Kvalitetskoncept for håndtering af Realkompetencevurdering/individuel kompetencevurdering i VEU-center Aalborg/Himmerland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetskoncept for håndtering af Realkompetencevurdering/individuel kompetencevurdering i VEU-center Aalborg/Himmerland"

Transkript

1 Kvalitetskoncept for håndtering af Realkompetencevurdering/individuel kompetencevurdering i VEU-center Aalborg/Himmerland 1

2 Om konceptet Dette koncept er udarbejdet i relation til VEU-centrenes udviklingskontrakt 2014/15. Ifølge kontraktens indsatsområde 1 indikator 3 skal der beskrives kvalitetsstandarder og fælles procedurer for gennemførelsen af realkompetencevurderinger (RKV)/ individuel kompetencevurdering (IKV), der placeres på VEU-centrenes hjemmesider. Konceptet er en beskrivelse af kvalitetssikringen af RKV/IKV i VEU-centret, herunder beskrivelse af standarder og procedurer samt opmærksomhedspunkter i forhold til RKV/IKV for Virksomheder Enkeltpersoner medarbejdere Enkeltpersoner - ledige RKV er en paraplybetegnelse, som omfatter individuel kompetencevurdering - IKV. Sådan anvendes begreberne i Aalborg/Himmerland. IKV foretages inden for følgende uddannelsesprogrammer: IKV i AMU op imod konkrete AMU-uddannelsesmål, strukturer af sammenhængende AMUuddannelsesmål samt uddannelsespakker IKV i GVU op imod konkrete AMU- mål og EUD-enkeltfag IKV i forhold til AVU og HF Konceptet skal medvirke til at RKV/IKV-aktiviteten gennemføres ud fra en fælles, overordnet tilgang til samt håndtering af IKV-ordningerne. Konceptet skal ligeledes skærpe partsintitutionernes opmærksomhed på programmerne med henblik på at stimulere både udbuddet og efterspørgslen, så aktiviteten anvendes af flere deltagere som et led i en effektiv uddannelsesplanlægning, der resulterer i en optimal uddannelsesindsats. Ikke mindst i relation til EUV, der skal gennemføres fra 2. halvår 2015, bliver RKV et kardinalpunkt, som skal implementeres på partsinstitutionerne med henblik på opfyldelsen af det politiske mål om uddannelse af flere kortuddannede voksne til faglært niveau Standarder og procedurer Regelsættet: Alle partsinstitutioner gennemfører RKV/IKV i henhold til gældende regelsæt (love, bekendtgørelser og vejledninger) på området og er opdateret herpå. I VEU-centrets kvalitetsgruppe gennemgås og drøftes løbende nyt/revideret lovstof bl.a. inden for RKV med henblik på en ensartet fortolkning og praksis. Kvalitetsgruppens arbejde formidles til partsinstitutionerne i VEU-centret. Målgrupperne: Gennemførelse af RKV i VEU-centret tager sit afsæt i hver af de ovennævnte målgrupper. Fælles for alle målgrupper gennemføres RKV/IKV med det formål at etablere effektive uddannelsesplaner, der modsvarer virksomhedens og den enkeltes behov i forhold til en jobfunktion/-område samt et uddannelsesperspektiv, og som kan afvikles på kortest mulige tid. Output: Gennemførelse af IKV resulterer i uddannelsesbevis(er) og/eller kompetencebevis(er) samt en uddannelsesplan. IKV skal altid, som minimum, munde ud i en uddannelsesplan. Kvalitetssikringen: Alle nye, centrale tiltag på området behandles i den udviklingsgruppe, som er nedsat ved VEU-centret, som består af repræsentanter fra partsinstitutionerne. Gruppen er en udviklings/arbejds-/ressourcegruppe i forhold til indsatsområde 2, herunder IKV/RKV. Sammen med VEU-sekretariatet understøtter gruppen RKV/IKV-området med diverse tiltag samt trykt og virtuelt markedsføringsmateriale. Gruppen mødes 4-6 2

3 gange årligt, hvoraf to møder afholdes med fokus på RKV/IKV, og hvor gruppen suppleres med praktikere på området. I VEU-centret er udarbejdet en kontaktliste over de nøglepersoner, som sammen med institutionernes branche-/virksomhedskonsulenter er de overvejende koordinerende led på den enkelte skole. Disse medarbejdere skal sikre, at afviklingen af RKV/IKV for den enkelte bliver smidig og optimal. De enkelte partsinstitutioner har alle interne flow og procedurer for håndteringen af området, som matcher VEU-centrets overordnede tilgang. Partsinstitutionerne har ligeledes opgavebeskrivelser for de medarbejder/chefer, der varetager de delfunktioner, der knytter sig til RKV/IKV, og som involverer frontmedarbejdere (reception) kursussekretærer, konsulenter, studievejledere, faglærere og uddannelseschefer. Der sker løbende erfaringsudveksling blandt praktikerne i VEU-centret omkring metodeudvikling og videndeling i forhold til afdækning og vurdering af kompetencer, meritbetingelser, herunder afkortning samt godskrivning af realkompetencer, der er opnået uformelt. Evaluering: Fremadrettet har VEU-centret fokus på, at IKV evalueres via Viskvalitet.dk. I den forbindelse kan oprettes og kopieres evalueringsspecifikke spørgsmål i VisKvalitet. Etablering af et særskilt evalueringsmodul til IKV i AMU, som har været drøftet centralt, har VEU-centrets opbakning. Den virksomheds opsøgende vejledning og rådgivning: Som et led i gennemførelsen af den virksomhedsopsøgende vejledning og rådgivning er information om RKV/IKV et obligatorisk element, som indgår i afdækningen af behovene. Muligheden for RKV/IKV italesættes og anskueliggøres i dialogen med virksomhederne og afrapporteres i besøgsrapporten i CRMsystemet. Emnet behandles kontinuerligt i VEU-centrets tværgående konsulentgruppe, hvor der følges op på området bl.a. i relation til de kampagner, der gennemføres på området. Den individuelle vejledning: I den individuelle vejledning, der foregår i VEU-centerregi på partsinstitutionerne samt den åbne vejledning på dækningsområdets jobcentre, er fokus på videndeling og erfaringsudveksling mellem konsulenter og vejledere med henblik på kvalitetsudvikling, herunder konsensus om formidling samt afholdelse af RKVaktiviteterne. Der er ligeledes indrettet særskilte databaser til registrering af individuelle vejledning og rådgivning, herunder RKV/IKV. Intensiteten i dialogen og informationen om RKV afpasses altid de konkrete behov. Udbredelse af kendskabet til RKV/IKV til jobcentre og a-kasser m.fl.: For at udbrede kendskabet til og formålet med RKV/IKV gennemføres i VEU-center-regi informationsmøder for vejledere og sagsbehandlere i a-kasser, fagforeninger og jobcentre i dækningsområdet. Ikke mindst i forbindelse med det øgede fokus på fra ufaglært til faglært er det vigtigt, at rådgivere og vejledere er bevidste om og kan italesætte de genveje, der findes til at nå målet, hvor RKV/IKV er et omdrejningspunkt. I tilknytning til RKV/IKV oplyses om muligheden for at tilbyde AMU-uddannelsen Den personlige uddannelses- og jobplan til borgere, der er uafklarede på deres job- og uddannelsesmål (oftest job-/brancheskiftere). Medarbejderudvikling/chefinddragelse med henblik på kvalitetssikring og best practice VEU-center Aalborg/Himmerland afholder seminarer/konferencer/uddannelsesdage for uddannelseschefer, vejledere og undervisere i håndteringen af RKV/IKV. Det har bl.a. fundet sted i tilknytning til TUP-2012 og delvist sammen med VEU-center Nord. - I TUP-2012 har VEU-centret gennemført et før-faseprojekt som en integreret del af IKV i AMU. Her har i det hele taget været fokus på 3

4 en fælles forståelse og behandling de forskellige faser af RKV/IKV, herunder redskaber og metoder til processerne. I forbindelse med socialfondsprojektet Kvalificering til nye job arbejder samtlige partsinstitutioner i de to nordjyske VEU-centre systematisk med RKV som udgangspunkt for de uddannelsesplaner, der er genereres og effektueres i projektet. Her afholdes løbende refleksionsseancer for projektets hovedvejledere/koordinatorer og kerneundervisere, hvor bl.a. afviklingen af RKV behandles med henblik på erfaringsudveksling omkring vurdering, validering og merit. Ledelsesrepræsentanter fra partsinstitutionerne har været inddraget i seancer/fora med henblik på prioritering af IKV/RKV som et forretningsområde på de enkelte partsinstitutioner og dermed i VEU-centret som helhed, ligesom emnet kontinuerligt drøftes i VEU-udvalg og centerråd. I tilknytning hertil debatteres fortsat forskellige afviklingsformer med henblik på at forstærke tilgangen til samt kvaliteten i ydelsen. Der bliver et særligt fokus på RKV/IKV i forhold til EUV i den nye erhvervsuddannelsesreform. I den forbindelse vil uddannelsesudbud samt RKV/IKV inden for strukturer af uddannelsesmål, der umiddelbart kan godskrives i relation til EUV, vil blive vægtet. Også i relation kontanthjælps- og beskæftigelsesreformen tilbydes RKV/IKV som udgangspunkt for en jobrettet uddannelsesplan, hvad der vil forøge søgningen til programmerne og institutionernes opmærksomhed herpå. Proces og procedurer Hovedreglen for RKV/IKV v/veu-center Aalborg/Himmerland er, at der foretages en afklarende samtale med en studievejleder/konsulent/faglærer med henblik på, at indholdet i den forestående vurdering modsvarer formål og forventninger hertil. Forud for RKV/IKV eller i tilknytning til den afklarende samtale informeres om den dokumentation, der skal medbringes til kompetencevurderingen i form af uddannelsesog kursusbeviser, udtalelser, dokumentation for erhvervserfaring, tillidshverv, frivilligt arbejde. Udgangspunktet for vurderingen er altid, at den sker op imod anerkendte uddannelsesmål samt de officielle beskrivelser heraf. Der er udarbejdet en materiale-/eksempelsamling til kvalitetssikring og håndtering af RKV/IKV-processen som følger: Eksempel på rutediagram gennem uddannelsesinstitution Kontaktliste med nøglepersoner i RKV/ IKV-processen i forhold til enkeltpersoner, jobcentre og a- kasser Opgavebeskrivelse for de medarbejder/chefer, der varetager delfunktioner i RKV-processen Kvalitetsstandarder af faserne i RKV/IKV-processen Registrering af deltagernes formelle og uformelle kompetencer og erhvervserfaring Registrering af formålet med RKV, herunder de uddannelsesmål/delmål, der vurderes op imod dels i forhold opfyldte mål dels i forhold til uddannelsesmål, der skal erhverves - bilagt uddannelsesplan samt registrering af uddannelses-/kompetencebeviser Min kompetencemappe eller skema jf. bilag 5 anvendes til registrering af hidtidige kompetencer og erfaringer samt de aktuelle uddannelsesbehov og dækning heraf (uddannelsesplan). Der kan også udarbejdes/anvendes særskilte/komplementerende materialer, der er mere dækkende i forhold til den konkrete vurdering, herunder materialer udarbejdet af efteruddannelsesudvalg. Til selve realkompetencevurderingen præsenteres de fagmål, som er relevante i forhold til formålet med vurderingen dels de mål, der evt. kan udløse uddannelses-/kompetencebeviser, dels de mål, der skal 4

5 indgå gennemføres i en uddannelsesplan. - For at RKV/IKV giver mening, skal den enkelte være afklaret på sit uddannelses- og jobmål. Deltageren udfylder et registreringsskema i forhold til en række spørgsmål og evt. scorer inden for de enkelte fagmål/delmål. Ud fra fagmålene og skemaet testes, (f.eks. i form af multiple choise tests, praktiske øvelser og teoretiske opgaver) hvilke mål, den enkelte helt eller delvist - behersker. Der udarbejdes herefter en uddannelsesplan, indeholdende de fagmål/uddannelser, den enkelte skal gennemføre, og der udstedes uddannelses-/kompetencebeviser for de kvalifikationer, som er vurderet og valideret. På VEU-centrets hjemmeside fremgår hvilke vejledere/koordinatorer, der kan kontaktes på skolerne for aftale om RKV/IKV. Som nævnt vil disse nøglepersoner sikre koordineringen af aktiviteten ind i de respektive huse, så enkeltpersoner, virksomheder samt vejledere og rådgivere fra øvrige institutioner oplever hensigtsmæssig kommunikation og smidighed i samspillet med den pågældende uddannelsesinstitution. Opmærksomhedspunkter I VEU-centret tillægges følgende tilgang betydning: At vejledere og faglærere udviser en anerkendende tilgang til den enkeltes faglige og personlige rygsæk, og evner at omsætte denne i nye kontekster At der laves forventningsafstemning om formål og output, herunder risikoen for ikke at opnå anerkendelse, godskrivning og merit At der informeres grundigt om processen og de enkelte faser samt at tilrettelæggelse og gennemførelse sker ved hjælp af klare og gennemskuelige redskaber, metoder og procedurer At processen opleves meningsfyldt, troværdig og retfærdig af den enkelte RKV/IKV for virksomheder: RKV opleves meningsfyldt for en virksomhed, hvis muligheden anvendes i forbindelse med strukturændringer i form af omlægning af produktion, administration, organisation, udflytning eller lukning. tilpasning til udviklingen inden for en given branche opkvalificering af medarbejderne i overensstemmelse med virksomhedens strategiske satsninger og forretningsmæssige mål et generelt kompetenceløft af medarbejderne - f.eks. fra ufaglært til faglært og fra faglært til KVU I samspillet mellem virksomhed og uddannelsesinstitution(er) har VEU-centret fokus på Klar, fælles opfattelse af formålet med og forventninger til RKV/IKV Etablering af netværk mellem relevante parter fra virksomhed og uddannelsesinstitution(er) med henblik på at understøtte processen Klare aftaler om opgave- og ansvarsfordeling mellem parterne samt internt på virksomhed og skole Fælles, afstemte forventninger til output, herunder at uddannelsesplanerne modsvarer virksomhedens jobprofiler, så der bliver overensstemmelse mellem opkvalificering og virksomhedens aktuelle/ fremdige job- og kompetenceprofiler RKV/IKV for medarbejdere: Mange medarbejdere gennemfører en RKV/IKV i samspil med virksomhedens udviklingsstrategier og mål. En del medarbejdere har desuden en ambition om et uddannelsesløft ud fra et personligt ønske om Faglig og personlig udvikling 5

6 Et job-/branche-/karriereskifte En kortere vej til at blive faglært En højere løn Den enkeltes motivation for RKV/IKV vil ofte være drevet af en kombination af ovennævnte faktorer. I VEU-centret er der som skitseret opmærksomhed på risikoen for ikke at kunne give anerkendelse af eksisterende kompetencer i forhold til merit og godskrivning. Dette kan være en sårbar/traumatisk oplevelse for den enkelte. Vejlederen/faglæreren må derfor ud fra faglige og saglige begrundelser bruge tid på at forklare, hvorfor en anerkendelse ikke er mulig. - Anerkendelse vil derimod ofte være forbundet med øget selvtillid og motivation for uddannelse. RKV/IKV for ledige: I beskæftigelsesreformen er kortuddannede ledige prioriteret. Denne målgruppe får mulighed for såvel et egentligt kompetenceløft som en kort, jobrettet opkvalificering fra starten af en ledighedsperiode. Endvidere giver reformen mulighed for gennemførelse af RKV/IKV i forhold til tilrettelæggelse af en uddannelsesplan både i forhold til den kommende EUV og eller en kortere, jobrettet opkvalificering. For ledige er uddannelsesplanerne tæt knyttet til et beskæftigelsesperspektiv. - Ledige, der er uafklaret på job- og uddannelsesmål kan via jobcentret tilbydes AMU-målet Personlig job- og uddannelsesplan inden RKV/IKV. For uafklarede ledige er en del af RKV/IKV-processen at få den enkelte gjort opmærksom på lokale/regionale beskæftigelsesmuligheder, herunder vækstområder og jobåbninger. Der kan f.eks. aftales følgende procedurer med jobcentrene for gennemførelse af RKV/IKV, som praktiseres i Aalborg-området: Info-møde m/veu-centret hvor to repræsentanter fra partsinstitutionerne klargøre mulighederne og perspektiverne m/rkv/ikv Efterfølgende booking af samtale m/relevant studievejleder her kan ledige skrive sig på liste VEU-repræsentanterne formidler de lediges ønsker til de respektive skoler og vejledere Samtale m/studievejleder, der munder ud i aftale om RKV/IKV eller tilbud om Den personlige uddannelses- og jobplan inden RKV/IKV Uddannelsesplan på baggrund af RKV/IKV, der tilgår den enkeltes sagsbehandler Der afregnes med jobcentret i forhold til de enkelte aktiviteter jf. de respektive takster for IKV i AMU, IKV i GVU, GVU-plan, Den personlige job- og uddannelsesplan og evt. uddannelsesmål i uddannelsesplan, såfremt denne accepteres af jobcentret. 6

7 Bilag 1. Eksempel på rutediagram gennem uddannelsesinstitution 2. Kontaktliste med nøglepersoner i RKV/ IKV-processen, som er vejen ind i den enkelte institution for enkeltpersoner, jobcentre og a-kasser 3. Opgavebeskrivelse for de medarbejder/chefer, der varetager delfunktioner i RKVprocessen 4. Kvalitetsstandarder af faserne i RKV/IKV-processen 5. Registrering af formålet med RKV, herunder de uddannelsesmål/delmål, der vurderes op imod dels i forhold opfyldte mål dels i forhold til uddannelsesmål, der skal erhverves - bilagt uddannelsesplan samt registrering af uddannelses- /kompetencebeviser 7

8 Bilag 1 Organisering og struktur på skole ved henvendelser til RKV/IKV Ved direkte henvendelse fra enkeltperson (mail eller telefon) Reception Hele hold og virksomheder Uddannelseskonsulenter Indledende vejledning Studievejleder Tilmelding og reg. samt udskrivning af kursusbeviser Kursistadministration Planlægning af gennemførelse Uddannelseschef(er) Fagområde Fagområde Fagområde Fagområde Fagområde Underviser Underviser Underviser Underviser Underviser 8

9 Bilag 2 Kontaktliste - Nøglepersoner i RKV/ IKV-processen i forhold til enkeltpersoner, jobcentre og a- kasser Skole: Erhvervsskolerne Aars Østre Boulevard Aars Nordjyllands Landbrugsskole Halkærvej Nibe Aalborg Handelsskole Langagervej Aalborg Øst Tech College Aalborg Øster Uttrup Vej Aalborg SOSU Nord Viren Vodskov VUC & hf Nordjylland AMU Nordjylland Sofievej Aalborg Hovedvejleder/koordinator Hanne Kramer, Faglærer, studievejleder Direkte: Mobil: Birgit Lauridsen Per Holm Christensen, uddannelseskonsulent Direkte: Eva Melchior Jensen, konsulent og vejleder Direkte: Birgitte Klemm Hansen, udviklingskonsulent Direkte: Thomas Klimek, studievejleder/underviser Direkte: Eva Møller, uddannelses- og erhvervsvejleder Direkte

10 Bilag 3 Opgaver og roller for de medarbejder/chefer, der varetager delfunktioner i RKV-processen på skolerne Receptionister Skal vide hvad RKV/IKV er og kunne forklare det kort Videreformidle en henvendelse om RKV/IKV til rette person på skolen. Kursussekretærer Skal vide hvad RKV/IKV i AMU er og kunne forklare det kort Videreformidle en henvendelse om RKV/IKV til rette person på skolen Indkalde IKV-deltagere Udarbejde kompetence- og uddannelsesbeviser Orientere om økonomien i forbindelse med deltagelse i IKV Studievejledere Vejlede ift. IKV til GVU og til AMU Indledende samtale, herunder afklaring af uddannelse i forhold til job-/beskæftigelsesperspektiv Kende skolens interne procedurer ift. GVU og IKV i AMU Videreformidle en henvendelse vedr. IKV til GVU til rette person på skolen Holde evaluerende samtaler med elev som har fået foretaget IKV til EUD på skolen Konsulenter Generel information og rådgivning om IKV i AMU herunder også om økonomi Videreformidle en henvendelse om IKV i AMU til den rette person Indledende samtale med IKV-deltager Guide og vejlede i forhold til Uddannelsesledere Ledelsesmæssig opbakning til IKV i AMU Motivere skolens medarbejdere til at bakke op om skolens strategi i forhold til IKV i AMU Sikre kontinuerlig udvikling af skolens tilbud om IKV i AMU Kunne formidle en henvendelse om IKV i AMU til rette person Faglærere Generel information og rådgivning om IKV i AMU Indledende samtale med IKV-deltager Forberede og tilrettelægge IKV-aktiviteten Guide og vejlede i forhold til Udarbejde vurderingsmateriale Afprøve og vurdere med henblik på opnåelse af uddannelses- og kompetencebeviser Udarbejde uddannelsesplaner Give en afsluttende vejledning til IKV-deltageren. 10

11 Bilag 4 Procedure for kvalitetssikring af RKV/IKV Før-fasen Indledende samtale m/vejleder/underviser introduktion til RKV/IKVforløbet samt indsamling af dokumentation. Brug af Min Kompetencemappe eller andet registreringsredskab Fase 1: Forberedelse og tilrettelæggelse Kursisten Indsamler og afleverer skriftlig dokumentation i forhold til uddannelse, kurser, erhvervserfaring, udtaleser, m.v. Samtale v/vejleder og/eller underviser, hvor det kortlægges, hvilke uddannelsesmål vurderingen skal omfatte, herunder hvilke mål og delmål, der allerede beherskes Faglærer/underviser planlægger indhold og metode i forhold til opgaver, cases og tests, som skal gennemføres under IKV en Fase 2: Afprøvning og vurdering Dialog mellem deltager og vejleder/underviser om skriftlig dokumentation Afprøvning af deltagerens realkompetencer, f.eks. Værksteds/ praktisk afprøvning Multiple choice test Skriftlig opgave / test Dialogbaseret afklaring Deltageren demonstrerer og dokumenterer sine realkompetencer overfor Underviser Fase 3: Samlet vurdering og anerkendelse samt uddannelsesplan Der udstedes uddannelsesbeviser og/eller kompetence-beviser for anerkendte realkompetencer Der udarbejdes en individuel uddannelsesplan på bagrund af forløbet. Heraf fremgår hvilke uddannelsesmål og delmål, deltageren har opnået bevis for, samt hvilke mål og delmål, der skal gennemføres i tilknytning til uddannelsesplanen. Evaluering: Registrering af IKV-aktiviteten bl.a., med henblik på taksameterbetaling fra UVM eller opkrævning til jobcentret Evaluering af IKV Deltager Faglærer IKV-team 11

12 Bilag 5 RKV/IKV-skema AMU/GVU/AVU/HF Skole: Kursist - Navn: Adr: /tlf.: Vejleder Navn:. Faglærer Navn: Skolegang (f.eks 9. kl. afgangsprøve m.v.) Uddannelse (f.eks. EUD) Kurser (f.eks AMU m.v.) Erhvervserfaring/tillidshverv/fritid Personlige kompetencer erhvervet gennem Uddannelsesprogram Hvilke uddannelsesmål titel, nr./kode skal der afklares op imod Delmål Vurderingsmetoder Underviserens vurdering: Uddannelsesbeviser Kompetencebeviser: Uddannelsesplan: Uddannelsesmål Titel nr./kode 12

Fælles kvalitetsstandard og procedure for realkompetencevurdering i VEU-center Østjylland for navn på uddannelsessted

Fælles kvalitetsstandard og procedure for realkompetencevurdering i VEU-center Østjylland for navn på uddannelsessted Fælles kvalitetsstandard og procedure for realkompetencevurdering i VEU-center Østjylland for navn på uddannelsessted Jævnfør udviklingskontrakten med Undervisningsministeriet for perioden 2014-2015 skal

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Indhold Indledning... 3 Kvalitets-flow... 4 Kompetence- og rollefordelinger... 5 VEU-Center sekretariat... 5 VEU Institutioners receptioner...

Læs mere

DE-L EUV-seminar 6. maj 2015

DE-L EUV-seminar 6. maj 2015 DE-L EUV-seminar 6. maj 2015 Hvordan tilrettelægges realkompetencevurderingen og hvordan tilrettelægges euv i uddannelser med henholdsvis få og mange voksne elever? Anette Barnhøj www.tietgen.dk/tkc Vores

Læs mere

Direktør for AMU Nordjylland siden 15. april 2013

Direktør for AMU Nordjylland siden 15. april 2013 Strategisk brug af opkvalificering Peter Thomsen Direktør for AMU Nordjylland siden 15. april 2013 Jobcenterleder/chef siden 1991 I Aalborg fra 1998 Om AMU Nordjylland Gennemfører årligt ca. 30.000 elevuger

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

RKV/IKV på VUC. 8. maj 2008

RKV/IKV på VUC. 8. maj 2008 RKV/IKV på VUC 8. maj 2008 Officielt anerkendt uddannelse et paradigmeskift er måske på vej et kompetencemonopol er ved at blive brudt! To anerkendelses-regimer: (Henning Salling Olesen, RUC) Skolen og

Læs mere

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen.

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen. Uddannelsesforbundet EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015 v/gitte B. Larsen referat Gitte opridsede, at den 1. august 2015 træder den nye eud-reform i kraft.

Læs mere

Virksomheder Medarbejdere Ledige. Målrettet opkvalificering. Udviklingskontrakt. VEU-centre

Virksomheder Medarbejdere Ledige. Målrettet opkvalificering. Udviklingskontrakt. VEU-centre VEU Center Syd Virksomheder Medarbejdere Ledige Skoler Målrettet opkvalificering Jobcentre A-kasser Fagforeninger Udviklingskontrakt VEU-centre VEU centre Formål Mere kvalitet og større effekt af AMU

Læs mere

Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis?

Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis? Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis? NVR konference den 10. juni 2010 Ulla Nistrup, NVR www.nvr.nu Et overordnet billede Tilslutning til at det er en god ide, at give personer anerkendelse

Læs mere

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet TUP12 VEU- Center Vest VEU Center-Syd TUP 2012 Fra Plan til Udvikling NVR den 3. april 2014 Kl. Programpunkt 1 Præsentation Lis Hede VEU-Center Trekantområdet

Læs mere

Håndbog til VEU-center Nords arbejde med individuel kompetencevurdering i AMU. Maj 2014 NORD

Håndbog til VEU-center Nords arbejde med individuel kompetencevurdering i AMU. Maj 2014 NORD Håndbog til VEU-center Nords arbejde med individuel kompetencevurdering i AMU Maj 2014 NORD Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

VEU-center Aalborg/Himmerland. Onsdag d. 21. november 2012

VEU-center Aalborg/Himmerland. Onsdag d. 21. november 2012 VEU-center Aalborg/Himmerland Onsdag d. 21. november 2012 VEU-Center Aalborg/Himmerland organisation Bestyrelse AMU Nordjyllands bestyrelse Centerråd Bestyrelsesmedlemmer fra skolerne VEU-udvalg Uddannelsesansvarlige

Læs mere

Vær opmærksom på, at det er en spørgeguide. Intervieweren tilpasser spørgsmålene til den enkelte IKV-deltager og noterer svar og score i skemaet.

Vær opmærksom på, at det er en spørgeguide. Intervieweren tilpasser spørgsmålene til den enkelte IKV-deltager og noterer svar og score i skemaet. Evalueringsguide til gennemførte IKV-forløb i TUPVAK Evalueringen skal gennemføres af en interviewer som er sat grundigt ind i spørgeguiden og hensigten med de enkelte spørgsmål. Det skal ikke være den

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Slutevaluering af Fra ufaglært til faglært på rekordtid

Slutevaluering af Fra ufaglært til faglært på rekordtid Slutevaluering af Fra ufaglært til faglært på rekordtid CPH WEST 24.03.15 Oversigt 1 Formål 2 Metode 3 Målopfyldelsesgrad 4 Det opsøgende arbejde 5 Opsummering 6 Perspektiver og anvendelighed 2 Slutevalueringens

Læs mere

Fælles Tværgående Dag

Fælles Tværgående Dag VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet Fælles Tværgående Dag VEU- Center Vest VEU Center-Syd TUP 2012 Fra Plan til Udvikling Task Force Fælles Tværgående dag 10. september 2014 Tidsrum Indhold Hvem

Læs mere

RKV-arbejdsgruppens rapport om anerkendelse af realkompetencer

RKV-arbejdsgruppens rapport om anerkendelse af realkompetencer Ministeriet for Børn og Undervisning, Uddannelsesstyrelsen RKV-arbejdsgruppens rapport om anerkendelse af realkompetencer til Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) Rådet for de grundlæggende

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Anerkendelse af realkompetencer hvordan kommer vi videre?

Læs mere

Danske Erhvervsskoler - Lederne

Danske Erhvervsskoler - Lederne Danske Erhvervsskoler - Lederne Håndens kundskab og voksenpædagogiske udfordringer i relation til erhvervsuddannelserne Fakta Tech College Aalborg Antal årselever ca. 4000 hvilket giver mange cpr. nr.

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Sagsnr.: 113.161.021 GVU. En vejledning til Uddannelsesbogen. Undervisningsministeriet. Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser

Sagsnr.: 113.161.021 GVU. En vejledning til Uddannelsesbogen. Undervisningsministeriet. Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser GVU En vejledning til Uddannelsesbogen Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser April 2006 1 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med reference til Undervisningsministeriets

Læs mere

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet. TUP12 Task Force. VEU- Center Vest VEU Center-Syd

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet. TUP12 Task Force. VEU- Center Vest VEU Center-Syd VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet TUP12 Task Force VEU- Center Vest VEU Center-Syd Kl. TUP 2012 Fra Plan til Udvikling Task Force august september 2014 Programpunkt 08.30 08.50 Velkomst v/karin

Læs mere

Centerrådsmøde i VEU-Center MidtØst

Centerrådsmøde i VEU-Center MidtØst Referat Centerrådsmøde i VEU-Center MidtØst 7. maj 2012 14-05-2012/boch 1/13 Deltagere: Afbud Gert Ringgaard, formand Mercantec David Møller, næstformand Randers HF og VUC Afbud Søren Sørensen, næstformand

Læs mere

May 29, 2015. Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015

May 29, 2015. Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015 Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015 De politiske mål med uddannelse At ledige opnår varig beskæftigelse At ledige kan få reelt uddannelsesløft, hvis de har behov for det At uddannelsesindsatsen målrettes

Læs mere

Brugen af RKV i vejledningsindsatsen - praksis, udfordringer og muligheder. v/lone Gullmaj Græbe, VEU-koordinator, VEU-center Øst og Øerne

Brugen af RKV i vejledningsindsatsen - praksis, udfordringer og muligheder. v/lone Gullmaj Græbe, VEU-koordinator, VEU-center Øst og Øerne Brugen af RKV i vejledningsindsatsen - praksis, udfordringer og muligheder v/lone Gullmaj Græbe, VEU-koordinator, VEU-center Øst og Øerne RAR vejlederkonference, 7.12.2016 Vejen til job En anden vej Realkompetencer

Læs mere

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Kontor for arbejdsmarkedsuddannelser Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen Disposition

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 21.01.2014

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 21.01.2014 0 Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 21.01.2014 Selandia, Bredahlsgade 3A, 4200 Slagelse (Tænketanken) kl. 08.30-12.30 Til stede / afbud / fraværende

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne Kvalitet i uddannelserne Nedenfor bliver der redegjort for en række mål, hvis udvikling kan bidrage positivt til udviklingen af kvaliteten i uddannelserne. Mål 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene

Læs mere

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU TBF = tre bogstavs forkortelser EUC Erhvervs Uddannelses Center Syd Sønderborg - Tønder Haderslev Aabenraa 450 engagerede medarbejdere 75 lange og korte erhvervsuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

1. marts 2015. Stillingsprofil: 1. Beskrivelse af HF & VUC Nordsjælland. Stillingsprofilen indeholder:

1. marts 2015. Stillingsprofil: 1. Beskrivelse af HF & VUC Nordsjælland. Stillingsprofilen indeholder: HF & VUC Nordsjælland søger HFfuldtidsvejleder til Helsingør med tiltrædelse 1. marts 2015 Stillingsprofil: Stillingsprofilen indeholder: 1. Beskrivelse af HF & VUC Nordsjælland. 2. Opgavebeskrivelse.

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0 Kvalitetskrav undervisere

Læs mere

Bilagsrapport. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013

Bilagsrapport. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013 Bilagsrapport Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forandringsteori... 3 2. Skabelon for forretnings- og kvalitetsmodel... 4 3. Skabelon

Læs mere

2. afrapportering. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. Februar 2014

2. afrapportering. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. Februar 2014 2. afrapportering Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læring og erfaringer... 4 2. Aktiviteter... 5 2.1 Første seminar

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Én indgang til voksen- og efteruddannelse

VEU-Center MidtØst. Én indgang til voksen- og efteruddannelse VEU-Center MidtØst Én indgang til voksen- og efteruddannelse Vi hjælper dig bl.a. med : Uddannelsesplanlægning Grundlæggende Voksenuddannelse ( GVU ) Almene uddannelser Jobrotation Realkompetencevurdering

Læs mere

Mål: Flere voksne tager en erhvervsuddannelse. Kunderne skal føle sig godt behandlet.

Mål: Flere voksne tager en erhvervsuddannelse. Kunderne skal føle sig godt behandlet. Erhvervsuddannelse for voksne Realkompetencevurdering Mangler 30.000 faglærte i 2020 I 2020 vil vi mangle over 30.000 faglærte, viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Mål: Flere voksne tager

Læs mere

360 graders kompetenceløft Netværkslokomotivet og VirksomhedsnetværkCabi 2. juni 2015

360 graders kompetenceløft Netværkslokomotivet og VirksomhedsnetværkCabi 2. juni 2015 360 graders kompetenceløft Netværkslokomotivet og VirksomhedsnetværkCabi 2. juni 2015 Anette Barnhøj Uddannelseschef Mobil 4013 4675 E-mail anje@tietgen.dk www.tietgen.dk/tkc www.tietgen.dk/tkc 2 Hvad

Læs mere

Kvalitet i RKV. FoU-konference 2015 DGI byen Kbh. Workshop 8

Kvalitet i RKV. FoU-konference 2015 DGI byen Kbh. Workshop 8 Kvalitet i RKV FoU-konference 2015 DGI byen Kbh. Workshop 8 23.febuar 2015 Ulla Nistrup NVR/VIA UC Troels S Stensballe, Selandia/VEU Center Vestsjaelland Michael Andersen, Eva 1 Program Velkomst og program

Læs mere

AMU som springbræt til fortsat uddannelse

AMU som springbræt til fortsat uddannelse AMU som springbræt til fortsat uddannelse Oplæg på VEU-konferencen 2012 Ved Ida Marie Behr Bendiksen og Michael Andersen, VEU-enheden på EVA 13. december 2012 Disposition Den samfundsmæssige udfordring

Læs mere

EVA, kvalitetsarbejde og voksnes læring

EVA, kvalitetsarbejde og voksnes læring EVA, kvalitetsarbejde og voksnes læring NVL-Konference i Odense den 13. november 2008 ved Michael Andersen, specialkonsulent på EVA EVA s overordnede opgaver At sikre og udvikle kvalitet af undervisning

Læs mere

Realkompetencevurdering (RKV)

Realkompetencevurdering (RKV) Realkompetencevurdering (RKV) Når du søger ind og bliver optaget på Professionshøjskolen UCCs diplomuddannelser, kan du søge om at få godtgjort viden og erfaringer fra tidligere uddannelser, arbejde og

Læs mere

Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse

Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Når jeg har taget engelsk på en anden uddannelse, skal jeg vel ikke have engelsk igen, vel? Citatet illustrerer en ofte hørt situation

Læs mere

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Hvorfor virksomhedskontakt? Synliggøre job

Læs mere

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Brug jobrotation - få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår har I sidst

Læs mere

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling VEU Center FYN TUP 2012 Fra Plan til Udvikling Formiddag: 09:30 12:15: Projektpræsentation og forventningsafstemning Velkomst og præsentation af Projektorganisationen v. Kursus- og udviklingschef Else

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse.

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. TEC, Hvidovre 18. januar 2012 Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. Samarbejdsmodellen involverer TEC Hvidovre og jobcentrene i Vallensbæk/Ishøj,

Læs mere

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB 1. Generelt om Agroskolen Hammerum. 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: Agroskolen Hammerum Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises hvor ikke andet er

Læs mere

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 0 Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 Selandia, Bredahlsgade 3A, 4200 Slagelse (Tænketanken) kl. 08.30-12.30 Til stede / afbud / fraværende

Læs mere

Voksenlærling - er det dig?

Voksenlærling - er det dig? Voksenlærling - er det dig? A-kassen Fremtiden er faglært Indhold Voksenlærling... 3 Fakta om at blive voksenlærling... 4 Din løn... 4 Find en virksomhed... 5 Skoleuddannelsen... 5 Guide til arbejdsgiver,

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Konsortium: KompetenceVækst Horsens Hedensted Udfyldt af Lead-Partner: VIA Erhvervsuddannelser Dato: 25-11-2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den

Læs mere

Vejledning vejen til job. Vejlederkonference 26. november 2015 Arbejdsmarkedsrådet og VEU centrene i Nordjylland

Vejledning vejen til job. Vejlederkonference 26. november 2015 Arbejdsmarkedsrådet og VEU centrene i Nordjylland Vejledning vejen til job Vejlederkonference 26. november 2015 Arbejdsmarkedsrådet og VEU centrene i Nordjylland Fra ufaglært til faglært? Potentiale hos ca. 27.000 ufaglærte 30 55 årige i arbejdsstyrken

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 26. august 2015 kl. 08.30 til 10.30 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Workshop Årsmøde 2012, Kolding Konsulent Ellen Enggaard, VIAUC REALKOMPETENCEVURDERING I DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

Workshop Årsmøde 2012, Kolding Konsulent Ellen Enggaard, VIAUC REALKOMPETENCEVURDERING I DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Workshop Årsmøde 2012, Kolding Konsulent Ellen Enggaard, VIAUC REALKOMPETENCEVURDERING I DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Udbytte af anerkendelse : - Adgang - Individuel tilrettelæggelse og afkortning af uddannelse

Læs mere

Implementering af beskæftigelsesreformen

Implementering af beskæftigelsesreformen Den 18. september 2015 Implementering af beskæftigelsesreformen Regeringen indgik den 18. juni 2014 forlig med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om en reform af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 0 Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 Selandia CEU, Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse, store mødelokale Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Afbud:

Læs mere

IF indsatsområder 2014

IF indsatsområder 2014 IF indsatsområder 2014 Forord 20. december 2013 Vi har valgt, at der i 2014 skal arbejdes videre med de strategiske spor som blev lagt ud allerede i 2013. Sporene blev lagt ud fra de strategiske analyser,

Læs mere

PRAKSIS SOM INSPIRERER

PRAKSIS SOM INSPIRERER PRAKSIS SOM INSPIRERER Tema 2 Samarbejde på tværs Anbefalingerne til Samarbejde på tværs er lavet på baggrund af samtaler med ledere og medarbejdere fra jobcenter Mariagerfjord, Thisted og Aalborg samt

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland.

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Formålet med kvalitetssikringen på EUC Sjælland er at understøtte skolens visioner og strategiplan, samt det pædagogiske og didaktiske grundlag.

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

Anerkendelse af borgernes realkompetencer Realkompetencevurdering

Anerkendelse af borgernes realkompetencer Realkompetencevurdering Anerkendelse af borgernes realkompetencer Realkompetencevurdering i Grønland Projektleder: Peter Sørensen Fredag den 22. oktober 2010 Arbejdsmarkedspolitiske udfordring Alment om Realkompetencevurdering

Læs mere

Tæt kobling mellem skole og praktik Inspiration til skolernes arbejde

Tæt kobling mellem skole og praktik Inspiration til skolernes arbejde Tæt kobling mellem skole og praktik Inspiration til skolernes arbejde Indhold FoU-program om betydning af tæt kobling mellem skole og praktik 3 Dialog med praktiksteder 5 Redskaber til dialog 7 Opgaver

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Bliv klogere på jobrotation og kompetenceudvikling og hvordan det bruges i samspil 9. oktober 2013

Bliv klogere på jobrotation og kompetenceudvikling og hvordan det bruges i samspil 9. oktober 2013 Bliv klogere på jobrotation og kompetenceudvikling og hvordan det bruges i samspil 9. oktober 2013 Hvordan kommer virksomhederne i gang med at efteruddanne medarbejderne hvad kan VEU Centrene hjælpe med?

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald.

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald. ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport! Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland etablerede sig, implementerede og pågyndte drift med første hold elever på Kombineret UngdomsUddannelse med uddannelsesstart 3. august

Læs mere

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke:

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke: www.eva.dk Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Ved specialkonsulent Michael Andersen, Praktikermøde for faglige udvalg, torsdag den 9. oktober 2014 Disposition

Læs mere

Oplandsworkshop, Vendsyssel: Udfordring 1

Oplandsworkshop, Vendsyssel: Udfordring 1 FremKom 3 Oplandsworkshop, Vendsyssel: Udfordring 1 1 Vejledning Dette slideshow indeholder idéark udfyldt for udfordring 1 til workshoppen om Fremtidens Kompetencer i Vendsyssel. 2 Udfordring 1: FremKom

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Hotel og Restaurant Opfølgningsplan 2015

Hotel og Restaurant Opfølgningsplan 2015 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2014

Læs mere

Tilmeldingsskema til mediegrafiker-uddannelse

Tilmeldingsskema til mediegrafiker-uddannelse Tilmeldingsskema til mediegrafiker-uddannelse Jeg ønsker at begynde på: Erhvervsklar Karrierelinjen Det obligatoriske grundforløb Ved ikke Jeg ønsker at starte på uddannelsen: Skal du bo på skolehjem?

Læs mere

Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål

Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden v/ DEL ansøger i samarbejde med Gråsten Landbrugsskole, Silkeborg Handelsskole, Horsens Handelsskole

Læs mere

Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet

Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet 2015 Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet Baggrund Flere af de fynske byggerier er nu i gang. Den positive udvikling på de store byggepladser og bygge- og anlægsbranchen generelt

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: AMU Nordjylland Handleplan for øget gennemførelse 2015 kan læses på www.amunordjylland.dk 1 Indledning Handlingsplan

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen.

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen. Furesø Kommune Kompetenceudviklingspolitik Vedtaget den 14. maj 2007 af Hoved-MED Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Formål med kompetenceudvikling i Furesø Kommune 3. Kompetenceudviklingsbegrebet 4.

Læs mere

Afrapportering af udviklingskontrakt 2015 VEU-center Vestsjælland

Afrapportering af udviklingskontrakt 2015 VEU-center Vestsjælland Afrapportering af udviklingskontrakt 2015 VEU-center Vestsjælland Slagelse, den 28. januar 2016 På vegne af bestyrelsen for Selandia CEU og Centerrådet for VEU-center Vestsjælland Arne Petersen Helle Jürgensen

Læs mere

Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre

Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre Bygge- og anlægsbranchen jobrotation og voksenlærlinge som veje til kvalificeret arbejdskraft v/susanne Toftager Præsentation af VEU Center Fyn

Læs mere

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse VEU-centrene er et samarbejde Et

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

REFORMKOKS Færre voksne starter på erhvervsuddannelse Af Kristine Jensen Onsdag den 22. juni 2016, 05:00

REFORMKOKS Færre voksne starter på erhvervsuddannelse Af Kristine Jensen Onsdag den 22. juni 2016, 05:00 REFORMKOKS Færre voksne starter på erhvervsuddannelse Af Kristine Jensen Onsdag den 22. juni 2016, 05:00 Del: Antallet af voksne over 25 år der starter på en erhvervsuddannelse er faldet efter reformen

Læs mere

Realkompetencevurderings projekt KL temadag den 3. juni 2015

Realkompetencevurderings projekt KL temadag den 3. juni 2015 Realkompetencevurderings projekt KL temadag den 3. juni 2015 Deltagere i projektet: SOSU Nord Hjørring kommune Brønderslev kommune Frederikshavn kommune Majbritt Sund Uddannelseskonsulent Frederikshavn

Læs mere

D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D

D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V København, den 27.august 2010 Danish Adult

Læs mere