Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE"

Transkript

1 Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

2 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen ejer matriklerne nr. 13i, 18c og 20a, Gerlev by, Gerlev. Skolen er grundlagt i 1938 og ændret til selvejende institution i Skolens formål er at drive idrætshøjskole indenfor rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning, samt at fremme den folkelige oplysning, kultur og dannelse hovedsagligt gennem idræt, leg og bevægelse. Skolens værdigrundlag: Det gode ophold på Gerlev Idrætshøjskole opstår i mødet mellem skolen og eleverne, når dette giver lyst og vilje til medansvar og handling i fællesskabet. På Gerlev Idrætshøjskole møder eleverne et alsidigt og fagligt læringsmiljø, der sigter på at give eleverne almen og demokratisk dannelse. Gennem mødet med kampen, legen, dansen og fordybelsen som kvaliteter i idrætten, arbejder vi med en forståelse af tilværelsen, der rækker ud over idrættens rammer. Gerlev Idrætshøjskole forholder sig aktivt og debatterende til idrætten, kulturen og samfundet såvel lokalt som globalt. 2 - Repræsentantskabet Skolens højeste myndighed er repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af følgende medlemmer: Elevforeningen Medarbejdere DGI StorKøbenhavn DGI Storstrømmen DGI Vestsjælland DGI Roskilde DGI Nordsjælland DGI Hovedbestyrelse Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Slagelse Uddannelsesråd 16 medlemmer 4 medlemmer

3 3 Byrådet i Slagelse Kommune Slagelse Idræts Råd Hashøj IF Region Sjælland Syddansk Universitet University College Sjælland Udpegede medlemmer (ét medlem udpeget af henholdsvis medarbejderne og bestyrelsen, begge uden for egen kreds) Stk. 4 Ovennævnte foreninger, organisationer, kommunen, uddannelsesinstitutioner og medarbejdere vælger selv sine repræsentanter, og det påhviler disse at holde Gerlev Idrætshøjskole underrettet om de valgte repræsentantskabsmedlemmer. Der kan sendes en suppleant for en repræsentant, hvis denne får forfald til repræsentantskabsmødet. Medlemmer af repræsentantskabet hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage andel af skolens overskud. Bestyrelsen indkalder til repræsentantskabsmøderne, som afholdes på skolen. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes én gang årligt inden 1. juni med 14 dages varsel efter forudgående skriftlig meddelelse til de enkelte repræsentanter. Indkaldelsen til ordinært repræsentantskabsmøde skal være bilagt skolens årsrapport. Medlemmerne af repræsentantskabet har endvidere ret til indsigt i skolens økonomi. Skolens medarbejdere har også ret til ovennævnte indsigt. Repræsentantskabsmødet skal indeholde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning 3. Forstanderens beretning 4. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport 5. Indkomne forslag 6. Valg af formand 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 8. Valg af statsautoriseret revisor 9. Eventuelt Stk. 6 Stk. 7 Forslag, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før repræsentantskabsmødet. Forslag skal bekendtgøres for medlemmerne senest 3 dage før repræsentantskabsmødet. Forslag om ændring af vedtægter skal dog være bestyrelsen i hænde senest d. 1. februar. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes med samme varsel og bekendtgøres på samme måde inden 3 uger efter, at enten 3 bestyrelsesmedlemmer eller 17 repræsentantskabsmedlemmer skriftligt forlanger sådant repræsentantskabsmøde afholdt.

4 4 Dagsorden må indsendes samtidig med begæring om afholdelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde og skal meddeles repræsentanterne ved indkaldelsen. 3 - Repræsentantskabsmødet På skolens repræsentantskabsmøder træffes alle beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Der kan kun afgives stemme ved personlig fremmøde. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer bortset fra beslutninger vedr. 13. Repræsentantskabet vedtager ændringer i vedtægter jf. 12 og træffer beslutning om skolens nedlæggelse jf. 13. Repræsentantskabet vælger formand, der er formand for både repræsentantskabet og skolens bestyrelse. Repræsentantskabet vælger desuden bestyrelsens øvrige 6 medlemmer. Stk. 4 Stemmeafgivningen ved repræsentantskabsmøderne skal være skriftlige, når et medlem forlanger det. Bemærkning: Dog skal stemmeafgivningen være skriftlig ved kampvalg i forbindelse med bestyrelsesvalg. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på repræsentantskabsmødet. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen. Forslag: Formulering omkring samarbejde mellem bestyrelsen og elevforeningen. 4 - Skolens drift Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, ved betaling fra eleverne og ved anden kursusvirksomhed og udlejning, samt ved gaver og lignende. Skolens midler må alene tjene til fremme af skolens formål. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder institutionen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af en kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f.eks. byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende. Anbringelsen af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over. 5 - Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består af formanden og de 6 øvrige medlemmer, der vælges af repræsentantskabet jf. 3. Formanden og de 6 bestyrelsesmedlemmer behøver ikke selv at være medlem af repræsentantskabet. Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke vælges. Bestyrelsesmedlemmer skal desuden

5 5 være myndige og have fast bopæl i Danmark. Valgperioden er 2 år, dog er formanden på valg hvert år. Forstander og viceforstander samt en medarbejdervalgt repræsentant deltager i bestyrelsens møder med taleret, men uden stemmeret. Bestyrelsen kan indbyde yderligere deltagere uden stemmeret til bestyrelsens møder. Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejderne træde sammen uden de nævntes tilstedeværelse. Bortset fra formandsposten konstituerer bestyrelsen sig selv. 6 - Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldig økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig overfor repræsentantskabet. Bestyrelsen er tillige ansvarlig for, at lovgivning herunder betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstander. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Stk. 4 Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af korrekt årsrapport jf. 10. Bestyrelsen godkender skolens budget. Stk. 6 Bestyrelsen godkender årsplanen, der er en plan for skolens overordnede kursusvirksomhed, og en undervisningsplan for det enkelte kursus. Bestyrelsen godkender en plan for skolens evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag (skal ske mindst hvert andet år). 7 - Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 4 af medlemmerne finder det nødvendigt, dog mindst 4 gange om året. Formanden indkalder skriftligt til bestyrelsesmøde. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger, herunder evt. afstemningsresultat, indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettigede til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som

6 6 opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres. Stk. 4 Stk. 6 Stk. 7 Stk. 8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes dog med mindst to tredjedeles flertal. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder forvaltningslovens bestemmelser om habilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 8 - Skolens daglige ledelse Stk. 4 Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar. Ansættelse og afskedigelse af viceforstander, lærere og andet personale er forstanderens kompetence. Forstanderen kan uddelegere ansættelseskompetencer. Ved forstanderens fravær ud over en måned konstitueres viceforstanderen. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen. Forstanderen er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt. 9 - Medarbejderråd Skolens forstander og de ved skolen fastansatte medarbejdere danner et medarbejderråd. I medarbejderrådet udarbejdes, i samråd med bestyrelsen,

7 7 en forretningsorden, der præciserer rådets arbejdsområder. I rådet kan behandles alle spørgsmål, som vedrører skolens daglige trivsel. Medarbejderne er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt Regnskab og revision Skolens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Der udarbejdes hvert år, senest to måneder efter regnskabsårets afslutning, udkast til årsrapport for skolen. Årsrapporten skal opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab og revision for frie kostskoler. Revisor forelægger den reviderede årsrapport og revisionsprotokollat for bestyrelsen inden forelæggelse for repræsentantskabet på det ordinære repræsentantskabsmøde. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden forelæggelse på repræsentantskabsmødet. Medlemmerne afgiver samtidig erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen jf. 5, stk Tegningsret Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med af bestyrelsen. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af to tredje dele af bestyrelsen, herunder formanden Vedtægtsændringer Ændring af vedtægterne skal vedtages på repræsentantskabsmøde med kvalificeret flertal. Ved etablering af kombination med anden skoleform skal vedtægtsændringer godkendes af ressortministeriet Nedlæggelse.. Beslutningen om skolens nedlæggelse træffes på et repræsentantskabsmøde, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås et sådant flertal ikke, kan beslutningen om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på et nyt repræsentantskabsmøde med almindeligt flertal af de fremmødte medlemmer. Overskydende midler anvendes med ressortministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til loven.

8 8. Stk. 4.. Stk. 6 Skolen skal opløses, når den ophører at drive undervisningsvirksomhed i overensstemmelse med sit formål. Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller er overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation godkendt af ressortministeriet. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver, og for at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 2. Bestyrelsen underretter ressortministeriet om institutionens nedlæggelse. Således vedtaget på repræsentantskabsmøde den 25. april 2012 samt på repræsentantskabsmødet d. 15. april Dirigent Bestyrelsen: Søren Præstholm Lotte Molsing.. Peter Forsberg Rie Thomsen Rikke Rønholt Albertsen Iver Grunnet Christian Have

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil *****

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil ***** J.nr. 31007418 KD/LLH/fcw Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ane Lisberg, Advokat

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne. VEDTÆGTER 2012 De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a Amalievej 20 1875 Frederiksberg C. Denmark CVR- nr. 82 28 90 11 tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.dk VEDTÆGTER

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere