Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00."

Transkript

1 Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af , som følger: Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år. (Bilag 1) 3. Aflæggelse af regnskab for 2014 (Bilag 2) 4. Fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget for 2015 samt foreløbigt budget for 2016 (Bilag 3) 5. Indsendte forslag (Ingen forslag modtaget. Frist jf. vedtægternes 9 er ved udgangen af februar måned.) 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter a. Valg af medlemmer til bestyrelsen for en to årig periode: På valg er Ole Luthmann. b. Valg af suppleanter for en et årig periode: På valg er Kurt Schou og Bent Foss Pedersen. Ole Luthmann, Kurt Schou og Bent Foss Pedersen er villige til genvalg. Bestyrelsen anbefaler genvalg af alle tre kandidater, hvilket vil sikre kontinuiteten i relation til det Brugerråd for Jyllinge, som etablerede pr Brugerrådet er etableret for en 5 årig periode med indtil videre følgende brugerrepræsentanter: Carit Pedersen, formand, samt Ole Luthmann og Dan Borum Poulsen. Endvidere er Kurt Schou og Bent Foss Pedersen udpeget som suppleanter. Brugerrådet har bl.a. til opgave at tilse, at den mellem foreningen og indgåede købsaftale bliver overholdt. 7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor a. På valg er Greve Strands Revision ved Registreret Revisor FRR Frank Eliasson 8. Eventuelt Referat Foreningens formand siden 8. maj 2014, Carit Pedersen, bød velkommen til de 15 fremmødte medlemmer og pårørende, repræsenterende 14 husstande/medlemsadresser og konstaterede med bestyrelsens fremmødte 4 deltagere, at der var i alt 18 medlemsadresser repræsenteret. Carit Pedersen bød endvidere velkommen til s repræsentanter, regionschef Alexander Nørgaard-Madsen og teknisk teamleder Torben Wydojnik, samt foreningens administrator Eskild Kyhn. Ad 1. Eskild Kyhn valgtes til dirigent, og konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig, idet han henviste til indkaldelsesskrivelsen af 28. marts 2015, der var omdelt den 1. april 2015 og bekendtgjort på foreningens hjemmeside den 3. april 2015, dvs. mere end 14 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen var dermed jf. vedtægternes 27 varslet og afholdt rettidigt og dermed beslutningsdygtig i relation til samtlige punkter på dagsordenen. Eskild Kyhn konstaterede derefter, at der var 18 stemmeberettigede medlemmer tilstede inkl. bestyrelsens 4 medlemmer. Ad 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år. Bestyrelsens beretning består af den udsendte skriftlige beretning (Bilag 1), der indsættes nedenfor som punkt 2.1. og af en mundtlig beretning jf. punkt 2.2. nedenfor. Endvidere orienterede s regionschef Alexander Nørgaard- Madsen om virksomhedens nuværende og kommende tilbud til foreningens medlemmer jf. punkt 2.3. nedenfor. 1

2 Ad 2.1. Den skriftlige del (tillige udsendt sammen med indkaldelsen), er gengivet nedenfor: 2014 blev et skelsættende år for foreningen. Vi overdrog foreningens fysiske antenneanlæg til pr. 1. juli 2014 på baggrund af generalforsamlingsbeslutninger af 10. april 2014 og 8. maj Referater af de to generalforsamlinger er omdelt til foreningens medlemmer i forlængelse af generalforsamlingerne. Information om generalforsamlingerne er endvidere lagt ind på foreningens hjemmeside se Overdragelsen af anlægget skete med udgangspunkt i en indgået sale and lease back aftale. Foreningen er herefter trådt ind i en afviklingsfase, der vil forløbe frem til det tidspunkt, hvor foreningens formue er anvendt i sin til betaling af lejeafgift til samt foreningens drift. Der opkræves ikke kontingent hos foreningens medlemmer i afviklingsperioden. Det er i dag bestyrelsens forventning, at formuen kan strække til omkring årsskiftet 2016/2017. Når formuen er brugt, vil bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med det formål at få vedtaget en nedlæggelse af foreningen. Bestyrelsen vil give en yderligere orientering omkring økonomien i forbindelse med gennemgang af budgetter for 2015 og 2016 under dagsordenens punkt 4 ved generalforsamlingen d. 23. april Forud for de nævnte to generalforsamlinger i 2014 gennemførte bestyrelsen et intensivt forhandlingsforløb med flere potentielle TV-, internet- og serviceudbydere med henblik på enten at fortsætte som selvstændig antenneforening eller alternativt overdrage foreningens kabel-tv-anlæg til en egnet leverandør. Den bedste løsning fik vi tilbudt fra i form af en sale and lease back aftale. Aftalen blev forelagt medlemmerne ved de nævnte to generalforsamlinger og generalforsamlingerne besluttede den fremlagte løsning. Overdragelsen af anlægget skete herefter fysisk den 1. juli 2014, idet dog selve antennemasten først endeligt overdrages til i forbindelse med foreningens ophør. Forud for den fysiske overdragelse afholdtes et par overdragelsesmøder, hvor bestyrelsen og detaljeret aftalte samspillet omkring økonomien, herunder medlemsopkrævninger og teknisk overdragelse. har fra overdragelsesdagen kørt al drift, service og administration af kabelanlægget for egen regning og foreningen har betalt leje for benyttelse af det fysiske anlæg. Lejen svarer til prisen for s TV-pakke 1 (grundpakken) og udgjorde 169 kr./mdr./medlem i 2014 og 189 kr./mdr./medlem i Betalingen kan maksimalt omfatte de 472 aktive tilslutningsadresser, som foreningen havde ved overdragelsen den 1. juli Hen over sommeren og efteråret 2014 foretog de mange kabelreparationer på lægget, der var aftalt i købsaftalen. Bestyrelsen fulgte arbejderne og har godkendt, at opgaven er løst. Bestyrelsen kan endvidere bekræfte, at har overholdt de vilkår, der var aftalt i sale and lease back aftalen. Den ene af vores lejere på masten, Telenor, opsagde i 2013 sin lejeaftale til ophør pr Dette skete i forbindelse med, at Telenor og Telia ønskede at sammenlægge deres distributionsanlæg generelt for hele landet. Vi har herefter kun én lejer tilbage på masten, nemlig Telia. Se budget og regnskab. Telenor fik sit teknikhus tilovers ved sammenlægningen og det er lykkedes at få dette teknikhus overdraget til, der her i 2015 vil overflytte al teknikken fra vores gamle hovedstation, placeret i et lille rødt træhus, til denne langtidsholdbare Telenor metalcontainer. Bestyrelsen har medvirket til aftalen herunder om indgåelse af ny lejeaftale mellem Jyllinge Vandværk og. I forbindelse med etablering af ny hovedstation i det nye teknikhus senere på året vil der i øvrigt ske en opgradering på internetsiden, således at vore medlemmer får mulighed for at kunne købe 300/40 Mbit internet. Opgraderingen forventes p.t. at ske sidst på sommeren. De tre valgte bestyrelsesmedlemmer, Carit Pedersen, formand og kasserer, Dan Borum Poulsen og Ole Luthmann, der tillige udgør bemandingen af det Brugerråd, som nedsatte for Jyllinge pr. 1. juli 2014, har afholdt en række samarbejdsmøder med i 2014 samt har deltaget i flere arrangementer. Vi har fx deltaget i den årlige programdag, hvor alle foreninger, der samarbejder med, inviteres til at drøfte bl.a. programsammensætning, internet og service for det kommende år. Bestyrelsens arbejde er i øvrigt ikke ændret meget i forhold til tidligere, dvs. vi arbejder fortsat med foreningens økonomi, med tekniske udfordringer o.l. I 2014 har vi udmeldt foreningen af FDA og i den anledning samlet vore forsikringer i Danske Forsikring. Det drejer sig om en all risk masteforsikring, en bestyrelsesansvarsforsikring og en netbankforsikring. 2

3 Ad 2.2. Den mundtlige beretning ved formand Carit Pedersen. Carit Pedersen nævnte indledningsvis, at dette er den første generalforsamling efter at foreningen har afhændet det fysiske kabelanlæg til pr. 1. juli 2014 i forlængelse af generalforsamlingsbeslutningerne i april og maj Og nævnte videre, at vi dermed står i en helt anden situation end ved foreningens tidligere ordinære generalforsamlinger. Bestyrelsens rolle er også en helt anden end tidligere og det vil dagens beretning, gennemgang af regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 afspejle. Bestyrelsens rolle er i dag primært at betale leje til og at tilse, at overholder den sale og lease-back aftale, som vi indgik i 2014 og gribe ind, hvis forholdene giver anledning til det. Månedslejen er aftalt til at udgøre s officielle listepris for Tv-pakke 1, dvs. samme pris som er gældende i s øvrige egne anlæg på Sjælland fx i Slagelse, Sorø og Næstved. Prisen udgør i kr./mdr./medlem inkl. Copydan og moms. Carit Pedersen nævnte videre, at bestyrelsen forventer, at foreningens formue samt indtægter fra udlejning af masten vil kunne strække frem til omkring årsskiftet 2016/2017. I hele denne periode vil foreningen derfor betale leje for anlægget for de maksimalt 472 tilslutningsadresser, som har betalt for og overtog pr. 1. juli overtog uden beregning yderligere godt 60 potentielle tilslutningsadresser, dvs. mulige nye kunder for. Yderligere orientering om de kommende års økonomi vil blive givet under dagsordenens punkt 4. Carit Pedersen bekræftede, at overdragelsen er sket helt efter bogen og at har levet op til sine forpligtelser til at vedligeholde samt foretage investeringer i anlægget, som dette var aftalt i sale og lease-back aftalen. Som det fremgår af regnskabet investerede foreningen selv godt 300 tusinde kroner + moms sidste år og har som aftalt ligeledes investeret for mere end 200 tusinde kroner. Bestyrelsen har herefter kunnet konstatere, at anlægget i dag kører helt som det skal. Anlægget bliver i øvrigt konstant overvåget af og man griber ind, hvis de røde lamper lyser. Torben Wydojnik, der er ansvarlig for Jyllinge og altså gæst her i dag, kontrollerer dagligt på sin kontroltavle i Ringsted, om alle medlemmernes internetmodems lyser grønt og er et eller flere gået i rødt, undersøger han hvorfor og tyder undersøgelsen på en fejl i nettet, sendes en tekniker ud for at tjekke, rette, justere eller evt. udskifte en kabelstrækning. nedsatte pr et Brugerråd for Jyllinge for indtil videre en 5 årig periode. Brugerrådet er sammensat af de samme tre personer, som sidste år forhandlede sale og lease-back aftalen på plads. Brugerrådet har to suppleanter ligeledes fra den daværende bestyrelse. Der er således i dag helt sammenfald mellem foreningens bestyrelse og det nedsatte Brugerråd. Det er Brugerrådets opgave at tilse, at overholder de indgåede aftaler, hvilket sædvanligvis gøres via 3 4 årlige Brugerrådsmøder/samarbejdsmøder, dvs. i princippet på samme måde som vi altid har gjort det. Den største forskel er vist, at nu er det ikke foreningen, der skal betale, når der sker skader på anlægget, det er. Brugerrådets repræsentanter deltager også på samme måde som tidligere i s typisk halvårlige programdage 3

4 m.v., hvor inviterer repræsentanter fra alle deres Brugerråd samt repræsentanter for de mange foreninger, som stadig har en samarbejdsaftale med. Der deltager ca. 300 tillidsrepræsentanter ved sådanne møder og man får her lejlighed til at drøfte programpolitik, priser og andre emner, der har interesse for de mange hundrede tusinde kunder, som har ud over landet. Ordet blev herefter givet til s regionschef, idet spørgsmål til beretningen henvistes til efter Alexander Nørgaard- Madsens indlæg. Ad 2.3. Regionschef Alexander Nørgaard-Madsen orienterede om mulighederne med. Alexander Nørgaard-Madsen sagde tak for invitationen og opfordrede til, at man stillede spørgsmål både under hans indlæg og i forlængelse af dette og bad de fremmødte om at aftale evt. konkrete opgaver med Torben Wydojnik umiddelbart i forlængelse af generalforsamlingen. Alexander spurgte derefter, om man var tilfreds med s overtagelse af anlægget? Der var ikke en negativ kommentar fra forsamlingen! Alexander Nørgaard-Madsen gennemgik herefter en god del af de mange muligheder, som medlemmerne har som kunde hos og løftede også sløret for, hvad vi kan forvente af nyheder i de kommende måneder fx 300 MB internet og StartForfra+, hvor medlemmer med en SmartTv boks vil kunne gå op til 7 dage tilbage via programguiden og se eller gense de fleste udsendelser næsten alt bortset fra film og visse sportsbegivenheder, som rettighedshavene indtil videre ikke vil tillade visning af. Alexander tog i sit indlæg, der var understøttet af et omfattende planchesæt, udgangspunkt i de tre standard tv-pakker og pointerede, at Pakke 1 er gratis for det enkelte medlem, at DK Plus pakken i 2015 koster 136 kr./mdr. og den helt store pakke med alle sportskanalerne koster 310 kr./mdr. Alexander viste endvidere de voldsomme prisstigninger, som leverandørerne fx TV2 og Viasat har gennemført i Endvidere blev alle mulighederne for tilkøb af FritValg tv-kanaler gennemgået herunder de nye muligheder for gratis at få indtil 4 kodekort til brug i et CA-modul, der nu kan købes for 249 kr. i engangsudgift + 99 kr. i forsendelse. Alexander orienterede også om den gennemførte opgradering af bredbåndspakkerne, hvor upload hastighederne lige er sat op med 2 til 3 gange tidligere hastigheder og priserne er samtidig fortsat lagt på et særdeles konkurrencedygtig niveau. Han nævnte endvidere, at der med ethvert tv-abonnement følger muligheden for et 1 MB gratis internet abonnement nok for mange, der blot skal sende lidt mails og gå i banken. I alle betalte bredbåndspakker følger også WebTv og WebTv to-go automatisk med, hvilket betyder, at man kan se alle sine tv-kanaler på alle digitale medie, dvs. Smart telefoner, PC ere osv. overalt i Danmark, blot man har en bredbåndsforbindelse til rådighed herunder fx mobilt bredbånd. Det sidste bliver i nærmeste fremtid i øvrigt også en produktmulighed, som vil udbyde. 4

5 Alle viste plancher lægges på foreningens hjemmeside hvor medlemmerne således kan fordybe sig i detaljerne og så i øvrigt søge yderligere information på s hjemmeside samt er mere end velkomne til at ringe til Kundeservice tlf for information, evt. køb eller leje. Følgende spørgsmål til Alexander Nørgaard-Madsens gennemgang af mulighederne med. Navn Spørgsmål / svar Leif Tingvad Sværdagergård 14 Pernille Greve Lystbådevej 28 Jørgen Dehnfort Merkurvej 9 Jørgen Dehnfort Merkurvej 9 Bent Kristensen Kometvej 7 Torben Søren Harreby Finjollevej 42 Jeg undres over, at internet upload hastighederne er så lave i forhold til download hastighederne. Den DOCSIS standard, der bl.a. ligger til grund for internetkommunikationen sætter begrænsningerne, men upload hastighederne er blevet sat op til det dobbelte eller mere her i Kan man tage web-to-go med til udlandet? Det kan man ikke pga. rettighederne. Vi bliver stadig faktureret for leje af SmartTv-boksen til trods for, at vi over for Kundeservice har udtrykt ønske om, at købe den. Det er en fejl, for man skal kunne købe boksen. Lad os tage ønsket op her efter generalforsamlingen, hvor Torben Wydojnik vil kunne hjælpe jer med at få ønsket opfyldt Kommunen er pt. i gang med at renovere Baunegårdsvej. Bliver orienteret, når sådan noget sker, så det kan undgås, at der kort tid efter en renovering, udføres kabelarbejde, der f.eks. ødelægger asfalten? Det gør vi. har løbende møder med kommunerne herunder med Roskilde Kommune og vi bliver orienteret i rigtigt mange tilfælde. Vi reagerer da, hvis vi med fordel kan udføre nogle kabeludskiftninger. Hvor langt nede ligger Jeres kabler? Spørgsmålet rejses, da der kører store lastbiler etc. ind over fortovene, hvilket kan resultere i brud. De skal ligge 45 cm nede, hvilket er reglementeret dybde og det burde ikke kunne forårsage brud, at en lastbil passere henover. Har man mulighed for at måle, hvor langt nede kablerne ligger? Da de tidligere rørstandere var i brug, var der flere gange ved frostvejr sket det, at kablet blev trukket ud af standerne. Anni Bang Gondolvej 7 Fini Olsen Snekkevej 59 Søren Harreby Finjollevej 42 Dan B.P. /bestyrelsen Kim Kragh Karavelvej 28 Der er tidligere konstateret frost op til en meter ned, så det kan medføre, at kablerne bliver så kolde, at de trækker sig sammen. Med de nye skabe burde det dog ikke give problemer. Der er desuden gennem de seneste år skiftet kabler i ca. 20% af anlægget, hvilket har medvirket til at sikre, at evt. tidligere fejlplacerede kabler nu er lagt i foreskrevet dybde. Der er udfald på internettet engang imellem. Det kan evt. skyldes lokale forhold, så vi bør her efter mødet aftale tid til, at der kommer en teknikker ud og tjekker forholdene lokalt hos jer Det er ikke muligt at vælge funktionaliteter som fx Tv-pakker fra på Jeres hjemmeside, det er kun muligt at vælge til. Kunne I ikke gøre det muligt fx at skifte fra Tv-pakke 3 til en mindre? Det får jeg undersøgt. Jeg er enig I, at det bør være ligeså nemt at vælge funktionaliteten nedskiftning af tv-pakke, som det er at vælge en større pakke og som man i øvrigt kan om vælge ved FritValg kanalerne. I forbindelse med strømsvigtet den 9. april var der ret lang tid efter uro i signalet og der manglede EPG information i ca. to dage! Der er ikke konstateret generelle problemer efter udfaldet. Hvis EPG en eller andre af SmartTv-biksens funktioner evt. ikke virker korrekt, er det en god idé at slukke og tænde boksen igen efter et kort øjeblik, da den derved genstarter og genindlæser fx EPG en. Bokse, modems, PC ere, telefoner m.v. der pludselig får problemer kan ofte reddes ved at genstarte pågældende apparat. Så prøv sluk-og-tænd, inden du ringer efter hjælp. Savner muligheden for at kunne starte en optagelse på SmartTv-boksen (med harddisk) via app en. 5

6 Navn Spørgsmål / svar I den næste software opdatering kommer der øget funktionalitet til serieoptagelse, men ikke til at initiere en optagelse på boksen. Vi er opmærksomme på ønsket, der er noteret på opgavelisten til forhåbentlig senere implementering. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til bestyrelsens skriftlige og mundtlige beretning. Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt beretningen. Ad 3. Aflæggelse af regnskab for 2014 Årsrapporten for 2014 blev gennemgået af foreningens kasserer Carit Pedersen. Følgende punkter blev fremhævet under gennemgangen: Indtægterne har fulgt budgettet næsten 100% dog med en ekstraordinære post i forbindelse med salget af kabelanlægget, hvor der regnskabsmæssigt er overført kr jf. specifikationen i Årsrapportens note 1. Udgifterne har ligeledes fulgt budgettet tæt, idet vi dog fik aftalt med, at Copydan for 2014 blev afregnet med det beløb, der var opkrævet hos medlemmerne for Denne ændring har regnskabsmæssigt betydet en lille forskydning i lejen for perioden , men reelt ingen betydning for medlemmerne, idet den regulerede leje for 2. halvår kombineret med afgiften til Copydan svarer til den faktiske leje. Foreningen er udmeldt af brancheforeningen FDA pr og har opsagt sin tidligere kaskoforsikring i Codan pr. 1. juli Ny forsikring af masten er tegnet i Danske Forsikring pr. 1. juli 2014 og bestyrelsesansvarsforsikring og netbankforsikring er ved samme lejlighed tegnet i Danske Forsikring med virkning pr , idet de tilsvarende FDA-forsikringer samtidig bortfaldt. Der var følgende kommentarer til gennemgangen af årsrapporten: Navn Spørgsmål / svar Anne Bang Gondolvej 7 Carit P. Eskild Kyhn Hvad dækker hensættelse til fjernelse af fundament kr ? Foreningen hensætter regnskabsmæssigt kr./året til fjernelse af fundament. Hensættelsen skal bruges til at bortskaffe fundamentet til masten, hvis masten ikke længere skal bruges. Når foreningen nedlægges overdrages i øvrigt deponeringskontoen i Nordea til, saldo pr kr overtager samtidig forpligtelsen til at fjerne fundamentet, hvis masten ikke skal benyttes fremadrettet. Den bogførte hensættelse tages samtidig til indtægt. Denne udgjorde pr kr Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt årsrapporten for 2014 og overførte årets resultat til næste år. Ad 4. Fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget for 2015 samt foreløbigt budget for 2016 Budgetterne blev gennemgået af foreningens kasserer Carit Pedersen, der bl.a. fremhævede følgende punkter: Der opkræves ikke kontingent i 2015 og Sidste opkrævede kontingent var pr Ved fastlæggelse af foreløbigt budget for 2015, havde vi fastsat en lejepris til på 169 kr./mdr./medlem inkl. Copydan og moms, dvs. samme pris som i Prisen er steget med 20 kr./mdr. og udgør herefter 189 kr./ mdr./medlem i Dette er indregnet i det fremlagte udkast til endelige budget for Vi har samtidig reduceret det forventede antal medlemmer, som vi påregner at skulle betale for til 461, dvs. 11 mindre end antal medlemmer pr Baggrunden er, at flere har meldt sig ud, ejendomme er under fraflytning m.v. Ved fastlæggelse af foreløbigt budget for 2016 har vi hævet lejen med yderligere 10 kr./mdr./medlem og håber dermed, at vil holde prisen for Pakke 1 på under 200 kr./mdr. Vi har her beregnet omkostningerne til leje ud fra 462 aktive medlemmer. Holder forudsætningerne for 2015 og 2016, forventer vi at foreningens kapital slipper op lige omkring årsskiftet 2016/2017 måske lidt ind i 1. kvartal Bestyrelsen vil op til den ordinære generalforsamling i april 2016 kunne beregne temmelig præcist, hvornår formuen går i 0 og forventes dette at ske primo 2017, vil vi lægge op til en vedtægtsændring, således at vi kan strække det næste regnskabsår med et ekstra kvartal og dermed minimere antallet af generalforsamlinger og omkostninger. Men det hører I meget mere om sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen i april

7 Vi kan også konstatere, at vi må trække på lidt mere rådgivning hos Eskild Kyhn end forventet sidste år. Derfor har vi hævet posten til E. K. Administration en smule og vi har for 2016 afsat et særskilt beløb til honorering af bestyrelsen for arbejdet i forbindelse med afvikling af foreningen. Men også disse omkostninger vender vi tilbage til ved indkaldelse til næste års generalforsamling. Der var ingen kommentarer til gennemgangen af budgetterne. Endeligt budget for 2015 og foreløbigt budget for 2016 blev enstemmigt vedtaget. Ad 5. Ingen forslag modtaget. Ad 6. Ole Luthmann blev genvalgt til bestyrelsen for en to årig periode. Endvidere blev Kurt Schou og Bent Foss Pedersen begge genvalgt som suppleanter for en ét årig periode. Ad 7. Greve Strands Revision ved Registreret Revisor FRR Frank Eliasson blev genvalgt som foreningens revisor. Ad 8. Ingen særlige bemærkninger til eventuelt. Carit Pedersen takkede repræsentanterne fra og de fremmødte medlemmer for deres engagement og deltagelse samt dirigenten for god mødeledelse. Generalforsamlingen blev hævet kl. 20:15. Jyllinge, den 27. april 2015 Som formand Som dirigent Carit Pedersen (Sign.) Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig med Carit Pedersen som formand og kasserer, Ole Luthmann som næstformand og Dan Borum Poulsen som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesopgaverne vil bliver varetaget således: at formands- og kassereropgaven samt den primære kontakt til varetages af Carit Pedersen, at alt vedr. overvågning af kabel-tv-anlægget/teknik varetages af Dan Borum Poulsen, at Ole Luthmann vil tage sig af informationen herunder ikke mindst via foreningens hjemme 7

r~greve Strands '-..I( Revision Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Balance 31.

r~greve Strands '-..I( Revision Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Balance 31. r~ '-..I( vi Registreret Revisor FSR Frank Eliasson Centerholmen 16, 2 2670 Greve Tlf 43 97 03 60 Fax 43 97 03 69 info@greverevision.dk www.greverevision.dk Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Greve Strands Revision

Greve Strands Revision v! Registreret Revisor FRR Frank Eliasson Centerholmen 16, 2 2670 Greve Til 43 9703 60 Fax 43 97 03 69 info@greverevision.dk IWNI.greve revision,dk Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2014

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 År, 2014, den 24. november kl. 20.50 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år. 3) Aflæggelse af regnskab. 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse

Læs mere

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 1. Foreningens formål er via eget

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 NAVN 1) Foreningens navn er Balle-Bredsten Antenneforening 2 FORMÅL 1) Foreningens formål

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015.

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Næstved, den 23. februar 2015. Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Kanaler i TV-pakke 1 Brugerforeningen

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 22. marts 2010 kl. 19,00

Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 22. marts 2010 kl. 19,00 DIANALUND ANTENNEFORENING Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 22. marts 2010 kl. 19,00 1. Valg af dirigent Dagsorden: Knud Erik Kamstrup valgt 2. Beretning. 2009 var for os tv-seere et skelsættende

Læs mere

STENSTRUP ANTENNEFORENING

STENSTRUP ANTENNEFORENING VEDTÆGTER FOR STENSTRUP ANTENNEFORENING NAVN, HJEMSTED OG HJEMSTED. 1 Foreningens navn er Stenstrup Antenneforening, og dens hjemsted er 5771 Stenstrup. 2 Foreningens formål er at eje og drive et antenneanlæg,

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015 Velkommen til Generalforsamling Kerteminde Antenneforening 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Kassereren aflægger regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent (herunder

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Gjessø Antenneforening. 8600 Silkeborg. Tlf. 9712 12 01. www.gpaf.dk. Love for Gjessø Antenneforening

Gjessø Antenneforening. 8600 Silkeborg. Tlf. 9712 12 01. www.gpaf.dk. Love for Gjessø Antenneforening Love for Gjessø Antenneforening 1 1. Foreningens navn er Gjessø Antenneforening. 2. Hjemsted Them Kommune 2 Foreningens formål er at eje og drive et kabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at: 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen.

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen. Ekstraordinær generalforsamling i Nykøbing Sjælland Antenneforening tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00 i aulaen på Grundtvigsskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 194 stemmer heraf

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 15. Maj 2008 kl 19:00 Sted: Dagsorden: Ad 4: Ad 6: Ad 8: Ad 9: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Antennelauget FLIMMER

Antennelauget FLIMMER Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.00 i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt).

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1.

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1. Hvis du sidder og bliver irriteret over at have firkanter, streger, striber eller sne på en kanal, er det højst sandsynligt dit antennekabel og dine antennestik der er problemet. Alt for mange har stadig

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Almind Fælles Antenneforening.

Almind Fælles Antenneforening. Almind Fælles Antenneforening. Referat af ordinær generalforsamling 26. Februar20l4 )agsorden: l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Valg af dirigent - ordstyrer Fremlæggelse af beretning om foreningens virke i det forløbne

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011.

Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011. Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011. Formanden bød velkommen til den årlige generalforsamling, der var mødt 2o medlemmer, og en særlig velkomst til Niels Poulsen fra God Tone. Ad. 1: Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk

Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Sted: Fællesrummet på Kirke Sonnerup Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Afholdt 24. februar, 2014 i Munkebo Forsamlingshus

Afholdt 24. februar, 2014 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 24. februar, 2014 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det.

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det. ntenneforeningen orup Møde: Ordinær generalforsamling 2007 Dato: 11.4.2007 Kl.: 19.00 Sted: Landbo Centrum, Møllevej 15 Deltagere: 42 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Henning Simoni

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Stiftende generalformsamling Sømod Fiberlaug

Stiftende generalformsamling Sømod Fiberlaug Stiftende generalformsamling Sømod Fiberlaug Dato, tidspunkt og sted: 20.08.2014 kl. 19 22.25 i lokaler venligst udlånt af Børnehaven Nøkken, Støvnæs Allé 41. 1. Registrering 1.1. De fremmødte blev registreret.

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2015

Referat af Generalforsamling 2015 Referat af Generalforsamling 2015 Sted: Bredballe Sognegård Dato: Mandag den 2. februar 2015, kl. 19.00 Deltagere fra bestyrelsen: Deltagende medlemmer: Jesper Aagaard, formand Bjarne Dahl Kristensen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening Navn og hjemsted 1, stk 1. Foreningens navn er Vibenshusbeboerne`s Antenneforening 1, stk. 2. Foreningens hjemsted er bebyggelsen Vibenshus, beliggende på Buddinge Hovedgade 283-299 og Vibevænget 4-54

Læs mere

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Navn og hjemsted Glumsø Biograf & Kulturhus er en selvejende institution med hjemsted i Næstved Kommune. 1 Institutionen har til formål Formål 2 at drive Glumsø

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

Internet. Telefoni. Fra Din Antenneforening ERIKSMINDE MEDIENET

Internet. Telefoni. Fra Din Antenneforening ERIKSMINDE MEDIENET TV Internet ERIKSMINDE MEDIENET er foreningens nye navn, og dermed signaleres at foreningen er parat til udfrodringerne i den digitale verden. Læs om de nye muligheder i 2015 - nogle er tidligere omtalt,

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere