Dansk CFC-beskatning i et internationalt og komparativt perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk CFC-beskatning i et internationalt og komparativt perspektiv"

Transkript

1 copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark Dansk CFC-beskatning Dansk CFC-beskatning i et internationalt og komparativt perspektiv Peter Koerver Schmidt ISSN Print ISBN: Online ISBN: Ph.d. Serie Ph.d. skolen LIMAC Program for Jura Ph.d. Serie

2 Dansk CFC-beskatning i et internationalt og komparativt perspektiv Peter Koerver Schmidt Ph.d.-afhandling Juridisk Institut Copenhagen Business School 31. januar 2013

3 Peter Koerver Schmidt Dansk CFC-beskatning i et internationalt og komparativt perspektiv 1. udgave 2013 Ph.d. Serie Forfatter ISSN Print ISBN: Online ISBN: Ph.d.-skolen LIMAC er knyttet til forskningsmiljøer inden for sprog, kulturelle studier, kommunikation, jura, informatik, regnskab og revision samt ledelsesteknologi. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Undtaget herfra er korte uddrag til anmeldelse.

4

5 Indholdsfortegnelse Anvendte forkortelser 8 Del I Introduktion 11 Kapitel 1 Præsentation af emne og metode 12 1 Introduktion til afhandlingens emne 12 2 Begrundelse for valg af emne 14 3 Formål med afhandlingen 18 4 Afgrænsning 19 5 Anvendt terminologi 20 6 Retsteori og metode Juridisk metode Administrativ praksis Dobbeltbeskatningsoverenskomster EU-retten Retspolitiske betragtninger og anvendelse af fremmed ret CFC-reglernes udvikling (det retshistoriske perpektiv) 32 7 Disposition for afhandlingen 32 Kapitel 2 CFC-lovgivningens baggrund og formål 36 1 Indledning 36 2 Baggrund Kapitaleksportneutralitet contra kapitalimportneutralitet Incitamentet til etablering af datterselskaber i lavskattelande Akkumulering af passiv indkomst Anvendelse af et basisselskab Acceptabel contra uacceptabel skatteudskydelse og skatteundgåelse Formålet med CFC-lovgivning Forskellige formål bag CFC-reglerne Det erklærede formål med de danske CFC-regler Sammenfatning om formålet med CFC-regler 49 4 Andre værnsregler vedrørende investering i udenlandske selskaber 49 5 Karakteristika ved CFC-lovgivning Anvendelsesområdet for CFC-lovgivning Retsvirkningen ved CFC-lovgivning 57 6 Sammenfatning 60 2

6 Kapitel 3 CFC-reglernes udvikling 63 1 Indledning 63 2 Udviklingen i fremmed ret 63 3 Udviklingen i dansk ret Baggrunden for de danske CFC-regler Betænking nr. 1060, december L 35 (1994/1995) Lov nr. 312 af 17. maj L 99 (2001/ samling) Lov nr. 313 af 21. maj L 213 (2006/2007) Lov nr. 540 af 6. juni Sammenfatning 74 Del II CFC-reglernes materielle indhold 76 Kapitel 4 CFC-reglernes anvendelsesområde og undtagelser 77 1 Indledning 77 2 Omfattede skattesubjekter 77 3 Undtagelser 79 4 Dispensation De enkelte betingelser for dispensation Særligt om faste driftssteder Øvrige forhold vedrørende dispensation 88 5 Komparative studier Sverige Norge Storbritannien USA 96 6 Sammenfatning og vurdering 97 Kapitel 5 Kontrolbetingelsen Indledning Direkte eller indirekte aktionær i et datterselskab Bestemmende indflydelse Udvidelse af kontrolbetingelsen Stemmerettigheder ejet af personlige aktionærer, nærtstående samt fonde og trusts Medregning af stemmerettigheder qua aftale eller fra transparent enhed Aftale om udøvelse af kontrol Stemmerettigheder som indehaves af transparente enheder Komparative studier Sverige Norge Storbritannien 117 3

7 5.4 USA Sammenfatning og vurdering 118 Kapitel 6 Indkomst- og aktivbetingelserne Indledning Indkomstbetingelsen Måleperioden Territorialprincippets betydning Direkte ejede faste driftssteder Indirekte ejede faste driftssteder Opgørelse af sammenlignings- og CFC-indkomsten for udenlandske datterselskaber Faktiske anskaffelses- og afståelsessummer Afskrivningsberettigede aktiver Skattefri omstrukturering efter udenlandske regler Skattepligtige tilskud Fiktiv afståelsesbeskatning Definitionen af CFC-indkomst Lokale holdingselskaber Transparensreglen Aktivbetingelsen Definitionen af finansielle aktiver Transparensreglen og territorialprincippet Værdiansættelse og målepunkter Komparative Studier Sverige Norge Storbritannien USA Sammenfatning og vurdering 174 Kapitel 7 CFC-reglernes retsvirkning Indledning Grundlæggende om retsvirkningen Identificering af moderselskabet Medregning af hvilken andel? Opgørelse af indkomst til medregning hos moderselskabet Indgangsværdi for aktiver erhvervet før koncernen fik bestemmende indflydelse Goodwill og immaterielle aktiver oparbejdet af selskabet selv Indgangsværdi for afskrivningsberettigede aktiver Skattefri omstruktureringer efter udenlandske regler Opgørelse i fremmed valuta 195 4

8 5.5 Fiktiv afståelsesbeskatning Omfattede aktiver og passiver I hvilke situationer finder reglen anvendelse? Undgåelse af dobbeltbeskatning ved fiktiv afståelsesbeskatning Udnyttelse af underskud Samspil med regler om underskudsbegrænsning i SEL 12-12D? Krav til underskudsudnyttelse i udlandet? Bortseelse Fast driftssted Direkte ejede faste driftssteder Indirekte ejede faste driftssteder Lempelse De nu ophævede regler om førelse af fradragskonto Tilbagebetaling af for meget betalt CFC-skat Ophør af CFC-beskatning Overvejelser om medregningsmetode og øvrige værnsregler Forholdet til SEL 12 D Øvrige værnsregler med internationalt tilsnit Komparative studier Sverige Norge Storbritannien USA Sammenfatning og vurdering 239 Del III Forholdet til dobbeltbeskatningsoverenskomster og EU-retten 246 Kapitel 8 CFC-regler og dobbeltbeskatningsoverenskomster Indledning Intern dansk ret og dobbeltbeskatningsoverenskomster Kommentarerne til OECD s modeloverenskomst Overblik Argumenter for og imod forenelighed Artikel 7, stk Artikel 10, stk Øvrige argumenter International retspraksis Storbritannien Bricom Frankrig Schneider Finland A Oyj Abp Sverige OMX 265 5

9 5.5 Japan Glaxo Kabushiki Kaisha Brasilien Normes og Vale do Rio Doce Mexico Cemex Net Status International retspraksis Dansk CFC-lovgivning og dobbeltbeskatningsoverenskomster Særligt om ældre danske dobbeltbeskatningsoverenskomster Faste driftssteder Direkte ejede faste driftssteder Indirekte ejede faste driftssteder Komparative studier Sverige Norge Storbritannien USA Sammenfatning og vurdering 285 Kapitel 9 CFC-regler og EU-retten Indledning Introduktion til reglerne om fri bevægelighed CFC-regler og den primære EU-ret Sag C-196/04 Cadbury Schweppes Trin 1 Anvendelsesområdet Trin 2 Beskyttelsesområdet Trin 3 Tvingende almene hensyn Dommens konsekvenser rent kunstige arrangementer Efterfølgende praksis fra EU-domstolen Sag C-446/04 Test Claimants in the FII Group Litigation Sag C-298/05 Columbus Container Services Sag C-311/08 SGI Status EU-rettens nuværende udviklingstrin Er de danske CFC-regler forenelige med den primære EU-ret? Trin 1 Anvendelsesområdet Trin 2 Beskyttelsesområdet Den vertikale relation Den horisontale relation Valg af international sambeskatning CFC-beskatning af faste driftssteder Trin 3 Tvingende almene hensyn Dispensationsbestemmelsen i SEL 32, stk

10 4.4 Administrative byrder CFC-regler og den sekundære EU-ret Komparative studier Sverige Norge Storbritannien Sammenfatning og vurdering 345 Del IV Afslutning 352 Kapitel 10 Sammenfatning og retspolitiske overvejelser Indledning Sammenfatning vedrørende gældende ret Retspolitiske overvejelser 361 Resumé 367 Summary 369 Bilag 1 Oversigt over ændringer af CFC-reglerne 372 Litteraturfortegnelse 382 Doms- og afgørelsesregister 419 7

11 Anvendte forkortelser ABL AFL CFC EBL EF EU EØS EØF FDI FPHC FSR fssd. FUL GRL H HFD HR IAS IASB ICTA Aktieavancebeskatningsloven Afskrivningsloven Controlled Foreign Corporation (Company) / Controlled Financial Company Ejendomsavancebeskatningsloven Det Europæiske Fællesskab Den Europæsike Union Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde Det Europæiske Økonomiske Fællesskab Foreign Direct Investment Foreign Personal Holding Companies Forenede Statsautoriserede Revisorer Forskrift fastsatt av Skattedirektoratet Fusionsskatteloven Grundloven Højesteretsdom Högsta förvaltningsdomstolen Højesteretsdom International Accounting Standards International Accounting Standards Board Income and Corporation Taxes Act 8

12 IL Innst. O IRC KGL L LFV LL LR LSR LV NOKUS OECD Ot.prp. Prop. R&R Rt. RÅ SEL SFL SKL SKM sktl. Innkomstskattelag Innstilling til Odelstinget Internal Revenue Code Kursgevinstloven Lovforslag Lov om finansiel virksomhed Ligningsloven Ligningsrådsafgørelse Landsskatteretskendelse/-afgørelse Ligningsvejledningen Norsk-Kontrollert Utenlandsk Selskap Organization for Economic Cooperation and Delevopment Odelstingsproposisjoner Proposition Revision og Regnskabsvæsen Retstidende Regeringsrättens Årsbok Selskabsskatteloven Skatteforvaltningsloven Skattekontrolloven Skatteministerets nummerering Skatteloven (Lov om skatt av formue og inntekt) 9

13 SL SpO SR SU TCGA TEU TEUF TfS TIOPA UfR UfS Utv. V VLR VSL Ø ØLR ÅRL Statsskatteloven Skattepolitisk Oversigt Skatterådsafgørelse Skat Udland (Tidsskrift for international beskatning) Taxation of Chargeable Gains Act Traktatenen om Den Europæiske Union Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde Tidskrift for skatter og afgifter Taxation (International and Other Provisions) Act Ugeskrift for Retsvæsen Ugeskrift for Skat Utvalget (avgjørelser og uttalelser m.v. i Utvalget) Vestre Landsrets dom Vestre Landsrets dom Virksomhedsskatteloven Østre Landsrets dom Østre Landsrets dom Årsregnskabsloven 10

14 Del I Introduktion 11

15 Kapitel 1 Præsentation af emne og metode 1 Introduktion til afhandlingens emne Emnet for denne afhandling er dansk skatteretlig CFC-lovgivning. Denne form for lovgivning går kort fortalt ud på, at aktionæren i et selskab under særlige omstændigheder skal medregne en andel af selskabets indkomst til sin egen skattepligtige indkomst, selvom selskabet ikke har udloddet udbytte til aktionæren. I international sammenhæng er CFC en forkortelse for Controlled Foreign Corporation (eller Company), og som forkortelsen antyder, finder sådanne regler normalt kun anvendelse, hvis selskabet er kontrolleret af aktionæren og er hjemmehørende i udlandet. 1 Med andre ord angår CFC-beskatning normalt indkomsten i udenlandske datterselskaber. 2 Uden CFC-regler vil beskatningen af aktionæren normalt være udskudt til det tidspunkt, hvor det udenlandske datterselskab udlodder udbytte til aktionæren, eller hvor aktionæren afstår sin aktiepost i det udenlandske datterselskab. I andre tilfælde vil beskatning hos aktionæren slet ikke finde sted. 3 Såfremt det land, hvori det udenlandske datterselskab er hjemmehørende, ikke beskatter datterselskabets indkomst eller kun beskatter indkomsten med en lav sats, er der således mulighed for at skatteudskydelse eller skatteundgåelse kan forekomme, hvis aktionæren indretter sig således, at indkomst oppebæres af det udenlandske datterselskab i stedet for hos aktionæren selv. 4 Formålet med CFC-lovgivning er på den baggrund at forhindre, at aktionæren kan opnå skatteudskydelse eller skatteundgåelse ved at placere mobil indkomst i udenlandske datterselskaber hjemmehørende i lande, hvor de lokale regler indebærer lav eller eventuelt ingen beskatning. 5 CFC-lovgivning kan med andre ord anskues som en begrænsning til det almindelige og internationalt anerkendte udgangspunkt om, at et udenlandsk datterselskab udgør et selvstændigt skattesubjekt, 6 og at datterselskabets indkomst derfor ikke skal undergives beskatning i det land, hvor aktionæren er hjemmehørende (eventuelt medmindre datterselskabets indkomst hidrører fra kilder i det land hvor aktionæren er hjemmehørende). 7 CFC-regler kan derfor ses som en udstrækning af beskatningsretten for så vidt angår det land, hvor aktionæren er hjemmehørende til også at omfatte indkomst genereret i 1 Jf. Hans-Jörgen Aigner et al. i Michael Lang et al. (eds.): CFC Legislation, Tax Treaties and EC Law, 2004, p. 15 et seq. og Brian Arnold: The Taxation of Controlled Foreign Corporations: An International Comparison, 1986, p I de fleste af de retssystemer, som har indført CFC-lovgivning, kan reglerne finde anvendelse uanset om aktionæren i det udenlandske datterselskab er en fysisk person eller et selskab (eller eventuelt et andet selvstændigt skattesubjekt). Se Nicolas Garfunkel, Tax Notes International, 2010, p Dette kan være tilfældet hvis det pågældende land anvender et strikt territorialprincip, eller såfremt en særlig undtagelse finder anvendelse i relation til udbytter eller gevinst på aktier i datterselskaber. 4 For en fastlæggelse af begreberne skatteudskydelse og skatteundgåelse se kapitel 1, afsnit 5. 5 Jf. Luc de Broe: International Tax Planning and Prevention of Abuse, 2008, p. 53 et seq. og p. 125 et seq. CFClovgivning er typisk rettet mod indtægtsformer som relativt let kan flyttes til et datterselskab i udlandet så som udbytte-, rente- og royaltyindtægter mv. For yderligere om baggrunden for og formålet med CFC-lovgivning se kapitel 2. 6 For yderligere herom se Peter A. Harris: Corporate/Shareholder Income Taxation, 1996, p og p Jf. Georg Kofler i Michael Lang et al. (eds.): Common Consolidated Corporate Tax Base, 2008, p

16 udenlandske datterselskaber, på trods af at det udenlandske datterselskab udgør et selvstændigt skattesubjekt. 8 Denne udstrækning af beskatningsretten kan have alvorlige økonomiske konsekvenser for aktionæren, idet aktionæren skal betale skat af det udenlandske datterselskabs indkomst uden at have modtaget nogen midler fra datterselskabet i form af en udlodning. Endvidere indebærer CFC-beskatning risiko for, at der kan optræde økonomisk dobbeltbeskatning, såfremt det udenlandske datterselskabs indkomst beskattes både i det land, hvor datterselskabet er hjemmehørende, og i det land hvor aktionæren er hjemmehørende. 9 Endelig må det tages i betragtning, at CFC-reglerne i mange lande fremstår særdeles komplicerede. 10 På nuværende tidspunkt har omkring 30 lande indført CFC-lovgivning. USA var først til at introducere egentlig CFC-lovgivning, hvilket skete i form af de såkaldte Subpart F-regler, der blev vedtaget i Herefter blev CFC-lovgivning indført i det tidligere Vesttyskland (1972), Canada (1976), Frankrig (1980) og Storbritannien (1984). 12 Danmark indførte efter nogen betænkningstid CFC-regler i 1995 under benævnelsen regler om tvungen sambeskatning. 13 Allerede i forbindelse med udarbejdelsen af en betænkning færdiggjort i 1985 havde et udvalg overvejet muligheden for at indføre danske regler om løbende beskatning af det forholdsmæssige resultat i selskaber beliggende i skattelylande. 14 Udvalget fandt dog, at sådanne regler ville være for vanskelige at administrere. De danske regler om CFC-beskatning er blevet ændret ad flere omgange siden indførelsen i Eksempelvis blev der med vedtagelsen af L 213 (2006/2007) foretaget omfattende ændringer af regelsættet i forlængelse af EU-domstolens afgørelse i sag C-196/04 Cadbury Schweppes, der angik de dagældende britiske CFC-regler. 15 Ændringerne har bl.a. betydet, at de gældende danske CFC-regler for selskaber også finder anvendelse i relation til datterselskaber hjemmehørende i Danmark, hvorfor forkortelsen CFC i en dansk sammenhæng nu står for Controlled Financial Company CFC-lovgivning ses udformet på forskellig vis i de lande som har sådanne regler, men har ofte en række fælles træk, jf. Daniel Sandler: Tax Treaties and Controlled Foreign Company Legislation, 1998, p. 24, Brian Arnold & Patric Dibout: Cahiers de droit fiscal international, 2001, General Report, p. 25 et seq. og Alexander Rust, Intertax, 2008, p Med økonomisk dobbeltbeskatning menes, at den samme indkomst beskattes hos to forskellige skattesubjekter. Heroverfor står juridisk dobbeltbeskatning, som angår den situation, hvor ét skattesubjekt beskattes af den samme indkomst to gange (f.eks. pga. begrænset skattepligt til kildelandet og fuld skattepligt til domicillandet). Se Olivier Remacle & Samantha Nonnenkamp i Alexander Rust (ed.): Double Taxation Within the European Union, 2011, p samt Af OECD Report: Controlled Foreign Company Legislation, 1997, p. 21 fremgår: In many of the countries concerned, the provisions dealing with CFCs in the income tax legislation are probably the most complex within an already very complex revenue code. 11 Se herom Reuven S. Avi-Yonah, Bulletin for International Taxation, 2008, p For yderligere om udbredelsen af CFC-regler se kapitel 3, afsnit Jf. L 35 (1994/1995). 14 Jf. betænkning nr om beskatning af udenlandsk indkomst i Danmark og for ophør af skattepligten til Danmark, december For en udførlig analyse af dommen se kapitel 9, afsnit Forkortelsen er bl.a. omtalt i SKAT s Juridiske Vejledning, , afsnit C.D For fysiske personer og dødsboer blev der valgt en anden løsning. CFC-reglerne for fysiske personer og dødsboer finder således fortsat kun anvendelse i relation til udenlandske kontrollerede selskaber, jf. LL 16 H, stk. 1. Fysiske personer og dødsboer, som 13

17 Ifølge lovgiver var formålet med denne udvidelse af CFC-reglernes anvendelsesområde, at undgå forskelsbehandling i strid med EU-retten. Om dette mål med regelændringen rent faktisk er nået, har dog været genstand for diskussion i den skatteretlige litteratur, idet regelændringen reelt ikke har betydet en yderligere skattebyrde i relation til danske datterselskaber, da den danske aktionær kan opnå creditlempelse for den af datterselskabet betalte skat, og da danske koncernselskaber undergives obligatorisk national sambeskatning. 17 Diskussioner om nationale CFC-reglers forenelighed med EU-retten pågår i øvrigt også i en række andre medlemsstater. 18 Det har endvidere været genstand for debat i den internationale skatteretlige litteratur, hvorvidt national CFC-lovgivning kan være i strid med de forpligtelser, der følger af indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster. 19 Fra international retspraksis kan i den forbindelse nævnes, at de franske CFC-regler af Conseil d Etat blev fundet i strid med dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Frankrig og Schweiz. 20 Domstole og administrative myndigheder i en række andre lande er imidlertid kommet frem til det modsatte resultat. 21 I en dansk kontekst fastslog Landsskatteretten i SKM LSR, at de dagældende danske CFC-regler ikke var uforenelige med dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Schweiz. Efterfølgende er de danske CFC-regler imidlertid blevet ændret, og det har i den forbindelse været fremført, at det ikke er sikkert, at de nuværende CFC-regler er forenelige med Danmarks forpligtelser efter dobbeltbeskatningsoverenskomsterne Begrundelse for valg af emne Som det fremgår ovenfor, frembyder emnet CFC-lovgivning problemstillinger inden for alle tre dimensioner af den internationale skatteret, dvs. intern (national) ret, dobbeltbeskatningsoverenskomst-ret samt EU-ret. 23 Emnet er således i sin natur bredt og komplekst nok til at favne en retsvidenskabelig ph.d.-afhandling. 24 kontrollerer selskaber hjemmehørende indenfor EU/EØS, kan dog efter anmodning undtages for CFC-beskatning, hvis den skattepligtige kan dokumentere, at selskabet reelt er etableret i den pågældende stat og dér udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende CFC-indkomsten, jf. LL 16 H, stk For yderligere herom se kapitel 9, afsnit 4. Også Europa Kommissionen har sat spørgsmålstegn ved, om medlemsstater kan undgå at komme i karambolage med EU-retten, blot ved at udvide anvendelseområdet for deres nationale værnsregler til også at omfatte rent indenlandske forhold, jf. KOM(2007) 785 endelig, p. 6. Se endvidere generaladvokat Geelhoeds forslag til afgørelse i sag C-524/04 Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, punkt 68. Skatterådet fandt dog i SKM SR (spørgsmål 4), at de danske CFC-regler for selskaber ikke var EU-stridige. Landsskatteretten har efterfølgende stadfæstet Skatterådets afgørelse vedrørende dette punkt, jf. kendelse af 6. maj 2009, journal-nr , der er offentliggjort i afgørelsesdatabasen for Skatterådet og Landsskatteretten. 18 Stef Van Weeghel: Cahiers de droit fiscal international, General Report, 2010, p. 55 et seq. 19 Jf. eksempelvis Brian Arnold, Bulletin for International Taxation, 2010, p , Luc de Broe: International Tax Planning and Prevention of Abuse, 2008, p. 575 et seq., Michael Lang, Bulletin for International Taxation, 2003, p , og Daniel Sandler: Tax Treaties and Controlled Foreign Company Legislation, 1998, p Jf. Societé Schneider Electric, Conseil d Etat, 28. juni, 2002, sag nr , 28 (uofficiel engelsk oversættelse findes i International Tax Law Reports, 2002, nr. 4, p et seq.). 21 For omtale af disse afgørelser se kapitel 8, afsnit Jf. Lars Nyhegn-Eriksen, R&R, 2007, nr. 8, p , der som begrundelse anfører, at CFC-reglerne har ændret sig fra at være en specifik målrettet regel til at være en generel beskatningsregel, som ikke er styret af et særligt værnshensyn. 23 Om de tre dimensioner se Aage Michelsen: International Skatteret, 2003, p. 17 og Niels Winther-Sørensen i Niels Winther-Sørensen et al.: Skatteretten 3, 2009, p. 25 et seq. WTO-skatteret har været nævnt som en fjerde dimension, jf. Karsten Engsig Sørensen i Paul Krüger Andersen et al (red.): Festskrift til Aage Michelsen, 2000, p. 385 et seq. 14

18 Emnet CFC-lovgivning er valgt ud fra en afvejning af en række parametre. For det første er der tale om en central og aktuel problemstilling i dansk såvel som international skatteret. Emnet har i bred forstand været på dagsordenen i flere nationale og internationale fora, 25 i EU-regi anerkendes behovet for sådanne regler, 26 og OECD har direkte opfordret til, at lande indfører CFC-lovgivning: Recommendation concerning Controlled Foreign Corporations (CFC) or equivalent rules: that countries that do not have such rules consider adapting them and that countries that have such rules ensure that they apply in a fashion consistent with the desirability of curbing harmful tax practices. 27 Tendensen er da også, som ovenfor nævnt, at flere og flere lande i de senere år har indført sådanne regler. Samtidig har mange lande inklusive Danmark været nødsaget til løbende at ændre deres CFC-regler, som følge af at omgåelsesmuligheder er opdaget, uhensigtsmæssigheder er opstået, eller fordi reglerne har vist sig at være i strid med EU-retten. Mere generelt har OECD s Project on Harmful Tax Competition der blev igangsat i 1996 og har fokus på informationsudvikling øget opmærksomheden om de skadelige effekter af skattely/lavskattelande og lagt pres på disse lande, 28 ligesom EU bl.a. har aggressiv skatteplanlægning via skattely/lavskattelande i søgelyset. 29 Endelig har OECD i 2012 iværksat et nyt projekt med titlen Base Erosion and Profit Shifting, der ud fra en holistisk tilgang skal forsøge at skabe forbedrede værktøjer til imødegåelse af internationale koncerners aggressive skatteplanlægning. 30 For det andet har det haft betydning for valget af emnet, at det har teoretisk relevans. Den teoretisk relevans skyldes bl.a. emnets berøringsflade med alle tre dimensioner af den internationale skatteret, reglernes tekniske og komplicerede natur samt det forhold, at de danske CFC-reglers anvendelsesområde og retsvirkninger frembyder en række uklarheder. 31 Endvidere har det haft betydning, at CFC-lovgivning i den 24 Daniel Sandler: Tax Treaties and Controlled Foreign Company Legislation, 1998, p. 23 udtaler således: In many of the countries concerned, the CFC provisions probably form the most complex part of an already complex revenue code. Tilsvarende udsagn kan findes i OECD Report: Double Taxation Conventions and the Use of Base Companies, 1987, R(5) Se eksempelvis President Obama, State of the Union Address, 12. januar 2012: no American company should be able to avoid paying its fair share of tax by moving jobs and profits overseas. Se endvidere G20 Leaders Declaration, 19. juni 2012: We reiterate the need to prevent base erosion and profit shifting. 26 Jf. Rådets resolution af 8. juni 2010 (2010/C 156/01) samt Meddelelse fra Kommissionen af 10. december 2007, KOM(2007) 785 endelig. 27 Jf. OECD Report: Harmful Tax Competition, 1998, p Om projektets opstart se OECD Report: Harmful Tax Competition, For en status se OECD Report: Progress Report on the Juristictions Surveyed by the OECD Global Forum in Implementing the Internationally Agreed Tax Standard, 18. maj Se desuden Frederik Zimmer, Lov og Rett, 2012, p Jf. Commission Recommendation on aggressive tax planning C(2012) 8806 final. Se også COM(2012) 722 final, der indeholder en aktionsplan med konkrete tiltag til at styrke bekæmpelsen af skattesvig, skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning bl.a. i forbindelse med brugen af skattely i tredjelande. 30 Følgende projektbeskrivelse fremgår på OECD s hjemmeside: (web-adressen var aktiv 20. januar 2013) : The project is looking at whether, and if so why, MNEs taxable profits are being allocated to locations different from those where the actual business activity takes place. Based on the findings the OECD will implement an integrated and holistic approach to improve the concrete tools it has to address base erosion and profit shifting En foreløbig rapport forventes offentliggjort i løbet af For yderligere omtale se Masatsugu Asakawa, World Commerce Review, 2012, no. 6, p Af aftale mellem formanden for Skatterådet og Skatteministeriet, SKM SKAT, bilag 1, pkt. 1.3, fremgår, at anmodninger om bindende svar vedrørende fortolkningsproblemer i relation til CFC-reglerne som udgangspunkt skal forelægges Skatterådet. 15

19 danske skatteretlige litteratur, med en enkelt undtagelse, 32 ikke har været undergivet en samlet og indgående behandling. 33 At emnet kun i sparsom grad har været genstand for en samlet analyse i den danske skatteretlige litteratur, skyldes dog næppe mangel på teoretisk relevans. Dette illustreres bl.a. af, at OECD har udarbejdet flere rapporter om CFC-beskatning, 34 og af at utallige bidrag fra den internationale skatteretslitteratur forefindes. Et tidligt og centralt værk er Brian J. Arnolds bog fra 1986, der blev fulgt af Daniel Sandlers fremstillinger fra 1994 og 1998, som særligt fokuserede på spørgsmålet om, hvorvidt CFC-lovgivning kan være i strid med indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster. 35 I 2001 udgjorde CFC-lovgivning en del af hovedemnet på IFA-kongressen i San Francisco, 36 og på den kommende IFA-kongres i København i 2013 er emnet igen sat på dagsordenen. Michael Lang m.fl. foretog i 2004 en komparativ analyse af CFC-reglerne i 22 lande. 37 Herudover kan nævnes, at svensk CFC-lovgivning er behandlet af henholdsvis Lars-Erik Wenehed og Mattias Dahlberg i afhandlinger fra 2000, 38 mens bl.a. Alexander Rust og Jens Schönfeld i tyske doktorafhandlinger har behandlet emnet. 39 I 2008 udkom endvidere en belgisk doktorafhandling, udarbejdet af Luc de Broe, som delvist fokuserer på CFC-regler. 40 At emnet også har praktisk relevans, har for det tredje været medbestemmende for valget. Som en konsekvens af de danske CFC-reglers brede anvendelsesområde hvor indkomst i datterselskaber i alle lande og indenfor alle brancher potentielt kan blive inddraget under dansk CFC-beskatning, er der næppe tvivl om, at reglerne har stor betydning for internationalt orienterede koncerner samt deres rådgivere. Således har indførelsen og efterfølgende ændringer af de danske CFC-regler da også nydt stor opmærksomhed hos 32 Se Anja Svendgaard: Frivillig og tvungen sambeskatning, Bogen er baseret på forfatterens kandidatafhandling og angår både dagældende regler om frivillig og tvungen sambeskatning. 33 I den danske skatteretlige litteratur er CFC-regler primært behandlet i enkeltstående artikler, der typisk er udarbejdet i forbindelse med vedtagelsen eller ændringer af CFC-reglerne. Herudover indeholder en række lærebøger mv. afsnit herom, jf. bl.a. Henrik Dam et al.: Grundlæggende Skatteret, 2012, p , Aage Michelsen i Aage Michelsen et al.: Lærebog om indkomstskat, 2011, p , Jakob Bundgaard i Niels Winther-Sørensen et al.: Skatteretten 3, 2009, p samt Karen Fogh et al: Selskabsbeskatning, 2009, p Se endvidere Aage Michelsen: International Skatteret, 2003, p , Nikolaj Vinther & Erik Werlauff: Dansk og international koncernret og koncernskatteret, 2005, p og Anders Endicott Pedersen: Skattekartoteket, 2005, kapitel Jf. OECD Report: Double Taxation Conventions and the use of Base Companies, 1987 og OECD Report: Controlled Foreign Company Legislation, Endvidere berører OECD Report: Harmful Tax Competition, 1998 emnet CFCbeskatning. 35 Jf. Brian Arnold: The Taxation of Controlled Foreign Corporations: An International Comparison, 1986 og Daniel Sandler: Tax Treaties and Controlled Foreign Company Legislation, 1. udgave 1994 og 2. udgave Som et tidligt værk kan også nævnes Annamaria Rapakko: Base Company Taxation, Se Brian Arnold & Patric Dibout: Cahiers de droit fiscal international, 2001, General Report, p. 21 et seq. 37 Se Michael Lang et al. (eds.): CFC Legislation Tax Treaties and EC Law, For en kort komparativ omtale af CFC-reglerne i Norden se Jens Wittendorff i Jane Bolander (ed.): Yearbook for Nordic Tax Research 2011, 2011, p Jf. Lars-Erik Wenehed: CFC-Lagstiftning, 2000 samt Mattias Dahlberg: Svensk skatteavtalspolitik och utländske basbolag, Jf. Alexander Rust: Die Hinzurechnungsbesteurung, 2007 og Jens Schönfeld: Hinsurechnungsbesteurung und Europäisches Gemeinschaftsrecht, Begge har fokus på forholdet til EU-retten. Der findes flere tyske doktorafhandlinger om CFC-beskatning. 40 Jf. Luc de Broe: International Tax Planning and Prevention of Abuse, Værket har både fokus på conduit companies (gennemstrømningsselskaber) og basisselskaber. 16

20 danske virksomheder og interesseorganisationer, der i stort omfang er fremkommet med høringssvar og spørgsmål til ministeren i forbindelse med lovbehandlingen. For det fjerde har det spillet ind, at det for højskattelande som Danmark har stor samfundsmæssig betydning, at skattesystemet fremstår robust således at statens skatteprovenu ikke udhules qua udflytning af investeringer til lavskattelande idet skatteprovenuet skal bruges til at finansiere velfærdsstaten. 41 I en verden hvor internationaliseringen eller måske snarere globaliseringen til stadighed synes at accelerere, 42 må det således forventes, at CFC-lovgivning også i de kommende år vil indtage en central placering blandt de regler, som skal værne om skatteprovenuet i højskattelande som Danmark, på trods af at international skattekonkurrence i de senere år har fået nogle lande til at indskrænke anvendelsesområdet for deres CFClovgivning. 43 I den sammenhæng er det da også værd at bemærke, at Europa Kommissionens direktivforslag om en fælles konsolideret selskabsskattebase (CCCTB) indeholder en CFC-bestemmelse. 44 Det skal bemærkes, at der ved en retsdogmatisk analyse af et specifikt regelsæt altid foreligger mulighed eller risiko om man vil for, at reglerne ændres eller ophæves. I relation til de danske CFC-regler er det formentlig ikke sandsynligt, at reglerne ophæves i den nærmeste fremtid, da de udgør en central del af værnet mod skatteundgåelse, og da tendensen i de sidste mange år snarere er gået i retning af flere og strammere værnsregler. 45 På et område, der er så dynamisk som skatteretten, må det dog påregnes, at også ændringer af CFC-reglerne løbende kan forekomme, hvilket kunne tale imod at lade en retsvidenskabelig ph.d.-afhandling fokusere specifikt herpå. Som omtalt ovenfor, er det dog min klare opfattelse, at emnet CFC-beskatning er så centralt og juridisk kompliceret, at der i dansk sammenhæng er behov for en mere omfattende analyse af reglerne. Endvidere har flere af grundpillerne i dansk CFC-lovgivning stået næsten uændret igennem længere tid, selvom en lang række delelementer løbende er blevet justeret. Endelig er det min opfattelse, at afhandlingen bl.a. ved at inddrage EU-retlige, komparative og retspolitiske overvejelser, vil opnå en mere blivende værdi. Alt i alt synes der således ikke at være tilstrækkelige grunde til, at skatterettens dynamik skulle stå i vejen for en grundig, og primært retsdogmatisk, analyse af de danske CFCregler. 41 Jf. lovforlagets almindelige bemærkninger, L 213 (2006/2007) samt OECD Report: Harmful Tax Competition, 1998, p Se desuden Brian J. Arnold & Michael J. McIntyre: International Tax Primer, 2002, p. 4, der argumenterer for nødvendigheden af at beskytte den nationale skattebase med henblik på at opnå inter-nation equity, eller med andre ord sikre at landet modtager en retmæssig andel af provenuet vedrørende grænseoverskridende transaktioner. 42 Se OECD Report: Perspectives on Global Development, Jf. Paulo Rosenblatt, Intertax, 2012, p , og Shee Boon Law, Bulletin for International Taxation, 2009, p Se også OECD Report: Tax Effects on Foreign Direct Investment, 2007, p. 116 et seq. 44 Jf. artikel 82 i Forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag, KOM(2011) 121 endelig. Om direktivforslaget i almindelighed se f.eks. Peter Koerver Schmidt & Jakob Bundgaard, R&R, 2011, nr. 7, p For en analyse af direktivforslagets CFC-bestemmelse se Christiana HJI Panayi, Bulletin for International Taxation, 2012, p samt Mario Tenore i Dennis Weber (red.): CCCTB: Selected Issues, 2012, p Om de forud for direktivforslaget gjorte overvejelser se Georg Kofler i Michael Lang et al. (eds.): Common Consolidated Corporate Tax Base, 2008, p Jf. Anja Svendgaard Dalgas & Birte Kallehauge Handberg, SU 2011, 319. Som anført ovenfor er tendensen da også, at flere og flere lande indfører CFC-regler. 17

Danske CFC-regler og dobbeltbeskatningsoverenskomster

Danske CFC-regler og dobbeltbeskatningsoverenskomster Danske Af Peter Koerver Schmidt, ph.d.-stipendiat, CBS, visiting scholar, UC Berkeley, tax manager, Deloitte FAGFÆLLEBEDØMT. Artiklen behandler spørgsmålet om, hvorvidt de danske CFC-regler for selskaber

Læs mere

Fradragsbeskæring af selskabers finansieringsudgifter

Fradragsbeskæring af selskabers finansieringsudgifter copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark www.cbs.dk Fradragsbeskæring af selskabers finansieringsudgifter Fradragsbeskæring af selskabers finansieringsudgifter

Læs mere

Beskatning af derivater

Beskatning af derivater copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark www.cbs.dk Beskatning af derivater Beskatning af derivater En analyse af dansk skatteret Katja Joo Dyppel ISSN

Læs mere

Oprettelse af selskaber i lavskattelande

Oprettelse af selskaber i lavskattelande HD 2 Regnskab og Økonomistyring Afhandling - efterår 2011 Forfatter: Klaus Obel Kristensen (kk89524) Vejleder: Torben Bagge Oprettelse af selskaber i lavskattelande Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Læs mere

Ulovlige aktionærlån

Ulovlige aktionærlån Forfatter: Morten Husted Christensen Vejleder: Karina Kim Egholm Elgaard Ulovlige aktionærlån Redegørelse af nuværende lovgivning og analyse af problemstillinger Illegal shareholder loans Exposition of

Læs mere

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering 578 Artikler 104 Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering Af Patrner, Ph.D Jakob Bundgaard, Moalem Weitemeyer Bendtsen, Advokatpartnerselskab, adjungeret professor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Ændring i aktieavancebeskatningsloven

Ændring i aktieavancebeskatningsloven Juridisk institut Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. forfattere: Jan Ulrik Simonsen Steffen D. Sørensen Vejleder: Jesper Bierregaard Ændring i aktieavancebeskatningsloven De skattemæssige konsekvenser

Læs mere

Investering i skattefri porteføljeaktier anno 2015

Investering i skattefri porteføljeaktier anno 2015 Investering i skattefri porteføljeaktier anno 2015 Jamen selskabsskatten er da 23,5% i 2015 - eller? (Investments in tax-free portfolio shares in 2015) Vederlag i andet end aktier - SEL 2 D stk. 2 Hovedregel

Læs mere

Beskatning af kapitalejerlån / Taxation of Shareholder Loans

Beskatning af kapitalejerlån / Taxation of Shareholder Loans Beskatning af kapitalejerlån / Taxation of Shareholder Loans af NIKOLAJ WESSEL TROMBORG Nærværende afhandling omhandler de skatteretlige regler om kapitalejerlån, idet reglerne undergik en markant forandring

Læs mere

CAND.MERC.AUD. Copenhagen Business School 2012 Institut for Regnskab og Revision. Kandidatafhandling. 7. februar 2012.

CAND.MERC.AUD. Copenhagen Business School 2012 Institut for Regnskab og Revision. Kandidatafhandling. 7. februar 2012. CAND.MERC.AUD. Copenhagen Business School 2012 Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling 7. februar 2012 Rekonstruktion Skattemæssige konsekvenser ved rekonstruktion af selskaber Kristine Torma

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Juridisk institut Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Opgaveløser: Michael Thatt Pedersen Vejleder: Tommy V. Christiansen Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Handelshøjskolen

Læs mere

Udarbejdet af Merete Andersen

Udarbejdet af Merete Andersen Udarbejdet af Merete Andersen Side 1 af 78 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Summary... 5 3. Indledning... 6 3.1 Indledning... 6 3.2 Problemformulering... 7 3.3 Afgrænsning... 8 3.4 Model- og metodevalg...

Læs mere

Rækkevidden For Lovlig Selvfinansiering i Aktietransaktioner

Rækkevidden For Lovlig Selvfinansiering i Aktietransaktioner Rækkevidden For Lovlig Selvfinansiering i Aktietransaktioner af MORTEN WISTOFT Formålet med denne afhandling er at redegøre for rækkevidden af selvfinansieringsforbuddet særligt med henblik på efterfølgende

Læs mere

Formidling af forsikring over internettet

Formidling af forsikring over internettet Formidling af forsikring over internettet En momsretlig komparativ analyse Forfatter: Jesper Grejsen Kastrup Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Kandidatafhandling, Cand.Merc.Jur Aarhus University, Business

Læs mere

Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber

Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber Afhandling Juridisk institut Cand.merc.aud. Vejleder: Tommy V. Christiansen Forfattere: Joan Pedersen Gitte Brixensen Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber Handelshøjskolen

Læs mere

Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst. Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context

Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst. Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context Copenhagen Business School 2013 Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context

Læs mere

Behandling af ulovlige kapitalejerlån

Behandling af ulovlige kapitalejerlån Copenhagen Business School Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2014 Behandling af ulovlige kapitalejerlån (How to treat illegal shareholder loans) Navn: Alice Gardalid Anslag/sider: 148.517/80 Afleveringsfrist:

Læs mere

VELKOMMEN TIL BRUSH-UP KURSUS I SELSKABSSKAT 04.12.2013 KROMANN REUMERT CVR.NR. 62606711 REG.ADR.: SUNDKROGSGADE 5 DK- 2100 KØBENHAVN Ø

VELKOMMEN TIL BRUSH-UP KURSUS I SELSKABSSKAT 04.12.2013 KROMANN REUMERT CVR.NR. 62606711 REG.ADR.: SUNDKROGSGADE 5 DK- 2100 KØBENHAVN Ø VELKOMMEN TIL BRUSH-UP KURSUS I SELSKABSSKAT 04.12.2013 KROMANN REUMERT CVR.NR. 62606711 REG.ADR.: SUNDKROGSGADE 5 DK- 2100 KØBENHAVN Ø Håndbogen Selskabsskat Aktuel Transfer Pricing 9:00-9:50 Sune Hvelplund

Læs mere

Ejendomsavancebeskatning

Ejendomsavancebeskatning Kandidatafhandling: Cand.merc.aud. Forfatter: Jacob Linde Eksamensnr.: 27 92 68 Vejleder: Hans Henrik Edlund beskatning Retsdogmatisk sammenligning af næringsreglerne jf. statsskatteloven i forhold til

Læs mere

Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014. Beskatning af avance på en ejendomsinvestering

Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014. Beskatning af avance på en ejendomsinvestering Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014 Beskatning af avance på en ejendomsinvestering Udarbejdet af: Annette Hasselbrinck Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen

Læs mere

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Copenhagen Business School Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud. studiet, 2010 KANDIDATAFHANDLING Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Udarbejdet af: Christina Brandt

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering 2298 Artikler 480 Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering Af lektor, Ph.d. og partner Jakob Bundgaard og Ph.d.-stipendiat Katja Joo Dyppel,

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af virksomhedsform Under hensyntagen til den erhvervsdrivendes skatteretlige og selskabsretlige stilling.

Læs mere

Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag?

Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag? Cand.merc.(jur.) studiet Kandidatafhandling sommeren 2009 Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag? Udarbejdet af: Christina Wandt Jørgensen Camilla Mathiesen Vejledere: Juridisk:

Læs mere

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING Vejleder: Hans Vistisen Kathja Christina Sørensen Tillebeck Aalborg Universitet Den 15. juni 2011 Titelblad Vejleder: Hans Vistisen Emne: CSR rapportering

Læs mere

Private Equity transaktioner i et erhvervsjuridisk perspektiv.

Private Equity transaktioner i et erhvervsjuridisk perspektiv. Juridisk Institut Kandidatafhandling Cand.Merc.Jur. Private Equity transaktioner i et erhvervsjuridisk perspektiv. Forfatter Klaus Ingildsen Eks. Nr: 271074 Vejleder Hanne Søndergård Birkemose 1. INDLEDNING...

Læs mere

Rentefradragsbegrænsningsreglerne i selskabsskatteloven 11, 11 B og 11 C

Rentefradragsbegrænsningsreglerne i selskabsskatteloven 11, 11 B og 11 C Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Rentefradragsbegrænsningsreglerne i selskabsskatteloven 11, 11 B og 11 C Analyse af fremførselsreglerne i rentefradragsbegrænsningsreglerne

Læs mere