Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær Hvidovre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre"

Transkript

1 Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl på Holmegårdsskolen Side 1 af 24

2 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. Beretninger 2.1. Formandsberetning 2.2. Vedligeholdelsesudvalgets beretning 3. Godkendelse af regnskab Forslag fra bestyrelsen 4.1 Forslag til budget Forslag til vedligeholdelsesplan Indkomne forslag 6. Valg 6.1 Valg af kasserer for 2 år 6.2 Valg til bestyrelsen Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år 6.3 Valg af bestyrelsessuppleanter Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år 6.4 Valg af revisorer Valg af revisor for 2 år Valg af revisor for 1 år 6.5 Valg af revisorsuppleanter Side 2 af 24

3 7. Eventuelt Valg af revisorsuppleant for 2 år Valg af revisorsuppleant for 1 år Formanden Bengt Lynggaard indledte generalforsamlingen med at byde de fremmødte medlemmer velkommen. Ad 1.1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog foreningens advokat John Jantzen. John Jantzen blev valg med akklamation. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Der var 22 stemmeberettigede medlemmer til stede. Ad 1.2. Valg af stemmetællere Gert Krogstad-Nielsen (Engkær 25), Eva Rasmussen (Allingvej 64) og Poul Poulsen (Stendam 22) blev valgt. Ad 2.1. Formandsberetning Velkommen Velkommen til vor årlige generalforsamling. Jeg skal indledningsvis gøre opmærksom på punkt 2.2 på dagsordenen, beretningen fra vedligeholdelsesudvalget. Dette punkt er en følge af den arbejdsdeling vi de senere år har arbejdet med. Nogle emner, der normalt vil blive behandlet under formandsberetningen, vil blive behandlet her. Side 3 af 24

4 Jeg vil også benytte lejligheden til at byde vore nye medlemmer velkommen i. Jeg håber, de vil føle sig hjemme her og få den samme glæde af at bo her, som vi er mange, der har haft i mange år. En forening som vores er ikke en karakteristisk grundejerforening. Der er mange opgaver i hverdagen, hvilket også betyder en noget mere fyldig formandsberetning, end man ser andre steder, hvor den kan stå på 1 A-4 side og så går vi over til bespisningen. Meget af det, jeg i dag har at sige, kan lyde meget negativt, men det er i det daglige også det, der falder mest i øjnene. Helheden er langt lysere, end det kommer til udtryk her. Året, der er gået, har stillet over mange udfordringer. Hærværk Den mest iøjnefaldende er det omfattende hærværk, der i den grad har floreret i området. Det er særlig gået ud over området omkring Runde P, men også andre steder har måttet holde for. Det er bl.a. gået ud over vort antenneanlæg 4 gange! En væltet lygtepæl, afbrændte containere, bøjede lygtepæle, ødelagte affaldsbeholdere, stenkast gennem ruder og meget mere. Det koster os i tusindvis af kroner. Her er ikke tale om drengestreger. Mange af hærværkene er foregået tidligt på natten. Andre i eftermiddagstimerne. Vi har i bestyrelsen intenst drøftet, hvad vi kan gøre. Det er ikke meget, men bl.a. har vi en ide, der går ud på, at udlove en dusør for oplysninger, der kan føre til pågribelse og afstraffelse af hærværksfolkene. Side 4 af 24

5 Der er et, vi alle kan være med til, og det er at tilkalde politiet ved den mindste mistanke. Det er telefon Der er til gengæld en ting man ikke skal gøre, og det er selv at gribe ind. Det fører aldrig noget godt med sig. Det, den kommende bestyrelse skal i gang med på den front, er at etablere et samarbejde med nærpolitiet, så vi hele tiden er bakket op i de tiltag, vi måtte tage. Parkering Der er også andre former for hærværk i området. Ja undskyld mig, at jeg sammenligner den meningsløse parkering med det, men jeg mener det ikke desto mindre. Evig og altid modtager vi såvel mundtlige, som skriftlige klager over parkering: Lastvognparkering på Vesterskel, og parkerede skrotbiler på Store Klardam. Lastvognene har politiet klaret for os. Skrotbilerne har politiet opgivet, det må så overlades til miljøforvaltningen, og vi må så selv kæmpe mod parkeringen på stierne. Der blev sidste år udsendt advarselsbreve til Drivkær øst og Grundkær øst. På Grundkær har det hjulpet. På Drivkær holdt der fredag eftermiddag 7 biler. Og sikken et syn. Vore rabatter bliver ødelagt hærværk på foreningens ejendom. Det er forbudt at parkere på stierne, hvilket en del stadig har svært ved at fatte. Kun af- og pålæsning er tilladt, og det endda kun i kraft af en midlertidig tilladelse til det. Det er heller ikke tilladt at vende på stierne. Det står ingen steder, men almindelig sund fornuft burde sige det. Hver gang der vendes, ødelægger man Side 5 af 24

6 græsset på stien. Ved man ikke, hvad af- og pålæsning betyder eller kan man ikke bakke sin bil, skal man have frataget kørekortet. Ud over forbudet mod at parkere skal man også huske på, at stierne er brandveje, hvor der ikke må parkeres. Aflåste bomme er desuden hæmmende for indbrudstyves lyst til at arbejde i, men så langt er der mange, der ikke kan tænke. I den forbindelse kan jeg ikke lade være med at nævne, at vi faktisk har et par stistrækninger, hvor vi aldrig har set parkering eller manglende aflåsning. Kan nogen forklare mig forskellen? Entreprenørarbejdet Der er al mulig grund til at rose Ruben, Lissi og deres mandskab for den måde, de håndterer vedligeholdelsen af vort område. Alle aftaler er blevet overholdt, og arbejdet er præget af engagement, hvad der er alfa og omega for den slags arbejde. Deres kontrakt udløber til efteråret, og så er det spændende at se, om det bliver dem igen eller et andet firma. Dem vi har nu kender efterhånden alle detaljer og opfatter vores område som deres. Det er for mig personligt en kæmpefordel, men skal ikke afholde os fra at vælge et andet firma. Trappen til Avedøre Havnevej Trappen op til Avedøre Havnevej er meget benyttet. Den volder en del problemer og er efterhånden nedslidt. Derfor er Side 6 af 24

7 der taget skridt til en fornyelse, hvad vedligeholdelsesudvalget vil komme ind på i deres beretning. Trafiksanering i Hvidovre Nord Igen i år må jeg komme ind på dette emne. Det har fyldt rigtig meget i årets arbejde. Desværre har heldet ikke været med os. Navnlig hvad angår udformningen af Allingvej. Der er udarbejdet en plan, men hvad hjælper det, når politikerne i den grad gør os til grin. Tydeligere kan jeg ikke sige det. Vi har seriøst siddet i et udvalg oprettet af kommunen. Vi har opnået enighed. Vi har fået udarbejdet planer, og hvad er der sket. Intet. Og dog, man har fjernet forgængerfelterne ved Klardam og Rebæk Alle, da de virkede forvirrende, men man har så sandelig også skamferet indkørslen til Rebæk Alle ved at fælde buskene på en strækning. Det var i følge politiet ganske overflødigt, det er skæmmende, og det er et direkte brud på de regler for støjafskærmning, der blev fastlagt helt tilbage i 70- erne. Jeg kan ikke undlade her at komme ind på det avisskriveri, der har været om netop det emne, og jeg deler den forbavselse, der gives udtryk for: Der tales om kammerateri og meget andet. Lad mig citere kommunalbestyrelsens beslutning den 23. marts: at Menelaos Boulevard fartdæmpes til 40 km/t i henhold til skitseforslag 3 til en overslagsmæssig pris af 1,4 Side 7 af 24

8 mio. kr., såfremt Teknik- og Miljøudvalget foretrækker dette skitseforslag frem for anlæg af cykelstier at resten af anlægsbevillingen, 1,8 mio. kr., på projekt nr. 2332, cykelstier, renovering/nyanlæg, anvendes i Grækerkvarteret til trafiksanering, d.v.s. fartdæmpende foranstaltninger på Ketilstorp Allé, Paris Boulevard og Catherine Booths Vej, så hele området kan skiltes som zone 40 område. Ja godmorgen, - hvor er vi? Der tales om kammerateri og meget andet i debatten: Blandt andet fører formanden for SGH sig frem, og jeg citerer: I den forbindelse er det værd at bemærke, at SGH sammen med Grundejerforeningen Kløverpris og et par andre grundejerforeninger i området kæmpede bravt... Hvilken selvhævdelse selv om der er et gran af sandhed i det.: Det er korrekt, at SGH kæmpede for, at der blev afsat penge til Klørprisvejkrydset, men at der kun var tale om et par grundejerforeninger herudover, det er en simplificering af sandheden. De gjorde de fleste, men vi er altså nogle stykker, der ikke er medlemmer af SGH. Hvad er SGH? Det skylder jeg at forklare: SGH betyder Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre. Hvorfor er vi ikke medlem? Vi har efter moden overvejelse undladt at melde os ind. Vi har gennemgået vedtægterne og et par af os har mødt bestyrelsesmedlemmer fra SGH og det har ikke tiltalt os. Lad mig blot nævne at de diæter og honorarer man opererer med er af en størrelsesorden vi ikke kender her. Hvert medlem Side 8 af 24

9 får mere i hyre end vore hårdt arbejdende bestyrelsesmedlemmer. At de har fået politikerne i tale tyder blot på, at disse ikke skeler til, hvad der kommer i lommerne på SGHmedlemmerne. Måske er det en fejl, at vi ikke er medlem. De bliver da i det mindste hørt, men jeg kunne ikke forestille mig at få større diæter fra SGH end fra min egen forening. Multibanen på Vesterskel I mange år kæmpede vi for at der blev etableret en multibane på Vesterskel mellem vort område og Brandstationen. Efter mange sværdslag lykkedes det, men så var der det med vedligeholdelsen. Kommunen tog sig af noget, mens resten skulle klares af naboforeningerne i fællesskab. Der har været afholdt møder. Formanden for Grundejerforeningen Skellet, i øvrigt også et SGH-medlem skulle stå for koordineringen. Og hvad er det blevet til. Et forsinket møde, et møde der blev aflyst uden vi fik besked om det. De eneste positive kræfter vi har mødt, er fra brandstationen. De vedligeholder på forbilledlig vis arealet op mod sig, stiller mødelokaler til rådighed o.s.v. Ærgerligt de er de eneste, for der er rigtig mange, der benytter stedet, men vi skal ikke stå alene med vedligeholdelsen. Store ord er det blevet til og intet mere. Der er nogle, der kalder det samarbejde!!!! Vedligeholdelsesplanen Vedligeholdelsesplanens gennemførelse er gået helt efter planen, og det er utrolig vigtigt, at vi fastholder, at det skal Side 9 af 24

10 være en fremadrettet plan. Ellers vil området lynhurtigt komme i den situation, at der skal endog meget store investeringer til for en genopretning. Men som tingene kører nu, er risikoen for det minimal. Men også de menige beboere skal være med til at gøre en indsats. Rabatterne Går man en tur på stierne oplever man en utrolig forskel på udseendet. En stor del skyldes rabatterne og deres vedligeholdelse. Der er alt for mange, der ødelægger rabatterne ved at holde på dem andre er ligeglade med udseendet. De henholder sig til, at arealerne er foreningens, hvad det også er. Vi har jo selv bestemt hvor meget vi vil ofre på vedligeholdelsen, hvilket vil sige, at vi ikke kan lade kontingentet stige. Det er jeg er enig i, men så synes jeg også, at alle bør gøre en indsats ved at nusse bare lidt med græsset og buskene uden for ens hus. Områdets ejendomme er i nogle tilfælde ved at se nedslidte ud. Rustne postkasser, algebelægning på plankeværker og sokler, ja jeg kunne blive ved - er med til at mange steder ser ret brugte ud. Der skal så lidt til, for at rette på det, og husk din nabo skal også se på det. Dertil kommer, at en del ikke tager det så højtideligt, om de overholder den tinglyste farveplan. Forsikringsaftale Vi har i mange år haft en fordelagtig aftale med Trekroner Forsikring om husforsikringer. Trekroner er i mellemtiden overtaget af Codan, og det har medført voldsomme stigninger i Side 10 af 24

11 forsikringspræmierne. Vi har den sidste tid henvendt os til 7 forsikringsselskaber, men enten har de ikke villet gå ind i en aftale, eller også har deres oplæg været præget af rodede og svævende priser. Derfor må vi på lige nu anbefale, at man hver især undersøger markedet. Det er en jungle. Støjafskærmning Som sædvanlig har vi beskæftiget os med dette omfattende emne. I forbindelse med den udsendte Planstrategi for Hvidovre 2003 gjorde vi nok engang opmærksom på problemet. Et flot selvforherligende værk. Men hvad kommer der ud af det andet end smukke ord. Jeg vil ikke komme nærmere ind indholdet, men henvise til artiklen i Baunebakkebladet. Kollektiv trafik På samme måde som i det foregående gjorde vi også her indsigelse mod de manglende busser med stop i nærheden af foreningens område. Hybridnettet Siden vi fik lavet den store ombygning af hybridnettet har det fungeret så godt, som vi kunne forvente det. Mange har fået Webspeed og er glade for det. Det er også den billigste løsning på markedet. I hvert fald 1200 kr. billigere årligt, sammenlignet med andre systemer med tilsvarende ydelse. Hjemmesiden Vores hjemmeside velbesøgt. Frank Andersson administrerer hjemmesiden med ansvar over for bestyrelsen. Den er allerede nu så omfattende, at det her er muligt at finde snart sagt alle oplysninger om. Side 11 af 24

12 Det har vist sig, at blandt andet ejendomsmæglerne er vældig glade for den. Er der mangler, hører vi meget gerne om dem. Det er heldigvis nemt at holde den ajour modsat Baunebakkebogen, der jo skulle en tur hos trykkeren. Vi er holdt op med at udsende den, men vi leverer den gerne på diskette, eller trykt, men anbefaler dem, der har mulighed for det, at finde indholdet på vores hjemmeside. Baunebakke-bladet Baunebakke-bladet er dog stadig det mest synlige for vore medlemmer. Bladets økonomi hviler i store træk i sig selv ved annonceindtægterne. En stor tak til redaktionen for deres store indsats. Miljøudvalget Miljøudvalget har desværre ikke fungeret i et par år, men vi håber det kommer op at stå igen. Dets arbejde var med til at give området et ekstra løft og havde desuden en social funktion. En efterhånden mere og mere påtrængende funktion, hvis dette at leve i ikke bare er at bo. Arbejdsdeling i bestyrelsen Den arbejdsdeling i bestyrelsen, vi gennem de sidste par år har gennemført, har fungeret rigtig godt. Dette kan i højeste grad tilskrives de enkelte bestyrelsesmedlemmers meget aktive indsats. At arbejde i s bestyrelse er ikke et passivt job, hvor man blot deltager i bestyrelsesmøder, men også i det daglige arbejde i marken. Alle bestyrelsesmedlemmer har i højeste grad vist vejen for kommende bestyrelser. Side 12 af 24

13 Den arbejdsdeling vil også gøre det nemmere for kommende nye medlemmer og en kommende ny formand. Nye udfordringer Ud over de udfordringer, der er omtalt tidligere, ligger der også en stor opgave for den nye bestyrelse i at gøre vore medlemmer langt mere engagerede i deres grundejerforening. Der utrolig mange, der har boet her i adskillige år, som overhovedet ikke ved, hvad der foregår, hvordan området i det hele taget ser ud, hvordan det fungerer, hvilke muligheder der er, o.s.v. Vor tids tendens til blot hytte sig selv, må vi søge at bryde hos vore medlemmer. Er den eneste mulighed en klækkelig kontingentforhøjelse for at folk kommer på banen? Forhåbentlig ikke, men noget skal der gøres. Til slut en stor tak til bestyrelsesmedlemmerne. Som sædvanlig kan jeg takke for en engageret indsats. Navnlig tak til Bente Risom, der til trods for at hun fraflyttede fortsatte som kasserer til denne dag. Hermed indlader jeg beretningen for generalforsamlingen. Debat om beretningen a) De fjernede buske på Allingvej ved Rebæk Allé har forbedret trafiksikkerheden ved udkørsel. b) Formandens gengivelse af kommunalbestyrelsens beslutning 23/3 er ikke en dækkende beskrivelse af kommunens planer for trafiksanering. Herudover bør det Side 13 af 24

14 nævnes, at et mindretal i kommunalbestyrelsen foreslog midler afsat til trafiksaneringen i Hvidovre Nord. Formandens / bestyrelsens svar a) Udsynet var allerede før buskrydning i orden i henhold til færdselsloven. Kommunen har derudover foranlediget, at hajtænderne var rykket ud, samt at fodgængerfeltet er fjernet, hvilket har medført bedre oversigt ved udkørsel på Allingvej. Fjernelsen af buskene har medvirket til højere hastighed på Allingvej, idet vejen nu er lettere at overskud. Dette er i strid med intentionerne i planen. Det skal derfor præciseres, at hverken politiet eller bestyrelsen er tilfreds med den nuværende udformning af Allingvej. Eksempelvis er planerne om at bryde udsynet overhovedet ikke realiseret. Et medlem af bestyrelsen har påpeget dette i flere indlæg i Hvidovre Avis, men Teknisk Forvaltning er holdt op med at svare. b) Enig. Foreningen er opmærksom på, at det ikke er en enig kommunalbestyrelse, der står bag nedprioriteringen af trafiksaneringen i Hvidovre Nord. Det ændrer dog ikke ved, at det citerede er kommunalbestyrelsens beslutning. Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt. Ad 2.2. Vedligeholdelsesudvalgets beretning Vedligeholdelsesplan 2003 Peter Knub præsenterede vedligeholdelsesudvalget og formålet med udvalgets arbejde, samt gennemgik de gennemførte aktiviteter i Formålet med at lave en årlig vedligeholdelsesplan er Side 14 af 24

15 At skabe bedre overblik over de mange aktiviteter og hvad de koster At synliggøre aktiviteterne for beboerne At udnytte foreningens størrelse til at opnå de bedst mulige priser og vilkår Den helt store aktivitet i 2003 har været omlægningen af Mimrepladsen. Træer er fældet, asfalt fjernet og fliser gravet op, hvorefter der er lagt ny jord, sået græs og endelig etableret en ny flisebelagt gangsti. Netop som arbejderne var færdiggjort blev arealet ramt af hærværk, idet en beboer gennemkørte området med sin bil. Skaderne er efterfølgende udbedret for beboerens regning. Området fremstår således nu som et åndehul, som beboerne forhåbentlig kan nyde, når græsset er groet frem til sommer. Inden for det nærmeste år, vil der efter ønske fra sidste generalforsamling blive opsat en bænk, ligesom en form for skulptur, vejvisning eller lignende vil blive overvejet. Fælleshuset er blevet malet i årets løb. Derudover er der gennemført mindre vedligeholdelsesarbejder på legepladserne - blandt andet som følge af hærværk. Så er buskrydningen på p-pladsen ved Klardam gennemført, og der er efterfølgende sået græs og etableret fodhegn. Desværre er der også her enkelte beboere, for hvem det synes en sport at køre hen over arealer med nysået græs, således at disse ødelægges totalt. Synderen er endnu ikke pågrebet, men arealet er retableret. Og så har legepladserne som sædvanlig fået en kærlig hånd med diverse reparationsarbejder. Side 15 af 24

16 Men hvad blev det egentlig til med den bebudede udskiftning af træerne på foreningens fællesarealer? Vi oplyste sidste år, at træerne på sigt forventedes at bukke under for den kraftige beskæring og at der derfor skulle tages fat på en udskiftning. Samtidig varslede vi, at beboerne på denne generalforsamling skulle tage stilling til, hvilken træsort der fremover skal præge fællesarealerne. I løbet af efteråret blev området gennemgået af en professionel anlægsgartner, som udfærdigede en tilstandsrapport, herunder for foreningens træer. Rapporten viste, at træerne generelt har det godt, højst 6 ud af knap 200 træer er i fare for at bukke under. Rapporten konkluderer, at træerne sagtens kan overleve, forudsat at beskæringen af træerne begrænses. Bestyrelsen har derfor besluttet, at den hidtidige kraftige beskæring af træernes kroner i februar-marts hvert år ophører. Herved opnås, at træerne vil lave væsentligt færre stammeskud, at træerne vil blive grønne mere end 1 måned tidligere end hidtil (primo maj mod nu ultimo juni), samt som sagt en væsentlig mindre belastning af træerne. Rapporten kom herudover med en række forslag til forskønnelser af området. Et af disse er medtaget i vedligeholdelsesplanen for de kommende år, nemlig udskiftning af hækkene langs Rebæk Allé. Mere herom senere, når forslaget præsenteres. Ny entreprenørkontrakt 2004 I løbet af 2004 gennemfører foreningen en licitation af entreprenørarbejdet. Kravspecifikationen er udsendt til tilbudsgiverne, og de første bud er indkommet. Vi forventer, at Side 16 af 24

17 der inden længe kan tegnes en aftale for de kommende år, der viderefører de forbedringer i vedligeholdelsen, der har pågået i de senere år. Tilbudene vil blive vurderet ud fra kriterierne økonomi, kvalitet, service, teknik og sikkerhed. Debat om beretningen a) Hvem vedligeholder græsarealet foran husene? b) Indebærer ophøret af beskæring af træerne på stierne en besparelse på entreprenørudgiften? Vedligeholdelsesudvalgets svar a) Entreprenøren vedligeholder arealet, men det ses gerne, at beboerne selv slår græsset uden for deres huse. b) Udgifterne til entreprenøren har på visse områder (glatførebekæmpelse m.v.) været stigende de senere år. Besparelsen indebærer, at det bliver lettere at fastholde udgifterne på det budgetterede niveau. Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt. Ad 3. Godkendelse af regnskab 2003 Formanden henviste til det udsendte regnskab. Peter Knub gennemgik hovedposterne. Regnskabet svarer stort set til det budgetterede. Udgifterne til entreprenøren har som nævnt været lidt højere end forventet som følge af store udgifter til glatførebekæmpelse. Renteindtægterne har været i underkanten af det forventede, hvilket skyldes den meget lave rente for tiden. Herefter blev regnskabet og balancen enstemmigt godkendt. Side 17 af 24

18 Ad 4.1. Forslag til budget 2005 Peter Knub gennemgik det udsendte forslag til budget. Budgetforslaget indebærer, at vedligeholdelsen fortsat holdes på et højt niveau. Beløbet til entreprenøren er mindsket en anelse på baggrund af indikationerne fra det igangværende udbud. Budgetforslaget indebærer at kontingentet samt foreningens samlede udgifter holdes fuldstændig i ro. Også hybridnetsafgiften holdes i ro. Da priserne i samfundet stiger, er der reelt tale om en nedsættelse af kontingentet. Der er afsat et beløb til eventuel opkrævningsservice. Denne funktion varetages i øjeblikket af kassereren. Arbejdet er meget krævende, og der skal vælges ny kasserer på denne generalforsamling. Derfor har bestyrelsen ud fra et forsigtighedshensyn valgt at budgettere med en udgift til ekstern opkrævningsservice, såfremt dette arbejde viser sig at være for voldsom en arbejdsbelastning for kassereren. Herefter blev budgettet enstemmigt godkendt. Ad 4.2. Forslag til vedligeholdelsesplan Forslag til vedligeholdelsesplan for 2004 Forslaget til vedligeholdelsesplan lægger op til, at der etableres en ny granittrappe fra Vesterskel til Allingvej til erstatning for den nuværende trætrappe, der jævnligt skal repareres. Trådhegnet langs Avedøre Havnevej / Vesterskel på den del af strækningen, hvor dette ikke findes i dag, er nu etableret. Aktiviteten blev allerede besluttet på generalforsamlingen Side 18 af 24

19 sidste år, men er som følge af en række afklaringsproblemer blevet udskudt til i år. Formålet er blandt andet at begrænse henkastning af affald fra forbipasserende. Asfalten på foreningens parkeringspladser, - særligt på Vesterskel trænger til en reparation, idet der er store huller, blandt andet forårsaget af hyppig ulovlig kørsel og parkering med lastvogne. Reparationerne vil blive gennemført i årets løb. På generalforsamlingen sidste år tilkendegav et medlem ønske om en ensretning af Runde P. Forslaget er også stillet til denne generalforsamling. Vedligeholdelsesudvalget er enigt i forslaget, som derfor er indarbejdet i vedligeholdelsesplanen allerede for i år. Herudover vil sandkasser, bænke og bordbænke blive repareret og malet. Endelig skal de 8 stophaner fjernes som følge af krav fra myndighederne. Aktiviteten var også på planen sidste år, men er blevet forsinket som følge af en række afklaringsproblemer. Forslag til vedligeholdelsesplan for 2005 Den nye Mimreplads ved Rebæk Allé skal kompletteres ved, at der opsættes en bænk samt et vartegn (skulptur, vejviser eller lignende) for grundejerforeningen. En tilstandsrapport for foreningens område har peget på, at der ville være store fordele for os ved at udskifte den nuværende hækbeplantning langs Rebæk Allé med en mere ensartet og vedligeholdelsesfri type, der samtidig ville give Side 19 af 24

20 hele området et pænere præg. Vedligeholdelsesudvalget agter derfor at foretage denne udskiftning i Endvidere skal nummerpladeskiltene på p-pladserne rettes op. Disse er i dag opsat meget uensartet, hvilket giver området et uskønt og lettere forfaldent udseende. Endelig vil foreningens 4 legepladser blive gennemgået for fejl og mangler m.v. Spørgsmål og kommentarer fra salen a) Hvor er stophanerne? b) Kan der gøres noget ved det hus, der ligger lige i tilknytning til foreningens område (hjørnet af Rebæk Allé og Kærmark) det ser forfærdeligt ud? Bestyrelsens svar a) Stophanerne blev lavet til vanding af buskene. Hanerne sidder ved hovedledningen, hvorfra der går en ledning videre til brøndene. Da stophanerne ikke anvendes længere, skal hanerne afmonteres af hensyn til risiko for forurening af vandet. b) Nej det er desværre et problem, der har bestået i mange år Herefter blev forslaget til vedligeholdelsesplan enstemmigt vedtaget. Ad 5. Indkomne forslag Der var indkommet 2 forslag fra beboerne. Side 20 af 24

21 Forslag om ensretning af runde P (Frank Andersson, Drivkær 2) Forslaget er indarbejdet i vedligeholdelsesplanen for Forslag om, at foreningen tager skridt til at få iværksat trafikforanstaltninger, eventuelt ved anlæggelse af markeringssten, pæle eller lignende mellem den vestlige kørebanehalvdel og cykelstien på Rebæk Allé på strækningen mellem M. Bechs Allé og Allingvej for at forhindre uvedkommende kørsel med motorkøretøjer på den vestlige cykelsti (Tom T. Struve, Grundkær 37) Forslaget blev omdelt. Tom Struve begrundede forslaget. Der er etableret parkering på østsiden af Rebæk Allé. Når biler holder parkeret og biler i nordgående retning kører på strækningen, er der en tendens til, at biler i sydgående retning kører op på cykelstien, frem for at afvente. Dette sker, selvom det er ulovligt i forhold til færdselsloven, og udløser farlige situationer, ikke mindst fordi det er en skolevej. Politiet har ikke kapacitet til at overvåge strækningen. Foranstaltningerne kunne f.eks. være i form af markeringssten, som forhindrer kørsel på cykelstien. Bengt Lynggaard oplyste, at bestyrelsen tilslutter sig forslaget. Spørgsmål og kommentarer fra salen a) Kan Rebæk Allé ensrettes? Side 21 af 24

22 b) Hvem skal betale for trafikforanstaltninger kommunen eller foreningen? c) Det er irriterende med det lange stræk, hvor biler ikke kan passere hinanden det kan være svært at se hinanden, når man kører frem. Bestyrelsens/forslagsstillers svar a) Nej, det er ikke realistisk. b) Det er en kommunal opgave. Bestyrelsen vil rette henvendelse til kommunen om sagen. c) Enig. Spørgsmålet vil blive rejst i forbindelse med henvendelsen til kommunen. Herefter blev forslaget vedtaget en (1) undlod at stemme. Ad 6. Valg Ad 6.1. Valg af kasserer for 2 år Inge Nielsen (Engkær 2) blev nyvalgt for 2 år med akklamation. Ad 6.2. Valg til bestyrelsen Ad Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Bente Staalø (Grundkær 44) blev genvalgt for 2 år med akklamation. Ad Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Peter Knub (Grundkær 41) blev genvalgt for 2 år med akklamation. Ad Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Henrik Wifstrand (Allingvej 70) blev genvalgt for 2 år med akklamation. Side 22 af 24

23 Ad Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år Poul Poulsen (Stendam 22) blev nyvalgt for 1 år med akklamation. Ad 6.3. Valg af bestyrelsessuppleanter Ad Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år Jacob Kort (Bredkær 13) blev nyvalgt for 2 år med akklamation. Ad Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år Jørn Henningsen (Bredkær 5) blev nyvalgt for 1 år med akklamation. Ad 6.4. Valg af revisorer Ad Valg af revisor for 2 år Valther Larsen (Allingvej 64) blev genvalgt for 2 år med akklamation. Ad Valg af revisor for 1 år Jan Mikkelsen (Drivkær 27) blev nyvalgt for 1 år med akklamation. Ad 6.5. Valg af revisorsuppleanter Ad Valg af revisorsuppleant for 2 år Tom T. Struve (Grundkær 37) blev nyvalgt for 2 år med akklamation. Ad Valg af revisorsuppleant for 1 år Jens Peter Andersen (Stråkær 6) blev nyvalgt for 1 år med akklamation. Side 23 af 24

24 Ad 7 Eventuelt Spørgsmål og kommentarer fra salen a) Hvorfor står lygterne på Allingvej ude på vejen og generer parkeringen? der er i forvejen knapt med p- pladser på strækningen. b) Får man en ny nummereret p-plads, når man har betalt for et skilt, og p-pladsen efterfølgende inddrages i forbindelse med etablering af carporte? Bestyrelsens svar a) Enig. Bestyrelsen agter at anmode politiet om tilladelse til markering af p-båse og etablering af zoneparkering for at sikre en bedre udnyttelse af arealet. Der er i øvrigt forlydender om, at NESA vil ændre sin vejbelysning. b) Ja dem, der bygger skal betale for et nyt skilt. Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. Formanden takkede dirigenten for indsatsen og takkede for fremmødet og debatten. John Jantzen Bengt Lynggaard Peter Knub Dirigent Formand Referent Side 24 af 24

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 29. april 2003 kl. 19.00 på Præstemoseskolen Note: Dirigenten har endnu ikke godkendt referatet. Der kan derfor eventuelt ske mindre

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling onsdag den 25. april 2007 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 19 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Skovparken referat fra generalforsamlingen 2015.

Grundejerforeningen Skovparken referat fra generalforsamlingen 2015. Haraldsvej 66 8960 Randers SØ Til ejere og beboere af ejendomme i Skovparken 8240 Risskov E-mail: Web: Knud Jakobsen Mobil 2465 7805 knud@dapd.dk www.dapd.dk Randers 31. maj 2015 Grundejerforeningen Skovparken

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Verny Thomsen bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Dagsorden jf. vedtægternes

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 GF Sølodden Tirsdag d.14 april 20l5 Sognegården, Måløv Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Skårup 18,marts-2014 Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Repræsenteret på generalforsamling husnumre (antal personer i parentes): Agerskiftet nr. 1(2)-3(1)-4(1)-6(1)-8(2)-10(1)-11(2)-14(1)

Læs mere

Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f).

Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f). ø Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f). Ulla og Kim (3c) har givet skriftlig fuldmagt til Claus

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand Grundejerforeningen St. Sjørup Strand www.st-sjoerup.strand.dk St. Sjørup den 19/7 2015. Generalforsamling d. 12/7 2015 kl. 10 i Huset i St. Sjørup. 47 personer er frem mødt og 38 husstande repræsenteret.

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999.

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Grundejerforeningen TRANKÆR af 7. maj 1997 31. maj 1999 Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent. Bestyrelsesformand Arnold Bruun bød velkommen

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det.

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det. ntenneforeningen orup Møde: Ordinær generalforsamling 2007 Dato: 11.4.2007 Kl.: 19.00 Sted: Landbo Centrum, Møllevej 15 Deltagere: 42 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Henning Simoni

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT I/S ROSENBORGGADE 3 1130 KØBENHAVN K TELEFON +45 3311 6364 TELEFAX +45 3311 9125 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk CVR 35309187 Danske Bank reg. 4183 kontonr. 4777181769 Ejd 105 GENERALFORSAMLINGSREFERAT År

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Skriftlig beretning for året 2008-2009

Skriftlig beretning for året 2008-2009 Skriftlig beretning for året 2008-2009 Mødeaktivitet Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 møder. Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i dialog med naboforeningen Grundejerforeningen

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Driftschef Søren Nielsen Inspektør Johnny Philip Philipsen (DEAS F&S)

Driftschef Søren Nielsen Inspektør Johnny Philip Philipsen (DEAS F&S) FACILITY SERVICES Frederiksberg, april 2015 Direkte telefon +45 39 46 61 41 soni@deas.dk Referat 66-møde 140-949 Dambakken Dato: 09-04-2015 Deltagere: Fra beboerrepræsentationen: Willy Fløe Jens Tidemann

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 002-12 6. marts 2012 Dato: 28. februar 2012

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Jørgen Lakjer Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 005-11 5. oktober 2011 Referat

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling tirsdag den 28, november 2006 kl. 19.00

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling tirsdag den 28, november 2006 kl. 19.00 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling tirsdag den 28, november 2006 kl. 19.00 Generalforsamling afholdtes i Tunehallen. Der var medlemmer fra 31 parceller til stede. Formanden

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere