Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220"

Transkript

1 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej Tlf Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer ind mkring højvandssikringen i Krsør. Dkumentet vil løbende blive pdateret g lagt på hjemmesiden 18. ktber 2013 Sagsid.: Først står de spørgsmål vil allerede har besvaret, herefter står de spørgsmål vi ikke har besvaret endnu. Kntaktpersn: Merete Hvid Dalnæs Direkte tlf Besvarede spørgsmål Øknmi Fax. Ean. nr I nævner en frdelingsnøgle g skriver m 470 huse. Hvad er kmmunens rlle i det her, da der både ligger en skle, børnehave g kirke i vres mråde. Går ud fra at kmmunen sm grundejer gså skal være med i det her regnestykke? Slagelse Kmmune deltager på lige fd med andre grundejere i betalingen af en evt. højvandssikring Hvrdan plejer en frdelingsnøgle at se ud ved prjekter sm det her. På side 42 i vejledningen til kystbeskyttelseslven kan man se et eksempel på en partsfrdeling fra en kystbeskyttelsessag. 20til_20lv_20m_20kystbeskyt_202009_15sep.pdf Hvr str øknmisk andel skal de private virksmheder bistå med til digesikring?

2 De private virksmheder skal betale efter en partsfrdeling på lige fd med de andre partshavere sm får nytte af en evt. digesikring. Side2/11 Hvis byggeriet skal betales af alle i Slagelse Kmmune, hvr meget vil skatten så stige? Dette er der ikke regnet på. De øknmiske rammer fr prjektet må være billigere, hvis man får et samlet tilbud fr de tre mråder, eller har kmmunen andre tal? Kmmunen har ikke andre tal end dem vi har vist. Hvis alle tre mråder bliver klar til at bygge diger samtidig kunne det måske være en ide at sende de tre prjekter i samlet licitatin fr at undersøge m det vil give en billigere pris til hvert enkelt mråde, dette besluttes af de tre digegrupper. Hvr mange af den 1100 km diger i Danmark betales af den enkelte grundejer i Danmark? Slagelse Kmmune har ikke fretaget en undersøgelse heraf. Vil kmmunen tvangsudskrive betalingen fr et evt. dige til grundejerne? Hvis Udvalget fr Teknik- g Miljø vælger at fremme sagen g gdkende prjektet. Ja så vil Kmmunen gså kunne pkræve udgiften til et evt. dige gennem ejendmsskattebilletten. Er det Grundejerne i Danmarks kystnære lavmråder, der skal betale Danmarks kystsikring? Er det Grundejerne i Danmarks kystbyer, der skal betale Danmarks kystsikring? Er det Grundejerne i Danmarks kystbyer g lavmråder, der skal betale Danmarks kystsikring til beskyttelse af Danmarks

3 Kystbeskyttelseslven siger at det er den der får nytte af et anlæg der skal betale. Hvis der etableres et kystbeskyttelsesanlæg vil der blive udarbejdet en partsfrdeling, hvr dem der pnår nytte frdeler udgifterne imellem sig efter en frdelingsnøgle sm parterne er blevet enige m. Eksempler på hvem kan pnå nytte: En grundejer der ejer et hus. En kmmune sm ejer huse, institutiner g veje. En kmmune sm ønsker at prethlde en byfunktin eller sikre en adgangsvej. Et frsyningsselskab sm ønsker at sikre f. eks elkabler g undgå saltvand i klaksystemet. Den Danske stat sm ejer institutiner g infrastrukturanlæg. Mange veje kan gdt tåle at blive våde i en krt peride g derfr kan man frestille sig at simple veje ikke skal betale. Side3/11 Hvrdan er det tiltænkt at dige/slues/højvandssikring I Krsør by skal finansieres? Hvrdan Krsør by skal sikres er endnu ikke besluttet, Slagelse Kmmune undersøger frskellige løsningsmdeller. herunder gså en afdækning af, m der kan søges fndsmidler, hvis der vælges en løsning der kunne tilføje en mer-værdi til byen, f. eks en sluseløsning. Grundejerne vil dg stadig skulle være en del af løsningen både med hensyn til udfrmning af et prjekt g øknmisk. Når vi har frskellige løsningsmdeller klar vil de blive frelagt Teknik- g Miljøudvalget sm vil træffe beslutning m hvilken mdel vi skal gå i dialg med brgerne m. Kan betalinger til diget indefryses ligesm ejendmsskatten? Nej.

4 Side4/11

5 Teknik Dige typen, hvem har valgt denne type g hvrfr? Er det den mest ptimale? Slagelse Kmmune har fået udarbejdet en rapprt af NIRASknsulenterne sm har freslået de løsninger vi viser i flderen. Den mest ptimale løsning kan kun vælges i samarbejde med digegrupperne. Side5/11 Det krt der er i flderen, sm viser versvømmelsesmrådet, ville det ikke være relevant at plyse ved hvad vandstand det er fr? I flderen har vi valgt at vise en versvømmelsessituatin der svarer til en 100 års hændelse + et klimatillæg på 30 cm. Dette svarer til kte 1,9m ver havet. Kan mråde 2 blive versvømmet fra andre sider, end fra det påtænkte dige i mråde 2? Kan f.eks. se at vand fra mråde 3 kmmer helt ind til vres mråde. Hvis vandstanden bliver høj nk kan der selvfølgelig ske versvømmelser imellem de tre mråder. Den umiddelbare fare er størst fra kysterne. Er frslagene der er fremlagt på versvømmelsesmråder - Baseret på pdaterede højdemålinger i mråderne eller er frslagne baseret på gamle højdekrt? (ved ja: Hvrnår er de fra?) De fremlagte versvømmelsesmråder er blevet til på baggrund af en mdelberegning fretaget af NIRASknsulenterne. NIRAS har blandt andet brugt en digital højdemdel fra Har kmmunen benyttet luftft af versvømmelserne i 2006? Slagelse Kmmune er ikke bekendt med at der blev ptaget flyfts af versvømmelsernes udbredelse i 2006.

6 Har kmmunen et samlet verblik ver vandspejlets højde i gaderne fra 2006? Nej, vi havde ikke flk ude g måle vanddybderne de frskellige steder nvember Side6/11 Vi har frskellige mdeller til at frudsige hvr langt vandet nåede p, man kan selv prøve at lægge de frskellige klimascenarier ind på sit mråde se: spx Jeg er frundret ver kmmunens plæg, der pererer med kystsikring p til kte 2,5 m ved Granskven, mens det ved Værftet går p til kte 2,7 m g ved Strandvejen kun har en kte på 2,3 m. Hvrdan vil kmmunen frklare denne kte frskel? Frskellige ktehøjder frskellige steder skyldes at man påregner frskellige bølgepåvirkninger alt efter digets beliggenhed. En kraftig bølgepåvirkning nødvendiggør et højere dige fr at mdstå en højvandssituatin sammenlignet med et stillestående vandspejl. Det viste sig i 2006 at vandet steg 1,6 m ver nrmalen. Hvrdan vil man frklare kter på p til 2,7 m ved Værftet, det er 1,1 m ver vandstigningens højde i 2006 ver nrmalniveauet i havnen? Digektens højde skal digegrupperne være med til at bestemme. Hvis man i fremtiden ønsker at sikre sig imd en versvømmelse sm den i 2006 skal der dels lægges et klimatillæg, sm er den højde man regner med at havene vil stige. Og dels skal der lægges til fr bølgepåvirkningen således at bølgerne ikke slår ind ver diget. Hvr langt er DTU-Space nået? Det prjekt kender vi ikke

7 Vil vinden dreje md øst? Det ved vi ikke i Slagelse Kmmune Side7/11 Hvis vinden drejer md øst, vil havdybden i Østersøen så blive lavere? Det ved vi ikke i Slagelse Kmmune Slagelse Kmmune er blevet spurgt m vi kan verificere en beregning fr hvr meget havene stiger. Det kan vi ikke Har videnskaben frelagt nget m naturens cykler i den frelagte klimaplan? Dette er ikke medtaget i Slagelse Kmmune klimaplan. Skal der være dige, hvr den høje skrænt er ved Pilevænget 31? Skal der være dige ved Pilevænget 29? Det er på privat grund. Kan der etableres stendige i frlængelse af nuværende dige ved Pilevænget 29 hen fran Pilevænget 27 g runde af fran ved Pilevænget 25 (slutter ved trappen). Diget kunne placeres ved nuværende vandkant? Dette ville mindske tab af udsigt g tab af værdi af ejendm fr de t hårdest ramte af prjektet, Pilevænget 25 g 27. Et evt. diges placering g udseende besluttes i samarbejde med digegrupperne.

8 Kmmunens rlle Burde det ikke være en statspgave? Side8/11 Det er et plitisk spørgsmål sm vi i administratinen ikke kan svare på. Det vist sig, at der er nget der hedder Klimalkalplaner men har Slagelse Kmmune lanceret en sådan? Så vidt vides, nej. Vi vender tilbage med et mere sikkert svar. Kmmunen skriver: At det er staten g ikke kmmunen der er myndighed på kystbeskyttelsesmrådet g at kmmunens ydelse kun er et tilbud g en service. Hvrdan kan det så være at kmmunen har fået den magt sm den har, f.eks. i Bilag 3. Vejledende udkast til vedtægt fr kystbeskyttelseslag? Måske har vi frmuleret s frkert, vi præciserer: Kmmunen er prcesmyndighed, hvis en gruppe af grundejere der ønsker kystsikring ikke kan blive enige. Mens kystdirektratet er myndighed fr enige grundejere g endeligt gdkender ansøgninger m kystbeskyttelse af et mråde. Se gså vejledningen til kystbeskyttelseslvens side 25 fr en gennemgang af rllefrdelingen mellem kmmune g kystdirektrat i en sag m kystbeskyttelse til_lv_m_kystbeskyt_2009_15sep(1).pdf Hvilken garanti stilles der til grundejerne, md frhøjelse af frsikringernes selvrisik g fr den sags skyld husfrsikringen, hvis digerne bliver pført g vedligehldt?

9 Kmmunen stiller ingen garantier i den frbindelse. Om frsikringsselskaberne gør, må afklares ved henvendelse til disse. Hvis det er udbetalinger fra strmrådet der tænkes på kan man læse mere her: Side9/11 Hvem har ansvaret fr havnekajens sikring md versvømmelse? Brgerne bærer selv ansvaret fr sikringen af egne værdier imd versvømmelser fra havet. Ved højvandsvarsel følger Center fr Beredskab følger udviklingen g udfører med de tilstedeværende ressurcer - den nødvendige frsvarlige indsats verfr mennesker, dyr g værdier. Center fr Beredskab varsler en lang række ffentlige g visse private virksmheder jævnfør den perative plan. Hvrdan vil de ansvarlige sikre bren sm adgangsvej fr versvømmelse? Hvis bren versvømmes vil Center fr Beredskab infrmere 112 alarmcentralen, samt plitiets vagtcentral g reginens vagtcentral, så de kan dispnere andre køreveje til uheldsramte brgere eller mråder. Plitiet vil iværksætte afmærkning g afspærre efter en vurdering af hvilken indsats der er nødvendig. Hvrdan vil kmmunen sikre infrastrukturen i Krsør ved versvømmelse g herunder ved tunnellen? Ved højvandsvarsel følger Center fr Beredskab udviklingen g sikrer efter en knkret vurdering af hvrdan deres indsats skal pririteres. Det er A/S Strebælt der er ansvarlig fr sikringen af tunnellen, spørgsmål m sikringen af tunnellen rettes til A/S Strebælt. Har kmmunen udarbejdet en beredskabsplan fr byens versvømmelsesmråder, herunder ved bren mellem bydelene? Ja Hvr kan jeg læse mere m Slagelse Kmmunes klimaplan?

10 Side10/11 I den præsentatin der blev anvendt på første møde 3. ktber, henvises til "Kystplan 2009" Hvr er den tilgængelig, så jeg kan se den? Vil kmmunen verlade Halsskv til havet, hvis grundejerne ikke vil betale fr digerne? I frbindelse med en digesag efter kystbeskyttelseslven vil grundejerne blive hørt t gange g Udvalget fr Teknik g Miljø vil på baggrund af grundejernes tilkendegivelser afgøre m en digesag skal fremmes/gdkendes eller ej. Kan jeg klage? I en kystbeskyttelsessag er der flere muligheder fr at klage ver de afgørelser sm myndighederne træffer. Der kan klages ver Slagelse Kmmunes afgørelse m sagen skal fremmes eller ej, både første gang g ved den endelige beslutning. Når digeprjektet er endelig vedtaget, skal Kystdirektratet gdkende det, g igen får du mulighed fr at klage ver sagen, sm så vil blive versendt til Transprtministeriet. Endnu ikke besvarede spørgsmål Kan du plyse mig m reglerne fr at hæve huset eller grunden; huset har stået på skkelsten i generatiner, de er 30 cm høje g grunden ligger laver end den mgivende vej (Pilevænget g redningsvejen). Det vil, være ønskeligt m jeg kunne gøre én af delene i frhld til fremtiden; hvad enten der kmmer mere havvand eller vi gerne frsat vi kunne se ud ver et dige når vi står p inde i huset.

11 Side11/11

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller Gefrums vejledning i etablering af 3D-bymdeller Side 2 af 57 Frrd Det er efterhånden blevet mere en regel end en undtagelse at støde på en kmmune med egen 3D-bymdel. Hvrfr er det blevet så ppulært, g hvad

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro Styregruppen Opdateretden12/3 2012,08:00(HenrikOlesen) Mdstand md linjeføring af ny mtrvej ved Mundelstrup / Sabr Læsmerepåwww.m m m.dk Inf m mrådet Vest fr Århus langs Vibrgvej (A26) ligger de t byer

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Rapport fra deltagelse i International Farm Management Associations 17. Kongres, Illinois, USA, Juli 2009

Rapport fra deltagelse i International Farm Management Associations 17. Kongres, Illinois, USA, Juli 2009 Internatinal Farm Management Assciatin (IFMA) afhlder hvert andet år en verdenskngres. I 2009 afhldtes kngressen i Illinis USA fra 19.-24. juli. IFMA er kendetegnet ved en bredt sammensat medlems- g deltagerkreds,

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere