NYT FRA ND REVISION. Når domstolene giver skatteyderne ret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA ND REVISION. Når domstolene giver skatteyderne ret. www.nd-revision.dk"

Transkript

1 NYT FRA ND REVISION NR Når domstolene giver skatteyderne ret Alle skatteydere med tilsvarende forhold kan få deres skatteansættelse genoptaget. Læs inde i bladet: Sidste nyt fra Braget i Kolding Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND Revision Side 2 Der er hvert år et stort antal sager, hvor skatteydere og skattemyndighederne ikke kan blive enige om fortolkningen af en eller flere af de mange lovparagraffer, der er med til at bestemme skatternes eller afgifternes størrelse. Disse uoverensstemmelser kan så indbringes for Landsskatteretten eller domstolene, som herefter træffer afgørelse om den konkrete sag. Det er langt fra i alle sager, at myndighedernes fortolkning vinder. Afgørelser, der går myndighederne imod, kan ofte have betydning for andre skatteydere. I sager, hvor skattepraksis bliver underkendt af domstolene, kan alle andre skatteydere med tilsvarende forhold efter ansøgning få deres skatteansættelse genoptaget. Som regel udsender ToldSkat et såkaldt genoptagelsescirkulære, hvor mulighederne nærmere beskrives. Ordinær genoptagelse En skatteyder, der ønsker at få ændret sin skatteansættelse, skal senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde en ændring. Ekstraordinær genoptagelse Hvis praksis bliver endelig underkendt, kan skatteydere anmode om at få sager om tilsvarende forhold genoptaget. Man kan anmode om at få genoptaget sager fra og med det indkomstår, som den afgjorte sag vedrører eller alternativt op til fem indkomstår tilbage fra det tidspunkt, den endelige underkendelse af praksis foreligger. Eksempler på praksisændring Som omtalt ovenfor falder ikke alle sager ud til myndighedernes fordel. Fra de senere år kan bl.a. nævnes - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. nedenstående sager, som har betydet ændring af skattepraksis: 1. Moms af rykkergebyrer Landsskatteretten fastslog i en kendelse fra november 2003, at rykkergebyrer ikke er momspligtige, men i stedet for skal betragtes som et standardiseret og objektivt grundlag for godtgørelse af de omkostninger, der er i forbindelse med at foretage en påmindelse for en manglende betaling. 2. Periodisering af forudbetalte omkostninger Landskatteretten fastslog i en kendelse fra august 2003, at forudbetalte driftsudgifter, der maksimalt dækker 12 måneder, ikke skal periodiseres skattemæssigt, men kan trækkes fra i betalingsåret. 3. Fradrag for advokat- og revisorudgifter Højesteret har ved en dom i juni 2004 bestemt, at et holdingselskab kan anses for at udøve erhvervsvirksomhed. Dermed kan selskaber opnå fradrag for advokat- og revisorudgifter i forbindelse med køb af selskaber. 4. Ikke AM-bidrag af sygedagpenge mv. Landsretten bestemte i september 2003, at der ikke skal betales AM-bidrag af sygedagpenge, når modtageren er en selvstændig erhvervsdrivende, der benytter virksomhedsordningen. Se nærmere om denne kendelse inde i bladet. Ovenstående er de seneste eksempler på praksisændring. Kontakt ND REVISION for yderligere information om disse og andre ændringer. Når arbejdsgiveren betaler transporten Medarbejderobligationer et overset personalegode Ny praksis for beskatning af brobizz Nye pensionsmuligheder for selvstændige Danmarks økonomi Nyttige satser Side 3 Side 4-5 Selvstændige kan få AM-bidrag retur Passer skatten for 2004? Finanslovsforliget Side 6 Side 7 Side 8

2 Sidste nyt fra Sidste frist for at hæve feriepenge fra 2002 Skal søges udbetalt inden udgangen af september 2004 Forskudsregistreringen for ,5 pct. stigning i indkomsterne fra 2003 til 2005 Regulering af beløbsgrænser i skattelovgivningen i 2005 Reguleringen sker med 2,2 pct. Skattefrie sundhedsundersøgelser Nyt skattefrit personalegode Den første lovbølge på skatteområdet Det nye folketingsår indledt med otte forslag fra skatteministeren Selvstændige får bedre muligheder for pensionsopsparing Selvstændige kan fra i år vælge at indbetale op til 30 pct. af virksomhedens overskud på en pensionsordning Stigende jordpriser ved ejendomsvurderingen Hektarpriserne stiger pct. ved vurderingen pr. 1. oktober 2004 Acontoskat skal betales senest den 22. november 2004 Eventuel overskydende skat for 2003 anvendes til dækning af acontoskatten Kontor i hjemmet Hjemmearbejdspladser vinder frem, men der er kun sjældent fradrag Sådan udbetales overskydende acontoskat Overskydende skat modregnes i rate 2 af den ordinære acontoskat Forældelsesreglerne for moms og afgifter Tre år i stedet for tidligere fem år 2005-satserne for kørselsfradrag og skattefri godtgørelse er fastsat Mindre stigninger i forhold til 2004 Braget i Kolding Hurtig politisk reaktion må formodes at reducere fremtidige risici og vanskeliggøre salget af fyrværkeri. Takket være en meget dygtig politimand blev katastrofen i Kolding begrænset til et dødsfald samt tab af en masse uerstattelige private værdier og minder. Kort tid efter har vi nu fået betydelige stramninger for producenter og forhandlere af fyrværkeri. Reglerne synes umiddelbart at være strammet så hårdt, at salg i den indre by ikke længere er muligt eller i hvert fald stærkt begrænset. Ordrer bliver annulleret, og det må forudses, at grossister og andre må opgive denne virksomhed i fremtiden formodentlig med tab af arbejdspladser som følge. Moses eller bjerget Det er naturligvis beklageligt, at en sådan katastrofe kan finde sted og derfor måske også forståeligt, at politikere reagerer, som de gør er jo et valgår. Mange steder i samfundet er tilsvarende problemstillinger en tikkende bombe. Mange virksomheder er gennem årene etableret uden for bysamfundene bl.a. med det formål at reducere katastrofer som den i Kolding. Hen over årene udvikler bysamfundene sig, så byen pludselig grænser op til de virksomheder, der blev etableret i sikker afstand. En potentiel risiko er opstået og hvem skal nu bære ansvaret for det? Denne gang var det fyrværkeribranchen, hvilke brancher bliver de næste? Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND REVISION Andre virksomheder er etableret i et blandet beboelsesområde, fordi de ved etableringen vurderedes at være ufarlige for beboerne i lokalområdet. Aktiviteterne har siden udviklet sig måske i en farlig retning og indebærer nu en risiko for naboerne. Behov for langsigtet planlægning Både virksomhederne og deres naboer har behov for en langsigtet planlægning, der sikrer, at katastrofer som den i Kolding ikke indtræffer igen. Mange virksomheder er underlagt offentlig kontrol og baseret på offentlige tilladelser med omkostninger til følge. I Kolding må det konstateres, at mange menneskeliv blev reddet på grund af en dygtig politimand og ikke som følge af en effektiv offentlig kontrol. Byplanlægningen synes i tilfældet i Kolding heller ikke at have virket. Inden vi får flere uheld og mere hovsa lovgivning, er der behov for en debat, der dels sikrer beboerne i boligområderne, men også i høj grad sikrer, at virksomhederne ikke bliver lukket inde i et boligområde, når byen vokser. Der er behov for en løsning, hvor alle bidrager og er med til at sikre vor fælles fremtid. Sluttelig vil jeg ønske bladets læsere en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. Bundskatten sænkes med 0,02 pct. Kompensation for kommunale skatteforhøjelser Ovennævnte emner har været behandlet på vor hjemmeside siden forrige udgave af Nyt fra ND REVISION. Vi bringer hver uge en artikel om et aktuelt emne. NYT FRA ND REVISION SIDE 2

3 Når arbejdsgiveren betaler transporten til og fra arbejde Det er skattefrit, hvis medarbejderen ikke foretager befordringsfradrag. Pendlere beskattes ikke af frikort til offentlige befordringsmidler, medmindre de udnytter befordringsfradraget. Ansatte, der har adgang til befordring mellem hjem og arbejdsplads betalt af arbejdsgiveren, fx i firmabus eller mandskabsvogn, beskattes heraf. Men kun hvis der foretages befordringsfradrag. Derimod skal der betales skat af en kontant kørselsgodtgørelse fra arbejdsgiveren til den ansatte til kørsel mellem hjem og arbejdsplads. Kontant godtgørelse kan kun udbetales skattefrit i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel, og kørsel mellem bopæl og arbejdsplads anses for privat. Frikort eller betalt togkort De samme regler gælder for frikort til offentlige befordringsmidler betalt af arbejdsgiveren. Medarbejderen beskattes af værdien, med mindre der ikke foretages befordringsfradrag. Medarbejdere, der ikke tager befordringsfradrag, beskattes heller ikke af arbejdsgiverens betaling af periodekort til bus og tog til befordring mellem hjem og arbejde. Brug af periodekortet til anden privat kørsel vil ikke medføre beskatning, medmindre kortet bruges så meget, at der er tale om et sparet privatforbrug. Arbejdsgiverens udgift til periodekort kan modregnes i medarbejdernes løn uden anden konsekvens, end at medarbejderne mister befordringsfradraget. Muligheden for fri transport er nok Det er adgangen til den fri transport og ikke benyttelsen heraf, der beskattes. Hvis fx en ansat i DSB har fået et frikort til DSB, men hellere vil køre i bil mellem hjem og arbejdsplads, beskattes frikortet alligevel, hvis der tages befordringsfradrag. Det er derfor nødvendigt at fraskrive sig adgangen til fri transport, hvis man ikke ønsker at blive beskattet heraf fx ved at aflevere frikortet. Hvis offentlige transportmidler på strækningen ikke betjenes på tidspunkter, når medarbejden skal til og fra arbejde, kan der foretages befordringsfradrag efter reglerne hjem-arbejdsplads, uden at værdien af fri befordring for denne strækning beskattes. Arbejdsgiveren skal indberette Arbejdsgiveren skal indberette, at der som led i et ansættelsesforhold ydes frikort til offentlig befordring. Det gælder tilsvarende for frikort til kommunalbestyrelsesmedlemmer og Folketingsmedlemmer, der som led i deres hverv modtager et sådant frikort. SIDE 3 NYT FRA ND REVISION

4 Medarbejderobligationer et overset personalegode Op til 10 pct. af lønnen kan blive skattefri efter fem år. 7 A. Følgende ydelser skal ikke medregnes til den skattepligtige indkomst: 3) Værdien af udbytteandele eller lignende, som udloddes til de ansatte i form af obligationer udstedt af virksomheden. Hvis værdien for en eller flere af de ansatte overstiger et grundbeløb på kr., skal virksomheden for den ansatte senest en måned efter tildelingen af obligationerne til statskassen indbetale en afgift på 45 pct. af det beløb, hvormed ydelsens værdi overstiger et grundbeløb på kr. Det er en betingelse, at der ikke kan ske overdragelse, pantsætning eller anden råden over obligationerne mv. før 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor erhvervelsen har fundet sted. Det er endvidere en betingelse, at værdien af obligationen inklusive afgift efter 2. pkt. ikke må overstige 10 pct. af den ansattes løn. Virksomheden kan fradrage en eventuel afgift efter 2. pkt. ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Beløbet i 2. pkt. reguleres efter personskattelovens 20. betyde en stor skattefri fortjeneste for de berørte medarbejdere. Den skattefri fortjeneste afhænger af medarbejderens indkomst. Men som en tommelfingerregel vil en medarbejder, der betaler topskat, netto få næsten det dobbelte udbetalt. En medarbejder, der betaler mellemskat, vil få netto få cirka en halv gang mere udbetalt. Nettomerudbetalingen for medarbejdere, der betaler bundskat, vil være på cirka en tredjedel. Flere vigtige betingelser Der er dog en del betingelser, der skal opfyldes: 1. Der skal udstedes en medarbejderobligation 2. Medarbejderobligationer må højst udgøre 10 pct. af lønnen 3. Ordningen skal stå åben for alle virksomhedens medarbejdere 4. Obligationen skal båndlægges i fem hele kalenderår 5. Virksomheden skal indbetale afgift på 45 pct. af beløb over kr. (2004) 6. Senest 20. januar i året efter udstedelsen skal virksomheden indberette obligationstildelingen til ToldSkat 7. Virksomhedens revisor skal attestere, at oplysningerne er korrekte Medarbejderobligationen Umiddelbart lyder det som meget administrativt krævende for en virksomhed at skulle udstede medarbejderobligationer, men i virkeligheden er det slet ikke vanskeligt. En medarbejderobligation er blot et papir på, at virksomheden skylder en medarbejder et beløb, og den kan udformes således: Der er således hverken brug for en bank eller en advokat for at udstede medarbejderobligationer. Der er ikke krav om en bestemt forrentning af obligationen, men kun hvis den opfylder mindsterentekravet, vil gevinsten være skattefri ved salget. Mindsterenten er p.t. 3 pct. Hvis renten sættes højere, er gevinsten stadig skattefri. Men det kan medføre, at kursen kommer over 100, når obligationen kommer til udbetaling, og det vil ikke være i virksomhedens interesse. Renter af medarbejderobligationer beskattes som kapitalindkomst. Værdien må ikke overstige 10 pct. af lønnen Lovgiverne har lagt en begrænsning ind i ordningen, idet der årligt højst kan udstedes medarbejderobligationer for op til 10 pct. af medarbejderens løn. I de 10 pct. skal den eventuelle afgift medregnes. Ligningsrådet har accepteret, at en obligationsordning kombineres med en lønnedgang, hvorved ordningen kan blive udgiftsneutral for virksomheden, der samtidig får en bedre likviditet, idet værdien af obligationen først skal betales efter fem år. Medarbejderen skal dog være opmærksom på, at en del af den sædvanlige løn først kommer til udbetaling efter fem år. Åben for alle virksomhedens medarbejdere Det er en betingelse for skattefritagelse, at adgangen til at erhverve obligationer står åben Sådan lyder 7 A stk. 3 i ligningsloven. Umiddelbart kan det se indviklet ud, og medarbejderobligationer er tilsyneladende heller ikke et personalegode, der har stor anvendelse. Det er egentlig en skam, for her er tale om et meget fordelagtigt personalegode, der kan NYT FRA ND REVISION SIDE 4

5 EKSEMPEL En virksomhed og en medarbejder aftaler at anvende medarbejderobligationer som en del af lønnen, der hidtil har været på kr. I eksemplet aftales det endvidere, at ordningen skal være udgiftsneutral for virksomheden, dvs. medarbejderen accepterer en lønnedgang på kr. Af beløb over kr. skal virksomheden betale en afgift på 45 pct. Som løn: Brutto: kr. Skat (ca. 60%): kr. Til rådighed nu: kr. Som medarbejderobligationer: Brutto: kr. Skat: 0 kr. Til rådighed efter fem år: kr. Virksomhedens regnskab: Obligationer: kr. Afgift heraf: kr Samlet: kr. for alle ansatte i virksomheden. Begrænsninger, der er fastsat efter almene kriterier, kan dog anerkendes. Det er endvidere en betingelse, at de ansatte på erhvervelsestidspunktet er ansat i uopsagt stilling i virksomheden. Det gælder dog ikke for medarbejdere, der er ansat på erhvervelsestidspunktet, men som på grund af alder er opsagt til pensionering. Der er således tale om en ret, men ikke en pligt for medarbejderne at deltage i ordningen. Fem års båndlægning Obligationerne skal båndlægges i fem år efter udløbet af det kalenderår, hvor obligationerne erhverves. Der er ikke noget til hinder for, at obligationerne sælges tidligere. Men i så fald bliver beløbet beskattet, som var det almindelig løn. Virksomheden skal betale afgift Hvis værdien for en eller flere af de ansatte i 2004 overstiger kr., skal virksomheden for den ansatte senest en måned efter tildelingen af obligationerne til statskassen indbetale en afgift på 45 pct. af det beløb, hvormed ydelsens værdi overstiger kr. Denne grænse reguleres årligt, og den vil i 2005 være på kr. Virksomheden kan fratrække det beløb, der udloddes som medarbejderobligationer, ligesom der er fradrag for afgiften på 45 pct. Ordningen skal indberettes Det er betingelse for skattefritagelse af medarbejderobligationer, at oplysninger herom forsynet med en attestation fra virksomhedens revisor eller advokat om rigtigheden af de afgivne oplysninger indsendes til virksomhedens skatteansættende myndighed senest den 20. januar i året efter udlodning mv. Hvis denne dag er en lørdag eller søndag, skal oplysningerne indsendes senest den følgende mandag. Ny praksis for beskatning af brobizz Værdien beskattes ikke længere som et personalegode. Hidtil har værdien af en brobizz været beskattet som et personalegode, hvis arbejdsgiveren betaler for medarbejderens brobizz til kørsel mellem hjem og arbejde. Men en afgørelse fra Landsskatteretten ændrer nu på dette. En skatteyder med job i Odense, men bopæl på Sjælland, havde som en del af sin aflønning fri bil stillet til rådighed. Det var samtidig aftalt, at arbejdsgiveren skulle betale broafgiften i forbindelse med kørsel mellem hjem og arbejdsplads. Skattemyndighederne mente, at brobizzen ikke var en del af den arbejdsgiverbetalte befordring. Værdien af brobizzen skulle beskattes som andre personalegoder. Landsskatterettens afgørelse Det er Landsskatteretten ikke enig i og har i oktober 2004 bestemt, at en arbejdsgivers udgift til brobizz over Storebælt skal anses som en integreret del af betalingen for befordringen mellem hjem og arbejdsplads. Hvis medarbejderen ikke foretager befordringsfradrag for kørslen, er der efter Landsskatterettens opfattelse ikke grundlag for at beskatte den arbejdsgiverbetalte brobizz. Afgørelsen er helt i overensstemmelse med de regler, der gælder for ansatte med frikort, der kan benyttes mellem hjem og arbejde. Her er der aldrig skelnet mellem, om kortet er brugt over Storebælt eller ej. Mulighed for genoptagelse Skatteministeriet har endnu ikke besluttet, om afgørelsen skal appelleres der er tre måneders frist fra 14. oktober Hvis sagen ikke appelleres, kan andre med lignende sager få deres skatteansættelser genoptaget. SIDE 5 NYT FRA ND REVISION

6 Selvstændige kan få AM-bidrag retur Efter en dom i Østre Landsret skal der ikke betales AM- og SP-bidrag af sygedagpenge mv. Told- og Skattestyrelsen har udsendt et cirkulære om selvstændigt erhvervsdrivendes muligheder for at få tilbagebetalt AM- og SPbidrag af sygedagpenge mv. Det sker efter en dom i Østre Landsret, hvor det slås fast, at sygedagpenge udbetalt til en selvstændigt erhvervsdrivende, som anvender virksomhedsordningen, ikke skal indgå i beregningsgrundlaget for AM- og SP-bidrag. Dommen har også indflydelse på barselsdagpenge, forældre- og uddannelsesorlovsydelser, iværksætterydelse og etableringsydelse, som selvstændigt erhvervsdrivende heller ikke skal betale AM- og SP-bidrag af. Sygedagpenge mv. skal heller ikke indgå i beregningsgrundlaget for lønsumsafgiften. Dagpenge er fri for AM- og SP-bidrag Cirkulæret åbner mulighed for tilbagebetaling af opkrævede bidrag. Men ansøgningen kræver en del administrativt arbejde, og de for meget betalte bidrag er skattepligtige. Anstrengelserne vil derfor ikke altid stå mål med resultatet. Som en konsekvens af dommen er det imidlertid en fremtidig fordel, at dagpengeydelserne er bidragsfri personlig indkomst uden for virksomheden. I fremtiden skal der derfor ikke betales AM- og SP-bidrag af dagpengeydelserne. Skattefrie beløb for Da sagen fra Østre Landsret vedrører indkomståret 1995, kan sager fra og med dette år genoptages. Forældelsesfristen for beskatning er fem år og løber fra forfaldsdatoen for betaling af restskatten. Det betyder, at hvis man indsender anmodning om tilbagebetaling efter 1. november 2004, kan skattemyndighederne ikke genoptage skatteansættelserne for 1995, 1996, 1997 og Dermed vil man for disse år kunne få AM- og SP-bidrag tilbage, uden at der skal betales skat af indkomsten. For disse år vil det således være ekstra fordelagtigt at søge om at få bidragene tilbage. Det vil også være tilfældet for indkomståret 1999, hvis beløbet for dette år er mindre end 5000 kr., som dengang var bagatelgrænsen for indkomstforhøjelser. For indkomstårene fra 2000 og fremefter er der ingen begrænsninger i skattemyndighedernes muligheder for at beskatte de for meget betalte AM-bidrag mv. Passer skatten for 2004? Sådan er reglerne for restskat og overskydende skat. Frem til 30. december 2004 kan man indbetale ubegrænset restskat for 2004 uden nogen form for tillæg. Det er især fordelagtigt, hvis den forventede restskat overstiger kr. Indbetalinger efter årsskiftet er kun afgiftsfrie, hvis beløbet er mindre end kr. Indbetaling skal i så fald ske senest fredag den 1. juli Indbetalinger af frivillig restskat i perioden frem til den 1. juli 2005 pålægges et særligt rentetillæg på 2 pct., når de samlede indbetalinger overstiger kr. Det er kun beløb ud over de kr., der pålægges rentetillægget. For at undgå det almindelige procenttillæg på 7 pct. skal restskat over kr. indbetales senest 15. marts Finanslovsforliget Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået forlig om Finansloven for Finanslovsforslaget indebar ikke de store og markante ændringer på skatte- og afgiftsområdet, der er omfattet af skattestoppet. Heller ikke det afgørende forlig indebærer store ændringer, men enkelte ændringer findes dog: Den amtskommunale grundskyldspromille for landsbrugsjord nedsættes med 2,3 promillepoint fra og med Tobaksafgifterne hæves svarende til 1,70 kr. pr. pakke inkl. moms for de billige cigaretter, Indbetalinger efter den 1. juli 2005 Hvis man ikke foretager en frivillig indbetaling af restskat, vil eventuel restskat blive opkrævet med et procenttillæg på 7 pct. Beløb på op til kr. indregnes i skatten for Større beløb vil blive opkrævet i tre rater i september, oktober og november Overskydende skat retur inden nytår Det er muligt at få overskydende skat tilbage før årsopgørelsen, hvis den indbetalte skat er væsentligt større end slutskatten. I så fald skal man inden skatteårets udløb søge om tilbagebetaling. Ved tidlig tilbagebetaling får man ikke det skattefrie procenttillæg på 2 pct. Få ændringer af skatte- og afgiftslovene. 0,30 kr. pr. pakke for dyreste cigaretter og 1,00 kr. pr. pakke for de almindelige cigaretter. Der indføres endvidere skattefrihed for arbejdsgiverbetalt rygeafvænning (rygestopkurser samt nikotinpræparater). Der indføres en tillægsafgift på alkoholsodavande på 1,00 kr. til 2,75 kr. pr. flaske inkl. moms afhængig af type. Afgifterne på øl og vin nedsættes, så prisen for en kasse øl falder med 4,25 kr., mens en flaske vin bliver 85 øre billigere. NYT FRA ND REVISION SIDE 6

7 Nye pensionsmuligheder for selvstændige Selvstændige kan fra i år indbetale op til 30 pct. af virksomhedens overskud på en pensionsordning. Danmarks økonomi dags dato! PRISUDVIKLING Indeks antal beløb Periode Samme periode året før Forbrugerprisindekset 108,9 okt ,7% Nettoprisindeks 109,4 okt ,7% Prisindeks, importerede varer 101,4 okt ,3% Indenlandsk vareforsyning prisindeks 106,2 okt ,6% Lønudvikling Private sektor 136,4 2.kvt ,1% Offentlige sektor - Stat 140,3 2.kvt ,0% - Kommune 137,0 2.kvt ,6% En lovændring giver fra og med i år selvstændigt erhvervsdrivende en større fleksibilitet ved indbetaling til en pensionsordning. Hidtil skulle en privat livrente eller ratepension tegnes med en indskudsperiode på mindst 10 år, ligesom de årlige indbetalinger skulle være lige store, for at der kunne opnås fuld fradragsret. Med de meget svingende indkomster, som mange selvstændige oplever, har mange af dem ikke turdet binde an med et fast beløb i mange år. De har i stedet været henvist til at benytte sig af det såkaldte opfyldningsfradrag, der i 2004 er på kr. Det er sjældent nok til at sikre en fornuftig økonomi som pensionist. Mere fleksibel ordning Det er derfor en positiv ændring, når opfyldningsfradraget for selvstændigt erhvervsdrivende med lovændringen gøres afhængigt af virksomhedens overskud. Selvstændige kan nu indbetale op til 30 pct. af virksomhedens overskud på en pensionsordning og få fuldt fradrag for indbetalingen. Og de skal ikke længere lave en 10- årig aftale. Hvis eksempelvis en selvstændigt erhvervsdrivende har haft et overskud på kr., kan der foretages et kapitalindskud på op til kr. med fuldt fradrag for indkomståret. Hvis det i forbindelse med årsregnskab og selvangivelse efterfølgende viser sig, at overskuddet er mindre, så der er indbetalt mere end 30 pct., kan der foretages fradrag for de første 30 pct. i indskudsåret. Det resterende beløb kan fradrages i de følgende indkomstår. AKTIVITET Detailomsætningsindeks, værdi 109,7 sep ,4% Byggeomkostningsindeks for boliger 102,4 2.kvt ,2% Påbegyndt boligbyggeri juni ,7% Prisindeks enfamilieshuse 178,1 1.kvt ,0% Industriens omsætning, Indeks 112,9 sep. 04 4,4% Industriens ordreindgang, Indeks 111,2 sep. 04 3,1% BESKÆFTIGELSEN Fuldtidsbeskæft. lønmodt. (i tusinde) kvt ,2% Ledigheden (i tusinde) 160,2 sep. 04 2,4% På børnepasningsorlov sep ,3% På barselsdagpenge kvt ,0% UDENRIGSØKONOMI Import i mia. kr. 33,3 aug ,1% Eksport i mia. kr. 37,0 aug ,2% Valutabeholdning i mia kr. 221,2 okt. 04 3,2% Effektiv kronekurs 102, ,3% Nyt fra ND REVISION Nr. 4 - December 2004 Redaktion: Registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge (ansv.) og Jens Erik Kornbech Udgiver: ND REVISION registreret revisionsaktieselskab ISSN: Layout og produktion: nielsenog.com, 5000 Odense C Tryk: one2one, Odense Oplag: eksemplarer Bladet kan frit citeres med kildeangivelse SIDE 7 NYT FRA ND REVISION

8 ND REVISION er et landsdækkende samarbejde mellem 18 mellemstore, fremtidsorienterede revisorvirksomheder NYTTIGE SATSER 2004 Nationalbankens diskonto fra % Mindsterenten 2. halvår % Virksomhedsskatteloven Kapitalafkastsats (2004) 5% Skattesats (2004-overskud, der ikke hæves) 30% Selskabsskat 2004 acontoordningen 30% Skattefri rejse- og kørselsgodtgørelse: Kørselsgodtgørelse pr. km indtil km kr. 2,98 kr. 3,10 Kørselsgodtgørelse pr. km over km kr. 1,62 kr. 1,68 Cykel, knallert og EU-knallert pr. km kr. 0,40 kr. 0,40 Sygedagpenge max. pr. uge kr Arbejdsløshedsdagpenge 90% pr. dag dog max. kr. 641 REJSER UDEN OG MED OVERNATNING Rejse uden overnatning: Udgifter godtgøres efter regning Rejse med overnatning: Logi - efter regning eller kr. 171,00 kr. 175,00 Fortæring pr. døgn med overnatning kr. 399,00 kr. 408,00 Tilsluttende rejsedag pr. påbegyndt time kr. 16,63 kr. 16,63 Reduktion for fri morgenmad 15% 15% Reduktion for fri frokost 30% 30% Reduktion for fri aftensmad 30% 30% 25% til småfornødenheder kr. 99,75 kr. 102,00 VIGTIGE BELØBSGRÆNSER Indregningsgrænse restskat kr kr Medarbejdende ægtefælle kr kr Kapitalpension efter bruttoskat kr kr Personfradrag kr kr Aktieindkomst 28%-grænse kr kr Grænse småaktiver/ straksafskrivning kr kr PRIVAT KØRSEL I FIRMABIL Værdien sættes til en procentdel af bilens værdi: 25% af værdien op til kr. og 20% af resten. Bilens værdi skal altid sættes til mindst kr. For biler anskaffet mindre end 3 år fra 1. indregistrering anvendes nyvognsværdien. Fra begyndelsen af 4. indregistreringsår efter 1. indregistrering anvendes 75% af nyvognsværdien. For biler anskaffet mere end 3 år efter 1. indregistrering anvendes anskaffelsessummen. AALBORG Telefon: ESBJERG Telefon: FREDERIKSHAVN Telefon: FREDERIKSSUND Telefon: HJØRRING Telefon: KOLDING - EGTVED Telefon: KORSØR Telefon: KØBENHAVN Telefon: ODDER Telefon: ODENSE Telefon: SILKEBORG Telefon: SKIVE Telefon: SLAGELSE Telefon: Afd.: Dianalund Telefon: Afd.: Sorø Telefon: SVENDBORG Telefon: SØNDERBORG Telefon: VIBORG Telefon: VOJENS Telefon: ÅRHUS Telefon: ND REVISION - registrerede revisorer FRR

NYT FRA ND REVISION. Bindende svar - nu også om afgifter. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder.

NYT FRA ND REVISION. Bindende svar - nu også om afgifter. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. NYT FRA ND REVISION NR. 4 2005 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Bindende svar - nu også om afgifter Ny ordning trådte i kraft den 1. november 2005. Selskabslove, årsregnskabsloven og

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Lavere skatter og afgifter i 2004. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder.

NYT FRA ND REVISION. Lavere skatter og afgifter i 2004. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. NYT FRA ND REVISION NR. 3 2003 Lavere skatter og afgifter i 2004 Skatte- og afgiftsnedsættelser for næsten 7 milliarder kroner. Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Revision eller ej Af

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Store flyttedag for Danmarks skattefolk. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder.

NYT FRA ND REVISION. Store flyttedag for Danmarks skattefolk. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. NYT FRA ND REVISION NR. 3 2005 Store flyttedag for Danmarks skattefolk Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Mister din virksomhed kunder som følge af kommunalreformen? Side 2 Frivillig

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Mange krav til repræsentationsudgifter

Mange krav til repræsentationsudgifter NYT FRA ND REVISION NR. 2 2004 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Regnskabet og selvangivelsen blev afleveret til tiden Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND REVISION

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Regeringsgrundlaget og skatten. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Læs inde i bladet:

NYT FRA ND REVISION. Regeringsgrundlaget og skatten. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Læs inde i bladet: NYT FRA ND REVISION NR. 1 2005 Regeringsgrundlaget og skatten 4. Hvis der er tvingende grunde til at indføre eller forhøje en skat eller afgift, vil dette ske, så merprovenuet ubeskåret anvendes til at

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. "Det er svært at spå - især om fremtiden"

NYT FRA ND REVISION. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Det er svært at spå - især om fremtiden NYT FRA ND REVISION NR. 4 2003 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Afskaffes kapitalforklaringen? Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND REVISION Fakturakrav fra årsskiftet

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008.

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Lave renter

Læs mere

Bedre sent end aldrig...

Bedre sent end aldrig... Bedre sent end aldrig... INDHOLD: Pensionsordninger... 2-3 Skattefri rejsegodtgørelse... 3-4 Arbejdsgiverbetalt sundhedsudgift... 4-5 Tilbagebetaling af AM-bidrag... 5 Generelle regler om genoptagelse...

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner - 1 Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som et led i Vækstaftalen fra 2. juli 2014 er det tanken at give forhøjet befordringsfradrag til pendlere

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Også personalegoder til eneste ansatte Skatterådet har godkendt medarbejderobligationer til eneste ansatte i et selskab.

NYT FRA ND REVISION. Også personalegoder til eneste ansatte Skatterådet har godkendt medarbejderobligationer til eneste ansatte i et selskab. NYT FRA ND REVISION NR. 1 2007 Også personalegoder til eneste ansatte Skatterådet har godkendt medarbejderobligationer til eneste ansatte i et selskab. Omfanget af frynsegoder er under konstant udvikling.

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet.

NYT FRA ND REVISION. Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet. NYT FRA ND REVISION NR. 2 2005 Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet. I forholdet mellem borger og skattemyndighed er 1. juli en af de vigtigste datoer. Det

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

Det sker digitalt fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og derfor behøver oplysninger fra årsrapporten. fremgå af skatteregnskabet.

Det sker digitalt fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og derfor behøver oplysninger fra årsrapporten. fremgå af skatteregnskabet. NYT FRA ND REVISION NR. 1 2006 Årsrapporten er en del af det skattemæssige årsregnskab, så snart årsrapporten er indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Selskaber behøver derfor ikke at indsende årsrapporten

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Fradrag for dobbelt husførelse

Fradrag for dobbelt husførelse - 1 Fradrag for dobbelt husførelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et begrænset jobudbud, særlige kompetencer eller andre forhold kan medføre, at det i en periode et nødvendigt for at tage

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2013/2014 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gave samt Gebyrer December 2013 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Fleksible lønpakker. - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007. Workshop 3.8. v/charlotte Madsen og Niels Sonne

Fleksible lønpakker. - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007. Workshop 3.8. v/charlotte Madsen og Niels Sonne Fleksible lønpakker - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007 Workshop 3.8 v/charlotte Madsen og Niels Sonne Fleksible lønpakker Faste personalegoder/fix benefits - The old way Oprindeligt

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.300 12.600 Dok

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Sammen med årsopgørelsen vedlægges indbetalingskort til restskat, mens overskydende skat automatisk vil blive indsat på din Nemkonto.

Sammen med årsopgørelsen vedlægges indbetalingskort til restskat, mens overskydende skat automatisk vil blive indsat på din Nemkonto. Selvangivelsen 2007 Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til Skat. Nedenfor finder du en kort gennemgang af de væsentligste forhold omkring selvangivelsen for

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008 Oktober 2008 RevisorInformerer Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Har du planer om at flytte til Spanien eller Frankrig, når du slutter dit arbejdsliv? Nye, væsentlige ændringer kan få indflydelse

Læs mere

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision. Registreret Revisionsselskab Registrerede Revisorer tlf: 47 77 12 10 fax: 47 77 17 49 Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.dk Registreret Revisionsaktieselskab RevisorInformerer Kundemagasin fra din

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Nu kommer budgettet!! www.nd-revision.dk

NYT FRA ND REVISION. Nu kommer budgettet!! www.nd-revision.dk NYT FRA ND REVISION NR. 3 2004 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Skattetrykket og erhvervsudviklingen Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND Revision Side 2 Nu kommer

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 2. kvartal 2012 SKAT har opdaget, at kapitalafkastsatsen i årene 2000-2010 er blevet beregnet med en for høj procent, og er nu kommet frem med de nye lavere

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Bred politisk enighed om nye skattelove Folketinget har på et år vedtaget 21 nye skattelove - næsten alle med store flertal.

Bred politisk enighed om nye skattelove Folketinget har på et år vedtaget 21 nye skattelove - næsten alle med store flertal. NYT FRA ND REVISION NR. 2 2007 Bred politisk enighed om nye skattelove Folketinget har på et år vedtaget 21 nye skattelove - næsten alle med store flertal. Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2013/2014 Satser og beløbsgrænser Opholdssteder og botilbud April 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

Amts-, kommune- og kirkeskat Bundskatten Mellemskatten Topskatten Skatteloft

Amts-, kommune- og kirkeskat Bundskatten Mellemskatten Topskatten Skatteloft Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst... 2 Amts-, kommune- og kirkeskat... 2 Bundskatten... 2 Mellemskatten... 2 Topskatten... 2 Skatteloft... 2 Personfradrag... 2 Restskat... 3 Overskydende skat...

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens 20 20102013 Side 1 af 6 13012011 Tilbage Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens 20 20102013

Læs mere