BILAG TIL FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG TIL FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT"

Transkript

1 BILAG TIL FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

2 BILAG 1

3 Hensigtserklæring Denne hensigtserklæring er indgået mellem Kommunerne i K 14 s digitaliseringsforeningssamarbejde: Greve Kommune Guldborgsund Kommune Holbæk Kommune Kalundborg Kommune Køge Kommune Lejre Kommune Lolland Kommune Næstved Kommune Odsherred Kommune Ringsted Kommune Roskilde Kommune Slagelse Kommune Solrød Kommune Sorø Kommune I det følgende samlet benævnt Kommunerne 1. Baggrund og formål 1.1 Kommunerne har til hensigt i fællesskab at etablere, udvikle og drive en forening, der fremmer digitaliseringen af den kommunale opgaveløsning ved fælles projekter m.v. uden at kommunernes deltagelse i foreningen indebærer en indskrænkning i kommunalbestyrelsernes beføjelser i medfør af Lov om kommunernes styrelse. 1.2 Der udarbejdes vedtægter som regulerer de formelle forhold omkring foreningen. 1.3 Hensigten er at skabe et langsigtet og velintegreret samarbejde mellem foreningens medlemmer, som sikrer en velfungerende digital understøttelse af opgaveløsningen i alle Kommunerne. 1.4 Visionen for samarbejdet er på sigt at sikre en optimal digital understøttelse af kommunernes arbejde, og at arbejdet frem mod denne vision igangsættes på basis af en fælles strategi for foreningens arbejde. 1.5 Formålet med Hensigtserklæringen er at skabe grundlag for et langsigtet gensidigt forpligtende samarbejde mellem foreningens medlemmer om digitalisering. 1.6 Det er hensigten, at der etableres og vedligeholdes en fælles fast organisatorisk ramme for foreningen, herunder at der etableres et mindre sekretariat.

4 2 2. Hensigtserklæringens retsvirkninger 2.1 Denne Hensigtserklæring tilkendegiver en intention om at Kommunerne loyalt vil arbejde hen imod realiseringen af ovenstående formål. Konkrete og bindende aftaler skal altid vedtages på foreningens generalforsamling. 2.2 Kommunerne tilkendegiver accept af indenfor den til enhver tid gældende persondatalovgivning udveksle information, data og dokumentation i det omfang dette er nødvendigt eller hensigtsmæssigt for realisering af foreningens formål. 3. Opgaver og tidsplan 3.1 Det er hensigten at fase 1 i samarbejdet bliver et konkret aftalt samarbejde omkring monopolbrudsprojekterne. 3.2 Det forventes, at samarbejdet fortsættes efter fase 1 på nye systemområder på baggrund af et fornyet kommunalt mandat. 3.3 Når fase 1 er igangsat startes parallelt en planlægning af fase 2. Indholdet i fase 2 kendes p.t. ikke. 3.4 Det er desuden hensigten, at Kommunernes løbende tilpasning til de nationalt fastsatte digitaliseringskrav sker inden for foreningens rammer. 3.5 Ved et konkret aftalt samarbejde om et projekt forstås hele processen fra kravspecifikation, udbud, implementering, drift samt den efterfølgende leverandør- og kontraktstyring. 3.6 Det er hensigten, at der senest i 2016 udarbejdes en overordnet strategi for foreningen, som fastlægger principper, mål, overordnede systemprioriteringer og forventet udrulningstakt, og som danne grundlag for valg af indhold i de efterfølgende faser. 3.7 Foreningens medlemmer har til hensigt at gøre vedlagte bilag A - Forslag til projektplan for samarbejdets fase 1 til grundlag for foreningens udgangspunkt for samarbejde. 4. Omkostninger 4.1 Omkostningerne til forberedelse og gennemførelse af de opgaver der understøtter hensigtserklæringens formål bæres af Kommunerne i fællesskab og fordeles efter befolkningstal i den enkelte kommune. 4.2 Hver kommune bærer i øvrigt sine egne omkostninger, herunder omkostninger til egne eksterne rådgivere eller intern tid til deltagelse i forberedelse og gennemførelse af aktiviteterne. Dog kan digitaliseringschefers tidsbegrænsede deltagelse i foreningens ledelse honoreres af foreningen ved delvis frikøb fra det faste job. 5. Fortrolighed 5.1 Kommunerne er enige om, at enhver fortrolig information, som Kommunerne udveksler, er at betragte som forretningshemmeligheder, i det omfang fortrolig information ikke allerede er helt eller delvist offentligt tilgængeligt. Kommunerne har alene fået indsigt i fortrolig information med henblik på det under punkt 1 påtænkte samarbejde. Kommunerne er enige om at opbevare fortrolig information på en sådan måde, at fortrolig information ikke er tilgængeligt for uvedkommende. 6. Varighed og ophør 6.1 Hensigtserklæringen træder i kraft, når den er underskrevet af foreningens medlemmer. 6.2 Kommunerne skal inden den stiftende generalforsamlings afholdelse have underskrevet Hensigtserklæringen for at kunne optages som medlem af foreningen. Side 2 af 4

5 3 6.3 Foreningens medlemmer udover de 14 nævnte kan optages på samme vilkår ved start på en projektfase. 6.4 Hensigtserklæringen ophører når foreningens første strategi er vedtaget, eller hvis Kommunerne aftaler at standse digitaliseringssamarbejdet. 6.5 Kommunerne skal ikke have noget krav imod hinanden som følge af Hensigtserklæringens ophør uanset årsag. Dette gælder dog ikke sådanne bestemmelser i Hensigtserklæringen som efter deres natur skal være i kraft efter ophør, fx fortrolighed. 7. Underskrift 7.1 Denne Hensigtserklæring er udarbejdet i 14 enslydende eksemplarer, hvoraf hvert af foreningens medlemmer modtager et hver. Foreningens medlemmer Dato Underskrift Greve Kommune Guldborgsund Kommune Holbæk Kommune Kalundborg Kommune Køge Kommune Lejre Kommune Lolland Kommune Næstved Kommune Odsherred Kommune Ringsted Kommune Roskilde Kommune Slagelse Kommune Solrød Kommune Sorø Kommune Side 3 af 4

6 4 Bilag A Forslag til projektplan for Fase 1 (Udarbejdes i afklaringsfasen, ud fra foranalysens oplæg) Side 4 af 4

7 BILAG 2

8 Udkast til vedtægter DEN KOMMUNALE DIGITALISERINGS- FORENING VEDTÆGTER

9 K 14 VEDTÆGTER INDHOLD 1. Navn og hjemsted 1 2. Formål 1 3. Medlemskab 1 4. Kontingent 2 5. Udtræden 2 6. Hæftelse 3 7. Generalforsamling Ordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Møderet og fulmagt Afstemning 4 8. Bestyrelse 4 9. Foreningens ledelse Sekretariat og tilknyttede fagudvalg Tegningsregler Budget Regnskab og revision Rettigheder Opløsning Voldgift 7 Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T F www ramboll dk

10 Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Den Kommunale Digitaliseringsforening. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende postadresse for Foreningens sekretariat. 2. FORMÅL Foreningens formål er at arbejde for en harmonisering af den samlede kommunale systemanvendelse, og at arbejdet frem mod denne vision igangsættes på basis af en fælles digitaliseringsstrategi og udrulning af fælles projekter. Til realisering af formålet driver foreningen et sekretariat, der fremmer digitaliseringen af den kommunale opgaveløsning ved at tilbyde bistand til gennemførelse af fælles projekter m.v. Foreningens formål er også at skabe grundlag for et langsigtet og velintegreret samarbejde mellem foreningens medlemmer, som sikrer en velfungerende digital understøttelse af opgaveløsningen i alle kommunerne. Foreningen varetager således følgende opgaver på vegne af sine medlemmer: Gennemførelse af foranalyser Strategisk afklaring af digitaliseringsprocesser Udarbejdelse af faseplan for implementering af digitaliseringsprocesser Fremsættelse af forslag til faseplan for konkrete digitaliseringsprojekter på Generalforsamlingen Interessevaretagelse på vegne af medlemmerne Kompetenceudvikling af medlemmerne På baggrund af konkret mandat fra generalforsamlingen i form af godkendt faseplan jf. kravene i punkt 7.4 varetager foreningen: Igangsætning og styring af fælles udbudsprocesser Facilitering af implementeringen af et konkret digitaliseringsprojekt hos de enkelte medlemmer Varetagelse af digitaliseringsopgaver indenfor konkret definerede digitalisringsprojekter Opfølgende opgaver vedrørende allerede gennemførte faser, herunder leverandørstyring og understøttelse af den løbende drift. 3. MEDLEMSKAB Som medlem kan optages kommuner. Generalforsamlingen har den endelige afgørelse af, hvorvidt en ansøgning om medlemskab kan imødekommes. Generalforsamlingen fastsætter vilkår for optagelse, og kan beslutte at der alene kan optages nye medlemmer ved afslutning eller opstart på et af generalforsamlingen godkendt digitaliseringsprojekt.

11 Vedtægter 4. KONTINGENT Der udarbejdes et kontingentregulativ, som fastsætter de overordnede retningslinjer for kontingentberegningen, idet. Grundkontingentet fastsattes på baggrund af medlemmernes indbyggertal. Fasekontingent fastsættes på baggrund de i en vedtagen faseplan for et konkret digitaliseringsprojekt beregnede udgifter til gennemførelse af digitaliseringsprojektet. Fasekontingentet beregnes som kombination af en fastdel pr. medlem samt en variabeldel på baggrund af medlemmernes indbyggertal. Grundkontingentet og Fasekontingenterne for det kommende regnskabsår skal fastlægges senest den 30. maj. Udgifter der relatere sig til de enkelte medlemmers konktrakter med leverandører er Foreningens uvedkommende og indgår ikke i kontingentberegningen. Medlemmernes tidsforbrug til deltagelse i foreningens aktiviteter honoreres som udgangspunkt ikke. Dog kan digitaliseringschefers tidsbegrænsede deltagelse i foreningens ledelse honoreres ved delvis frikøb fra det faste job. Basisudgifterne til drift af sekretariat, interessevaretagelse, frikøb af ledelse, foranalyser m.v. dækkes af et kontingent til foreningen, som fordeles efter befolkningstal. KAPITEL 2 Kontingent betales forud. Pligten til kontingentbetaling indtræder fra og med den første i det kvartal, der følger efter optagelsen som medlem. Forfaldstidspunkt(er) for det årlige kontingent fastlægges i kontingentregulativet. Restanter er pligtige at betale de med inddrivelsen af restancen forbundne omkostninger, herunder morarenter efter den til enhver tid gældende morarentesats. Såfremt et medlem er i restance med kontingent i mere end tre måneder eller står i restance for andre ydelser, kan det pågældende medlem efter skriftligt påkrav ekskluderes som medlem. Eksklusion som følge af restance frigør ikke et medlem for forpligtelsen til at betale kontingent indtil udløbet af den ordinære udtrædelsesfrist. 5. UDTRÆDEN Et medlem af Foreningen kan til en hver tid vælge at udtræde af Foreningen. Udmeldelse af Foreningen skal ske skriftligt ved anbefalet brev eller på anden dokumenterbar måde med mindst 12 måneders skriftligt varsel til udgangen af et kalenderår. Et medlem der ikke ønsker at deltage i et af generalforsamlingen vedtagen konkret digitaliseringsprojekt, har pligt til at udtræde af foreningen med senest 12 måneder efter generalforsamlingens vedtagelse af et konkret digitaliseringsprojekt. Medlemmerne er forpligtede til at overholde Foreningens vedtægter og arbejde for realisering af Foreningens formål. Generalforsamlingen kan træffe beslutning om eksklusion af et medlem, såfremt den pågældende;

12 Vedtægter 1. groft eller gentagent gange overtræder Foreningens vedtægter 2. optræder ukollegial eller illoyal og derved modarbejder Foreningens formål og interesser eller skader dets virksomhed. 3. ikke ønsker at deltage i et af generalforsamlingen vedtagen konkret digitaliseringsprojekt. Meddelelse om eksklusion skal meddeles, skriftligt og i anbefalet brev, med mindst 12 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Medlemmerne har intet krav på Foreningens formue ved udtræden eller eksklusion. 6. HÆFTELSE Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Ved aftaler indgået af Foreningen forpligter og berettiger alene Foreningen. 7. GENERALFORSAMLING 7.1 Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, så vidt muligt inden den [dato]. Generalforsamlingen indkaldes med mindst tre ugers varsel. Indkaldelsen skal vare skriftlig og angive tid og sted samt dagsorden. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være Foreningens i hænde skriftligt senest den [dato]. Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst omhandle følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling 3. Godkendelse af regnskabet 4. Fastsættelse af kontingent m.v. i henhold til det forelagte kontingentregulativ 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelse 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Der kan ikke på generalforsamlingen tages beslutning i andre sager end de på dagsordenen opførte eller de, som naturligt har sammenhæng med disse. Der udarbejdes et referat, som underskrives af dirigenten. 7.2 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når et medlem har indsendt skriftlig begæring derom med nøjagtig angivelse af de spørgsmål, der ønskes drøftet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at den skriftlige begæring er kommet Foreningen i hænde.

13 Vedtægter Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst otte dages skriftligt varsel og ledsages af en dagsorden. 7.3 Møderet og fulmagt Forud for generalforsamlingen skal de mødende skriftligt have tilmeldt sig til Foreningens sekretariat inden for den angivne frist. En af sekretariatet ført tilmeldingsliste angiver de mødendes navne. Et medlem, der er forhindret i at give møde, kan give andre mødende eller bestyrelsen fuldmagt til at afgive stemme på medlemmets vegne. 7.4 Afstemning Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt. Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen. Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal. Beslutning vedrørende igangsætning af et konkret digitaliseringsprojekt og godkendelse af faseplan kræver således alene simpelt flertal, idet de medlemmer der har stemt imod efterfølgende kan vælge at deltage i projektet og dermed forblive medlem af Foreningen. Følgende beslutninger skal dog vedtages med et kvalificeret flertal: 1. Beslutning vedrørende forslag om ændring af Forenings vedtægter kræver, at mere end 2/3 af stemmerne er mødt eller repræsenteret, og at 2/3 af de afgivne stemmer støtter forslaget. 2. Beslutning om Foreningens opløsning kræver, at mere end 3/4 af stemmerne er mødt eller repræsenteret, og at 3/4 af de afgivne stemmer støtter forslaget. Såfremt en generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, indkalder bestyrelsen en ny til afholdelse tidligst en uge og senest fire uger efter den første generalforsamling. Den anden generalforsamling er i alle anliggender, som var på dagsordenen for den første generalforsamling, beslutningsdygtig, uafhængig af antallet af repræsenterede stemmer. 8. BESTYRELSE Bestyrelsen består af tre medlemmer valgt på generalforsamlingen af og blandt medlemmerne. Bestyrelsens medlemmer er valgt for tre år ad gangen, således at et af bestyrelsens medlemmer afgår hvert år. De nyvalgte medlemmer af bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand, som alle vælges for 1 år ad gangen. Afgår formanden inden udløbet af sin valgperiode, vælger bestyrelsen blandt sine medlemmer en ny formand for den resterende valgperiode Kandidater til bestyrelsen skal vare anmeldt skriftligt til Foreningens sekretariat senest 14 dage forud for generalforsamlingen. Valgbar til bestyrelsen er personer, der er kommunaldirektør eller direktionsmedlemmer i det enkelte medlem. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

14 Vedtægter Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede, heriblandt formanden eller næstformanden. Beslutninger på bestyrelsesmøder træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfalde af stemmelighed er formandens, og i dennes fravær næstformandens stemme, afgørende. Bestyrelsesmøder afholdes normalt en gang i hvert kvartal, men skal i øvrigt afholdes, når formanden eller næstformanden finder det nødvendigt, eller når tre bestyrelsesmedlemmer anmoder herom. Bestyrelsen indkaldes af formanden, der leder bestyrelsesmøderne. Under bestyrelsens afgørelse henhører bl.a., men ikke udtømmende: 1) Fastsættelse af de overordnede retningslinjer for foreningens arbejde. 2) Fastsættelse af kontingentregulativ 3) Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår. 4) Godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår. 5) Fastsættelse af regler for foreningens medlemmer: procedurerne for valg til bestyrelsen, valgperiode, bemyndigelser mv.. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan ikke optage lån og kreditter til finansiering af Foreningens drift uden Generalforsamlingens godkendelse. 9. FORENINGENS LEDELSE Bestyrelsen vælger blandt medlemmernes digitaliseringschefer en direktion på 3 personer samt én suppleant til varetagelse af Foreningens daglige drift for en periode på 3 år. Bestyrelsens valg af direktion sker på baggrund af indstilling fra medlemmernes digitaliseringschefer. I Forretningsordnen fastlægges omfanget af direktionens kompetence samt samvirket mellem bestyrelse og direktion. Regler for direktionens eventuelle hel eller delvise frikøb fra det faste job og øvrige vilkår fastsættes af bestyrelsen i overensstemmelse med Kommunernes Landsforenings regler og indgåede aftaler. Direktionen ansætter og afskediger øvrigt personale inden for de af bestyrelsen fastlagte rammer. Løn og ansættelsesforhold for øvrigt personale skal være i overensstemmelse med Kommunernes Landsforenings gældende regler. 10. SEKRETARIAT OG TILKNYTTEDE FAGUDVALG Foreningen driver eget sekretariat og opretter et antal tilknyttede faglige udvalg. Sekretariatets og de faglige udvalgs opgaver reguleres i forretningsordnen.

15 Vedtægter 11. TEGNINGSREGLER Foreningens tegnes af 1) af den samlede bestyrelse, 2) af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktionen, eller 3) i henhold til prokura meddelt af generalforsamlingen. 12. BUDGET Budgetforslag for det følgende regnskabsår skal af direktionen forelægges for bestyrelsen senest den 30. maj. Budgetforslaget skal ledsages af bemærkninger, der i nødvendigt omfang forklarer baggrund og forudsætninger for budgettets poster. Det bestyrelsesgodkendte budget tilsendes til orientering til foreningens medlemmer samt foreningens revisor. 13. REGNSKAB OG REVISION Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet udfærdiges i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler under hensyntagen til eventuelt særlige for kommuner gældende retsforskrifter. Årsregnskabet (årsrapporten) forelægges på et bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift på et bestyrelsesmøde senest 31. marts efter regnskabsårets udløb. Revision af Foreningens regnskaber foretages af en af generalforsamlingen valgt revisor. Revision skal udføres i overensstemmelse med god revisionsskik. Foreningens revision har adgang til at foretage de undersøgelser m.v. de finder nødvendige, og har krav på at få de oplysninger og den bistand, som revisionen anser for påkrævet for udførelsen af hvervet. Revisionen har pligt til at føre en revisionsprotokol, hvori der efter revision indføres bemærkninger om denne. Alle protokoltilførsler skal forelægges for bestyrelsen. Bestyrelsen træffer beslutning om regnskabsårets resultat. Det reviderede og godkendte regnskab (årsrapport) tilsendes foreningens medlemmer. 14. RETTIGHEDER Hvert medlem bevarer sin ejendomsret til den know-how og de ikke-offentliggjorte opfindelser, der er en del af det pågældende medlems immaterielle rettighederne ved optagelse i Foreningen, og som Foreningen og dets øvrige medlemmer gøres bekendt med eller som stilles til rådighed med henblik på udførelse af Foreningens formål (i det følgende samlet benævnt Baggrundsviden).

16 Vedtægter Medlemmerne har under hele deres medlemskab af Foreningen en vederlagsfri, ikke-eksklusiv, uoverdragelig ret til at benytte de øvrige medlemmers Baggrundsviden, i det omfang det er nødvendigt for at gennemføre Forenings formål. Det påhviler et hvert medlem at sikre, at tredjemand, herunder egne medarbejdere, konsulenter samt underleverandører, stiller alle relevante immaterielle rettigheder til Baggrundsviden til rådighed for de øvrige medlemmer, således at den nødvendige Baggrundsviden vederlagsfrit stilles til rådighed for gennemførelse af Foreningens formål. Hvis Foreningen eller et af Foreningens medlemmer som led i udførelse af Foreningens formål frembringer eller skaber viden, herunder opfindelser uanset om disse søges patent- eller brugsmodelbeskyttet, know-how eller konkrete projektresultater (i det følgende samlet benævnt Forgrundsviden), uanset hvem der skaber denne viden, er Foreningen/medlemmet forpligtet til straks at meddele dette til Foreningens medlemmer. Foreningen har en eksklusiv, tidsubegrænset ret til at anvende Forgrundsviden til gavn for sine medlemmer. Foreningen har desuden en ikke-eksklusiv, tidsubegrænset brugsret til øvrig Forgrundsviden og medlemmernes Baggrundsviden, i det omfang den pågældende viden er nødvendig for at udnytte Forgrundsviden. Medlemmerne har en ikke-eksklusiv, tidsubegrænset brugsret til den gennem Foreningen udvekslede Baggrundviden samt skabte Forgrundsviden. Brugsretten omfatter hele medlemmets organisation, herunder alle institutioner og virksomheder, som ejes, administreres eller finansieres af medlemmet. Et medlem har også efter et medlems udtræden eller eksklusion brugsret til på tidspunktet for ophøret af medlemmet medlemsskabet udvekslede Baggrundviden samt skabte Forgrundsviden den. Medlemmet er således ikke forpligtet til at slette eller udlevere alle informationsbærende medier, der indeholder information, hvortil Foreningen og de øvrige medlemmer har brugsretten. 15. OPLØSNING Foreningen kan kun opløses efter beslutning truffet på en generalforsamling, der opfylder de i punkt 7.4 nævnte krav. Når Foreningens opløsning er vedtaget ved en lovlig beslutning, skal den samme generalforsamling træffe afgørelse om, hvorledes Foreningens formue skal fordeles, efter at alle økonomiske forpligtelser, der påhviler Foreningen, er opfyldt. 16. VOLDGIFT Uoverensstemmelser mellem Foreningen på den ene side og et eller flere af Foreningens medlemmer på den anden side eller uoverensstemmelser mellem to af Foreningens medlemmer indbyrdes, hvis afgørelse beror på anvendelsen eller fortolkningen af disse vedtægter, afgøres ved voldgift. Foreningen kan dog inddrive pligtige medlemsydelser, som retslig inkasso ved indbringelse for de ordinære domstole. Voldgiftsretten skal bestå af tre medlemmer, hvor hver part udpeger et medlem, mens voldgiftsrettens tredje medlem, der fungerer som rettens formand, og som skal opfylde

17 Vedtægter betingelserne for at kunne udnævnes til dommer, udpeges af præsidenten for Sø- og Handelsretten. Den part, der vil indbringe en sag for voldgiftsretten, skal underrette den anden part herom ved anbefalet brev og i tilfalde af prøvelse af en generalforsamlings- eller en bestyrelsesbeslutning inden 30 dage fra tidspunktet, hvor beslutningen er meddelt, tillige med oplysninger om den pastand, den pågældende part agter at nedlægge under sagen, samt hvem parten udpeger som sin voldgiftsmand. Inden 14 dage efter modtagelsen af sådan meddelelse skal den indklagede part meddele klageren sin pastand, og hvem den pågældende part har valgt til sin voldgiftsmand. Udpeger den indklagede part ikke sin voldgiftsmand inden 14 dage, følges reglerne i lov nr. 553 af 24. juni 2005 om voldgift. Ved valg af voldgiftsmand skal voldgiftslovens regler om habilitet iagttages. Voldgiftsretten fastsætter selv de nærmere regler for sagens behandling. I voldgiftskendelsen, der udfærdiges skriftligt, træffer voldgiftsretten selv bestemmelse vedrørende sagens omkostninger og fordeling. Parterne hæfter solidarisk for voldgiftsrettens omkostninger, herunder honorarerne til voldgiftsrettens medlemmer. Voldgiftsrettens kendelse er endelig og bindende for parterne. Vedtaget på generalforsamlingen den [dato]

18 BILAG 3

19 Opsamling fra 4 workshops for 14 kommuners fagchefer Der er medio januar 2015 gennemført 4 workshops a 3 timers varighed med i alt 69 deltagere fra de 14 kommuner. De fire workshops var opdelt i fagområderne beskæftigelse/borgerservice, administration, social og sundhed samt teknik og miljø. Opsamlingen søger at sammenfatte hovedtrækkene i synspunkterne på tværs af fagområderne med forbehold for om alle nuancer i de gode og konstruktive drøftelser er kommet med i opsamlingen. Der blev på møderne generelt givet udtryk for, at den præsenterede model er visionær og skaber et godt udgangspunkt for at kunne håndtere de digitale udfordringer i fællesskab. Foreningsdannelsen ses samtidig som et kultur- og organisationsudviklingsprojekt i de deltagende kommuner, hvis betydning på sigt kan række udover digitaliseringssamarbejdet. 1. Fordele ved at arbejde med digitaliseringen i fællesskab Deltagerne ser mange fordele ved at samarbejde på tværs af kommunerne ud fra at opgaverne basalt set er de samme, og at få fælles systemer og fælles implementeringsfokus vil give en bedre implementering og dermed bedre ressourceudnyttelse hos alle. Kapaciteten til arbejdet vil blive øget og der vil være adgang til flere fælles implementeringsressourcer. En vigtig opgave for fællesskabet er således at forbedre implementeringen, tilføre specialistkompetencer og reducere ressourceforbruget til anskaffelsesforløb. Det blev samtidig nævnt at bedre systemsammenhænge og fokus på løsning af integrationsproblemerne også bør være i fokus som et fælles indsatsområde. Det blev fremhævet at fælles uddannelsesaktiviteter vil være en styrke i implementeringsarbejdet. Det vil samtidig være en fordel for alle kommuner at få et stærkt fællesskab, der kan tage initiativet i forhold til digitaliseringsdagsordenen og markere fælles synspunkter overfor aktørerne på området (Kombit, KL, Staten, Regionen m.fl.). Det blev drøftet hvad det betyder for markedet at vi går sammen. Herunder risikoen for at foreningen kan være med til at skabe et nyt monopol på markedet. En væsentlig fordel er på den anden side, at vi bliver så store, at vi kan udvikle og præge løsningerne i stedet for hver gang at købe standardløsninger. Fagcheferne er vant til at lade sig repræsentere af andre, så deltagerne kan godt se faggrupperne, som en hensigtsmæssig måde at koordinere prioritering og implementering. 2. Opmærksomhedspunkter Det er et gennemgående tema, at foreningen ikke må blive for bureaukratisk i den måde den fungerer på. Samtidig var flere bekymrede for om processerne i foreningen bliver for lange og omstændelige. Der blev også advaret mod at opbygge en skyggeorganisation for noget arbejde der alligevel foregår i dag. Udfordringen er at sikre involvering af fagmiljøerne i bred forstand uden af hæmme beslutningskraften i foreningen. De kommunale organisationer er meget forskellige i deres organisering og funktionsmåde og der er en lang tradition for høj grad af involvering af medarbejderne. Det skal foreningen kunne rumme. 1/3

20 Der kan være en risiko for at foreningen med faggruppeopbygningen fortsætter silo-tænkningen, og for at undgå det, bliver det en vigtig opgave at bidrage med helhedsforståelse, oplæg til sammenhængende borgerforløb, nem udveksling af data etc. 3. Ønsker til tydeliggørelse i den videre bearbejdning Der blev efterlyst en beskrivelse af foreningens eksistensberettigelse i relationen mellem Kombit, statslige aktører, kommuner, foreningen og leverandører. Foreningens rolle ift. Kombit vil være at tage over i implementeringsfasen og være kommunernes talerør ift. Kombit, hvis det ønskes. Der blev desuden efterlyst en belysning af hvad foreningen kan betyde for de politiske beslutningstagere, og det blev drøftet at der fortsat vil være plads til forskelle i serviceniveauet selv om systemunderstøttelsen er ens i kommunerne. Der blev efterspurgt en tydeliggørelse af foreningens konkrete bidrag til de konkrete digitaliseringsprojekter. Hvilke opgaver vil foreningen konkret varetage, og hvilke opgaver vil fortsat kunne håndteres af de enkelte kommuner. Det ønskes belyst hvad den økonomiske forpligtigelse er for den enkelte kommune; hvad koster det? En form for business case, potentialeberegning og omkostninger ved etablering bør fremgå. Af andre centrale spørgsmål bragt frem på møderne kan nævnes: Hvorfor er denne implementeringsform billigere end hvis kommunerne gør det selv? Hvordan håndteres den samlede ressourcestyring og belastningen af de enkelte kommuner? Hvad er fordelene for fagområderne, hvad er gevinsten ved at koordinere med andre kommuner? Hvorfor er K14 det rigtige match? Kan det videreudvikles til et egentligt fagligt samarbejde? Hvad er det for ressourcer Kombit mener vi har brug for, og som vi ikke har i dag? Kan der være både grundpakker og tilvalgspakker så alle kan være med? Forskelle i udstyr og teknisk kapacitet ved indtræden? Skal der formuleres minimumskrav til hardware? 4. Gode råd til implementeringen Tidshorisont og timingen ift. kontraktudløb og gevinstrealisering er meget vigtig i implementeringsfasen og kræver fleksibilitet i planlægningen. Tidshorisont ift. til igangværende og netop afsluttede udbud og store forskelle i udbudstakt bliver en udfordring. Timingen i forhold til monopolbruddet er håndteret forskelligt i kommunerne. Hvad betyder det for en fælles indsats i 2015? Udrulning og projektorganisering skal være tydelige, så vi kan se hvad der sker når et projekt går i gang. Beslutningsprocessen i foreningen skal også være tydeligt beskrevet. F14 og F3 funktionsmåden, hvad kan F3 beslutte?, hvordan understøttes F14 og F3? Måske er der behov for 5-6 chefer i F3. F3 skal sikre en god bredt involverende proces, ikke være elitært beslutningsforum. 2/3

21 Undersøge om eksisterende netværk mellem fagchefer kan bruges i foreningen, og hvad med de mange erfa-grupper på medarbejder niveau? Højt niveau for information og kommunikation er meget vigtigt for foreningen. 5. Elementer der indarbejdes i foreningens handlingsplan En del af ovenstående tages der stilling til i foranalysen der afleveres i februar, mens nogle af de fremadrettede emner indgår i en handlingsplan til senere bearbejdning i foreningen. Det er især tre vigtige forhold: Den konkrete systemprioriteringsplan Foreningens ansvar for at platformen hænger sammen Finde det fælles ambitionsniveau i arbejdet Eksempelvis indgår rækkefølgen i valg af hvad vi opfatter som kernesystemer: Hvorfor starter vi ikke med de store fælles systemet i stedet for fagsystemerne?, hvorfor ikke fokusere på integrationsudfordringen i stedet for de store fagsystemvalg? Af konkrete ideer er der blandt andet peget på: Grunddata systemer er vigtigt Integrationer til andre grundsystemer/støttesystemer - journalsystemer, økonomisystemer Support/Døgnvagt for omsorgssystem Dubo integration, Dubo bør være i Børn og Unge regi Systemunderstøttelse af psykiatriområdet Stort behov for hjælp til oprydning i licensforhold Fælles digitale vejkort - formidling af vejkort Selvbetjening i forhold til vandløbs GIS, klimaindsats, tværorganisatorisk Udvikle brugen af de eksisterende systemer. 3/3

Design: 1508 A/S. Vedtægter. Dansk Erhverv. Børsen 1217 København K telefon 3374 6000 info@danskerhverv.com www.danskerhverv.com

Design: 1508 A/S. Vedtægter. Dansk Erhverv. Børsen 1217 København K telefon 3374 6000 info@danskerhverv.com www.danskerhverv.com Design: 1508 A/S Vedtægter Dansk Erhverv Børsen 1217 København K telefon 3374 6000 info@danskerhverv.com www.danskerhverv.com INDHOLD 2 INDHOLD KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL 3 KAPITEL 4 KAPITEL 5 KAPITEL

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF)

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF) Vedtægter for Kranfabrikantforeningen (KFAF) Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 vedtagne ændringer. Sekretariat: Metal- og Maskinindustrien- H.C. Andersens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A Sidst revideret april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 4 5. Optagelse af andelshavere:...

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER VEDTÆGTER Senest opdateret på generalforsamlingen 2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Frederikssund Golfklub og dens hjemsted er Frederikssund kommune. Klubben er tilsluttet Dansk Golf Union (DGU)

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED 1 Indledning side 1 2 Formål 3 Medlemmer side 2 4 Generalforsamlingen side 3 5 Bestyrelsens sammensætning side 4 6 Erhvervschef 7 Tegningsret 8

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere