækfuglespillet. Introduktion Trækfuglespillet Introduktion 1. Spille felter fordeles under åben himmel fx i v- eller s-formation. Ca. 1-2 meter mellem hver felt. 2. Hvert hold har en terning. Terningens øjne bestemmer hvor hurtigt

Læs mere

VINDER AF FISKEKONKURRENCE 2014

VINDER AF FISKEKONKURRENCE 2014 VINDER AF FISKEKONKURRENCE 2014 GEDDE 1 Thomas Bielfeldt 6.291 KG. 2 Lars Thorsen 5.679 KG. 3 Steffen Pagh 3.31 1 Mads Petersen 1.075 KG. 3 KG. Sandart 1 Thomas Bielfeldt 1.784 KG. 1 Christian Nissen 4.770

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Fugle i Danmark 2007. Årsrapport over observationer meddelelse nr. 35 fra Rapportgruppen

Fugle i Danmark 2007. Årsrapport over observationer meddelelse nr. 35 fra Rapportgruppen Fugle i Danmark Årsrapport over observationer meddelelse nr. 35 fra Rapportgruppen Redigeret af Peter Lange og Jørgen Staarup Christensen Indledning Årsrapporten kan med denne udgivelse fejre jubilæum,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Bestillingsoversigt. HCS Ungdom. Per Andersen. Ole Søstrup Andersen. Medlem ID:

Bestillingsoversigt. HCS Ungdom. Per Andersen. Ole Søstrup Andersen. Medlem ID: Bestillingsoversigt HCS Ungdom 202 Tricot kort 3 3 360 1080 Tricot kort 3 2 360 1080 Tricot kort 3 1 360 1080 Shorts 3 3 430 1290 Shorts 3 2 430 1290 Shorts 3 1 430 1290 Per Andersen Sum 18 7110 5 3/4

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Sådan skriver du Fugle og Dyr i Nordjylland

Sådan skriver du Fugle og Dyr i Nordjylland Sådan skriver du Fugle og Dyr i Nordjylland - i daglig tale Hvidbogen 2. udgave, jan. 2007 Indledning Dette skrift giver vejledning i skrivning af Fugle og dyr i Nordjylland. Garvede skribenter kan ofte

Læs mere

Sportsdykkerens december udgave 2012.

Sportsdykkerens december udgave 2012. Sportsdykkerens december udgave 2012. Nyt Fra Teknisk Udvalg (TU) Nye certificeringer TU har i 2012 afholdt flere kurser og dette har indtil videre resulteret i følgende certificeringer. Vi vil gerne ønske

Læs mere

Aars Svømmeklub LM 2011

Aars Svømmeklub LM 2011 Hej Emilie Andersen Du skal svømme: 100 Fly Hej William Andersen Du skal svømme: 200 Fri Hej Matias Anderson Du skal svømme: 100 Fri, 100 Ryg og 200 Medley Hej Martin H. Hansen Du skal svømme: 200 Ryg,

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Årstal Bestyrelse Dirigent 1971 Verner Kristensen Formand Harry Sørensen Erling Pilgård Erling Krog Jens Pedersen 1972 Verner Kristensen - Formand Harry Sørensen

Læs mere

Resultat fra Prerace NM

Resultat fra Prerace NM Piger 9-10 Sille Mikkelsen DAN Varde BMX Klub 1 1 1 1 1 Anne-Sofie Østergaard DAN Feldborg BMX 2 2 2 2 2 Annie Johansson SVE Sverige BMX 3 3 4 3 4 Julie Østergaard DAN Feldborg BMX 4 4 5 4 3 Bolette Schlüter

Læs mere

MOTIONSLØB NR. 437 Onsdag den 17. august 2011 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, fugtigvarmt, ca. 20 o C

MOTIONSLØB NR. 437 Onsdag den 17. august 2011 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, fugtigvarmt, ca. 20 o C MOTIONSLØB NR. 437 Onsdag den 17. august 2011 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, fugtigvarmt, ca. 20 o C Kvinder, 8,2 km 1. MELINA N. OLSEN HI 33:31 (30) 2. LENE KEHLET PEDERSEN TOPDANMARK 38:24 P (8)

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

TYRKIET 26.marts.2006-1.april2006 SOLFORMØRKELSE-tur til Sydlige Tyrkiet 29.marts 2006

TYRKIET 26.marts.2006-1.april2006 SOLFORMØRKELSE-tur til Sydlige Tyrkiet 29.marts 2006 www.klirer-holdet.net TURRAPPORTER - 027 TYRKIET 26.marts.2006-1.april2006 SOLFORMØRKELSE-tur til Sydlige Tyrkiet 29.marts 2006 NETVERSION Af Benth Micho Møller, KLIRER-HOLDET Denne tur i KLIRER-Holdets

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Program for U15 BCD turnering D. 24 januar 2009

Program for U15 BCD turnering D. 24 januar 2009 Program for U15 BCD turnering D. 24 januar 2009 Jægersprishallen ved. Jægerspris skole (tidl. Sogneskolen) Møllevej 100, 3630 Jægerspris I år afvikles hele turneringen lørdag d. 24 januar 2009 fra kl.

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

CYPERN 29. 3 5. 4 2010 DOF TRAVEL

CYPERN 29. 3 5. 4 2010 DOF TRAVEL CYPERN 29. 3 5. 4 2010 DOF TRAVEL Indledning DOF Travel afholdt den tredje stortur til Cypern. Denne gang i perioden 29. marts 5. april 2010. Turen blev arrangeret i et upåklageligt samarbejde med Star

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere