Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2004"

Transkript

1 Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2004 Ole Amstrup, Alex Sand Frich, Tim Hesselballe Hansen, Knud Pedersen og Kasper Thorup Rapport nr 35 fra Sjældenhedsudvalget (With a summary in English: Rare birds in Denmark and Greenland in 2004) Indledning Denne rapport omhandler 169 færdigbehandlede sager fra Danmark, heraf 148 fra Heri indgår 12 sager, som SU har behandlet på opfordring fra lokalrapporternes redaktioner vedrørende arter, som er udgået af SU-listen, men som skønnes at være sjældne lokalt eller er truffet på usædvanlige tidspunkter af året. Disse fund publiceres (siden Rasmussen 1997) i den landsdækkende årsrapport i DOFT, men er tillige nævnt sidst i denne rapport. 136 (80%) af de behandlede sager blev godkendt, hvilket kan sammenlignes med en godkendelsesprocent på mellem 76 og 83 de seneste 10 år. 74 (55%) af de godkendte sager blev dokumenteret ved hjælp af foto, video eller bånd. For Grønland færdigbehandledes ingen sager til denne rapport. Til og med denne rapport henligger der 9 sager, som af forskellige årsager endnu ikke er færdigbehandlet. En liste over disse sager samt en liste over forkastede fund findes bagest i rapporten. Den systematiske gennemgang og den regionale inddeling er som i den foregående rapport (Amstrup et al. 2004). Hvis intet andet er nævnt, er der tale om ét rastende individ. Betegnelserne 1K og 2K står for henholdsvis første og andet kalenderår; 2K+ (3K+) betyder, at fuglen mindst er i sit andet (tredje) kalenderår, men kan være ældre. Ad. = adult (gammel, udfarvet fugl), imm. = immatur (dragter mellem juvenil og adult), juv. = juvenil (første egentlige fjerdragt), pull. = pullus (dununge), rst. = rastende, sdr. = sommerdragt, vdr. = vinterdragt, odr. = overgangsdragt, trk.fors. = trækforsøgende, trk. = trækkende, syng. = syngende og ringm. = ringmærket. Efter artsnavnet er i parentes angivet 1) antal anerkendte fund og individer (adskilt af en skråstreg) før 1950; 2) antal anerkendte og SU-godkendte fund og individer fra og med 1950 til og med 2003; 3) antal godkendte fund og individer i Denne opdeling er i overensstemmelse med den standard, der anbefales af AERC (Association of European Rarities Committees). Bemærk i øvrigt, at antal fund ikke altid er identisk med antal individer, idet flokke og par regnes som enkeltfund, mens f.eks. fem enkeltindivider på én dag regnes som 5 fund. I lighed med europæisk stan- Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 99 (2005):

2 170 Sjældne fugle 2004 dard regnes ynglefund (inkl. unger) som ét fund, mens samme tilbagevendende individ over flere år regnes for flere fund. Efter observatørnavnet er det oplyst, om de enkelte fund er dokumenteret med foto (Foto), videofilm (Video), lydoptagelse (Bånd) eller dødfunden fugl (Død). Desuden er findere(n) ved hvert fund markeret med en asterisk (*) foran observatørnavnet. Som finder(e) regnes den (de), der har været til stede, da fuglen blev opdaget/bestemt. Imidlertid fremgår det ikke altid tydeligt af beskrivelserne, hvem finderen er, og der kan derfor mangle enkelte markeringer. I beskrivelser til SU bør det angives, hvem finderen er. I bemærkningerne til de enkelte arter og underarter er den normale yngle- og vinterudbredelse (eller udbredelsen, hvorfra danske forekomster vurderes at komme) tilføjet i parentes. Sjældne fugle i 2004 Året var kun få dage gammelt, da en Nathejre blev fundet ved Lønnerup Fjord. Dette lovede godt, men som så ofte før forløb årets første tre måneder meget stille, hvad sjældenheder angår. I sidste halvdel af april steg temperaturen, og så gik det for alvor løs. Åbningen blev noget uventet landets fjerde fund af Steppevibe. Den stod ved Tissø, som pudsigt nok husede landets første Sumpvibe i Slutningen af april og første halvdel af maj var en periode med mange af årstidens traditionelle sjældenheder, Blåvinget And, Lille Skrigeørn, Stylteløber, Triel, Citronvipstjert, Hvidskægget Sanger, og for fjerde år i træk den sædvanlige Amerikanske Rørdrum. Den mest opsigtsvækkende fugl i perioden var dog en Alpejernspurv, der blev ringmærket i Blåvand. Det var en art, som næsten ingen før havde set herhjemme, så store mængder fuglekiggere drog til det vestjyske i de to dage, fuglen var der. Maj blev ellers en noget kølig affære med f.eks. ret få Steppehøge, men i månedsskiftet maj/juni blev det varmt, og det resulterede i Nonnestenpikker på Lolland, Slangeørn ved Tofte Mose, Rosenbrystet Tornskade i Skagen og Lille Gulbug på Christiansø. Sommermånederne stod vanen tro i vadefuglenes tegn, og overskriften var en stationær Mongolsk Præstekrave i Vadehavet, det andet danske fund og det første af underarten atrifons. Selvom den kunne være noget drilsk, blev den vist set af alle, der forsøgte sig. I forbindelse med præstekraven blev der også fundet en Hvidrygget Ryle, og herudover bød sommeren i Vadehavet på både Amerikansk og Sibirisk Hjejle. I efteråret blev der set et pænt udvalg af de rigtig sjældne østlige småfugle. I oktober gjorde Christiansø sig bemærket med både Stribet Græshoppesanger og Gulddrossel som nye arter for øen. I resten af landet kunne der ses Schwarz' Løvsanger, Blåstjert, Humes Sanger og to Dværgværlinger. I Nordjylland havde både Hirtshals og Skagen besøg af den samme Bonapartemåge, i hhv. oktober og november. Som en flot afslutning på året kom Krognæbbene til landet i november og december. I modsætning til de seneste invasioner var fuglene fordelt næsten ligeligt mellem det nordlige Jylland og det nordlige Sjælland, og mange i hovedstadsområdet fik set arten. Flere steder kunne man nyde stationære, bærspisende og næsten håndtamme Krognæb, og det bliver nok først og fremmest dem, året vil blive husket for. SU-listen En enkelt ny underart blev føjet til den danske liste i 2004: Mongolsk Præstekrave ssp. atrifons. Listen over arter og racer, som skal godkendes af SU, er senest publiceret i Rasmussen (1997), med ændringer i Rasmussen (1998, 1999), Thorup & Nielsen (2000), Nielsen & Thorup (2001), Ortvad et al. (2002) og Amstrup et al. (2004). SU-listen kan desuden findes på dk/01_organisation/udvalg/su_listen.html. En generel vejledning i indsendelse af sager findes på SU.html#indsend. SU behandler fund af arter fra alle kategorier (se nedenfor), og for at få så fyldestgørende et billede som muligt af de forskellige arters og racers optræden herhjemme, er det i princippet vigtigt, at alt bliver rapporteret. Der vil dog forekomme tilfælde hvor det må skønnes, at en SU-godkendelse ikke er nødvendig, f.eks. fund af almindelige burfugle (Undulat m.fl.). Er man i tvivl om, hvorvidt et fund bør behandles af SU, kan man kontakte udvalget. Kategorier I henhold til AERC-standard inddeles de i Danmark trufne fuglearter i 5 kategorier, defineret som følger: A Arter der betragtes som spontant optrædende og er truffet mindst én gang siden 1. januar 1950; f.eks. Vibe og Amerikansk Pibeand. Som spontant optrædende regnes ligeledes skibs- eller på anden måde assisterede forekomster, når fuglen ikke har været fodret eller tilbageholdt. B Arter der betragtes som spontant optrædende, men kun er truffet før 1950; f.eks. Kravetrappe og Bartramsklire.

3 Sjældne fugle Nathejre, 2K, Lønnerup Fjord, 5/ Foto: Ole Krogh. Night Heron. Steppevåge, adult, Skagen, 19/ Foto: Knud Pedersen. Steppe Buzzard. Blåvinget And, adult, Sneum Engsø, 2/ Foto: Ole Krogh. Blue-winged Teal. Steppevibe, Tissø,18/ Foto: Rune Sø Neergaard. Sociable Plover. C Udsatte og undslupne arter, som har etableret en fritlevende og selvsupplerende bestand, enten herhjemme eller i andre lande; f.eks. Nilgås og Fasan. D Arter som ville være placeret i A eller B, hvis ikke der var rimelig tvivl om, hvorvidt de nogensinde havde optrådt spontant i landet; f.eks. Flamingo og Almindelig Pelikan. E Arter der betragtes som undsluppet fra fangenskab eller på anden måde kun unaturligt har optrådt i landet, eller hvis fritlevende bestande hvis eksisterende formentlig ikke er selvsupplerende; f.eks. Rødrygget Pelikan, Steppeørn med stropper og ynglefund af Mandarinand. Den officielle danske liste udgøres af arterne i kategori A, B og C. Fund af arter i kategori D og E behandles også af SU, men publiceres særskilt bagest i SU-rapporten. Sjældenhedsudvalgets medlemmer SU bestod frem til udgangen af 2004 af følgende medlemmer: Ole Amstrup, Jan Hjort Christensen, Alex Sand Frich, Tim Hesselballe Hansen, Sebastian Klein, Peter H. Kristensen, Henrik Haaning Nielsen, Kent Olsen, Knud Pedersen (sekretær) og Kasper Thorup. Sjældenhedsudvalgets adresse: Sjældenhedsudvalget, DOF, Vesterbrogade , 1620 København V. For kritik og kommentarer til denne rapport takkes Sjældenhedsudvalgets medlemmer samt Morten Bentzon Hansen og Palle A.F. Rasmussen. Endvidere tak til Lars Svensson for faglig bistand ved behandlingen af enkelte sager. Takkes skal også Magnus Hellström for informationer om sjældne fugleforekomster i Sverige i Den største tak rettes dog til de mange, der rapporterede deres observationer til SU og dermed skabte grundlaget for denne rapport. Kategori A: Spontane forekomster Category A: Species recorded in an apparently wild state

4 172 Sjældne fugle 2004 Kuhls Skråpe Calonectris diomedea (0, 42/43, 2/2) 2004: 15.6, Gilbjerg Hoved (S), trk., *Alexander John Lee, *Kurt Møller Nielsen. 28.9, Rågeleje (S), trk., *Anders Hammergart, *Helle Nielsen, *Anders Søgaard. Langt de fleste danske fund er fra juli-oktober, men der er dog også fund fra første halvår. I de seneste ti år har Kuhls Skråpe, som den eneste havfugleart, været hyppigere på Sjælland end i Jylland. (Middelhavet og Midtatlanten; overvintrer Sydatlanten) Balearskråpe Puffinus mauretanicus (1/1, 43-44/47-48, 5/5) 2004: 26.6, Roshage, Hanstholm (NJ), trk., *Egon Mogensen, *Frits Rost. 22.8, Skagens Gren (NJ), trk. (kl ), *Rolf Christensen, *Knud Pedersen, *Erik Holm Sørensen. 22.8, Skagens Gren (NJ), trk. (kl ), *Knud Pedersen, *Erik Holm Sørensen. 24.8, Gallohaven, Risskov Strand (ÅH), Klaus B. Fries, Rune Sø Neergaard, Rasmus Due Nielsen, Mads Navntoft Olsen. 16.9, Skagens Gren (NJ), *Rolf Christensen, *Knud-Erik Christensen. Med 5 fund et godt år, kun overgået af 1997 og 2003 med hhv. 7 og 8 fund. Tendensen med en påfaldende overvægt af nordjyske fund fortsætter. Arten har været årlig i Danmark siden 1995, og i seks af årene har der været fund på Skagens Gren. (Vestlige Middelhav; overvintrer i Middelhavet og tilstødende dele af Atlanterhavet) Topskarv Phalacrocorax aristotelis (-, fra og med 1984:37/37, 2/2) 2004: 19.4, Horns Rev Møllepark (RB), 2K, *Ole Roland Therkildsen via Fugleognatur.dk , Skagen Havn (NJ), 1K, *Martin Søgård Nielsen, *Ole Zoltan Göller, Knud Pedersen m.fl. På trods af, at arten er regelmæssig i landene omkring os, er den fortsat uregelmæssig i Danmark. (Britiske Øer og Norge) Amerikansk Rørdrum Botaurus lentiginosus (0, 4/4, 1/1) 2004: , Bygholm Vejle (NJ), 5K+ paukende, *Henrik Haaning Nielsen m.fl. Utvivlsomt den samme fugl som i 2001, 2002 og (Nordamerika; overvintrer i det sydlige Nordamerika og Mellemamerika) Nathejre Nycticorax nycticorax (3/3, 20/20, 2/2) 2004: , Lønnerup Fjord (NJ), 2K (fundet død 8.2), *Søren Haaning Nielsen m.fl. 25.4, Vorsø (ÅH), 2K, *Jens Gregersen. Det eneste tidligere vinterfund i Danmark var 13-27/ K Fannerup Dambrug (ÅH) (Olsen 1989) og altså tidsmæssigt næsten sammenfaldende med årets vinterfund. Vinterfund på vore breddegrader er usædvanlige, og arten findes i visse fugleparker; men da fuglen ikke udviste tegn på fangenskab, har Sjældenhedsudvalget ligesom med alle tidligere fund valgt at betragte forekomsten som spontan. Der er adskillige vinterfund fra det nordlige Europa; bl.a. en 2K, der blev skudt i England pri. januar 1980, og som var ringmærket som redeunge nær Odessa (Gantlett et al. 2002). (Mellem- og Sydeuropa; overvintrer tropisk Afrika) Purpurhejre Ardea purpurea (8/8, 11/11, 1/1) 2004: , Gl. Frederikskog, Rudbøl (SJ), 1K, *Erik Danielsen, *Freddy S. Hansen, *Hans Rytter m.fl. De eneste tidligere daterede 1K-fugle var 23/ km syd for Ribe (RB) (Frich & Nordbjærg 1992) og 1-18/ Klydesøen (S) (Ortvad et al. 2002). (Mellemog Sydeuropa; overvintrer i tropisk Afrika) Sort Ibis Plegadis falcinellus (13/20, 18/20, 1/1) 2004: 28.9, Vestamager (S), Preben Berg, Sune Madsen m.fl. Siden rekordåret 1994 er arten kun set i 1999 og (Sydeuropa og Centralasien; overvintrer i Nord- og Østafrika samt Sydøstasien) Amerikansk Pibeand Anas americana (0, 24/24, 1/1) 2000: , Næs Søjord, Fanø (RB), 3K+, Kent Olsen m.fl. 2003: , Nibe/Gjøl Vildtreservat (NJ), 3K+, *Jan Skriver m.fl. 2004: 9.4 Nexø Sydstrand (B), 3K+, *Oluf Lou, Steen E. Jensen m.fl. Med fundet på Fanø voksede antallet af fund fra rekordåret 2000 til 7. Fuglen i Nibe/Gjøl Vildtreservat optrådte i selskab med en hybrid mellem Pibeand A. penelope og Amerikansk Pibeand. Fundet gør 2003 til det næstbedste år (4 fund). Fundet fra 2004 er det første på Bornholm. Regionsfordelingen er nu NJ 6, RK 8, RB 2, SJ 3, F 1, S 4 og B 1. (Nordamerika) Blåvinget And Anas discors (1/1, 14/16, 1/1) 2004: 2-3.5, Sneum Engsø (RB),, *Rune Skjold Tjørnløv m.fl. Første fund for Ribe Amt, men ellers et typisk forårsfund: af de i alt 16 fund stammer 14 fra april og maj. I Holland var der til og med fund (van der Vliet et al. 2003, 2004). I 2004 havde Sverige sit 22. fund, også i starten af maj. (Magnus Hellström i brev). (Nordamerika) Hvidøjet And Aythya nyroca (4/4, 24/27, 5/5) 2004: 6 og 20.3, Gavnø (S),, *Rasmus Strack m.fl. (Video). 16.5, Præstesøen, Værløse (S),, *Jens Eriksen m.fl , Ejby Mose (S),

5 Sjældne fugle , Stig Linander m.fl , Hejresøen, Amager (S),, *Rasmus Strack, Preben Berg m.fl , Røgbølle Sø (LF), 2K+, *Rasmus Strack, *Jimmy Skat Hansen 26.11, Borreby Mose (S), 1K skudt, Bjarne Frost via Bent Møller Sørensen Fundene fra Præstesøen og Ejby Mose regnes som samme fugl. Det skal bemærkes, at på visse fotos af fuglen fra Ejby Mose ses en større kontrast mellem bryst og flanker end normalt hos arten. Med 5 fund blev 2004 det hidtil bedste år, og med de 4 fund på Sjælland kommer totalen her op på 12. Et fund fra 14/ ved Vest Stadil Fjord (RK) anerkendes ikke længere; det er nævnt i Andersen et al. (1973). (Øst- og Sydøsteuropa; overvintrer Middelhavet, Sortehavet og Nordafrika) Brilleand Melanitta perspicillata (0, 22/24, 4/4) 2004: , Blåvandshuk (RB), 3K+, *Henrik Knudsen, Alex Sand Frich m.fl , Blåvandshuk (RB), 3K+, *Alex Sand Frich m.fl. 9.5, Bulbjerg (NJ), 3K+, *Søren Skov, Lars Borup m.fl , Vigsø Bugt, Hanstholm (NJ), 3K+, *Søren Haaning Nielsen, Henning R. Sørensen m.fl og , Nørre Lyngvig, Holmsland Klit (RK), 3K+, *Morten Jenrich Hansen, *Ole Amstrup m.fl. Med 4 fund blev 2004 det hidtil bedste år. Fuglen i Blåvand var blot landets andet fund af en hun. De to forekomster i Nordjylland er regnet som ét fund, mens de to fugle i Blåvand regnes som to forskellige fund, selv om de sås sammen to af dagene. I Holland var der til og med fund af 13 fugle (van der Vliet et al. 2004). (Nordamerika) Slangeørn Circaetus gallicus (Uddød Herefter 1/1, 29/29, 1/1) 2004: , Tofte Mose (NJ), 2K+, *Tom B. Andersen, *Willy Jørgensen, *Flemming Ahlmann, Hans Christophersen m.fl , Tofte Mose (NJ), 2K+ lys type, Tscherning Clausen, Anthon Thøger Larsen, Tim Andersen m.fl. De to forekomster regnes her for samme individ og dermed som ét fund i opsummeringen. Andet år i træk med langtidsstationær Slangeørn i området Lille Vildmose/ Tofte Mose, og det er ikke utænkeligt, at der er tale om samme lyse individ, som sås i området i perioden 20/7-1/ (Amstrup et al. 2004). (Syd- og Østeuropa; overvintrer nordligt i tropisk Afrika) Steppehøg Circus macrourus (14/14, 126/127, 11/13) 2001: , Skallingen (RB), 1K, Ole Amstrup m.fl. 2003: 1.9, Sydvestpynten, Amager (S), 2K trk., *Preben Berg. 2004: 17.4, Bulbjerg (NJ), 4K rst. og trk., *Henrik Haaning Nielsen, *Søren Haaning Nielsen, Egon Mogensen 18.4, Højen, Skagen (NJ), 4K+ trk., *Henrik Mikkelsen, Lars Ole Gjesing. 18.4, Tissø og Åmosen (S), 4K+ trk., *Andreas Bruun Kristensen, Lars Adler Krogh m.fl. 3.5, Skagen Nordstrand (NJ), 2K trk., *Jørgen Hulbæk Christiansen m.fl. 28.5, Skagen (NJ), 4K+ trk.fors., *Michael Fink Jørgensen, *Thorbjørn Eriksen, *Morten Ellis Petersen m.fl. 4.9, Mandehoved, Stevns (S), 3K+ trk. *Tim Andersen m.fl. 6.9, Sydvestpynten, Amager (S), 1K, *Preben Berg, *Stig Kjærgaard Rasmussen, *Peter S. Jørgensen. 19.9, Sønderskoven, Als (SJ), 4K+ trk., *Dennis M. Langholz , Vestamager (S), 1K, *Mathias Glavind, *Jesper Bay Jacobsen, Gert Østerbye, Tim Andersen m.fl. 3.10, Stigsnæs (S), 1K trk., *Lars Jensen m.fl. 9.10, Gedser Odde (LF), 4 1K trk., *Anders Fischer, *Louis A. Hansen m.fl. Fundene ved Bulbjerg 17/4 og Skagen 18/4 regnes for samme fugl. Af de fire fugle på Gedser Odde 9/10 trak den ene alene og de tre andre i flok, hvorfor forekomsten er regnet som 2 fund i opsummeringen. Igen et år med mange Steppehøge i Danmark, men mange fund finder desværre ikke vej til Sjældenhedsudvalget. Det svenske sjældenhedsudvalg godkendte 46 fund i 2004, det næsthøjeste antal nogensinde (Magnus Hellström i brev). Det er bemærkelsesværdigt, at tre af de fire forårsfund i Danmark var gamle hanner, idet 2K-fugle plejer at dominere. (Østeuropa og Centralasien; overvintrer tropisk Østafrika, Lilleasien og Indien) Ørnevåge Buteo rufinus (1/1, 9/9, 2/2) 2004: 28.8, Gedser Odde (LF), 1-2K trk., *Henrik Brænder, *Louis A. Hansen m.fl. 25.9, Egedam, Hillerød (S), 2K+ trk. *Per Ekberg Pedersen. Andet år i træk med fund af denne art. Dagen før fundet ved Egedam sås en adult Ørnevåge trække sydvest over Falsterbokanalen og Skanörs Ljung i Sverige (Magnus Hellström i brev). (Sydøsteuropa og Centralasien samt Nordafrika) Musvåge Buteo buteo Med karakterer svarende til Steppevåge ssp. vulpinus (1/1, 3/3, 1/1) 2004: 19.4, Batterivej, Skagen (NJ), 3K+ trk. fors., *Knud Pedersen Første fund siden Fundet er bemærkelsesværdigt ved, at racetilhørsforholdet ikke blev bemærket i felten, men først ved den efterfølgende billedbehandling. Underarten er langdistancetrækker og muligvis overset i Danmark. (Nordøstlige Skandinavien, de Baltiske lande og Rusland; overvintrer i Afrika)

6 174 Sjældne fugle 2004 Lille Skrigeørn Aquila pomarina (9/?, 92-94/?, 4/4) 2004: 3.5, Skagen (NJ), 2 2K+ trk.fors., *Jørgen Hulbæk Christiansen, *Erik Kramshøj, Knud Pedersen m.fl. 5.6, Skagen (NJ), 3K+ trk. fors., *Rolf Christensen, *Lennart Pedersen m.fl. 23.9, Dueodde (B), 2K+ trk.fors., *Henning Lykke Larsen, *Steffen Nielsen m.fl. De to fugle ved Skagen 3/5 sås på et tidspunkt sammen, men de regnes her som to fund. (Østeuropa; overvintrer sydlige og sydøstlige Afrika) Stor Skrigeørn Aquila clanga (3/?, 52/?, 1/1) 2003: 14.9, Køge Havn (S), imm. trk., *Rasmus Strack, *Troels Eske Ortvad, *Henrik Kristensen. 2004: 14.11, Gedser Odde (LF), imm. trk., *Louis A. Hansen, *Asbjørn Jensen, *Palle Rasmussen. Andet år i træk med fund af denne art. I Sverige sås en 2K trække ud ved Falsterbo 8/11 (Magnus Hellström i brev), og det er sandsynligt, at det var samme fugl, som sås ved Gedser. Fundet ved Køge Havn 14/ bringer totalen for 2003 op på 5 fund. Bemærk, at der 14/ også sås en imm. ved Hyllekrog (LF) (Amstrup et al. 2004), og det er muligt, at der var tale om samme individ. (Rusland og østlige Baltikum; overvintrer Sydøsteuropa, Lilleasien og Nordøstafrika) Steppeørn Aquila nipalensis (0, 20/20, 1/1) 2004: 8.9, Stevns Klint (S), imm. trk., *Rasmus Strack m.fl. Andet år i træk med fund af denne art. Fuglen sås samme dag trække ud ved Falsterbo i Sverige (Magnus Hellström i brev). (Centralasien; overvintrer tropisk Afrika) Lille Tårnfalk Falco naumanni (3/3, 7/7, 0) 1861: x.7, Gram (SJ), 3K+ skudt, skindsamlingen Zoologisk Museum, København via Jørgen Staarup Christensen Skindet er fra juli måned uden dato. (Syd- og Østeuropa; overvintrer i Afrika syd for Sahara) Jagtfalk Falco rusticolus (39/39, 70/70, 4/4) 2004: 15.4, Korshage, Rørvig (S), 2K trk., *Jørgen Hulbæk Christiansen, *Anders Fischer, *Jørgen Scheel. 9.10, Højstrup, Helsingør (S), 1K trk., *Steen Søgaard m.fl , Dronningedammen, Hørsholm (S), 1K, *Simon Berg Pedersen , Tipperne (RK), 1K, *Ole Amstrup m.fl. Andet år i træk med fund af Jagtfalk. I årene 2000, 2001 og 2002 sås ingen. (Nordlige Skandinavien, Finland og Rusland) Stylteløber Himantopus himantopus (13/16, 23/28, 2/2) 2004: , Viskum Kirke, Tjele (ÅH), *Christian Sørensen, Martin Kviesgaard m.fl. 1.5, Sneum Engsø (RB), Per Poulsen m.fl. via Netfugl.dk Har været årlig siden årtusindskiftet. Fundet ved Viskum Kirke er første aprilfund, mens hovedparten af fundene er fra maj. (Mellem- og Sydeuropa; overvintrer tropisk Afrika) Triel Burhinus oedicnemus (17/22, 21/21, 1/1) 2004: 1-2.5, Hjardemål Klit (NJ), *Søren Haaning Nielsen, John Kyed m.fl. via Netfugl.dk Det 16. fund i Nordjylland, som står for over 40% af fundene. Siden 1978 har der i alt været 18 fund, hvoraf de 14 er fra Nordjylland. (Mellem- og Sydeuropa; overvintrer Sydeuropa og Nordafrika) Sortvinget Braksvale Glareola nordmanni (2/2, 7/7, 0/0) 2002: , Hofmansgave, Odense Fjord (F), 1K, *Kurt Due Johansen, Tim Hesselballe Hansen m.fl. Kun det andet efterårsfund det første blev ligeledes gjort 30/9, men i 1934 ved Engholmstrand, Nørresundby (NJ) (Olsen 1992). Første fund på Fyn, og regionsfordelingen er hermed NJ 5, RK 1, RB 1, S 2 og F 1 (et individ set 1999 i både NJ og RB er regnet som ét fund i opsummeringen). I 2002 var der også et fund i maj, ved Korshage (S) (Klein et al. 2003). (Sortehavsegnene og Centralasien; overvintrer i det sydlige Afrika) Steppevibe Vanellus gregarius (2/2, 1/1, 1/1) 2004: , Tissø (S), 2K+, *Uffe Seneca m.fl. via Netfugl.dk Fjerde fund af denne på verdensplan meget sjældne art. Antallet af fugle i overvintringsområderne er kraftigt nedadgående, og antallet af ynglepar vurderes at være så lavt som (Evans 2004, Tomkovich & Lebedeva 2004). Den kraftige tilbagegang skyldes formentlig flere faktorer, så som øget nedbør, færre græssende får og kreaturer samt øget prædation fra råger, der er steget i antal pga. øget tilplantning (Belik 2005). Det er derfor bemærkelsesværdigt med 2 fund i dette årtusinde. De 3 øvrige fund er 1857 Sydlolland (LF), 23/ Ræhr, Hanstholm (NJ) og 29/6-24/ Søborg Sø, Vellingerød og Alsønderup Enge (S) (Olsen 1992, Nielsen & Thorup 2001). Holland er klar nummer ét i Europa med 41 fund til og med 2003 (van der Vliet et al. 2004). (Centralasien; overvintrer Nordøstafrika, Irak, Mellemøsten og Indien) Sibirisk Hjejle Pluvialis fulva (0, 19/19, 2/2) 2003: 16.5, Revlbuske, Lønnerup Fjord (NJ), 2K, *Søren Haaning Nielsen, Henrik Haaning Nielsen m.fl. 2004: 29.4, Lund Fjord (NJ), 3K+, *Henrik Haaning Nielsen, John Kyed m.fl. 9.7, Salt-

7 Sjældne fugle Mongolsk Præstekrave, Rømø, 10/ Foto: Anders E. Sørensen. Lesser Sand Plover. Bonapartemåge, adult, Skagen Havn, 23/ Foto: Peter Nielsen. Bonaparte's Gull. Hvidrygget Ryle, adult, Rømø, 12/ Foto: Ole Krogh. White-rumped Sandpiper. Nonnestenpikker, 2K, Kramnitse, Lolland, 30/ Foto: Ole Zoltan Göller. Pied Wheatear. vandssøen, Margrethe Kog (SJ), 3K+, *Michael Schwalbe, *Flemming Falk m.fl , Højer Vade (SJ), 3K+, *Carsten Svejstrup Sørensen m.fl. Der foreligger et tidligere godkendt fund af en 2K fra Revlbuske, Lønnerup Fjord 10/ (Amstrup et al. 2004). Forskelle i dragtkarakterer viser, at der er tale om to forskellige fugle. Fundet fra Margrethe Kog og Højer Vade regnes for samme fugl. Bemærkelsesværdigt er det, at alle tre danske forårsfund stammer fra Vejlerne (NJ). (Nordrusland og Alaska; overvintrer Sydøstasien og Australien) Amerikansk Hjejle Pluvialis dominica (0, 6/6, 1/1) 2004: , Grønningen, Fanø (RB), 2K, *Kim Fischer, Jens Toftelund Madsen m.fl. Første fund siden 1999, og det første i Ribe Amt. Regionsfordelingen er NJ 3, RB 1, SJ 1 og S 2 (Nordamerika; overvintrer i Sydamerika) Mongolsk Præstekrave Charadrius mongolus (0, 1/1, 1/1) Med karakterer svarende til ssp. atrifons (0, 0, 1/1) 2004: 22.6, Råhede Vade (RB), *Kurt Bredal Christensen via Netfugl.dk , Lakolk Strand, Rømø (SJ),, *Ole Kristjansen m.fl. via Netfugl.dk , Lakolk Klitsø, Rømø (SJ),, *Morten Bentzon Hansen m.fl. via Netfugl.dk Alle observationer drejer sig med stor sandsynlighed om samme fugl, hvorfor de kun regnes som ét fund. Blot andet fund af arten; det første var 2-3/ Korevlerne (S) (Olsen 1989) og drejede sig om en fugl med karakterer som C. m. mongolus. Vedrørende racebestemmelse se Garner et al. (2003). Sverige har 6 fund, det seneste i 2000 (Breife et al. 2003, Club300). (Central- og Østasien; overvintrer i Østafrika og Østasien) Hvidrygget Ryle Calidris fuscicollis (0, 15/15, 1/1) 2004: , Rømø Sønderstrand (SJ), 2K+, *Andreas Bruun Kristensen m.fl. Et typisk sommerfund, 11 af de 16 fund er fra perioden 1/7-23/8. (Arktisk Canada; overvintrer i Sydamerika)

8 176 Sjældne fugle 2004 Stribet Ryle Calidris melanotus (0, 52-54/53-55, 5/5) 2004: 4.5, Tipperne (RK),, *Ole Thorup, Ole Amstrup m.fl , Vest Stadil Fjord (RK),, *Peter H. Kristensen, Ole Amstrup m.fl. 7.6 Ny Spøttrup, Salling (NJ), *Frits Rost m.fl , Skjern Enge (RK), 2K+, *Ole Amstrup, *Karl-Erik Kristensen m.fl , Margrethekog (SJ), 1K, *Tommy Kaae Arten har været årlig siden 1992, og den udgår af SUlisten fra og med (Nordamerika og Østsibirien; overvintrer Sydamerika) Prærieløber Tryngites subruficollis (1/1, 24/24, 1/1) 2004: , Filsø (RB), 1K, Per Poulsen m.fl. via Netfugl.dk Arten har været årlig siden Den regionale fordeling er NJ 6, RK 8, RB 2, SJ 2, S 6 og LF 2. (Arktisk Nordamerika; overvintrer sydlige Sydamerika) Damklire Tringa stagnatilis (0, 70/89, 2/2) 2001: 18.8, Agerødæmningen (NJ), 1K, *Jens Kristian Kjærgaard, John Kyed m.fl. 2004: og , Majbølle Nor (LF), 1K, *Andreas Bruun Kristensen m.fl , Lakolk Klitsø, Rømø (SJ), 1K, *Peter H. Kristensen, *Søren Christoffersen, Morten Bentzon Hansen m.fl. Med fundet på Agerødæmningen blev antallet af fund i rekordåret 2001 øget til 11 (Ortvad et al. 2002). Fundet i Majbølle Nor er landets tidligste af en juvenil fugl. Arten udgår af SU-listen fra og med (Rusland; overvintrer tropisk og sydlige Afrika) Terekklire Xenus cinereus (2/2, 32/32, 1/1) 2004: 5.5, Tusholm, Læsø (NJ), *Kent Olsen. Landets tidligste fund; det tidligste hidtil var 11/ Rømø Sønderland (SJ) (Rasmussen 1997). Regionsfordelingen er NJ 8, RK 1, RB 4, SJ 3, F 1, S 15, M 2 og B 1. (Finland og Nordrusland; overvintrer tropisk Afrika og Det Indiske Ocean) Bonapartemåge Larus philadelphia (0, 2/2, 1/1) 2004: , Hirtshals Havn (NJ), 3K+, Rolf Christensen m.fl. via Netfugl.dk og 27.11, Skagen Havn (NJ), 3K+, *Rolf Christensen m.fl. via Netfugl.dk Fundene regnes her for samme individ og dermed som ét fund i opsummeringen. Første danske fund var i Skagen (NJ) 13-15/ (Olsen 1989, Frich & Nordbjærg 1992), det andet i Hirtshals (NJ) 7/11-3/ (Rasmussen 1997); sidstnævnte fugl sås også i marts 1996 (Rasmussen 1998). (Nordamerika) Spurveugle Glaucidium passerinum (17/17, 30/30 ud over invasionen på Sjælland i 1999/2000, 1/1) 2004: 10.10, Stenløse (S), Michael Fink Jørgensen, Martin Holm m.fl. Siden invasionen i 1999/2000 har der været yderligere et fund, i (Skandinavien, Finland og Rusland) Korttået Lærke Calandrella brachydactyla (0, 37/37, 1/1) 2004: , Skagens Gren (NJ), *Rolf Christensen, Peter Nielsen m.fl. (Foto) Bortset fra 1999 årlig siden Arten er regelmæssig i Sverige (Breife et al. 2003). (Sydeuropa og Asien; overvintrer i den sydlige del af Sahara og savannebæltet i tropisk Afrika, Arabien og Mellemøsten) Rødrygget Svale Hirundo daurica (0, 65/69, -/-) 2003: 17.5, Korshage, Rørvig (S), *Peter Rasmussen, *Knud-Erik Strange, *Peter Cilius Christensen m.fl. 18.6, Kronborg Slot (S), trk., *Sebastian Klein. Fuglen ved Korshage regnes for samme individ som blev set på lokaliteten 18/ (Amstrup et al. 2004). Totalen for rekordåret 2003 er nu 15 fund af 16 fugle. Arten udgik af SU-listen fra og med (Sydeuropa og Asien; overvintrer savannebæltet i tropisk Afrika og Sydasien) Citronvipstjert Motacilla citreola (0, 21/22, 2/2) 2004: 2.5, Skagens Gren (NJ), rst. og trk., *Rolf Christensen m.fl. 21.9, Salthammer Odde (B), 1K, *Steffen Nielsen. Arten har været årlig siden (Rusland mod vest til de baltiske lande og Polen; overvintrer Indien og fåtalligt Arabien) Alpejernspurv Prunella collaris (1/1, 8/8, 1/1) 2004: , Blåvandshuk (RB), 2K+ (ringm. 11.5), *Henrik Knudsen m.fl. via Netfugl.dk Fuglen holdt især til på de lokale beton-bunkere. Det er første fund siden 1991, 1 Anholt (ØJ) 9/5 (Frich & Nordbjærg 1993). Alle danske fund er fra april-juni. (Mellemeuropa) Blåstjert Tarsiger cyanurus (0. 6/6, 1/1) 2004: 5.10, Hanstholm Fyrhaver (NJ), 1K ringm., *Henrik Haaning Nielsen, John Kyed m.fl. En 1K Blåstjert blev ringmærket på samme lokalitet 28/ (Rasmussen 1998). Der er nu 6 danske efterårsfund 28/9-19/10, heraf 4 pri. oktober. (Sibirien og fåtalligt Finland; overvintrer Nordindien og Østasien) Nonnestenpikker Oenanthe pleschanka (0, 4/4, 1/1)

9 Sjældne fugle : 29.5, Kramnitse (LF), 2K, *Gert Jeppesen, *Poul Szyska m.fl. via Netfugl.dk De tidligere danske fund er fra , to forårsfugle i Skagen og to efterårsfugle på Christiansø. Det danske forekomstmønster adskiller sig dermed fra vores nabolandes, hvor efterårsfugle klart dominerer. (Bulgarien, østlige Rumænien og videre østpå til Mongoliet; overvintrer i Østafrika) Gulddrossel Zoothera dauma (2/2, 2/2, 1/1) 2004: 25.10, Christiansø (B), *Peter Lyngs. Ikke uventet med et dansk fund dette efterår, da der i september og oktober blev rapporteret om næsten invasionsagtig optræden i Nord- og Vesteuropa, bl.a. med adskillige fugle i Storbritannien, Holland og Norge. (Sibirien mod vest til Ural; overvintrer Indien og Sydøstasien) Stribet Græshoppesanger Locustella lanceolata (3/3, 1/1, 1/1) 2004: 2.10, Christiansø (B), 1K ringm., *Mikkel Lausten, Peter Lyngs, Mogens Henriksen De 4 tidligere fund var fyrfaldne fugle, så det er første gang, arten er set i live herhjemme. Alle de danske fund er fra perioden 2-7/10. Fund fra det øvrige Nordog Vesteuropa viser dog, at arten kan dukke op mellem pri. september og med. november, og en fyrfalden fugl er fundet i Holland så sent som 11/12 (van den Berg & Bosman 1999). (Syd- og Centralsibirien til Nordøstkina og nordlige Japan; overvintrer i nordøstlige Indien og Sydøstasien) Vandsanger Acrocephalus paludicola (8/8, 21/21, 2/2) 2004: 6.8, Tipperne (RK), 1K ringm., *Jens Hjerrild Hansen m.fl. 3.9, Flyndersø, Korshage (S), *Knud-Erik Strange m.fl. Fuglen på Korshage blev set og fotograferet i felten. Siden en syngende fugl hørtes ved Snogebæk (B) 3-11/ (Frich & Nordbjærg 1993), er arten ellers kun truffet herhjemme i forbindelse med ringmærkning. (Polen, Baltikum, Hviderusland, vestlige Rusland; overvintrer tropisk Vestafrika) Hvidskægget Sanger Sylvia cantillans (0, 48/48, 3/3) 2004: 6.5, Kongelundsfortet, Dragør (S), syng., *Peter Rasmussen m.fl. 11.5, Christiansø (B), 2K, ssp. albistriata, *Mads Jensen Bunch, Peter Lyngs m.fl. 29.5, Mandø (RB),, *Niels Knudsen, Keld Bakken. Tre fugle i maj er normalt for arten. Siden 1986 mangler kun fund fra Fundet ved Kongelundsfortet er kun det andet for Sjælland. Både ssp. albistriata og cantillans forekommer i Danmark, men desværre bliver kun få fugle bestemt til underart. (Sydeuropa; overvintrer nordlige tropisk Afrika samt Arabien) Lille Gulbug Hippolais caligata (0, 3/3, 1/1) 2004: 5.6, Christiansø (B), ringm., *Peter Lyngs Første forårsfund i Danmark og en ventet ny art for Christiansø. (Finland/østligste Europa og Rusland nord for Aralsøen; overvintrer Indien) Humes Sanger Phylloscopus humei (0, 20/20, 1/1) 2004: 14.10, Mandø By (RB), *Mads Jensen Bunch m.fl. Et mere normalt år efter rekordåret 2003, hvor 9 fugle blev set. Fundet er Danmarks tidligste og det andet på Mandø. (Himalaya og Tien Shan; overvintrer Nepal og Indien) Schwarz' Løvsanger Phylloscopus schwarzi (0, 17/17, 1/1) 2004: 1.10, Knudshoved Gl. Færgehavn, Nyborg (F), *Tim Hesselballe Hansen m.fl. Ny art for Fyn. Den regionale fordeling er NJ 2, RK 1, RB 2, F 1, S 1, B 11. Alle de danske fund er fra perioden 21/9-19/10. (Sydlige Østsibirien; overvintrer Sydøstasien) Rosenbrystet Tornskade Lanius minor (3/3, 39/39, 2/2) 2004: 4.6, Det Grå Fyr, Skagen (NJ),, *Klaus Kevin Kristensen, *Rune Søe Neergaard m.fl , Skagen (NJ), 2K+, *Steen Christensen, *Jens Eggert, Knud Pedersen m.fl. (Syd- og Østeuropa samt Centralasien; overvintrer Tropisk Afrika) Rosenstær Sturnus roseus (18/18, 78-82/78-93, -/-) 2002: 9.6, Vandplasken, Kjærsgård Strand (NJ),, *Kurt Prentow. Antallet af fund i rekordåret 2002 bliver hermed Arten udgik af SU-listen fra og med (Sydøsteuropa, Tyrkiet og Lilleasien; overvintrer Indien) Krognæb Pinicola enucleator ( -, 17/24 ud over invasionen i Skagen i november 1998 med 73 eks., 15/26) 2004: , Utterslev Mose (S), 1K (rudedræbt 10.11), *Henrik Rask, *Lars Rask, Peter Lyngs m.fl. via Netfugl.dk 8.11, Spodsbjerg, Hundested (S), /1K, *Michael Trasborg. 8.11, Gilbjerg Hoved (S), /1K trk., *Carl Christian Tofte, *Rolf Christensen, *Sebastian Klein. 9.11, Korshage, Rørvig (S), /1K trk., *Jørgen Hulbæk Christiansen. 9.11, Gilbjerg Hoved (S), /1K trk., *Rolf Christensen, *Uffe Fæster, *Jens Lind. 9.11, Gilbjerg Hoved (S), 1K+ hørt,

10 178 Sjældne fugle 2004 Alpejernspurv, Blåvandshuk 8/ Foto: Ole Zoltan Göller. Alpine Accentor. Stribet Græshoppesanger, 1K, Christiansø, 2/ Foto: Peter Lyngs. Lanceolated Warbler. Blåstjert, 1K, Hanstholm, 5/ Foto: Ole Krogh. Red-flanked Bluetail. *Rolf Christensen, *Jens Lind , Gilbjerg Hoved (S), /1K trk., *Stig Nielsen , Gilbjerg Hoved og Nakkehoved, Gilbjerg (S) /1K trk. og rst., *Troels Eske Ortvad, *Tim Andersen, Jens Lind m.fl , Ellekrattet, Skagen (NJ), 2K+, *Knud Pedersen , Fyrvej, Skagen (NJ), 2K+ og 1K (rudedræbt), 2 1K *Knud Pedersen m.fl , Batterivej og Fyrvej, Skagen (NJ), /1K, *Carsten Svejstrup Sørensen, Mikkel B. Lüders , Gilleleje (S), 4 1K+ trk., *Stig Nielsen , Fyrvej, Skagen (NJ), 2K+ og 1K (begge gengangere), Knud Pedersen m.fl , Lilledal/Storedal, Stevns (S), /1K, *Jan Pedersen, Thomas W. Johansen 19.11, Fjaltring (RK), 1K rudedræbt, *Inger Skov via Allan Kjær Villesen 19.12, Rimmens Allé, Frederikshavn (NJ), 6 1K, *Brian Zobbe, René Larsen m.fl. via Netfugl.dk , Rimmens Allé, Frederikshavn (NJ), 5 1K (gengangere), *Brian Zobbe, René Larsen m.fl. via Netfugl.dk Mindst to af fuglene på Rimmens Allé, Frederikshavn sås ind i januar Årets invasion overgås i nyere tid kun Lille Gulbug, Christiansø, 5/ Foto: Peter Lyngs. Booted Warbler. af invasionen i I de seneste 50 år vides følgende invasioner at have nået Danmark: (23 fugle), 1981 (3), 1990 (7), 1995 (7-9) og 1998 (mindst 73) (Olsen 1992, Rasmussen 1997, 1999). I 1995 og 1998 sås næsten alle fuglene ved Skagen, mens invasionen i 1954 primært bemærkedes på Sjælland. Under flere af invasionerne har flere fugle forsøgt at trække tilbage mod nord ret kort tid efter ankomsten og er derfor blevet set på traditionelle forårstræksteder. (Skandinavien, Finland og Rusland) Dværgværling Emberiza pusilla (0, 62/62, 2/2) 2004: 5.10, Blåvandshuk (RB), 1K ringm., *Rune Skjold Tjørnløv m.fl. via Netfugl.dk , Mandø By (RB), *Sune Riis Sørensen m.fl. Siden 1985 er arten kun udeblevet i 1998 og (Nordfinland og Nordrusland; overvintrer Kina og Sydøstasien) Pileværling Emberiza rustica (0, 42/42, 1/1) 2004: 25.9, Christiansø (B), 1K ringm., *Peter Lyngs Det 22. fund på Christiansø, og i enhver henseende typisk. Af de 23 danske efterårsfund er 18 gjort i perioden 19-29/9. (Nordlige Skandinavien, Finland og Rusland; overvintrer nordlige Asien)

11 Sjældne fugle Rosenbrystet Tornskade, Skagen, 30/ Foto: Knud Pedersen. Lesser Grey Shrike. Dværgværling, Mandø, 11/ Foto: Ole Krogh. Little Bunting. Hjelmskallesluger Mergus cucullatus 2003: 2.11, Stubben, Nordhavnen, København (S), ad., Jacob Dall via Netfugl.dk Hybrider Records of hybrids Krognæb, 1K, Skagen, 14/ Foto: Knud Pedersen. Pine Grosbeak. Kategori D: Mulige undslupne fangenskabsfugle Category D: Possible escapes Lannerfalk Falco biarmicus 2004: 27.4 og 7.5, Kringelrøn og Sdr. Nyland, Læsø (NJ), 2K, *Kent Olsen. Fuglen havde dragtkarakterer svarende til den europæiske ssp. feldeggii og bar ikke synlige tegn på tidligere fangenskab. Ssp. feldeggii er den største af de 5 underarter, men variationen er stor, og sikker racebestemmelse er sjældent muligt i felten, heller ikke i det aktuelle tilfælde. Ssp. feldeggii er en af de mest truede rovfugle i Europa, og bestanden er måske ikke over 200 par (Forsman 1999). Den er kortdistancetrækker, men en vis ungfuglespredning ses inden for yngleområderne. Spredning uden for yngleområderne, f.eks. til Mellemøsten, er ikke veldokumenteret pga. problemer med racebestemmelsen (Forsman 1999). (Sydlige Italien, Kroatien, Grækenland og Tyrkiet; overvintrer formentlig nær yngleområdet) Kategori E: Sandsynlige eller sikre undslupne fangenskabsfugle Category E: Likely or certain escapes Pibeand Amerikansk Pibeand Anas penelope americana 2003: 26.3, Nibe/Gjøl Vildtreservat (NJ), 3K+, *Jan Skriver m.fl. Femte fund af denne hybrid. Årsrapporten Species considered for regional reports Kongeederfugl Somateria spectabilis 2003: , Bulbjerg (NJ), 2K, *Henrik Haaning Nielsen m.fl. Hvidvinget Måge Larus glaucoides 2002: , Kolding Havn (VE), ad., *Dennis M. Langholz (Video). Fænologisk usædvanligt fund. I tre på hinanden følgende vintre gæstede en adult fugl Kolding Havn i længere perioder. Det anses som overvejende sandsynligt, at sommerfundet drejer sig om samme individ, som sås om vinteren. Grønspætte Picus viridis 2004: 25.4, Asserbo Plantage (S), *Jakob Engelhard, *Jan Smidt. 2.5, Spodsbjerg, Hundested (S), *Michael Trasborg, *Frank Ishøi. Lokal SU-art. Storpiber Anthus richardi 2004: 26.3, Emtekær Nor (F), *Søren Gjaldbæk. Fænologisk usædvanlig forekomst, ikke SU-art. Sydlig Nattergal Luscinia megarhynchos 2004: 15.4, Ålebæk Strand (M), *Jesper Bay Jacobsen, *Stig Kjærgaard Rasmussen. Arten er udgået af SU-listen fra og med 2004, men dette fund blev behandlet på grund af det usædvanligt tidlige tidspunkt. Der er dog et tidligere fund, 1/ Hammeren (B) (Olsen 1989). Korttået Træløber Certhia brachydactyla 2004: 4-5.8, Tipperne (RK), 1K+ (ringm. 4.8), *Ole Amstrup Lokal SU-art.

12 180 Sjældne fugle 2004 Havesanger Sylvia borin 2004: , Assistens Kirkegård, Skagen (NJ), *Rolf Christensen, Ian Utke Heilmann. Første danske vinterfund. Gærdesanger Sylvia curruca 2004: 31.12, Hillerød (S), *Hans Ulrik Skotte Møller. Fænologisk usædvanligt fund. Endnu ikke færdigbehandlede sager Records still under consideration Storskråpe Puffinis gravis 2004: 16.9, Blåvandshuk (RB). Dværghejre Ixobrychus minitus 1933: Horsens Nørrestrand (ÅH), 1K skudt Sibirisk Hjejle Pluvialis fulva 2003: , Stavrebyvej, Gedser (LF), 1K. Lille Gulbenet Klire Tringa flavipes 2004: 6-7.7, Pittuffik (Thule Air Base), Avanersuaq, Grønland. Gråsejler Apus pallidus 1987: 19.10, Christiansø (B), 1K ringm. 2004: , Esbjerg (RB) Gul Vipstjert Motacilla flava, ssp. feldegg 2002: 20.5, Gilleleje (S),. Iberisk Gransanger Phylloscopus ibericus 2004: , Sønderborg (SJ), syng. (Foto og bånd). Ensfarvet Stær Sturnus unicolor 2002: , Tane Sø (RB), Forkastede sager Records not accepted Albatros Diomedea sp. 2004: 14.8, Børsmose Strand (RB), trk. Kap Verde-petrel/Madeirapetrel Pterodroma feae/madeira 2002: 12.10, Gudhjem (B), trk. Kuhls Skråpe Calonectris diomedea 2004: 16.9, Hald Strand, Liseleje (S), trk. Topskarv Phalacrocorax aristotelis 2004: 24.11, Egå Lystbådehavn (ÅH), 1K. Purpurhejre Ardea purpurea 2004: 2.6, Oksbøl (RB), imm. Amerikansk Sortand Melanitta americana 2004: 14.8, Horsens Nørrestrand (ÅH), , Gilbjerg (S), trk. Hvepsevåge Pernis apivorus 2004: 16.4, Solbjerg Engsø (S), 2 eks. Steppehøg Circus macrourus 2004: 29.4, Pælebakke Klit, Skagen (NJ), 3K Lille Skrigeørn Aquila pomarina 2003: 26.7, Bågø (F) , Sletterhage (ÅH), trk. Dværgørn Hieraetus pennatus 2004: 15.5, Råbylille Strand (S), lys trk. Lærkefalk Falco subbuteo 2004: 3.3, Hanbjerg Kirke (RK), 2K. Eleonorafalk Falco eleonorae 2004: 31.5, Gilleleje (S). Jagtfalk Falco rusticolus 2004: 13.11, Ishøj Strand (S), 1K. Vandrefalk Falco peregrinus, ssp. calidus 2004: , Bygholm Vejle (NJ), 1K. Sibirisk Hjejle Pluvialis fulva 2004: 1.8, Kofoeds Enge, Amager (S), 2K+. Damklire Tringa stagnatilis 2004: 3.9, Bygholm Vejle , Margrethekog (SJ). Lille Regnspove Numenius phaeopus 2004: 18.1, Skjern Enge (RK), 9 eks. Ringnæbbet Måge Larus delewarensis 2004: 10.1, Tissø (S). Rosenterne Sterna dougallii 2004: 15.7, Flakket, Anholt (ÅH). Hvidskægget Terne Chlidonias hybridus 2004: 12.5, Sjælsø (S). Gråsejler Apus pallidus 2004: 26.10, Gedser Odde (LF) , Gedser Odde (LF), trk. Vendehals Jynx torquilla 2004: 24.3, Frederikssund (S), 2 eks. Landsvale Hirundo rustica, ssp. transitiva 2003: 29.4, Sneum Engsø (RB) Tajgapiber Anthus hodgsoni 2004: 19.10, Møns Klint (M). Nordsanger Phylloscopus borealis 2004: 29.6, Boller Park, Horsens (VE), syng. (Bånd). Tajgafluesnapper Ficedula albicilla 2002: 16.9, Klydesøreservatet, Amager (S), 1K ringm. Sydlig Stor Tornskade Lanius meridionalis, ssp. meridionalis 2004: 2.11, Hyllekrog (LF). Krognæb Pinicola enucleator 2004: 15.11, Degnemosen, Brønshøj (S). Dværgværling Emberiza pusilla 2004: 2.5, Vaserne (S). Summary Rare birds in Denmark and Greenland in 2004 In 2004 the Danish Rarities Committee (Sjældenhedsudvalget, SU) processed 169 Danish records (including 12 records on behalf of the regional reports) of which about 80% were accepted. No cases concerning Greenland records were finished. The main section of the report (Accepted records) includes species on the Danish list belonging to categories A, B and C according to the AERC standard. Species belonging to category D and E and records involving hybrids are treated after the main section, as are species considered for the regional reports, before the sections dealing with records still under consideration, and records not accepted. For each record the following details are included: 1) year and date, 2) location (see map for regions), 3) number of individuals if more than one, 4) other details if known: sdr. = summer plumage, vdr. = winter plumage, odr. = transitional plumage, K = calendar year, ringm. = ringed, and 5) name of observer(s), with finders marked by asterisks. Where applicable, documentation by photo (Foto), video (Video), audiotape (Bånd) or corpse (Død) is indicated. The numbers in brackets after the species name refer to the total number of records and individuals (separated

13 Sjældne fugle by a slash) in Denmark 1) before 1950, 2) from 1950 to 2003 incl., and 3) in 2004, respectively. No new species were added to the Danish list in 2004, and the only taxon new to Denmark presented here is ssp. atrifons of the Lesser Sand Plover Charadrius mongolus three records of what is believed to be the same individual, and only the second Lesser Sand Plover in Denmark (the first was identifed as ssp. mongolus). Other remarkable records from 2004 were American Bittern Botaurus lentiginosus (same booming male as in ), Sociable Plover Vanellus gregarius (4th record), Booted Warbler Hippolais caligata (4th), Bonaparte s Gull Larus philadelphia (3rd), and an invasion of Pine Grosbeak Pinicola enucleator. Referencer Amstrup, O., A. S. Frich, K. Pedersen & K. Thorup 2004: Sjældne fugle i Danmark og Grønland Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 98: Andersen, T., J.B. Bruun & B.P. Nielsen 1973: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 67: Belik, V.P. 2005: The Sociable Lapwing in Eurasia: what does the future hold? British Birds 98: Breife B., E. Hirschfeld, N. Kjellén & M. Ullmann 2003: Sällsynta fåglar i Sverige. 2:a uppl. Sveriges Ornitologiska Förening. Stockholm. Club300 u.å.: Fundstatistik Mongolpipare. Findes digitalt på fynd_ sv.asp?artkod=3122. Evans, L.G.R. 2004: Bird alert: Sociable Plover in serious decline. Findes digitalt på Garner, M., I. Lewington & R. Slack 2003: Mongolian and Lesser Sand Plovers: an identification overview. Birding World 16: Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1992: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 86: Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1993: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 87: Forsman, D. 1999: The raptors of Europe and the Middle East. T & A D Poyser. Gantlett, S., R. Millington & S. Harrap 2002: Bird News December Birding World 15: Klein, S., K. Pedersen & K. Thorup 2003: Sjældne fugle i Danmark og Grønland Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 97: Nielsen, H.H. & K. Thorup 2001: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 95: Olsen, K.M. 1989: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 83: Olsen, K.M., Danmarks Fugle - en oversigt. Dansk Ornitologisk Forening, København. Ortvad, T.E., K. Pedersen & K. Thorup 2002: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 96: Rasmussen, P.A.F. 1997: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1995 og Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 91: Rasmussen, P.A.F. 1998: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 92: Rasmussen, P.A.F. 1999: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 93: Thorup, K. & H.H. Nielsen 2000: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 94: Tomkovich, P.S. & E.A. Lebedeva (red.) 2004: Single species action plan for the conservation of the Sociable Lapwing Vanellus gregarius. AEWA Technical Series No. 2. (Findes digitalt på van den Berg, A. B. & C.A.W. Bosman Rare birds in the Netherlands. East Sussex. van der Vliet, R.E., J. van der Laan & CDNA 2003: Rare birds in the Netherlands in Dutch Birding 25: van der Vliet, R.E., J. van der Laan & CDNA 2004: Rare birds in the Netherlands in Dutch Birding 26: Rettelse til SU-rapport nr 34, DOFT 98: , 2004 s. 176 Sortbuget Knortegås Branta bernicla nigricans 2003: , Københavns Nordhavn (S), ad., Anders Hammergart m.fl. (Foto), skal være *Anders Hammergart m.fl. s. 177 Amerikansk Pibeand Anas americana 2003: , Maderne, Præstø (S), 2K, Ib Jensen m.fl. via Netfugl.dk (Foto), skal være 3K+. s. 177 Fototekst: Amerikansk Pibeand, adult, Roskilde Fjord 1/ Foto: Kristoffer Hansen, skal være Tommy Frandsen. Antaget 3. oktober 2005 Ole Amstrup Tarmvej Hemmet Alex Sand Frich Vestervænget Jelling Tim Hesselballe Hansen Kanalvej Odense Knud Pedersen Eratosvej Skagen Kasper Thorup Zoologisk Museum Universitetsparken København Ø

172 Sjældne fugle 2004

172 Sjældne fugle 2004 172 Sjældne fugle 2004 Kuhls Skråpe Calonectris diomedea (0, 42/43, 2/2) 2004: 15.6, Gilbjerg Hoved (S), trk., *Alexander John Lee, *Kurt Møller Nielsen. 28.9, Rågeleje (S), trk., *Anders Hammergart, *Helle

Læs mere

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2005

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2005 Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2005 OLE AMSTRUP, ALEX SAND FRICH, TIM HESSELBALLE HANSEN, HENRIK HAANING NIELSEN, KNUD PEDERSEN og KASPER THORUP Rapport nr 36 fra Sjældenhedsudvalget (With a summary

Læs mere

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2003

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2003 174 Årsrapport 2002 Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2003 OLE AMSTRUP, ALEX SAND FRICH, KNUD PEDERSEN og KASPER THORUP Rapport nr 34 fra Sjældenhedsudvalget (With a summary in English: Rare birds

Læs mere

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2002

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2002 Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2002 SEBASTIAN KLEIN, KNUD PEDERSEN og KASPER THORUP Rapport nr 33 fra Sjældenhedsudvalget (With a summary in English: Rare birds in Denmark and Greenland in 2001)

Læs mere

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2000

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2000 Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2000 HENRIK HAANING NIELSEN og KASPER THORUP Rapport nr 31 fra Sjældenhedsudvalget (With a summary in English: Rare birds in Denmark and Greenland in 2000) Indledning

Læs mere

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2009 Andreas Bruun Kristensen, Alex Sand Frich, Troels Eske Ortvad og Michael Schwalbe

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2009 Andreas Bruun Kristensen, Alex Sand Frich, Troels Eske Ortvad og Michael Schwalbe Andreas Bruun Kristensen, Alex Sand Frich, Troels Eske Ortvad og Michael Schwalbe Rapport nr. 40 fra Sjældenhedsudvalget (With a summary in English: Rare birds in Denmark and Greenland in 2009) Prærieløber,

Læs mere

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2011

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2011 Rune Sø Neergaard, Alex Sand Frich, Andreas Bruun Kristensen, Troels Eske Ortvad, Knud Pedersen, Michael Schwalbe og Rasmus Strack Rapport nr. 42 fra Sjældenhedsudvalget Ørkenstenpikker, Hanstholm Slamdepot,

Læs mere

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2012

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2012 Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2012 Rune Sø Neergaard Rapport nr. 43 fra Sjældenhedsudvalget Tornhalesejler, Juvre, Rømø, 21. oktober 2012. Foto: Ole Zoltan Göller Indledning Denne rapport omhandler

Læs mere

Rapport nr. 41 fra Sjældenhedsudvalget

Rapport nr. 41 fra Sjældenhedsudvalget Rune Sø Neergaard, Andreas Bruun Kristensen, Alex Sand Frich, Troels Eske Ortvad, Knud Pedersen og Michael Schwalbe Rapport nr. 41 fra Sjældenhedsudvalget Stendrossel, Nordby, Fanø, 12. oktober 2010. Foto:

Læs mere

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2014

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2014 Sortbrynet albatros, Grenen, Skagen, 26. maj 2014. Foto: John Larsen Af Troels Eske Ortvad, Simon Sigaard Christiansen, Ole Zoltan Göller, Andreas Bruun Kristensen, Rune Sø Neergaard, Kent Olsen, Knud

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Sjældne fugle i Ribe Amt. Svend Rønnest

Sjældne fugle i Ribe Amt. Svend Rønnest Sjældne fugle i Ribe Amt Af Svend Rønnest Indholdsfortegnelse Sjældne fugle i Ribe Amt Af Svend Rønnest Indholdsfortegnelse... 2 Sjældne fugle i Ribe Amt...11 Artsliste...12 Hvidnæbbet Lom Gavia adamsii...

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 20. september 2015 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 JULI - AUGUST 2015 Tekst og foto: Henrik Knudsen Så er det atter

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1880,0 10 9417,5 50 2 ÅRK 1 1853,1 8 9249,2 32 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1850,0 4 9248,0 30 4 Viborg 1 1850,7 6 9240,4 28 5 Hvidovre SK 1 1840,7 2 9181,3

Læs mere

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt)

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Point Point Point Point Point Placering 1. afd. 2. afd. 3. afd. 4. afd. I alt Gruppe 1: Kæden Nyborg Kertem. Ørbæk Rygnr.: Fornavn: Efternavn: Klub:

Læs mere

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse By Telefon Email Mobil Andersen Keld Ansgarvej 10 7950 Nykøbing ansgarvej10@mvb.net 26742251 Boll, Alex Lindevej 16 7900 Nykøbing a-boll@hotmail.com 40534146 Boll, Dan

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Au2Partsløbet afdeling af SM Søndag den 17. april 2016 R E S U L T A T P R. P R Ø V E Prøve 01 Tinghøjvej 1 Plac. Plac. Diff. Diff. Nr.

Au2Partsløbet afdeling af SM Søndag den 17. april 2016 R E S U L T A T P R. P R Ø V E Prøve 01 Tinghøjvej 1 Plac. Plac. Diff. Diff. Nr. Au2Partsløbet 2016 2. afdeling af SM Søndag den 17. april 2016 R E S U L T A T P R. P R Ø V E Prøve 01 Tinghøjvej 1 16 Allan Hansen Peter Petersen KR3 1 1 03:49 39,3 31 Steen Petersen Allan Petersen KR6

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

DOFbasen fylder 10 år

DOFbasen fylder 10 år 15. maj 2012 DOFbasen fylder 10 år Af Timme Nyegaard, Henning Heldbjerg og Steen Brølling Den 15. maj 2002 var det for første gang muligt at gå ind på hjemmesiden www.dofbasen.dk og downloade et program,

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Resultatliste rækkefølge Samlet KV3 36-45 år KV6 56-65 år 1 0-18 år 2 19-35 år 3 36-45 år 4 46-55 år 5 56-65 år 6 66-99 år LICENS Resultatliste samlet Placering

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2006 Ole Amstrup, Andreas Bruun Kristensen og Troels Eske Ortvad

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2006 Ole Amstrup, Andreas Bruun Kristensen og Troels Eske Ortvad Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2006 Ole Amstrup, Andreas Bruun Kristensen og Troels Eske Ortvad Rapport nr. 37 fra Sjældenhedsudvalget (With a summary in English: Rare birds in Denmark and Greenland

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009 Resultatliste Pistolterræn I Nymindegab 3. maj 2009 Terrænskydning Nymindegab 2009 TERRÆNBANE Skive Distance Farve ---------------------- Station 1 - Stående Mål 1 S 5 6 Gul Mål 2 B 65 50 Gul Mål 3 B 100

Læs mere

Jægerskydning. Samlet

Jægerskydning. Samlet Jægerskydning Øse Navn Point X 10 Placering Kenneth Jensen 141 2 3 Carsten Cristensen 137 1 18 Jørgen Borg 137 0 19 Henning Sørensen 137 0 19 Allan Pedersen 135 0 28 Benny Ølgod 133 1 31 Erling Christensen

Læs mere

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente er nok den flotteste rovfugl i den danske fauna, og tilmed en art i fremgang. Arten findes kun i Europa, og vi har derfor en ekstra forpligtigelse til

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport 01 SS1 DLG Skørring 1 Brian Rasmussen Gert B. Pedersen KR7 1 1 01:07 4 Jonas Bjerregaard Gad Bjarke Gad KR7 2 2 01:08 00:01 00:01 9 Henrik Vestergaard Søren Lind Andersen KR7 3 3 01:09 00:02 00:01 8 Jess

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Ortvad et al. 2015: Revision af den danske fugleliste pr Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 109:

Ortvad et al. 2015: Revision af den danske fugleliste pr Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 109: Appendiks 1 Ortvad et al. 2015: Revision af den danske fugleliste pr. 2013. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 109: 24-35. Øvrige fund, som efter genbehandling ikke længere er godkendt. Opsummeringerne af antal

Læs mere

Veteraner mænd 2014. 100 m M30

Veteraner mænd 2014. 100 m M30 100 m 12,66s 0,0 Claus Landal, 82 2014 12,7s Frank Engmark, 57 1987 13,0s 0,5 Michael Pedersen, 73 2007 13,5s Søren K Jacobsen, 70 2002 13,5s Jens Holm, 51 1983 13,6s Claus Berentsen, 57 1991 13,7s Erik

Læs mere

Byggegruppen. Navn. Navn

Byggegruppen. Navn. Navn Gruppeformand Peter Hougård Nielsen Der skal vælges Forhandlingssekretærer Jacob Scavenius Ivan Bak Ole Christensen 4 Tonny Holm 5 Gynther Honnens 6 Kim Lind Larsen Der skal vælges 6 Forhandlingssekretærer

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

DGI Nordsjælland. Frederiksborgturneringen 50m Gruppe A. Gruppe B. Gruppe C. Gruppe D. Gruppe E. Ølstykke A Frederikssund A

DGI Nordsjælland. Frederiksborgturneringen 50m Gruppe A. Gruppe B. Gruppe C. Gruppe D. Gruppe E. Ølstykke A Frederikssund A Frederiksborgturneringen 50m 2016 Samlet stilling opdateret pr. 31-5-2016 Gruppe A Ølstykke A 1573 76 Frederikssund A 1566 64 Melby 1553 57 Jørlunde 1549 50 Ølstykke B 1533 45 Frederikssund B 1305 26 Gruppe

Læs mere

DGI Nordsjælland Frederiksborgturneringen 50m 2017 Samlet stilling opdateret pr Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Mixhold

DGI Nordsjælland Frederiksborgturneringen 50m 2017 Samlet stilling opdateret pr Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Mixhold Frederiksborgturneringen 50m 2017 Samlet stilling opdateret pr. 16-6-2017 Gruppe A Melby 2362 105 Frederikssund A 2359 102 Jørlunde 2338 95 Frederikssund B 2300 59 Stenløse 2200 40 Gruppe B Ølstykke 2332

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling 2014-2015 Klasse: Mester Silkeborg Grand Prix Skanderborg Grand Prix Grand Prix 1 Jan Pedersen, Skanderborg 6 1 17 6½ 1 17 34 2 Jackie Andersen, Skanderborg 4½

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Nr: Ejer: Ring Nr: 1 Lars Karlsson DK 12 16 224M 2 Jenny Damgaard DK 075 16 8598M 3 Helmut Lorentzen DK 140 16 364M 4 Erling Lyn Pedersen DK 170 16 2633M 5 Pauli & Gert DK 224 16 131M 6 Evald Nielsen DK

Læs mere

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve 1058 Søren Rosendal Dronninglund 2,23 1034 Christian Dissing Vrå 2,23 1003 Helle Carlsen Frederikshavn 2,23 1004 Anders Pedersen Hjørring 2,23 985 Frank Jessen Aalborg 2,23 977 Else Ramsgaard Gistrup 2,23

Læs mere

R E S U L T A T L I S T E

R E S U L T A T L I S T E F.A.S. Geværterrænskydning Søndag den 24. marts 2002 (revideret maj 2002) RIF & Hillerød s skytteforeninger siger tak for det pæne fremmøde Patronpræmie 500 stk. Norma Diamond Line Fält Den heldige vinder

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2008 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 4. - 6. APRIL 2008 Korsør Grovpistol Herre 48 deltagere 10 Hold Fripistol Junior 037

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Nr: Ejer: Ring nr: 1 Allan Jensen DK 126 16 153M 2 Allan Jensen DK 126 16 159M 3 Anny Frantzen DK 075 16 8601M 4 Arne Poulsen DK 084 16 501M 5 Arne Poulsen DK 084 16 502M 6 Bent Jørgensen DK 093 16 382M

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1999

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1999 Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1999 KASPER THORUP og HENRIK HAANING NIELSEN Rapport nr 29 fra Sjældenhedsudvalget (With a summary in English: Rare birds in Denmark and Greenland in 1999) Indledning

Læs mere

Deltagerliste WBC 2015: Gruppe 1: Rygnr. Navn: Klub:

Deltagerliste WBC 2015: Gruppe 1: Rygnr. Navn: Klub: Deltagerliste WBC 2015: Gruppe 1: 100 Jan Tofte-Hansen CMO 101 Laurits Nielsen CMO 102 Peter Vestergaard FSM 103 Asger Ļstergaard Andersen KCK 104 Denis Qvist KCK 105 Emil Lang Skovbļlling KCK 106 Jan

Læs mere

OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS Rangliste 10-9-2016 OBS OBS OBS OBS WC GP OBS WC GP JWC UDT OBS SENIOR 2dag 2dag OBS OBS OBS Total 30/1 7/2 21/2 27/2 19-20/325-26/3 17/4 22-24/430/4-1/5 3-5/5 7-8/5 16/5 Nr. Navn. Klub. Klasse. KFK HOL

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Mester Herrer. Mester Damer. Herre A. Dame A

Mester Herrer. Mester Damer. Herre A. Dame A Der blev spillet KM Bohle i alle 3 haller i weekenderne - og 1-1 marts 200 og resultaterne blev følgende.. Mester Herrer Bent-Ole Gad 202 Allan Mogensen 23 21 Michael Winding Henrik Sandell 21 Jørgen Risnæs

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 Vi har foretaget følgende valg i Transportgruppen: Gruppeformand Jan Villadsen Forhandlingssekretær Jørgen Aarestrup Henrik Berlau - Karsten Kristensen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

antal deltagelser Sum af Birdie sum point Resultatliste opgjort 30. juni 2016 A-rækken

antal deltagelser Sum af Birdie sum point Resultatliste opgjort 30. juni 2016 A-rækken Resultatliste opgjort 30. juni 2016 A-rækken sum point antal deltagelser Sum af Birdie Følbæk, Poul 89 13 3 Olesen, Bjarne Schmidt 60 10 3 Olesen, Hans Peder 49 12 3 Schou, Nicki Rye 48 5 25 Skovbakke,

Læs mere

Alletiders bedste mænd

Alletiders bedste mænd 100m. Thomas Hultmann, 59 10,72s 83 Jørn Petersen, 61 10,9s 84 Teddy Jensen, 65 10,9s 84 Frank Engmark, 57 11,2s 77 Tomas Jensen, 64 1,2s 82 Michael Friborg, 66 1,3s 84 Bjarne Vedel, 66 11,3s 89 Carsten

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

Revision af den danske fugleliste pr. 2013

Revision af den danske fugleliste pr. 2013 Revision af den danske fugleliste pr. 2013 Troels Eske Ortvad, Jan Hjort Christensen, Tim Hesselballe Hansen, Andreas Bruun Kristensen, Kent Olsen, Knud Pedersen, Palle Ambech Frænde Rasmussen og Michael

Læs mere

NAVN Foren. Kl. 1 2 Total

NAVN Foren. Kl. 1 2 Total Alfred Johanson Maribo BA 280 288 568 Tobias Juul Maribo BA 269 276 545 Nicoline Buch Hvidebæk BA 279 0 279 Lasse Frederiksen Maribo BA 263 0 263 Sofie Lundtofte Lunde BA 249 0 249 Laila Højfeldt Vejle

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Ry-Stævnet 2010

RESULTATLISTE FOR Ry-Stævnet 2010 StævneProgram 14-11-2010 19:15 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.27 September 2010 RESULTATLISTE FOR Ry-Stævnet 2010 15m Gevær - Mesterskab Klasse BK1 1 05-88585 Jonas Bach 116-Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere