BILAG TIL FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG TIL FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT"

Transkript

1 BILAG TIL FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

2 BILAG 1

3 Hensigtserklæring Denne hensigtserklæring er indgået mellem Kommunerne i K 14 s digitaliseringsforeningssamarbejde: Greve Kommune Guldborgsund Kommune Holbæk Kommune Kalundborg Kommune Køge Kommune Lejre Kommune Lolland Kommune Næstved Kommune Odsherred Kommune Ringsted Kommune Roskilde Kommune Slagelse Kommune Solrød Kommune Sorø Kommune I det følgende samlet benævnt Kommunerne 1. Baggrund og formål 1.1 Kommunerne har til hensigt i fællesskab at etablere, udvikle og drive en forening, der fremmer digitaliseringen af den kommunale opgaveløsning ved fælles projekter m.v. uden at kommunernes deltagelse i foreningen indebærer en indskrænkning i kommunalbestyrelsernes beføjelser i medfør af Lov om kommunernes styrelse. 1.2 Der udarbejdes vedtægter som regulerer de formelle forhold omkring foreningen. 1.3 Hensigten er at skabe et langsigtet og velintegreret samarbejde mellem foreningens medlemmer, som sikrer en velfungerende digital understøttelse af opgaveløsningen i alle Kommunerne. 1.4 Visionen for samarbejdet er på sigt at sikre en optimal digital understøttelse af kommunernes arbejde, og at arbejdet frem mod denne vision igangsættes på basis af en fælles strategi for foreningens arbejde. 1.5 Formålet med Hensigtserklæringen er at skabe grundlag for et langsigtet gensidigt forpligtende samarbejde mellem foreningens medlemmer om digitalisering. 1.6 Det er hensigten, at der etableres og vedligeholdes en fælles fast organisatorisk ramme for foreningen, herunder at der etableres et mindre sekretariat.

4 2 2. Hensigtserklæringens retsvirkninger 2.1 Denne Hensigtserklæring tilkendegiver en intention om at Kommunerne loyalt vil arbejde hen imod realiseringen af ovenstående formål. Konkrete og bindende aftaler skal altid vedtages på foreningens generalforsamling. 2.2 Kommunerne tilkendegiver accept af indenfor den til enhver tid gældende persondatalovgivning udveksle information, data og dokumentation i det omfang dette er nødvendigt eller hensigtsmæssigt for realisering af foreningens formål. 3. Opgaver og tidsplan 3.1 Det er hensigten at fase 1 i samarbejdet bliver et konkret aftalt samarbejde omkring monopolbrudsprojekterne. 3.2 Det forventes, at samarbejdet fortsættes efter fase 1 på nye systemområder på baggrund af et fornyet kommunalt mandat. 3.3 Når fase 1 er igangsat startes parallelt en planlægning af fase 2. Indholdet i fase 2 kendes p.t. ikke. 3.4 Det er desuden hensigten, at Kommunernes løbende tilpasning til de nationalt fastsatte digitaliseringskrav sker inden for foreningens rammer. 3.5 Ved et konkret aftalt samarbejde om et projekt forstås hele processen fra kravspecifikation, udbud, implementering, drift samt den efterfølgende leverandør- og kontraktstyring. 3.6 Det er hensigten, at der senest i 2016 udarbejdes en overordnet strategi for foreningen, som fastlægger principper, mål, overordnede systemprioriteringer og forventet udrulningstakt, og som danne grundlag for valg af indhold i de efterfølgende faser. 3.7 Foreningens medlemmer har til hensigt at gøre vedlagte bilag A - Forslag til projektplan for samarbejdets fase 1 til grundlag for foreningens udgangspunkt for samarbejde. 4. Omkostninger 4.1 Omkostningerne til forberedelse og gennemførelse af de opgaver der understøtter hensigtserklæringens formål bæres af Kommunerne i fællesskab og fordeles efter befolkningstal i den enkelte kommune. 4.2 Hver kommune bærer i øvrigt sine egne omkostninger, herunder omkostninger til egne eksterne rådgivere eller intern tid til deltagelse i forberedelse og gennemførelse af aktiviteterne. Dog kan digitaliseringschefers tidsbegrænsede deltagelse i foreningens ledelse honoreres af foreningen ved delvis frikøb fra det faste job. 5. Fortrolighed 5.1 Kommunerne er enige om, at enhver fortrolig information, som Kommunerne udveksler, er at betragte som forretningshemmeligheder, i det omfang fortrolig information ikke allerede er helt eller delvist offentligt tilgængeligt. Kommunerne har alene fået indsigt i fortrolig information med henblik på det under punkt 1 påtænkte samarbejde. Kommunerne er enige om at opbevare fortrolig information på en sådan måde, at fortrolig information ikke er tilgængeligt for uvedkommende. 6. Varighed og ophør 6.1 Hensigtserklæringen træder i kraft, når den er underskrevet af foreningens medlemmer. 6.2 Kommunerne skal inden den stiftende generalforsamlings afholdelse have underskrevet Hensigtserklæringen for at kunne optages som medlem af foreningen. Side 2 af 4

5 3 6.3 Foreningens medlemmer udover de 14 nævnte kan optages på samme vilkår ved start på en projektfase. 6.4 Hensigtserklæringen ophører når foreningens første strategi er vedtaget, eller hvis Kommunerne aftaler at standse digitaliseringssamarbejdet. 6.5 Kommunerne skal ikke have noget krav imod hinanden som følge af Hensigtserklæringens ophør uanset årsag. Dette gælder dog ikke sådanne bestemmelser i Hensigtserklæringen som efter deres natur skal være i kraft efter ophør, fx fortrolighed. 7. Underskrift 7.1 Denne Hensigtserklæring er udarbejdet i 14 enslydende eksemplarer, hvoraf hvert af foreningens medlemmer modtager et hver. Foreningens medlemmer Dato Underskrift Greve Kommune Guldborgsund Kommune Holbæk Kommune Kalundborg Kommune Køge Kommune Lejre Kommune Lolland Kommune Næstved Kommune Odsherred Kommune Ringsted Kommune Roskilde Kommune Slagelse Kommune Solrød Kommune Sorø Kommune Side 3 af 4

6 4 Bilag A Forslag til projektplan for Fase 1 (Udarbejdes i afklaringsfasen, ud fra foranalysens oplæg) Side 4 af 4

7 BILAG 2

8 Udkast til vedtægter DEN KOMMUNALE DIGITALISERINGS- FORENING VEDTÆGTER

9 K 14 VEDTÆGTER INDHOLD 1. Navn og hjemsted 1 2. Formål 1 3. Medlemskab 1 4. Kontingent 2 5. Udtræden 2 6. Hæftelse 3 7. Generalforsamling Ordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Møderet og fulmagt Afstemning 4 8. Bestyrelse 4 9. Foreningens ledelse Sekretariat og tilknyttede fagudvalg Tegningsregler Budget Regnskab og revision Rettigheder Opløsning Voldgift 7 Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T F www ramboll dk

10 Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Den Kommunale Digitaliseringsforening. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende postadresse for Foreningens sekretariat. 2. FORMÅL Foreningens formål er at arbejde for en harmonisering af den samlede kommunale systemanvendelse, og at arbejdet frem mod denne vision igangsættes på basis af en fælles digitaliseringsstrategi og udrulning af fælles projekter. Til realisering af formålet driver foreningen et sekretariat, der fremmer digitaliseringen af den kommunale opgaveløsning ved at tilbyde bistand til gennemførelse af fælles projekter m.v. Foreningens formål er også at skabe grundlag for et langsigtet og velintegreret samarbejde mellem foreningens medlemmer, som sikrer en velfungerende digital understøttelse af opgaveløsningen i alle kommunerne. Foreningen varetager således følgende opgaver på vegne af sine medlemmer: Gennemførelse af foranalyser Strategisk afklaring af digitaliseringsprocesser Udarbejdelse af faseplan for implementering af digitaliseringsprocesser Fremsættelse af forslag til faseplan for konkrete digitaliseringsprojekter på Generalforsamlingen Interessevaretagelse på vegne af medlemmerne Kompetenceudvikling af medlemmerne På baggrund af konkret mandat fra generalforsamlingen i form af godkendt faseplan jf. kravene i punkt 7.4 varetager foreningen: Igangsætning og styring af fælles udbudsprocesser Facilitering af implementeringen af et konkret digitaliseringsprojekt hos de enkelte medlemmer Varetagelse af digitaliseringsopgaver indenfor konkret definerede digitalisringsprojekter Opfølgende opgaver vedrørende allerede gennemførte faser, herunder leverandørstyring og understøttelse af den løbende drift. 3. MEDLEMSKAB Som medlem kan optages kommuner. Generalforsamlingen har den endelige afgørelse af, hvorvidt en ansøgning om medlemskab kan imødekommes. Generalforsamlingen fastsætter vilkår for optagelse, og kan beslutte at der alene kan optages nye medlemmer ved afslutning eller opstart på et af generalforsamlingen godkendt digitaliseringsprojekt.

11 Vedtægter 4. KONTINGENT Der udarbejdes et kontingentregulativ, som fastsætter de overordnede retningslinjer for kontingentberegningen, idet. Grundkontingentet fastsattes på baggrund af medlemmernes indbyggertal. Fasekontingent fastsættes på baggrund de i en vedtagen faseplan for et konkret digitaliseringsprojekt beregnede udgifter til gennemførelse af digitaliseringsprojektet. Fasekontingentet beregnes som kombination af en fastdel pr. medlem samt en variabeldel på baggrund af medlemmernes indbyggertal. Grundkontingentet og Fasekontingenterne for det kommende regnskabsår skal fastlægges senest den 30. maj. Udgifter der relatere sig til de enkelte medlemmers konktrakter med leverandører er Foreningens uvedkommende og indgår ikke i kontingentberegningen. Medlemmernes tidsforbrug til deltagelse i foreningens aktiviteter honoreres som udgangspunkt ikke. Dog kan digitaliseringschefers tidsbegrænsede deltagelse i foreningens ledelse honoreres ved delvis frikøb fra det faste job. Basisudgifterne til drift af sekretariat, interessevaretagelse, frikøb af ledelse, foranalyser m.v. dækkes af et kontingent til foreningen, som fordeles efter befolkningstal. KAPITEL 2 Kontingent betales forud. Pligten til kontingentbetaling indtræder fra og med den første i det kvartal, der følger efter optagelsen som medlem. Forfaldstidspunkt(er) for det årlige kontingent fastlægges i kontingentregulativet. Restanter er pligtige at betale de med inddrivelsen af restancen forbundne omkostninger, herunder morarenter efter den til enhver tid gældende morarentesats. Såfremt et medlem er i restance med kontingent i mere end tre måneder eller står i restance for andre ydelser, kan det pågældende medlem efter skriftligt påkrav ekskluderes som medlem. Eksklusion som følge af restance frigør ikke et medlem for forpligtelsen til at betale kontingent indtil udløbet af den ordinære udtrædelsesfrist. 5. UDTRÆDEN Et medlem af Foreningen kan til en hver tid vælge at udtræde af Foreningen. Udmeldelse af Foreningen skal ske skriftligt ved anbefalet brev eller på anden dokumenterbar måde med mindst 12 måneders skriftligt varsel til udgangen af et kalenderår. Et medlem der ikke ønsker at deltage i et af generalforsamlingen vedtagen konkret digitaliseringsprojekt, har pligt til at udtræde af foreningen med senest 12 måneder efter generalforsamlingens vedtagelse af et konkret digitaliseringsprojekt. Medlemmerne er forpligtede til at overholde Foreningens vedtægter og arbejde for realisering af Foreningens formål. Generalforsamlingen kan træffe beslutning om eksklusion af et medlem, såfremt den pågældende;

12 Vedtægter 1. groft eller gentagent gange overtræder Foreningens vedtægter 2. optræder ukollegial eller illoyal og derved modarbejder Foreningens formål og interesser eller skader dets virksomhed. 3. ikke ønsker at deltage i et af generalforsamlingen vedtagen konkret digitaliseringsprojekt. Meddelelse om eksklusion skal meddeles, skriftligt og i anbefalet brev, med mindst 12 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Medlemmerne har intet krav på Foreningens formue ved udtræden eller eksklusion. 6. HÆFTELSE Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Ved aftaler indgået af Foreningen forpligter og berettiger alene Foreningen. 7. GENERALFORSAMLING 7.1 Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, så vidt muligt inden den [dato]. Generalforsamlingen indkaldes med mindst tre ugers varsel. Indkaldelsen skal vare skriftlig og angive tid og sted samt dagsorden. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være Foreningens i hænde skriftligt senest den [dato]. Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst omhandle følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling 3. Godkendelse af regnskabet 4. Fastsættelse af kontingent m.v. i henhold til det forelagte kontingentregulativ 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelse 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Der kan ikke på generalforsamlingen tages beslutning i andre sager end de på dagsordenen opførte eller de, som naturligt har sammenhæng med disse. Der udarbejdes et referat, som underskrives af dirigenten. 7.2 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når et medlem har indsendt skriftlig begæring derom med nøjagtig angivelse af de spørgsmål, der ønskes drøftet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at den skriftlige begæring er kommet Foreningen i hænde.

13 Vedtægter Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst otte dages skriftligt varsel og ledsages af en dagsorden. 7.3 Møderet og fulmagt Forud for generalforsamlingen skal de mødende skriftligt have tilmeldt sig til Foreningens sekretariat inden for den angivne frist. En af sekretariatet ført tilmeldingsliste angiver de mødendes navne. Et medlem, der er forhindret i at give møde, kan give andre mødende eller bestyrelsen fuldmagt til at afgive stemme på medlemmets vegne. 7.4 Afstemning Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt. Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen. Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal. Beslutning vedrørende igangsætning af et konkret digitaliseringsprojekt og godkendelse af faseplan kræver således alene simpelt flertal, idet de medlemmer der har stemt imod efterfølgende kan vælge at deltage i projektet og dermed forblive medlem af Foreningen. Følgende beslutninger skal dog vedtages med et kvalificeret flertal: 1. Beslutning vedrørende forslag om ændring af Forenings vedtægter kræver, at mere end 2/3 af stemmerne er mødt eller repræsenteret, og at 2/3 af de afgivne stemmer støtter forslaget. 2. Beslutning om Foreningens opløsning kræver, at mere end 3/4 af stemmerne er mødt eller repræsenteret, og at 3/4 af de afgivne stemmer støtter forslaget. Såfremt en generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, indkalder bestyrelsen en ny til afholdelse tidligst en uge og senest fire uger efter den første generalforsamling. Den anden generalforsamling er i alle anliggender, som var på dagsordenen for den første generalforsamling, beslutningsdygtig, uafhængig af antallet af repræsenterede stemmer. 8. BESTYRELSE Bestyrelsen består af tre medlemmer valgt på generalforsamlingen af og blandt medlemmerne. Bestyrelsens medlemmer er valgt for tre år ad gangen, således at et af bestyrelsens medlemmer afgår hvert år. De nyvalgte medlemmer af bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand, som alle vælges for 1 år ad gangen. Afgår formanden inden udløbet af sin valgperiode, vælger bestyrelsen blandt sine medlemmer en ny formand for den resterende valgperiode Kandidater til bestyrelsen skal vare anmeldt skriftligt til Foreningens sekretariat senest 14 dage forud for generalforsamlingen. Valgbar til bestyrelsen er personer, der er kommunaldirektør eller direktionsmedlemmer i det enkelte medlem. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

14 Vedtægter Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede, heriblandt formanden eller næstformanden. Beslutninger på bestyrelsesmøder træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfalde af stemmelighed er formandens, og i dennes fravær næstformandens stemme, afgørende. Bestyrelsesmøder afholdes normalt en gang i hvert kvartal, men skal i øvrigt afholdes, når formanden eller næstformanden finder det nødvendigt, eller når tre bestyrelsesmedlemmer anmoder herom. Bestyrelsen indkaldes af formanden, der leder bestyrelsesmøderne. Under bestyrelsens afgørelse henhører bl.a., men ikke udtømmende: 1) Fastsættelse af de overordnede retningslinjer for foreningens arbejde. 2) Fastsættelse af kontingentregulativ 3) Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår. 4) Godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår. 5) Fastsættelse af regler for foreningens medlemmer: procedurerne for valg til bestyrelsen, valgperiode, bemyndigelser mv.. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan ikke optage lån og kreditter til finansiering af Foreningens drift uden Generalforsamlingens godkendelse. 9. FORENINGENS LEDELSE Bestyrelsen vælger blandt medlemmernes digitaliseringschefer en direktion på 3 personer samt én suppleant til varetagelse af Foreningens daglige drift for en periode på 3 år. Bestyrelsens valg af direktion sker på baggrund af indstilling fra medlemmernes digitaliseringschefer. I Forretningsordnen fastlægges omfanget af direktionens kompetence samt samvirket mellem bestyrelse og direktion. Regler for direktionens eventuelle hel eller delvise frikøb fra det faste job og øvrige vilkår fastsættes af bestyrelsen i overensstemmelse med Kommunernes Landsforenings regler og indgåede aftaler. Direktionen ansætter og afskediger øvrigt personale inden for de af bestyrelsen fastlagte rammer. Løn og ansættelsesforhold for øvrigt personale skal være i overensstemmelse med Kommunernes Landsforenings gældende regler. 10. SEKRETARIAT OG TILKNYTTEDE FAGUDVALG Foreningen driver eget sekretariat og opretter et antal tilknyttede faglige udvalg. Sekretariatets og de faglige udvalgs opgaver reguleres i forretningsordnen.

15 Vedtægter 11. TEGNINGSREGLER Foreningens tegnes af 1) af den samlede bestyrelse, 2) af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktionen, eller 3) i henhold til prokura meddelt af generalforsamlingen. 12. BUDGET Budgetforslag for det følgende regnskabsår skal af direktionen forelægges for bestyrelsen senest den 30. maj. Budgetforslaget skal ledsages af bemærkninger, der i nødvendigt omfang forklarer baggrund og forudsætninger for budgettets poster. Det bestyrelsesgodkendte budget tilsendes til orientering til foreningens medlemmer samt foreningens revisor. 13. REGNSKAB OG REVISION Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet udfærdiges i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler under hensyntagen til eventuelt særlige for kommuner gældende retsforskrifter. Årsregnskabet (årsrapporten) forelægges på et bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift på et bestyrelsesmøde senest 31. marts efter regnskabsårets udløb. Revision af Foreningens regnskaber foretages af en af generalforsamlingen valgt revisor. Revision skal udføres i overensstemmelse med god revisionsskik. Foreningens revision har adgang til at foretage de undersøgelser m.v. de finder nødvendige, og har krav på at få de oplysninger og den bistand, som revisionen anser for påkrævet for udførelsen af hvervet. Revisionen har pligt til at føre en revisionsprotokol, hvori der efter revision indføres bemærkninger om denne. Alle protokoltilførsler skal forelægges for bestyrelsen. Bestyrelsen træffer beslutning om regnskabsårets resultat. Det reviderede og godkendte regnskab (årsrapport) tilsendes foreningens medlemmer. 14. RETTIGHEDER Hvert medlem bevarer sin ejendomsret til den know-how og de ikke-offentliggjorte opfindelser, der er en del af det pågældende medlems immaterielle rettighederne ved optagelse i Foreningen, og som Foreningen og dets øvrige medlemmer gøres bekendt med eller som stilles til rådighed med henblik på udførelse af Foreningens formål (i det følgende samlet benævnt Baggrundsviden).

16 Vedtægter Medlemmerne har under hele deres medlemskab af Foreningen en vederlagsfri, ikke-eksklusiv, uoverdragelig ret til at benytte de øvrige medlemmers Baggrundsviden, i det omfang det er nødvendigt for at gennemføre Forenings formål. Det påhviler et hvert medlem at sikre, at tredjemand, herunder egne medarbejdere, konsulenter samt underleverandører, stiller alle relevante immaterielle rettigheder til Baggrundsviden til rådighed for de øvrige medlemmer, således at den nødvendige Baggrundsviden vederlagsfrit stilles til rådighed for gennemførelse af Foreningens formål. Hvis Foreningen eller et af Foreningens medlemmer som led i udførelse af Foreningens formål frembringer eller skaber viden, herunder opfindelser uanset om disse søges patent- eller brugsmodelbeskyttet, know-how eller konkrete projektresultater (i det følgende samlet benævnt Forgrundsviden), uanset hvem der skaber denne viden, er Foreningen/medlemmet forpligtet til straks at meddele dette til Foreningens medlemmer. Foreningen har en eksklusiv, tidsubegrænset ret til at anvende Forgrundsviden til gavn for sine medlemmer. Foreningen har desuden en ikke-eksklusiv, tidsubegrænset brugsret til øvrig Forgrundsviden og medlemmernes Baggrundsviden, i det omfang den pågældende viden er nødvendig for at udnytte Forgrundsviden. Medlemmerne har en ikke-eksklusiv, tidsubegrænset brugsret til den gennem Foreningen udvekslede Baggrundviden samt skabte Forgrundsviden. Brugsretten omfatter hele medlemmets organisation, herunder alle institutioner og virksomheder, som ejes, administreres eller finansieres af medlemmet. Et medlem har også efter et medlems udtræden eller eksklusion brugsret til på tidspunktet for ophøret af medlemmet medlemsskabet udvekslede Baggrundviden samt skabte Forgrundsviden den. Medlemmet er således ikke forpligtet til at slette eller udlevere alle informationsbærende medier, der indeholder information, hvortil Foreningen og de øvrige medlemmer har brugsretten. 15. OPLØSNING Foreningen kan kun opløses efter beslutning truffet på en generalforsamling, der opfylder de i punkt 7.4 nævnte krav. Når Foreningens opløsning er vedtaget ved en lovlig beslutning, skal den samme generalforsamling træffe afgørelse om, hvorledes Foreningens formue skal fordeles, efter at alle økonomiske forpligtelser, der påhviler Foreningen, er opfyldt. 16. VOLDGIFT Uoverensstemmelser mellem Foreningen på den ene side og et eller flere af Foreningens medlemmer på den anden side eller uoverensstemmelser mellem to af Foreningens medlemmer indbyrdes, hvis afgørelse beror på anvendelsen eller fortolkningen af disse vedtægter, afgøres ved voldgift. Foreningen kan dog inddrive pligtige medlemsydelser, som retslig inkasso ved indbringelse for de ordinære domstole. Voldgiftsretten skal bestå af tre medlemmer, hvor hver part udpeger et medlem, mens voldgiftsrettens tredje medlem, der fungerer som rettens formand, og som skal opfylde

17 Vedtægter betingelserne for at kunne udnævnes til dommer, udpeges af præsidenten for Sø- og Handelsretten. Den part, der vil indbringe en sag for voldgiftsretten, skal underrette den anden part herom ved anbefalet brev og i tilfalde af prøvelse af en generalforsamlings- eller en bestyrelsesbeslutning inden 30 dage fra tidspunktet, hvor beslutningen er meddelt, tillige med oplysninger om den pastand, den pågældende part agter at nedlægge under sagen, samt hvem parten udpeger som sin voldgiftsmand. Inden 14 dage efter modtagelsen af sådan meddelelse skal den indklagede part meddele klageren sin pastand, og hvem den pågældende part har valgt til sin voldgiftsmand. Udpeger den indklagede part ikke sin voldgiftsmand inden 14 dage, følges reglerne i lov nr. 553 af 24. juni 2005 om voldgift. Ved valg af voldgiftsmand skal voldgiftslovens regler om habilitet iagttages. Voldgiftsretten fastsætter selv de nærmere regler for sagens behandling. I voldgiftskendelsen, der udfærdiges skriftligt, træffer voldgiftsretten selv bestemmelse vedrørende sagens omkostninger og fordeling. Parterne hæfter solidarisk for voldgiftsrettens omkostninger, herunder honorarerne til voldgiftsrettens medlemmer. Voldgiftsrettens kendelse er endelig og bindende for parterne. Vedtaget på generalforsamlingen den [dato]

18 BILAG 3

19 Opsamling fra 4 workshops for 14 kommuners fagchefer Der er medio januar 2015 gennemført 4 workshops a 3 timers varighed med i alt 69 deltagere fra de 14 kommuner. De fire workshops var opdelt i fagområderne beskæftigelse/borgerservice, administration, social og sundhed samt teknik og miljø. Opsamlingen søger at sammenfatte hovedtrækkene i synspunkterne på tværs af fagområderne med forbehold for om alle nuancer i de gode og konstruktive drøftelser er kommet med i opsamlingen. Der blev på møderne generelt givet udtryk for, at den præsenterede model er visionær og skaber et godt udgangspunkt for at kunne håndtere de digitale udfordringer i fællesskab. Foreningsdannelsen ses samtidig som et kultur- og organisationsudviklingsprojekt i de deltagende kommuner, hvis betydning på sigt kan række udover digitaliseringssamarbejdet. 1. Fordele ved at arbejde med digitaliseringen i fællesskab Deltagerne ser mange fordele ved at samarbejde på tværs af kommunerne ud fra at opgaverne basalt set er de samme, og at få fælles systemer og fælles implementeringsfokus vil give en bedre implementering og dermed bedre ressourceudnyttelse hos alle. Kapaciteten til arbejdet vil blive øget og der vil være adgang til flere fælles implementeringsressourcer. En vigtig opgave for fællesskabet er således at forbedre implementeringen, tilføre specialistkompetencer og reducere ressourceforbruget til anskaffelsesforløb. Det blev samtidig nævnt at bedre systemsammenhænge og fokus på løsning af integrationsproblemerne også bør være i fokus som et fælles indsatsområde. Det blev fremhævet at fælles uddannelsesaktiviteter vil være en styrke i implementeringsarbejdet. Det vil samtidig være en fordel for alle kommuner at få et stærkt fællesskab, der kan tage initiativet i forhold til digitaliseringsdagsordenen og markere fælles synspunkter overfor aktørerne på området (Kombit, KL, Staten, Regionen m.fl.). Det blev drøftet hvad det betyder for markedet at vi går sammen. Herunder risikoen for at foreningen kan være med til at skabe et nyt monopol på markedet. En væsentlig fordel er på den anden side, at vi bliver så store, at vi kan udvikle og præge løsningerne i stedet for hver gang at købe standardløsninger. Fagcheferne er vant til at lade sig repræsentere af andre, så deltagerne kan godt se faggrupperne, som en hensigtsmæssig måde at koordinere prioritering og implementering. 2. Opmærksomhedspunkter Det er et gennemgående tema, at foreningen ikke må blive for bureaukratisk i den måde den fungerer på. Samtidig var flere bekymrede for om processerne i foreningen bliver for lange og omstændelige. Der blev også advaret mod at opbygge en skyggeorganisation for noget arbejde der alligevel foregår i dag. Udfordringen er at sikre involvering af fagmiljøerne i bred forstand uden af hæmme beslutningskraften i foreningen. De kommunale organisationer er meget forskellige i deres organisering og funktionsmåde og der er en lang tradition for høj grad af involvering af medarbejderne. Det skal foreningen kunne rumme. 1/3

20 Der kan være en risiko for at foreningen med faggruppeopbygningen fortsætter silo-tænkningen, og for at undgå det, bliver det en vigtig opgave at bidrage med helhedsforståelse, oplæg til sammenhængende borgerforløb, nem udveksling af data etc. 3. Ønsker til tydeliggørelse i den videre bearbejdning Der blev efterlyst en beskrivelse af foreningens eksistensberettigelse i relationen mellem Kombit, statslige aktører, kommuner, foreningen og leverandører. Foreningens rolle ift. Kombit vil være at tage over i implementeringsfasen og være kommunernes talerør ift. Kombit, hvis det ønskes. Der blev desuden efterlyst en belysning af hvad foreningen kan betyde for de politiske beslutningstagere, og det blev drøftet at der fortsat vil være plads til forskelle i serviceniveauet selv om systemunderstøttelsen er ens i kommunerne. Der blev efterspurgt en tydeliggørelse af foreningens konkrete bidrag til de konkrete digitaliseringsprojekter. Hvilke opgaver vil foreningen konkret varetage, og hvilke opgaver vil fortsat kunne håndteres af de enkelte kommuner. Det ønskes belyst hvad den økonomiske forpligtigelse er for den enkelte kommune; hvad koster det? En form for business case, potentialeberegning og omkostninger ved etablering bør fremgå. Af andre centrale spørgsmål bragt frem på møderne kan nævnes: Hvorfor er denne implementeringsform billigere end hvis kommunerne gør det selv? Hvordan håndteres den samlede ressourcestyring og belastningen af de enkelte kommuner? Hvad er fordelene for fagområderne, hvad er gevinsten ved at koordinere med andre kommuner? Hvorfor er K14 det rigtige match? Kan det videreudvikles til et egentligt fagligt samarbejde? Hvad er det for ressourcer Kombit mener vi har brug for, og som vi ikke har i dag? Kan der være både grundpakker og tilvalgspakker så alle kan være med? Forskelle i udstyr og teknisk kapacitet ved indtræden? Skal der formuleres minimumskrav til hardware? 4. Gode råd til implementeringen Tidshorisont og timingen ift. kontraktudløb og gevinstrealisering er meget vigtig i implementeringsfasen og kræver fleksibilitet i planlægningen. Tidshorisont ift. til igangværende og netop afsluttede udbud og store forskelle i udbudstakt bliver en udfordring. Timingen i forhold til monopolbruddet er håndteret forskelligt i kommunerne. Hvad betyder det for en fælles indsats i 2015? Udrulning og projektorganisering skal være tydelige, så vi kan se hvad der sker når et projekt går i gang. Beslutningsprocessen i foreningen skal også være tydeligt beskrevet. F14 og F3 funktionsmåden, hvad kan F3 beslutte?, hvordan understøttes F14 og F3? Måske er der behov for 5-6 chefer i F3. F3 skal sikre en god bredt involverende proces, ikke være elitært beslutningsforum. 2/3

21 Undersøge om eksisterende netværk mellem fagchefer kan bruges i foreningen, og hvad med de mange erfa-grupper på medarbejder niveau? Højt niveau for information og kommunikation er meget vigtigt for foreningen. 5. Elementer der indarbejdes i foreningens handlingsplan En del af ovenstående tages der stilling til i foranalysen der afleveres i februar, mens nogle af de fremadrettede emner indgår i en handlingsplan til senere bearbejdning i foreningen. Det er især tre vigtige forhold: Den konkrete systemprioriteringsplan Foreningens ansvar for at platformen hænger sammen Finde det fælles ambitionsniveau i arbejdet Eksempelvis indgår rækkefølgen i valg af hvad vi opfatter som kernesystemer: Hvorfor starter vi ikke med de store fælles systemet i stedet for fagsystemerne?, hvorfor ikke fokusere på integrationsudfordringen i stedet for de store fagsystemvalg? Af konkrete ideer er der blandt andet peget på: Grunddata systemer er vigtigt Integrationer til andre grundsystemer/støttesystemer - journalsystemer, økonomisystemer Support/Døgnvagt for omsorgssystem Dubo integration, Dubo bør være i Børn og Unge regi Systemunderstøttelse af psykiatriområdet Stort behov for hjælp til oprydning i licensforhold Fælles digitale vejkort - formidling af vejkort Selvbetjening i forhold til vandløbs GIS, klimaindsats, tværorganisatorisk Udvikle brugen af de eksisterende systemer. 3/3

Vedtægter for Den Kommunale Digitaliseringsforening

Vedtægter for Den Kommunale Digitaliseringsforening UDKA ST 11. DECEMBER 2015 8917590 HMA/MELA Vedtægter for Den Kommunale Digitaliseringsforening 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Den Kommunale Digitaliseringsforening. Foreningens hjemsted er den

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Standardvedtægter. Forening og 60-selskab. Version 1.0 Den 10. april 2016

Standardvedtægter. Forening og 60-selskab. Version 1.0 Den 10. april 2016 Standardvedtægter Forening og 60-selskab Version 1.0 Den 10. april 2016 1 Contents 1 Vejledning og anvendelse 3 2 Standardvedtægter for en forening 4 3 Standardvedtægter for et 60 selskab 7 Vejledning

Læs mere

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening J.nr.: 05-63398 Vedtægter Odense Glasværks Støtteforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Odense Glasværks Støtteforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Foreningens

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1/6 Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1 Navn Partnerskabets navn er Partnerskab for Termisk Forgasning. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark. 2 Formål

Læs mere

Design: 1508 A/S. Vedtægter. Dansk Erhverv. Børsen 1217 København K telefon 3374 6000 info@danskerhverv.com www.danskerhverv.com

Design: 1508 A/S. Vedtægter. Dansk Erhverv. Børsen 1217 København K telefon 3374 6000 info@danskerhverv.com www.danskerhverv.com Design: 1508 A/S Vedtægter Dansk Erhverv Børsen 1217 København K telefon 3374 6000 info@danskerhverv.com www.danskerhverv.com INDHOLD 2 INDHOLD KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL 3 KAPITEL 4 KAPITEL 5 KAPITEL

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

VEDTÆGTER GREEN NETWORK

VEDTÆGTER GREEN NETWORK VEDTÆGTER GREEN NETWORK I. NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Navn Foreningens navn er "Green Network". 2. Hjemsted Green Networks hjemsted er Lysholt Allé 10, 7100 Vejle. 3. Formål Green Networks formål er at

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BRANCHEFORENINGEN FOR REKLAMEARTIKLER

V E D T Æ G T E R. for BRANCHEFORENINGEN FOR REKLAMEARTIKLER V E D T Æ G T E R for BRANCHEFORENINGEN FOR REKLAMEARTIKLER 2010 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er: Brancheforeningen for Reklameartikler. Foreningens hjemsted er: Næstved. Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Digitaliseringsforeningen. Præsentation af hovedpointer i forbindelse med stiftelse af foreningen d. 17.marts 2016

Digitaliseringsforeningen. Præsentation af hovedpointer i forbindelse med stiftelse af foreningen d. 17.marts 2016 Digitaliseringsforeningen Præsentation af hovedpointer i forbindelse med stiftelse af foreningen d. 17.marts 2016 Oversigt Deltagende kommuner Foreningens vedtægter Generalforsamlingen Overordnet organisering

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SOLCELLE FORENING

VEDTÆGTER FOR DANSK SOLCELLE FORENING VEDTÆGTER FOR DANSK SOLCELLE FORENING 2011-06-17 Side 1 af 9 NAVN OG HJEMSTED 1 Stk. 1: Foreningens navn er: Dansk Solcelle Forening - (DSF). På engelsk: Danish PV association. Stk. 2: Foreningen har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen BLOXHUB

VEDTÆGTER. Foreningen BLOXHUB 24. maj 2016 VEDTÆGTER for Foreningen BLOXHUB 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er BLOXHUB. 1.02 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningens formål og virksomhed

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Oktober 2015 Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter benævnt Brugerklubben ). 2 Brugerklubben er et indkøbsfællesskab,

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster,

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, 19.12.2016 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sammen om Lolland-Falster. Foreningens hjemsted er Lolland og Guldborgsund Kommuner. 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

Love for DANSKE KLOAKMESTRE

Love for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget 24.8.2016 1: Foreningen Foreningens navn er Havet og Fjordens Hus. Foreningen er stiftet i Thorsminde den 2.5.2015, og har hjemsted i Holstebro Kommune.

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lyngby-Taarbæk Vidensby, og foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Formål og opgaver Foreningens formål

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden ARC - I/S Amager Ressourcecenter Bestyrelsens forretningsorden I medfør af 11, stk. 2, i vedtægten fastsættes denne forretningsorden for bestyrelsen for ARC - I/S Amager

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen Sektionens navn er DANSK BYGGERI, NEDBRYDNINGSSEKTIONEN. Dens hjemsted er Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K. 1. 2. Sektionens

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Andelsselskabet RØRBÆK VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR Andelsselskabet RØRBÆK VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR Andelsselskabet RØRBÆK VANDVÆRK 1 Selskabet, der er stiftet i 1933, er et andelsselskab, hvis navn er Rørbæk Vandværk. Selskabet har hjemsted i Guldborgsund Kommune. 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK 2004 VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK Lillegade 11, 2670 Greve 1 1 navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet 19. februar 1937, er et andelsselskab, hvis navn er Greve Landsby Vandværk Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Foreningens navn forkortes VKH.

1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Foreningens navn forkortes VKH. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Foreningens navn forkortes VKH. Foreningens hjemsted er København. 2. Formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

Vedtægter IQ godkendt d. 26. november 2015

Vedtægter IQ godkendt d. 26. november 2015 Byrådssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Vedtægter IQ godkendt d. 26. november 2015 1. december 2015 Vedtægter

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

1.2 Foreningens adresse er og foreningens hjemsted er Kommune.

1.2 Foreningens adresse er <adresse> og foreningens hjemsted er <kommune navn> Kommune. VEDTÆGTER Vedtægter for den lokale netværksforening af Powerjobsøgerne 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Powerjobsøgerne 1.2 Foreningens adresse er og foreningens hjemsted er

Læs mere

4 - Udmeldelse Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningen via eller brev. Udmeldelse sker til udgangen af en kontingentperiode.

4 - Udmeldelse Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningen via  eller brev. Udmeldelse sker til udgangen af en kontingentperiode. DINNødhjælp Vedtægter 1 Navn, Stiftelse, hjemsted Den humanitære forening DINNødhjælp er stiftet den 12. december 2012 og har hjemsted i Århus kommune. 2 - Værdier/mission og formål/vision Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Stk. 2: Foreningens hjemsted er København FORMÅL

VEDTÆGTER FOR. 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Stk. 2: Foreningens hjemsted er København FORMÅL VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Foreningens hjemsted er København FORMÅL 2 Foreningens formål er: administrere GS1 systemet i Danmark med udgangspunkt i behovene

Læs mere

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening 1. Foreningens navn og hjemsted Selam støtteforening har hjemsted i Århus Kommune, Elmegårdsvej 1, 8361 Hasselager, C/O Selam Friskole. 2. Foreningens

Læs mere

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse.

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse. Vedtægter for foreningen Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne (CVR 34 79 68 90) som vedtaget på det stiftende landsmøde den 15. april. 2013, ændret på ekstraordinært møde den 1. Marts 2014. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

OPLEVELSESSTIENS VENNER

OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter godkendt på den Stiftende Generalforsamling den 28. november 2013 OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter for Foreningen Oplevelsesstiens Venner CVR-nummer/SE-nummer: 35 32 41 78 I. Navn, hjemsted

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Vedtægter for. Side 1 af 8

Vedtægter for. Side 1 af 8 Vedtægter for Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Vagt- og SikkerhedsIndustrien. Foreningens hjemsted er København. 2. Formål Foreningen har til formål at samle virksomheder inden for vagt-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R. for. IT-foreningen Alexandra. Maj 2004

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R. for. IT-foreningen Alexandra. Maj 2004 Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Tlf. 89 31 00 00 Fax 89 31 01 01 J.nr. 021577-0010 jbs/spe/jn V E D T Æ G T E R for IT-foreningen Alexandra Maj 2004 standardbreve1 K A P

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet som interessentskab den 6. januar 1914, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nørre Alslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik (SPM)

Vedtægter for Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik (SPM) Vedtægter for Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik (SPM) 1. NAVN Foreningens navn er Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik (SPM). 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er Rudersdal

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Vindmølleindustrien 2013

Vedtægter for Vindmølleindustrien 2013 Vedtægter for Vindmølleindustrien 2013 Dato: 19-03-2013 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vindmølleindustrien. Stk. 2. Foreningens bestyrelse kan registrere yderligere navne, såfremt dette findes

Læs mere

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480 Vedtægter for Gladsaxe Oplysnings Forbund til godkendelse på bestyrelsesmødet 8/11-2007 og efterfølgende vedtagelse på generalforsamlingen 30/4-2008. Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Vedtægter for Aars Vand

Vedtægter for Aars Vand Vedtægter for Aars Vand NAVN OG HJEMSTED: Selskabets navn er Aars Vand. 1 Selskabets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune 2 FORMÅL: Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. juni 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Brobyværk Andelsvandværk. Selskabet har hjemsted i Broby Kommune.

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægt for Sundhed Danmark

Vedtægt for Sundhed Danmark Vedtægt for Sundhed Danmark 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Sundhed Danmark 1.2 Foreningen kan derudover bruge Foreningen af danske sundhedsvirksomheder i sin kommunikation 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere