Generalforsamlingsreferat 2004.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamlingsreferat 2004."

Transkript

1 Generalforsamlingsreferat År 2004, den 19. april kl afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede var Bestyrelsen: Anne Mogensen, Brian Clausen, Martin Buchtrup, Christian Junker og Karin Knudsen. For administrator, Dansk Financia A/S, mødte Karsten Lund. Der er 73 ejerlejligheder. Ved håndsoprækning konstateredes det, at ejere af 16 ejerlejligheder var repræsenteret på generalforsamlingen. Ejeren af de 12 usolgte lejligheder var ikke repræsenteret. I henhold til foreningens vedtægter behandledes følgende DAGSORDEN A. Valg af dirigent. Formanden for bestyrelsen, Anne Mogensen, bød velkommen. Formanden foreslog Annette Jørgensen fra Dansk Financia valgt som dirigent. Forslaget blev godkendt. Referent: Gitte Nissen. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 10 var rettidigt og lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. B. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. Formanden for bestyrelsen, Anne Mogensen meddelte: at bestyrelsen, som sidste år fik tre nye medlemmer har arbejdet godt. at de har undersøgt hvorvidt man kan forskønne eller placere storskraldscontaineren i den røde gård. Den kan IKKE flyttes, og man må IKKE male den. Vi må leve med den. at de på baggrund af diskussionerne om birketræernes størrelse og antal har undersøgt om det var muligt at beskære birketræerne. Fagmænd har udtalt at træerne har det fint, at de ikke kan beskæres, så det stadig ser godt ud, og at de i tilfælde af en beskæring hurtigt vil komme til at være lige så store. Eneste måde at tynde ud i bestanden vil være at fælde et eller flere af træerne, og det vil foreløbig være synd. Der bliver altså ikke fældet birketræer foreløbig. at der har været et par havedage sidste år, som bl.a. endte i grillaftener. Det har været hyggeligt, og alle opfordres til at gøre brug af de to fælleshaver og ikke mindst grillene. at beboere med træ-altaner fortsat kan henvende sig til bestyrelsen for at få træolie og den vedtagne brune træbeskyttelsesmaling udleveret. Man skal dog bruge egne pensler m.v. at der i opgangene og vaskerierne er opsat whiteboard-tavler. BRUG DEM. at der ved årsskiftet er udskiftet servicefirma. Det er lidt dyrere, men der var stor utilfredshed med B18. at der ligeledes ved årsskiftet er startet et nyt trappevaskerfirma. Det er foreløbig en god oplevelse. Firmaet har bl.a. konstateret at der tidligere har været brugt ukorrekte plejemidler på trapperne, og vil efterhånden få alle trapperne bragt tilbage til den stand, de bør være. at der af større enkeltarbejder er udført isolering af rør på loftet samt udskiftning/justering af ventiler mv. i varmeanlægget. Til gengæld blev de sidste altaner i den røde blok sidste år udskudt pga. isoleringen af varmeanlægget. at foreningens hjemmeside er opdateret og at bestyrelsen gerne modtager s på Kommentar til beretningen: Godt arbejde fra bestyrelsen!

2 C. Bestyrelsens og DF s aflæggelse af årsregnskabet med påtegning af revisor, administrator og bestyrelse til godkendelse. Karsten Lund gennemgik det udsendte regnskab for år 2003 incl. specifikation af afholdte vedligeholdelsesudgifter. Kommentarer til side 6 (Resultatopgørelsen): - Vandafgiften er steget lidt i forhold til sidste år, men det er stadig meget lavt i forhold til tilsvarende bebyggelser. - Budgettet er holdt, dog foreslås det, at kr. overføres til hensættelse til næste års vedligeholdelsesarbejder. side 9 (Vedligeholdelse): - Faldstammeudskiftningen eksploderede sidste år. - Vi har fået isoleret alle tre spidslofter, samt udbygget isoleringen af varmerørene og rørene til varmt vand (tidl. 15 mm, nu lagt 40 mm udenpå). - Til den løbende vedligeholdelse havde vi budgetteret med kr, men kun brugt kr. De dermed sparede kr foreslås overført hensat til vedligeholdelse næste år. Kommentarer til årsregnskabet fra de fremmødte på generalforsamlingen: En snak om vand vaskemaskinernes forbrug og ikke mindst at gårdtoilettet løber. Dette vil blive bragt i orden. Regnskabet blev godkendt. D. Forelæggelse af årsbudget for 2004 til godkendelse: Elektricitet: Der er lavet en fastpris el-aftale med firmaet. Det siger dog ikke noget om forbruget, som var højere end budgetteret. Forsikring: Vores forsikringsaftale skal gentegnes. Tidligere havde man 5-års forsikringer på ejendomme. Dengang var priserne lave, det var købers marked. Nu, efter 11-9, storme osv. er husforsikringer sælgers marked. Alle forsikringsselskaberne har varslet store prisstigninger, de sætter restriktioner (f.eks. på svamp i taget), og derfor har Dansk Financia undersøgt markedet grundigt. Vores tidligere selskab via Forstædernes Bank har givet et godt tilbud, så vi fortsætter med dette selskab. Kabel TV. Den lille pakke bliver billigere. Arbejdsplan for 2004: Sidste ventiler vedr. centralvarmen skal installeres i nr (loft og kælder.) Desværre er den nuværende isolering af asbest, den skal først af, før der skal gen-isoleres. Understrygning af taget i nr og Der vil blive sat opslag og cirkulærer til beboerne i disse opgange om adgang til jeres loftsrum, når det bliver aktuelt. (Der er indhentet tilbud, mureren ønsker ,- da der er en del kravlearbejde). Der er fortsat noget faldstammearbejde. Maling af vaskekældrene, opsætning af udslagsvaske. Altanudskiftningen: Der mangler endnu fuld udskiftning af to altaner, mens resten allerede har fået udskiftet bundene og derfor kun skal have udskiftet rækværket. Som det ses af budgetforslagets side 2, er der kun planlagt udskiftning af de to altaner, der skal have fuld udskiftning. Eftersom en sådan delvis udskiftning vil være dyrere end at tage det hele samlet (stilladsopsætning m.v.) er tanken at lægge den budgetterede udskiftning sidst på året 2004 og udskiftningen af rækværkerne på de sidste altaner i starten af 2005, så udgiften kan deles, selvom det er samme projekt.

3 Kommentar fra generalforsamlingen: Der diskuteres for og imod klinkegulv eller blot maling af betongulv. Bestyrelsen bemyndiges endelig beslutning efter nøje overvejelse af fordele, ulemper og priser. Budgetforslaget blev godkendt. E. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Dirigenten oplyste, at Anne Mogensen, Brian Clausen og Christian Junker var på valg og alle modtog genvalg. Alle blev genvalgt med akklamation. Bestyrelsen har herefter følgende medlemmer: Anne Mogensen, Vanløse Alle 9, 1.th, 2720 Vanløse Brian Clausen, Vanløse Alle 7, 1.th, 2720 Vanløse Christian Skøtt Juncker, Åløkkevej 29, 1.th, 2720 Vanløse Martin Buchtrup, Vanløse Alle 7, 1.tv, 2720 Vanløse Karin Knudsen, Åløkkevej 34, st.th, 2720 Vanløse F. Valg af suppleanter: Dirigenten oplyste, at Ewa Jensen var på valg, og modtog genvalg. Ewa blev genvalgt med akklamation. Der er herefter følgende suppleanter: Ewa Jensen, Åløkkevej 34, 2.sal th, 2720 Vanløse Niels Nielsen, Vanløse Alle 15, 3.sal, 2720 Vanløse G. Valg af statsautoriseret revisor: Grant Thornton Revisionsaktieselskab blev enstemmigt genvalgt. H. Indkomne skriftlige forslag blev drøftet: Fra bestyrelsen er der forslag om Opsætning af havebænke El-kontakter på loftsgangene Cykelstativer i kældre Maling af vaskerum gode ideer ønskes til evt. ændring af indretning. Alle forslagene er allerede indeholdt i budgetforslaget og vil derfor ikke betyde forhøjelse af fællesudgifterne. Kommentar fra generalforsamlingen: Der indkøbes cykelstativer, men interesserede kan drøfte med bestyrelsen, hvor den bedste placering vil være: udendørs og/eller i kældrene. Forslaget blev godkendt. Fra Ewa Jensen er der forslag om opsætning af juletræ m. lys på i den røde gård og i gården mellem de to gule blokke. Forslaget blev godkendt.

4 Fra Ydalina Moreno er der to forslag/spørgsmål: a) Redegørelse for anvendelse af ressourcer til vedligeholdelse. b) Trappevask og rengøringsservice ønske om intensiveret opsyn med trappevask. Begge spørgsmål er allerede behandlet under regnskabsgennemgangen og budgetforslag, så svar er opnået. Fra Dorthe Schoubye er der spørgsmål om: a) P-pladserne mellem de to gule blokke. b) Et stort birketræ sydvest for nr. 17, der skygger for aftensolen i soveværelset. ad a): Det viser sig, at der p.t. kun er udlejet to af p-pladserne mellem de to gule blokke. Der er almindelig enighed på generalforsamlingen om at det er bedre at p-pladserne bliver brugt, og at ingen skal føle dårlig samvittighed ved at være nødt til at bruge evt. udlejede pladser. Det vedtages, at p-pladserne fremover skal være gratis, og at allerede indbetalt leje for 2004 vil blive returneret til de to lejere. ad b): Der kommer endnu en snak om birketræer (se punktet under bestyrelsens årsberetning) og det vedtages, at da man alligevel ikke kan beskære træer på denne årstid, vil punktet hvile til næste år. Kommentar fra referenten: Det omtalte birketræ står på nabo-ejendommens grund. Skellet mellem nr (Thylandshuse) og naboejendommen går midt igennem græsplænen bag nr (ses tydeligt ved de store sten og den anderledes græsslåning.) Dorthe Schoubye opfordres herfra til at kontakte naboejendommen om sit problem. Et forslag uden underskrift vedr. billigere el, støj, taget og Grøndal 2710-postnummer behandles IKKE. Dels er de fleste punkter berørt, dels er forslaget ikke underskrevet og forslagsstilleren er ikke mødt op til generalforsamlingen. I. Eventuelt. Der var forslag om, at når elektrikeren alligevel skal i gang på loftet m.h.t. kontakterne, vil det være en god ide om der kom timere eller følere, samt elsparepærer på de steder, hvor det med fordel vil kunne bruges. Det indarbejdes i elektrikerens tilbud. Der var usikkerhed om hvorvidt ejendommen opfylder krav om brandsikkerhed i forhold til tagene. Bestyrelsen vil få papirer til gennemsyn og vurdering. Samtidig foreslås røgalarmer til opgangene der arbejdes på sagen. Hvis en VVS-opgave skal udføres ved toiletterne i nr. 17 skal der lukkes for alt vandet, der mangler mulighed for afspærring på strengen. Hvordan er det med de andre strenge? Karsten Lund beder VVS-firmaet om oversigter over relevante haner. Ligeledes skal der en oversigt over, hvilke kælderrum, servicefirmaet skal have nøgler til pga. adgang til haner på rørene. Der mangler også diagram/information over hvad man skal gøre, når der skal lukkes af for toilet og radiator. Der var igen i år tale om brug af forskellige VVS-firmaer. Netop af hensyn til varmesystemet (påfyldning, udluftning osv.) vil det være en fordel at bruge husets VVS-firma. Uanset hvad: BRUG DE NYE WHITEBOARD-tavler til advarsler om lukning af vand osv.!!! Der er jævnligt stenhårdt sæbe i sæbeskålen i nr. 34. Servicefirmaet sættes på sagen. Måske skyller maskinen ikke sæben godt nok ned. Der ønskes mulighed for at male dørene i opgangen. Mange entredøre er skrammede og grimme.

5 Den oprindelige maling til dørene findes ikke længere. Brian lover at finde en egnet nuance og der vil komme opslag om maling, der kan stilles til rådighed (sv.t. at man kan få maling til træaltanerne, hvis man selv vil male dem.) Der vil blive indkaldt til havedag igen i maj eller juni. Havefolkene opfordrer alle til at henvende sig enten det er med ideer eller ønsker om selv at være med, køb af planter osv. til fælleshaverne i den røde gård og gården mellem de to gule blokke. Der indkøbes nye haveredskaber til brug for servicefirmaet. Der var herefter ikke flere, der ønskede ordet, og generalforsamlingen hævedes. Som dirigent: Annette Jørgensen Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdt bestyrelsen møde og konstituerede sig med Anne Mogensen som formand. Referent: Gitte Nissen.

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 12 Generalforsamlingsreferat År 2013, onsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2011, den 14. april

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

o referat af ordinær generalforsamling, afholdt d. l8l4 2012.

o referat af ordinær generalforsamling, afholdt d. l8l4 2012. Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN I.C. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (H) Ej endomsadministrationen : Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal tb l2z}københavn K Tlf.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 10. maj 2012 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Torsdag den 14. april 2011 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere