Studieordning for Bacheloruddannelse i politik og administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1. september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for Bacheloruddannelse i politik og administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1. september 2012"

Transkript

1 Studieordning for Bacheloruddannelse i politik og administration ved Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for bacheloruddannelsen i politik og administration. 1 Bekendtgørelsesgrundlag Bacheloruddannelsen i politik og administration er tilrettelagt i henhold til bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen) med senere ændringer og bekendtgørelse nr. 666 af 24. juni 2012 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen). Der henvises yderligere til bekendtgørelse nr. 212 af 21. februar 2012 (Bacheloradgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 250 af 15. marts 2007 (Karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer. 2 Studienævn og censorkorps Bacheloruddannelsen i politik og administration hører under Studienævnet for politik og administration, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet, og under censorkorpset for forvaltningsuddannelserne og global studies. 3 Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Uddannelsens betegnelse på henholdsvis dansk og engelsk er: Bachelor i politik og administration og Bachelor of Science (BSc) in Public Administration. 4 Uddannelsens normering angivet i ECTS Bacheloruddannelsen i politik og administration er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS. 5 Uddannelsens faglige profil Stk. 1. Uddannelsens faglige profil Bacheloruddannelsen i politik og administration giver brede samfundsvidenskabelige kompetencer inden for samfundsøkonomiske, sociologiske, politologiske, forvaltningsmæssige og internationalt orienterede fag- og problemområder. Ligeledes gør uddannelsen de studerende i stand til at anvende centrale begreber, teorier og metoder indenfor de enkelte faglige områder ved analyser af konkrete samfundsmæssige problemstillinger. De forskelligartede undervisningsformer, såvel øvelser, cases, opgaveskrivning, som det problemorienterede projektarbejde har som centralt sigte at gøre bacheloren i stand til at anvende teorier og metoder på udvalgte problemstillinger. Der lægges endvidere vægt på det problemorienterede projektarbejdes betydning for at fremme evner til selvstændighed samt dyberegående og kreativ problemløsning og på projektarbejdets betydning for at fremme samarbejdsevner og evne til at indgå i projektorganiserede læringsmiljøer.

2 Bacheloruddannelsens 2. studieår tilrettelægges fælles med Bacheloruddannelsen i Samfundsfag (med gymnasiesidefag). Stk. 2. Uddannelsens mål Bacheloruddannelsen i politik og administration har til formål at give bachelorerne en række samfundsvidenskabelige og politisk-administrative kompetencer, der kvalificerer til videreuddannelse på en relevant kandidatuddannelse og til at kunne arbejde med politisk-administrative udrednings - og analyseopgaver i offentlige og private virksomheder og organisationer. Stk. 3. Uddannelsens fag Bacheloruddannelsen i politik og administration består af flere fag og af valgfag. Bacheloruddannelsens konstituerende fag udgør 170 ECTS og valgfag udgør 10 ECTS. Fagene på bacheloruddannelsen omfatter: Sociologi (placeret på 2. semester af basisåret) Samfundsøkonomi og økonomisk politik Politisk filosofi (valgfag) Moderne politikbegreber og politikanalyser Samfundsvidenskabelige metoder Politik- og forvaltningsfag, herunder Verdenspolitik: Globalisering og regionalisering/international politik Policyanalyse: Velfærdsstat og velfærdsstatspolitik Organisation og forvaltning Forvaltningsret Offentlig budgetlægning og økonomistyring Stk. 4. De faglige- og erhvervsrelevante kompetencer bacheloren har efter endt uddannelse Bacheloruddannelsen i Politik & Administration giver på bachelorniveau følgende slutkompetencer: Bacheloren har: en bred faglig og flerfaglig viden om samfundsøkonomiske, sociologiske, politologiske, forvaltningsmæssige og internationalt orienterede fag - og problemområder viden om videnskabsteori og samfundsvidenskabelige metoder, herunder viden om kvantitative/statistiske metoder og anvendelse af IT og kvalitative metoder viden om de dynamiske og komplekse kræfter (på globalt, nationalt og lokalt niveau), der påvirker samfundsudviklingen og politisk-institutionelle sammenhænge adgang til videreuddannelse på en relevant kandidatuddannelse og grundlæggende kompetencer til at arbejde med politisk administrative udrednings- og analyseopgaver i den offentlige og private sektor. 2

3 inden for uddannelsens forskellige faglige områder at anvende centrale begreber, teorier og metoder ved analyser af konkrete samfundsmæssige problemer inden for det politiske og forvaltningsmæssige område at anvende centrale begreber, teorier og metoder ved analyse af politiske og forvaltningsmæssige problemstillinger inden for det politiske og forvaltningsmæssige område selvstændigt at kunne tilrettelægge og gennemføre en undersøgelse og forholde sig kritisk til det anvendte teoretiske og metodiske grundlag at vurdere og behandle større informationsmængder (data og litteratur) og kunne foretage mindre, selvstændige dataindsamlinger at tilegne sig videnskabelig produceret viden og tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde at formidle en samfundsvidenskabelig viden på en velstruktureret måde i skriftlig og mundtlig form at arbejde problemorienteret og tværfagligt at samarbejde, at arbejde i teams og at indgå i projektorganiserede læringsmiljøer 6 Regler om moduler, fagelementer og valgfag Bacheloruddannelsen består af følgende fagelementer og moduler: semester: Modul 1: Se Studieordning for det Samfundsvidenskabelige Fællessemester, gældende fra september Modul 2: Se tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i politik og administration, gældende fra februar semester: Modul 3: Samfundsøkonomi og økonomisk politik 15 ECTS Modul 4: Valgfag: Politisk filosofi 10 ECTS Modul 5: Samfundsvidenskabelige metoder (I, II) 10 ECTS Modul 6: Moderne politikbegreber og politikanalyser 25 ECTS semester: Modul 7: Policy Analyse: Velfærdsstat og velfærdspolitik 10 ECTS Modul 8: Verdenspolitik: Globalisering og regionalisering 10 ECTS Modul 9: Organisation og offentlig forvaltning 10 ECTS Modul 10: Specifikke forvaltningsfag 10 ECTS ( Forvaltningsret og Offentlig budgetlægning og økonomistyring ) Modul 11: Bachelorprojekt 20 ECTS De enkelte modulers indhold og undervisningsformer: Modul 3: Samfundsøkonomi og økonomisk politik (15 ECTS) 3

4 Modulets sigte er at give de studerende en grundlæggende teoretisk og empirisk viden om samfundsøkonomi og økonomisk politik. Modulet bygger videre på den introducerende undervisning fra Det samfundsvidenskabelige Basisår. Undervisningen i økonomisk teori lægger vægten på makroøkonomien, men inddrager mikroøkonomi, hvor det er relevant i forhold til analysen af politisk-økonomiske problemstillinger. I forbindelse med kurset lægges der vægt på, at de studerende stifter bekendtskab med aktuelle tekster så som: budgetredegørelser/finans-redegørelser/halvårsrapporter fra Det økonomiske råd mm. Undervisningen er tilrettelagt med et pensum og en længere kursusrække. I forlængelse af udvalgte lektioner tilrettelægges seminar/øvelsesundervisning, hvor de studerende i mindre grupper arbejder med udvalgte problemstillinger og lærer at anvende teorier og begreber. De studerende udarbejder en eller flere opgave(r), der indgår i forbindelse med den eksterne prøve. 2. Prøveformer Modul 3 (15 ECTS) evalueres ved en ekstern mundtlig prøve. Eksamen tilrettelægges individuelt. Ved den mundtlige eksamination tages der udgangspunkt i de(n) stillede opgave(r), men der eksamineres i det samlede pensum og den individuelle præstation vurderes. En forudsætning for at indstille sig til den mundtlige prøve er aflevering af de skriftlige opgaver. Der medvirker en ekstern censor og bedømmelsen sker efter 7-trinsskalaen. For at bestå kræves mindst karakteren 02. Modulet giver bacheloren: viden om økonomisk teori, herunder centrale samfundsøkonomiske grundbegreber og viden om konkrete økonomisk-politiske samfundsforhold både i national og international sammenhæng viden om de økonomiske og politiske aspekter af den aktuelle økonomiske politik i Danmark og EU indsigt i aktuelle teoretiske (økonomiske) konfliktflader med fokus på forholdet mellem stat og marked og de heraf følgende muligheder og begrænsninger for den økonomiske politik indsigt i aktuelle samfundsøkonomiske problemkomplekser med vægt på institutionelle/strukturelle og politiske dimensioner. Kompetencemål at anvende centrale begreber i økonomisk teori/samfundsøkonomi på økonomisk-politiske problemstillinger at analysere centrale aspekter af den aktuelle økonomiske politik i Danmark og EU at analysere samfundsøkonomiske problemstillinger i en økonomisk og en politisk sammenhæng 4

5 Modul 4 - valgfag: Politisk filosofi (10 ECTS) Modulets formål er at give de studerende et overordnet indblik i centrale temaer inden for politisk filosofi. Undervisningen tilrettelægges som en kursusrække, der evt. suppleres med seminarundervisning 2. Prøveform Modul 4 (10 ECTS) evalueres ved en individuel skriftlig intern prøve, hvor den studerende besvarer en stillet opgave. Opgaven bedømmes efter 7-trinsskalaen. For at bestå kræves mindst karakteren 02. Modulet giver bacheloren: viden om centrale positioner og traditioner inden for politisk filosofi indsigt i og erfaring med at læse udvalgte primærtekster inden for området indsigt i politiske ideers og traditioners betydning for at kunne forstå og analysere aktuelle politiske emner/temaer at analysere sammenhænge mellem udvalgte politisk-filosofiske traditioner, ideer/begreber og politiske emner at inddrage politisk-filosofiske perspektiver på aktuelle politiske problemstillinger Modul 5: Samfundsvidenskabelige metoder (10 ECTS) Undervisningen i samfundsvidenskabelige metoder organiseres på semester i 2 forskellige undervisningsforløb, der hvert har et specifikt fokus. På 3. semester placeres Samfundsvidenskabelig metode I (Forskningsdesign, kvantitative metoder og statistik (5. ECTS)). På 4. semester placeres Samfundsvidenskabelig metode II ( Forskningsdesign og kvalitative metoder). Undervisningen bygger videre på metodeundervisningen på 1. og 2. semester. Metodeundervisningen i sin helhed sigter på at give såvel metodologiske og teoretiske som praktiske forudsætninger for at kunne arbejde med og kombinere kvantitative og kvalitative metoder. Hvert undervisningsforløb består af en række kursuslektioner. Især i forbindelse med Samfundsvidenskabelig metode I tilrettelægges der øvelsesopgaver, hvor de studerende efter forelæsningerne arbejder gruppevis. 5

6 I forbindelse med kursus og øvelsesrækken i Samfundsvidenskabelig metode I er indholdet af teoretiskstatistiske begreber (sandsynlighedsfordeling, punkt- og intervalestimering, hypotesetest, simpel og multipel lineær regression mm.) integreret med kvantitative - og metodemæssige problemstillinger. 2. Prøveform Samfundsvidenskabelig metode I: Forskningsdesign og kvantitative metoder (5 ECTS) evalueres ved en individuel intern, skriftlig prøve, hvor den studerende besvarer en stillet opgave. Opgaven vurderes efter 7-trinsskalaen. For at bestå kræves mindst karakteren 02. Samfundsvidenskabelig metode II Forskningsdesign og kvalitative metoder (5 ECTS) evalueres ved en individuel intern, skriftlig prøve, hvor den studerende besvarer en stillet opgave. Opgaven vurderes efter 7-trinsskalaen. For at bestå kræves mindst karakteren 02. Modulet giver samlet bacheloren: viden om forskellige typer af forskningsdesign (det longitudinale design, det komparative design, casedesignet mm.) forståelse af de komplekse sammenhænge, der er mellem forskningsspørgsmål/ forskningsdesign som niveau, der ligger før valg af metode (kvantitativ, kvalitativ, triangulering), og som skal afklares og begrundes før valg af metode en fortrolighed med, hvad indholdet i et forskningsdesign er/kan være, og hvorledes det adskiller sig fra metodevalg. grundlæggende teoretiske og praktiske forudsætninger for at kunne anvende statistiske og kvantitative metoder og kvalitative metoder i studiearbejdet, herunder projektarbejdet.. viden om erfaring med alle faser og elementer i en kvantitativ anlagt undersøgelse fra undersøgelsesspørgsmål til rapportskrivning praktiske erfaringer med kvalitative metoders sammenhæng med de(t) grundlæggende forsknings/undersøgelsesdesign og for anvendelse af kvantitative og kvalitative metoder (på tværs) i en forskningsmæssig sammenhæng. at designe en kvantitativ undersøgelse (fra undersøgelsesspørgsmål til rapportskrivning) herunder udfærdigelse af et spørgeskema at søge mønstre i forskellige typer kvantitative data ved brug af statistikprogrammel og evne til at kunne sammenholde disse mønstre med samfundsvidenskabelig teori og fortolke de statistiske resultater at behandle og formidle statistiske resultater ved hjælp af IT-værktøjer at anvende forskellige kvalitative metoder, herunder forskningsinterview, case- og dokumentanalyse 6

7 Modul 6a: Moderne politikbegreber og politikanalyser (10 ECTS) - kursusrække Indholdsmæssigt er 4. semester et politiksemester, der bygges videre på fagelementerne i politologi fra 1. semester og fra fagelementer i sociologi og politisk-sociologi fra 2. semester. Undervisningen tilrettelægges som en kursusrække, der består af 2 dele: Moderne politikbegreber og politikteoretiske tilgange. Kurset indeholder en gennemgang af de centrale klassiske politologiske tilgange samt en række nyere tilgange og genstandsfelter inden for studiet af politik. Herunder indgår også Policyanalyse og implementering samt Politikteoretiske perspektiver på EU som politisk system og politisk institutionelt niveau. Politisk sociologi og politisk kommunikation. Ud over nyere politisk-sociologiske problemområder fokuseres der på fagområdet Politisk kommunikation og betydningen heraf for studiet af politiske processer og det politiske system. I forbindelse med kursusrækken indgår også centrale knudepunkter i den politisk-institutionelle udvikling i Danmark og EU. Modul 6b: Moderne politikbegreber og politikanalyser (15 ECTS) projektarbejde Projektarbejdet er en central del af studieaktiviteterne på 4. semester. For at understøtte projektarbejdet udbydes der i forlængelse af kursusrækken et antal tværgående seminarkredse, som de studerende skal vælge sig ind på og skrive projekter indenfor. Seminarkredsene skal fungere som igangsættende og organiserende rammer i forhold til projektarbejdet og projektvejledningen. Projektgruppedannelsen finder sted i regi af de udbudte seminarkredse og gruppestørrelsen er fastsat til max. 5 personer. Som led i seminarundervisningen indgår aktiviteter om problemformulering samt design og metodeovervejelser, hvor der bygges videre på de studerendes kompetencer fra metodeundervisningen. 2. Prøveformer Modul 6a evalueres ved en individuel mundtlig, intern prøve. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. For at bestå kræves mindst karakteren 02. Modul 6b evalueres ved en individuel mundtlig ekstern prøve omfattende seminarvirksomhed og projektarbejde. Ved den mundtlige prøve tages der udgangspunkt i projektrapporten, og den mundtlige eksamination prøver de problem-, fag - og teoriområder, der ligger til grund for rapporten. Der gives en samlet karakter efter 7-trinsskalaen. For at bestå kræves mindst karakteren 02. 7

8 Modulet giver bacheloren: et grundlæggende overblik over og viden om de teoretisk-analytiske forståelser og tilgange, der har præget moderne politologi og politisk sociologi en forståelse for og indsigt i en række nyere tilgange samt problem - og genstandsfelter inden for analyser af politik. en viden om de mere grundlæggende videnskabsteoretiske og metodologiske positioner bag forskellige politikteoretiske tilgange en forståelse for forskellige teoretiske perspektivers betydning for konkrete politikanalyser herunder forståelse for hvordan forskellige perspektiver kan supplere hinanden i analyser af komplekse politiske problem- og genstandsfelter en viden om politisk-institutionelle udviklinger i Danmark og EU. at anvende politikbegreber og politikteorier på konkrete samfundsmæssige problemstillinger at anvende flere teoretisk-analytiske politiktilgange i analyser af konkrete politiske problemstillinger samt vurdere forskellige tilganges relevans i forhold til hinanden selvstændigt at tilrettelægge og gennemføre en undersøgelse af en politisk problemstilling og at forholde sig kritisk til det anvendte teoretiske og metodiske grundlag Modul 7: Policyanalyse: Velfærdstat og velfærdspolitik (10 ECTS) Kurset giver en bred indføring i teorier om velfærdsstaternes opbygning, funktionsmåde og forandring, herunder de aktuelle udfordringer til velfærdsstaten. I forbindelse med kurset lægges der vægt på velfærdspolitikkens tilblivelse i samspil mellem eksisterende institutionelle forhold og politiske processer, herunder aktørinteresser, ideer og strategivalg. Der lægges endvidere vægt på, hvorledes velfærdspolitikken virker sammen med det omgivende samfund, både socialt og økonomisk. Kurset bygger først og fremmest videre på kurset i moderne politik fra 4. semester, men inddrager også sociologiske og økonomiske aspekter. 2. Prøveform Modul 7 (10 ECTS) evalueres ved en individuel intern, skriftlig prøve, hvor den studerende besvarer en stillet opgave. Opgaven bedømmes efter 7-trinsskalaen. For at bestå kræves mindst karakteren 02. 8

9 Modulet giver bacheloren: en grundlæggende teoretisk forståelse for og indsigt i velfærdsstaternes forskellige institutionelle opbygning og dettes betydning for samfundets måde at fungere på, økonomisk og socialt en indsigt i teorier om politiske forandringsprocesser, deres drivkræfter og institutionelle bindinger, med udgangspunkt i analyser af velfærdspolitikkens forandring en helhedsforståelse af velfærdspolitiske systemers udvikling, herunder at kunne forstå disse ud fra forskellige teoretiske synsvinkler (økonomiske, politologiske, sociologiske). at anvende politologiske og andre teorier på komplekse velfærdspolitiske problemstillinger at forstå og analysere det gensidige vekselvirkningsforhold mellem politik og samfund at analysere politiske institutioner og processer i et komparativt perspektiv Modul 8: Verdenspolitik: Globalisering og regionalisering (10 ECTS) Modulets formål er at give de studerende en introduktion til det internationale systems strukturer, institutioner, aktører og processer. Modulets overordnede tema: globalisering og regionalisering sættes dels i relation til det internationale politiske systems kontekst og udvikling og analyseres dels i relation til en række teori- og problemområder: International Politik, International Politisk økonomi, EU og udviklingsteori/strategi. 2. Prøveform Modul 8 evalueres ved en individuel intern, skriftlig opgave, hvor den studerende besvarer en stillet opgave. Opgaven bedømmes efter 7-trinsskalaen. For at bestå kræves mindst karakteren 02. Modulet giver bacheloren: en grundlæggende introduktion til det internationale systems strukturer, institutioner, aktører og processer, herunder det internationale systems historiske udvikling og kontekst viden om forskellige teoretiske tilgange og traditioners forståelse af det internationale systems aktuelle forandringer herunder international politik, international politisk økonomi, udviklingsteori og strategi. at kunne reflektere over, hvorledes aktuelle udviklinger i det internationale system kan analyseres i sammenhæng med udvalgte tilgange og forståelser at kunne analysere processer om globalisering og regionalisering 9

10 at kunne analysere sammenhænge og relationer mellem internationale, europæiske og nationale udviklinger Modul 9: Organisation og offentlig forvaltning (10 ECTS) Det er modulets mål at give de studerende et overblik over og en grundlæggende indføring i organisationsteori og offentlig forvaltning herunder at give de studerende viden om den offentlige forvaltnings struktur- og funktionsmåde på forskellige politisk-administrative niveauer. Undervisningen består af en kursusrække, hvor der er fokus på forskellige organisations- og forvaltningsteoretiske perspektiver. De teoretiske perspektiver sættes i sammenhæng med udvikling og forandringer i den danske forvaltning, herunder forvaltningens: 1) normative grundlag, 2) samspil med omgivelserne, 3) europæisering og internationalisering 4) struktur, styring og kultur. I relation hertil arbejder de studerende med mindre case-opgaver omhandlende konkrete organisatoriske og forvaltningsmæssige problemstillinger. 2. Prøveform Modul 9 (10 ECTS) evalueres ved en individuel intern, skriftlig prøve, hvor den studerende besvarer en stillet opgave. Opgaven bedømmes efter 7-trinsskalaen. For at bestå kræves mindst karakteren 02. Modulet giver bacheloren: viden om og indsigt i forskellige teoretiske tilgange til studiet af offentlige organisationer og forvaltning viden om og indsigt i hvorledes organisationsniveauet i den offentlige forvaltning kan analyseres ved hjælp af teorier om organisationers strukturer, processer, kultur, forandring og samspil med omgivelser viden om og indsigt i den offentlige forvaltnings særlige kendetegn i forhold til politisk ledelse og politiske omgivelser viden om hvorledes europæisering og internationalisering har betydning for den offentlige forvaltnings struktur- og funktionsmåde. at anvende og diskutere teoretiske perspektiver i relation til konkrete organisatoriske og forvaltningsmæssige problemstillinger at analysere konkrete organisatoriske og forvaltningsmæssige problemer i forhold til både interne og eksterne, nationale såvel som europæiske og internationale sammenhænge og relationer 10

11 Modul 10: Det forvaltningsspecifikke modul (10 ECTS) På 6. semester udbydes 2 kurser om mere forvaltningsspecifikke fagelementer i henholdsvis Modul 10A Forvaltningsret (5 ECTS) og modul 10B Offentlig budgetlægning og økonomistyring (5 ECTS). Formålet med de forvaltningsspecifikke fagelementer er at give de studerende teoretiske og praktiske forudsætninger for at løse enkle forvaltningsretslige og budgetmæssige problemstillinger i den offentlige forvaltning. Kurserne evalueres særskilt (jf. nedenfor). 2. Prøveform Modul 10A Forvaltningsret (5 ECTS) evalueres ved en individuel intern, skriftlig prøve, hvor den studerende besvarer en stillet opgave. Opgaven bedømmes efter 7-trinsskalaen. For at bestå kræves mindst karakteren 02. Modul 10B Budgettering og økonomistyring (5 ECTS) evalueres ved en individuel intern, skriftlig prøve, hvor den studerende besvarer en stillet opgave. Opgaven bedømmes efter 7-trinsskalaen. For at bestå kræves mindst karakteren 02. Modulet giver bacheloren: viden om og forståelse for den almindelige forvaltningsrets vigtigste regler, herunder reglerne om den offentlige forvaltnings organisation, sagsbehandling og virksomhed (Modul 10A) viden om og forståelse for de sæt af retslige regler, der gælder for offentlige myndigheders indbyrdes forhold og i forhold til borgerne (Modul 10A) teoretisk og praktisk indsigt i budgetlægning, udgiftspolitik og økonomistyring i den offentlige sektor (modul 10B) viden om budgetsamarbejde, aftalesystem og styring/prioritering af de offentlige udgifter, herunder budgetlægningsprocesser og - metoder i stat og kommuner (Modul 10B). at identificere og/eller løsealmindelige forvaltningsretslige problemer i den offentlige forvaltning (Modul 10A) at analysere budget- og økonomistyringsmæssige problemstillinger i den offentlige forvaltning (Modul 10B) Modul 11: Bachelorprojektet (20 ECTS) 11

12 Der udbydes på 6. semester et antal seminarkredse, som skal fungere som igangsættende og organiserende ramme i forhold til projektarbejdet og projektvejledningen med bachelorprojektet. De studerende vælger sig ind på et af de udbudte seminarer og skriver deres bachelorprojekt indenfor dette. Projektgruppedannelsen finder sted i regi af de udbudte seminarkredse og gruppestørrelsen er fastsat til max. 5 personer. Som led i seminarundervisningen indgår aktiviteter om problemformulering samt design- og metodeovervejelser, hvor der bygges videre på de studerendes kompetencer fra metodeundervisningen. Seminarer og projektarbejde udgør inklusive forberedelse og afholdelse af ekstern prøve 20 ECTS. 2. Prøveform Studienævnet godkender emneafgrænsningen og fastsætter samtidig en afleveringsfrist for projektet. Ved udgangen af 6. semester afholdes en mundtlig ekstern prøve omfattende seminarvirksomhed og BAprojektet (20 ECTS). Prøven bedømmes individuelt. Ved den mundtlige prøve tages der udgangspunkt i bachelorprojektet og den mundtlige eksamination prøver de problem-, fag - og teoriområder, der ligger til grund for projektet. Der gives en samlet karakter efter 7-trinsskalaen. For at bestå kræves mindst karakteren 02. Gennem bachelorprojektet opnår bacheloren evne til: at formulere, identificere og analysere en nærmere afgrænset politisk og/eller administrative problemstilling og anvende begreber og teorier inden for det politiske og administrative område at kunne anvende flere teoretisk-analytiske tilgange i analyser af konkrete politiske og administrative problemstillinger samt vurdere forskellige tilganges relevans i forhold til hinanden selvstændigt at tilrettelægge og gennemføre en undersøgelse af en politisk og/eller administrativ problemstilling og at forholde sig kritisk til det anvendte teoretiske og metodiske grundlag 7 Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet Det normerede omfang af projekter og opgaver fremgår af formalia vedr. eksamen på studiets intranet. En normalside i forbindelse med skriftlige opgaver og projekter svarer til 2400 anslag inklusive mellemrum og noter. En opgaves/et projekts antal normalsider omfatter ikke bilag, indholdsfortegnelse og litteraturliste. (Omfanget af bilagsmateriale må stå i et rimeligt forhold til opgavens/projektets omfang). Ved aflevering af en skriftlig opgave eller et projekt skal antal anslag altid angives. Overskrides det normerede omfang kan opgaven/projektet afvises. Der skal afleveres minimum 50 % af det normerede omfang. I modsat fald kan opgaven/projektet afvises. 12

13 I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, indgår en vurdering af den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation. Ovenstående gælder, medmindre andet er anført i forbindelse med den enkelte prøve. Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk, norsk eller svensk efter studienævnets godkendelse. Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i de for projektet fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet. 8 Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet Der gives merit efter skriftlig og dokumenteret ansøgning for prøver med tilsvarende indhold fra danske og udenlandske universiteter. Med studienævnets godkendelse kan der vælges moduler der indholdsmæssigt, omfangsmæssigt og niveaumæssigt svarer til modulerne i bacheloruddannelsen i politik og administration. Merit for enkelte eller flere moduler er betinget af, at disse studieaktiviteter er prøvebelagt. 9 Regler for hvornår den studerende senest skal have afsluttet uddannelsen efter at være påbegyndt denne Bacheloruddannelsen i politik og administration skal være afsluttet senest 4 år efter den er påbegyndt. 10 Eventuelle regler om læsning af tekster på fremmedsprog og angivelse af hvilket kendskab til fremmedsproget/ene dette forudsætter Der forudsættes evne til at læse fagtekster på dansk, engelsk, norsk og svensk, som er de sprog pensum er skrevet på. 11 Eksamensregler, sygeeksamen Regler om sygeeksamen og omprøver, som ligger i den ordinære eksamenstermin. Der henvises til studievejledning og studienævnets hjemmeside. Der udregnes et samlet eksamensgennemsnit (med 1 decimal) for semester af bacheloruddannelsen som et ECTS-vægtet gennemsnit af de opnåede karakterer. Karaktergennemsnittet påføres eksamensbeviset. Målbeskrivelser og vurderingskriterier (læringsmål) findes på følgende link: 12 Dispensation Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. 13

14 Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen. 13 Ikrafttrædelse og overgangsregler Studieordningen er godkendt af dekanen for Det samfundsvidenskabelige Fakultet og træder i kraft pr for studerende, der starter på 3. semester. Studerende, der ønsker at færdiggøre deres studier efter den hidtidige studieordning fra 2010, skal senest have afsluttet uddannelsen i 2014, idet der ikke efter dette tidspunkt udbydes eksamener efter den hidtidige studieordning. 14

STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET GÆLDENDE FRA 1. SEPTEMBER 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG Kapitel 1: Generelle bestemmelser... 3 1.

Læs mere

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt sidefag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af

Læs mere

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt tilvalgsfag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1.9.2010 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 814

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i politik og administration ved Aalborg Universitet September 2013

Studieordning for Bacheloruddannelsen i politik og administration ved Aalborg Universitet September 2013 Studieordning for Bacheloruddannelsen i politik og administration ved Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 62 af 24. juni 2012 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelse i Politik & Administration ved Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2010

Studieordning for Bacheloruddannelse i Politik & Administration ved Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2010 Studieordning for Bacheloruddannelse i Politik & Administration ved Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2010 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor og kandidatuddannelser

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelse i Politik & Administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1. september 2005 med ændringer pr. 1.6.

Studieordning for Bacheloruddannelse i Politik & Administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1. september 2005 med ændringer pr. 1.6. Studieordning for Bacheloruddannelse i Politik & Administration ved Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2005 med ændringer pr. 1.6.2006 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004

Læs mere

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen med samfundsfag som centralt fag samt sidefag ved Aalborg Universitet September 2013

Studieordning for bacheloruddannelsen med samfundsfag som centralt fag samt sidefag ved Aalborg Universitet September 2013 Studieordning for Bacheloruddannelsen med Samfundsfag som centralt fag samt sidefag (gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 367 af 2. marts 2013 om universiteter

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

5 Uddannelsens normering angivet i ECTS

5 Uddannelsens normering angivet i ECTS Studieordning for Kandidatuddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt tilvalgsfag (gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier, ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier, ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier, ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor-

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen Sociologi. Ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2006 med korrektioner 2007

Studieordning for Bacheloruddannelsen Sociologi. Ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2006 med korrektioner 2007 Studieordning for Bacheloruddannelsen Sociologi Ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2006 med korrektioner 2007 1 Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i politik og administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012

Studieordning for Kandidatuddannelsen i politik og administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 Studieordning for Kandidatuddannelsen i politik og administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (Universitetsloven)

Læs mere

Studieordning for Cand.oecon. ved Aalborg Universitet September 2008

Studieordning for Cand.oecon. ved Aalborg Universitet September 2008 Studieordning for Cand.oecon. ved Aalborg Universitet September 2008 1 Bekendtgørelsesgrundlag Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Politik & Administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Politik & Administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Politik & Administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag ved Aalborg Universitet

1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag ved Aalborg Universitet 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR SIDEFAG I SAMFUNDSFAG OG FOR TILVALGS/-SUPPLERINGSFAG POLITIK/ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR SIDEFAG I SAMFUNDSFAG OG FOR TILVALGS/-SUPPLERINGSFAG POLITIK/ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR SIDEFAG I SAMFUNDSFAG OG FOR TILVALGS/-SUPPLERINGSFAG I POLITIK/ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET GÆLDENDE FRA 1. SEPTEMBER 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDEFAG I SAMFUNDSFAG

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard Studieordning for BSSc i Socialvidenskab og samfundsplanlægning Gestur Hovgaard Slutversion 01. September 2012 1. Indledning Stk. 1. Denne studieordning beskriver de overordnede rammer og indhold for bachelorstudiet

Læs mere

Studieordning for Master i teknologiledelse. Curriculum for Master in Management of Technology (MMT)

Studieordning for Master i teknologiledelse. Curriculum for Master in Management of Technology (MMT) Studieordning for Master i teknologiledelse Curriculum for Master in Management of Technology (MMT) Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 2010 Forord: I medfør af lov 985 af 21.

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag E17

Semesterbeskrivelse. 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag E17 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag E17 Oplysninger om semesteret Skole: Studienævn: Studienævnet for Studieordning: Kandidatuddannelse med samfundsfag som centralt fag samt sidefag,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi Udkast til foreløbig studieordning for Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi 1. 4. semester De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet August 2008 Forord I medfør af

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse med samfundsfag som centralt fag samt sidefag (gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet September 2013

Studieordning for Kandidatuddannelse med samfundsfag som centralt fag samt sidefag (gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet September 2013 Studieordning for Kandidatuddannelse med samfundsfag som centralt fag samt sidefag (gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER:

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN...

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN... STUDIEORDNING STUDIEORDNING PR. 1. SEPTEMBER 2009 FOR BACHELORUDDANNELSEN I MARKETING AND MANAGEMENT COMMUNICATION (BAMMC) VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET Denne studieordning er udarbejdet i henhold

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009, 2010 1af 21 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for bacheloruddannelsen i jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i jura under åben uddannelse (Jura på deltid) 1 af 23 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Organisatorisk Læring ved Aalborg Universitet September 2014

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Organisatorisk Læring ved Aalborg Universitet September 2014 Studieordning for Bacheloruddannelsen i Organisatorisk Læring ved Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

5. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

5. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet 5. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse 5. semester Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Odense 2005, 2006, 1 af 22 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 338 af 6.

Læs mere

3. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

3. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet 3. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse 3. semester Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for

Læs mere

REVIDERET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I POLITIVIRKSOMHED VED AALBORG UNIVERSITET 2013 Med ændringer 2014 og 2015 J. nr.

REVIDERET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I POLITIVIRKSOMHED VED AALBORG UNIVERSITET 2013 Med ændringer 2014 og 2015 J. nr. REVIDERET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I POLITIVIRKSOMHED VED AALBORG UNIVERSITET 2013 Med ændringer 2014 og 2015 J. nr. 2015-422-00655 I medfør af bekendtgørelse af lov nr. 960 af 14. august 2014

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Odense 2005, 2006, 1 af 24 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDLEDNING... 2 UDDANNELSENS OPBYGNING... 7 REGLER OG FAGLIGE PROGRESSIONSBESTEMMELSER... 9 1. DEL - UNDERVISNING... 10 1. DEL - PRØVER...

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i samfundsøkonomi. (innovation og videnøkonomi). ved Aalborg Universitet

Studieordning for kandidatuddannelsen i samfundsøkonomi. (innovation og videnøkonomi). ved Aalborg Universitet Studieordning for kandidatuddannelsen i samfundsøkonomi (innovation og videnøkonomi) ved Aalborg Universitet September 2012 med ændringer 2014 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013 om

Læs mere

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab Kapitel 1 Varighed og titel Kapitel 2 Adgangskrav Kapitel 3 Uddannelsens formål Kapitel

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September, 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Stk. 2 Uddannelsens fag Modul 1 Modul 2

Stk. 2 Uddannelsens fag Modul 1 Modul 2 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Marketing) og 1-årigt tilvalgsfag i Marketing ved Aalborg Universitet September 2006 (Med rettelser 2008) 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr.

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i historie ved Aarhus Universitet

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 2000 2 1. GRUNDLAG HD-uddannelsen i Organisation er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august 1999 om den

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Politik & Administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2005

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Politik & Administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2005 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Politik & Administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2005 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 Indholdsfortegnelse Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 2 2. Studienævn og fakultet... 2 3. Optagelse... 2

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet , kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Politisk kommunikation. Ellers er der generelt alt for få lektioner på alle moduler.

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D.

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D. AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D September 2003 Senest revideret juli

Læs mere