Årgang 56 april 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årgang 56 april 2011"

Transkript

1 Årgang 56 april

2 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere Formand: Kristian Stenkjær tlf Sønderskovvej Guldborg Sekretær: Jens Paaby tlf Barløsevej 4, Salbrovad fax Assens Kasserer: Finn Bjerke Hansen tlf Hyllestedvej Dalmose Elevudvalgsformand: Peter Bissø tlf Moltkesvej Haslev Redaktør: Elsebeth Paaby tlf Barløsevej 4, Salbrovad fax Assens Foto: Benny Larsen 2

3 TILBAGE BLIK OG STATUS Det er nu 60 år siden, en kreds af kollegaer stiftede denne forening. Det var daværende skytte E. Flittner, Valbygården ved Slagelse, der tog initiativet i samarbejde med skytte Madsen St. Frederikslund, Fischer Lekkende, Sonne Krabbesholm, Skovrider Fokking Selchausdal, og redaktør Thureholm. Foreningens formål var, dengang som i dag, udelukkende af faglig karakter. Jagt, opdræt, vildtpleje, uddannelse af elever, sammenhold og kammeratskab. Lønvilkår m.m. er der aldrig blevet brugt tid på. Uddannelse af unge jægere/elever har, fra foreningens start, været et meget vigtigt anliggende. Allerede fra starten var der tilknyttet et kursus på Kalø Jagtgård. Det var dengang frivilligt, men det var Flittners håb, at skoleopholdet måtte blive obligatorisk, hvad det hurtigt blev. Flittner udtaler i en artikel citat: Nogle vil nok indvende, at al den videnskab kan undværes, for før dens tid syntes der at være mere vildt i Danmark; men jeg mener nu, at med de vilkår, der bydes vildtet i dag, (1956) kan en herregaardsjæger ikke vide for meget om f.eks. vildtbiologi, om de forskellige påvirkninger vildtet er ude for fra landbrugets side. Det er jo egentligt utroligt, at der endnu er så godt med vildt, når man tænker på hvilke omvæltninger, der er sket indenfor landbrugets driftsmetode". Status for de sidste 15 år: Efter 15 år som formand er der naturligvis sket meget vedrørende jagt og vildtforvaltning. Det har været spændende med mange udfordringer. Uden at gå i detaljer vil jeg liste nogle af de afgørende opgaver, som foreningen har været med til at løse i denne tid. Det første var udarbejdning af den første bekendtgørelse vedrørende opdræt af fjervildt. Arbejdet var startet 1980 i regi af landbrugsministeriets vildtforvaltning. Den gang lå vildtforvaltningen i landbrudsministeriet, og det var her man havde udarbejdet en lille pjece som hed Vejledning i opdræt og udsætning af fuglevildt. Denne skrivelse kom til at danne grundlag for Bekendtgørelsen om opdræt af fjervildt, som nu ligger i regi af Fødevareministeriets fødevarestyrelse. Denne bekendtgørelse trådte i kraft i 1997 og er så efterfølgende blevet revideret, sidste gang i Revisionen i 2008 var, næsten udelukkende, på baggrund af forskningen i fjervildtopdræt uden brug af fjerpilningshæmmende midler som næbringe. Det var en succes og meget tilfredsstillende, at målrettet forskning kom til at danne grundlag for en bekendtgørelse som vores arbejde med opdræt er underlagt. Et andet væsentligt problem af dyrevældfærdsmæssigt karakter var anskydning af vildt. Vi hjalp, fra foreningens side, DMU med til at indsamle/skyde ræve, hare, samt indfangning af fasaner og ænder til røntgenundersøgelser m.m. og vi fik anerkendelse for vores professionelle indsats. Jeg husker især en af vores fangster af gråænder i Guldborgsund, hvor vi fangede 428 gråænder i et skud med DMUs kanonnet. 3

4 Af andre alvorlige udfordringer kan nævnes NewCarstle disease som var ganske problematisk. Ved en konstatering af denne sygdom skulle der oprettes både 3 og 10 km zoner rundt om den inficerede besætning. Der var en del besætninger som blev ramt. Den mest kendte er nok Fænø i Lillebælt som var den første der blev ramt. Denne problematik, som vi her fik stiftet bekendtskab med, gav os god erfaring, som skulle vise sig at komme os til gode, da vi senere skulle komme til at stå over for et langt mere alvorligt problem som den Aviære influenza. Vi var hurtigt ude og fødevarestyrelsen indkaldte os til samarbejde om udarbejdelse af bekendtgørelse og handleplaner, hvis/når influenzaen dukkede op i Danmark. Planerne var klar ét år før den første, af fugleinfluenza, døde musvåge blev fundet på Svinø på Sydsjælland. Det at vi, i samarbejde med fødevarestyrelsen, var på forkant er en væsentlig årsag til at vi, i denne forbindelse, også her klarede frisag med vores fasanopdræt/udsætning. I øjeblikket arbejder vi med den mere miljømæssige side i form af biotopplaner, som skal være udarbejdet, for en ejendom, inden man må sætte mere end 1 fasan ud pr. ha. Disse planer er udsprunget af et forslag fra SF og Enhedslisten om forbud mod udsætning af fuglevildt, stillet tilbage i Det blev imidlertid stemt ned. Der blev i den forbindelse indgået et forlig den 12. august 2006 om at disse biotopplaner skulle udarbejdes og denne regel er nu gældende for andet år. Det er spændende, hvordan evalueringen af denne ordning vil forløbe. Den skal afrapporteres i 2013 af DMU og skulle helst vise en forbedring af naturindholdet på disse biotopplanejendomme. Arbejdet med overfor nævnte biotopplaner er afslutningen på et mere end 7 år langt arbejde. Et arbejde der startede med rapporten om opdræt og udsætning af fasaner, agerhøns og gråænder, bestilt af Vildtforvaltningsrådet tilbage i Her sad jeg med i dette arbejde som, senere blev afløst af arbejdet i biotopplanudvalget, hvor jeg stadigvæk sidder med. I håbet om at skal få en god opdrætssæson Med venlig hilsen Kristian Stenkjær Vi fører nu også Desinfiktionsmidlet SANOCETRI til desinfektion af rugeæg. AMERICA A/S THISTED Tlf

5 HUSK Vi har også: Papkyllingekasser til fasaner og agerhøns. Æggebakker til 30 fasanæg Papkasser til 18 bakker æg påtrykt Forsigtig Æg QUILLDRINKER NIPPEL- VANDERE TIL FASANER Reguleres af den kendte RAINBOW ventil Forsyner ca. 250 fugle Monteret med 10 nipler Specialbrochure tilsendes gerne AMERICA NIPPELAUTOMAT America A/S Thisted. Tlf Prøv at klikke ind på vores ONLINE butik Plastspand med låg (11 liter) Hank med 2 stk. S-kroge Svømmeventil og diverse fittings 8 stk. drikkenipler Forsyner ca. 200 fugle Gør-det-selv AMERICA NIPPELAUTOMAT vi har meget mere ned De tror Svømmeventil og diverse fittings 8 stk. drikkenipler America A/S Thisted. Tlf America A/S 7700 Thisted Tlf thisted.dk 5

6 Referat af Danske Herregårdsjægeres Generalforsamling onsdag den 2. marts 2011 Dagsorden i henhold til foreningens love: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år, herunder beretning ved elevudvalgsformanden. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Indkomne forslag. 6. Valg til bestyrelsen. På valg er Finn Hansen og Aleksander Terkelsen. 7. Valg af bestyrelsessuppleanter og revisor. 8. Eventuelt. Formand for foreningen af Danske Herregårdsjægere Kristian Stenkjær starter den 60. tyvende generalforsamling med at byde velkommen og retter en stor tak til Lars Engel og Deerhunter for deres velvillighed til afvikling af arrangementet. Lars Engel ønsker foreningen af Danske Herregårdsjægere en god generalforsamling og tilbyder efter denne, en produkt fremvisning i samarbejde med Flyvholm, beslag & værktøj A/S 1. Valg af dirigent. Jens Paaby blev valgt som dirigent og informerede forsamlingen om den foretagne lovlige indvarsling til generalforsamlingen samt dagordenen ifølge vedtægterne. Der blev udpeget 2 stemmetællere, Frank Jacobsen og Kim Sørensen 2. Formandens beretning. Kristian Stenkjær (KS) takker de 42 deltagende Herregårdsjægere for det fornuftige fremmøde. KS er siddende i det af Naturstyrelsen nedsatte udvalg der fortsat og årligt moniterer og evaluerer på den gældende lovgivning på området. Naturstyrelsen der er den kontrolinstans der sikrer regelsættet overholdes, har i 2010 udtaget og gennemført deres 5% ejendomskontrol af biotopplanerne. KS noterer sig at jagtvæsenerne løbende er blevet autoriseret som vildtdepot i henhold til gældende lovgivning. Endvidere beretter KS at skulle der mod forventning stadig være kursister fra hygiejnekurset der ikke har modtaget deres kursusbevis, bedes disse rette henvendelse til Anne Sofie Hammer, Center for Vildtsundhed og få bragt disse forhold i orden. Endvidere beretter KS at det udarbejdede regelsæt for påhængskøretøjer er endt i et foreløbigt afslag og der fortsat mangler konkrete ideer til at anke afgørelsen. Det noteres at armlæn for enden af trailer- og bænkerække kan have indflydelse på eventuel domsafsigelse, som det var tilfældet med en tidligere domsafsigelse. Den omhandlende chauffør blev dømt for uagtsomt manddrab samt en betinget frakendelse af kørekortet. KS nævner at indfangning af høner skal ske i overensstemmelse med gældende biotopplaner. KS nævner efterfølgende at jagttiden for harer er indskrænket, foreløbigt i Himmerland og at der er forvaltningsplaner vedrørende haren under udarbejdelse i nationalt og 6

7 regionalt regi. Det er tanken der vil nedsættes harelaug for hvem der udarbejdes regelsæt efter ønske fra Naturstyrelsen der er politisk opbakning til disse projekter. Der er indgået samarbejde fra Region Sjælland og en region i nordtyskland, hertil er bevilliget 1,7 mill. dkr. KS noterer sig, at adgangen og tilgangen til regulering af skadevoldende vildt er blevet nemmere og Naturstyrelsen elektroniske behandlingssystem fungerer efter hensigten. KS fremlægger et udkast til høringssvar omhandlende regulering af skadevoldende vildt. Oplægget er fremlagt til debat og der udveksles ideer og oplæg fra forsamlingen, herunder argumenter i relation til invasive arter, anvendelse af lokkefugle og kunstige skjul, argumentation for fælders generelle mål. Det besluttes at bestyrelsen arbejder videre med bekendtgørelsen og udfærdiger billedmateriale vedlagt som bilag. Danske Herregårdsjægeres Naturfonds auktion indbragte i 2010 dkr ,- hvorfor KS retter en stor tak til auktionens donorer samt til Jens Paaby for den praktiske administration. Auktionen i 2009 indbragte dkr ,- og KS håber på opbakning til DHN s auktion i KS informerer om et godt samarbejde i relation til uddannelsen som Skov- og naturteknikker efter skoleforløbene er omlagt til vinterperioden. Endvidere informeres om et tilskud på dkr ,- til ny-etablerede praktiksteder. Fonden til Bæredygtig Jagt eksisterer fortsat, KS nævner han ikke længere er repræsenteret, men stadig aktiv i arbejdsgruppen. KS nævner at en gruppe af politikkere ønsker og har udvist interesse for at besigtige en biotopplanejendom, hvilket der arbejdes videre med. 1.juni 2010 blev KS tilbudt plads i Skovpolitisk Udvalg i forbindelse med en revidering af Skovlov med videre, dog nævner KS at det er svært at komme igennem med vildtmæssige aspekter i denne arbejdsgruppe, der udviser større interesse for binding af kulstof. KS er i nævnte arbejdsgruppe blevet bedt om at udfærdige et oplæg omkring dyrehaver i skoven. Udvalget der er nedsat af Miljøministeriet skal fremlægge deres oplæg i marts-april måned KS beskriver at de igangværende undersøgelser omhandlende omsætningen af fasan- og agerhønsebestande foreløbigt har fastslået, at bestande der tælles i marts forsvinder hen over sommeren. Det er målbart, at fasanhønerne forsvinder hurtigst i løbet af det sene forår og tidlige sommer. Endvidere er det fastlagt at fasanhanerne er langt mere stationære end deres kønsfæller, der udvandrer op til km fra udsætningslokaliteten. Fra forsamlingen nævnes det, at 64 % af agerhønsene forsvinder efter de er udparret jf. undersøgelser i UK. KS har kontakt til vildtslagterier der samstemmende har berettet at de har fået indleveret sundt vildt i sæsonen 2010, men omsætning af fødevarer er fortsat i fokus. Sygdomme i fasanbesætninger er generelt i bedring over hele landet. I 2010 offentliggjorde Dyreetisk Råd deres anbefalinger og KS nævner hans skriftlige svar på dette, der forefindes på DH s hjemmeside. KS gør opmærksom på den manglende AI-overvågning og henstiller til, at der ikke indsendes prøver før den 25. marts hvorved den er tilstrækkelig frem til 25. maj. 7

8 KS nævner afslutningsvis det fortsatte og øgede opsyn med medicinforbruget. Desuden konstaterer KS at blyhaglsproblematikken ikke har udgangspunkt i jagtvæsenerne. 2.1 Elevudvalgsformandens beretning Peter Bissø (PB) indleder med at takke Torben Berthelsen for den afholdte elevekskursion på Rangle Mølle og Dønnerup Godser, mens elevekskursionen 2011 vil foregå på Rohden onsdag den 27. april. PB fremlægger elevudvalgets arbejde i 2010 og nævner i den henseende 3 sager omhandlende langtidsvarende sygemeldinger, heraf var 2 på deres sidste elevår. PB beretter at DH er repræsenteret ved Peter Bissø, Kristian Stenkjær og Michael Lund i det rådgivende udvalg for vildtforvalteruddannelsen på Kalø. PB udtrykker optimisme for den etablerede organisation på Kalø en optimisme der underbygges af de nuværende 11 vildtforvalter elevers opstart på Kalø PB beskriver regulativer og prøveforløb i relation til uddannelsen. Fra forsamlingen udtrykkes et ønske om introduktion til elevbøgerne ved opstarten på Skovskolen Michael Lund (ML) bekræfter at det på nuværende tidspunkt er op startet. PB noterer sig et fokus på kvaliteten af lærepladser og tjeklister til læremestrene. Men ønsker at afvente med at præcisere disse oplæg, til årets elevekskursion. Det besluttes elevudvalget gennemgår standardudtalelse og den skriftlige udtalelse. Elev-generalforsamling afvikles den 9. april på Kalø, kontaktperson er Søren K. Jensen. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse Kasser Finn Hansen (FH) aflægger regnskabet og fremlægger budget for FH beretter kontingentet ikke ændres og noterer en nedgang i indtægter fra bannerreklamer. Budgettets dispositioner diskuteres og udspecificeres. Regnskabet godkendes. 4. Fastsættelse af kontingent Ingen stigning i Indkomne forslag Nicolai H. Harder (NH) opfordrer til et øget samarbejde mellem foreningen Danske Herregårdsjægere og godsejerne. NH gør opmærksom på DH vil stå stærkere ved et øget samarbejde, ligesom foreningen udadtil vil være mere synlig. Han foreslår derfor at der skal udpeges en kontaktperson, som kunne forestå dette arbejde. Forsamlingen stemmer om det indkomne forslag og det afgøres der skal udnævnes en kontaktperson. 6. Valg til bestyrelsen (Finn Hansen og Aleksander Terkelsen). 8

9 Finn Hansen forsætter sit virke som kassere for Danske Herregårdsjægere, Peter Bissø som elevudvalgsformand og bestyrelsesmedlem, ligesom Aleksander Terkelsen fortsætter i bestyrelsen alle blev genvalgt med akklamation. 7. Valg af bestyrelsessuppleanter og revisor. Troels Bavnhøj fortsætter sit virke som 1. suppleant, ligesom Peter Lyndrup fortsat fungerer som 2. suppleant, begge blev genvalgt med akklamation. 8. Eventuelt Under pkt. 8 opfordrer Jørgen Wagner til at rette henvendelse til ham, hvis man ligger inde med rekvisitter der kunne have interesse for Jagt- og Skovbrugsmuseet. Niels Christian Nielsen (NCN) udtrykker hans bekymring for faldende auktionsindtægter i 2011 og opfordrer desuden til en ulønnet aflastning af KS i hans virke som formand. NCN nævner muligheden for at bestyrelsen kunne have en mere synlig rolle i denne henseende. Der opfordres til, at der centralt gives svar på læserbreve i diverse medier. Søren H. Nielsen opfordrer til en medie og kommunikationsrådgiver, der vil varetage DHs behov og interesser. Troels A. Bavnhøj fremsætter forslag om opstilling af en næstformandspost i Mogens Andersen har udlovet et signeret maleri til foreningen bestyrelsen tager stilling til maleriets benyttelse. Danske Herregårdsjægeres forårsskydning afvikles i samarbejde med Gamekeeper v/henrik Mortensen den 9. april 2011 i Brande. Tilmelding til Thomas Christensen Clausholm. Referent Aleksander Terkelsen 9

10 VELFLYVENDE VILDÆLLINGER SÆLGES ÅR 2011 Udsætningsklare 3 og 4 ugers, samt æg og daggl. fra registreret rugeri og besætning. Ring og få et godt tilbud. Større partier kan leveres over hele landet efter aftale. Keld Ringer Mobil Tlf Vildællinger sælges Æg og daggl. samt 3-4 ugers, udsætningsklare ællinger fra velflyvende stamme. Registreret besætning og rugeri. Levering over hele landet efter aftale. Bakkegårdens Vildtopdræt v/frederik Thomsen, Hindborgvej 95, 7800 Skive Tlf / HUNTING & COUNTRY COLLECTION...sætter bløde spor i naturen Tlf.: importør anviser nærmeste forhandler 10

11 KATRINESMINDE EXPORT - IMPORT v/j. Wagner Ny Kirkevej 31, 8680 Rye Tlf Fax Vi har net til gode priser samt siloer og indsatser til fodertønder. NU HAR VI IGEN FRANSKE SLIKSTEN 10 KG RING OG FORHØR OM PRISEN Sidste frist for indlevering af jeres indlæg til de kommende 3 numre af HERREGAARDS-JÆGEREN Juli den Oktober den Januar den Materiale sendes til: Barløsevej 4, Salbrovad, 5610 Assens eller 11

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af ordinære generalforsamling onsdag 7. oktober 2009 Skt. Annæ Gymnasium

Referat af ordinære generalforsamling onsdag 7. oktober 2009 Skt. Annæ Gymnasium Referat af ordinære generalforsamling onsdag 7. oktober 2009 Skt. Annæ Gymnasium Resolutionerne forefindes samlet i et selvstændigt dokument tilknyttet dette referat. Forslagene til vedtægtsændringer ligger

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jesper Nielsen valgt. Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved opslag

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Marts 2014 Nr. 95 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Temadage / landsmøde Formandens beretning 2013 Folketingets 71-tilsyn Medicinering

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1/14 Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1. Valg af dirigent: Claus Iversen, faglig sekretær i DJ, blev foreslået og valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... Referat fra LPD Landsmødet Vedtægter for LPD

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... Referat fra LPD Landsmødet Vedtægter for LPD September 2013 Nr. 93 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... Referat fra LPD Landsmødet Vedtægter for LPD Fremtidens psykiatri Mens vi venter på rapporten

Læs mere

Referat af generalforsamling i foreningen Ethiopiens Børn

Referat af generalforsamling i foreningen Ethiopiens Børn Referat af generalforsamling i foreningen Ethiopiens Børn Den 25. april 2008 Sted: Københavns åbne gymnasium med 33 deltagere. 1. Velkomst ved foreningen formand Jens Bencke 2. Valg af Finn Kenneth Hansen

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere