ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING"

Transkript

1 ERFARINGER MED ETABLERING OG DRIFT AF FULD SKALA AFVÆRGE VED STIMULERET REDUKTIV DEKLORERING I MORÆNELER. DIRECT PUSH INJEKTION AF DONOR OG BIOMASSE PÅ VESTERBROGADE OG GL. KONGEVEJ, KØBENHAVN Civilingeniør Pernille Kjærsgård Cand.scient Camilla Merkel Orbicon A/S Lektor Mette M. Broholm DTU Miljø, Institut for Vand og Miljøteknologi / Orbicon A/S Civilingeniør, ph.d. Thomas H. Larsen Dansk Miljørådgivning A/S (tidl. Orbicon A/S) Civilingeniør Henriette Kerrn-Jespersen Region Hovedstaden ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET marts 2008

2

3 RESUMÈ På Gl. Kongevej 39 og Vesterbrogade 116, Vesterbro er gennemført afværgeforanstaltninger vedrørende oprensning af grundvand forurenet med chlorerede opløsningsmidler ved stimuleret in situ reduktiv dechlorering. Formålet med afværgetiltagene er at mindske den samlede belastning af det primære grundvand under ejendommen. Målsætningen er at omsætte de chlorerede opløsningsmidler så der sker et fald i andelen af TCE og nedbrydningsprodukterne cis-dce, VC og en stigende andel af ethen. Strategien for oprensningen er baseret på injektion af økologisk rørmelasse (donor) og bakterier (dechlorerende kultur). Derved stimuleres omsætningen af chlorerede opløsningsmidler. Injektionerne er udført med direct push teknologi med Geoprobe hvor donor og kultur er nedpumpet under tryk. I projektet er valgt at undersøge de risikofænomener, som opstår ved injektion af melasse. Det har vist sig nødvendigt at sikre mod indtrængning af methangas i en enkelt bygning. Metoden har vist sig let anvendelig. Der er på begge sager sket en begyndende omsætning af chlorerede opløsningsmidler. Der er observeret stigende indhold af ethen. INDLEDNING Københavns Kommune har igangsat undersøgelser af grundvandstruende forureningskilder, primært på Vesterbro i København. I 2005 igangsatte Københavns Kommune afværgeforanstaltninger på Gl. Kongevej 39 og Vesterbrogade 116. Den 1. jan blev sagerne overdraget til Region Hovedstaden, der fortsat har projekterne. Der er gennemført adskillige supplerende forureningsundersøgelser, herunder skitseprojektering /9, 10/, injektionstests og laboratorieforsøg /11/. Lokalitet og forurening Ved undersøgelserne er der konstateret omfattende forurening med chlorerede opløsningsmidler overvejende bestående af TCE på Vesterbrogade 116 /1, 2, 3, 4/ og Gl. Kongevej 39 /5, 6, 7, 8/. Forureningen vurderes i begge tilfælde at kunne henføres til spild i forbindelse med tidligere aktiviteter på ejendommene. Ifølge de historiske oplysninger fra Miljøkontrollen har der på lokaliteterne været følgende aktiviteter: Vesterbrogade 116: Autolakeri, pap- og kartonfarveri, tarmindustri, skotøjsfarbrik, erhvervstrykkeri, maskinværksted, snedkerværksted, køleindustri og sidst bogtrykkeri Gl. Kongevej 39 og tilstødende arealer: Farveri, produktion af lud/sodalud, sukkerkogeri, blikkenslager, kleinsmed, metalvarefabrik, snedkerværksted, maskinsnedkeri, rammefabrik/listefabrik, galvaniseringsanstalt/forsølvningsanstalt

4 FORMÅL Formålet med afværgetiltagene er at mindske den samlede belastning af det primære grundvand under ejendommen. Det er således ikke formålet at skabe en total oprensning, men en betydende massereduktion og en reaktiv zone, der i mange år fremover omsætter chlorerede opløsningsmidler, således at nedsivning mod det primære grundvandsmagasin reduceres. STRATEGI Afværgeforanstaltningerne gennemføres som stimuleret in situ reduktiv deklorering. Strategien for oprensningen baseres på injektion af donor, næringsstof og mikroorganismer. Injektionerne udføres med direct push teknologi med Geoprobe. Donor og kultur nedpumpes under tryk. Injektionerne foretages fra toppen og nedefter. Omsætningen af chlorerede opløsningsmidler stimuleres og fremskyndes ved tilsætning af donor og bakterier primært i den reducerede zone af moræneleret i kildeområdet. Gl. Kongevej 39: I kildeområdet (skønnet areal ca. 140 m 2 ) er injiceret for hver 0,25 m fra 2,0 til 7,0 m u.t. I forureningsfanen i det sekundære grundvand er etableret yderligere injektionspunkter på et skønnet areal på ca. 60 m 2. I disse punkter er alene injiceret omkring overgangen fra oxiderede til reducerede forhold dvs. fra ca. 3,0 til 5,0 m u.t, hvor fanen er truffet.

5 Vesterbrogade 116: I kildeområdet (skønnet areal ca. 60 m 2 ) er injiceret for hver 0,25 m fra 2,0 til 8,0 m u.t. I forureningsfanen i det sekundære grundvand er etableret yderligere 2 rækker af injektionspunkter vinkelret på strømningsretningen.i disse punkter er alene injiceret omkring grundvandsspejlet og i det indlejrede sandmagasin, som fanen udbredes i, dvs. fra ca. 5,0 til 8,0 m u.t. Omsætningen af donoren skaber hurtigt yderligere reducerede forhold ved fermentering af den tilsatte donor samt dannelse af brint. Under disse forhold reduceres de chlorerede ethener af de tilsatte mikroorganismer. Donoren tilsættes i overskud, således at den forventeligt vil være til stede i sprækker og porer i området i en årrække (forventet 2-10 år, afhængig af omsætning og udvaskning). Den tilførte donor og bakterierne vurderes primært at have en effekt på omsætningen af de chlorerede opløsningsmidler i sandslirer og sandlinser samt sprækker i moræneleren. Omsætningen af de chlorerede opløsningsmidler, der befinder sig inde i lermatricen, er styret af diffusionen. Effekten på koncentrationerne i matrix i moræneleren og dermed størrelsen af tilbageslag, når donor er opbrugt, afhænger således af afstanden mellem slirer/linser/sprækker og af udviklingen af eventuel reaktionsfront i matrix /14/. RISIKOFÆNOMENER Inden projektet blev igangsat, blev der udarbejdet et risikonotat og et moniteringsprogram, hvor risici blev afdækket, og der blev lavet en handlingsplan for evt. tiltag.

6 Som elektrondonor anvendes melasse, der er et affaldsprodukt fra sukkerfremstilling. Melasse nedbrydes til fede syrer, der kan give lugtgener. Udvikling af lugtgener var ikke et problem i disse 2 sager og er derfor ikke behandlet, men skal tages med i overvejelsen af risikofænomener. Valg af melasse Melasse er et biprodukt fra fremstillingen af sukker fra enten sukkerroer eller sukkerrør. For at sikre, at den valgte melasse ikke havde et skadeligt indhold af pesticider blev en prøve af roemelassen fra DLG analyseret for 250 forskellige pesticider hos Eurofins. Analyserne viste, at der var et indhold af svampemiddel i roemelassen. Det er også muligt at købe økologisk rørmelasse hos DLG og dermed fjerne ovennævnte risiko. Økologisk melasse er et affaldsprodukt fra rørsukker. Det transporteres i palletanke. Rørmelasse kan være stift, og det er derfor nødvendigt at pumpe damp ind i tanken, så det gøres mere flydende. Det er også muligt at supplere med varme, men det kan godt gøre det klæbrigt som karamel. DLG s roemelasse kostede i kr. pr. tons og blev leveret i bulk uden palletanke. Brugte og rensede palletanke kostede 1.000,- kr. pr stk. (2006 priser). Den økologiske rørmelasse kostede i ,- pr tons, og blev leveret i palletanke. For at undgå pesticidrester blev der anvendt økologisk rørmelasse. Valg af kultur Bakteriekulturen er en anaerob bakteriekultur indeholdende Dehalococcoide etheogens, hvoraf nogle er i stand til at omsætte deklorerede ethener til slutprodukterne ethen og ethan. Kulturen er opformeret af Bioclear. Bakterierne der er tilsat er anaerobe og kan alene opformeres i et anaerobt miljø. Københavns Amt har i samarbejde med DTU udført en screening af en række grunde for Dehalococcoides Ethenogens. Screeningen viste, at der var en naturlig forekomst af bakterien på de grunde, hvor der var forurenet med klorerede opløsningsmidler og reducerede forhold i grundvandet. /3/. Bakterierne forekommer naturligt i det sekundære magasin på Vesterbrogade 116, mens den på Gl. Kongevej 39 alene er konstateret i en kort boring nær en kloak.. Det forventes, at bakterierne vil blive inaktive, efter at de har gennemgået en traditionel vandværksbehandling med beluftning og filtrering af grundvandet. Enkelte forsøg tyder dog på, at bakterierne kan overleve aerobe forhold. Der er gennemført en overvågning af bakteriespredningen udenfor influensområdet på begge ejendomme for at sikre, at der ikke sker en uønsket spredning. Tilladelse til at anvende metoden stimuleret reduktiv deklorering ved oprensning af grundvandsmagasiner gives efter Miljøbeskyttelseslovens 19, jf. lovbekendtgørelse nr. 698

7 af 22. september 1998 med senere ændringer. Kommunerne er tilladelsesmyndighed jf. Miljøbeskyttelseslovens 19 stk. 4. Methangas Ved anaerob nedbrydning af melasse dannes methan. Metan er brandbart og kan udgøre en eksplosionsrisiko ved opblandning i luft indeholdende ilt. Methan er brandbart eller eksplosiv i koncentrationer mellem 5 og 15 volumenprocent. Det er derfor valgt løbende at overvåge metangaskoncentrationerne i og under bygningerne over og omkring influensområdet. Overvågningen på lokaliteterne er udført ved at etablere 5 målepunkter under gulv i de omkringliggende bygninger. Det har vist sig nødvendigt under en enkelt bygning at etablere aktiv ventilation. INJEKTION AF MELASSE OG BAKTERIEKULTUR Bakteriekulturen er leveret fra BioClear i tanke á 1000 l. med en holdbarhed på ca. en uge. Kulturen er benævnt dechlorinating culture. Tankene blev opbevaret overdækket og i skygge. Ved ibrugtagning blev tanken tilsluttet nitrogen, så der blev etableret et svagt overtryk af nitrogen over væsken. Doseringsanlæg Til opblanding af donor og kultur er anvendt et blandeanlæg designet til formålet. Anlægget er opbygget af Ejlskov Consult A/S i samarbejde med Biorem. Anlæggets opbygning fremgår af principskitse i figur 1. Blandetanken er etableret som en 200 liter tank, påmonteret en tank til måling af tilførte volumener. Blandetanken blev tilsluttet nitrogenatmosfære inde i tanken. Tanken blev påmonteret en pumpe, som dels sørger for blanding ved rundpumpning, dels anvendes til nedpumpning gennem geoproben. Der er udført følgende kontrolprogram: Før ibrugtagning af hver BioClear-tank er udtaget en prøve for ilt, temperatur, redoxpotentiale og ph. Før nedpumpning af hver blandet batch er udtaget en prøve for ilt, temperatur, redoxpotentiale og ph. Analyserne er udført med feltinstrumenter. Acceptintervaller er angivet af BioClear. Der er via en flowmåler mellem blandetanken og Geoproben målt på de nedpumpede væskemængder. For hver 10. boring er udtaget prøve fra blandetanken. Prøverne er sendt til analyse hos BioClear i Holland. Analyserne viste, at alle prøver af injektionsvæsker indeholdt mindst 10 5 Dehalococcoides celler/ml. Disse udgør mellem 0,003% og 2,6% af den totale population af bakterier.

8 Figur 1. Principskitse af blandeanlæg Anlægget var opbygget "simpelt" med manuel styring. Injektion Selve injektionen af donor og bakterier er udført af Ejlskov Consult A/S i samarbejde med BioRem. BioRem har stået for blandingen af injektionsvæsken og Ejlskov har stået for nedpumpningen. Tilsætningen af injektionsvæske blev styret manuelt. Der blev injiceret med et flow på mellem 5 og 8 l/min, og så vidt muligt holde et overtryk på under 0,5 bar. Injektionsmængderne blev aflæst manuelt. Ved injektion af den ønskede mængde injektionsvæske blev injektionen standset. Gl. Kongevej 39: Der er udført 15 lodrette injektionsboringer i forureningsfanen og 36 lodrette injektioner i forureningskilden. Der blev udført 8 skrå injektionsboringer i forureningskilden. Vesterbrogade 116 Der er udført 12 lodrette injektionsboringer i forureningsfanen og 10 lodrette injektioner i forureningskilden. Der blev udført 8 skrå injektionsboringer i forureningskilden Injektionerne er udført med GeoProbe-rig. Injektionen er foretaget med top-down teknik, dvs. der er injiceret i bestemte niveauer under nedpresning af sonden. Injektionsspidsen har dyser i siden, som er afskærmet under nedpresning mellem injektionsniveauerne og åbne under selve injektionerne i de fastsatte niveauer. Der injiceres minimum for hver 25 cm indenfor de angivne dybder.

9 I begyndelsen var der problemer med at få injektionsudstyret til at virke. Der var problemer med at presse donor ud i matrix. Det blev identificeret, at der skulle bruges større tryk. Injektionsudstyret blev ombygget, så der kunne arbejdes med et tryk på 60 bar. Injektionsflow Under injektionen blev flowet målt til mellem 5 og 8 l/min. I starten, hvor der blev injiceret ved meget lavt tryk, var flowet 0-1 l/min. ph og redoxpotentiale Under injektionen er der gennemført løbende kontrolmålinger af ph, redoxpotentiale og iltindhold i injektionsvæsken. Acceptkriterier var angivet af BioClear. Acceptkriterierne var: ph: 6-8 redoxpotentiale: < -100 mv iltindhold: <1mg/l Der blev ikke målt værdier uden for acceptkriterierne. Injektionsvæske Under projektet opstod der lugt fra kulturen i palletankene. Lugten skyldtes døde bakterier. Problemet blev forelagt BioClear. Deres anbefaling var at føre kontrol med redoxpotentialet. Hvis dette var lavt nok, vurderes bakteriekulturen at være i live og fungere. Der var løbende dialog med BioClear. De døde bakterier vurderes i givet fald ikke at have konsekvenser for projektet. I forbindelse med afværgeforløbet opstod der problemer med kulturen. Beholderne med kultur indeholdt 1/3 slam, hvilket gjorde at kulturen havde høj viskositet og ikke kunne injiceres. Slammet er tilsat fra BioClears side, for at kulturen kan holde længere. Da kulturen skulle bruges med det samme, var det ikke hensigtsmæssigt. Efter samtale med BioClear i Holland er kulturen opblandet med vand og derefter injiceret. Biorem sørgede for jævnlig omrøring af biomassen, så slammet blev fordelt i hele beholderen. Der er i alt injiceret kg økologisk rørmelasse på Gl. Kongevej 39 og 450 kg økologisk rørmelasse på Vesterbrogade 116. Bakteriekulturen er leveret af BioClear i Holland. Der er i alt injiceret l. bakteriekultur på Gl. Kongevej og bakteriekultur på Vesterbrogade 116. MONITERING Efter at injektionen af donor og bakterier har fundet sted, skal der i en flerårig periode fremover gennemføres monitering med henblik på at overvåge, om forholdene i grundvandet betinger, at der kan foregå en stadig nedbrydning af de chlorerede opløsningsmidler i behandlingsområdet. Det skal endvidere kontrolleres, at oprensningen har den ønskede effekt,

10 samt at der ikke sker en utilsigtet spredning af uønskede stoffer og bakterier uden for influensområdet. Under optimale forhold for den reduktive deklorering forventes der løbende at ske et fald i andelen af TCE og nedbrydningsprodukterne cis-dce, VC og en stigende andel af ethen. En langsom tilbagediffusion af TCE fra lermatricen til sprækker og sandslirer vil dog medføre, at der gennem en længere årrække vil være TCE og nedbrydningsprodukter til stede i sekundært grundvand i behandlingsområdet. ØKONOMI Projektering, udbud og tilsyn med etablering samt monitering af første år af afværgeforanstaltninger Rådgiverhonorar analyser Entreprenør inkl. etablering af boringer til monitering Vesterbrogade Gl. Kongevej ANVENDELIGHED Afværgen har været praktisk i et område med meget aktivitet. Det har været muligt at anvende metoden under bygninger. Etableringsomkostningerne er relativ lave i forhold til andre afværgemetoder. Den samlede pris vil dog afhænge af behovet for yderligere injicering samt moniteringsperiode. Afværgen forløber planmæssigt på Vesterbrogade 116. Evt. behov for reinjektion vurderes løbende. Der er på begge sager sket en begyndende omsætning af chlorerede opløsningsmidler. Der er observeret stigende indhold af ethen. På Gl. Kongevej er observeret meget høje koncentrationer af vinylchlorid. På Gl. Kongevej er udviklingen forløbet langsommere, muligvis en konsekvens af initielt høje nitratkonc. i porevand og en tendens til forsuring af miljøet ved melassenedbrydningen REFERENCER /1/ Miljøkontrollen (2004): Indledende forureningsundersøgelse. Vesterbrogade 116. Hedeselskabet, januar /2/ Miljøkontrollen (2004): Supplerende forureningsundersøgelse. Vesterbrogade 116. Hedeselskabet, august /3/ Miljøkontrollen (2004): Udvidet forureningsundersøgelse af ejendommene Vesterbrogade 116, Gl. Kongevej 39 og Valdemarsgade Udarbejdet af Hedeselskabet oktober 2004.

11 /4/ Miljøkontrollen (2005): Afgrænsende forureningsundersøgelse. Vesterbrogade 116. Hedeselskabet, februar /5/ Miljøkontrollen (2004): Indledende forureningsundersøgelse. Gammel Kongevej 39. Hedeselskabet, januar /6/ Miljøkontrollen (2004): Supplerende forureningsundersøgelse. Gammel Kongevej 39. Hedeselskabet, august /7/ Miljøkontrollen (2005): Afgrænsende forureningsundersøgelse. Gammel Kongevej 39. Hedeselskabet, januar /8/ Miljøkontrollen (2006): Miljøundersøgelse. Gammel Kongevej 39. Hedeselskabet, marts /9/ Miljøkontrollen (2004): Skitseprojekt. Vesterbrogade 116. Hedeselskabet, august /10/ Miljøkontrollen (2004): Skitseprojekt. Gammel Kongevej 39. Hedeselskabet, august /11/ Miljøkontrollen (2006): Test af reduktiv deklorering som afværgeteknologi. Vesterbrogade 116. Hedeselskabet januar 2006.Miljøkontrollen (2006): Test af reduktiv deklorering som afværgeteknologi. Gammel Kongevej 39. Hedeselskabet januar /12/ Miljøkontrollen (2006): Afværgeforanstaltninger. Vesterbrogade 116 og Gl. Kongevej 39. København V. Orbicon maj /13/ Miljøkontrollen (2006): Risikonotat. Afværgeforanstaltninger stimuleret reduktiv dechlorering. /14/ Vingsted, Mette Broholm (2006): Oprensning af chlorerede opløsningsmidler i moræneler: Betydning af Diffusion. /15/ Scheutz,C., Begtrup,E. & Bjerg,P.L. (2006): Udbredelse a Dehalococcoider i danske grundvandsakviferer. Institut for Miljø & Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet & Københavns Amt, Kgs. Lyngby.

12

Primære re aktiviteter i REMTEC

Primære re aktiviteter i REMTEC Primære re aktiviteter i REMTEC Valg af lokalitet Forureningskarakterinsering Injektion af elektrondonor og bakterier Effekt af oprensning i gundvand and matrix Forureningskarakterisering Formål: Detaljeret

Læs mere

Reduktiv dechlorering som afværgemetode

Reduktiv dechlorering som afværgemetode Reduktiv dechlorering som afværgemetode Kirsten Rügge, COWI 1 Reduktiv dechlorering Biologisk: Naturlig nedbrydning (MNA) Stimuleret reduktiv dechlorering (ERD) EK-BIO 2 Stimuleret Reduktiv dechlorering,

Læs mere

ELEKTROKINETISK STIMULERET BIOLOGISK NEDBRYDNING AF FRI FASE PCE

ELEKTROKINETISK STIMULERET BIOLOGISK NEDBRYDNING AF FRI FASE PCE PILOTFORSØG MED ELEKTROKINETISK STIMULERET BIOLOGISK NEDBRYDNING AF FRI FASE PCE 2012 Charlotte Riis, NIRAS ATV møde, 28. november TEAM EK BIO NIRAS A/S Charlotte Riis Martin Bymose Geosyntec Consultants,

Læs mere

Julie Chambon, Gitte Lemming, Gabriele Manoli, Mette Broholm Philip J. Binning and Poul L. Bjerg DTU Miljø. Mette Christophersen Region Syddanmark

Julie Chambon, Gitte Lemming, Gabriele Manoli, Mette Broholm Philip J. Binning and Poul L. Bjerg DTU Miljø. Mette Christophersen Region Syddanmark Julie Chambon, Gitte Lemming, Gabriele Manoli, Mette Broholm Philip J. Binning and Poul L. Bjerg DTU Miljø Mette Christophersen Region Syddanmark 2 In-Situ Chemical Oxidation (ISCO) Stærk oxidant (e.g.

Læs mere

på 3 danske lokaliteter

på 3 danske lokaliteter Stimuleret nedbrydning af 1,1,1-TCA i moræneler på 3 danske lokaliteter Mette M. Broholm 1, Charlotte Scheutz 1, Poul L. Bjerg 1, Henriette Kerrn-Jespersen 2 og Carsten Bagge Jensen 2 1 DTU Miljø, 2 Region

Læs mere

Hvis du vil teste en idé

Hvis du vil teste en idé KONTAKT Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Hvis du vil teste en idé - så hjælper Danish Soil Partnership dig videre i processen... Nationalt

Læs mere

Hvorfor biologisk metode til DNAPL afværge?

Hvorfor biologisk metode til DNAPL afværge? Temadag om fri fase forurening. 5. marts 2012 Succesfuldt pilotforsøg med oprensning af residual fri fase PCE ved hjælp af stimuleret reduktiv deklorering i Kærgård Plantage Civilingeniør Torben Højbjerg

Læs mere

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag?

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Kirsten Rügge, COWI 1 VJ s digitale screeningsværktøj Umættet zone Fysiske forhold for forureningen Afværge overfor: Grundvand Geologi: Ler/silt Mættet/Umættet:

Læs mere

Indledning og formål

Indledning og formål Anvendelse af isotopfraktionering til vurdering af nedbrydning af chlorerede opløsningsmidler og andre organiske stoffer Mette M. Broholm og Poul L. Bjerg 1 Indledning og formål Isotopfraktionering er

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE PILOTFORSØG MED KEMISK OXIDATION

KÆRGÅRD PLANTAGE PILOTFORSØG MED KEMISK OXIDATION KÆRGÅRD PLANTAGE PILOTFORSØG MED KEMISK OXIDATION Lars R. Bennedsen, Torben H. Jørgensen, Rambøll Jarl Dall-Jepsen, Lars Nissen, Cowi Neal Durant, Leah MacKinnon, Geosyntec Prasad Kakarla, Isotec Erik

Læs mere

Danmarks største frivillige oprensning DONG Energys transformerstationer

Danmarks største frivillige oprensning DONG Energys transformerstationer Danmarks største frivillige oprensning DONG Energys transformerstationer Projektchef John U. Bastrup, GEO Projektleder, Tina Baastrup, GEO Afdelingsleder, Jørgen Bendtsen, DONG Energy ATV MØDE VINTERMØDE

Læs mere

OPRENSNING I MORÆNELER - HVAD KAN VI I DAG?

OPRENSNING I MORÆNELER - HVAD KAN VI I DAG? OPRENSNING I MORÆNELER - HVAD KAN VI I DAG? Civilingeniør, kemi, Ph.D Kirsten Rügge, COWI Risikovurdering af forurenede grunde i lavpermeable aflejringer - udfordringer og metoder Møde 18. januar 2012

Læs mere

Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering

Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering Lok. nr. 461-169, Rugårdsvej 234-238, 5210 Odense NV Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering Pilotforsøg - Hovedrapport 2007, november Oprensning af klorerede

Læs mere

Nedbrydning af 1,1,1-TCA ved stimuleret reduktiv dechlorering

Nedbrydning af 1,1,1-TCA ved stimuleret reduktiv dechlorering Nedbrydning af 1,1,1-TCA ved stimuleret reduktiv dechlorering Treatability-forsøg for lokaliteterne: Baldersbækvej, Høje Taastrup Vej og Vasbyvej Mette M. Broholm, Charlotte Scheutz og Poul L. Bjerg DTU

Læs mere

DNAPL-udviklingsprojekt på Naverland 26. Henriette Kerrn-Jespersen

DNAPL-udviklingsprojekt på Naverland 26. Henriette Kerrn-Jespersen DNAPL-udviklingsprojekt på Naverland 26 Henriette Kerrn-Jespersen Baggrund for et DNAPL projekt Regionerne identificerer og prioriterer forurenede grunde til yderligere offentlig indsats ift sundhed og

Læs mere

Nationalt netværk af testgrunde

Nationalt netværk af testgrunde Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Nationalt netværk af testgrunde Danish Soil Partnership INTRO Én indgang Nationalt netværk af testgrunde

Læs mere

HVOR SKAL VI HENTE DET RENE VAND OM 10 ÅR - Pesticider som eksempel

HVOR SKAL VI HENTE DET RENE VAND OM 10 ÅR - Pesticider som eksempel HVOR SKAL VI HENTE DET RENE VAND OM 10 ÅR - Pesticider som eksempel Peter R. Jørgensen, PJ-Bluetech, Jesper Bruhn Nielsen og Jan Kürstein, NIRAS, Niels Henrik Spliid, Århus Universitet. ATV Vintermøde

Læs mere

og Soil Mixing/nZV - udviklings- og kombinationsmuligheder

og Soil Mixing/nZV - udviklings- og kombinationsmuligheder Jernvægge gge, nano Zero Valent Iron og Soil Mixing/nZV - udviklings- og kombinationsmuligheder Docent Peter Kjeldsen Institut for Vand og Miljøteknologi Danmarks Tekniske Universitet Afværgeteknologier

Læs mere

Titel: Anaerob deklorering og oprensning af lavpermeable aflejringer Forfattere: Poul L. Bjerg, Maria H. Hansen, Camilla Christiansen, Charlotte

Titel: Anaerob deklorering og oprensning af lavpermeable aflejringer Forfattere: Poul L. Bjerg, Maria H. Hansen, Camilla Christiansen, Charlotte Titel: Anaerob deklorering og oprensning af lavpermeable aflejringer Forfattere: Poul L. Bjerg, Maria. ansen, amilla hristiansen, harlotte Scheutz og Mette M. Broholm Udgivelsesår: 2006 Tryk: Vester Kopi,

Læs mere

VURDERING AF NATURLIG NEDBRYDNING AF PCE I GRUNDVANDSMAGASIN VED ISOTOPFRAKTIONERING

VURDERING AF NATURLIG NEDBRYDNING AF PCE I GRUNDVANDSMAGASIN VED ISOTOPFRAKTIONERING VURDERING AF NATURLIG NEDBRYDNING AF PCE I GRUNDVANDSMAGASIN VED ISOTOPFRAKTIONERING Lektor Mette M. Broholm Institut for Miljø & Ressourcer, DTU/Orbicon A/S Associate Professor Daniel Hunkeler Ph.d.studerende

Læs mere

Indtryk fra Battelle-konferencen i Monterey, maj 2010

Indtryk fra Battelle-konferencen i Monterey, maj 2010 Indtryk fra Battelle-konferencen i Monterey, maj 2010 Termiske metoder Stimuleret reduktiv dechlorering Undersøgelsesmetoder Charlotte Riis, NIRAS ATV Øst Gå-hjem-møde DTU d. Termiske oprensningsmetoder

Læs mere

Low Level MIP/MiHPT. Et nyt dynamisk værktøj til kortlægning af forureningsfaner

Low Level MIP/MiHPT. Et nyt dynamisk værktøj til kortlægning af forureningsfaner Low Level MIP/MiHPT Et nyt dynamisk værktøj til kortlægning af forureningsfaner Malene Tørnqvist Front, NIRAS ATV Vintermøde Workshop om dynamiske undersøgelser 10. marts 2015 KORTLÆGNING AF FORURENINGSFANER

Læs mere

Statusnotat April 2010

Statusnotat April 2010 Nedbrydning af,,-t ved stimuleret reduktiv dechlorering Treatability-forsøg for lokaliteterne Baldersbækvej, Høje Taastrup Vej og Vasbyvej. Statusnotat April Mette M. Broholm og Charlotte Scheutz DTU Miljø

Læs mere

Vadsbyvej 16A Historisk perspektiv og feltmetoder. Thomas Hauerberg Larsen

Vadsbyvej 16A Historisk perspektiv og feltmetoder. Thomas Hauerberg Larsen Vadsbyvej 16A Historisk perspektiv og feltmetoder Thomas Hauerberg Larsen Forskellige andre overskrifter jeg kunne have valgt Historien om en succesoprensning hvordan vi fjernede 400 kg klorerede opløsningsmidler

Læs mere

Handlingsplaner ved større jordvarmeanlæg

Handlingsplaner ved større jordvarmeanlæg Handlingsplaner ved større jordvarmeanlæg Stine Juel Rosendal, COWI A/S 1 Handlingsplan ved etablering af jordvarmeanlæg Formål med at lave handlingsplan Indhold af handlingsplan Vanskeligheder bagatelgrænse

Læs mere

Vejledning. Til indretning af boringer. September 2014. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1 af 8

Vejledning. Til indretning af boringer. September 2014. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1 af 8 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Vejledning Til indretning af boringer September 2014 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1

Læs mere

IN SITU BIOLOGISK OPRENSNING AF GRUNDVANDSFORURENINGEN

IN SITU BIOLOGISK OPRENSNING AF GRUNDVANDSFORURENINGEN KRAFTIG FORURENING MED ATYPISKE FORURENINGSSTOFFER PÅ STOR INDUSTRILOKALITET IN SITU BIOLOGISK OPRENSNING AF GRUNDVANDSFORURENINGEN Ekspertisechef Charlotte Riis, NIRAS Projektleder Lisbeth Walsted, Seniorspecialist

Læs mere

Monitering, modellering og miljøvurdering af fuldskala afværge af TCE fourening ved stimuleret reduktiv deklorering

Monitering, modellering og miljøvurdering af fuldskala afværge af TCE fourening ved stimuleret reduktiv deklorering Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 Monitering, modellering og miljøvurdering af fuldskala afværge af TCE fourening ved stimuleret reduktiv deklorering Westergaard, Claus; Søndergaard, Gitte

Læs mere

Naturlig og stimuleret nedbrydning af 1,1,1-TCA. Charlotte Scheutz, Maria H. Hansen & Poul L. Bjerg

Naturlig og stimuleret nedbrydning af 1,1,1-TCA. Charlotte Scheutz, Maria H. Hansen & Poul L. Bjerg Naturlig og stimuleret nedbrydning af 1,1,1-TCA Charlotte Scheutz, Maria H. Hansen & Poul L. Bjerg Naturlig og stimuleret nedbrydning af 1,1,1-TCA Forfattere: Charlotte Scheutz, Maria Heisterberg Hansen

Læs mere

Redoxforhold mættet zone

Redoxforhold mættet zone Redoxforhold mættet zone Definition af redoxforhold mættet zone Redoxforhold er en samlet betegnelse for en række parametre der beskriver hvilke redoxprocesser der er dominerende i den pågældende mættede

Læs mere

Fjernelse af grundvandsforurening med mikroorganismer fremtidens løsning på fortidens synder?

Fjernelse af grundvandsforurening med mikroorganismer fremtidens løsning på fortidens synder? Fjernelse af grundvandsforurening med mikroorganismer fremtidens løsning på fortidens synder? Christian Nyrop Albers De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima- Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Redoxforhold i umættet zone (Bestemmelse af ilt, kuldioxid, svovlbrinte og metan i poreluft)

Redoxforhold i umættet zone (Bestemmelse af ilt, kuldioxid, svovlbrinte og metan i poreluft) Redoxforhold i umættet zone (Bestemmelse af ilt, kuldioxid, svovlbrinte og metan i poreluft) Definition af redoxforhold i umættet zone De fleste kemiske og biologiske processer i jord og grundvand er styret

Læs mere

VÆRKTØJSKASSEN OVERBLIK OG METODEOVERVEJELSER

VÆRKTØJSKASSEN OVERBLIK OG METODEOVERVEJELSER VÆRKTØJSKASSEN OVERBLIK OG METODEOVERVEJELSER Civilingeniør, ph.d. Nina Tuxen, Orbicon Undersøgelser frem for afværge - State of the Art Møde 20. maj 2009 RESUME Indlægget omhandler værktøjskassen til

Læs mere

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger DEL 2: RESULTATER AF SCREENING Gitte L. Søndergaard, Luca Locatelli, Louise Rosenberg, Philip J. Binning, Jens Aabling, Poul L. Bjerg ATV

Læs mere

Pilotprojekt med stimuleret in situ reduktiv deklorering - Hovedrapport

Pilotprojekt med stimuleret in situ reduktiv deklorering - Hovedrapport Pilotprojekt med stimuleret in situ reduktiv deklorering - Hovedrapport Torben Højbjerg Jørgensen, Lars Nissen, Laila Nielsen og Peter Alfred Petersen COWI A/S Maria Heisterberg Hansen, Charlotte Scheutz,

Læs mere

Carbonatsystemet og geokemi

Carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet og geokemi Definition af carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet udgøres af følgende ligevægte: CO 2 (aq) + H 2 O H 2 CO 3 (aq) H 2 CO 3 H + + HCO3 - HCO 3 - H + + CO 3 2- Kuldioxid

Læs mere

Sammenfattende redegørelse VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2. Løgumkloster

Sammenfattende redegørelse VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2. Løgumkloster VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2 Løgumkloster TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Marts 2016 Indhold Formalia... 3 Baggrund... 3 Sammenfattende redegørelse... 4 2 VVM-redegørelse

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Grundvandet på Agersø og Omø

Grundvandet på Agersø og Omø Grundvandet på Agersø og Omø Drikkevand også i fremtiden? Grundvandet skal beskyttes Drikkevandet på Agersø og Omø kommer fra grundvandet, som er en næsten uerstattelig ressource. Det er nødvendigt at

Læs mere

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12 Biogas by Page 1/12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvad er biogas?... 3 Biogas er en form for vedvarende energi... 3 Forsøg med biogas:... 7 Materialer... 8 Forsøget trin for trin... 10 Spørgsmål:...

Læs mere

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? Kemiingeniør Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune, Miljøafdelingen ATV Jord og Grundvand Praktiske erfaringer med indsatser til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Udført for: Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Udført af: Poul Larsen, Per Loll Claus Larsen og Maria Grøn fra

Læs mere

Konceptuelle modeller

Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller fra indledende undersøgelser til videregående undersøgelser, inddragelse af geologi, hydrogeologi, transportprocesser, forureningsspredning og indeklima. ATV-Vest

Læs mere

Bilag 1 Vandværksskemaer

Bilag 1 Vandværksskemaer Bilag 1 Vandværksskemaer På de følgende sider vises vandværkskemaer for de ti vandværker/kildepladser i Søndersø Indsatsområde. Der er anvendt følgende opbygning: 1) Kort over indvindingsoplandet På første

Læs mere

Formål. Risikovurdering i moræneler er kompleks

Formål. Risikovurdering i moræneler er kompleks Risikovurdering af forurening i moræneler Processer, modellering og værktv rktøj Julie hambon, Poul L. Bjerg og Philip J. Binning DTU Miljø Formål Risikovurdering i moræneler er kompleks vordan udfører

Læs mere

Undersøgelser af fri fase praktiske erfaringer

Undersøgelser af fri fase praktiske erfaringer Undersøgelser af fri fase praktiske erfaringer Charlotte Riis, NIRAS 26. november 2009 ATV Øst gå-hjem møde, DTU Tak til: Maria Heisterberg Hansen, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS Inger Asp Fuglsang,

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 20 ILTOPTAGELSE I TANKE, UNDER TRANSPORT OG UNDER TAPNING 20.1 Procesidentifikation Denne procedure vedrører opbevaring, transport (pumpning) og tapning, hvorunder øllet potentielt kan bringes i forbindelse

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Januar 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk

Læs mere

Poul L. Bjerg Gregory Lemaire Ursula McKnight og mange flere. Sandra Roost (Orbicon) Sanne Nielsen (tidl. Orbicon, nu Region Syd)

Poul L. Bjerg Gregory Lemaire Ursula McKnight og mange flere. Sandra Roost (Orbicon) Sanne Nielsen (tidl. Orbicon, nu Region Syd) Kan en model for fortynding i vandløb bidrage til bestemmelse af forureningsflux, kildeopsporing og konceptuel forståelse ved forureningsundersøgelser? Poul L. Bjerg Gregory Lemaire Ursula McKnight og

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE RISIKO FOR RECIPIENTEN

KÆRGÅRD PLANTAGE RISIKO FOR RECIPIENTEN KÆRGÅRD PLANTAGE RISIKO FOR RECIPIENTEN Civilingeniør, ph.d. Mette Christophersen Områdechef Trine Korsgaard Region Syddanmark ATV MØDE MEGA SITES OPRENSNING, REGULERING OG EKSPORT SCHÆFFERGÅRDEN 25. april

Læs mere

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg.

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg. Dato: 23-11-2015 Sagsnr.: 09/21960 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Skodborg Vandværk Gejlager 6A 6630 Rødding Sendt pr. mail til: post@skodborgvandvaerk.dk Regulering af vandindvindingstilladelse

Læs mere

Pesticider i grundvand. Nina Tuxen

Pesticider i grundvand. Nina Tuxen Pesticider i grundvand Nina Tuxen Tilbage Fund i grundvand Stoffer Punktkilder Prøv lykken 100 100 100 100 200 200 200 200 300 300 300 300 400 400 400 400 Fund i grundvand 100 Hvilken kemisk årsag er hyppigst

Læs mere

Baggrund og formål. Formål Bedre procesforståelse Bedre grundlag for risikovurdering og vurdering af afværgetiltag Vurdering af nye metoder

Baggrund og formål. Formål Bedre procesforståelse Bedre grundlag for risikovurdering og vurdering af afværgetiltag Vurdering af nye metoder Konceptuel model for chlorerede opløsningsmidler - fordeling og processer i moræneler. ar vi et samlet overblik? Mette M. Broholm1, Ida Damgaard1, Cong Lu1, Julie Chambon1, Carsten S. Jacobsen2, Daniel

Læs mere

Undersøgelse af passiv ventilation

Undersøgelse af passiv ventilation Ringe Tjære- og Asfaltfabrik, Villavej 15, 5750 Ringe Undersøgelse af passiv ventilation Marts 2007 Rekvirent Region Syddanmark Jordforureningsafdelingen Damhaven 12 7100 Vejle Telefon 76 63 10 00 Hans

Læs mere

BASISK HYDROLYSE VED HØFDE 42

BASISK HYDROLYSE VED HØFDE 42 BASISK HYDROLYSE VED HØFDE 42 Diplomingeniør Eva Bang Rasmussen Diplomingeniør Majbritt Skovgaard Lauritsen Ingeniørhøjskolen i Århus ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET

Læs mere

Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning

Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning Vintermøde 2017, civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki kats@orbicon.dk Og mange andre fra

Læs mere

Undersøgelser til vurdering af stimuleret in-situ reduktiv deklorering ved oprensning grundvandsforurening

Undersøgelser til vurdering af stimuleret in-situ reduktiv deklorering ved oprensning grundvandsforurening Undersøgelser til vurdering af stimuleret in-situ reduktiv deklorering ved oprensning grundvandsforurening af Middelfartvej 126, Odense Lokalitet nr. 461-123 August 2004 461-123 Fyns Amt Middelfartvej

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de

Læs mere

Stabilisering af arsen-, krom- og kobberforurenet. Sanne Skov Nielsen, PhD-studerende DTU Miljø

Stabilisering af arsen-, krom- og kobberforurenet. Sanne Skov Nielsen, PhD-studerende DTU Miljø Stabilisering af arsen-, krom- og kobberforurenet jord med okkerslam Sanne Skov Nielsen, PhD-studerende DTU Miljø Baggrund Arsen er mobilt og udvaskes let til grundvandet Op mod 227 lokaliteter i DK (Miljøstyrelsen,

Læs mere

Monitering, modellering og miljøvurdering af fuldskala afværge af TCE fourening ved stimuleret reduktiv deklorering

Monitering, modellering og miljøvurdering af fuldskala afværge af TCE fourening ved stimuleret reduktiv deklorering Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 24, 2017 Monitering, modellering og miljøvurdering af fuldskala afværge af TCE fourening ved stimuleret reduktiv deklorering Westergaard, Claus; Søndergaard, Gitte

Læs mere

Notat om anvendelsen af mælkesyrebakterier og gærekstrakt

Notat om anvendelsen af mælkesyrebakterier og gærekstrakt Notat om anvendelsen af mælkesyrebakterier og gærekstrakt til forsuring af kvæggylle Af Amparo Gómez Cortina og Mathias Andersen, AgroTech NOTAT AF ACO, MXA. AGROTECH oktober 2015 1. INDLENING I forbindelse

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand Helle Overgaard, Region Hovedstaden ATV Vintermøde, 10.-11. marts 2015 Deltagere i følgegruppe Miljøstyrelsen

Læs mere

RemS. Inddata til LCA screening

RemS. Inddata til LCA screening T1 Opgravning inklusiv jordrensning Volumen af jord, der opgraves m3 1.000 - Andel med små maskiner/trange forhold % 10 Forureningstype (se note) Olie Ikke aktiv Undersøgelser (miljø og geoteknik) ------------

Læs mere

OPI Projekt: Udvikling af en biologisk reaktor til rensning for pesticider. /Foto: Christian Nyrop Albers, GEUS/

OPI Projekt: Udvikling af en biologisk reaktor til rensning for pesticider. /Foto: Christian Nyrop Albers, GEUS/ OPI Projekt: Udvikling af en biologisk reaktor til rensning for pesticider /Foto: Christian Nyrop Albers, GEUS/ OPI: Offentlig privat innovations partnerskab Parterne: Region Sjælland Videncenter for Jordforurening

Læs mere

Vurdering af stimuleret in-situ reduktiv dechlorering i moræneler matrix Gl. Kongevej 39, Vesterbro

Vurdering af stimuleret in-situ reduktiv dechlorering i moræneler matrix Gl. Kongevej 39, Vesterbro Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 13, 2017 Vurdering af stimuleret in-situ reduktiv dechlorering i moræneler matrix Gl. Kongevej 39, Vesterbro Damgaard, Ida; Janniche, Gry Sander; Chambon, Julie Claire

Læs mere

Case fra Ebeltoft Kommune Pumpeledning fra Tirstrup

Case fra Ebeltoft Kommune Pumpeledning fra Tirstrup Case fra Ebeltoft Kommune Pumpeledning fra Tirstrup Temadag om lugt og svovlbrinte i afløbssystemer 15. Juni 2006 Ved Lilian Kloster Ebeltoft Kommunale Kloakforsyning, Driftsafdelingen Lugtgener fra Tirstrup-Rosmus-Balle-kloakledningen

Læs mere

Ventilation (SVE) på tre lokaliteter observationer og refleksioner

Ventilation (SVE) på tre lokaliteter observationer og refleksioner Ventilation (SVE) på tre lokaliteter observationer og refleksioner Vintermøde 7.-8. marts 2017 Thomas Hauerberg Larsen, Kresten Andersen, Anna Toft, Flemming Vormbak, Ida Damgaard, Mariam Wahid, Kim Sørensen,

Læs mere

Udfordringer med nedbrydningsprodukter ved stimuleret reduktiv dechlorering som afværgeteknik. Miljøprojekt nr. 1445, 2012

Udfordringer med nedbrydningsprodukter ved stimuleret reduktiv dechlorering som afværgeteknik. Miljøprojekt nr. 1445, 2012 Udfordringer med nedbrydningsprodukter ved stimuleret reduktiv dechlorering som afværgeteknik Miljøprojekt nr. 1445, 2012 Titel: Udfordringer med nedbrydningsprodukter ved stimuleret reduktiv dechlorering

Læs mere

Tidl. Concresive 1366. Erst. PCI Apogel F Marts. 2015 erst. feb. 2014

Tidl. Concresive 1366. Erst. PCI Apogel F Marts. 2015 erst. feb. 2014 PRODUKTBESKRIVELSE MasterInject 1360 er en 2-komponent, epoxybaseret injektionsharpiks med lav viskositet. Den bruges til injektion med lavt/højt tryk og tyngdekraftbaseret indføring i revner i beton for

Læs mere

Tanken og dieselpest. Rør for påfyldning og pejling

Tanken og dieselpest. Rør for påfyldning og pejling Bekæmp dieselpest Dieselpest kan være en stor trussel for din dieselolie, og det er derfor vigtigt, at du forebygger de bakterier, som skyldes dieselpest. Tanken og dieselpest Herunder ser du en almindelig

Læs mere

INTRODUKTION TIL GEOPROBE SYSTEMET. Ekspertisechef, Anders G. Christensen, NIRAS A/S ATV Temadag 10. Marts 2014, Vingsted.

INTRODUKTION TIL GEOPROBE SYSTEMET. Ekspertisechef, Anders G. Christensen, NIRAS A/S ATV Temadag 10. Marts 2014, Vingsted. INTRODUKTION TIL GEOPROBE SYSTEMET Ekspertisechef, Anders G. Christensen, NIRAS A/S ATV Temadag 10. Marts 2014, Vingsted. INDHOLD Kort introduktion til metoden bag GeoProbe Behovet for indsamling af data

Læs mere

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K. Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i Horsens

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K. Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i Horsens Regionshuset Horsens Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K Jord og Råstoffer Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5199 www.jordmidt.dk Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i

Læs mere

HVORDAN VÆLGES DEN OPTIMALE METODE TIL KILDEFJERNELSE?

HVORDAN VÆLGES DEN OPTIMALE METODE TIL KILDEFJERNELSE? HVORDAN VÆLGES DEN OPTIMALE METODE TIL KILDEFJERNELSE? Fagleder, civilingeniør Torben Højbjerg Jørgensen COWI A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT MEST

Læs mere

Sammenfatning af undersøgelserne på Grindsted Gl. Losseplads. Peter Kjeldsen og Poul L. Bjerg

Sammenfatning af undersøgelserne på Grindsted Gl. Losseplads. Peter Kjeldsen og Poul L. Bjerg Sammenfatning af undersøgelserne på Grindsted Gl. Losseplads Peter Kjeldsen og Poul L. Bjerg Baggrund Mange forureningskilder i Grindsted by der potentielt kan true drikkevandskvaliteten og Grindsted Å

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

for Svanemærket vaskehal med Biologisk vandrensningsanlæg for

for Svanemærket vaskehal med Biologisk vandrensningsanlæg for Bilag 4 - Spildevandsteknisk redegørelse Dato: rev. 16.07.2014 [Skriv et citat fra dokumentet, eller gengiv en interessant pointe. Du kan placere tekstboksen et hvilket som helst sted i dokumentet. Brug

Læs mere

Henning Weismann Susanne Weismann Vejlevej 102 7330 Brande. 1. november 2012

Henning Weismann Susanne Weismann Vejlevej 102 7330 Brande. 1. november 2012 Henning Weismann Susanne Weismann Vejlevej 102 7330 Brande 1. november 2012 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra oplags- og behandlingsplads Brande Metalkøb, Vejlevej 102, Brande Preben Poulsen

Læs mere

: Bilag 1: Oversigtsplan med potentielle forureningskilder og placering af prøvetagningspunkter. Lykkegårdsvej 48 6000 Kolding Matr. nr.

: Bilag 1: Oversigtsplan med potentielle forureningskilder og placering af prøvetagningspunkter. Lykkegårdsvej 48 6000 Kolding Matr. nr. Teknisk notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T 8228 1400 F 8228 1401 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Oplæg til forureningsundersøgelse for Lykkegårdsvej 48, 6000 Kolding 22. februar 2016 Vores reference:

Læs mere

Notat om VVM-screening af to undersøgelsesboringer. 1. Projektbeskrivelse

Notat om VVM-screening af to undersøgelsesboringer. 1. Projektbeskrivelse Notat om VVM-screening af to undersøgelsesboringer 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Dansk Miljørådgivning for OM To undersøgelsesboringer til ca. 30 meter under terræn I vejareal på Tranevej

Læs mere

BRUG AF TUNGMETALHOLDIGE PESTICIDER I FRUGTPLANTAGEN GULDBORGHAVE

BRUG AF TUNGMETALHOLDIGE PESTICIDER I FRUGTPLANTAGEN GULDBORGHAVE BRUG AF TUNGMETALHOLDIGE PESTICIDER I FRUGTPLANTAGEN GULDBORGHAVE Cand.pharm. Abelone Christensen Skude & Jacobsen A/S ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET

Læs mere

Fjordbundens betydning for omsætningen af næringsstoffer

Fjordbundens betydning for omsætningen af næringsstoffer Fjordbundens betydning for omsætningen af næringsstoffer Henrik Fossing Aarhus Universitet Institut for Bioscience Aftensejlads på Limfjorden 16.8.5 www.lemvig.com/luftfotos.htm Indledning Fjordbundens

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Odense Projektudviklingsselskab A/S Fynsvej 9 5500 Middelfart Erhverv og Bæredygtighed Landbrug og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET?

ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET? ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET? Seniorforsker Birgitte Hansen, GEUS Lektor Søren Munch Kristiansen, Geologisk Institut, Aarhus Universitet Civilingeningeniør, ph.d. Flemming Damgaard Christensen,

Læs mere

Uorganiske sporstoffer

Uorganiske sporstoffer Uorganiske sporstoffer Grundvandsovervågning Ved udgangen af 999 var der ca. 95 aktive filtre, som var egnede til prøvetagning og analyse for uorganiske sporstoffer. I perioden 993 til 999 er mere end

Læs mere

Lok.nr. 565-78002: Storegade 86, Holsted. Supplerende undersøgelser og vurdering af indeklimapåvirkning på Storegade 86 og omkringliggende ejendomme

Lok.nr. 565-78002: Storegade 86, Holsted. Supplerende undersøgelser og vurdering af indeklimapåvirkning på Storegade 86 og omkringliggende ejendomme Lok.nr. 56578002: Storegade 86, Holsted Supplerende undersøgelser og vurdering af indeklimapåvirkning på Storegade 86 og omkringliggende ejendomme Journalnr. 08/19121 Juli 2012 PROJEKT Supplerende undersøgelser

Læs mere

Fra spildevand... -til til badevand KOMMUNE. Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ

Fra spildevand... -til til badevand KOMMUNE. Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ Fra spildevand... -til til badevand Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Mr. Flush Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Rundt om spildevandet 1. Både boliger og virksomheder

Læs mere

Afgravning Høj Lav Høj Tabel 1. Oversigt over de afprøvede afværgeteknologier.

Afgravning Høj Lav Høj Tabel 1. Oversigt over de afprøvede afværgeteknologier. HØFDE 42, POTENTIALE FOR BIOLOGISK NEDBRYDNING Af Morten Bondgaard, Region Midtjylland Marts 2010 RESUMÉ Undersøgelser har vist, at der foregår en naturlig, ikke-stimuleret biologisk nedbrydning af forureningskomponenterne

Læs mere

Versionnr. 2014/01 GASSER. - i hverdagen

Versionnr. 2014/01 GASSER. - i hverdagen Versionnr. 2014/01 GASSER - i hverdagen Læs mere om Strandmøllen A/S og om vores gasser på www.strandmollen.dk GASSER I HVERDAGEN Mennesker der ikke har en professionel tilknytning til gasbranchen, har

Læs mere

Københavns Kommunes LAR-håndbog

Københavns Kommunes LAR-håndbog Københavns Kommunes LAR-håndbog Jan Burgdorf Nielsen Dag- och dräneringsvatten, 19-20 oktober 2011 konferens på SLU Alnarp Københavns Kommunes LAR-håndbog Historie Skybrud og LAR Hvor kan LAR anvendes?

Læs mere

Disposition. Hydrologi i byer og kilder til forurening i byen. Klimaforandringer. Case Eskelund. Case Horsens havnebasin/fjord.

Disposition. Hydrologi i byer og kilder til forurening i byen. Klimaforandringer. Case Eskelund. Case Horsens havnebasin/fjord. www.regionmidtjylland.dk Punktkilder, grundvand og klimaforandringer Erfaringer fra risikovurderinger i Region Midtjylland. Rolf Johnsen Disposition Hydrologi i byer og kilder til forurening i byen Klimaforandringer

Læs mere

GrundRisk beregningseksempel ATV møde om GrundRisk 29. november 2016

GrundRisk beregningseksempel ATV møde om GrundRisk 29. november 2016 GrundRisk beregningseksempel ATV møde om GrundRisk 29. november 2016 Baggrund I får en lynudgave af baggrunden til Temadagen, så spring endelig over til spørgsmålene på side 4! På Rugårdsvej 234-238 i

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Notat Jord & Affald J.nr. MST-781-00099 Ref. jeaab Den 7. oktober 2010 Redegørelse over de 13 kortlagte grunde, hvorpå

Læs mere

Vurdering af naturlig nedbrydning af PCE i grundvandsmagasin ved isotopfraktionering

Vurdering af naturlig nedbrydning af PCE i grundvandsmagasin ved isotopfraktionering Vurdering af naturlig nedbrydning af PCE i grundvandsmagasin ved isotopfraktionering Mette M. Broholm 1,2, Daniel Hunkeler 3, Yumiko Abe 3, Simon Jeannotat 3, Ramon Aravena 4, Claus Westergaard 2, Carsten

Læs mere

Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 400.000 m³ grundvand 7.juli.

Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 400.000 m³ grundvand 7.juli. Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 400.000 m³ grundvand 7.juli. 2015 Billund Kommune meddeler hermed Billund Vand A/S tilladelse til

Læs mere

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011 Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2011 April 2011 Indhold Indledning.... 3 Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen... 6 Mindske sundhedsrisikoen....

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Skumsæbe Vision uden parfume PR-nr.: - Synonymer: 12599 - Skumsæbe Vision

Læs mere

Naverland 26 Hvad er problemet for vandforsyningerne? Og hvordan har forsyningerne håndteret forureningen

Naverland 26 Hvad er problemet for vandforsyningerne? Og hvordan har forsyningerne håndteret forureningen > Naverland 26 Hvad er problemet for vandforsyningerne? Og hvordan har forsyningerne håndteret forureningen Af Liselotte Clausen, Henrik Nicolaisen (Glostrup Forsyning) og Karoline M. Jensen (HOFOR) Glostrup

Læs mere

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette.

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker reduceres. Tagvand

Læs mere