Dansk CFC-beskatning i et internationalt og komparativt perspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk CFC-beskatning i et internationalt og komparativt perspektiv"

Transkript

1 copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark Dansk CFC-beskatning Dansk CFC-beskatning i et internationalt og komparativt perspektiv Peter Koerver Schmidt ISSN Print ISBN: Online ISBN: Ph.d. Serie Ph.d. skolen LIMAC Program for Jura Ph.d. Serie

2 Dansk CFC-beskatning i et internationalt og komparativt perspektiv Peter Koerver Schmidt Ph.d.-afhandling Juridisk Institut Copenhagen Business School 31. januar 2013

3 Peter Koerver Schmidt Dansk CFC-beskatning i et internationalt og komparativt perspektiv 1. udgave 2013 Ph.d. Serie Forfatter ISSN Print ISBN: Online ISBN: Ph.d.-skolen LIMAC er knyttet til forskningsmiljøer inden for sprog, kulturelle studier, kommunikation, jura, informatik, regnskab og revision samt ledelsesteknologi. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Undtaget herfra er korte uddrag til anmeldelse.

4

5 Indholdsfortegnelse Anvendte forkortelser 8 Del I Introduktion 11 Kapitel 1 Præsentation af emne og metode 12 1 Introduktion til afhandlingens emne 12 2 Begrundelse for valg af emne 14 3 Formål med afhandlingen 18 4 Afgrænsning 19 5 Anvendt terminologi 20 6 Retsteori og metode Juridisk metode Administrativ praksis Dobbeltbeskatningsoverenskomster EU-retten Retspolitiske betragtninger og anvendelse af fremmed ret CFC-reglernes udvikling (det retshistoriske perpektiv) 32 7 Disposition for afhandlingen 32 Kapitel 2 CFC-lovgivningens baggrund og formål 36 1 Indledning 36 2 Baggrund Kapitaleksportneutralitet contra kapitalimportneutralitet Incitamentet til etablering af datterselskaber i lavskattelande Akkumulering af passiv indkomst Anvendelse af et basisselskab Acceptabel contra uacceptabel skatteudskydelse og skatteundgåelse Formålet med CFC-lovgivning Forskellige formål bag CFC-reglerne Det erklærede formål med de danske CFC-regler Sammenfatning om formålet med CFC-regler 49 4 Andre værnsregler vedrørende investering i udenlandske selskaber 49 5 Karakteristika ved CFC-lovgivning Anvendelsesområdet for CFC-lovgivning Retsvirkningen ved CFC-lovgivning 57 6 Sammenfatning 60 2

6 Kapitel 3 CFC-reglernes udvikling 63 1 Indledning 63 2 Udviklingen i fremmed ret 63 3 Udviklingen i dansk ret Baggrunden for de danske CFC-regler Betænking nr. 1060, december L 35 (1994/1995) Lov nr. 312 af 17. maj L 99 (2001/ samling) Lov nr. 313 af 21. maj L 213 (2006/2007) Lov nr. 540 af 6. juni Sammenfatning 74 Del II CFC-reglernes materielle indhold 76 Kapitel 4 CFC-reglernes anvendelsesområde og undtagelser 77 1 Indledning 77 2 Omfattede skattesubjekter 77 3 Undtagelser 79 4 Dispensation De enkelte betingelser for dispensation Særligt om faste driftssteder Øvrige forhold vedrørende dispensation 88 5 Komparative studier Sverige Norge Storbritannien USA 96 6 Sammenfatning og vurdering 97 Kapitel 5 Kontrolbetingelsen Indledning Direkte eller indirekte aktionær i et datterselskab Bestemmende indflydelse Udvidelse af kontrolbetingelsen Stemmerettigheder ejet af personlige aktionærer, nærtstående samt fonde og trusts Medregning af stemmerettigheder qua aftale eller fra transparent enhed Aftale om udøvelse af kontrol Stemmerettigheder som indehaves af transparente enheder Komparative studier Sverige Norge Storbritannien 117 3

7 5.4 USA Sammenfatning og vurdering 118 Kapitel 6 Indkomst- og aktivbetingelserne Indledning Indkomstbetingelsen Måleperioden Territorialprincippets betydning Direkte ejede faste driftssteder Indirekte ejede faste driftssteder Opgørelse af sammenlignings- og CFC-indkomsten for udenlandske datterselskaber Faktiske anskaffelses- og afståelsessummer Afskrivningsberettigede aktiver Skattefri omstrukturering efter udenlandske regler Skattepligtige tilskud Fiktiv afståelsesbeskatning Definitionen af CFC-indkomst Lokale holdingselskaber Transparensreglen Aktivbetingelsen Definitionen af finansielle aktiver Transparensreglen og territorialprincippet Værdiansættelse og målepunkter Komparative Studier Sverige Norge Storbritannien USA Sammenfatning og vurdering 174 Kapitel 7 CFC-reglernes retsvirkning Indledning Grundlæggende om retsvirkningen Identificering af moderselskabet Medregning af hvilken andel? Opgørelse af indkomst til medregning hos moderselskabet Indgangsværdi for aktiver erhvervet før koncernen fik bestemmende indflydelse Goodwill og immaterielle aktiver oparbejdet af selskabet selv Indgangsværdi for afskrivningsberettigede aktiver Skattefri omstruktureringer efter udenlandske regler Opgørelse i fremmed valuta 195 4

8 5.5 Fiktiv afståelsesbeskatning Omfattede aktiver og passiver I hvilke situationer finder reglen anvendelse? Undgåelse af dobbeltbeskatning ved fiktiv afståelsesbeskatning Udnyttelse af underskud Samspil med regler om underskudsbegrænsning i SEL 12-12D? Krav til underskudsudnyttelse i udlandet? Bortseelse Fast driftssted Direkte ejede faste driftssteder Indirekte ejede faste driftssteder Lempelse De nu ophævede regler om førelse af fradragskonto Tilbagebetaling af for meget betalt CFC-skat Ophør af CFC-beskatning Overvejelser om medregningsmetode og øvrige værnsregler Forholdet til SEL 12 D Øvrige værnsregler med internationalt tilsnit Komparative studier Sverige Norge Storbritannien USA Sammenfatning og vurdering 239 Del III Forholdet til dobbeltbeskatningsoverenskomster og EU-retten 246 Kapitel 8 CFC-regler og dobbeltbeskatningsoverenskomster Indledning Intern dansk ret og dobbeltbeskatningsoverenskomster Kommentarerne til OECD s modeloverenskomst Overblik Argumenter for og imod forenelighed Artikel 7, stk Artikel 10, stk Øvrige argumenter International retspraksis Storbritannien Bricom Frankrig Schneider Finland A Oyj Abp Sverige OMX 265 5

9 5.5 Japan Glaxo Kabushiki Kaisha Brasilien Normes og Vale do Rio Doce Mexico Cemex Net Status International retspraksis Dansk CFC-lovgivning og dobbeltbeskatningsoverenskomster Særligt om ældre danske dobbeltbeskatningsoverenskomster Faste driftssteder Direkte ejede faste driftssteder Indirekte ejede faste driftssteder Komparative studier Sverige Norge Storbritannien USA Sammenfatning og vurdering 285 Kapitel 9 CFC-regler og EU-retten Indledning Introduktion til reglerne om fri bevægelighed CFC-regler og den primære EU-ret Sag C-196/04 Cadbury Schweppes Trin 1 Anvendelsesområdet Trin 2 Beskyttelsesområdet Trin 3 Tvingende almene hensyn Dommens konsekvenser rent kunstige arrangementer Efterfølgende praksis fra EU-domstolen Sag C-446/04 Test Claimants in the FII Group Litigation Sag C-298/05 Columbus Container Services Sag C-311/08 SGI Status EU-rettens nuværende udviklingstrin Er de danske CFC-regler forenelige med den primære EU-ret? Trin 1 Anvendelsesområdet Trin 2 Beskyttelsesområdet Den vertikale relation Den horisontale relation Valg af international sambeskatning CFC-beskatning af faste driftssteder Trin 3 Tvingende almene hensyn Dispensationsbestemmelsen i SEL 32, stk

10 4.4 Administrative byrder CFC-regler og den sekundære EU-ret Komparative studier Sverige Norge Storbritannien Sammenfatning og vurdering 345 Del IV Afslutning 352 Kapitel 10 Sammenfatning og retspolitiske overvejelser Indledning Sammenfatning vedrørende gældende ret Retspolitiske overvejelser 361 Resumé 367 Summary 369 Bilag 1 Oversigt over ændringer af CFC-reglerne 372 Litteraturfortegnelse 382 Doms- og afgørelsesregister 419 7

11 Anvendte forkortelser ABL AFL CFC EBL EF EU EØS EØF FDI FPHC FSR fssd. FUL GRL H HFD HR IAS IASB ICTA Aktieavancebeskatningsloven Afskrivningsloven Controlled Foreign Corporation (Company) / Controlled Financial Company Ejendomsavancebeskatningsloven Det Europæiske Fællesskab Den Europæsike Union Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde Det Europæiske Økonomiske Fællesskab Foreign Direct Investment Foreign Personal Holding Companies Forenede Statsautoriserede Revisorer Forskrift fastsatt av Skattedirektoratet Fusionsskatteloven Grundloven Højesteretsdom Högsta förvaltningsdomstolen Højesteretsdom International Accounting Standards International Accounting Standards Board Income and Corporation Taxes Act 8

12 IL Innst. O IRC KGL L LFV LL LR LSR LV NOKUS OECD Ot.prp. Prop. R&R Rt. RÅ SEL SFL SKL SKM sktl. Innkomstskattelag Innstilling til Odelstinget Internal Revenue Code Kursgevinstloven Lovforslag Lov om finansiel virksomhed Ligningsloven Ligningsrådsafgørelse Landsskatteretskendelse/-afgørelse Ligningsvejledningen Norsk-Kontrollert Utenlandsk Selskap Organization for Economic Cooperation and Delevopment Odelstingsproposisjoner Proposition Revision og Regnskabsvæsen Retstidende Regeringsrättens Årsbok Selskabsskatteloven Skatteforvaltningsloven Skattekontrolloven Skatteministerets nummerering Skatteloven (Lov om skatt av formue og inntekt) 9

13 SL SpO SR SU TCGA TEU TEUF TfS TIOPA UfR UfS Utv. V VLR VSL Ø ØLR ÅRL Statsskatteloven Skattepolitisk Oversigt Skatterådsafgørelse Skat Udland (Tidsskrift for international beskatning) Taxation of Chargeable Gains Act Traktatenen om Den Europæiske Union Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde Tidskrift for skatter og afgifter Taxation (International and Other Provisions) Act Ugeskrift for Retsvæsen Ugeskrift for Skat Utvalget (avgjørelser og uttalelser m.v. i Utvalget) Vestre Landsrets dom Vestre Landsrets dom Virksomhedsskatteloven Østre Landsrets dom Østre Landsrets dom Årsregnskabsloven 10

14 Del I Introduktion 11

15 Kapitel 1 Præsentation af emne og metode 1 Introduktion til afhandlingens emne Emnet for denne afhandling er dansk skatteretlig CFC-lovgivning. Denne form for lovgivning går kort fortalt ud på, at aktionæren i et selskab under særlige omstændigheder skal medregne en andel af selskabets indkomst til sin egen skattepligtige indkomst, selvom selskabet ikke har udloddet udbytte til aktionæren. I international sammenhæng er CFC en forkortelse for Controlled Foreign Corporation (eller Company), og som forkortelsen antyder, finder sådanne regler normalt kun anvendelse, hvis selskabet er kontrolleret af aktionæren og er hjemmehørende i udlandet. 1 Med andre ord angår CFC-beskatning normalt indkomsten i udenlandske datterselskaber. 2 Uden CFC-regler vil beskatningen af aktionæren normalt være udskudt til det tidspunkt, hvor det udenlandske datterselskab udlodder udbytte til aktionæren, eller hvor aktionæren afstår sin aktiepost i det udenlandske datterselskab. I andre tilfælde vil beskatning hos aktionæren slet ikke finde sted. 3 Såfremt det land, hvori det udenlandske datterselskab er hjemmehørende, ikke beskatter datterselskabets indkomst eller kun beskatter indkomsten med en lav sats, er der således mulighed for at skatteudskydelse eller skatteundgåelse kan forekomme, hvis aktionæren indretter sig således, at indkomst oppebæres af det udenlandske datterselskab i stedet for hos aktionæren selv. 4 Formålet med CFC-lovgivning er på den baggrund at forhindre, at aktionæren kan opnå skatteudskydelse eller skatteundgåelse ved at placere mobil indkomst i udenlandske datterselskaber hjemmehørende i lande, hvor de lokale regler indebærer lav eller eventuelt ingen beskatning. 5 CFC-lovgivning kan med andre ord anskues som en begrænsning til det almindelige og internationalt anerkendte udgangspunkt om, at et udenlandsk datterselskab udgør et selvstændigt skattesubjekt, 6 og at datterselskabets indkomst derfor ikke skal undergives beskatning i det land, hvor aktionæren er hjemmehørende (eventuelt medmindre datterselskabets indkomst hidrører fra kilder i det land hvor aktionæren er hjemmehørende). 7 CFC-regler kan derfor ses som en udstrækning af beskatningsretten for så vidt angår det land, hvor aktionæren er hjemmehørende til også at omfatte indkomst genereret i 1 Jf. Hans-Jörgen Aigner et al. i Michael Lang et al. (eds.): CFC Legislation, Tax Treaties and EC Law, 2004, p. 15 et seq. og Brian Arnold: The Taxation of Controlled Foreign Corporations: An International Comparison, 1986, p I de fleste af de retssystemer, som har indført CFC-lovgivning, kan reglerne finde anvendelse uanset om aktionæren i det udenlandske datterselskab er en fysisk person eller et selskab (eller eventuelt et andet selvstændigt skattesubjekt). Se Nicolas Garfunkel, Tax Notes International, 2010, p Dette kan være tilfældet hvis det pågældende land anvender et strikt territorialprincip, eller såfremt en særlig undtagelse finder anvendelse i relation til udbytter eller gevinst på aktier i datterselskaber. 4 For en fastlæggelse af begreberne skatteudskydelse og skatteundgåelse se kapitel 1, afsnit 5. 5 Jf. Luc de Broe: International Tax Planning and Prevention of Abuse, 2008, p. 53 et seq. og p. 125 et seq. CFClovgivning er typisk rettet mod indtægtsformer som relativt let kan flyttes til et datterselskab i udlandet så som udbytte-, rente- og royaltyindtægter mv. For yderligere om baggrunden for og formålet med CFC-lovgivning se kapitel 2. 6 For yderligere herom se Peter A. Harris: Corporate/Shareholder Income Taxation, 1996, p og p Jf. Georg Kofler i Michael Lang et al. (eds.): Common Consolidated Corporate Tax Base, 2008, p

16 udenlandske datterselskaber, på trods af at det udenlandske datterselskab udgør et selvstændigt skattesubjekt. 8 Denne udstrækning af beskatningsretten kan have alvorlige økonomiske konsekvenser for aktionæren, idet aktionæren skal betale skat af det udenlandske datterselskabs indkomst uden at have modtaget nogen midler fra datterselskabet i form af en udlodning. Endvidere indebærer CFC-beskatning risiko for, at der kan optræde økonomisk dobbeltbeskatning, såfremt det udenlandske datterselskabs indkomst beskattes både i det land, hvor datterselskabet er hjemmehørende, og i det land hvor aktionæren er hjemmehørende. 9 Endelig må det tages i betragtning, at CFC-reglerne i mange lande fremstår særdeles komplicerede. 10 På nuværende tidspunkt har omkring 30 lande indført CFC-lovgivning. USA var først til at introducere egentlig CFC-lovgivning, hvilket skete i form af de såkaldte Subpart F-regler, der blev vedtaget i Herefter blev CFC-lovgivning indført i det tidligere Vesttyskland (1972), Canada (1976), Frankrig (1980) og Storbritannien (1984). 12 Danmark indførte efter nogen betænkningstid CFC-regler i 1995 under benævnelsen regler om tvungen sambeskatning. 13 Allerede i forbindelse med udarbejdelsen af en betænkning færdiggjort i 1985 havde et udvalg overvejet muligheden for at indføre danske regler om løbende beskatning af det forholdsmæssige resultat i selskaber beliggende i skattelylande. 14 Udvalget fandt dog, at sådanne regler ville være for vanskelige at administrere. De danske regler om CFC-beskatning er blevet ændret ad flere omgange siden indførelsen i Eksempelvis blev der med vedtagelsen af L 213 (2006/2007) foretaget omfattende ændringer af regelsættet i forlængelse af EU-domstolens afgørelse i sag C-196/04 Cadbury Schweppes, der angik de dagældende britiske CFC-regler. 15 Ændringerne har bl.a. betydet, at de gældende danske CFC-regler for selskaber også finder anvendelse i relation til datterselskaber hjemmehørende i Danmark, hvorfor forkortelsen CFC i en dansk sammenhæng nu står for Controlled Financial Company CFC-lovgivning ses udformet på forskellig vis i de lande som har sådanne regler, men har ofte en række fælles træk, jf. Daniel Sandler: Tax Treaties and Controlled Foreign Company Legislation, 1998, p. 24, Brian Arnold & Patric Dibout: Cahiers de droit fiscal international, 2001, General Report, p. 25 et seq. og Alexander Rust, Intertax, 2008, p Med økonomisk dobbeltbeskatning menes, at den samme indkomst beskattes hos to forskellige skattesubjekter. Heroverfor står juridisk dobbeltbeskatning, som angår den situation, hvor ét skattesubjekt beskattes af den samme indkomst to gange (f.eks. pga. begrænset skattepligt til kildelandet og fuld skattepligt til domicillandet). Se Olivier Remacle & Samantha Nonnenkamp i Alexander Rust (ed.): Double Taxation Within the European Union, 2011, p samt Af OECD Report: Controlled Foreign Company Legislation, 1997, p. 21 fremgår: In many of the countries concerned, the provisions dealing with CFCs in the income tax legislation are probably the most complex within an already very complex revenue code. 11 Se herom Reuven S. Avi-Yonah, Bulletin for International Taxation, 2008, p For yderligere om udbredelsen af CFC-regler se kapitel 3, afsnit Jf. L 35 (1994/1995). 14 Jf. betænkning nr om beskatning af udenlandsk indkomst i Danmark og for ophør af skattepligten til Danmark, december For en udførlig analyse af dommen se kapitel 9, afsnit Forkortelsen er bl.a. omtalt i SKAT s Juridiske Vejledning, , afsnit C.D For fysiske personer og dødsboer blev der valgt en anden løsning. CFC-reglerne for fysiske personer og dødsboer finder således fortsat kun anvendelse i relation til udenlandske kontrollerede selskaber, jf. LL 16 H, stk. 1. Fysiske personer og dødsboer, som 13

17 Ifølge lovgiver var formålet med denne udvidelse af CFC-reglernes anvendelsesområde, at undgå forskelsbehandling i strid med EU-retten. Om dette mål med regelændringen rent faktisk er nået, har dog været genstand for diskussion i den skatteretlige litteratur, idet regelændringen reelt ikke har betydet en yderligere skattebyrde i relation til danske datterselskaber, da den danske aktionær kan opnå creditlempelse for den af datterselskabet betalte skat, og da danske koncernselskaber undergives obligatorisk national sambeskatning. 17 Diskussioner om nationale CFC-reglers forenelighed med EU-retten pågår i øvrigt også i en række andre medlemsstater. 18 Det har endvidere været genstand for debat i den internationale skatteretlige litteratur, hvorvidt national CFC-lovgivning kan være i strid med de forpligtelser, der følger af indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster. 19 Fra international retspraksis kan i den forbindelse nævnes, at de franske CFC-regler af Conseil d Etat blev fundet i strid med dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Frankrig og Schweiz. 20 Domstole og administrative myndigheder i en række andre lande er imidlertid kommet frem til det modsatte resultat. 21 I en dansk kontekst fastslog Landsskatteretten i SKM LSR, at de dagældende danske CFC-regler ikke var uforenelige med dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Schweiz. Efterfølgende er de danske CFC-regler imidlertid blevet ændret, og det har i den forbindelse været fremført, at det ikke er sikkert, at de nuværende CFC-regler er forenelige med Danmarks forpligtelser efter dobbeltbeskatningsoverenskomsterne Begrundelse for valg af emne Som det fremgår ovenfor, frembyder emnet CFC-lovgivning problemstillinger inden for alle tre dimensioner af den internationale skatteret, dvs. intern (national) ret, dobbeltbeskatningsoverenskomst-ret samt EU-ret. 23 Emnet er således i sin natur bredt og komplekst nok til at favne en retsvidenskabelig ph.d.-afhandling. 24 kontrollerer selskaber hjemmehørende indenfor EU/EØS, kan dog efter anmodning undtages for CFC-beskatning, hvis den skattepligtige kan dokumentere, at selskabet reelt er etableret i den pågældende stat og dér udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende CFC-indkomsten, jf. LL 16 H, stk For yderligere herom se kapitel 9, afsnit 4. Også Europa Kommissionen har sat spørgsmålstegn ved, om medlemsstater kan undgå at komme i karambolage med EU-retten, blot ved at udvide anvendelseområdet for deres nationale værnsregler til også at omfatte rent indenlandske forhold, jf. KOM(2007) 785 endelig, p. 6. Se endvidere generaladvokat Geelhoeds forslag til afgørelse i sag C-524/04 Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, punkt 68. Skatterådet fandt dog i SKM SR (spørgsmål 4), at de danske CFC-regler for selskaber ikke var EU-stridige. Landsskatteretten har efterfølgende stadfæstet Skatterådets afgørelse vedrørende dette punkt, jf. kendelse af 6. maj 2009, journal-nr , der er offentliggjort i afgørelsesdatabasen for Skatterådet og Landsskatteretten. 18 Stef Van Weeghel: Cahiers de droit fiscal international, General Report, 2010, p. 55 et seq. 19 Jf. eksempelvis Brian Arnold, Bulletin for International Taxation, 2010, p , Luc de Broe: International Tax Planning and Prevention of Abuse, 2008, p. 575 et seq., Michael Lang, Bulletin for International Taxation, 2003, p , og Daniel Sandler: Tax Treaties and Controlled Foreign Company Legislation, 1998, p Jf. Societé Schneider Electric, Conseil d Etat, 28. juni, 2002, sag nr , 28 (uofficiel engelsk oversættelse findes i International Tax Law Reports, 2002, nr. 4, p et seq.). 21 For omtale af disse afgørelser se kapitel 8, afsnit Jf. Lars Nyhegn-Eriksen, R&R, 2007, nr. 8, p , der som begrundelse anfører, at CFC-reglerne har ændret sig fra at være en specifik målrettet regel til at være en generel beskatningsregel, som ikke er styret af et særligt værnshensyn. 23 Om de tre dimensioner se Aage Michelsen: International Skatteret, 2003, p. 17 og Niels Winther-Sørensen i Niels Winther-Sørensen et al.: Skatteretten 3, 2009, p. 25 et seq. WTO-skatteret har været nævnt som en fjerde dimension, jf. Karsten Engsig Sørensen i Paul Krüger Andersen et al (red.): Festskrift til Aage Michelsen, 2000, p. 385 et seq. 14

18 Emnet CFC-lovgivning er valgt ud fra en afvejning af en række parametre. For det første er der tale om en central og aktuel problemstilling i dansk såvel som international skatteret. Emnet har i bred forstand været på dagsordenen i flere nationale og internationale fora, 25 i EU-regi anerkendes behovet for sådanne regler, 26 og OECD har direkte opfordret til, at lande indfører CFC-lovgivning: Recommendation concerning Controlled Foreign Corporations (CFC) or equivalent rules: that countries that do not have such rules consider adapting them and that countries that have such rules ensure that they apply in a fashion consistent with the desirability of curbing harmful tax practices. 27 Tendensen er da også, som ovenfor nævnt, at flere og flere lande i de senere år har indført sådanne regler. Samtidig har mange lande inklusive Danmark været nødsaget til løbende at ændre deres CFC-regler, som følge af at omgåelsesmuligheder er opdaget, uhensigtsmæssigheder er opstået, eller fordi reglerne har vist sig at være i strid med EU-retten. Mere generelt har OECD s Project on Harmful Tax Competition der blev igangsat i 1996 og har fokus på informationsudvikling øget opmærksomheden om de skadelige effekter af skattely/lavskattelande og lagt pres på disse lande, 28 ligesom EU bl.a. har aggressiv skatteplanlægning via skattely/lavskattelande i søgelyset. 29 Endelig har OECD i 2012 iværksat et nyt projekt med titlen Base Erosion and Profit Shifting, der ud fra en holistisk tilgang skal forsøge at skabe forbedrede værktøjer til imødegåelse af internationale koncerners aggressive skatteplanlægning. 30 For det andet har det haft betydning for valget af emnet, at det har teoretisk relevans. Den teoretisk relevans skyldes bl.a. emnets berøringsflade med alle tre dimensioner af den internationale skatteret, reglernes tekniske og komplicerede natur samt det forhold, at de danske CFC-reglers anvendelsesområde og retsvirkninger frembyder en række uklarheder. 31 Endvidere har det haft betydning, at CFC-lovgivning i den 24 Daniel Sandler: Tax Treaties and Controlled Foreign Company Legislation, 1998, p. 23 udtaler således: In many of the countries concerned, the CFC provisions probably form the most complex part of an already complex revenue code. Tilsvarende udsagn kan findes i OECD Report: Double Taxation Conventions and the Use of Base Companies, 1987, R(5) Se eksempelvis President Obama, State of the Union Address, 12. januar 2012: no American company should be able to avoid paying its fair share of tax by moving jobs and profits overseas. Se endvidere G20 Leaders Declaration, 19. juni 2012: We reiterate the need to prevent base erosion and profit shifting. 26 Jf. Rådets resolution af 8. juni 2010 (2010/C 156/01) samt Meddelelse fra Kommissionen af 10. december 2007, KOM(2007) 785 endelig. 27 Jf. OECD Report: Harmful Tax Competition, 1998, p Om projektets opstart se OECD Report: Harmful Tax Competition, For en status se OECD Report: Progress Report on the Juristictions Surveyed by the OECD Global Forum in Implementing the Internationally Agreed Tax Standard, 18. maj Se desuden Frederik Zimmer, Lov og Rett, 2012, p Jf. Commission Recommendation on aggressive tax planning C(2012) 8806 final. Se også COM(2012) 722 final, der indeholder en aktionsplan med konkrete tiltag til at styrke bekæmpelsen af skattesvig, skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning bl.a. i forbindelse med brugen af skattely i tredjelande. 30 Følgende projektbeskrivelse fremgår på OECD s hjemmeside: (web-adressen var aktiv 20. januar 2013) : The project is looking at whether, and if so why, MNEs taxable profits are being allocated to locations different from those where the actual business activity takes place. Based on the findings the OECD will implement an integrated and holistic approach to improve the concrete tools it has to address base erosion and profit shifting En foreløbig rapport forventes offentliggjort i løbet af For yderligere omtale se Masatsugu Asakawa, World Commerce Review, 2012, no. 6, p Af aftale mellem formanden for Skatterådet og Skatteministeriet, SKM SKAT, bilag 1, pkt. 1.3, fremgår, at anmodninger om bindende svar vedrørende fortolkningsproblemer i relation til CFC-reglerne som udgangspunkt skal forelægges Skatterådet. 15

19 danske skatteretlige litteratur, med en enkelt undtagelse, 32 ikke har været undergivet en samlet og indgående behandling. 33 At emnet kun i sparsom grad har været genstand for en samlet analyse i den danske skatteretlige litteratur, skyldes dog næppe mangel på teoretisk relevans. Dette illustreres bl.a. af, at OECD har udarbejdet flere rapporter om CFC-beskatning, 34 og af at utallige bidrag fra den internationale skatteretslitteratur forefindes. Et tidligt og centralt værk er Brian J. Arnolds bog fra 1986, der blev fulgt af Daniel Sandlers fremstillinger fra 1994 og 1998, som særligt fokuserede på spørgsmålet om, hvorvidt CFC-lovgivning kan være i strid med indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster. 35 I 2001 udgjorde CFC-lovgivning en del af hovedemnet på IFA-kongressen i San Francisco, 36 og på den kommende IFA-kongres i København i 2013 er emnet igen sat på dagsordenen. Michael Lang m.fl. foretog i 2004 en komparativ analyse af CFC-reglerne i 22 lande. 37 Herudover kan nævnes, at svensk CFC-lovgivning er behandlet af henholdsvis Lars-Erik Wenehed og Mattias Dahlberg i afhandlinger fra 2000, 38 mens bl.a. Alexander Rust og Jens Schönfeld i tyske doktorafhandlinger har behandlet emnet. 39 I 2008 udkom endvidere en belgisk doktorafhandling, udarbejdet af Luc de Broe, som delvist fokuserer på CFC-regler. 40 At emnet også har praktisk relevans, har for det tredje været medbestemmende for valget. Som en konsekvens af de danske CFC-reglers brede anvendelsesområde hvor indkomst i datterselskaber i alle lande og indenfor alle brancher potentielt kan blive inddraget under dansk CFC-beskatning, er der næppe tvivl om, at reglerne har stor betydning for internationalt orienterede koncerner samt deres rådgivere. Således har indførelsen og efterfølgende ændringer af de danske CFC-regler da også nydt stor opmærksomhed hos 32 Se Anja Svendgaard: Frivillig og tvungen sambeskatning, Bogen er baseret på forfatterens kandidatafhandling og angår både dagældende regler om frivillig og tvungen sambeskatning. 33 I den danske skatteretlige litteratur er CFC-regler primært behandlet i enkeltstående artikler, der typisk er udarbejdet i forbindelse med vedtagelsen eller ændringer af CFC-reglerne. Herudover indeholder en række lærebøger mv. afsnit herom, jf. bl.a. Henrik Dam et al.: Grundlæggende Skatteret, 2012, p , Aage Michelsen i Aage Michelsen et al.: Lærebog om indkomstskat, 2011, p , Jakob Bundgaard i Niels Winther-Sørensen et al.: Skatteretten 3, 2009, p samt Karen Fogh et al: Selskabsbeskatning, 2009, p Se endvidere Aage Michelsen: International Skatteret, 2003, p , Nikolaj Vinther & Erik Werlauff: Dansk og international koncernret og koncernskatteret, 2005, p og Anders Endicott Pedersen: Skattekartoteket, 2005, kapitel Jf. OECD Report: Double Taxation Conventions and the use of Base Companies, 1987 og OECD Report: Controlled Foreign Company Legislation, Endvidere berører OECD Report: Harmful Tax Competition, 1998 emnet CFCbeskatning. 35 Jf. Brian Arnold: The Taxation of Controlled Foreign Corporations: An International Comparison, 1986 og Daniel Sandler: Tax Treaties and Controlled Foreign Company Legislation, 1. udgave 1994 og 2. udgave Som et tidligt værk kan også nævnes Annamaria Rapakko: Base Company Taxation, Se Brian Arnold & Patric Dibout: Cahiers de droit fiscal international, 2001, General Report, p. 21 et seq. 37 Se Michael Lang et al. (eds.): CFC Legislation Tax Treaties and EC Law, For en kort komparativ omtale af CFC-reglerne i Norden se Jens Wittendorff i Jane Bolander (ed.): Yearbook for Nordic Tax Research 2011, 2011, p Jf. Lars-Erik Wenehed: CFC-Lagstiftning, 2000 samt Mattias Dahlberg: Svensk skatteavtalspolitik och utländske basbolag, Jf. Alexander Rust: Die Hinzurechnungsbesteurung, 2007 og Jens Schönfeld: Hinsurechnungsbesteurung und Europäisches Gemeinschaftsrecht, Begge har fokus på forholdet til EU-retten. Der findes flere tyske doktorafhandlinger om CFC-beskatning. 40 Jf. Luc de Broe: International Tax Planning and Prevention of Abuse, Værket har både fokus på conduit companies (gennemstrømningsselskaber) og basisselskaber. 16

20 danske virksomheder og interesseorganisationer, der i stort omfang er fremkommet med høringssvar og spørgsmål til ministeren i forbindelse med lovbehandlingen. For det fjerde har det spillet ind, at det for højskattelande som Danmark har stor samfundsmæssig betydning, at skattesystemet fremstår robust således at statens skatteprovenu ikke udhules qua udflytning af investeringer til lavskattelande idet skatteprovenuet skal bruges til at finansiere velfærdsstaten. 41 I en verden hvor internationaliseringen eller måske snarere globaliseringen til stadighed synes at accelerere, 42 må det således forventes, at CFC-lovgivning også i de kommende år vil indtage en central placering blandt de regler, som skal værne om skatteprovenuet i højskattelande som Danmark, på trods af at international skattekonkurrence i de senere år har fået nogle lande til at indskrænke anvendelsesområdet for deres CFClovgivning. 43 I den sammenhæng er det da også værd at bemærke, at Europa Kommissionens direktivforslag om en fælles konsolideret selskabsskattebase (CCCTB) indeholder en CFC-bestemmelse. 44 Det skal bemærkes, at der ved en retsdogmatisk analyse af et specifikt regelsæt altid foreligger mulighed eller risiko om man vil for, at reglerne ændres eller ophæves. I relation til de danske CFC-regler er det formentlig ikke sandsynligt, at reglerne ophæves i den nærmeste fremtid, da de udgør en central del af værnet mod skatteundgåelse, og da tendensen i de sidste mange år snarere er gået i retning af flere og strammere værnsregler. 45 På et område, der er så dynamisk som skatteretten, må det dog påregnes, at også ændringer af CFC-reglerne løbende kan forekomme, hvilket kunne tale imod at lade en retsvidenskabelig ph.d.-afhandling fokusere specifikt herpå. Som omtalt ovenfor, er det dog min klare opfattelse, at emnet CFC-beskatning er så centralt og juridisk kompliceret, at der i dansk sammenhæng er behov for en mere omfattende analyse af reglerne. Endvidere har flere af grundpillerne i dansk CFC-lovgivning stået næsten uændret igennem længere tid, selvom en lang række delelementer løbende er blevet justeret. Endelig er det min opfattelse, at afhandlingen bl.a. ved at inddrage EU-retlige, komparative og retspolitiske overvejelser, vil opnå en mere blivende værdi. Alt i alt synes der således ikke at være tilstrækkelige grunde til, at skatterettens dynamik skulle stå i vejen for en grundig, og primært retsdogmatisk, analyse af de danske CFCregler. 41 Jf. lovforlagets almindelige bemærkninger, L 213 (2006/2007) samt OECD Report: Harmful Tax Competition, 1998, p Se desuden Brian J. Arnold & Michael J. McIntyre: International Tax Primer, 2002, p. 4, der argumenterer for nødvendigheden af at beskytte den nationale skattebase med henblik på at opnå inter-nation equity, eller med andre ord sikre at landet modtager en retmæssig andel af provenuet vedrørende grænseoverskridende transaktioner. 42 Se OECD Report: Perspectives on Global Development, Jf. Paulo Rosenblatt, Intertax, 2012, p , og Shee Boon Law, Bulletin for International Taxation, 2009, p Se også OECD Report: Tax Effects on Foreign Direct Investment, 2007, p. 116 et seq. 44 Jf. artikel 82 i Forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag, KOM(2011) 121 endelig. Om direktivforslaget i almindelighed se f.eks. Peter Koerver Schmidt & Jakob Bundgaard, R&R, 2011, nr. 7, p For en analyse af direktivforslagets CFC-bestemmelse se Christiana HJI Panayi, Bulletin for International Taxation, 2012, p samt Mario Tenore i Dennis Weber (red.): CCCTB: Selected Issues, 2012, p Om de forud for direktivforslaget gjorte overvejelser se Georg Kofler i Michael Lang et al. (eds.): Common Consolidated Corporate Tax Base, 2008, p Jf. Anja Svendgaard Dalgas & Birte Kallehauge Handberg, SU 2011, 319. Som anført ovenfor er tendensen da også, at flere og flere lande indfører CFC-regler. 17

Øvrige værnsreglers betydning ved dansk CFC-beskatning

Øvrige værnsreglers betydning ved dansk CFC-beskatning Øvrige værnsreglers betydning ved dansk CFC-beskatning Af ph.d. Peter Koerver Schmidt, adjunkt, Copenhagen Business School, Technical Advisor, CORIT Advisory P/S I artiklen analyseres spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Skatteretlige kandidatafhandlinger

Skatteretlige kandidatafhandlinger Skatteretlige kandidatafhandlinger Jakob Bundgaard, Lektor, Ph.D., partner, Deloitte Copenhagen Research Group on International Taxation (CORIT) Først lidt om juridisk forskning på CBS. Fokus på erhvervslivets

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Beneficial Owner Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Marts 2010 Problemstillingen Fritagelse for kildeskat på udbytte forudsætter bl.a.: beskatning skal frafaldes eller

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

OECD's BEPS-projekt EU som medeller

OECD's BEPS-projekt EU som medeller 21. april 2015 OECD's BEPS-projekt EU som medeller modspiller? Peter Koerver Schmidt, ph.d. Adjunkt, Juridisk Institut, CBS Technical Advisor, CORIT Advisory P/S EU som medspiller EU støtter OECD s BEPS-projekt

Læs mere

International beskatning 2013

International beskatning 2013 International beskatning 2013 Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Kvalifikation af udenlandske enheder Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Nettoprincippet LL 33 F: Ved beregning

Læs mere

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber 676 313 Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber Af lektor, ph.d. CBS og partner, Jakob Bundgaard, Deloitte og senior konsulent Morten Reinholdt Nielsen, Deloitte Med udgangspunkt i et

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen).

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen). Skatteudvalget L 116 - Bilag 9 Offentligt J.nr. 2005-411-0057 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering

Læs mere

Skatteministeriet har den 3. februar 2016 fremsendt ovennævnte forslag til direktiv til FSR- danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har den 3. februar 2016 fremsendt ovennævnte forslag til direktiv til FSR- danske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 7. marts 2016 Høring om forslag til Rådets direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte påvirker det indre markeds

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Rentekildeskat - SKM2013.4.HR, jf. tidligere SKM2012.469.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom ref. i SKM2013.4.HR, men med ændrede præmisser, at et dansk

Læs mere

ATAD II DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST. Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18.

ATAD II DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST. Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18. DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18. Maj 2017 BAGGRUND OG STATUS PÅ side 2 BAGGRUND Politisk agenda BEPS (Action 2)

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0189/101. Ændringsforslag. Pervenche Berès, Hugues Bayet for S&D-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0189/101. Ændringsforslag. Pervenche Berès, Hugues Bayet for S&D-Gruppen 1.6.2016 A8-0189/101 101 Betragtning 7 a (ny) (7a) Skatteordninger forbundet med intellektuel ejendomsret, patenter og forskning og udvikling anvendes i vidt omfang i hele Unionen. Indtil flere undersøgelser

Læs mere

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 21. maj 2008 Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Vintereksamen 2007/2008 1. spørgsmål Hvorledes

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 134 Offentligt Notat J.nr. 2011-620-0024 17. februar 2011 Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10 Kommissionen

Læs mere

CFC-beskatning CFC-taxation Controlled Foreign/Financial Company

CFC-beskatning CFC-taxation Controlled Foreign/Financial Company Copenhagen Business School 2014 Afleveret den 14. april 2014 Juridisk Institut Master i SKAT - studiet Afgangsprojekt CFC-beskatning CFC-taxation Controlled Foreign/Financial Company Forfatter: David L.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. november 2013 Ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) H213-13

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.12.2012 C(2012) 8806 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning DA DA KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Skattenyheder fra Danmark

Skattenyheder fra Danmark Skattenyheder fra Danmark Dansk-svensk skattenetværk Seminar den 18. 19. august 2010 Peter Koerver Schmidt, Cand.merc.(jur.) Ph.d.-stipendiat, CBS Tax manager, Deloitte Overblik Folketingsåret 2009/2010

Læs mere

ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fast driftssted Anders Nørgaard Laursen Fast driftssted Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Anders Nørgaard Laursen Fast driftssted

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt 13. november 2015 J.nr. 15-3006067 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 31 af 16. oktober 2015

Læs mere

Renteloftet og faste driftssteder i udlandet i lyset af Argenta, C-350/11

Renteloftet og faste driftssteder i udlandet i lyset af Argenta, C-350/11 1 af 5 10-02-2014 09:49 Renteloftet og faste driftssteder i udlandet i lyset af Argenta, C-350/11 af Michael Tell, ph.d., adjunkt ved Juridisk Institut, CBS, og Senior Associate hos CORIT Advisory P/S

Læs mere

Dobbeltbeskatningsoverenskomster og skatteundgåelse anvendelse af værnsregler

Dobbeltbeskatningsoverenskomster og skatteundgåelse anvendelse af værnsregler 253 Dobbeltbeskatningsoverenskomster og skatteundgåelse anvendelse af værnsregler 625 Af Jakob Bundgaard, ph.d., partner i advokatfirmaet Moalem Weitemeyer Bendtsen, adjungeret professor, Handelshøjskolen,

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 58 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Grænseoverskridende fusioner

Grænseoverskridende fusioner Dansk Skattevidenskabelig Forening Grænseoverskridende fusioner v/senior Manager Vicki From Jørgensen 21. november 2011 Præsentation 1. Indledning 2. Den historiske udvikling 3. Skattepligtige og skattefrie

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

Kvalifikation af skattesubjekter og traktatbeskyttelse

Kvalifikation af skattesubjekter og traktatbeskyttelse Skat Udland - 2014/9 519 306 Kvalifikation af skattesubjekter og traktatbeskyttelse Af Professor, ph.d. Jane Bolander, CBS og advokat Steffen Sværke, Kammeradvokaten 1) Artiklen er baseret på generalrapporten

Læs mere

J.nr. 20110275 FÆLLES MATERIALESAMLING - BIND 2. Højesteret, sag nr. 56/2010 (2. afd.) Symbion Capital I A/S (advokat Nikolaj Bjørnholm ) mod

J.nr. 20110275 FÆLLES MATERIALESAMLING - BIND 2. Højesteret, sag nr. 56/2010 (2. afd.) Symbion Capital I A/S (advokat Nikolaj Bjørnholm ) mod J.nr. 20110275 FÆLLES MATERIALESAMLING - BIND 2 Højesteret, sag nr. 56/2010 (2. afd.) Symbion Capital I A/S (advokat Nikolaj Bjørnholm ) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/advokat Steffen Sværke)

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Jan Guldmand Hansen Nikolaj Vinther Erik Werlauff. Sambeskatning 2013/14

Læs mere om udgivelsen på  Jan Guldmand Hansen Nikolaj Vinther Erik Werlauff. Sambeskatning 2013/14 Jan Guldmand Hansen Nikolaj Vinther Erik Werlauff Sambeskatning 2013/14 Jan Guldmand Hansen, Nikolaj Vinther & Erik Werlauff Sambeskatning 2013/14 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 Sag 273/2016 (1. afdeling) FGNT af 30.10.2012 ApS og FG af 30.10.2012 A/S (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

Dispensation fra CFC-reglerne for selskaber

Dispensation fra CFC-reglerne for selskaber 486 Dispensation fra CFC-reglerne for selskaber 903 Af Ph.d.-stipendiat, Peter Koerver Schmidt, CBS, Juridisk Institut og Tax manager, Deloitte FAGFÆLLEBEDØMT. Artiklen har fokus på dispensationsbestemmelsen

Læs mere

Dansk CFC-lovgivning I et internationalt perspektiv

Dansk CFC-lovgivning I et internationalt perspektiv Dansk CFC-lovgivning I et internationalt perspektiv Work-in-Progress Seminar 25. august 2010 Peter Koerver Schmidt, Cand.merc.(jur.) Ph.d.-stipendiat, CBS, Juridisk Institut Tax manager, Deloitte Afhandlingens

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A.

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A. Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, Aarhus University CAND. MERC. STUDIET Sommereksamen 2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve: 19859 International Skatteret Varighed: 3 timer

Læs mere

Danske CFC-regler og dobbeltbeskatningsoverenskomster

Danske CFC-regler og dobbeltbeskatningsoverenskomster Danske Af Peter Koerver Schmidt, ph.d.-stipendiat, CBS, visiting scholar, UC Berkeley, tax manager, Deloitte FAGFÆLLEBEDØMT. Artiklen behandler spørgsmålet om, hvorvidt de danske CFC-regler for selskaber

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

En fælles selskabsskattebase i EU CCCTB

En fælles selskabsskattebase i EU CCCTB Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 198 Offentligt En fælles selskabsskattebase i EU CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base) 27. april 2011 Hovedelementerne i forslaget Fælles: Et fælles regelsæt(skattebase)

Læs mere

FLERE INVESTERINGER I DANMARK

FLERE INVESTERINGER I DANMARK M&Q Analytics Svanemøllevej 88 2900 Hellerup, DK Tel (+45) 53296940 Mail info@mqa.dk Web mqa.dk FLERE INVESTERINGER I DANMARK Mathias Kryspin Sørensen Partner, M&Q Analytics Spring 2013 Preface: Europa

Læs mere

28. marts 2011 mbl (X:\Faglig\MBL\SU\FSRs kommentarer til L84 - ændringsforslag af 25.marts 2011.doc)

28. marts 2011 mbl (X:\Faglig\MBL\SU\FSRs kommentarer til L84 - ændringsforslag af 25.marts 2011.doc) Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 41 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93

Læs mere

Europaudvalget 2007 2804 - Økofin Offentligt

Europaudvalget 2007 2804 - Økofin Offentligt Europaudvalget 2007 2804 - Økofin Offentligt Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 1 ad Rådsmøde nr. 2804 - Økofin af 7. juni 2007 28.

Læs mere

Værnsregulering i Danmark Dansk-svensk skattenetværk d. 22.-23. august 2012 2012 CORIT

Værnsregulering i Danmark Dansk-svensk skattenetværk d. 22.-23. august 2012 2012 CORIT Værnsregulering i Danmark Dansk-svensk skattenetværk d. 22.-23. august 2012 Udvalgte emner Armslængde regulering Transfer pricing Tynd kapitalisering Import af finansieringsudgifter Renteloftet EBIT-reglen

Læs mere

Kolding, august 2016 Skattenyheder fra Danmark Dansk-Svensk Skattenetværk

Kolding, august 2016 Skattenyheder fra Danmark Dansk-Svensk Skattenetværk Kolding, 25.-26 august 2016 Skattenyheder fra Danmark Dansk-Svensk Skattenetværk Peter Koerver Schmidt, ph.d. Adjunkt, Juridisk Institut, CBS Dagsorden Året i en skattemæssig kontekst Ny skattelovgivning

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Teknisk gennemgang af Europa-Kommissionens forslag til en fælles konsolideret selskabsskattebase Den 11. november 2016

Teknisk gennemgang af Europa-Kommissionens forslag til en fælles konsolideret selskabsskattebase Den 11. november 2016 Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 150 Offentligt Teknisk gennemgang af Europa-Kommissionens forslag til en fælles konsolideret selskabsskattebase Den 11. november 2016 Common Consolidated Corporate

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

International skatteret. Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007

International skatteret. Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007 International skatteret Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007 Den danske pensionsbeskatningssag Sag C-150/04, Komm. mod Danmark Kommissionen rejste spørgsmålet i 1991 1992: Bachmann-sagen,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning 18. juni 2012 Nyhedsbrev Skat Vedtagelse af L 173 om styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber m.v. Regeringen har nu vedtaget lovforslag L 173. De endelige regler svarer til, hvad vi tidligere har

Læs mere

Vejledende løsning til sommereksamen 2012 International skatteret

Vejledende løsning til sommereksamen 2012 International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet 18. juni 2013 Vejledende løsning til sommereksamen 2012 International skatteret 1. spørgsmål Hvilke indkomstskatteretlige konsekvenser er der

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. 19. oktober 2015

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. 19. oktober 2015 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 19. oktober 2015 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven (indførelse af

Læs mere

De danske CFC-regler

De danske CFC-regler Cand.merc.aud-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling De danske CFC-regler På baggrund af ændringerne i selskabsskattelovens 32 og ligningslovens 16 H ved Lov nr. 540 af 6. juni 2007, vil der blive

Læs mere

Janus Henderson Investment Fund OEIC (i det følgende benævnt Investeringsselskabet )

Janus Henderson Investment Fund OEIC (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) November 2017 Supplement - Danmark Janus Henderson Investment Fund OEIC (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) 1. Information om Investeringsselskabet og dets danske repræsentant i Danmark Investeringsselskabets

Læs mere

EN FÆLLES KONSOLIDERET SELSKABSSKATTEBASE I EU

EN FÆLLES KONSOLIDERET SELSKABSSKATTEBASE I EU 18. november 2005/AV Af Anita Vium Direkte telefon: 33 55 77 24 Resumé: EN FÆLLES KONSOLIDERET SELSKABSSKATTEBASE I EU Kommissionen iværksatte sidste år et ambitiøst udvalgsarbejde, der skal munde ud i

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse. Danmarks Skatteadvokater 19.

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse. Danmarks Skatteadvokater 19. Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Danmarks Skatteadvokater 19. Maj 2017 Overblik Det skattemæssige kontrolbegreb i dansk ret er vidt forgrenet,

Læs mere

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Danmarks Skatteadvokater 19. Maj 2017 Overblik Det skattemæssige kontrolbegreb i dansk ret er vidt forgrenet,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 Sag 176/2013 A (advokat Torben Bagge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) Appellanten, A, har under forberedelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0337 (CNS) 13730/16 ADD 3 FISC 170 IA 99 FORSLAG fra: modtaget: 26. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0285(NLE) 2.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 10 Offentligt Notat 30. juni 2015 J.nr. 15-0247969 Proces og Administration ABL GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde H Ø R I N G Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde Finansrådet har følgende bemærkninger til SKATs udkast til styresignal om

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 87 Offentligt Notat J.nr. 2011-241-0029 12. december 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 6 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Deloitte. 10. maj 2010

Deloitte. 10. maj 2010 Deloitte 10. maj 2010 Agenda 1. Begrænset skattepligt af renter Jens Wittendorff 2. Tynd kapitalisering: sikkerhedsstillelse og konsolidering Jens Wittendorff 3. Fast driftssted efter agentreglen: Zimmer-dom

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. november 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0400 (CNS) 14950/14 FISC 182 ECOFIN 1002 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14532/14

Læs mere

Jeg skal for god ordens skyld understrege, at jeg på grund af min tavshedspligt ikke har mulighed for at kommentere på enkeltsager.

Jeg skal for god ordens skyld understrege, at jeg på grund af min tavshedspligt ikke har mulighed for at kommentere på enkeltsager. Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt (01) J.nr. 14-0262799 Den 30. januar 2014 Talepapir samråd om avancer og udbytter til skattely Samrådsspørgsmål A Indledning

Læs mere

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013 Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis Advokat Jan Steen Hansen 30. Januar 2013 Omgørelse og selvangivelsesomvalg Lovbestemmelserne Omgørelse Skatteforvaltningslovens 29: I det

Læs mere