BILAG TIL FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG TIL FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT"

Transkript

1 BILAG TIL FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

2 BILAG 1

3 Hensigtserklæring Denne hensigtserklæring er indgået mellem Kommunerne i K 14 s digitaliseringsforeningssamarbejde: Greve Kommune Guldborgsund Kommune Holbæk Kommune Kalundborg Kommune Køge Kommune Lejre Kommune Lolland Kommune Næstved Kommune Odsherred Kommune Ringsted Kommune Roskilde Kommune Slagelse Kommune Solrød Kommune Sorø Kommune I det følgende samlet benævnt Kommunerne 1. Baggrund og formål 1.1 Kommunerne har til hensigt i fællesskab at etablere, udvikle og drive en forening, der fremmer digitaliseringen af den kommunale opgaveløsning ved fælles projekter m.v. uden at kommunernes deltagelse i foreningen indebærer en indskrænkning i kommunalbestyrelsernes beføjelser i medfør af Lov om kommunernes styrelse. 1.2 Der udarbejdes vedtægter som regulerer de formelle forhold omkring foreningen. 1.3 Hensigten er at skabe et langsigtet og velintegreret samarbejde mellem foreningens medlemmer, som sikrer en velfungerende digital understøttelse af opgaveløsningen i alle Kommunerne. 1.4 Visionen for samarbejdet er på sigt at sikre en optimal digital understøttelse af kommunernes arbejde, og at arbejdet frem mod denne vision igangsættes på basis af en fælles strategi for foreningens arbejde. 1.5 Formålet med Hensigtserklæringen er at skabe grundlag for et langsigtet gensidigt forpligtende samarbejde mellem foreningens medlemmer om digitalisering. 1.6 Det er hensigten, at der etableres og vedligeholdes en fælles fast organisatorisk ramme for foreningen, herunder at der etableres et mindre sekretariat.

4 2 2. Hensigtserklæringens retsvirkninger 2.1 Denne Hensigtserklæring tilkendegiver en intention om at Kommunerne loyalt vil arbejde hen imod realiseringen af ovenstående formål. Konkrete og bindende aftaler skal altid vedtages på foreningens generalforsamling. 2.2 Kommunerne tilkendegiver accept af indenfor den til enhver tid gældende persondatalovgivning udveksle information, data og dokumentation i det omfang dette er nødvendigt eller hensigtsmæssigt for realisering af foreningens formål. 3. Opgaver og tidsplan 3.1 Det er hensigten at fase 1 i samarbejdet bliver et konkret aftalt samarbejde omkring monopolbrudsprojekterne. 3.2 Det forventes, at samarbejdet fortsættes efter fase 1 på nye systemområder på baggrund af et fornyet kommunalt mandat. 3.3 Når fase 1 er igangsat startes parallelt en planlægning af fase 2. Indholdet i fase 2 kendes p.t. ikke. 3.4 Det er desuden hensigten, at Kommunernes løbende tilpasning til de nationalt fastsatte digitaliseringskrav sker inden for foreningens rammer. 3.5 Ved et konkret aftalt samarbejde om et projekt forstås hele processen fra kravspecifikation, udbud, implementering, drift samt den efterfølgende leverandør- og kontraktstyring. 3.6 Det er hensigten, at der senest i 2016 udarbejdes en overordnet strategi for foreningen, som fastlægger principper, mål, overordnede systemprioriteringer og forventet udrulningstakt, og som danne grundlag for valg af indhold i de efterfølgende faser. 3.7 Foreningens medlemmer har til hensigt at gøre vedlagte bilag A - Forslag til projektplan for samarbejdets fase 1 til grundlag for foreningens udgangspunkt for samarbejde. 4. Omkostninger 4.1 Omkostningerne til forberedelse og gennemførelse af de opgaver der understøtter hensigtserklæringens formål bæres af Kommunerne i fællesskab og fordeles efter befolkningstal i den enkelte kommune. 4.2 Hver kommune bærer i øvrigt sine egne omkostninger, herunder omkostninger til egne eksterne rådgivere eller intern tid til deltagelse i forberedelse og gennemførelse af aktiviteterne. Dog kan digitaliseringschefers tidsbegrænsede deltagelse i foreningens ledelse honoreres af foreningen ved delvis frikøb fra det faste job. 5. Fortrolighed 5.1 Kommunerne er enige om, at enhver fortrolig information, som Kommunerne udveksler, er at betragte som forretningshemmeligheder, i det omfang fortrolig information ikke allerede er helt eller delvist offentligt tilgængeligt. Kommunerne har alene fået indsigt i fortrolig information med henblik på det under punkt 1 påtænkte samarbejde. Kommunerne er enige om at opbevare fortrolig information på en sådan måde, at fortrolig information ikke er tilgængeligt for uvedkommende. 6. Varighed og ophør 6.1 Hensigtserklæringen træder i kraft, når den er underskrevet af foreningens medlemmer. 6.2 Kommunerne skal inden den stiftende generalforsamlings afholdelse have underskrevet Hensigtserklæringen for at kunne optages som medlem af foreningen. Side 2 af 4

5 3 6.3 Foreningens medlemmer udover de 14 nævnte kan optages på samme vilkår ved start på en projektfase. 6.4 Hensigtserklæringen ophører når foreningens første strategi er vedtaget, eller hvis Kommunerne aftaler at standse digitaliseringssamarbejdet. 6.5 Kommunerne skal ikke have noget krav imod hinanden som følge af Hensigtserklæringens ophør uanset årsag. Dette gælder dog ikke sådanne bestemmelser i Hensigtserklæringen som efter deres natur skal være i kraft efter ophør, fx fortrolighed. 7. Underskrift 7.1 Denne Hensigtserklæring er udarbejdet i 14 enslydende eksemplarer, hvoraf hvert af foreningens medlemmer modtager et hver. Foreningens medlemmer Dato Underskrift Greve Kommune Guldborgsund Kommune Holbæk Kommune Kalundborg Kommune Køge Kommune Lejre Kommune Lolland Kommune Næstved Kommune Odsherred Kommune Ringsted Kommune Roskilde Kommune Slagelse Kommune Solrød Kommune Sorø Kommune Side 3 af 4

6 4 Bilag A Forslag til projektplan for Fase 1 (Udarbejdes i afklaringsfasen, ud fra foranalysens oplæg) Side 4 af 4

7 BILAG 2

8 Udkast til vedtægter DEN KOMMUNALE DIGITALISERINGS- FORENING VEDTÆGTER

9 K 14 VEDTÆGTER INDHOLD 1. Navn og hjemsted 1 2. Formål 1 3. Medlemskab 1 4. Kontingent 2 5. Udtræden 2 6. Hæftelse 3 7. Generalforsamling Ordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Møderet og fulmagt Afstemning 4 8. Bestyrelse 4 9. Foreningens ledelse Sekretariat og tilknyttede fagudvalg Tegningsregler Budget Regnskab og revision Rettigheder Opløsning Voldgift 7 Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T F www ramboll dk

10 Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Den Kommunale Digitaliseringsforening. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende postadresse for Foreningens sekretariat. 2. FORMÅL Foreningens formål er at arbejde for en harmonisering af den samlede kommunale systemanvendelse, og at arbejdet frem mod denne vision igangsættes på basis af en fælles digitaliseringsstrategi og udrulning af fælles projekter. Til realisering af formålet driver foreningen et sekretariat, der fremmer digitaliseringen af den kommunale opgaveløsning ved at tilbyde bistand til gennemførelse af fælles projekter m.v. Foreningens formål er også at skabe grundlag for et langsigtet og velintegreret samarbejde mellem foreningens medlemmer, som sikrer en velfungerende digital understøttelse af opgaveløsningen i alle kommunerne. Foreningen varetager således følgende opgaver på vegne af sine medlemmer: Gennemførelse af foranalyser Strategisk afklaring af digitaliseringsprocesser Udarbejdelse af faseplan for implementering af digitaliseringsprocesser Fremsættelse af forslag til faseplan for konkrete digitaliseringsprojekter på Generalforsamlingen Interessevaretagelse på vegne af medlemmerne Kompetenceudvikling af medlemmerne På baggrund af konkret mandat fra generalforsamlingen i form af godkendt faseplan jf. kravene i punkt 7.4 varetager foreningen: Igangsætning og styring af fælles udbudsprocesser Facilitering af implementeringen af et konkret digitaliseringsprojekt hos de enkelte medlemmer Varetagelse af digitaliseringsopgaver indenfor konkret definerede digitalisringsprojekter Opfølgende opgaver vedrørende allerede gennemførte faser, herunder leverandørstyring og understøttelse af den løbende drift. 3. MEDLEMSKAB Som medlem kan optages kommuner. Generalforsamlingen har den endelige afgørelse af, hvorvidt en ansøgning om medlemskab kan imødekommes. Generalforsamlingen fastsætter vilkår for optagelse, og kan beslutte at der alene kan optages nye medlemmer ved afslutning eller opstart på et af generalforsamlingen godkendt digitaliseringsprojekt.

11 Vedtægter 4. KONTINGENT Der udarbejdes et kontingentregulativ, som fastsætter de overordnede retningslinjer for kontingentberegningen, idet. Grundkontingentet fastsattes på baggrund af medlemmernes indbyggertal. Fasekontingent fastsættes på baggrund de i en vedtagen faseplan for et konkret digitaliseringsprojekt beregnede udgifter til gennemførelse af digitaliseringsprojektet. Fasekontingentet beregnes som kombination af en fastdel pr. medlem samt en variabeldel på baggrund af medlemmernes indbyggertal. Grundkontingentet og Fasekontingenterne for det kommende regnskabsår skal fastlægges senest den 30. maj. Udgifter der relatere sig til de enkelte medlemmers konktrakter med leverandører er Foreningens uvedkommende og indgår ikke i kontingentberegningen. Medlemmernes tidsforbrug til deltagelse i foreningens aktiviteter honoreres som udgangspunkt ikke. Dog kan digitaliseringschefers tidsbegrænsede deltagelse i foreningens ledelse honoreres ved delvis frikøb fra det faste job. Basisudgifterne til drift af sekretariat, interessevaretagelse, frikøb af ledelse, foranalyser m.v. dækkes af et kontingent til foreningen, som fordeles efter befolkningstal. KAPITEL 2 Kontingent betales forud. Pligten til kontingentbetaling indtræder fra og med den første i det kvartal, der følger efter optagelsen som medlem. Forfaldstidspunkt(er) for det årlige kontingent fastlægges i kontingentregulativet. Restanter er pligtige at betale de med inddrivelsen af restancen forbundne omkostninger, herunder morarenter efter den til enhver tid gældende morarentesats. Såfremt et medlem er i restance med kontingent i mere end tre måneder eller står i restance for andre ydelser, kan det pågældende medlem efter skriftligt påkrav ekskluderes som medlem. Eksklusion som følge af restance frigør ikke et medlem for forpligtelsen til at betale kontingent indtil udløbet af den ordinære udtrædelsesfrist. 5. UDTRÆDEN Et medlem af Foreningen kan til en hver tid vælge at udtræde af Foreningen. Udmeldelse af Foreningen skal ske skriftligt ved anbefalet brev eller på anden dokumenterbar måde med mindst 12 måneders skriftligt varsel til udgangen af et kalenderår. Et medlem der ikke ønsker at deltage i et af generalforsamlingen vedtagen konkret digitaliseringsprojekt, har pligt til at udtræde af foreningen med senest 12 måneder efter generalforsamlingens vedtagelse af et konkret digitaliseringsprojekt. Medlemmerne er forpligtede til at overholde Foreningens vedtægter og arbejde for realisering af Foreningens formål. Generalforsamlingen kan træffe beslutning om eksklusion af et medlem, såfremt den pågældende;

12 Vedtægter 1. groft eller gentagent gange overtræder Foreningens vedtægter 2. optræder ukollegial eller illoyal og derved modarbejder Foreningens formål og interesser eller skader dets virksomhed. 3. ikke ønsker at deltage i et af generalforsamlingen vedtagen konkret digitaliseringsprojekt. Meddelelse om eksklusion skal meddeles, skriftligt og i anbefalet brev, med mindst 12 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Medlemmerne har intet krav på Foreningens formue ved udtræden eller eksklusion. 6. HÆFTELSE Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Ved aftaler indgået af Foreningen forpligter og berettiger alene Foreningen. 7. GENERALFORSAMLING 7.1 Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, så vidt muligt inden den [dato]. Generalforsamlingen indkaldes med mindst tre ugers varsel. Indkaldelsen skal vare skriftlig og angive tid og sted samt dagsorden. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være Foreningens i hænde skriftligt senest den [dato]. Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst omhandle følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling 3. Godkendelse af regnskabet 4. Fastsættelse af kontingent m.v. i henhold til det forelagte kontingentregulativ 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelse 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Der kan ikke på generalforsamlingen tages beslutning i andre sager end de på dagsordenen opførte eller de, som naturligt har sammenhæng med disse. Der udarbejdes et referat, som underskrives af dirigenten. 7.2 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når et medlem har indsendt skriftlig begæring derom med nøjagtig angivelse af de spørgsmål, der ønskes drøftet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at den skriftlige begæring er kommet Foreningen i hænde.

13 Vedtægter Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst otte dages skriftligt varsel og ledsages af en dagsorden. 7.3 Møderet og fulmagt Forud for generalforsamlingen skal de mødende skriftligt have tilmeldt sig til Foreningens sekretariat inden for den angivne frist. En af sekretariatet ført tilmeldingsliste angiver de mødendes navne. Et medlem, der er forhindret i at give møde, kan give andre mødende eller bestyrelsen fuldmagt til at afgive stemme på medlemmets vegne. 7.4 Afstemning Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt. Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen. Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal. Beslutning vedrørende igangsætning af et konkret digitaliseringsprojekt og godkendelse af faseplan kræver således alene simpelt flertal, idet de medlemmer der har stemt imod efterfølgende kan vælge at deltage i projektet og dermed forblive medlem af Foreningen. Følgende beslutninger skal dog vedtages med et kvalificeret flertal: 1. Beslutning vedrørende forslag om ændring af Forenings vedtægter kræver, at mere end 2/3 af stemmerne er mødt eller repræsenteret, og at 2/3 af de afgivne stemmer støtter forslaget. 2. Beslutning om Foreningens opløsning kræver, at mere end 3/4 af stemmerne er mødt eller repræsenteret, og at 3/4 af de afgivne stemmer støtter forslaget. Såfremt en generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, indkalder bestyrelsen en ny til afholdelse tidligst en uge og senest fire uger efter den første generalforsamling. Den anden generalforsamling er i alle anliggender, som var på dagsordenen for den første generalforsamling, beslutningsdygtig, uafhængig af antallet af repræsenterede stemmer. 8. BESTYRELSE Bestyrelsen består af tre medlemmer valgt på generalforsamlingen af og blandt medlemmerne. Bestyrelsens medlemmer er valgt for tre år ad gangen, således at et af bestyrelsens medlemmer afgår hvert år. De nyvalgte medlemmer af bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand, som alle vælges for 1 år ad gangen. Afgår formanden inden udløbet af sin valgperiode, vælger bestyrelsen blandt sine medlemmer en ny formand for den resterende valgperiode Kandidater til bestyrelsen skal vare anmeldt skriftligt til Foreningens sekretariat senest 14 dage forud for generalforsamlingen. Valgbar til bestyrelsen er personer, der er kommunaldirektør eller direktionsmedlemmer i det enkelte medlem. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

14 Vedtægter Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede, heriblandt formanden eller næstformanden. Beslutninger på bestyrelsesmøder træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfalde af stemmelighed er formandens, og i dennes fravær næstformandens stemme, afgørende. Bestyrelsesmøder afholdes normalt en gang i hvert kvartal, men skal i øvrigt afholdes, når formanden eller næstformanden finder det nødvendigt, eller når tre bestyrelsesmedlemmer anmoder herom. Bestyrelsen indkaldes af formanden, der leder bestyrelsesmøderne. Under bestyrelsens afgørelse henhører bl.a., men ikke udtømmende: 1) Fastsættelse af de overordnede retningslinjer for foreningens arbejde. 2) Fastsættelse af kontingentregulativ 3) Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår. 4) Godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår. 5) Fastsættelse af regler for foreningens medlemmer: procedurerne for valg til bestyrelsen, valgperiode, bemyndigelser mv.. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan ikke optage lån og kreditter til finansiering af Foreningens drift uden Generalforsamlingens godkendelse. 9. FORENINGENS LEDELSE Bestyrelsen vælger blandt medlemmernes digitaliseringschefer en direktion på 3 personer samt én suppleant til varetagelse af Foreningens daglige drift for en periode på 3 år. Bestyrelsens valg af direktion sker på baggrund af indstilling fra medlemmernes digitaliseringschefer. I Forretningsordnen fastlægges omfanget af direktionens kompetence samt samvirket mellem bestyrelse og direktion. Regler for direktionens eventuelle hel eller delvise frikøb fra det faste job og øvrige vilkår fastsættes af bestyrelsen i overensstemmelse med Kommunernes Landsforenings regler og indgåede aftaler. Direktionen ansætter og afskediger øvrigt personale inden for de af bestyrelsen fastlagte rammer. Løn og ansættelsesforhold for øvrigt personale skal være i overensstemmelse med Kommunernes Landsforenings gældende regler. 10. SEKRETARIAT OG TILKNYTTEDE FAGUDVALG Foreningen driver eget sekretariat og opretter et antal tilknyttede faglige udvalg. Sekretariatets og de faglige udvalgs opgaver reguleres i forretningsordnen.

15 Vedtægter 11. TEGNINGSREGLER Foreningens tegnes af 1) af den samlede bestyrelse, 2) af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktionen, eller 3) i henhold til prokura meddelt af generalforsamlingen. 12. BUDGET Budgetforslag for det følgende regnskabsår skal af direktionen forelægges for bestyrelsen senest den 30. maj. Budgetforslaget skal ledsages af bemærkninger, der i nødvendigt omfang forklarer baggrund og forudsætninger for budgettets poster. Det bestyrelsesgodkendte budget tilsendes til orientering til foreningens medlemmer samt foreningens revisor. 13. REGNSKAB OG REVISION Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet udfærdiges i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler under hensyntagen til eventuelt særlige for kommuner gældende retsforskrifter. Årsregnskabet (årsrapporten) forelægges på et bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift på et bestyrelsesmøde senest 31. marts efter regnskabsårets udløb. Revision af Foreningens regnskaber foretages af en af generalforsamlingen valgt revisor. Revision skal udføres i overensstemmelse med god revisionsskik. Foreningens revision har adgang til at foretage de undersøgelser m.v. de finder nødvendige, og har krav på at få de oplysninger og den bistand, som revisionen anser for påkrævet for udførelsen af hvervet. Revisionen har pligt til at føre en revisionsprotokol, hvori der efter revision indføres bemærkninger om denne. Alle protokoltilførsler skal forelægges for bestyrelsen. Bestyrelsen træffer beslutning om regnskabsårets resultat. Det reviderede og godkendte regnskab (årsrapport) tilsendes foreningens medlemmer. 14. RETTIGHEDER Hvert medlem bevarer sin ejendomsret til den know-how og de ikke-offentliggjorte opfindelser, der er en del af det pågældende medlems immaterielle rettighederne ved optagelse i Foreningen, og som Foreningen og dets øvrige medlemmer gøres bekendt med eller som stilles til rådighed med henblik på udførelse af Foreningens formål (i det følgende samlet benævnt Baggrundsviden).

16 Vedtægter Medlemmerne har under hele deres medlemskab af Foreningen en vederlagsfri, ikke-eksklusiv, uoverdragelig ret til at benytte de øvrige medlemmers Baggrundsviden, i det omfang det er nødvendigt for at gennemføre Forenings formål. Det påhviler et hvert medlem at sikre, at tredjemand, herunder egne medarbejdere, konsulenter samt underleverandører, stiller alle relevante immaterielle rettigheder til Baggrundsviden til rådighed for de øvrige medlemmer, således at den nødvendige Baggrundsviden vederlagsfrit stilles til rådighed for gennemførelse af Foreningens formål. Hvis Foreningen eller et af Foreningens medlemmer som led i udførelse af Foreningens formål frembringer eller skaber viden, herunder opfindelser uanset om disse søges patent- eller brugsmodelbeskyttet, know-how eller konkrete projektresultater (i det følgende samlet benævnt Forgrundsviden), uanset hvem der skaber denne viden, er Foreningen/medlemmet forpligtet til straks at meddele dette til Foreningens medlemmer. Foreningen har en eksklusiv, tidsubegrænset ret til at anvende Forgrundsviden til gavn for sine medlemmer. Foreningen har desuden en ikke-eksklusiv, tidsubegrænset brugsret til øvrig Forgrundsviden og medlemmernes Baggrundsviden, i det omfang den pågældende viden er nødvendig for at udnytte Forgrundsviden. Medlemmerne har en ikke-eksklusiv, tidsubegrænset brugsret til den gennem Foreningen udvekslede Baggrundviden samt skabte Forgrundsviden. Brugsretten omfatter hele medlemmets organisation, herunder alle institutioner og virksomheder, som ejes, administreres eller finansieres af medlemmet. Et medlem har også efter et medlems udtræden eller eksklusion brugsret til på tidspunktet for ophøret af medlemmet medlemsskabet udvekslede Baggrundviden samt skabte Forgrundsviden den. Medlemmet er således ikke forpligtet til at slette eller udlevere alle informationsbærende medier, der indeholder information, hvortil Foreningen og de øvrige medlemmer har brugsretten. 15. OPLØSNING Foreningen kan kun opløses efter beslutning truffet på en generalforsamling, der opfylder de i punkt 7.4 nævnte krav. Når Foreningens opløsning er vedtaget ved en lovlig beslutning, skal den samme generalforsamling træffe afgørelse om, hvorledes Foreningens formue skal fordeles, efter at alle økonomiske forpligtelser, der påhviler Foreningen, er opfyldt. 16. VOLDGIFT Uoverensstemmelser mellem Foreningen på den ene side og et eller flere af Foreningens medlemmer på den anden side eller uoverensstemmelser mellem to af Foreningens medlemmer indbyrdes, hvis afgørelse beror på anvendelsen eller fortolkningen af disse vedtægter, afgøres ved voldgift. Foreningen kan dog inddrive pligtige medlemsydelser, som retslig inkasso ved indbringelse for de ordinære domstole. Voldgiftsretten skal bestå af tre medlemmer, hvor hver part udpeger et medlem, mens voldgiftsrettens tredje medlem, der fungerer som rettens formand, og som skal opfylde

17 Vedtægter betingelserne for at kunne udnævnes til dommer, udpeges af præsidenten for Sø- og Handelsretten. Den part, der vil indbringe en sag for voldgiftsretten, skal underrette den anden part herom ved anbefalet brev og i tilfalde af prøvelse af en generalforsamlings- eller en bestyrelsesbeslutning inden 30 dage fra tidspunktet, hvor beslutningen er meddelt, tillige med oplysninger om den pastand, den pågældende part agter at nedlægge under sagen, samt hvem parten udpeger som sin voldgiftsmand. Inden 14 dage efter modtagelsen af sådan meddelelse skal den indklagede part meddele klageren sin pastand, og hvem den pågældende part har valgt til sin voldgiftsmand. Udpeger den indklagede part ikke sin voldgiftsmand inden 14 dage, følges reglerne i lov nr. 553 af 24. juni 2005 om voldgift. Ved valg af voldgiftsmand skal voldgiftslovens regler om habilitet iagttages. Voldgiftsretten fastsætter selv de nærmere regler for sagens behandling. I voldgiftskendelsen, der udfærdiges skriftligt, træffer voldgiftsretten selv bestemmelse vedrørende sagens omkostninger og fordeling. Parterne hæfter solidarisk for voldgiftsrettens omkostninger, herunder honorarerne til voldgiftsrettens medlemmer. Voldgiftsrettens kendelse er endelig og bindende for parterne. Vedtaget på generalforsamlingen den [dato]

18 BILAG 3

19 Opsamling fra 4 workshops for 14 kommuners fagchefer Der er medio januar 2015 gennemført 4 workshops a 3 timers varighed med i alt 69 deltagere fra de 14 kommuner. De fire workshops var opdelt i fagområderne beskæftigelse/borgerservice, administration, social og sundhed samt teknik og miljø. Opsamlingen søger at sammenfatte hovedtrækkene i synspunkterne på tværs af fagområderne med forbehold for om alle nuancer i de gode og konstruktive drøftelser er kommet med i opsamlingen. Der blev på møderne generelt givet udtryk for, at den præsenterede model er visionær og skaber et godt udgangspunkt for at kunne håndtere de digitale udfordringer i fællesskab. Foreningsdannelsen ses samtidig som et kultur- og organisationsudviklingsprojekt i de deltagende kommuner, hvis betydning på sigt kan række udover digitaliseringssamarbejdet. 1. Fordele ved at arbejde med digitaliseringen i fællesskab Deltagerne ser mange fordele ved at samarbejde på tværs af kommunerne ud fra at opgaverne basalt set er de samme, og at få fælles systemer og fælles implementeringsfokus vil give en bedre implementering og dermed bedre ressourceudnyttelse hos alle. Kapaciteten til arbejdet vil blive øget og der vil være adgang til flere fælles implementeringsressourcer. En vigtig opgave for fællesskabet er således at forbedre implementeringen, tilføre specialistkompetencer og reducere ressourceforbruget til anskaffelsesforløb. Det blev samtidig nævnt at bedre systemsammenhænge og fokus på løsning af integrationsproblemerne også bør være i fokus som et fælles indsatsområde. Det blev fremhævet at fælles uddannelsesaktiviteter vil være en styrke i implementeringsarbejdet. Det vil samtidig være en fordel for alle kommuner at få et stærkt fællesskab, der kan tage initiativet i forhold til digitaliseringsdagsordenen og markere fælles synspunkter overfor aktørerne på området (Kombit, KL, Staten, Regionen m.fl.). Det blev drøftet hvad det betyder for markedet at vi går sammen. Herunder risikoen for at foreningen kan være med til at skabe et nyt monopol på markedet. En væsentlig fordel er på den anden side, at vi bliver så store, at vi kan udvikle og præge løsningerne i stedet for hver gang at købe standardløsninger. Fagcheferne er vant til at lade sig repræsentere af andre, så deltagerne kan godt se faggrupperne, som en hensigtsmæssig måde at koordinere prioritering og implementering. 2. Opmærksomhedspunkter Det er et gennemgående tema, at foreningen ikke må blive for bureaukratisk i den måde den fungerer på. Samtidig var flere bekymrede for om processerne i foreningen bliver for lange og omstændelige. Der blev også advaret mod at opbygge en skyggeorganisation for noget arbejde der alligevel foregår i dag. Udfordringen er at sikre involvering af fagmiljøerne i bred forstand uden af hæmme beslutningskraften i foreningen. De kommunale organisationer er meget forskellige i deres organisering og funktionsmåde og der er en lang tradition for høj grad af involvering af medarbejderne. Det skal foreningen kunne rumme. 1/3

20 Der kan være en risiko for at foreningen med faggruppeopbygningen fortsætter silo-tænkningen, og for at undgå det, bliver det en vigtig opgave at bidrage med helhedsforståelse, oplæg til sammenhængende borgerforløb, nem udveksling af data etc. 3. Ønsker til tydeliggørelse i den videre bearbejdning Der blev efterlyst en beskrivelse af foreningens eksistensberettigelse i relationen mellem Kombit, statslige aktører, kommuner, foreningen og leverandører. Foreningens rolle ift. Kombit vil være at tage over i implementeringsfasen og være kommunernes talerør ift. Kombit, hvis det ønskes. Der blev desuden efterlyst en belysning af hvad foreningen kan betyde for de politiske beslutningstagere, og det blev drøftet at der fortsat vil være plads til forskelle i serviceniveauet selv om systemunderstøttelsen er ens i kommunerne. Der blev efterspurgt en tydeliggørelse af foreningens konkrete bidrag til de konkrete digitaliseringsprojekter. Hvilke opgaver vil foreningen konkret varetage, og hvilke opgaver vil fortsat kunne håndteres af de enkelte kommuner. Det ønskes belyst hvad den økonomiske forpligtigelse er for den enkelte kommune; hvad koster det? En form for business case, potentialeberegning og omkostninger ved etablering bør fremgå. Af andre centrale spørgsmål bragt frem på møderne kan nævnes: Hvorfor er denne implementeringsform billigere end hvis kommunerne gør det selv? Hvordan håndteres den samlede ressourcestyring og belastningen af de enkelte kommuner? Hvad er fordelene for fagområderne, hvad er gevinsten ved at koordinere med andre kommuner? Hvorfor er K14 det rigtige match? Kan det videreudvikles til et egentligt fagligt samarbejde? Hvad er det for ressourcer Kombit mener vi har brug for, og som vi ikke har i dag? Kan der være både grundpakker og tilvalgspakker så alle kan være med? Forskelle i udstyr og teknisk kapacitet ved indtræden? Skal der formuleres minimumskrav til hardware? 4. Gode råd til implementeringen Tidshorisont og timingen ift. kontraktudløb og gevinstrealisering er meget vigtig i implementeringsfasen og kræver fleksibilitet i planlægningen. Tidshorisont ift. til igangværende og netop afsluttede udbud og store forskelle i udbudstakt bliver en udfordring. Timingen i forhold til monopolbruddet er håndteret forskelligt i kommunerne. Hvad betyder det for en fælles indsats i 2015? Udrulning og projektorganisering skal være tydelige, så vi kan se hvad der sker når et projekt går i gang. Beslutningsprocessen i foreningen skal også være tydeligt beskrevet. F14 og F3 funktionsmåden, hvad kan F3 beslutte?, hvordan understøttes F14 og F3? Måske er der behov for 5-6 chefer i F3. F3 skal sikre en god bredt involverende proces, ikke være elitært beslutningsforum. 2/3

21 Undersøge om eksisterende netværk mellem fagchefer kan bruges i foreningen, og hvad med de mange erfa-grupper på medarbejder niveau? Højt niveau for information og kommunikation er meget vigtigt for foreningen. 5. Elementer der indarbejdes i foreningens handlingsplan En del af ovenstående tages der stilling til i foranalysen der afleveres i februar, mens nogle af de fremadrettede emner indgår i en handlingsplan til senere bearbejdning i foreningen. Det er især tre vigtige forhold: Den konkrete systemprioriteringsplan Foreningens ansvar for at platformen hænger sammen Finde det fælles ambitionsniveau i arbejdet Eksempelvis indgår rækkefølgen i valg af hvad vi opfatter som kernesystemer: Hvorfor starter vi ikke med de store fælles systemet i stedet for fagsystemerne?, hvorfor ikke fokusere på integrationsudfordringen i stedet for de store fagsystemvalg? Af konkrete ideer er der blandt andet peget på: Grunddata systemer er vigtigt Integrationer til andre grundsystemer/støttesystemer - journalsystemer, økonomisystemer Support/Døgnvagt for omsorgssystem Dubo integration, Dubo bør være i Børn og Unge regi Systemunderstøttelse af psykiatriområdet Stort behov for hjælp til oprydning i licensforhold Fælles digitale vejkort - formidling af vejkort Selvbetjening i forhold til vandløbs GIS, klimaindsats, tværorganisatorisk Udvikle brugen af de eksisterende systemer. 3/3

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne. VEDTÆGTER 2012 De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a Amalievej 20 1875 Frederiksberg C. Denmark CVR- nr. 82 28 90 11 tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.dk VEDTÆGTER

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004 Vedtægt for DM Vedtaget ved urafstemning maj 2004 1. Navn Foreningens navn er DM (Dansk Magisterforening). 2. Hjemsted Foreningen har hovedkontor i Frederiksberg Kommune. 3. Formål DM er en fagforening,

Læs mere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere Vedtægter Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere MÅLTIDSPARTNERSKABETS VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Måltidspartnerskabet, på engelsk The Danish Meal Partnership. Måltidspartnerskabet er et

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Vedtægter Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Navn, hjemsted og formål 1 1. Foreningens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening, almen boligorganisation med begrænset ansvar (forkortet

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels- Boligforening Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Vojens kommune. Stk. 3. Boligorganisationen har ikke nogen oprindelig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Dansk Kiropraktor Forenings. Love mv.

Dansk Kiropraktor Forenings. Love mv. Dansk Kiropraktor Forenings Love mv. 2013-2015 Indhold Kiropraktorløftet... 3 Love Navn og formål... 4 Foreningens arbejdsområde... 4 Kiropraktorkredsforeninger (KKF)... 4 Medlemmer... 5 Medlemsforpligtelser...

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Love for Dansk Musiker Forbund

Love for Dansk Musiker Forbund Love for Dansk Musiker Forbund KAPITEL I FORBUNDETS NAVN, FORMÅL OG HOVEDSÆDE: 1. Dansk Musiker Forbund, der har hjemsted i København, er en landsorganisation omfattende musikere, solister, sangere, musikundervisere

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere