Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015)"

Transkript

1 Side 1 af Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 201) Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 33 Indkaldt af: Formand Susanne Lundvald Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 18. marts kl på OCTAVIA, Maglegårdsvej 10 i Roskilde. (Slagteriskolens kursusejendom) Deltagere: Bestyrelsen, rektor, Lene Renault (ref.), John Norman, Jens Olsson og Thomas Bach, PwC, Udsendt til: Faste modtagere, referent. Afbud: Susanne Parfelt, Niels Ole Vibo Jensen, Carsten Bloch Nielsen, Anna Beata Cordua Punkt og tekst på dagsordenen 1. Godkendelse af dagsorden Til godkendelse: Dagsorden Intension/Formål Ansvarlig/evt. materiale Bilag 1.1. Dagsorden Tid Dagsorden blev godkendt. 2. Referat fra sidste møde Til underskrift: Referat fra bestyrelsesmøde den 17/ Referatet fra mødet den 17/12 blev udsendt den 19/ Kommentarer fra Carsten Bloch Nielsen er indsat under pkt. 8. (Evt.). Referatet godkendes, godkendelsesliste underskrives. Referat inkl. bemærkninger blev godkendt. og underskrevet. 3. Økonomi og regnskab. Til godkendelse og underskrift: Årsrapport 2014 Udviklingskontrakt 2014 Ressourcechefen præsenterer Erhvervsakademiets årsrapport 2014 og redegør for den økonomiske og regnskabsmæssige udvikling. Afrapportering af Udviklingskontrakten 2014 er en integreret del af årsrapporten. Rektor gennemgår resultaterne og der redegøres for afvigelser og forventninger til 201. Udviklingskontrakten indgår som væsentligt målelement for EASJs arbejde med kvalitet og relevans i uddannelserne. Emnet uddybes i Kvalitetsrapport 2014 under pkt.. Bilag 2.1. Referat fra Bestyrelsesmøde den 17/ Ressourcechef, rektor og revisor Bilag 3.1. Årsrapport 2014 Bilag 3.2. Revisionsprotokollat 4

2 Side 2 af Revisionsprotokollat 2014 Bemyndigelser Erhvervsakademiet revisor gennemgår og kommenterer revisionsprotokollatet. I forbindelse med EASJs nye regnskabsinstruks orienterer ressourcechefen om bemyndigelser til direktion og rektor. bemyndiges til at underskrive. Bestyrelsen drøfter årsrapporten og revisionsprotokollatet og godkender med underskrift. underskriver bemyndigelse Bilag 3.3. Regnskabsinstruks (på FRONTER) Årsrapport: Ressourcechef John Norman præsenterede de væsentligste elementer i årsregnskabet, og gennemgik de grundlæggende ressourceudløsende begreber indenfor Uddannelsesministeriets uddannelser. Indtægtsgrundlaget ligger under det budgetterede, som også drøftet på 3. kvartal, hvilket begrundes af manglende fastholdelse og flytning af indtægter mellem statstilskud og deltagerbetaling. Omsætningen ligger tilsvarende lavere. Ang. undervisningens gennemførsel: her fastholdes lønomkostningerne på et stabilt niveau. Der har været en reduktion i merarbejdet. Ledelse og administration er steget, som følge af at organisationen er gået i drift, og nu skal løse opgaver indenfor økonomi, HR, IT. Hjemtagningen af økonomifunktionen indebærer dobbelt udgift i en kort periode i Bygningsdriften er steget med 2 mio, hvilket skyldes at bygningerne er blevet renoveret (herunder DKK til persienner i Slagelse)og en stigning på 3% på driftsaftaler. Aktiviteter med særlige tilskud er steget betydeligt, og JONO gennemgik indholdet i posten. Årets resultat bliver bedre end estimeret, da omkostningerne på 1, mio. til flytning af Elisegaardsvej ikke nåede at komme med i 2014 regnskabet. Gennemgangen af nøgletal viser en sund virksomhed med styr på udviklingen. Der er en fejl sneget sig ind i det fremsendte materiale omkring aktiviteter med særlige tilskud under 2013 (93 ikke 44). Opgørelsen over studieaktiviteterne viser en nedgang i aktivitet på fuldtidsuddannelserne. Tidligere har aktivitet udlagt i partnerskabsaftaler indgået i de samlede opgørelser, det gør de ikke længere. På de udenlandske selvbetalere ses en nedgang. Likviditetsoversigten blev forklaret, og der er en stabil stigning. EASJ er ikke tilfredse med fastholdelsesgraden i 2014 og udviklingen på efter- og videreuddannelsesområdet skal også rettes op. Udviklingskontrakten 2014: Rektor præsenterede afrapporteringen af udviklingskontrakten I afrapporteringen ti Uddannelsesministeriet skal man være opmærksom på, at man alene ønsker en uddybning af resultater, som ikke er opfyldt. Overordnet set er resultaterne rimelig tilfredsstillende. Omkring dimittendanalyse, så har svarprocenterne ikke været tilfredsstillende, så her iværksættes fokusgruppeinterview. Omkring adgangen til kandidatuddannelser, så skal man tænke at dette var et varmt politisk emne i 2012, hvor man nu tænker i sektoraftaler omkring udviklingsmulighederne. Den ønskede stigning i efteruddannelsesaktiviteterne er udeblevet, hvilket er en generel tendens i hele sektoren ikke kun EASJ. Omkring fastholdelse, så er det er forbedringspunkt, men vi begynder allerede nu at se positive tendenser. Videnskuponsordningen er bortfaldet, så her er målopfyldelse ikke muligt. Vi er særdeles stolte af resultaterne på styrket udviklings- og evidensbasering. Også på det internationale område ses positive takter, der lover godt. Revisionsprotokollat: Revisor Jens Olsson, PwC fremlagde revisionsprotokollatet. PwC udarbejder årligt benchmarkrapporter for undervisnings- og uddannelsesinstitutioner. Revisionen sker via en 9 aftale, hvilket betyder at PwC agerer på rigsrevisionens vegne. I forbindelse med den løbende revision undersøger revision løn, forpligtigelser, løbende rapportering til bestyrelse, procedurer etc. Revisor ser EASJ i en positiv udvikling og har et godt samarbejde med ressourcechef og økonomiafdeling. Aktuelt er en IT revision i gang med EASJs administrative fællesskab med Køge Handelsskole.

3 Side 3 af I protokollen er i år særligt at bemærke afsættelse af midler til lønhensættelse og reetableringsforpligtigelser i forbindelse med evt. fraflytning af lejede lokaler på Femøvej. Her afsættes fremadrettet et beløb. Lokalerne på EASJ benyttes i tilfredsstillende grad jf. rigsrevisionen. Året revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Bestyrelsen spurgte til følgende: På side 140 omkring delvis udbetaling. Efter et forhandlingsforløb blev en del udbetalt, og de hensatte beløb afsættes til afspadsering. Bemærkning omkring at OK13 vil resultere i en lønbesparelse. Forklaringen på dette forhold skyldes reduktionen i merarbejde, som især Rigsrevisionen holder øje med. Har revisorerne værktøjer til kontrol af forbrug? Ja, der er retningslinjer for forbruget på rejser, repræsentation etc. Beløbsstørrelser fremgår af regnskabsinstruksen. EASJ har et fakturaflow system med indlagte beløbsgrænser for disponering af midler. Bemyndigelser: I henhold til EASJs regnskabsinstruks skal bestyrelse bemyndige rektor, således at hun har mulighed for at disponere indenfor de økonomiske rammer som fremgår af regnskabsinstruksen. Bestyrelsen godkendte årsrapport og revisionsprotokollat, og underskrev revisionsprotokollatet samt på regnskabet. Bestyrelsesformanden underskrev bemyndigelsen. 4. Orientering fra Formand og rektor Orientering fra formanden: - Uddannelsesministerens udmelding jvnf. kvalitetskommissionens endelige rapport - Sektorstrategi for Danske Erhvervsakademier og rektor Bilag Sektorstrategi 1 Orientering fra rektor: - Herunder status på vinteroptag og prognose for 1/3 status - Status strategiske handlingsplaner - Orientering om bygninger og studiemiljøer - Medarbejdertrivselsundersøgelse - opfølgning Bilag 4.2. Rektorrapport Bilag 4.3. Strategiske handlingsplaner Orienteringerne tages til efterretning orienterede om, at der siden sidst har været en dialog med foreningen for Danske Erhvervsakademier mht. priser på efteruddannelser, hvor foreningen har haft ønske om en større ensretning. Rektor orienterede om Uddannelsesministerens kommende planer for kvalitet og mere fokus på uddannelse - også fra bestyrelsernes side. Det endelige oplæg vil blive præsenteret til april. I rektorrapporten fremgår, at Rektor og Ressourcechef har været på campusturné for at præsentere ny strategi og budget 201. Som supplement til dette er udarbejdet en opgave- og

4 Side 4 af ansvarsoversigt, som også bestyrelsen har fået forelagt. Vinteroptaget ser positivt ud og ansøgningstallet for kvote 2 (1/3) ser ligeledes positive ud. Vi afventer den kommen runde af dimensioneringen. Medarbejdertrivselsundersøgelsen er nu behandlet og der er udarbejdet handlingsplaner for alle afdelinger. Bestyrelsen har fået opfølgningsplanerne for direktionen, så bestyrelsen har mulighed for at se metodik og indhold. Der vil blive foretaget en MTU igen om 2 år.. Kvalitetsrapport 2014 Orientering, drøftelse og godkendelse: EASJs arbejde med kvalitet og relevans foregår på mange fronter. Omdrejningspunktet er EASJs plan for kvalitetsarbejdet og den årlige Status på kvaliteten af uddannelserne (Hånd i Hanke). I Kvalitetsrapport 2014 fremlægges hovedresultaterne fra evalueringer og særlige indsatser. - Årlig status på kvaliteten i uddannelserne. (Hånd i Hanke) - Studentertrivsel (STU) - Pædagogisk grundlag - Praktikevaluering - Dimittendbeskæftigelse Bestyrelsen drøfter og godkender form og indhold af Kvalitetsrapport 2014 Rektor Bilag.2. Kvalitetsrapport 1 Kvalitetsrapporten er en samling af de årlige resultater på Erhvervsakademiets uddannelser (Standarder fra udviklingskontrakt og tal fra årsrapporten er alle lagt i uddannelserne rapport Hånd i Hanke ), samt resultaterne på studentertrivselsundersøgelsen. Også det pædagogiske grundlag er lagt ind i kvalitetsrapporten som det aktuelle resultat af et længere forløb med underviserne. Beskæftigelsestallene for vores studerende er også lagt ind, som et betydeligt parameter for vores resultater, og tallene ser fornuftige ud. Efter akkreditering evalueres mængden af evalueringer. Rektor ønskede bestyrelsens vurdering af om materialet var tilstrækkeligt. Bestyrelsesformanden ytrede bekymring om hvorvidt mængden af evalueringer bliver for omfattende. De mange målinger kan tage tiden fra det egentlige arbejde. Bestyrelsen mente at talmaterialet er tilpas og rapportens omfang er fornuftig og kunne således godkende form og indhold. 6. Rektors resultatkontrakt Der er udarbejdet udkast til rektors resultatkontrakt med udgangspunkt i Udviklingskontrakten og de strategiske handlingsplaner for Bestyrelsen drøfter og godkender indsatsområder i rektors resultatkontrakt Bilag 6.1. Temaer i resultatkontrakt. Rektors resultatkontrakt er bygget op omkring de strategiske punkter samt elementer fra udviklingskontrakten. Resultatkontrakten skal lægges på hjemmesiden. Bestyrelsen godkendte indsatsområderne i kontrakten. 7. Datoer Forslag til bestyrelsesmøder i 2016: Marts: Tirsdag den 17/3 eller onsdag den 30/3 (før eller efter påske?) Rektor

5 Side af Juni: Onsdag den 1/6 Oktober: Tirsdag den 4/10 December: Onsdag den 21/12 Bestyrelsen godkendte datoforslagene og valgte tirsdag den 17/3 til mødet i marts Fremtidige emner og temaer: Bestyrelsen drøftede det netop afholdte fællesmøde med de 7 uddannelsesudvalg og besluttede på baggrund af indmeldingerne fra deltagerne at udarbejde en principskriv om hvad bestyrelsen ønsker fra udvalgene, herunder hvad bestyrelsen kan bidrage med. Referatet fra fællesmødet udsendes sammen med referatet fra bestyrelsesmødet. Regionens fremtidige uddannelsesbehov, udvalgenes rolle, efteruddannelsesområdet og initiativer til bedre gennemførsel er emner i 201. Efteruddannelsesområdet tages op på junimødet og der planlægges et dagsseminar i september med uddannelserne i fokus. 7. Evt. Under eventuelt blev spurgt ind til, hvordan Erhvervsakademiet arbejder med at studiepladserne fremadrettet ikke alene bliver tildelt studenter med at højt gymnasialt karaktergennemsnit. Lene Renault forklarede, at ministeriet regulerer området, således at de årligt fastlægger fordelingen imellem kvote 1 (adgang med gymnasial uddannelse) og kvote 2 (EUD og helhedsvurdering inkl. erhvervserfaring mm.). I kvote 2 er fastlagt kriterier for hvilke elementer som vægtes i vurderingen.

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Pkt. Dagsorden Bestyrelsesmøde - referat 21. marts 2013 kl. 16.00 Ryesgade 3F, 4. sal 0. Tilstedeværende til bestyrelsesmødet 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 13. december 2012 Tilstede fra Bestyrelsen:

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Dagsorden for møde den 17. december 2014

Dagsorden for møde den 17. december 2014 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7807 Ledelsessekretariatet

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Dagsorden for møde den 30. oktober 2014

Dagsorden for møde den 30. oktober 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 6215 Ledelsessekretariatet UH 10. oktober 2014 Dagsorden for møde den 30. oktober 2014 Efter aftale

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Dagsorden for møde den 18. december 2012

Dagsorden for møde den 18. december 2012 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Årsrapport 2007. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300

Årsrapport 2007. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-28-7 Publikationen

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Beretning om universiteternes stigende egenkapital 12/2012 Beretning om universiteternes

Læs mere

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen > Baggrundsmateriale om Handelshøjskolen i København Dialogmøde den 1. juni 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2010 Indhold > 1. Indledning

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Tlf. mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 VUC Storstrøms bestyrelse. Dato 16. september 2013 Mødet torsdag den 26. september

Læs mere