Vedtægt for Museum Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for Museum Sjælland"

Transkript

1 Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr af , med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven, lov nr af med senere ændringer Bekendtgørelse om museer, bekendtgørelse nr af Bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer, bekendtgørelse nr af Museet er godkendt som tilskudsberettiget i henhold til museumsloven 1. Museets navn og adresse Museets navn er Museum Sjælland. Museet er en selvejende institution med hovedadresse: Klosterstræde 18, Holbæk. Museum Vestsjælland Odsherreds Museum Malergården Odsherreds Kunstmuseum Bakkekammen 45 Holbæk Museum Kalundborg Museum Sorø Museum Slagelse Museum Ringsted Museum & Arkiv Flakkebjerg Skolemuseum Skælskør Bymuseum Fællesmagasinet Ugerløse 2. Museets status, formål og virkeområde Museum Sjælland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum for Holbæk, Kalundborg, Ringsted, Sorø, Odsherred og Slagelse Kommuner Museets geografiske ansvarsområde er Holbæk, Kalundborg, Ringsted, Sorø, Odsherred og Slagelse Kommuner. Museets emnemæssige ansvarsområde, er kulturhistorien, herunder arkæologi, i ovenstående geografiske område. Museets tidsmæssige ansvarsområde omfatter forhistorie, middelalder, renæssance og nyere tid. SEKRETARIAT Klosterstræde Holbæk, Danmark T CVR: dk Inden for sit ansvarsområde arbejder museet endvidere med kunst med tilknytning til museets geografiske ansvarsområde, hvor denne er af betydning for forståelsen af den lokale kulturhistorie. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for ovenstående ansvarsområder at virke for sikringen af Danmarks 1/7

2 kulturarv og belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu. Museet skal sikre, at samlingerne er tilgængelige for offentligheden og skal stille dem til rådighed for forskning samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger. 2.5 Indsamling, registrering, forskning og formidling skal finde sted inden for den geografiske, tids- og emnemæssige afgrænsning af museets godkendte ansvarsområde. Genstande, der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til andet relevant museum. 3. Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder Museet er underlagt museumsloven og lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet med tilhørende bekendtgørelse og de deri til enhver tid gældende bestemmelser. 3.2 Museet er en del af Danmarks offentlige museumsvæsen og dermed forpligtet til aktivt at samarbejde med andre museer. 3.3 Museet samarbejder inden for sit ansvarsområde med myndigheder, der varetager fredning og fysisk planlægning, og herunder varetage lovpligtige opgaver, der fremover måtte delegeres til museet. 3.4 Museet indberetter løbende sin indsamling til relevante centrale registre. 3.5 Museet deltager i internationalt samarbejde inden for sit ansvarsområde. 4. Museets bestyrelse Museets bestyrelse er ansvarlig for museets drift. Bestyrelsen består af 11 medlemmer. 4.2 Bestyrelsens sammensætning er følgende: Kommunalbestyrelserne i Holbæk, Kalundborg, Ringsted, Sorø, Odsherred og Slagelse Kommuner vælger hver et bestyrelsesmedlem og en suppleant for bestyrelsesmedlemmet i deres midte. Valgperioden følger den kommunale valgperiode. Kommunernes kulturchefer vælger i fællesskab tre bestyrelsesmedlemmer med udgangspunkt i disses faglige og forretningsmæssige kunnen. Valgperioden er etårig. Museets fastansatte medarbejdere vælger to bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er etårig. 4.3 Museets virksomhed er underlagt den til enhver tid gældende museumslov og lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet med tilhørende bekendtgørelse. 2/7

3 4.4 Bestyrelsen konstituerer sig hvert år inden udgangen af marts måned med formand og næstformand. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed bortset fra beslutning om vedtægtsændringer og ophør, jfr. neden for punkt Bestyrelsen afholder mindst fire årlige møder. 4.6 Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden. 4.7 De bidragende kommuner pålægger bestyrelsen, at der i perioden frem til udgangen af 2014 arbejdes på at etablere et museum på fagligt og kvalitetsmæssigt højt niveau funderet på et forretningsmæssigt professionelt grundlag. Bestyrelsen skal inden udgangen af 2014 sikre, at vedtægterne ændres i overensstemmelse med denne intention. Ambitionen er beskrevet i notatet fra Kommunernes Landsforening af 11. oktober Museets daglige ledelse og personale Museets personale skal i omfang og sammensætning stå i rimeligt forhold til museets størrelse, økonomi, ansvarsområde og arbejdsplan. 5.2 Til at forestå museets daglige ledelse ansætter bestyrelsen en museumsfagligt uddannet, heltidsansat museumsleder. 5.3 Det påhviler bestyrelsen at holde Kulturstyrelsen underrettet til enhver tid om hvem, der varetager den daglige ledelse af museet. 5.4 Museets leder har inden for den af bestyrelsen vedtagne arbejdsplan med tilhørende budget det museumsfaglige og ledelsesmæssige ansvar for museets samlede virksomhed. 5.5 Museets leder ansætter og afskediger personale. 5.6 Museets leder virker som bestyrelsens sekretær og er i alle tilfælde tilforordnet bestyrelsen (uden stemmeret). 5.7 Museets personale skal have mulighed for efter- og videreuddannelse /7

4 6. Museets budget og arbejdsplan Museets leder skal årligt udarbejde arbejdsplan og budget. Arbejdsplan og budget skal forelægges bestyrelsen til godkendelse på det sidste møde forud for det følgende regnskabsår. 6.2 Budgettet skal inden for de angivne frister indsendes til Kulturstyrelsen, hovedtilskudsyder og de bidragende kommuner. 6.3 I det første år i hver ny kommunal valgperiode udarbejder museets leder forslag til arbejdsplan efter retningslinjer fastsat af Kulturstyrelsen. Arbejdsplanforslaget behandles og godkendes af bestyrelsen. Den godkendte arbejdsplan sendes til Kulturstyrelsen, hovedtilskudsyder og de bidragende kommuner senest 15. december i det aktuelle forenings år. 6.4 Planen skal angive, hvilke nærmere bestemte opgaver, museet påregner at udføre inden for sit ansvarsområde de følgende år. 6.5 Museet drager omsorg for samlingernes forsvarlige opbevaring og nødvendige konservering. 6.6 Museet skal ved aktivt formidlingsarbejde gøre sine samlinger og sin viden tilgængelig for flest mulige befolkningsgrupper. 7. Museets regnskab og beretning m.v. Museets regnskabsår følger kalenderåret. Revideret regnskab og beretning forelægges bestyrelsen til godkendelse inden udløbet af maj måned i det følgende år. 7.2 Regnskabet føres ifølge den af Kulturstyrelsen udarbejdede kontoplan. 7.3 Museets regnskab revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor i overensstemmelse med den til enhver tid gældende regnskabsinstruks. 7.4 Museets leder er ansvarlig for forvaltningen af museets indtægter og udgifter. Inden for det godkendte budget med tilhørende arbejdsplan/budgetkommentarer har museets leder fuld dispositionsret. Museets leder, eller den dertil bemyndigede, skal godkende og attestere udgifts- og indtægtsbilag. 7.5 Årsregnskabet afgives efter retningslinjer fastsat af Kulturstyrelsen. 4/7

5 7.6 Regnskabet påtegnes af museets bestyrelse og museets daglige leder samt af museets revision. Revisionspåtegninger skal angive, at revisionen er udført i overensstemmelse med den af Kulturministeriet fastsatte revisionsinstruks for museer, der modtager statstilskud efter museumsloven. 7.7 Museets leder udarbejder årsberetning efter retningslinjer fra Kulturstyrelsen. Beretningen skal efter godkendelse af bestyrelsen, sammen med årsregnskabet indsendes til hovedtilskudsyder og de bidragende kommuner. Det af hovedtilskudsyder godkendte regnskab og beretning indsendes til Kulturstyrelsen inden 15. juni efterfølgende år. 7.8 Bestyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af museets formue. 7.9 Museets formue, herunder værdipapirer, forvaltes af et pengeinstitut. Museets daglige forretningskonti, hvortil indgår tilskud m.v. skal henstå i et pengeinstitut Forbrug af formue, herunder henlæggelser, kan kun ske med bestyrelsens godkendelse eller efter vedtægt, godkendt af bestyrelsen Væsentlig nedbringelse af museets formue kan alene ske med tilslutning fra hovedtilskudsyder og de bidragende kommuner Udskillelse, kassation, sikring m.v. Udskillelse (herunder kassation) af genstande fra samlingerne til andre end statslige og statsstøttede museer kan kun ske efter godkendelse fra Kulturstyrelsen, jfr. bekendtgørelse om museer. 8.2 Deponering af genstande til andre end offentlige institutioner kan kun ske efter forelæggelse for Kulturstyrelsen Hvis museet ønsker at udskille, kassere eller deponere genstande kan dette alene ske efter inddragelse af den bidragende kommune, hvorfra genstandende rent geografisk stammer Genstande eller samlinger, der er behæftede med klausuler, må ikke modtages uden forelæggelse for Kulturstyrelsen. 8.4 Museet skal træffe nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af samlingerne mod brand, tyveri og hærværk. 5/7

6 8.5 Skade på samlingerne samt tyveri fra samlingerne skal snarest indberettes til Kulturstyrelsen. 9. Museets offentlige tilgængelighed Museet skal være åbent på forud bekendtgjorte åbningstider, der skal stå i rimeligt forhold til museets størrelse. 9.2 Museets samlinger som helhed, herunder registre, magasiner, biblioteker m.v., skal til enhver tid være offentligt tilgængelig efter forudgående aftale. 9.3 Optegnelser, foto m.v. kan undergives begrænsninger i forhold til offentlighedens adgang og brug, når hensyn til museets meddelere taler derfor, jf. gældende lovgivning. 10. Vedtægtsændring og tilsyn Museum Sjællands vedtægter og senere ændringer, herunder beslutning om ophør, skal godkendes af den offentlige hovedtilskudsyder. Ansvarsområde samt ændringer heri skal godkendes af Kulturstyrelsen Vedtægtsændringer m.v., som nævnt i 10.1, tiltrædes af mindst 2/3 af museets bestyrelse Museets virksomhed, herunder samlingernes konserverings- og registreringsmæssige tilstand og opbevaringsforhold, er undergivet tilsyn af Kulturstyrelsen Samlingerne er underlagt revision i.h.t. bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer. 11. Ophør Såfremt museet må ophøre, afgør Kulturministeren efter forhandling med museets hovedtilskudsyder, hvorledes der skal forholdes med museets samling Inden der optages forhandling med Kulturministeren skal de bidragende kommuner inddrages, således at den enkelte bidragende kommune har mulighed for at komme med en udtalelse, som indgår i forhandlingsgrundlaget Museets eventuelle formue deles forholdsmæssigt mellem de bidragende kommuner svarende til den enkelte kommunes bidrag i det kalenderår, hvori museet ophører Det påhviler den afgående bestyrelse at træffe alle nødvendige driftsmæssige foranstaltninger til sikring af en forsvarlig afvikling af museets aktiviteter og forpligtelser (det vil sige træffe beslutning om overdragelse af løsøre, der ikke er 6/7

7 omfattet af afsnit 11.1 (samlingen), overdragelse af eventuelle bygninger samt ophævelse af eventuelle aftaler med tredjemand m.v.) 7/7

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S 1. februar 2007 2 Indholdsfortegnelse 1.0 NAVN OG HJEMSTED... 3 2.0 SELSKABETS DELTAGERE... 3 3.0 SELSKABSFORM... 3 4.0 FORMÅL OG OMRÅDETS AFGRÆNSNING... 3 5.0 OPGAVER...

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne. VEDTÆGTER 2012 De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a Amalievej 20 1875 Frederiksberg C. Denmark CVR- nr. 82 28 90 11 tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.dk VEDTÆGTER

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Vedtægter Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Navn, hjemsted og formål 1 1. Foreningens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening, almen boligorganisation med begrænset ansvar (forkortet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet en sammenslutning

Læs mere

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er s ak as s e Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Indhold Afsnit 1...... 2 Formål og hjemsted, 1... 2 Afsnit 2...... 2 Statsanerkendelsen, 2-3... 2 Afsnit 3......

Læs mere