NYT FRA ND REVISION. Når domstolene giver skatteyderne ret.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA ND REVISION. Når domstolene giver skatteyderne ret. www.nd-revision.dk"

Transkript

1 NYT FRA ND REVISION NR Når domstolene giver skatteyderne ret Alle skatteydere med tilsvarende forhold kan få deres skatteansættelse genoptaget. Læs inde i bladet: Sidste nyt fra Braget i Kolding Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND Revision Side 2 Der er hvert år et stort antal sager, hvor skatteydere og skattemyndighederne ikke kan blive enige om fortolkningen af en eller flere af de mange lovparagraffer, der er med til at bestemme skatternes eller afgifternes størrelse. Disse uoverensstemmelser kan så indbringes for Landsskatteretten eller domstolene, som herefter træffer afgørelse om den konkrete sag. Det er langt fra i alle sager, at myndighedernes fortolkning vinder. Afgørelser, der går myndighederne imod, kan ofte have betydning for andre skatteydere. I sager, hvor skattepraksis bliver underkendt af domstolene, kan alle andre skatteydere med tilsvarende forhold efter ansøgning få deres skatteansættelse genoptaget. Som regel udsender ToldSkat et såkaldt genoptagelsescirkulære, hvor mulighederne nærmere beskrives. Ordinær genoptagelse En skatteyder, der ønsker at få ændret sin skatteansættelse, skal senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde en ændring. Ekstraordinær genoptagelse Hvis praksis bliver endelig underkendt, kan skatteydere anmode om at få sager om tilsvarende forhold genoptaget. Man kan anmode om at få genoptaget sager fra og med det indkomstår, som den afgjorte sag vedrører eller alternativt op til fem indkomstår tilbage fra det tidspunkt, den endelige underkendelse af praksis foreligger. Eksempler på praksisændring Som omtalt ovenfor falder ikke alle sager ud til myndighedernes fordel. Fra de senere år kan bl.a. nævnes - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. nedenstående sager, som har betydet ændring af skattepraksis: 1. Moms af rykkergebyrer Landsskatteretten fastslog i en kendelse fra november 2003, at rykkergebyrer ikke er momspligtige, men i stedet for skal betragtes som et standardiseret og objektivt grundlag for godtgørelse af de omkostninger, der er i forbindelse med at foretage en påmindelse for en manglende betaling. 2. Periodisering af forudbetalte omkostninger Landskatteretten fastslog i en kendelse fra august 2003, at forudbetalte driftsudgifter, der maksimalt dækker 12 måneder, ikke skal periodiseres skattemæssigt, men kan trækkes fra i betalingsåret. 3. Fradrag for advokat- og revisorudgifter Højesteret har ved en dom i juni 2004 bestemt, at et holdingselskab kan anses for at udøve erhvervsvirksomhed. Dermed kan selskaber opnå fradrag for advokat- og revisorudgifter i forbindelse med køb af selskaber. 4. Ikke AM-bidrag af sygedagpenge mv. Landsretten bestemte i september 2003, at der ikke skal betales AM-bidrag af sygedagpenge, når modtageren er en selvstændig erhvervsdrivende, der benytter virksomhedsordningen. Se nærmere om denne kendelse inde i bladet. Ovenstående er de seneste eksempler på praksisændring. Kontakt ND REVISION for yderligere information om disse og andre ændringer. Når arbejdsgiveren betaler transporten Medarbejderobligationer et overset personalegode Ny praksis for beskatning af brobizz Nye pensionsmuligheder for selvstændige Danmarks økonomi Nyttige satser Side 3 Side 4-5 Selvstændige kan få AM-bidrag retur Passer skatten for 2004? Finanslovsforliget Side 6 Side 7 Side 8

2 Sidste nyt fra Sidste frist for at hæve feriepenge fra 2002 Skal søges udbetalt inden udgangen af september 2004 Forskudsregistreringen for ,5 pct. stigning i indkomsterne fra 2003 til 2005 Regulering af beløbsgrænser i skattelovgivningen i 2005 Reguleringen sker med 2,2 pct. Skattefrie sundhedsundersøgelser Nyt skattefrit personalegode Den første lovbølge på skatteområdet Det nye folketingsår indledt med otte forslag fra skatteministeren Selvstændige får bedre muligheder for pensionsopsparing Selvstændige kan fra i år vælge at indbetale op til 30 pct. af virksomhedens overskud på en pensionsordning Stigende jordpriser ved ejendomsvurderingen Hektarpriserne stiger pct. ved vurderingen pr. 1. oktober 2004 Acontoskat skal betales senest den 22. november 2004 Eventuel overskydende skat for 2003 anvendes til dækning af acontoskatten Kontor i hjemmet Hjemmearbejdspladser vinder frem, men der er kun sjældent fradrag Sådan udbetales overskydende acontoskat Overskydende skat modregnes i rate 2 af den ordinære acontoskat Forældelsesreglerne for moms og afgifter Tre år i stedet for tidligere fem år 2005-satserne for kørselsfradrag og skattefri godtgørelse er fastsat Mindre stigninger i forhold til 2004 Braget i Kolding Hurtig politisk reaktion må formodes at reducere fremtidige risici og vanskeliggøre salget af fyrværkeri. Takket være en meget dygtig politimand blev katastrofen i Kolding begrænset til et dødsfald samt tab af en masse uerstattelige private værdier og minder. Kort tid efter har vi nu fået betydelige stramninger for producenter og forhandlere af fyrværkeri. Reglerne synes umiddelbart at være strammet så hårdt, at salg i den indre by ikke længere er muligt eller i hvert fald stærkt begrænset. Ordrer bliver annulleret, og det må forudses, at grossister og andre må opgive denne virksomhed i fremtiden formodentlig med tab af arbejdspladser som følge. Moses eller bjerget Det er naturligvis beklageligt, at en sådan katastrofe kan finde sted og derfor måske også forståeligt, at politikere reagerer, som de gør er jo et valgår. Mange steder i samfundet er tilsvarende problemstillinger en tikkende bombe. Mange virksomheder er gennem årene etableret uden for bysamfundene bl.a. med det formål at reducere katastrofer som den i Kolding. Hen over årene udvikler bysamfundene sig, så byen pludselig grænser op til de virksomheder, der blev etableret i sikker afstand. En potentiel risiko er opstået og hvem skal nu bære ansvaret for det? Denne gang var det fyrværkeribranchen, hvilke brancher bliver de næste? Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND REVISION Andre virksomheder er etableret i et blandet beboelsesområde, fordi de ved etableringen vurderedes at være ufarlige for beboerne i lokalområdet. Aktiviteterne har siden udviklet sig måske i en farlig retning og indebærer nu en risiko for naboerne. Behov for langsigtet planlægning Både virksomhederne og deres naboer har behov for en langsigtet planlægning, der sikrer, at katastrofer som den i Kolding ikke indtræffer igen. Mange virksomheder er underlagt offentlig kontrol og baseret på offentlige tilladelser med omkostninger til følge. I Kolding må det konstateres, at mange menneskeliv blev reddet på grund af en dygtig politimand og ikke som følge af en effektiv offentlig kontrol. Byplanlægningen synes i tilfældet i Kolding heller ikke at have virket. Inden vi får flere uheld og mere hovsa lovgivning, er der behov for en debat, der dels sikrer beboerne i boligområderne, men også i høj grad sikrer, at virksomhederne ikke bliver lukket inde i et boligområde, når byen vokser. Der er behov for en løsning, hvor alle bidrager og er med til at sikre vor fælles fremtid. Sluttelig vil jeg ønske bladets læsere en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. Bundskatten sænkes med 0,02 pct. Kompensation for kommunale skatteforhøjelser Ovennævnte emner har været behandlet på vor hjemmeside siden forrige udgave af Nyt fra ND REVISION. Vi bringer hver uge en artikel om et aktuelt emne. NYT FRA ND REVISION SIDE 2

3 Når arbejdsgiveren betaler transporten til og fra arbejde Det er skattefrit, hvis medarbejderen ikke foretager befordringsfradrag. Pendlere beskattes ikke af frikort til offentlige befordringsmidler, medmindre de udnytter befordringsfradraget. Ansatte, der har adgang til befordring mellem hjem og arbejdsplads betalt af arbejdsgiveren, fx i firmabus eller mandskabsvogn, beskattes heraf. Men kun hvis der foretages befordringsfradrag. Derimod skal der betales skat af en kontant kørselsgodtgørelse fra arbejdsgiveren til den ansatte til kørsel mellem hjem og arbejdsplads. Kontant godtgørelse kan kun udbetales skattefrit i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel, og kørsel mellem bopæl og arbejdsplads anses for privat. Frikort eller betalt togkort De samme regler gælder for frikort til offentlige befordringsmidler betalt af arbejdsgiveren. Medarbejderen beskattes af værdien, med mindre der ikke foretages befordringsfradrag. Medarbejdere, der ikke tager befordringsfradrag, beskattes heller ikke af arbejdsgiverens betaling af periodekort til bus og tog til befordring mellem hjem og arbejde. Brug af periodekortet til anden privat kørsel vil ikke medføre beskatning, medmindre kortet bruges så meget, at der er tale om et sparet privatforbrug. Arbejdsgiverens udgift til periodekort kan modregnes i medarbejdernes løn uden anden konsekvens, end at medarbejderne mister befordringsfradraget. Muligheden for fri transport er nok Det er adgangen til den fri transport og ikke benyttelsen heraf, der beskattes. Hvis fx en ansat i DSB har fået et frikort til DSB, men hellere vil køre i bil mellem hjem og arbejdsplads, beskattes frikortet alligevel, hvis der tages befordringsfradrag. Det er derfor nødvendigt at fraskrive sig adgangen til fri transport, hvis man ikke ønsker at blive beskattet heraf fx ved at aflevere frikortet. Hvis offentlige transportmidler på strækningen ikke betjenes på tidspunkter, når medarbejden skal til og fra arbejde, kan der foretages befordringsfradrag efter reglerne hjem-arbejdsplads, uden at værdien af fri befordring for denne strækning beskattes. Arbejdsgiveren skal indberette Arbejdsgiveren skal indberette, at der som led i et ansættelsesforhold ydes frikort til offentlig befordring. Det gælder tilsvarende for frikort til kommunalbestyrelsesmedlemmer og Folketingsmedlemmer, der som led i deres hverv modtager et sådant frikort. SIDE 3 NYT FRA ND REVISION

4 Medarbejderobligationer et overset personalegode Op til 10 pct. af lønnen kan blive skattefri efter fem år. 7 A. Følgende ydelser skal ikke medregnes til den skattepligtige indkomst: 3) Værdien af udbytteandele eller lignende, som udloddes til de ansatte i form af obligationer udstedt af virksomheden. Hvis værdien for en eller flere af de ansatte overstiger et grundbeløb på kr., skal virksomheden for den ansatte senest en måned efter tildelingen af obligationerne til statskassen indbetale en afgift på 45 pct. af det beløb, hvormed ydelsens værdi overstiger et grundbeløb på kr. Det er en betingelse, at der ikke kan ske overdragelse, pantsætning eller anden råden over obligationerne mv. før 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor erhvervelsen har fundet sted. Det er endvidere en betingelse, at værdien af obligationen inklusive afgift efter 2. pkt. ikke må overstige 10 pct. af den ansattes løn. Virksomheden kan fradrage en eventuel afgift efter 2. pkt. ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Beløbet i 2. pkt. reguleres efter personskattelovens 20. betyde en stor skattefri fortjeneste for de berørte medarbejdere. Den skattefri fortjeneste afhænger af medarbejderens indkomst. Men som en tommelfingerregel vil en medarbejder, der betaler topskat, netto få næsten det dobbelte udbetalt. En medarbejder, der betaler mellemskat, vil få netto få cirka en halv gang mere udbetalt. Nettomerudbetalingen for medarbejdere, der betaler bundskat, vil være på cirka en tredjedel. Flere vigtige betingelser Der er dog en del betingelser, der skal opfyldes: 1. Der skal udstedes en medarbejderobligation 2. Medarbejderobligationer må højst udgøre 10 pct. af lønnen 3. Ordningen skal stå åben for alle virksomhedens medarbejdere 4. Obligationen skal båndlægges i fem hele kalenderår 5. Virksomheden skal indbetale afgift på 45 pct. af beløb over kr. (2004) 6. Senest 20. januar i året efter udstedelsen skal virksomheden indberette obligationstildelingen til ToldSkat 7. Virksomhedens revisor skal attestere, at oplysningerne er korrekte Medarbejderobligationen Umiddelbart lyder det som meget administrativt krævende for en virksomhed at skulle udstede medarbejderobligationer, men i virkeligheden er det slet ikke vanskeligt. En medarbejderobligation er blot et papir på, at virksomheden skylder en medarbejder et beløb, og den kan udformes således: Der er således hverken brug for en bank eller en advokat for at udstede medarbejderobligationer. Der er ikke krav om en bestemt forrentning af obligationen, men kun hvis den opfylder mindsterentekravet, vil gevinsten være skattefri ved salget. Mindsterenten er p.t. 3 pct. Hvis renten sættes højere, er gevinsten stadig skattefri. Men det kan medføre, at kursen kommer over 100, når obligationen kommer til udbetaling, og det vil ikke være i virksomhedens interesse. Renter af medarbejderobligationer beskattes som kapitalindkomst. Værdien må ikke overstige 10 pct. af lønnen Lovgiverne har lagt en begrænsning ind i ordningen, idet der årligt højst kan udstedes medarbejderobligationer for op til 10 pct. af medarbejderens løn. I de 10 pct. skal den eventuelle afgift medregnes. Ligningsrådet har accepteret, at en obligationsordning kombineres med en lønnedgang, hvorved ordningen kan blive udgiftsneutral for virksomheden, der samtidig får en bedre likviditet, idet værdien af obligationen først skal betales efter fem år. Medarbejderen skal dog være opmærksom på, at en del af den sædvanlige løn først kommer til udbetaling efter fem år. Åben for alle virksomhedens medarbejdere Det er en betingelse for skattefritagelse, at adgangen til at erhverve obligationer står åben Sådan lyder 7 A stk. 3 i ligningsloven. Umiddelbart kan det se indviklet ud, og medarbejderobligationer er tilsyneladende heller ikke et personalegode, der har stor anvendelse. Det er egentlig en skam, for her er tale om et meget fordelagtigt personalegode, der kan NYT FRA ND REVISION SIDE 4

5 EKSEMPEL En virksomhed og en medarbejder aftaler at anvende medarbejderobligationer som en del af lønnen, der hidtil har været på kr. I eksemplet aftales det endvidere, at ordningen skal være udgiftsneutral for virksomheden, dvs. medarbejderen accepterer en lønnedgang på kr. Af beløb over kr. skal virksomheden betale en afgift på 45 pct. Som løn: Brutto: kr. Skat (ca. 60%): kr. Til rådighed nu: kr. Som medarbejderobligationer: Brutto: kr. Skat: 0 kr. Til rådighed efter fem år: kr. Virksomhedens regnskab: Obligationer: kr. Afgift heraf: kr Samlet: kr. for alle ansatte i virksomheden. Begrænsninger, der er fastsat efter almene kriterier, kan dog anerkendes. Det er endvidere en betingelse, at de ansatte på erhvervelsestidspunktet er ansat i uopsagt stilling i virksomheden. Det gælder dog ikke for medarbejdere, der er ansat på erhvervelsestidspunktet, men som på grund af alder er opsagt til pensionering. Der er således tale om en ret, men ikke en pligt for medarbejderne at deltage i ordningen. Fem års båndlægning Obligationerne skal båndlægges i fem år efter udløbet af det kalenderår, hvor obligationerne erhverves. Der er ikke noget til hinder for, at obligationerne sælges tidligere. Men i så fald bliver beløbet beskattet, som var det almindelig løn. Virksomheden skal betale afgift Hvis værdien for en eller flere af de ansatte i 2004 overstiger kr., skal virksomheden for den ansatte senest en måned efter tildelingen af obligationerne til statskassen indbetale en afgift på 45 pct. af det beløb, hvormed ydelsens værdi overstiger kr. Denne grænse reguleres årligt, og den vil i 2005 være på kr. Virksomheden kan fratrække det beløb, der udloddes som medarbejderobligationer, ligesom der er fradrag for afgiften på 45 pct. Ordningen skal indberettes Det er betingelse for skattefritagelse af medarbejderobligationer, at oplysninger herom forsynet med en attestation fra virksomhedens revisor eller advokat om rigtigheden af de afgivne oplysninger indsendes til virksomhedens skatteansættende myndighed senest den 20. januar i året efter udlodning mv. Hvis denne dag er en lørdag eller søndag, skal oplysningerne indsendes senest den følgende mandag. Ny praksis for beskatning af brobizz Værdien beskattes ikke længere som et personalegode. Hidtil har værdien af en brobizz været beskattet som et personalegode, hvis arbejdsgiveren betaler for medarbejderens brobizz til kørsel mellem hjem og arbejde. Men en afgørelse fra Landsskatteretten ændrer nu på dette. En skatteyder med job i Odense, men bopæl på Sjælland, havde som en del af sin aflønning fri bil stillet til rådighed. Det var samtidig aftalt, at arbejdsgiveren skulle betale broafgiften i forbindelse med kørsel mellem hjem og arbejdsplads. Skattemyndighederne mente, at brobizzen ikke var en del af den arbejdsgiverbetalte befordring. Værdien af brobizzen skulle beskattes som andre personalegoder. Landsskatterettens afgørelse Det er Landsskatteretten ikke enig i og har i oktober 2004 bestemt, at en arbejdsgivers udgift til brobizz over Storebælt skal anses som en integreret del af betalingen for befordringen mellem hjem og arbejdsplads. Hvis medarbejderen ikke foretager befordringsfradrag for kørslen, er der efter Landsskatterettens opfattelse ikke grundlag for at beskatte den arbejdsgiverbetalte brobizz. Afgørelsen er helt i overensstemmelse med de regler, der gælder for ansatte med frikort, der kan benyttes mellem hjem og arbejde. Her er der aldrig skelnet mellem, om kortet er brugt over Storebælt eller ej. Mulighed for genoptagelse Skatteministeriet har endnu ikke besluttet, om afgørelsen skal appelleres der er tre måneders frist fra 14. oktober Hvis sagen ikke appelleres, kan andre med lignende sager få deres skatteansættelser genoptaget. SIDE 5 NYT FRA ND REVISION

6 Selvstændige kan få AM-bidrag retur Efter en dom i Østre Landsret skal der ikke betales AM- og SP-bidrag af sygedagpenge mv. Told- og Skattestyrelsen har udsendt et cirkulære om selvstændigt erhvervsdrivendes muligheder for at få tilbagebetalt AM- og SPbidrag af sygedagpenge mv. Det sker efter en dom i Østre Landsret, hvor det slås fast, at sygedagpenge udbetalt til en selvstændigt erhvervsdrivende, som anvender virksomhedsordningen, ikke skal indgå i beregningsgrundlaget for AM- og SP-bidrag. Dommen har også indflydelse på barselsdagpenge, forældre- og uddannelsesorlovsydelser, iværksætterydelse og etableringsydelse, som selvstændigt erhvervsdrivende heller ikke skal betale AM- og SP-bidrag af. Sygedagpenge mv. skal heller ikke indgå i beregningsgrundlaget for lønsumsafgiften. Dagpenge er fri for AM- og SP-bidrag Cirkulæret åbner mulighed for tilbagebetaling af opkrævede bidrag. Men ansøgningen kræver en del administrativt arbejde, og de for meget betalte bidrag er skattepligtige. Anstrengelserne vil derfor ikke altid stå mål med resultatet. Som en konsekvens af dommen er det imidlertid en fremtidig fordel, at dagpengeydelserne er bidragsfri personlig indkomst uden for virksomheden. I fremtiden skal der derfor ikke betales AM- og SP-bidrag af dagpengeydelserne. Skattefrie beløb for Da sagen fra Østre Landsret vedrører indkomståret 1995, kan sager fra og med dette år genoptages. Forældelsesfristen for beskatning er fem år og løber fra forfaldsdatoen for betaling af restskatten. Det betyder, at hvis man indsender anmodning om tilbagebetaling efter 1. november 2004, kan skattemyndighederne ikke genoptage skatteansættelserne for 1995, 1996, 1997 og Dermed vil man for disse år kunne få AM- og SP-bidrag tilbage, uden at der skal betales skat af indkomsten. For disse år vil det således være ekstra fordelagtigt at søge om at få bidragene tilbage. Det vil også være tilfældet for indkomståret 1999, hvis beløbet for dette år er mindre end 5000 kr., som dengang var bagatelgrænsen for indkomstforhøjelser. For indkomstårene fra 2000 og fremefter er der ingen begrænsninger i skattemyndighedernes muligheder for at beskatte de for meget betalte AM-bidrag mv. Passer skatten for 2004? Sådan er reglerne for restskat og overskydende skat. Frem til 30. december 2004 kan man indbetale ubegrænset restskat for 2004 uden nogen form for tillæg. Det er især fordelagtigt, hvis den forventede restskat overstiger kr. Indbetalinger efter årsskiftet er kun afgiftsfrie, hvis beløbet er mindre end kr. Indbetaling skal i så fald ske senest fredag den 1. juli Indbetalinger af frivillig restskat i perioden frem til den 1. juli 2005 pålægges et særligt rentetillæg på 2 pct., når de samlede indbetalinger overstiger kr. Det er kun beløb ud over de kr., der pålægges rentetillægget. For at undgå det almindelige procenttillæg på 7 pct. skal restskat over kr. indbetales senest 15. marts Finanslovsforliget Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået forlig om Finansloven for Finanslovsforslaget indebar ikke de store og markante ændringer på skatte- og afgiftsområdet, der er omfattet af skattestoppet. Heller ikke det afgørende forlig indebærer store ændringer, men enkelte ændringer findes dog: Den amtskommunale grundskyldspromille for landsbrugsjord nedsættes med 2,3 promillepoint fra og med Tobaksafgifterne hæves svarende til 1,70 kr. pr. pakke inkl. moms for de billige cigaretter, Indbetalinger efter den 1. juli 2005 Hvis man ikke foretager en frivillig indbetaling af restskat, vil eventuel restskat blive opkrævet med et procenttillæg på 7 pct. Beløb på op til kr. indregnes i skatten for Større beløb vil blive opkrævet i tre rater i september, oktober og november Overskydende skat retur inden nytår Det er muligt at få overskydende skat tilbage før årsopgørelsen, hvis den indbetalte skat er væsentligt større end slutskatten. I så fald skal man inden skatteårets udløb søge om tilbagebetaling. Ved tidlig tilbagebetaling får man ikke det skattefrie procenttillæg på 2 pct. Få ændringer af skatte- og afgiftslovene. 0,30 kr. pr. pakke for dyreste cigaretter og 1,00 kr. pr. pakke for de almindelige cigaretter. Der indføres endvidere skattefrihed for arbejdsgiverbetalt rygeafvænning (rygestopkurser samt nikotinpræparater). Der indføres en tillægsafgift på alkoholsodavande på 1,00 kr. til 2,75 kr. pr. flaske inkl. moms afhængig af type. Afgifterne på øl og vin nedsættes, så prisen for en kasse øl falder med 4,25 kr., mens en flaske vin bliver 85 øre billigere. NYT FRA ND REVISION SIDE 6

7 Nye pensionsmuligheder for selvstændige Selvstændige kan fra i år indbetale op til 30 pct. af virksomhedens overskud på en pensionsordning. Danmarks økonomi dags dato! PRISUDVIKLING Indeks antal beløb Periode Samme periode året før Forbrugerprisindekset 108,9 okt ,7% Nettoprisindeks 109,4 okt ,7% Prisindeks, importerede varer 101,4 okt ,3% Indenlandsk vareforsyning prisindeks 106,2 okt ,6% Lønudvikling Private sektor 136,4 2.kvt ,1% Offentlige sektor - Stat 140,3 2.kvt ,0% - Kommune 137,0 2.kvt ,6% En lovændring giver fra og med i år selvstændigt erhvervsdrivende en større fleksibilitet ved indbetaling til en pensionsordning. Hidtil skulle en privat livrente eller ratepension tegnes med en indskudsperiode på mindst 10 år, ligesom de årlige indbetalinger skulle være lige store, for at der kunne opnås fuld fradragsret. Med de meget svingende indkomster, som mange selvstændige oplever, har mange af dem ikke turdet binde an med et fast beløb i mange år. De har i stedet været henvist til at benytte sig af det såkaldte opfyldningsfradrag, der i 2004 er på kr. Det er sjældent nok til at sikre en fornuftig økonomi som pensionist. Mere fleksibel ordning Det er derfor en positiv ændring, når opfyldningsfradraget for selvstændigt erhvervsdrivende med lovændringen gøres afhængigt af virksomhedens overskud. Selvstændige kan nu indbetale op til 30 pct. af virksomhedens overskud på en pensionsordning og få fuldt fradrag for indbetalingen. Og de skal ikke længere lave en 10- årig aftale. Hvis eksempelvis en selvstændigt erhvervsdrivende har haft et overskud på kr., kan der foretages et kapitalindskud på op til kr. med fuldt fradrag for indkomståret. Hvis det i forbindelse med årsregnskab og selvangivelse efterfølgende viser sig, at overskuddet er mindre, så der er indbetalt mere end 30 pct., kan der foretages fradrag for de første 30 pct. i indskudsåret. Det resterende beløb kan fradrages i de følgende indkomstår. AKTIVITET Detailomsætningsindeks, værdi 109,7 sep ,4% Byggeomkostningsindeks for boliger 102,4 2.kvt ,2% Påbegyndt boligbyggeri juni ,7% Prisindeks enfamilieshuse 178,1 1.kvt ,0% Industriens omsætning, Indeks 112,9 sep. 04 4,4% Industriens ordreindgang, Indeks 111,2 sep. 04 3,1% BESKÆFTIGELSEN Fuldtidsbeskæft. lønmodt. (i tusinde) kvt ,2% Ledigheden (i tusinde) 160,2 sep. 04 2,4% På børnepasningsorlov sep ,3% På barselsdagpenge kvt ,0% UDENRIGSØKONOMI Import i mia. kr. 33,3 aug ,1% Eksport i mia. kr. 37,0 aug ,2% Valutabeholdning i mia kr. 221,2 okt. 04 3,2% Effektiv kronekurs 102, ,3% Nyt fra ND REVISION Nr. 4 - December 2004 Redaktion: Registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge (ansv.) og Jens Erik Kornbech Udgiver: ND REVISION registreret revisionsaktieselskab ISSN: Layout og produktion: nielsenog.com, 5000 Odense C Tryk: one2one, Odense Oplag: eksemplarer Bladet kan frit citeres med kildeangivelse SIDE 7 NYT FRA ND REVISION

8 ND REVISION er et landsdækkende samarbejde mellem 18 mellemstore, fremtidsorienterede revisorvirksomheder NYTTIGE SATSER 2004 Nationalbankens diskonto fra % Mindsterenten 2. halvår % Virksomhedsskatteloven Kapitalafkastsats (2004) 5% Skattesats (2004-overskud, der ikke hæves) 30% Selskabsskat 2004 acontoordningen 30% Skattefri rejse- og kørselsgodtgørelse: Kørselsgodtgørelse pr. km indtil km kr. 2,98 kr. 3,10 Kørselsgodtgørelse pr. km over km kr. 1,62 kr. 1,68 Cykel, knallert og EU-knallert pr. km kr. 0,40 kr. 0,40 Sygedagpenge max. pr. uge kr Arbejdsløshedsdagpenge 90% pr. dag dog max. kr. 641 REJSER UDEN OG MED OVERNATNING Rejse uden overnatning: Udgifter godtgøres efter regning Rejse med overnatning: Logi - efter regning eller kr. 171,00 kr. 175,00 Fortæring pr. døgn med overnatning kr. 399,00 kr. 408,00 Tilsluttende rejsedag pr. påbegyndt time kr. 16,63 kr. 16,63 Reduktion for fri morgenmad 15% 15% Reduktion for fri frokost 30% 30% Reduktion for fri aftensmad 30% 30% 25% til småfornødenheder kr. 99,75 kr. 102,00 VIGTIGE BELØBSGRÆNSER Indregningsgrænse restskat kr kr Medarbejdende ægtefælle kr kr Kapitalpension efter bruttoskat kr kr Personfradrag kr kr Aktieindkomst 28%-grænse kr kr Grænse småaktiver/ straksafskrivning kr kr PRIVAT KØRSEL I FIRMABIL Værdien sættes til en procentdel af bilens værdi: 25% af værdien op til kr. og 20% af resten. Bilens værdi skal altid sættes til mindst kr. For biler anskaffet mindre end 3 år fra 1. indregistrering anvendes nyvognsværdien. Fra begyndelsen af 4. indregistreringsår efter 1. indregistrering anvendes 75% af nyvognsværdien. For biler anskaffet mere end 3 år efter 1. indregistrering anvendes anskaffelsessummen. AALBORG Telefon: ESBJERG Telefon: FREDERIKSHAVN Telefon: FREDERIKSSUND Telefon: HJØRRING Telefon: KOLDING - EGTVED Telefon: KORSØR Telefon: KØBENHAVN Telefon: ODDER Telefon: ODENSE Telefon: SILKEBORG Telefon: SKIVE Telefon: SLAGELSE Telefon: Afd.: Dianalund Telefon: Afd.: Sorø Telefon: SVENDBORG Telefon: SØNDERBORG Telefon: VIBORG Telefon: VOJENS Telefon: ÅRHUS Telefon: ND REVISION - registrerede revisorer FRR

NYT FRA ND REVISION. Bindende svar - nu også om afgifter. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder.

NYT FRA ND REVISION. Bindende svar - nu også om afgifter. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. NYT FRA ND REVISION NR. 4 2005 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Bindende svar - nu også om afgifter Ny ordning trådte i kraft den 1. november 2005. Selskabslove, årsregnskabsloven og

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Lavere skatter og afgifter i 2004. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder.

NYT FRA ND REVISION. Lavere skatter og afgifter i 2004. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. NYT FRA ND REVISION NR. 3 2003 Lavere skatter og afgifter i 2004 Skatte- og afgiftsnedsættelser for næsten 7 milliarder kroner. Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Revision eller ej Af

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø 1 Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved dommen ref. i TfS 2010, 735, at Østre Landsrets underkendelse af hidtidig

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Store flyttedag for Danmarks skattefolk. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder.

NYT FRA ND REVISION. Store flyttedag for Danmarks skattefolk. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. NYT FRA ND REVISION NR. 3 2005 Store flyttedag for Danmarks skattefolk Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Mister din virksomhed kunder som følge af kommunalreformen? Side 2 Frivillig

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Bestyrelsen skal være et aktiv for selskabet Revisorer må nu være med i selskabers bestyrelser

NYT FRA ND REVISION. Bestyrelsen skal være et aktiv for selskabet Revisorer må nu være med i selskabers bestyrelser NYT FRA ND REVISION NR. 1 2004 Bestyrelsen skal være et aktiv for selskabet Revisorer må nu være med i selskabers bestyrelser Ofte hører man, at bestyrelser i små og mellemstore selskaber arbejder for

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Forældelse skatteansættelse og skattekrav

Forældelse skatteansættelse og skattekrav - 1 Forældelse skatteansættelse og skattekrav Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med selvangivelsen foretages en opgørelse af årets skattetilsvar (skatteansættelse), og skattevæsenet opkræver

Læs mere

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT Side 1/5 Selskaber og frivillig aconto skat Side 1 Skat i Finanslovsaftalen for 2016 Side 2 SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT SKAT giver nu selskaber mulighed for at indbetale en 3. rate aconto skat til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Mange krav til repræsentationsudgifter

Mange krav til repræsentationsudgifter NYT FRA ND REVISION NR. 2 2004 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Regnskabet og selvangivelsen blev afleveret til tiden Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND REVISION

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Regeringsgrundlaget og skatten. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Læs inde i bladet:

NYT FRA ND REVISION. Regeringsgrundlaget og skatten. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Læs inde i bladet: NYT FRA ND REVISION NR. 1 2005 Regeringsgrundlaget og skatten 4. Hvis der er tvingende grunde til at indføre eller forhøje en skat eller afgift, vil dette ske, så merprovenuet ubeskåret anvendes til at

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

NYE RENTESATSER FOR SELSKABER

NYE RENTESATSER FOR SELSKABER Side 1/5 Nye rentesatser for selskaber Side 1 Udgifter til teambuilding kurser, cykelløb m.v. Side 2 Bøder betalt af arbejdsgiver Side 3 Afgifter på spil og konkurrencer Side 4 NYE RENTESATSER FOR SELSKABER

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2012/2013 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gaver samt Gebyrer December 2012 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N

Læs mere

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262. - 1 Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.HR Af advokat (L) og sadvokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Beskatning af børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte fremkommer der spørgsmål om, hvilke konsekvenser, der udløses som følge af overdragelse af aktiver til børn, herunder penge. Spørgsmålene

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 Temanummer 2006 RevisorInformerer Efterløn og pension Optimer din pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017 SKATS SATSER 2017 Skat 2017 2016 Aktieindkomst (progressionsgrænse) Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) 51.700 kr 50.600 27/42 pct. 27/42 pct. Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. 8 pct.

Læs mere

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner - 1 Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som et led i Vækstaftalen fra 2. juli 2014 er det tanken at give forhøjet befordringsfradrag til pendlere

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. "Det er svært at spå - især om fremtiden"

NYT FRA ND REVISION. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Det er svært at spå - især om fremtiden NYT FRA ND REVISION NR. 4 2003 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Afskaffes kapitalforklaringen? Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND REVISION Fakturakrav fra årsskiftet

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Fradrag for dobbelt husførelse

Fradrag for dobbelt husførelse - 1 Fradrag for dobbelt husførelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et begrænset jobudbud, særlige kompetencer eller andre forhold kan medføre, at det i en periode et nødvendigt for at tage

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Konsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om bl.a.: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Personalesommerhuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny dom fra Østre Landsret skærpes kravene til at anse et sommerhus som et personalesommerhus. Reglerne kan have stor betydning

Læs mere

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1660746 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatterådets

Læs mere

På lignende vis er det positivt, at der nu også er debat om beskatningen af medarbejdende ægtefæller. Hvis

På lignende vis er det positivt, at der nu også er debat om beskatningen af medarbejdende ægtefæller. Hvis NYT FRA ND REVISION NR. 1 2003 Forår på vej Så er vinteren ved at være overstået. Under alle omstændigheder går det mod lysere tider, og forhåbentlig får vi et lunt og solfyldt forår. Det kan vi trænge

Læs mere

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr.

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 154 Offentligt Departementet J.nr. 2005-318-0398 De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et

Læs mere

Skattefri rejse 2017

Skattefri rejse 2017 Skattefri rejse 2017 København Skagensgade 1 2630 Taastrup T: 4350 5050 kbhn@ri.dk Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: 4350 5050 odense@ri.dk Aarhus Stenvej 21B, 1. 8270 Højbjerg T: 4350 5050 aarhus@ri.dk

Læs mere

Lovudkast om medarbejderaktier

Lovudkast om medarbejderaktier - 1 Lovudkast om medarbejderaktier Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har offentliggjort et udkast til et nyt lovforslag om gunstige skattevilkår for individuelle medarbejderaktieordninger.

Læs mere

Bedre sent end aldrig...

Bedre sent end aldrig... Bedre sent end aldrig... INDHOLD: Pensionsordninger... 2-3 Skattefri rejsegodtgørelse... 3-4 Arbejdsgiverbetalt sundhedsudgift... 4-5 Tilbagebetaling af AM-bidrag... 5 Generelle regler om genoptagelse...

Læs mere

ND REVISION har gennem flere år haft en hjemmeside med adressen: www.nd-revision.dk

ND REVISION har gennem flere år haft en hjemmeside med adressen: www.nd-revision.dk NYT FRA ND REVISION NR. 2 2003 ND REVISION har gennem flere år haft en hjemmeside med adressen: www.nd-revision.dk Denne hjemmeside giver en hurtig adgang til information om ND REVISION og de forskellige

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring Pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende livrenter Side 1 af 6 En pensionsordning med løbende udbetalinger omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 Sag 133/2015 (1. afdeling) A Invest ApS (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere

Læs mere

SELSKABERS ACONTOSKAT

SELSKABERS ACONTOSKAT Side 1/8 Selskabers acontoskat Side 1 Udbytter og forskudsregistrering Side 1 Skattejagt (jagt og skat) Side 2 Skattemæssig behandling af solcelleanlæg på parcelhus, når huset sælges Side 7 SELSKABERS

Læs mere

Orientering om Seniornedslag

Orientering om Seniornedslag Orientering om Seniornedslag Ulla Josta Rishøj 210147-1104 Opgjort pr. 26/06-12 Seniornedslaget gælder for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1946 til den 31. december 1952, som er i arbejde,

Læs mere

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger - 1 Kørselsrefusioner i idrætsforeninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny sag sætter fokus på beskatningen af kørselsrefusioner og andre udgiftsrefusioner, som foreninger udbetaler

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011 Freddi Nielsen Jan Hove Finansanalytikerforeningen 211 Agenda Nyeste skattemæssige ændringer (genopretningspakke, udligningsskat, L112) Familie 1 og 2 Forudsætninger Sammenhæng Familie 1 og 2 Formue, hvis

Læs mere

Gaver mellem samlevende. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Gaver mellem samlevende. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Gaver mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Gaver mellem samlevende personer kan rejse flere juridiske problemer, herunder spørgsmål om de skattemæssige forhold, både for

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 83 af 12. april 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Den 30.8. 2012 afsagde Landsskatteretten en kendelse (offentliggjort som SKM2012.524),

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2015/2016 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gave samt Gebyrer December 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E

Læs mere

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007 240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Opgave 1 Opgave 1.1 I henhold til momslovens 4 skal der betales afgift(moms) af varer og ydelser der leveres mod vederlag her i landet. Dette gælder også medarbejdernes

Læs mere