Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00."

Transkript

1 Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af , som følger: Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år. (Bilag 1) 3. Aflæggelse af regnskab for 2014 (Bilag 2) 4. Fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget for 2015 samt foreløbigt budget for 2016 (Bilag 3) 5. Indsendte forslag (Ingen forslag modtaget. Frist jf. vedtægternes 9 er ved udgangen af februar måned.) 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter a. Valg af medlemmer til bestyrelsen for en to årig periode: På valg er Ole Luthmann. b. Valg af suppleanter for en et årig periode: På valg er Kurt Schou og Bent Foss Pedersen. Ole Luthmann, Kurt Schou og Bent Foss Pedersen er villige til genvalg. Bestyrelsen anbefaler genvalg af alle tre kandidater, hvilket vil sikre kontinuiteten i relation til det Brugerråd for Jyllinge, som etablerede pr Brugerrådet er etableret for en 5 årig periode med indtil videre følgende brugerrepræsentanter: Carit Pedersen, formand, samt Ole Luthmann og Dan Borum Poulsen. Endvidere er Kurt Schou og Bent Foss Pedersen udpeget som suppleanter. Brugerrådet har bl.a. til opgave at tilse, at den mellem foreningen og indgåede købsaftale bliver overholdt. 7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor a. På valg er Greve Strands Revision ved Registreret Revisor FRR Frank Eliasson 8. Eventuelt Referat Foreningens formand siden 8. maj 2014, Carit Pedersen, bød velkommen til de 15 fremmødte medlemmer og pårørende, repræsenterende 14 husstande/medlemsadresser og konstaterede med bestyrelsens fremmødte 4 deltagere, at der var i alt 18 medlemsadresser repræsenteret. Carit Pedersen bød endvidere velkommen til s repræsentanter, regionschef Alexander Nørgaard-Madsen og teknisk teamleder Torben Wydojnik, samt foreningens administrator Eskild Kyhn. Ad 1. Eskild Kyhn valgtes til dirigent, og konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig, idet han henviste til indkaldelsesskrivelsen af 28. marts 2015, der var omdelt den 1. april 2015 og bekendtgjort på foreningens hjemmeside den 3. april 2015, dvs. mere end 14 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen var dermed jf. vedtægternes 27 varslet og afholdt rettidigt og dermed beslutningsdygtig i relation til samtlige punkter på dagsordenen. Eskild Kyhn konstaterede derefter, at der var 18 stemmeberettigede medlemmer tilstede inkl. bestyrelsens 4 medlemmer. Ad 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år. Bestyrelsens beretning består af den udsendte skriftlige beretning (Bilag 1), der indsættes nedenfor som punkt 2.1. og af en mundtlig beretning jf. punkt 2.2. nedenfor. Endvidere orienterede s regionschef Alexander Nørgaard- Madsen om virksomhedens nuværende og kommende tilbud til foreningens medlemmer jf. punkt 2.3. nedenfor. 1

2 Ad 2.1. Den skriftlige del (tillige udsendt sammen med indkaldelsen), er gengivet nedenfor: 2014 blev et skelsættende år for foreningen. Vi overdrog foreningens fysiske antenneanlæg til pr. 1. juli 2014 på baggrund af generalforsamlingsbeslutninger af 10. april 2014 og 8. maj Referater af de to generalforsamlinger er omdelt til foreningens medlemmer i forlængelse af generalforsamlingerne. Information om generalforsamlingerne er endvidere lagt ind på foreningens hjemmeside se Overdragelsen af anlægget skete med udgangspunkt i en indgået sale and lease back aftale. Foreningen er herefter trådt ind i en afviklingsfase, der vil forløbe frem til det tidspunkt, hvor foreningens formue er anvendt i sin til betaling af lejeafgift til samt foreningens drift. Der opkræves ikke kontingent hos foreningens medlemmer i afviklingsperioden. Det er i dag bestyrelsens forventning, at formuen kan strække til omkring årsskiftet 2016/2017. Når formuen er brugt, vil bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med det formål at få vedtaget en nedlæggelse af foreningen. Bestyrelsen vil give en yderligere orientering omkring økonomien i forbindelse med gennemgang af budgetter for 2015 og 2016 under dagsordenens punkt 4 ved generalforsamlingen d. 23. april Forud for de nævnte to generalforsamlinger i 2014 gennemførte bestyrelsen et intensivt forhandlingsforløb med flere potentielle TV-, internet- og serviceudbydere med henblik på enten at fortsætte som selvstændig antenneforening eller alternativt overdrage foreningens kabel-tv-anlæg til en egnet leverandør. Den bedste løsning fik vi tilbudt fra i form af en sale and lease back aftale. Aftalen blev forelagt medlemmerne ved de nævnte to generalforsamlinger og generalforsamlingerne besluttede den fremlagte løsning. Overdragelsen af anlægget skete herefter fysisk den 1. juli 2014, idet dog selve antennemasten først endeligt overdrages til i forbindelse med foreningens ophør. Forud for den fysiske overdragelse afholdtes et par overdragelsesmøder, hvor bestyrelsen og detaljeret aftalte samspillet omkring økonomien, herunder medlemsopkrævninger og teknisk overdragelse. har fra overdragelsesdagen kørt al drift, service og administration af kabelanlægget for egen regning og foreningen har betalt leje for benyttelse af det fysiske anlæg. Lejen svarer til prisen for s TV-pakke 1 (grundpakken) og udgjorde 169 kr./mdr./medlem i 2014 og 189 kr./mdr./medlem i Betalingen kan maksimalt omfatte de 472 aktive tilslutningsadresser, som foreningen havde ved overdragelsen den 1. juli Hen over sommeren og efteråret 2014 foretog de mange kabelreparationer på lægget, der var aftalt i købsaftalen. Bestyrelsen fulgte arbejderne og har godkendt, at opgaven er løst. Bestyrelsen kan endvidere bekræfte, at har overholdt de vilkår, der var aftalt i sale and lease back aftalen. Den ene af vores lejere på masten, Telenor, opsagde i 2013 sin lejeaftale til ophør pr Dette skete i forbindelse med, at Telenor og Telia ønskede at sammenlægge deres distributionsanlæg generelt for hele landet. Vi har herefter kun én lejer tilbage på masten, nemlig Telia. Se budget og regnskab. Telenor fik sit teknikhus tilovers ved sammenlægningen og det er lykkedes at få dette teknikhus overdraget til, der her i 2015 vil overflytte al teknikken fra vores gamle hovedstation, placeret i et lille rødt træhus, til denne langtidsholdbare Telenor metalcontainer. Bestyrelsen har medvirket til aftalen herunder om indgåelse af ny lejeaftale mellem Jyllinge Vandværk og. I forbindelse med etablering af ny hovedstation i det nye teknikhus senere på året vil der i øvrigt ske en opgradering på internetsiden, således at vore medlemmer får mulighed for at kunne købe 300/40 Mbit internet. Opgraderingen forventes p.t. at ske sidst på sommeren. De tre valgte bestyrelsesmedlemmer, Carit Pedersen, formand og kasserer, Dan Borum Poulsen og Ole Luthmann, der tillige udgør bemandingen af det Brugerråd, som nedsatte for Jyllinge pr. 1. juli 2014, har afholdt en række samarbejdsmøder med i 2014 samt har deltaget i flere arrangementer. Vi har fx deltaget i den årlige programdag, hvor alle foreninger, der samarbejder med, inviteres til at drøfte bl.a. programsammensætning, internet og service for det kommende år. Bestyrelsens arbejde er i øvrigt ikke ændret meget i forhold til tidligere, dvs. vi arbejder fortsat med foreningens økonomi, med tekniske udfordringer o.l. I 2014 har vi udmeldt foreningen af FDA og i den anledning samlet vore forsikringer i Danske Forsikring. Det drejer sig om en all risk masteforsikring, en bestyrelsesansvarsforsikring og en netbankforsikring. 2

3 Ad 2.2. Den mundtlige beretning ved formand Carit Pedersen. Carit Pedersen nævnte indledningsvis, at dette er den første generalforsamling efter at foreningen har afhændet det fysiske kabelanlæg til pr. 1. juli 2014 i forlængelse af generalforsamlingsbeslutningerne i april og maj Og nævnte videre, at vi dermed står i en helt anden situation end ved foreningens tidligere ordinære generalforsamlinger. Bestyrelsens rolle er også en helt anden end tidligere og det vil dagens beretning, gennemgang af regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 afspejle. Bestyrelsens rolle er i dag primært at betale leje til og at tilse, at overholder den sale og lease-back aftale, som vi indgik i 2014 og gribe ind, hvis forholdene giver anledning til det. Månedslejen er aftalt til at udgøre s officielle listepris for Tv-pakke 1, dvs. samme pris som er gældende i s øvrige egne anlæg på Sjælland fx i Slagelse, Sorø og Næstved. Prisen udgør i kr./mdr./medlem inkl. Copydan og moms. Carit Pedersen nævnte videre, at bestyrelsen forventer, at foreningens formue samt indtægter fra udlejning af masten vil kunne strække frem til omkring årsskiftet 2016/2017. I hele denne periode vil foreningen derfor betale leje for anlægget for de maksimalt 472 tilslutningsadresser, som har betalt for og overtog pr. 1. juli overtog uden beregning yderligere godt 60 potentielle tilslutningsadresser, dvs. mulige nye kunder for. Yderligere orientering om de kommende års økonomi vil blive givet under dagsordenens punkt 4. Carit Pedersen bekræftede, at overdragelsen er sket helt efter bogen og at har levet op til sine forpligtelser til at vedligeholde samt foretage investeringer i anlægget, som dette var aftalt i sale og lease-back aftalen. Som det fremgår af regnskabet investerede foreningen selv godt 300 tusinde kroner + moms sidste år og har som aftalt ligeledes investeret for mere end 200 tusinde kroner. Bestyrelsen har herefter kunnet konstatere, at anlægget i dag kører helt som det skal. Anlægget bliver i øvrigt konstant overvåget af og man griber ind, hvis de røde lamper lyser. Torben Wydojnik, der er ansvarlig for Jyllinge og altså gæst her i dag, kontrollerer dagligt på sin kontroltavle i Ringsted, om alle medlemmernes internetmodems lyser grønt og er et eller flere gået i rødt, undersøger han hvorfor og tyder undersøgelsen på en fejl i nettet, sendes en tekniker ud for at tjekke, rette, justere eller evt. udskifte en kabelstrækning. nedsatte pr et Brugerråd for Jyllinge for indtil videre en 5 årig periode. Brugerrådet er sammensat af de samme tre personer, som sidste år forhandlede sale og lease-back aftalen på plads. Brugerrådet har to suppleanter ligeledes fra den daværende bestyrelse. Der er således i dag helt sammenfald mellem foreningens bestyrelse og det nedsatte Brugerråd. Det er Brugerrådets opgave at tilse, at overholder de indgåede aftaler, hvilket sædvanligvis gøres via 3 4 årlige Brugerrådsmøder/samarbejdsmøder, dvs. i princippet på samme måde som vi altid har gjort det. Den største forskel er vist, at nu er det ikke foreningen, der skal betale, når der sker skader på anlægget, det er. Brugerrådets repræsentanter deltager også på samme måde som tidligere i s typisk halvårlige programdage 3

4 m.v., hvor inviterer repræsentanter fra alle deres Brugerråd samt repræsentanter for de mange foreninger, som stadig har en samarbejdsaftale med. Der deltager ca. 300 tillidsrepræsentanter ved sådanne møder og man får her lejlighed til at drøfte programpolitik, priser og andre emner, der har interesse for de mange hundrede tusinde kunder, som har ud over landet. Ordet blev herefter givet til s regionschef, idet spørgsmål til beretningen henvistes til efter Alexander Nørgaard- Madsens indlæg. Ad 2.3. Regionschef Alexander Nørgaard-Madsen orienterede om mulighederne med. Alexander Nørgaard-Madsen sagde tak for invitationen og opfordrede til, at man stillede spørgsmål både under hans indlæg og i forlængelse af dette og bad de fremmødte om at aftale evt. konkrete opgaver med Torben Wydojnik umiddelbart i forlængelse af generalforsamlingen. Alexander spurgte derefter, om man var tilfreds med s overtagelse af anlægget? Der var ikke en negativ kommentar fra forsamlingen! Alexander Nørgaard-Madsen gennemgik herefter en god del af de mange muligheder, som medlemmerne har som kunde hos og løftede også sløret for, hvad vi kan forvente af nyheder i de kommende måneder fx 300 MB internet og StartForfra+, hvor medlemmer med en SmartTv boks vil kunne gå op til 7 dage tilbage via programguiden og se eller gense de fleste udsendelser næsten alt bortset fra film og visse sportsbegivenheder, som rettighedshavene indtil videre ikke vil tillade visning af. Alexander tog i sit indlæg, der var understøttet af et omfattende planchesæt, udgangspunkt i de tre standard tv-pakker og pointerede, at Pakke 1 er gratis for det enkelte medlem, at DK Plus pakken i 2015 koster 136 kr./mdr. og den helt store pakke med alle sportskanalerne koster 310 kr./mdr. Alexander viste endvidere de voldsomme prisstigninger, som leverandørerne fx TV2 og Viasat har gennemført i Endvidere blev alle mulighederne for tilkøb af FritValg tv-kanaler gennemgået herunder de nye muligheder for gratis at få indtil 4 kodekort til brug i et CA-modul, der nu kan købes for 249 kr. i engangsudgift + 99 kr. i forsendelse. Alexander orienterede også om den gennemførte opgradering af bredbåndspakkerne, hvor upload hastighederne lige er sat op med 2 til 3 gange tidligere hastigheder og priserne er samtidig fortsat lagt på et særdeles konkurrencedygtig niveau. Han nævnte endvidere, at der med ethvert tv-abonnement følger muligheden for et 1 MB gratis internet abonnement nok for mange, der blot skal sende lidt mails og gå i banken. I alle betalte bredbåndspakker følger også WebTv og WebTv to-go automatisk med, hvilket betyder, at man kan se alle sine tv-kanaler på alle digitale medie, dvs. Smart telefoner, PC ere osv. overalt i Danmark, blot man har en bredbåndsforbindelse til rådighed herunder fx mobilt bredbånd. Det sidste bliver i nærmeste fremtid i øvrigt også en produktmulighed, som vil udbyde. 4

5 Alle viste plancher lægges på foreningens hjemmeside hvor medlemmerne således kan fordybe sig i detaljerne og så i øvrigt søge yderligere information på s hjemmeside samt er mere end velkomne til at ringe til Kundeservice tlf for information, evt. køb eller leje. Følgende spørgsmål til Alexander Nørgaard-Madsens gennemgang af mulighederne med. Navn Spørgsmål / svar Leif Tingvad Sværdagergård 14 Pernille Greve Lystbådevej 28 Jørgen Dehnfort Merkurvej 9 Jørgen Dehnfort Merkurvej 9 Bent Kristensen Kometvej 7 Torben Søren Harreby Finjollevej 42 Jeg undres over, at internet upload hastighederne er så lave i forhold til download hastighederne. Den DOCSIS standard, der bl.a. ligger til grund for internetkommunikationen sætter begrænsningerne, men upload hastighederne er blevet sat op til det dobbelte eller mere her i Kan man tage web-to-go med til udlandet? Det kan man ikke pga. rettighederne. Vi bliver stadig faktureret for leje af SmartTv-boksen til trods for, at vi over for Kundeservice har udtrykt ønske om, at købe den. Det er en fejl, for man skal kunne købe boksen. Lad os tage ønsket op her efter generalforsamlingen, hvor Torben Wydojnik vil kunne hjælpe jer med at få ønsket opfyldt Kommunen er pt. i gang med at renovere Baunegårdsvej. Bliver orienteret, når sådan noget sker, så det kan undgås, at der kort tid efter en renovering, udføres kabelarbejde, der f.eks. ødelægger asfalten? Det gør vi. har løbende møder med kommunerne herunder med Roskilde Kommune og vi bliver orienteret i rigtigt mange tilfælde. Vi reagerer da, hvis vi med fordel kan udføre nogle kabeludskiftninger. Hvor langt nede ligger Jeres kabler? Spørgsmålet rejses, da der kører store lastbiler etc. ind over fortovene, hvilket kan resultere i brud. De skal ligge 45 cm nede, hvilket er reglementeret dybde og det burde ikke kunne forårsage brud, at en lastbil passere henover. Har man mulighed for at måle, hvor langt nede kablerne ligger? Da de tidligere rørstandere var i brug, var der flere gange ved frostvejr sket det, at kablet blev trukket ud af standerne. Anni Bang Gondolvej 7 Fini Olsen Snekkevej 59 Søren Harreby Finjollevej 42 Dan B.P. /bestyrelsen Kim Kragh Karavelvej 28 Der er tidligere konstateret frost op til en meter ned, så det kan medføre, at kablerne bliver så kolde, at de trækker sig sammen. Med de nye skabe burde det dog ikke give problemer. Der er desuden gennem de seneste år skiftet kabler i ca. 20% af anlægget, hvilket har medvirket til at sikre, at evt. tidligere fejlplacerede kabler nu er lagt i foreskrevet dybde. Der er udfald på internettet engang imellem. Det kan evt. skyldes lokale forhold, så vi bør her efter mødet aftale tid til, at der kommer en teknikker ud og tjekker forholdene lokalt hos jer Det er ikke muligt at vælge funktionaliteter som fx Tv-pakker fra på Jeres hjemmeside, det er kun muligt at vælge til. Kunne I ikke gøre det muligt fx at skifte fra Tv-pakke 3 til en mindre? Det får jeg undersøgt. Jeg er enig I, at det bør være ligeså nemt at vælge funktionaliteten nedskiftning af tv-pakke, som det er at vælge en større pakke og som man i øvrigt kan om vælge ved FritValg kanalerne. I forbindelse med strømsvigtet den 9. april var der ret lang tid efter uro i signalet og der manglede EPG information i ca. to dage! Der er ikke konstateret generelle problemer efter udfaldet. Hvis EPG en eller andre af SmartTv-biksens funktioner evt. ikke virker korrekt, er det en god idé at slukke og tænde boksen igen efter et kort øjeblik, da den derved genstarter og genindlæser fx EPG en. Bokse, modems, PC ere, telefoner m.v. der pludselig får problemer kan ofte reddes ved at genstarte pågældende apparat. Så prøv sluk-og-tænd, inden du ringer efter hjælp. Savner muligheden for at kunne starte en optagelse på SmartTv-boksen (med harddisk) via app en. 5

6 Navn Spørgsmål / svar I den næste software opdatering kommer der øget funktionalitet til serieoptagelse, men ikke til at initiere en optagelse på boksen. Vi er opmærksomme på ønsket, der er noteret på opgavelisten til forhåbentlig senere implementering. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til bestyrelsens skriftlige og mundtlige beretning. Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt beretningen. Ad 3. Aflæggelse af regnskab for 2014 Årsrapporten for 2014 blev gennemgået af foreningens kasserer Carit Pedersen. Følgende punkter blev fremhævet under gennemgangen: Indtægterne har fulgt budgettet næsten 100% dog med en ekstraordinære post i forbindelse med salget af kabelanlægget, hvor der regnskabsmæssigt er overført kr jf. specifikationen i Årsrapportens note 1. Udgifterne har ligeledes fulgt budgettet tæt, idet vi dog fik aftalt med, at Copydan for 2014 blev afregnet med det beløb, der var opkrævet hos medlemmerne for Denne ændring har regnskabsmæssigt betydet en lille forskydning i lejen for perioden , men reelt ingen betydning for medlemmerne, idet den regulerede leje for 2. halvår kombineret med afgiften til Copydan svarer til den faktiske leje. Foreningen er udmeldt af brancheforeningen FDA pr og har opsagt sin tidligere kaskoforsikring i Codan pr. 1. juli Ny forsikring af masten er tegnet i Danske Forsikring pr. 1. juli 2014 og bestyrelsesansvarsforsikring og netbankforsikring er ved samme lejlighed tegnet i Danske Forsikring med virkning pr , idet de tilsvarende FDA-forsikringer samtidig bortfaldt. Der var følgende kommentarer til gennemgangen af årsrapporten: Navn Spørgsmål / svar Anne Bang Gondolvej 7 Carit P. Eskild Kyhn Hvad dækker hensættelse til fjernelse af fundament kr ? Foreningen hensætter regnskabsmæssigt kr./året til fjernelse af fundament. Hensættelsen skal bruges til at bortskaffe fundamentet til masten, hvis masten ikke længere skal bruges. Når foreningen nedlægges overdrages i øvrigt deponeringskontoen i Nordea til, saldo pr kr overtager samtidig forpligtelsen til at fjerne fundamentet, hvis masten ikke skal benyttes fremadrettet. Den bogførte hensættelse tages samtidig til indtægt. Denne udgjorde pr kr Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt årsrapporten for 2014 og overførte årets resultat til næste år. Ad 4. Fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget for 2015 samt foreløbigt budget for 2016 Budgetterne blev gennemgået af foreningens kasserer Carit Pedersen, der bl.a. fremhævede følgende punkter: Der opkræves ikke kontingent i 2015 og Sidste opkrævede kontingent var pr Ved fastlæggelse af foreløbigt budget for 2015, havde vi fastsat en lejepris til på 169 kr./mdr./medlem inkl. Copydan og moms, dvs. samme pris som i Prisen er steget med 20 kr./mdr. og udgør herefter 189 kr./ mdr./medlem i Dette er indregnet i det fremlagte udkast til endelige budget for Vi har samtidig reduceret det forventede antal medlemmer, som vi påregner at skulle betale for til 461, dvs. 11 mindre end antal medlemmer pr Baggrunden er, at flere har meldt sig ud, ejendomme er under fraflytning m.v. Ved fastlæggelse af foreløbigt budget for 2016 har vi hævet lejen med yderligere 10 kr./mdr./medlem og håber dermed, at vil holde prisen for Pakke 1 på under 200 kr./mdr. Vi har her beregnet omkostningerne til leje ud fra 462 aktive medlemmer. Holder forudsætningerne for 2015 og 2016, forventer vi at foreningens kapital slipper op lige omkring årsskiftet 2016/2017 måske lidt ind i 1. kvartal Bestyrelsen vil op til den ordinære generalforsamling i april 2016 kunne beregne temmelig præcist, hvornår formuen går i 0 og forventes dette at ske primo 2017, vil vi lægge op til en vedtægtsændring, således at vi kan strække det næste regnskabsår med et ekstra kvartal og dermed minimere antallet af generalforsamlinger og omkostninger. Men det hører I meget mere om sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen i april

7 Vi kan også konstatere, at vi må trække på lidt mere rådgivning hos Eskild Kyhn end forventet sidste år. Derfor har vi hævet posten til E. K. Administration en smule og vi har for 2016 afsat et særskilt beløb til honorering af bestyrelsen for arbejdet i forbindelse med afvikling af foreningen. Men også disse omkostninger vender vi tilbage til ved indkaldelse til næste års generalforsamling. Der var ingen kommentarer til gennemgangen af budgetterne. Endeligt budget for 2015 og foreløbigt budget for 2016 blev enstemmigt vedtaget. Ad 5. Ingen forslag modtaget. Ad 6. Ole Luthmann blev genvalgt til bestyrelsen for en to årig periode. Endvidere blev Kurt Schou og Bent Foss Pedersen begge genvalgt som suppleanter for en ét årig periode. Ad 7. Greve Strands Revision ved Registreret Revisor FRR Frank Eliasson blev genvalgt som foreningens revisor. Ad 8. Ingen særlige bemærkninger til eventuelt. Carit Pedersen takkede repræsentanterne fra og de fremmødte medlemmer for deres engagement og deltagelse samt dirigenten for god mødeledelse. Generalforsamlingen blev hævet kl. 20:15. Jyllinge, den 27. april 2015 Som formand Som dirigent Carit Pedersen (Sign.) Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig med Carit Pedersen som formand og kasserer, Ole Luthmann som næstformand og Dan Borum Poulsen som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesopgaverne vil bliver varetaget således: at formands- og kassereropgaven samt den primære kontakt til varetages af Carit Pedersen, at alt vedr. overvågning af kabel-tv-anlægget/teknik varetages af Dan Borum Poulsen, at Ole Luthmann vil tage sig af informationen herunder ikke mindst via foreningens hjemme 7

Jyllinge Kabel-TV Forening

Jyllinge Kabel-TV Forening Jyllinge, den 28. marts 2015 Til foreningens medlemmer Bestyrelsen for Jyllinge Kabel-TV Forening indkalder efter vedtægternes 9 til Ordinær generalforsamling torsdag, den 23. april 2015 kl. 19.00 på Hotel

Læs mere

Jyllinge Kabel-TV Forening

Jyllinge Kabel-TV Forening Jyllinge, den 19. marts 2016 Til foreningens medlemmer Indkaldelse til generalforsamling(er) den 13. april 2016 på Hotel Søfryd Hermed indkaldes jf. side 2 til ordinær generalforsamling onsdag, den 13.

Læs mere

Jyllinge Kabel-TV Forening i likvidation

Jyllinge Kabel-TV Forening i likvidation Jyllinge, den 9. maj 2017 Til medlemmer af Jyllinge Kabel-TV Forening i likvidation Jyllinge Kabel-TV Forening i likvidation ved likvidator Eskild Kyhn og Stofas Brugerråd for Jyllinge indkalder hermed

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

r~greve Strands '-..I( Revision Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Balance 31.

r~greve Strands '-..I( Revision Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Balance 31. r~ '-..I( vi Registreret Revisor FSR Frank Eliasson Centerholmen 16, 2 2670 Greve Tlf 43 97 03 60 Fax 43 97 03 69 info@greverevision.dk www.greverevision.dk Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Greve Strands Revision

Greve Strands Revision \ vi Registreret Revisor FRR Frank Eliasson Centerholmen 16, 2 2670 Greve Tlf 43 9703 60 Fax 43 97 03 69 info@greverevision.dk www.greverevision.dk Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2010

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Greve Strands Revision

Greve Strands Revision v! Registreret Revisor FRR Frank Eliasson Centerholmen 16, 2 2670 Greve Til 43 9703 60 Fax 43 97 03 69 info@greverevision.dk IWNI.greve revision,dk Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2014

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Jyllinge Kabel-TV Forening

Jyllinge Kabel-TV Forening Den 28. april 2009, kl. 19:00 afholdtes på Hotel Søfryd, Jyllinge, ordinær generalforsamling i Jyllinge Kabel-TV Forening med følgende dagsorden: Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Rødding Antenneforening

Rødding Antenneforening Referat af Rødding Antenneforenings ordinære generalforsamling onsdag d. 26. marts 2014 kl. 19:30 i hjørnelokalet i Røddinghus. Valg af dirigent Dagsorden/referat Leif Folke valgt. Beretning om foreningens

Læs mere

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Hyldekærparkens Grundeejerforening Hyldekærparken 20, Tlf. 46 73 05 47 2. august 2006 Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Grundejerforeningens

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling 2007. 13-11-2007 mast-bb 1

Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling 2007. 13-11-2007 mast-bb 1 Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling 2007 13-11-2007 mast-bb 1 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse - Valg af kasserer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28.februar 2017 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28.februar 2017 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28.februar 2017 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år 2016.

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 15. Maj 2008 kl 19:00 Sted: Dagsorden: Ad 4: Ad 6: Ad 8: Ad 9: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj Vedtægter For Bredbåndsforeningen Sofienhøj 1 Navn og interesseområde S1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen SOFIENHØJ. Dets hjemsted er Københavns Kommune. s2 Foreningens interesseområde er de ejendomme,

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken Vedtægter for Antenneforeningen Søparken ANTENNEFORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: ANTENNEFORENINGEN SØPARKEN. Foreningens hjemsted er: Søparken, 5260 Odense S, ved formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 29/2 2012 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 61 fremmødte medlemmer inklusive 4 bestyrelsesmedlemmer. Torben Sørensen var fraværende grundet sygdom Frank Hermansen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2010) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Dagsorden 1. Valg af dirigent Tis dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 5/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 5/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 5/3 2014 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 120 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV og Henrik Hansen, YouSee deltog som

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 24 personer, og 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 24 personer, og 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 22-02-2012 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2011) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år. 3) Aflæggelse af regnskab. 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse

Læs mere

Gjessø Antenneforening. 8600 Silkeborg. Tlf. 9712 12 01. www.gpaf.dk. Love for Gjessø Antenneforening

Gjessø Antenneforening. 8600 Silkeborg. Tlf. 9712 12 01. www.gpaf.dk. Love for Gjessø Antenneforening Love for Gjessø Antenneforening 1 1. Foreningens navn er Gjessø Antenneforening. 2. Hjemsted Them Kommune 2 Foreningens formål er at eje og drive et kabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at: 1.

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted Dato 03.09.2015 Etablering af Dansk EvalueringsSelskab Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk EvalueringsSelskab Foreningens navn forkortes DES. Foreningens internationale navn er Danish

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 15. marts 2012 kl. 19.30 på Gandrup Kro.

Generalforsamling Torsdag d. 15. marts 2012 kl. 19.30 på Gandrup Kro. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 15. marts 2012 kl. 19.30 på Gandrup Kro. Der var fremmødt 58 stemmeberettigede medlemmer. Velkomst ved formand Flemming Madsen. 1: Valg

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal Eriksminde Antenneforening den 24. marts 2011 Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling mandag

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Almind Fælles Antenneforening.

Almind Fælles Antenneforening. Almind Fælles Antenneforening. Referat af ordinær generalforsamling 26. Februar20l4 )agsorden: l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Valg af dirigent - ordstyrer Fremlæggelse af beretning om foreningens virke i det forløbne

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015 Velkommen til Generalforsamling Kerteminde Antenneforening 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Kassereren aflægger regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent (herunder

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Antenneforeningen Ejby Strand

Antenneforeningen Ejby Strand . Antenneforeningen Ejby Strand Bittensvej 5, Ejby 4070 Kirke Hyllinge Tlf. 22 74 76 64 info@ejbyantenne.dk 22. februar 2015/ Til alle medlemmer Generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.30 i

Læs mere

Vedtægter for VORES NET

Vedtægter for VORES NET Vedtægter for VORES NET 1. Navn Stk. 1. Foreningens navn er Vores Net 2. Hjemsted og virkeområde Stk. 1. Foreningens hjemsted er Varde kommune Stk. 2. Foreningens virkeområde fastlægges på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Klubbens navn og Formål 1 Klubbens navn er Rungsted Ishockey Klub (RIK). Klubbens hjemsted er Hørsholm kommune. Klubben er stiftet den 1. januar 1941 2.1 Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 1. Foreningens formål er via eget

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren.

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. VEDTÆGTER for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. 1.2 Foreningen dækker område 43 (tidligere område 12) i henhold til opdelingskort

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 26/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 26/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 26/11 2014 kl. 18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 71 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Der var medbragt 5 fuldmagter. Der var således mulighed

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING

REFERAT GENERALFORSAMLING REFERAT GENERALFORSAMLING 05-03-2008 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år 3) Aflæggelse af regnskab 4) Meddelelse af bemyndigelse i h. t. 23 5) Eventuelle forslag 6)

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen.

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen. Ekstraordinær generalforsamling i Nykøbing Sjælland Antenneforening tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00 i aulaen på Grundtvigsskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 194 stemmer heraf

Læs mere

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Rebildparken. Mandag den 6. marts, 2006 kl. 18:30 i Kirkecenteret - Nr. Tranders Dagsorden Ejerlauget 1.

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 16. maj 2012 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Tinglev Antenneforening

Tinglev Antenneforening Tinglev Antenneforening Ekstra ordinær Generalforsamling onsdag den 2. november 2011 kl. 19.00 i Borgerhuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Orientering fra bestyrelsen 3. Nye programpakker 4. Samarbejde

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere