DANSKE BILUDLEJERE Ordinær generalforsamling, torsdag den kl. 12:00 på Restaurant NIMB, TIVOLI, København REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSKE BILUDLEJERE Ordinær generalforsamling, torsdag den 02.5.2013 kl. 12:00 på Restaurant NIMB, TIVOLI, København REFERAT"

Transkript

1 Torsdag den 02. maj 2013 kl. 12:00 afholdtes ordinær generalforsamling i DANSKE BILUDLEJERE på restaurant Nimb, København. Følgende medlemmer var repræsenteret ved en eller flere personer: Arne Stubbe Automobiler A/S Hertz Biludlejning Roskilde Autoudlejning Avis Biludlejning Lej et Lig Slagelse Biludlejning Driveon.net Pink Wheels Vestergaards Auto A/S Europcar Eddy Mortensen PS Biludlejning AO Erhvervsbiler AO I alt var 13 virksomheder repræsenteret ved 16 personer. Desuden deltog Steen Berg (Referent) 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen og foreslog i henhold til pkt.1 på dagsordenen, at Steen Berg valgtes som dirigent, hvilket blev enstemmigt vedtaget. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Han gav herefter ordet til formanden. 2. Formandens Beretning Statistik: Til generalforsamlingen den 10. maj 2012 var 13 virksomheder repræsenteret med 15 personer og 36 medlemmer er inviteret til generalforsamlingen i år. Antal udlejningsbiler. Antallet af udlejningsbiler er af Danmarks Statistik i de seneste 10 år opgivet til: Person % Vare % Last % Bus % I alt pr % I alt pr % ,4% ,7% 133-4,3% 38-13,6% ,2% ,3% ,4% ,1% 130-2,3% 39-2,6% ,6% ,8% ,1% ,5% 128-1,5% 35-10,3% ,7% ,4% ,2% ,1% 128 0,0% ,3% ,7% ,4%

2 Grafisk fremstilling af udviklingen de sidste 5 år: Sammenligning af bestand pr. 30/6 og 31/12 de sidste 5 år: Køretøjer i alt Personbiler Varebiler Lastbiler Busser 0

3 Fordelingen af udlejningsbiler pr : Specificeret Pr Benzin Diesel El I alt Køretøjer i alt Personbiler Varebiler i alt <= 2000 kg kg kg Lastbiler i alt kg Over 6000 kg Sættevognstrækkere Busser i alt passagerer passagerer

4 Pr Benzin Diesel El I alt Køretøjer i alt Personbiler Varebiler i alt <= 2000 kg kg kg Lastbiler i alt kg Over 6000 kg Sættevognstrækkere Busser i alt passagerer passagerer For ste gang i nogle år ser vi et fald i antallet af udlejningsbiler fra 2011 til Det er Danske Biludlejeres opfattelse, at de ændrede beskatningsregler har haft en indflydelse på antal køretøjer registreret. Ser man på antal registrerede varevogne, er der tale om en rimelig flad udvikling fra året, ligesom antallet af lastbiler i dette tilfælde er konstant. Med hensyn til antallet af busser må vi der se bort fra den måde, det er opgjort på, idet langt de fleste udlejningsbusser er indregistreret som personbiler til transport af 9 personer inklusiv eren. Medlemmer I 2012 mistede vi 3 medlemmer. Tyverier og udeblivelser Antallet af tyverier og udeblivelser er fortsat faldende, dog således at antal enlig bortkomne biler pr er steget en smule, nemlig til 7 biler og 1,5 millioner kr. i værdi.

5 Værdi Antal Lejekontrakter I 2012 blev der solgt for kr. kontraktbøger, hvilket er en væsentlig nedgang i forhold til året, hvor der blev solgt for kr. Økonomi Med hensyn til likvide midler udgjorde dette i alt kr., hvoraf en væsentlig del ved årsskiftet henstod i kontanter, da en stor del af de indkøbte obligationer er blevet indfriet. Derfor er de finansielle indtægter også reduceret til kr. fra kr. i året. Foreningens LOGO på vinduesetiketter Vi har stadigvæk et stort oplag af vinduesetiketter med foreningens LOGO. Medlemmer, som ønsker flere, kan rekvirere disse hos sekretæren. Foreningen har i året 2012 især arbejdet med følgende: Private P-selskaber Foreningen har for 2012 genforhandlet en rammeaftale på plads med Danske Private Parkerings-selskabers Brancheforening (DPPB). Det er netop aftalt at forlænge denne aftale, nu også med et tillæg, som gør det muligt for Danske Biludlejeres medlemmer at administrere ordningen på to forskellige måder afhængig af hvad der administrativt er mest praktisk for den enkelte. Aftalen indebærer i princippet, at Danske Biludlejere honoreres af P-selskaberne for deres arbejde med at opkræve afgifter på P-selskabernes vegne. I forlængelse af rammetalen med De Private Parkeringsselskabers Brancheforening er der indgået en frivillig aftale med P- selskaber, som står udenfor denne brancheforening, men hvor princippet i aftalen er det samme.

6 Forbrugerombudsmanden Danske Biludlejere har i nogle tilfælde været i kontakt med Forbrugerombudsmanden, senest omkring garantistillelse ved billeje i udlandet. Grundet den måde, vores medlemmer administrerer ordningen på, er vi fortsat ikke omfattet af den stillede garanti. Foreningens vedtægter Sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen er fremsendt et forslag til ændring af vedtægterne med udgangspunkt i de opkøb og forandringer, der er gennemt i løbet af året og som indebærer et behov for at bløde op omkring valg af bestyrelsesmedlemmer til Danske Biludlejeres bestyrelse. Bustilladelser Danske Biludlejere er i en løbende dialog med Trafikstyrelsen omkring bustilladelser, hvor vi fortsat forsøger at påvirke reglerne, således at busudlejning kan tilbydes så mange som muligt og med så få krav som muligt, idet det ikke er Danske Biludlejeres opfattelse, at busudlejning nogensinde har givet anledning til særlige problemer. Tachnograf og lastbiludlejning Danske Biludlejere har af flere omgange forsøgt at påvirke både ministerier og Rigspolitiet i forhold til en lempelse af tachnografkravet til kunder, som lejer lastbiler til stort kørekort. Der er tale om en relativ avanceret elektronisk løsning, som kræver, at den enkelte lejer er i besiddelse af et elektronisk erkort. Denne lovgivning har helt klart sigte mod at undgå at professionelle chaufer kører for mange timer indenfor transporterhvervet og har vel aldrig været tænkt som en begrænsning i private eller mindre virksomheders muligheder for at leje lastbiler til at dække kortvarige transportbehov. Udlejning af køretøjer uden er og affaldsgebyr Bekendtgørelse nr af 12. december 2011 pålagde erhvervsvirksomheder en afgift, når de afleverer eget affald på genbrugspladserne. Udlejning og varevogne eller personbiler er derimod privat personbefordring og fuldt momspligtigt. Danske Biludlejere vil sikre, at lejeren medbringer en blanket fra foreningen, som forklarer baggrunden for fritagelsen. I skrivelsen fremhæves det samtidig, at en ansvarlig lejer, som anvender genbrugspladserne erhvervsmæssigt, er pligtig til at henvende sig og selv afregne gebyret med genbrugspladsen. Høringer om forslag til lovændringer Foreningen har i 2012 deltaget i 15 høringer, som specificeret nedenfor: Trafikstyrelsen Høring om ny bekendtgørelse om arbejdstid for selvstændige vognmænd, der uder mobile vejtransportaktiviteter. Feb. Momssystemets fremtid Kommissionens udspil til en strategi for reform af det nuværende momssystem i EU Høring over forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven. (Opretning af værdigrundlaget for afgiftsberegning og offentliggørelse af afgiftsgrundlag). Trafikstyrelsen Trafikstyrelsen Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel og buskørsel Høring over EU-forslag til forordning om forenklede regler for registrering af køretøjer Høring vedrørende ny bekendtgørelse om buskørsel og ny bekendtgørelse om godskørsel.

7 Justitsministeriet Forslag til lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven Høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, øl- og vinafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, registreringsafgiftsloven, vægtafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love Udkast til bekendtgørelsesregler om, at der på vare- og lastbiler skal oplyses virksomhedsnavn eller logo samt CVR. nr Høring over udkast til ny bekendtgørelse om værdiansættelse af motorkøretøjer mv. registreringsafgift Høring af forslag om dagsbeviser for varebiler m.v., der indgår i lovforslag nr. L52, som er fremsat den 1. november Høring over forslag til lov om ændring af færdselsloven Høring over udkast til bekendtgørelse om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v Høring over forslag til lov om ændring af lov om registrering af motorkøretøjer og registreringsafgiftsloven (Betaling for registrering af køretøjer og justering af godtgørelsen af registreringsafgift ved eksport af køretøjer) Høring af forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af ledningst vand og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. Leaseurope Det er bestyrelsens opfattelse, at et medlemskab af Leaseurope er blevet for dyrt for vores forening i forhold til de informationer, vi modtager og vi har derfor valgt at udmelde Danske Biludlejere af Leaseurope organisationen med virkning pr. 1. januar Afsluttende kommentarer: Jeg vil gerne takke alle nuværende og tidligere medlemmer af Danske Biludlejeres bestyrelse for et godt samarbejde og en god indsats for vores medlemmer i hele Forelæggelse af revideret regnskab for 2012 Et eksemplar af regnskabet blev udleveret til samtlige de tilstedeværende. Steen Berg gennemgik regnskabet, som herefter blev enstemmigt godkendt. 4. Budget for 2014 Budgettet blev gennemgået og enstemmigt vedtaget. 5. Beslutning om kontingent for 2014 Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingens godkendelse at hæve kontingentet med 4%.

8 Forslag til kontingent for 2014 blev herefter som følger: Over 500 biler Mellem 201 og 500 biler Mellem 51 og Mellem 11og 50 biler Under 10 biler Hvilket blev enstemmigt vedtaget. 6. Forslag fra bestyrelsen Bestyrelsen foreslog følgende vedtægtsændringer, hvilken blev enstemmigt vedtaget: GENERALFORSAMLING 6 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt til hvert medlem med mindst 14 dages og højst 28 dages varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. juni på et sted, der foreslås af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen, med en dagsorden, der mindst skal indeholde nedennævnte punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for det forudgående år. 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse samt orientering om det løbende år. 4. Budget for det følgende regnskabsår og fastsættelse af kontingent for det følgende år. 5. Eventuelle forslag fra bestyrelsen. 6. Eventuelle forslag fra medlemmer. 7. Valg af formand. 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 9. Valg af revisor. 10. Nuværende tekst: Valg af mindst 1 suppleant til bestyrelsen ændres til ny tekst: Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege en eller flere suppleanter blandt foreningens medlemmer, hvis et eller flere bestyrelsesmedlemmer udtræder. Suppleanterne har møderet i bestyrelsen. 11. Beslutning om næste mødested. 12. Eventuelt. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af bestyrelsen og vil i øvrigt være at indkalde snarest efter begæring til formanden fra enten 4 bestyrelsesmedlemmer eller 20 medlemmer med angivelse af dagsorden. På generalforsamlingerne har de mødende medlemmer stemmeret således, at medlemmer, der i ifølge 5 hører til gruppe 1, har 1 stemme, til gruppe 2 har 2 stemmer og til gruppe 3-5 har 3 stemmer. Vedtagelser sker ved almindelig stemmeflerhed blandt de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer. Der gælder dog særlige regler om kvalificeret flertal ved ændring af Foreningens vedtægter og ved opløsning af Foreningen. Se 12 og medlemmer kan forlange skriftlig afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9 Bestyrelsen kan give "ikke medlemmer" adgang til at deltage i generalforsamlingerne, dog uden stemmeret. For generalforsamlinger es en forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelses-medlemmer. BESTYRELSE 7 Foreningen forestås og ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse, bestående af formand og derudover mindst 4 højst 6 bestyrelsesmedlemmer. Ved sammensætningen af bestyrelsen skal der tages hensyn til, at de valgte medlemmer dækker en så stor del af landet som muligt. Formanden vælges for en 2-årig periode. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes for 2 år, men således at halvdelen - eller tilnærmelsesvis halvdelen - og ste gang bestemt ved lodtrækning afgår hvert år. Generalforsamlingen kan dog ved valg af formand bestemme, at bestyrelsen selv af sin midte udpeger en formand, idet bestyrelsen da skal bestå af mindst 6 medlemmer inklusiv formanden. Nuværende tekst: Ved valg til bestyrelsen vælges for et år mindst 1 bestyrelsessuppleant ændres til: teksten bortfalder. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen valg af en revisor, der skal være enten statsautoriseret eller registreret revisor. Genvalg kan finde sted på alle poster. Servicemedlemmer har ret til at udpege en repræsentant, som har ret til at deltage i bestyrelsens møder. 7. Forslag fra medlemmerne Der var ingen forslag fra medlemmerne 8. Valg af formand Formanden Poul Tvede var på valg i år, og blev enstemmigt valgt for en 2årig periode. 9. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog Eddy Mortensen og Lars Rishøj genvalgt, hvilket blev enstemmigt vedtaget. Claus Hansen, AVIS Biludlejning blev nyvalgt til bestyrelsen for en 2 årig periode. 10. Valg af revisor Bestyrelsen foreslog en statsautoriseret revisor fra AP Statsautoriserede Revisorer genvalgt, hvilket blev enstemmigt vedtaget. Den hidtidige Leif Faurum er gået på pension og der kommer en afløser fra AP Statsautoriserede Revisorer. Lejligheden vil blive brugt til at undersøge om honoraret er konkurrencedygtigt, og er der en større besparelse, blev der givet mandat til revisorskift. 11. Valg af bestyrelsessuppleanter Ved vedtægtsændringen under pkt. 6 bortfald dette punkt. 12. Beslutning om næste mødested. Det blev vedtaget at holde næste generalforsamling i TIVOLI i København i maj måned Da der ikke var flere punkter på dagsordnen erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet. Herefter holdt Ejer Thomas Thomsen, KonXion et meget inspirerende indlæg om markedsing på de sociale medier. ooo0ooo

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

NÆRPOLITIET I KVAGLUND

NÆRPOLITIET I KVAGLUND NÆRPOLITIET I KVAGLUND Kridthuset, Kvaglundparken 2. 6705 Esbjerg Ø Tlf. 75471448. Fax 75144667 Mandag kl. 10.00 12.00 Torsdag kl. 15.00 17.00 Venlig hilsen Dine nærbetjente Johannes Nielsen Niels Ruth

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Søndermarkens Antenneforening

Søndermarkens Antenneforening Søndermarkens Antenneforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Den er hjemmehørende i Vejle og er stiftet i 1969. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere