Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær Hvidovre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre"

Transkript

1 Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl på Holmegårdsskolen Side 1 af 24

2 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. Beretninger 2.1. Formandsberetning 2.2. Vedligeholdelsesudvalgets beretning 3. Godkendelse af regnskab Forslag fra bestyrelsen 4.1 Forslag til budget Forslag til vedligeholdelsesplan Indkomne forslag 6. Valg 6.1 Valg af kasserer for 2 år 6.2 Valg til bestyrelsen Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år 6.3 Valg af bestyrelsessuppleanter Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år 6.4 Valg af revisorer Valg af revisor for 2 år Valg af revisor for 1 år 6.5 Valg af revisorsuppleanter Side 2 af 24

3 7. Eventuelt Valg af revisorsuppleant for 2 år Valg af revisorsuppleant for 1 år Formanden Bengt Lynggaard indledte generalforsamlingen med at byde de fremmødte medlemmer velkommen. Ad 1.1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog foreningens advokat John Jantzen. John Jantzen blev valg med akklamation. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Der var 22 stemmeberettigede medlemmer til stede. Ad 1.2. Valg af stemmetællere Gert Krogstad-Nielsen (Engkær 25), Eva Rasmussen (Allingvej 64) og Poul Poulsen (Stendam 22) blev valgt. Ad 2.1. Formandsberetning Velkommen Velkommen til vor årlige generalforsamling. Jeg skal indledningsvis gøre opmærksom på punkt 2.2 på dagsordenen, beretningen fra vedligeholdelsesudvalget. Dette punkt er en følge af den arbejdsdeling vi de senere år har arbejdet med. Nogle emner, der normalt vil blive behandlet under formandsberetningen, vil blive behandlet her. Side 3 af 24

4 Jeg vil også benytte lejligheden til at byde vore nye medlemmer velkommen i. Jeg håber, de vil føle sig hjemme her og få den samme glæde af at bo her, som vi er mange, der har haft i mange år. En forening som vores er ikke en karakteristisk grundejerforening. Der er mange opgaver i hverdagen, hvilket også betyder en noget mere fyldig formandsberetning, end man ser andre steder, hvor den kan stå på 1 A-4 side og så går vi over til bespisningen. Meget af det, jeg i dag har at sige, kan lyde meget negativt, men det er i det daglige også det, der falder mest i øjnene. Helheden er langt lysere, end det kommer til udtryk her. Året, der er gået, har stillet over mange udfordringer. Hærværk Den mest iøjnefaldende er det omfattende hærværk, der i den grad har floreret i området. Det er særlig gået ud over området omkring Runde P, men også andre steder har måttet holde for. Det er bl.a. gået ud over vort antenneanlæg 4 gange! En væltet lygtepæl, afbrændte containere, bøjede lygtepæle, ødelagte affaldsbeholdere, stenkast gennem ruder og meget mere. Det koster os i tusindvis af kroner. Her er ikke tale om drengestreger. Mange af hærværkene er foregået tidligt på natten. Andre i eftermiddagstimerne. Vi har i bestyrelsen intenst drøftet, hvad vi kan gøre. Det er ikke meget, men bl.a. har vi en ide, der går ud på, at udlove en dusør for oplysninger, der kan føre til pågribelse og afstraffelse af hærværksfolkene. Side 4 af 24

5 Der er et, vi alle kan være med til, og det er at tilkalde politiet ved den mindste mistanke. Det er telefon Der er til gengæld en ting man ikke skal gøre, og det er selv at gribe ind. Det fører aldrig noget godt med sig. Det, den kommende bestyrelse skal i gang med på den front, er at etablere et samarbejde med nærpolitiet, så vi hele tiden er bakket op i de tiltag, vi måtte tage. Parkering Der er også andre former for hærværk i området. Ja undskyld mig, at jeg sammenligner den meningsløse parkering med det, men jeg mener det ikke desto mindre. Evig og altid modtager vi såvel mundtlige, som skriftlige klager over parkering: Lastvognparkering på Vesterskel, og parkerede skrotbiler på Store Klardam. Lastvognene har politiet klaret for os. Skrotbilerne har politiet opgivet, det må så overlades til miljøforvaltningen, og vi må så selv kæmpe mod parkeringen på stierne. Der blev sidste år udsendt advarselsbreve til Drivkær øst og Grundkær øst. På Grundkær har det hjulpet. På Drivkær holdt der fredag eftermiddag 7 biler. Og sikken et syn. Vore rabatter bliver ødelagt hærværk på foreningens ejendom. Det er forbudt at parkere på stierne, hvilket en del stadig har svært ved at fatte. Kun af- og pålæsning er tilladt, og det endda kun i kraft af en midlertidig tilladelse til det. Det er heller ikke tilladt at vende på stierne. Det står ingen steder, men almindelig sund fornuft burde sige det. Hver gang der vendes, ødelægger man Side 5 af 24

6 græsset på stien. Ved man ikke, hvad af- og pålæsning betyder eller kan man ikke bakke sin bil, skal man have frataget kørekortet. Ud over forbudet mod at parkere skal man også huske på, at stierne er brandveje, hvor der ikke må parkeres. Aflåste bomme er desuden hæmmende for indbrudstyves lyst til at arbejde i, men så langt er der mange, der ikke kan tænke. I den forbindelse kan jeg ikke lade være med at nævne, at vi faktisk har et par stistrækninger, hvor vi aldrig har set parkering eller manglende aflåsning. Kan nogen forklare mig forskellen? Entreprenørarbejdet Der er al mulig grund til at rose Ruben, Lissi og deres mandskab for den måde, de håndterer vedligeholdelsen af vort område. Alle aftaler er blevet overholdt, og arbejdet er præget af engagement, hvad der er alfa og omega for den slags arbejde. Deres kontrakt udløber til efteråret, og så er det spændende at se, om det bliver dem igen eller et andet firma. Dem vi har nu kender efterhånden alle detaljer og opfatter vores område som deres. Det er for mig personligt en kæmpefordel, men skal ikke afholde os fra at vælge et andet firma. Trappen til Avedøre Havnevej Trappen op til Avedøre Havnevej er meget benyttet. Den volder en del problemer og er efterhånden nedslidt. Derfor er Side 6 af 24

7 der taget skridt til en fornyelse, hvad vedligeholdelsesudvalget vil komme ind på i deres beretning. Trafiksanering i Hvidovre Nord Igen i år må jeg komme ind på dette emne. Det har fyldt rigtig meget i årets arbejde. Desværre har heldet ikke været med os. Navnlig hvad angår udformningen af Allingvej. Der er udarbejdet en plan, men hvad hjælper det, når politikerne i den grad gør os til grin. Tydeligere kan jeg ikke sige det. Vi har seriøst siddet i et udvalg oprettet af kommunen. Vi har opnået enighed. Vi har fået udarbejdet planer, og hvad er der sket. Intet. Og dog, man har fjernet forgængerfelterne ved Klardam og Rebæk Alle, da de virkede forvirrende, men man har så sandelig også skamferet indkørslen til Rebæk Alle ved at fælde buskene på en strækning. Det var i følge politiet ganske overflødigt, det er skæmmende, og det er et direkte brud på de regler for støjafskærmning, der blev fastlagt helt tilbage i 70- erne. Jeg kan ikke undlade her at komme ind på det avisskriveri, der har været om netop det emne, og jeg deler den forbavselse, der gives udtryk for: Der tales om kammerateri og meget andet. Lad mig citere kommunalbestyrelsens beslutning den 23. marts: at Menelaos Boulevard fartdæmpes til 40 km/t i henhold til skitseforslag 3 til en overslagsmæssig pris af 1,4 Side 7 af 24

8 mio. kr., såfremt Teknik- og Miljøudvalget foretrækker dette skitseforslag frem for anlæg af cykelstier at resten af anlægsbevillingen, 1,8 mio. kr., på projekt nr. 2332, cykelstier, renovering/nyanlæg, anvendes i Grækerkvarteret til trafiksanering, d.v.s. fartdæmpende foranstaltninger på Ketilstorp Allé, Paris Boulevard og Catherine Booths Vej, så hele området kan skiltes som zone 40 område. Ja godmorgen, - hvor er vi? Der tales om kammerateri og meget andet i debatten: Blandt andet fører formanden for SGH sig frem, og jeg citerer: I den forbindelse er det værd at bemærke, at SGH sammen med Grundejerforeningen Kløverpris og et par andre grundejerforeninger i området kæmpede bravt... Hvilken selvhævdelse selv om der er et gran af sandhed i det.: Det er korrekt, at SGH kæmpede for, at der blev afsat penge til Klørprisvejkrydset, men at der kun var tale om et par grundejerforeninger herudover, det er en simplificering af sandheden. De gjorde de fleste, men vi er altså nogle stykker, der ikke er medlemmer af SGH. Hvad er SGH? Det skylder jeg at forklare: SGH betyder Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre. Hvorfor er vi ikke medlem? Vi har efter moden overvejelse undladt at melde os ind. Vi har gennemgået vedtægterne og et par af os har mødt bestyrelsesmedlemmer fra SGH og det har ikke tiltalt os. Lad mig blot nævne at de diæter og honorarer man opererer med er af en størrelsesorden vi ikke kender her. Hvert medlem Side 8 af 24

9 får mere i hyre end vore hårdt arbejdende bestyrelsesmedlemmer. At de har fået politikerne i tale tyder blot på, at disse ikke skeler til, hvad der kommer i lommerne på SGHmedlemmerne. Måske er det en fejl, at vi ikke er medlem. De bliver da i det mindste hørt, men jeg kunne ikke forestille mig at få større diæter fra SGH end fra min egen forening. Multibanen på Vesterskel I mange år kæmpede vi for at der blev etableret en multibane på Vesterskel mellem vort område og Brandstationen. Efter mange sværdslag lykkedes det, men så var der det med vedligeholdelsen. Kommunen tog sig af noget, mens resten skulle klares af naboforeningerne i fællesskab. Der har været afholdt møder. Formanden for Grundejerforeningen Skellet, i øvrigt også et SGH-medlem skulle stå for koordineringen. Og hvad er det blevet til. Et forsinket møde, et møde der blev aflyst uden vi fik besked om det. De eneste positive kræfter vi har mødt, er fra brandstationen. De vedligeholder på forbilledlig vis arealet op mod sig, stiller mødelokaler til rådighed o.s.v. Ærgerligt de er de eneste, for der er rigtig mange, der benytter stedet, men vi skal ikke stå alene med vedligeholdelsen. Store ord er det blevet til og intet mere. Der er nogle, der kalder det samarbejde!!!! Vedligeholdelsesplanen Vedligeholdelsesplanens gennemførelse er gået helt efter planen, og det er utrolig vigtigt, at vi fastholder, at det skal Side 9 af 24

10 være en fremadrettet plan. Ellers vil området lynhurtigt komme i den situation, at der skal endog meget store investeringer til for en genopretning. Men som tingene kører nu, er risikoen for det minimal. Men også de menige beboere skal være med til at gøre en indsats. Rabatterne Går man en tur på stierne oplever man en utrolig forskel på udseendet. En stor del skyldes rabatterne og deres vedligeholdelse. Der er alt for mange, der ødelægger rabatterne ved at holde på dem andre er ligeglade med udseendet. De henholder sig til, at arealerne er foreningens, hvad det også er. Vi har jo selv bestemt hvor meget vi vil ofre på vedligeholdelsen, hvilket vil sige, at vi ikke kan lade kontingentet stige. Det er jeg er enig i, men så synes jeg også, at alle bør gøre en indsats ved at nusse bare lidt med græsset og buskene uden for ens hus. Områdets ejendomme er i nogle tilfælde ved at se nedslidte ud. Rustne postkasser, algebelægning på plankeværker og sokler, ja jeg kunne blive ved - er med til at mange steder ser ret brugte ud. Der skal så lidt til, for at rette på det, og husk din nabo skal også se på det. Dertil kommer, at en del ikke tager det så højtideligt, om de overholder den tinglyste farveplan. Forsikringsaftale Vi har i mange år haft en fordelagtig aftale med Trekroner Forsikring om husforsikringer. Trekroner er i mellemtiden overtaget af Codan, og det har medført voldsomme stigninger i Side 10 af 24

11 forsikringspræmierne. Vi har den sidste tid henvendt os til 7 forsikringsselskaber, men enten har de ikke villet gå ind i en aftale, eller også har deres oplæg været præget af rodede og svævende priser. Derfor må vi på lige nu anbefale, at man hver især undersøger markedet. Det er en jungle. Støjafskærmning Som sædvanlig har vi beskæftiget os med dette omfattende emne. I forbindelse med den udsendte Planstrategi for Hvidovre 2003 gjorde vi nok engang opmærksom på problemet. Et flot selvforherligende værk. Men hvad kommer der ud af det andet end smukke ord. Jeg vil ikke komme nærmere ind indholdet, men henvise til artiklen i Baunebakkebladet. Kollektiv trafik På samme måde som i det foregående gjorde vi også her indsigelse mod de manglende busser med stop i nærheden af foreningens område. Hybridnettet Siden vi fik lavet den store ombygning af hybridnettet har det fungeret så godt, som vi kunne forvente det. Mange har fået Webspeed og er glade for det. Det er også den billigste løsning på markedet. I hvert fald 1200 kr. billigere årligt, sammenlignet med andre systemer med tilsvarende ydelse. Hjemmesiden Vores hjemmeside velbesøgt. Frank Andersson administrerer hjemmesiden med ansvar over for bestyrelsen. Den er allerede nu så omfattende, at det her er muligt at finde snart sagt alle oplysninger om. Side 11 af 24

12 Det har vist sig, at blandt andet ejendomsmæglerne er vældig glade for den. Er der mangler, hører vi meget gerne om dem. Det er heldigvis nemt at holde den ajour modsat Baunebakkebogen, der jo skulle en tur hos trykkeren. Vi er holdt op med at udsende den, men vi leverer den gerne på diskette, eller trykt, men anbefaler dem, der har mulighed for det, at finde indholdet på vores hjemmeside. Baunebakke-bladet Baunebakke-bladet er dog stadig det mest synlige for vore medlemmer. Bladets økonomi hviler i store træk i sig selv ved annonceindtægterne. En stor tak til redaktionen for deres store indsats. Miljøudvalget Miljøudvalget har desværre ikke fungeret i et par år, men vi håber det kommer op at stå igen. Dets arbejde var med til at give området et ekstra løft og havde desuden en social funktion. En efterhånden mere og mere påtrængende funktion, hvis dette at leve i ikke bare er at bo. Arbejdsdeling i bestyrelsen Den arbejdsdeling i bestyrelsen, vi gennem de sidste par år har gennemført, har fungeret rigtig godt. Dette kan i højeste grad tilskrives de enkelte bestyrelsesmedlemmers meget aktive indsats. At arbejde i s bestyrelse er ikke et passivt job, hvor man blot deltager i bestyrelsesmøder, men også i det daglige arbejde i marken. Alle bestyrelsesmedlemmer har i højeste grad vist vejen for kommende bestyrelser. Side 12 af 24

13 Den arbejdsdeling vil også gøre det nemmere for kommende nye medlemmer og en kommende ny formand. Nye udfordringer Ud over de udfordringer, der er omtalt tidligere, ligger der også en stor opgave for den nye bestyrelse i at gøre vore medlemmer langt mere engagerede i deres grundejerforening. Der utrolig mange, der har boet her i adskillige år, som overhovedet ikke ved, hvad der foregår, hvordan området i det hele taget ser ud, hvordan det fungerer, hvilke muligheder der er, o.s.v. Vor tids tendens til blot hytte sig selv, må vi søge at bryde hos vore medlemmer. Er den eneste mulighed en klækkelig kontingentforhøjelse for at folk kommer på banen? Forhåbentlig ikke, men noget skal der gøres. Til slut en stor tak til bestyrelsesmedlemmerne. Som sædvanlig kan jeg takke for en engageret indsats. Navnlig tak til Bente Risom, der til trods for at hun fraflyttede fortsatte som kasserer til denne dag. Hermed indlader jeg beretningen for generalforsamlingen. Debat om beretningen a) De fjernede buske på Allingvej ved Rebæk Allé har forbedret trafiksikkerheden ved udkørsel. b) Formandens gengivelse af kommunalbestyrelsens beslutning 23/3 er ikke en dækkende beskrivelse af kommunens planer for trafiksanering. Herudover bør det Side 13 af 24

14 nævnes, at et mindretal i kommunalbestyrelsen foreslog midler afsat til trafiksaneringen i Hvidovre Nord. Formandens / bestyrelsens svar a) Udsynet var allerede før buskrydning i orden i henhold til færdselsloven. Kommunen har derudover foranlediget, at hajtænderne var rykket ud, samt at fodgængerfeltet er fjernet, hvilket har medført bedre oversigt ved udkørsel på Allingvej. Fjernelsen af buskene har medvirket til højere hastighed på Allingvej, idet vejen nu er lettere at overskud. Dette er i strid med intentionerne i planen. Det skal derfor præciseres, at hverken politiet eller bestyrelsen er tilfreds med den nuværende udformning af Allingvej. Eksempelvis er planerne om at bryde udsynet overhovedet ikke realiseret. Et medlem af bestyrelsen har påpeget dette i flere indlæg i Hvidovre Avis, men Teknisk Forvaltning er holdt op med at svare. b) Enig. Foreningen er opmærksom på, at det ikke er en enig kommunalbestyrelse, der står bag nedprioriteringen af trafiksaneringen i Hvidovre Nord. Det ændrer dog ikke ved, at det citerede er kommunalbestyrelsens beslutning. Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt. Ad 2.2. Vedligeholdelsesudvalgets beretning Vedligeholdelsesplan 2003 Peter Knub præsenterede vedligeholdelsesudvalget og formålet med udvalgets arbejde, samt gennemgik de gennemførte aktiviteter i Formålet med at lave en årlig vedligeholdelsesplan er Side 14 af 24

15 At skabe bedre overblik over de mange aktiviteter og hvad de koster At synliggøre aktiviteterne for beboerne At udnytte foreningens størrelse til at opnå de bedst mulige priser og vilkår Den helt store aktivitet i 2003 har været omlægningen af Mimrepladsen. Træer er fældet, asfalt fjernet og fliser gravet op, hvorefter der er lagt ny jord, sået græs og endelig etableret en ny flisebelagt gangsti. Netop som arbejderne var færdiggjort blev arealet ramt af hærværk, idet en beboer gennemkørte området med sin bil. Skaderne er efterfølgende udbedret for beboerens regning. Området fremstår således nu som et åndehul, som beboerne forhåbentlig kan nyde, når græsset er groet frem til sommer. Inden for det nærmeste år, vil der efter ønske fra sidste generalforsamling blive opsat en bænk, ligesom en form for skulptur, vejvisning eller lignende vil blive overvejet. Fælleshuset er blevet malet i årets løb. Derudover er der gennemført mindre vedligeholdelsesarbejder på legepladserne - blandt andet som følge af hærværk. Så er buskrydningen på p-pladsen ved Klardam gennemført, og der er efterfølgende sået græs og etableret fodhegn. Desværre er der også her enkelte beboere, for hvem det synes en sport at køre hen over arealer med nysået græs, således at disse ødelægges totalt. Synderen er endnu ikke pågrebet, men arealet er retableret. Og så har legepladserne som sædvanlig fået en kærlig hånd med diverse reparationsarbejder. Side 15 af 24

16 Men hvad blev det egentlig til med den bebudede udskiftning af træerne på foreningens fællesarealer? Vi oplyste sidste år, at træerne på sigt forventedes at bukke under for den kraftige beskæring og at der derfor skulle tages fat på en udskiftning. Samtidig varslede vi, at beboerne på denne generalforsamling skulle tage stilling til, hvilken træsort der fremover skal præge fællesarealerne. I løbet af efteråret blev området gennemgået af en professionel anlægsgartner, som udfærdigede en tilstandsrapport, herunder for foreningens træer. Rapporten viste, at træerne generelt har det godt, højst 6 ud af knap 200 træer er i fare for at bukke under. Rapporten konkluderer, at træerne sagtens kan overleve, forudsat at beskæringen af træerne begrænses. Bestyrelsen har derfor besluttet, at den hidtidige kraftige beskæring af træernes kroner i februar-marts hvert år ophører. Herved opnås, at træerne vil lave væsentligt færre stammeskud, at træerne vil blive grønne mere end 1 måned tidligere end hidtil (primo maj mod nu ultimo juni), samt som sagt en væsentlig mindre belastning af træerne. Rapporten kom herudover med en række forslag til forskønnelser af området. Et af disse er medtaget i vedligeholdelsesplanen for de kommende år, nemlig udskiftning af hækkene langs Rebæk Allé. Mere herom senere, når forslaget præsenteres. Ny entreprenørkontrakt 2004 I løbet af 2004 gennemfører foreningen en licitation af entreprenørarbejdet. Kravspecifikationen er udsendt til tilbudsgiverne, og de første bud er indkommet. Vi forventer, at Side 16 af 24

17 der inden længe kan tegnes en aftale for de kommende år, der viderefører de forbedringer i vedligeholdelsen, der har pågået i de senere år. Tilbudene vil blive vurderet ud fra kriterierne økonomi, kvalitet, service, teknik og sikkerhed. Debat om beretningen a) Hvem vedligeholder græsarealet foran husene? b) Indebærer ophøret af beskæring af træerne på stierne en besparelse på entreprenørudgiften? Vedligeholdelsesudvalgets svar a) Entreprenøren vedligeholder arealet, men det ses gerne, at beboerne selv slår græsset uden for deres huse. b) Udgifterne til entreprenøren har på visse områder (glatførebekæmpelse m.v.) været stigende de senere år. Besparelsen indebærer, at det bliver lettere at fastholde udgifterne på det budgetterede niveau. Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt. Ad 3. Godkendelse af regnskab 2003 Formanden henviste til det udsendte regnskab. Peter Knub gennemgik hovedposterne. Regnskabet svarer stort set til det budgetterede. Udgifterne til entreprenøren har som nævnt været lidt højere end forventet som følge af store udgifter til glatførebekæmpelse. Renteindtægterne har været i underkanten af det forventede, hvilket skyldes den meget lave rente for tiden. Herefter blev regnskabet og balancen enstemmigt godkendt. Side 17 af 24

18 Ad 4.1. Forslag til budget 2005 Peter Knub gennemgik det udsendte forslag til budget. Budgetforslaget indebærer, at vedligeholdelsen fortsat holdes på et højt niveau. Beløbet til entreprenøren er mindsket en anelse på baggrund af indikationerne fra det igangværende udbud. Budgetforslaget indebærer at kontingentet samt foreningens samlede udgifter holdes fuldstændig i ro. Også hybridnetsafgiften holdes i ro. Da priserne i samfundet stiger, er der reelt tale om en nedsættelse af kontingentet. Der er afsat et beløb til eventuel opkrævningsservice. Denne funktion varetages i øjeblikket af kassereren. Arbejdet er meget krævende, og der skal vælges ny kasserer på denne generalforsamling. Derfor har bestyrelsen ud fra et forsigtighedshensyn valgt at budgettere med en udgift til ekstern opkrævningsservice, såfremt dette arbejde viser sig at være for voldsom en arbejdsbelastning for kassereren. Herefter blev budgettet enstemmigt godkendt. Ad 4.2. Forslag til vedligeholdelsesplan Forslag til vedligeholdelsesplan for 2004 Forslaget til vedligeholdelsesplan lægger op til, at der etableres en ny granittrappe fra Vesterskel til Allingvej til erstatning for den nuværende trætrappe, der jævnligt skal repareres. Trådhegnet langs Avedøre Havnevej / Vesterskel på den del af strækningen, hvor dette ikke findes i dag, er nu etableret. Aktiviteten blev allerede besluttet på generalforsamlingen Side 18 af 24

19 sidste år, men er som følge af en række afklaringsproblemer blevet udskudt til i år. Formålet er blandt andet at begrænse henkastning af affald fra forbipasserende. Asfalten på foreningens parkeringspladser, - særligt på Vesterskel trænger til en reparation, idet der er store huller, blandt andet forårsaget af hyppig ulovlig kørsel og parkering med lastvogne. Reparationerne vil blive gennemført i årets løb. På generalforsamlingen sidste år tilkendegav et medlem ønske om en ensretning af Runde P. Forslaget er også stillet til denne generalforsamling. Vedligeholdelsesudvalget er enigt i forslaget, som derfor er indarbejdet i vedligeholdelsesplanen allerede for i år. Herudover vil sandkasser, bænke og bordbænke blive repareret og malet. Endelig skal de 8 stophaner fjernes som følge af krav fra myndighederne. Aktiviteten var også på planen sidste år, men er blevet forsinket som følge af en række afklaringsproblemer. Forslag til vedligeholdelsesplan for 2005 Den nye Mimreplads ved Rebæk Allé skal kompletteres ved, at der opsættes en bænk samt et vartegn (skulptur, vejviser eller lignende) for grundejerforeningen. En tilstandsrapport for foreningens område har peget på, at der ville være store fordele for os ved at udskifte den nuværende hækbeplantning langs Rebæk Allé med en mere ensartet og vedligeholdelsesfri type, der samtidig ville give Side 19 af 24

20 hele området et pænere præg. Vedligeholdelsesudvalget agter derfor at foretage denne udskiftning i Endvidere skal nummerpladeskiltene på p-pladserne rettes op. Disse er i dag opsat meget uensartet, hvilket giver området et uskønt og lettere forfaldent udseende. Endelig vil foreningens 4 legepladser blive gennemgået for fejl og mangler m.v. Spørgsmål og kommentarer fra salen a) Hvor er stophanerne? b) Kan der gøres noget ved det hus, der ligger lige i tilknytning til foreningens område (hjørnet af Rebæk Allé og Kærmark) det ser forfærdeligt ud? Bestyrelsens svar a) Stophanerne blev lavet til vanding af buskene. Hanerne sidder ved hovedledningen, hvorfra der går en ledning videre til brøndene. Da stophanerne ikke anvendes længere, skal hanerne afmonteres af hensyn til risiko for forurening af vandet. b) Nej det er desværre et problem, der har bestået i mange år Herefter blev forslaget til vedligeholdelsesplan enstemmigt vedtaget. Ad 5. Indkomne forslag Der var indkommet 2 forslag fra beboerne. Side 20 af 24

21 Forslag om ensretning af runde P (Frank Andersson, Drivkær 2) Forslaget er indarbejdet i vedligeholdelsesplanen for Forslag om, at foreningen tager skridt til at få iværksat trafikforanstaltninger, eventuelt ved anlæggelse af markeringssten, pæle eller lignende mellem den vestlige kørebanehalvdel og cykelstien på Rebæk Allé på strækningen mellem M. Bechs Allé og Allingvej for at forhindre uvedkommende kørsel med motorkøretøjer på den vestlige cykelsti (Tom T. Struve, Grundkær 37) Forslaget blev omdelt. Tom Struve begrundede forslaget. Der er etableret parkering på østsiden af Rebæk Allé. Når biler holder parkeret og biler i nordgående retning kører på strækningen, er der en tendens til, at biler i sydgående retning kører op på cykelstien, frem for at afvente. Dette sker, selvom det er ulovligt i forhold til færdselsloven, og udløser farlige situationer, ikke mindst fordi det er en skolevej. Politiet har ikke kapacitet til at overvåge strækningen. Foranstaltningerne kunne f.eks. være i form af markeringssten, som forhindrer kørsel på cykelstien. Bengt Lynggaard oplyste, at bestyrelsen tilslutter sig forslaget. Spørgsmål og kommentarer fra salen a) Kan Rebæk Allé ensrettes? Side 21 af 24

22 b) Hvem skal betale for trafikforanstaltninger kommunen eller foreningen? c) Det er irriterende med det lange stræk, hvor biler ikke kan passere hinanden det kan være svært at se hinanden, når man kører frem. Bestyrelsens/forslagsstillers svar a) Nej, det er ikke realistisk. b) Det er en kommunal opgave. Bestyrelsen vil rette henvendelse til kommunen om sagen. c) Enig. Spørgsmålet vil blive rejst i forbindelse med henvendelsen til kommunen. Herefter blev forslaget vedtaget en (1) undlod at stemme. Ad 6. Valg Ad 6.1. Valg af kasserer for 2 år Inge Nielsen (Engkær 2) blev nyvalgt for 2 år med akklamation. Ad 6.2. Valg til bestyrelsen Ad Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Bente Staalø (Grundkær 44) blev genvalgt for 2 år med akklamation. Ad Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Peter Knub (Grundkær 41) blev genvalgt for 2 år med akklamation. Ad Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Henrik Wifstrand (Allingvej 70) blev genvalgt for 2 år med akklamation. Side 22 af 24

23 Ad Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år Poul Poulsen (Stendam 22) blev nyvalgt for 1 år med akklamation. Ad 6.3. Valg af bestyrelsessuppleanter Ad Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år Jacob Kort (Bredkær 13) blev nyvalgt for 2 år med akklamation. Ad Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år Jørn Henningsen (Bredkær 5) blev nyvalgt for 1 år med akklamation. Ad 6.4. Valg af revisorer Ad Valg af revisor for 2 år Valther Larsen (Allingvej 64) blev genvalgt for 2 år med akklamation. Ad Valg af revisor for 1 år Jan Mikkelsen (Drivkær 27) blev nyvalgt for 1 år med akklamation. Ad 6.5. Valg af revisorsuppleanter Ad Valg af revisorsuppleant for 2 år Tom T. Struve (Grundkær 37) blev nyvalgt for 2 år med akklamation. Ad Valg af revisorsuppleant for 1 år Jens Peter Andersen (Stråkær 6) blev nyvalgt for 1 år med akklamation. Side 23 af 24

24 Ad 7 Eventuelt Spørgsmål og kommentarer fra salen a) Hvorfor står lygterne på Allingvej ude på vejen og generer parkeringen? der er i forvejen knapt med p- pladser på strækningen. b) Får man en ny nummereret p-plads, når man har betalt for et skilt, og p-pladsen efterfølgende inddrages i forbindelse med etablering af carporte? Bestyrelsens svar a) Enig. Bestyrelsen agter at anmode politiet om tilladelse til markering af p-båse og etablering af zoneparkering for at sikre en bedre udnyttelse af arealet. Der er i øvrigt forlydender om, at NESA vil ændre sin vejbelysning. b) Ja dem, der bygger skal betale for et nyt skilt. Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. Formanden takkede dirigenten for indsatsen og takkede for fremmødet og debatten. John Jantzen Bengt Lynggaard Peter Knub Dirigent Formand Referent Side 24 af 24

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Forord til generalforsamlingen 2005

Forord til generalforsamlingen 2005 Nummer 3 Årgang 38 November 2005 Efterårsfarver på Hundiegårdsvej Forord til generalforsamlingen 2005 I 2005 har vi ikke kunnet præsentere nye legepladser eller skulpturer. Bestyrelsen har dog ikke ligget

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Mandag d. 24. september 2007 i Lyngby Dameroklub

Referat af ordinær generalforsamling Mandag d. 24. september 2007 i Lyngby Dameroklub Referat af ordinær generalforsamling Mandag d. 24. september 2007 i Lyngby Dameroklub Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug www.engelsborg.dk Formanden for Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug Sten Poss

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv.

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv. Grundejerforeningen Klintegården Generalforsamling 2012 Indledning Formanden bød velkommen i de små lokaler. Der var gået lidt kludder i bestillingen af det sædvanlige lokale. Ekstra ordinær generalforsamling

Læs mere

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 www.grundejeren.dk Fællesforeningens bestyrelse Formand: Hans-Jørgen Lykkeboe J. P. E. Hartmanns Allé 26 2500

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere