Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S"

Transkript

1 SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: Danneskiold-Samsøes Allé København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Stejlhøj Kalundborg

2 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet: JTH Kontrolleret: RLN Godkendt: SAA Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Byggesagen Generelt Entrepriser/arbejder Bygherreleverancer Projektorganisation Projektmaterialet Beskrivelser Tegninger/bygningsmodeller Fælles værktøjer Bygherreformularer Digital kommunikation Pålæg Arbejdsklausul Evaluering Tekniske forespørgsler Partnerskabsaftale Referencer Generelt Bekendtgørelser Cirkulærer Danske standarder Øvrige referencer AB Byggeplads Generelt Bestemmelser Generelt Myndighedsforskrifter og vejledninger Myndighedstilladelser og anmeldelser Håndtering af materialer og produkter Overdragelse og aflevering af byggepladsen Eksisterende forhold Bygherrens afsætninger Byggepladsens indretning Byggepladstegning Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning Afgrænsning... 24

3 Indholdsfortegnelse Side : 2 Indhegning Afskærmning Aflukning Interimslukning Aflåsning Vagtordning Tyverisikring Skiltning Forbuds- og påbudsskilte Skilte på skure Fælles byggepladsskilte Førstehjælpskasser Brandslukningsmateriel Byggepladsens færdselsarealer Parkering Udendørs færdselsarealer Færdselsarealer i bygninger Afdækning af huller i færdselsarealer Etablering af rækværk i færdselsarealer Belysning af færdselsarealer Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer Oprydning og renhold af færdselsarealer Skurby og oplagsplads Skurforhold Oplagsplads Teltværksteder Affaldshåndtering og affaldscontainer Belysning i skurby og på oplagsplads Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads Oprydning i skurby og på oplagsplads Arbejdsområder Afdækning af huller i arbejdsområder Etablering af rækværk i arbejdsområder Belysning i fælles arbejdsområder Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder Oprydning og renhold i arbejdsområder Tekniske hjælpemidler Kraner og materielle-hejse Personelevatorer Stillads og arbejdsplatform Forsyning til byggeplads Vand og afløb El Kommunikation Særlige forhold ved bygninger i brug Generelt Information til tredjemand Midlertidig drift... 35

4 Indholdsfortegnelse Side : 3 5. Sikkerhed og sundhed Generelt Organisation Byggepladskoordinering Sikkerhedsmøder Plan for Sikkerhed og Sundhed Arbejdsmiljø Generelt Begrænsning af støjgener Begrænsning af skader og gener fra vibrationer Begrænsning af støvgener Begrænsning af ergonomiske gener Forholdsregler ved farlige arbejder Omgivende miljø Generelt Støj Vibrationer Støv Emissioner til atmosfæren Spild af olie og kemiske produkter Kvalitetsstyring Generelt Byggeledelsen Byggemøder Kvalitetsplan Projektgennemgangsmøde Opstartsmøder for arbejder Entreprenørens kontrol og dokumentation Generelt Styring af udførelsesdokumenter Arkivering af dokumentation Kontroldokumentation D&V-dokumentation Aflevering Kvalitetssikring efter aflevering Tidsstyring Generelt Tidsplan Logistikplanlægning Vejrligsdage Sanktionsbestemmelser Teknisk mangelgennemgang Regulering af kontraktsummen Generelle specifikationer... 51

5 Indholdsfortegnelse Side : Materialer og produkter Generelt Leverancer Transport Udførelse Generelt Mål og tolerancer Gennemføringer og påmonteringer Afsætning og udmåling Hultagning og lukning Montering Efterreperationer Kontrol Relationer til andre arbejder Bilag A, Garanti koncept Bilag B, Grundlag for Plan for sikkerhed og sundhed... 53

6 Orientering Side : 5 Udarbejdet: JTH Kontrolleret: RLN Godkendt: SAA 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.010, Basisbeskrivelse byggesag/september 2008 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 1.2 Byggesagen Generelt Byggeopgavens betegnelse: Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggeopgavens beliggenhed: Skovvejen og Færøvej Slagelse Danmark Byggeopgavens omfang, indhold og funktion: Udbuddet omfatter renovering af 7 etageejendomme i 4 etager opført i 1966, samt opførelse af nyt beboerhus på ca.375m2. Renoveringssagen af de 7 boligblokke omhandler bla. udlægning af tag, efterisolering af klimaskærm, facadepuds, vinduesudskiftning, isætning af nye vinduespartier, nedrivning og miljøsanering, udvidelse af altaner ved montage af altantårne, opførelse af nye vindfang, kloakrenovering, samt ombygning af 16 lejligheder, herunder installation af 2 nye elevatorer. Hertil skal der foretages omlægninger i landskabet, herunder boldspilsarealer, beplantning og belægninger. Det nye beboerhus indbefatter den totale opførelse, herunder fundamenter, klimaskærm, badeværelser, køkkener mv. Byggesagen stiller store krav til entreprenørernes logistik. I sin tilbudsgivning skal entreprenøren bl.a. tage højde for: - Byggeområdets trange pladsforhold. - Tilkørselsforholdene. - At der er begrænset oplagsplads og arbejdsområder. - At der er begrænset adgang for køretøjer på områderne. - At der er en stor materialetransport til og fra byggepladsen. - At tidsplanen medfører stor bemanding på byggesagen. - At der forekommer asbest, bly, og PCB i bygningsdele, som angivet i beskrivelser vedr. sanering. - At boligerne er beboet i udførelsesperioden, hvorfor der skal ske varsling af beboere, med undtagelse af de 16 tilgængelighedsboliger som totalombygges. I fbm. beboervarsling afholdes inden opstart et møde, hvorpå varslingen koordineres mellem entreprenører. Der henvises til afsnit og for yderligere vedr. beboervarsling. Forskrifterne i arbejdsbeskrivelserne gælder altid frem for bestemmelserne i byggesagsbeskrivelsen. For arbejdsbeskrivelsen gælder bygningsdelsbeskrivelserne (kapitel 4) og tegningerne frem for specifikationerne i arbejdsbeskrivelsens kapitel

7 Orientering Side : 6 3. Eventuel uklarhed/uoverensstemmelse i såvel tilbudsfasen som udførelsesfasen skal skriftligt forelægges rådgiver. Beskrivelse og tegninger supplerer hinanden, således at en ydelse skal medregnes, selv om den kun er angivet et af stederne. Hvor der i nærværende byggesagsbeskrivelse pålægges entreprenøren forpligtelser eller beskrives arbejdsvilkår, skal dette fortolkes således, at udgifter i forbindelse hermed skal medregnes i entreprenørens tilbud. Kun hvor det udtrykkeligt er nævnt, påhviler de økonomiske konsekvenser af sådanne forpligtelser eller arbejdsvilkår bygherren eller en anden entreprenør. Ydelserne omfatter levering, montering og fuldstændig færdiggørelse af alle de berørte bygningsdele. Opmærksomheden henledes på, at beskrivelserne kun undtagelsesvis gentager betingelser for og beskrivelse af arbejdets udførelse, der er nedfældet i generelt gældende dokumenter, hvortil der er henvist. Den fulde forståelse af arbejdets omfang fås derfor kun såfremt også disse dokumenter gennemlæses Efter Slagelse Boligselskabs afgivelse af acceptskrivelse er dokumentrækkefølgen: 1. Slagelse Boligselskabs' acceptskrivelse med reference til det vedrørende sagen afgivne tilbud. 2. Slagelse Boligselskabs' udbudsskrivelse med tilhørende bilagsfortegnelse for det pågældende arbejde samt eventuelle rettelsesblade og supplerende tegninger (udbudsmaterialet). I tilfælde af uoverensstemmelse mellem ovenstående dokumenter gælder dokumenterne i nævnte rækkefølge. I de tilfælde, hvor der er punkter med skærpede krav i bygherrerådgiverens udbudsmateriale i forhold til nærværende standardbetingelser, er disse gældende og erstatter standardbetingelsernes punkter Entrepriser/arbejder Opgaven udbydes i 5 storentrepriser, som angivet i udbudsbekendtgørelsen. Fremadrettet nævnes de 5 storentrepriser som Entreprise 1 (E01): Entreprise 2 (E02): Entreprise 3 (E03): Entreprise 4 (E04): Entreprise 5 (E05): Facade-, Altan-, Tag-, Vindues-, Snedker- og Tømrerarbejde, Fælles stillads Nedrivning-,Sanering-, Jord-, Kloak-, Beton- og Murerarbejde, Fælles byggepladsforanstaltninger Teknik - VVS-, Ventilation-, El-, og Elevatorarbejde Anlæg og Landskab Maler- og Rengøringsarbejde Ovenstående beskrivelse af de enkelte storentrepriser er ikke udtømmende. Der henvises til øvrigt udbudsmateriale for hver enkelt storentreprise for en de-

8 Orientering Side : 7 taljeret beskrivelse. Hvor der i byggesagsbeskrivelsen er henvist til storentreprenøren eller entreprenøren uden tydelig angivelse af storentreprisens nummer, er ydelsen gældende for alle storentrepriser Bygherreleverancer Ad stk. 2. Entreprenørens påtale skal ske inden anvendelse og senest 3 arbejdsdage efter modtagelsen. Der er følgende bygherreleverancer: - Cylindere til entredøre i tilgængelighedsboliger 1.3 Projektorganisation Bygherre: Slagelse Boligselskab, afd. 10, Grønningen Fruegade Slagelse Att.: Teknisk chef Mogens Aaskov Tlf: Bygherrerådgiver: Kuben management Ellebjergvej København SV Telefon: Totalrådgiver og arkitekt: Arkitektfirmaet C. F. Møller Daneskiold Samsøes alle Kbh. K Tel.: FAX: Att. Søren W Aagaard (jf. nedenstående) Projekteringsleder: Arkitekt M.A.A Søren W. Aagaard Tel.: Underrådgiver: ISC Rådgivende ingeniører A/S Stejlhøj Kalundborg Tel.: FAX.: Att: Bygningsingeniør René Alving Hansen

9 Orientering Side : 8 Byggeledelsen: Arkitektfirmaet C. F. Møller Att.: Lars Bille Hansen Tel.: Arbejdsmiljøkoordinator (p) i projekteringsfasen: Arkitekt M.A.A Søren W. Aagaard Tel.: Arbejdsmiljøkoordinator (b) i udførelsesfasen: Arkitektfirmaet C. F. Møller Att.: Lars Bille Hansen Tel.: Fagtilsyn: Arkitektfirmaet C. F. Møller / ISC Rådgivende ingeniører A/S Tilsynskontor: Der etableres tilsynskontor på stedet. Tlf. m.v. oplyses i forbindelse med opstart 1.4 Projektmaterialet Projektmaterialet er udarbejdet på baggrund af bips beskrivelsesstruktur. Dertil er der en række tegninger. Projektet foreligger på hovedprojektsniveau. Produktangivelser Når der forekommer konkrete produktangivelser (referenceprodukter), er det at læse som dermed ligestillet subsidiært eller tilsvarende, således at entreprenøren kan vælge et tilsvarende produkt med de samme materialespecifikationer. I det omfang der henvises til nationale standarder, kontrolordninger etc., skal det sikres, at såfremt entreprenøren ikke ønsker at anvende komponenter fra sådanne godkendelsesordninger, skal dokumentation for prøvningerne i relation til godkendelsesgrundlaget forelægges i god tid inden udførelse. Entreprenøren skal ved alle beskrevne materialer kunne fremlægge en dansksproget produktspecifikation og en dansk indbygningsvejledning fra producenten. Entreprenøren skal inden kontrahering udfylde produktlisten for Storentreprisen, som er en del af udbudsmaterialet. Produkter anført af entreprenøren i produktlisten kan ikke ændres senere i udførelsesperioden. CE-mærkning Det er Storentreprenørens ansvar at produkter der indbygges er CE-mærket i henhold til gældende lovgivning.

10 Orientering Side : 9 Reproduktion Alt udbudsmaterialet foreligger digitalt. Entreprenøren modtager ikke papirsversioner af udbudsmaterialet, men modtager ved udbud link til download af dokumenter og tegninger i PDF format Beskrivelser Hvor der i arbejdsbeskrivelserne henvises til basisbeskrivelser, er følgende udgaver gældende: bips B2.100, Basisbeskrivelse byggeplads/januar 2012 bips B2.120, Basisbeskrivelse jord/januar 2012 bips B2.125, Basisbeskrivelse jordarbejder for ledninger/maj 2012 bips B2.215, Basisbeskrivelse pæle montage/maj 2012 bips B2.220, Basisbeskrivelse beton, generel og pladsstøbt/maj 2012 bips B2.221, Basisbeskrivelse betonelementer, leverance/maj 2012 bips B2.221+, Basisbeskrivelse betonelementer, leverance/maj 2012 bips B2.222, Basisbeskrivelse betonelementer, montage/maj 2012 bips B2.222+, Basisbeskrivelse betonelementer, montage/maj 2012 bips B2.225, Basisbeskrivelse beton, glidestøbning/september 2010 bips B2.240, Basisbeskrivelse murværk/december 2011 bips B2.250, Basisbeskrivelse stål generelt/januar 2012 bips B2.250e, Basisbeskrivelse steel general/januar 2012 bips B2.270, Basisbeskrivelse træ generelt/januar 2012 bips B2.280, Basisbeskrivelse glas generelt/januar 2012 bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og -tage/januar 2012 bips B2.290, Basisbeskrivelse skeletkonstruktioner/december 2011 bips B2.310, Basisbeskrivelse natursten, leverance/januar 2012 bips B2.320, Basisbeskrivelse fuger/maj 2012 bips B2.330, Basisbeskrivelse maling/december 2011 bips B2.340, Basisbeskrivelse støbte undergulve/december 2011 bips B2.345, Basisbeskrivelse gulve/august 2012 bips B2.350, Basisbeskrivelse lofter/maj 2012 bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning/december 2011 bips B2.370, Basisbeskrivelse døre, vinduer og porte, leverance/december 2009 bips B2.371, Basisbeskrivelse døre, vinduer og porte, montage/april 2010 bips B2.380, Basisbeskrivelse fast inventar/juni 2012 bips B2.395, Basisbeskrivelse beklædninger, påmurede/maj 2012 bips B223, Basisbeskrivelse beklædninger, monteret/februar 2007 bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer/maj 2012 bips B2.410, Basisbeskrivelse vvs/maj 2012 bips B2.420, Basisbeskrivelse afløb i jord/december 2011 bips B2.430, Basisbeskrivelse ventilation/maj 2012 bips B2.450, Basisbeskrivelse el/maj 2012 bips B2.460, Basisbeskrivelse bygningsautomation/september 2012 bips B2.480, Basisbeskrivelse teknisk isolering/maj 2012 bips B2.510, Basisbeskrivelse befæstelser/januar 2012 bips B2.520, Basisbeskrivelse beplantning/januar 2012

11 Orientering Side : Tegninger/bygningsmodeller Tegningsmaterialet er opdelt i følgende tegningslister: Tegningsliste (Arkitekt).* Tegningsliste (Ingeniør). *Forklaring af tegningsnummering Arkitekt + landskabstegninger: Tegningsnummering følger bips standard i hht. Bips C212. Hvor der er valgt følgende: Filtype (T=tegningsfil) Ansvar (A=arkitekt/ L=landskab) Niveau (X = Flere etager / facader / snit) Afbildningstype (1= plantegning / 2=Opstalt / 3=Snit / 4=udsnit eller bygningsdel / 5=Detalje Løbenummer For evt. yderligere information henvises til Bips C212 CAD-filer og mapper 1.5 Fælles værktøjer Bygherreformularer Der skal anvendes følgende formularer: Standard for beboervarsling Standard for accept af ekstraarbejder Standard for acontobetaling Standard for afleveringsprotokol Digital kommunikation For at sikre effektiv kommunikation skal alle nedenstående dokumenttyper, der udveksles mellem parterne, udveksles digitalt: Tidsplaner. Referater af møder mellem parterne. Tegninger. Kontroldokumentation. Tilsynsnotater. Rettelsesblade udsendes til storentreprenørens kontaktperson via , og det påhviler således storeentreprenøren at distribuere disse til eventuelle underentreprenører. I forbindelse med dokumentering af egne arbejder, påhviler det storentreprenøren at fremsende alt materiale i digital form, samt i papirudgave. standard 1.6 Pålæg Praktikpladser / løntilskudspladser

12 Orientering Side : 11 Bygherre ser meget gerne, at Storentreprenøren indgår frivillige aftaler om praktikaftaler og løntilskudspladser i forbindelse med byggesagen på Grønningen. Det skal understreges at der ikke er tale om et krav. BL og Dansk Byggeri har indgået et partnerskab om praktikpladser. I fællesskab opfordrer de deres medlemmer til at indgå en dialog om mulighederne for at oprette og bevare praktikpladser. En sådan dialog kan naturligt tages, når der er indgået nye kontrakter. Ved længerevarende kontrakter kan dialogen være et led i det løbende samarbejde. Ved bygge- eller renoveringsarbejder, der er et led i en helhedsplan for et udsat boligområde, opfordrer vi almene boligorganisationer og byggevirksomheder til at sætte særligt fokus på mulighederne for at gøre brug af uudnyttet arbejdskraft i boligområdet, herunder til f.eks. uddannelses- og praktikpladser, virksomhedspraktik, løntilskudsjob eller til fritids-/feriejob m.v. Der er tale om frivillige aftaler, som er helt uafhængige af udbudssituationen. Slagelse Boligselskab har indgået samarbejdsaftale med Praktikpladscentrene samt Jobcenter Slagelse. I forbindelse med indgåelse af kontrakt med storentreprenørerne vil det være et forhandlingsoplæg fra bygherres side at entreprenør indgår en lignende aftale Arbejdsklausul ILO-konvention nr. 94 vedrørende arbejdsvilkår er gældende. Entreprenørens medarbejderes løn og arbejdsvilkår må ikke være mindre gunstige end de vilkår, der gælder efter den kollektive overenskomst, der er gældende for det pågældende arbejde på området og at tilsvarende skal gælde for arbejde, der udføres af underentreprenører til den pågældende entreprenør eller af personer, der måtte have fået overdraget kontrakten til udførelse. Efter påkrav fra bygherren skal entreprenøren inden 5 arbejdsdage, ved en erklæring fra en statsautoriseret revisor dokumentere, at disse overenskomster følges. Hvis kredsen af samtlige entreprenører ikke følger ovennævnte forpligtelser, er bygherren, efter skriftligt påkrav, til den entreprenør med hvem bygherren har kontakt, berettiget til at hæve entrepriseaftalen. Bygherren kan kræve erstatning for det lidte tab, som følg e af forsømmelsen fra entreprenørens side, herunder ved ophævelse af kontrakten Evaluering Det er et krav, at entreprenøren i forbindelse med afleveringen og 1-års eftersyn af byggeriet afleverer nøgletal som beskrevet i BEK om nøgletal for alment byggeri m.v Entreprenør er forpligtet til sammen med sit tilbud at vedlægge: Nøgletal fra tidligere evalueringer, hvis disse nøgletal ikke allerede er leveret i forbindelse med prækvalifikationen En erklæring om, at virksomheden vil lade entreprisen evaluere, hvis virksomheden vinder licitationen. Entreprenøren forpligter sig til samtidig med indgåelse af kontrakt med bygherren at indgå aftale med et evalueringsfirma om evaluering af den pågældende entreprise.

13 Orientering Side : 12 Entreprenøren betaler honorar til et evalueringsfirma, og modtager ikke kompensation fra bygherren til dækning heraf. Udgiften til honorar og tidsforbrug ved udfyldelse af spørgeskemaer mv. er en del af entreprenørens arbejde. Entreprenøren skal i sit kontraktmateriale med eventuelle underentreprenører og rådgivere, som han selv har kontrakt med, stille krav om, at disse deltager i evalueringen med alle nødvendige oplysninger. Entreprenøren er forpligtet til senest 8 uger efter afleveringsforretningen at aflevere et faktablad med byggeriets nøgletal til bygherren. Der henvises til Velfærdsministeriets bekendtgørelse af 14. april 2008 om nøgletal for alment byggeri m.v med ændringer i bekendtgørelse 675 af 18. juni 2010, og Vejledning nr. 69 af 20/11/ Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v. Bekendtgørelse nr af 16/12/2009 vedr. nøgletal, for en nærmere beskrivelse af de data der skal afleveres. 1.7 Tekniske forespørgsler Alle tekniske forespørgsler og spørgsmål til projektet i øvrigt skal stilles af storentreprenøren på nummererede henvendelser på paradigme som anvises af bygherren. Forespørgsler skal udveksles digitalt via . Storentreprenøren skal løbende føre liste over alle forespørgsler, hvorpå alle relevante hovedoplysninger om henvendelsen står, så som emne, datoer, hvem den er sendt til, åben/afsluttet osv. Oplæg til listen fremlægges til godkendelse hos byggeledelsen og bygherre, og medbringes af storentreprenøren opdateret til hvert byggemøde. Listen lægges som bilag til byggemødereferaterne. Andre former for spørgsmåls accepteres ikke. 1.8 Partnerskabsaftale Praktikpladser / løntilskudspladser Bygherre ser meget gerne, at Storentreprenøren indgår frivillige aftaler om praktikaftaler og løntilskudspladser i forbindelse med byggesagen på Slotsvænget. Det skal understreges at der ikke er tale om et krav. BL og Dansk Byggeri har indgået et partnerskab om praktikpladser. I fællesskab opfordrer de deres medlemmer til at indgå en dialog om mulighederne for at oprette og bevare praktikpladser. En sådan dialog kan naturligt tages, når der er indgået nye kontrakter. Ved længerevarende kontrakter kan dialogen være et led i det løbende samarbejde. Ved bygge- eller renoveringsarbejder, der er et led i en helhedsplan for et udsat boligområde, opfordrer vi almene boligorganisationer og byggevirksomheder til at sætte særligt fokus på mulighederne for at gøre brug af uudnyttet arbejdskraft i boligområdet, herunder til f.eks. uddannelses- og praktikpladser, virksomhedspraktik, løntilskudsjob eller til fritids-/feriejob m.v. Der er tale om frivillige aftaler, som er helt uafhængige af udbudssituationen. Slagelse Boligselskab har indgået samarbejdsaftale med Praktikpladscentrene samt Jobcenter Slagelse. I forbindelse med indgåelse af kontrakt med storentreprenørerne vil det være et forhandlingsoplæg fra bygherres side at entreprenør indgår en lignende aftale.

14 Referencer Side : 13 Udarbejdet: JTH Kontrolleret: RLN Godkendt:SAA 2. Referencer 2.1 Generelt Ad stk. 1. Som supplement til referencerne i basisbeskrivelsen er nedennævnte udvalgte referencer ligeledes gældende. 2.2 Bekendtgørelser ILO-Konvention nr. 94: Bekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 1957 om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference i Geneve i året 1949 vedtagne konvention om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter Udenrigsministeriet. BEK om støtte til almene boliger: Bekendtgørelse nr af 11. december 2009 om støtte til almene boliger mv. Socialministeriet. med senere ændringer: Bekendtgørelse nr. 314 af 26. marts 2010 om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Socialministeriet. Bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Socialministeriet. Bekendtgørelse nr af 23. december 2010 om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Socialministeriet. Bekendtgørelse nr. 919 af 24. august 2011 om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Socialministeriet. Ad stk. 1. Erstattes af KS-bekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr af 23. september 2010 om kvalitetssikring af byggearbejder Økonomi- og Erhvervsministeriet. eller KS-bekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 773 af 27. juni 2011 om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri mv. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer Socialministeriet. Ad stk. 2. med senere ændringer: Bekendtgørelse nr af 27. december 2008 om ændring af bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø. Ad stk. 3. Erstattet af: Bekendtgørelse nr af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde Beskæftigelsesministeriet.

15 Referencer Side : 14 Ad stk. 4. Erstattet af: Bekendtgørelse nr. 477 af 18. april 2011 om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts Erhvervs- og Byggestyrelsen "995 finder dog fortsat anvendelse på bygge- og anlægsarbejder udbudt inden 20/5 2011" Ad stk. 10. Benævnt BEK om indretning af tekniske hjælpemidler i nogle beskrivelser. Med senere ændringer: Bekendtgørelse nr. 20 af 20. januar 2009 om ændring af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) 2.3 Cirkulærer Fastpriscirkulæret Cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Bygge- og Boligstyrelsen. samt cirkulære nr af 28. november 2003 om ændring af cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Erhvervs- og Boligstyrelsen. 2.4 Danske standarder 2.5 Øvrige referencer Ad stk. 2: Rettelsesblad til s. 61, sept Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Bekendtgørelse nr. 169 af om kvalitetssikring af byggearbejder med tilhørende vejledning af maj Bekendtgørelse nr. 643 af , 43 stk. 2 om plan for styring af logistik på byggepladsen. Bekendtgørelse nr. 574 af om projekterendes og rådgiveres pligt m.v. efter lov om arbejdsmiljø. Cirkulære nr. 174 af og cirkulære nr af om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v. Cirkulære nr. 2 af om brug af beton (basisbetonbeskrivelsen) med senere tillæg. De til enhver tid gældende normer, standarder, regulativer, anordninger, vejledninger m.v., idet den under punkt 2 nævnte liste ikke må anses for udtømmende.

16 AB 92 Side : 15 Udarbejdet: JTH Kontrolleret: RLN Godkendt:SAA 3. AB 92 A. Aftalegrundlaget Gældende grundlag er "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed" (AB92) med følgende supplerende betingelser til AB92. Betingelserne nævnt i disse beskrivelser er gældende for alle entrepriser og for alle aftaler, der indgås mellem entreprenører eller leverandører og Slagelse Boligselskab. Generelt henvises derfor til AB92, idet der i det følgende alene er nævnt præciseringer, fravigelser og/eller tilføjelser til AB92 Almindelige bestemmelser 1. Ad 1, stk. 2: Ved bygherre forstås Slagelse Boligselskab (SB) og ved entreprenøren forstås entreprenøren eller leverandøren. Bygherrens udbud 2. Ad 2, stk. 2: Entreprenøren skal gøre sig bekendt med arbejdspladsen og de lokale forhold. Ekstra krav på grund af manglende kendskab hertil vil ikke blive honoreret. Entreprenørens tilbud 3. Ad 3, stk. 1: Eventuelle krav om udregningsvederlag honoreres ikke. Ad 3, stk. 5: Vedståelsesfristen er 60 arbejdsdage. Entrepriseaftalen 4. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. 5. Ad 5, stk. 1: Transport kan kun gives til pengeinstitut (bank eller sparekasse) i Danmark og skal gælde for hele entreprisesummen. Det skal fremgå af transporten, at pengeinstituttet respekterer, at modregning af tilgodehavender på andre mellemværender går forud for transporten. Transporten skal være påtegnet af entreprenøren og har først gyldighed, når den er anmeldt for og noteret af Slagelse Boligselskabs regnskabschef.

17 AB 92 Side : 16 5, stk. 5 - Tilføjelse: Entreprenøren skal dokumentere, at der i forhold til de underentreprenører, som entreprenøren anvender i forbindelse med arbejdets udførelse, indgås aftaler efter AB 92 uden ændringer i 5, stk. 5, 10, stk. 4 og 30, stk. 1, og for så vidt angår leverandører, at leverancer sker i overensstemmelse med byggevareleveranceklausulen. Dokumentationen kan være en af begge parter underskrevet erklæring om anvendelse af AB 92. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring Entreprenørens sikkerhedsstillelse 6. 6, stk. 1 - Præcisering: Sikkerhedsstillelse skal være i overensstemmelse med vedlagte BILAG A, svarende til SIBO 23. Bygherrens sikkerhedsstillelse 7. Ad 7 - Fravigelse Slagelse Boligselskab stiller ikke sikkerhed. Bygherre skal dog under denne bestemmelse kort oplyse, hvordan byggeriet/renoveringen finansieres. Forsikring 8. stk. 1 - Præcisering: Entreprenøren og dennes underentreprenører medtages som sikret. Bygherren betaler præmien. Sikret under entrepriseforsikringen er bygherre, storentreprenører og evt. underentreprenører. Hæftelser for entrepriseforsikringens selvrisiko, kr kr. inkl. moms pr. skade, er en del af entreprisekontrakten, således at selvrisikoen påhviler den skadesvoldende entreprenør. For skader, hvor der ikke er en skadesvoldende entreprenør, deles selvrisikoen ligeligt mellem de involverede entreprenører/forholdsmæssigt efter entreprisens størrelse. Entrepriseforsikringen dækker ikke entreprenørmaskiner, -materiel og lignende (f. eks. stilladser, værktøj og køretøjer). 8. stk. 3 - Præcisering: Entreprenøren skal ved fremsendelse af underskrevet entreprisekontrakt dokumentere, at forsikringen er i kraft. Endvidere forpligtes entreprenøren til at meddele bygherren, hvis der sker ændringer i forsikringsforholdene. C. Entreprisens udførelse

18 AB 92 Side : 17 Arbejdsplan og afsætning Entreprenørens ydelse stk. 4 - Tilføjelse: Entreprenøren skal dokumentere, at der i forhold til de underentreprenører, som entreprenøren anvender i forbindelse med arbejdets udførelse, indgås aftaler efter AB 92 uden ændringer i 5, stk. 5, 10, stk. 4 og 30, stk. 1, og for så vidt angår leverandører, at leverancer sker i overensstemmelse med byggevareleveranceklausulen. Dokumentationen kan være en af begge parter underskrevet erklæring om anvendelse af AB 92. Projektgennemgang, dokumentation og prøver 11. Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse 12. Forhold til myndigheder 13. Ændringer i arbejdet stk. 2. Ingen ekstraarbejder kan faktureres uden forudgående at være godkendt på aftalesedler underskrevet af Slagelse Boligselskab. Samtlige ekstraarbejder skal ved prissætning indeholde alle nødvendige udgifter til byggeplads samt eventuelt nødvendig lift / stillads mv. Uklarheder, hindringer eller lignende forhold 15. Fortidsminder 16. Bygherrens tilsyn 17. Entreprenørens arbejdsledelse 18. Byggemøder 19. Samvirke med andre entreprenører 20. Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren. Parternes ophold i udlandet 21.

19 AB 92 Side : 18 D. Bygherrens betalingsforpligtelse Betaling 22. Ad 22, stk. 1 På grundlag af entreprisesummen skal entreprenøren udarbejde en vejledende fordelingsliste til brug for udarbejdelse af acontobegæringer. Princippet for opstilling af acontobegæringen aftales med Slagelse Boligselskab. Acontobegæringer skal være Slagelse Boligselskab i hænde senest den 28. i måneden, omfattende det i den pågældende måned udførte arbejde. Sendes og stiles til: Slagelse Boligselskab, Slotsvænget afd. 3 Fruegade Slagelse Rekvisition: Xxxxx (sendes af projektansvarlig pr. mail eller udleveres). Konteringskode for entreprisearbejder efter kontrakt: E01 (Entreprise 1) E02 (Entreprise 2) E03 (Entreprise 3) E04 (Entreprise 4) E05 (Entreprise 5) Konteringskode for Ekstraarbejder efter aftalesedler: EK01 (Entreprise 1) EK02 (Entreprise 2) EK03 (Entreprise 3) EK04 (Entreprise 4) EK05 (Entreprise 5) Faktura skal opdeles i 2 pr. aconte, hhv. - En for støttede XXXXXX-S - En for ustøttede XXXXXX-U Kontakt hos entreprenøren: Navn Entreprenør. Projektansvarlig hos Slagelse Boligselskab: Mogens R. Aaskov Ovennævnte oplysninger vil fremgå af entreprisekontrakten eller accept. Indeholder faktura ikke ovennævnte informationer, vil denne blive sendt retur, straks ved modtagelsen. Betalingsfristen er løbende måned + 25 dage. Der ydes kun betaling for leverancer, der er indbygget i bygningen / bygværket.

20 AB 92 Side : 19 Ad 22, stk. 2 Såfremt betaling kræves, skal der stilles fuld sikkerhed, og materialerne skal afmærkes og tydeligt adskilles som Slagelse Boligselskabs ejendom. Entreprenøren bærer ansvaret for, at adskillelse / separation sker i nødvendigt omfang. Sikkerhedsstillelsen skal være i overensstemmelse med Bygge- og Boligstyrelsens standardgarantitekst GARANTI FOR FORUDBETALING AF LEVERANCER i medfør af AB 92, 22, stk. 2 (SI BO 26). Sikkerhed skal stilles / udstedes af et dansk institut. ad 22, stk. 4. Udgår. Entreprenørens ret til at standse arbejdet 23. E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 24. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 25. Ad 25, stk. 2 Der er fastsat dagbod. Der henvises til Byggesagsbeskrivelsens afsnit 8.5 Sanktionsbestemmelser. Bygherren forbeholder sig ret til at modregne erstatningskrav og dagbod i entreprenørens tilgodehavende. 25. stk. 3 Præcisering: Ved ansvarspådragende forsinkelse ved stor- og fagentreprise er entreprenøren erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler fra sanktionsbærende datoer, herunder for delarbejders færdiggørelse iht. hoved-tidsplanen. Sanktionsbærende datoer fremgår af hovedtidsplanen. Entreprenøren er efter dansk rets almindelige erstatningsregler pligtig at dække ethvert tab, som bygherren måtte lide som følge af forsinkelsen. Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 26. Bygherrens hæftelse ved forsinkelse 27. F. Arbejdets aflevering Afleveringsforretningen 28. Afleveringsprotokol 29.

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september 20144 0 Udgave Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 PROJEKTNR. A019647 DOKUMENTNR. 0.050 - PSS VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

Fællesbetingelser. Januar 2012

Fællesbetingelser. Januar 2012 Fællesbetingelser Januar 2012 Rev. nr. 2 februar 2012 Fællesbetingelser Forord Nærværende Fællesbetingelser udgør Christiansen og Essenbæk A/S almindelige juridiske vilkår for aftaler med underentreprenører

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej Holbækmotorvejen (M11) >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2010 Udvidelse af M11 Støjskærme

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Side 0.0 ANVENDELSE AF FAB... 9 1.0 PLANLÆGNING

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1052.001 Vej og broer, nordlig strækning Entreprise 1052.002 Vej og broer, sydlig strækning København Køge >>> Greve S- Solrød S November 2012 Indhold 1052.001-1052.002

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

SL 97. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri

SL 97. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri SL 97 Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri Indhold AFTALEGRUNDLAGET 1. Almindelige bestemmelser... 3 2. Nyhusprojektet... 3 3. Byggegrunden... 3 4.

Læs mere