V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS"

Transkript

1 1. Selskabets navn og hjemsted: Selskabets navn er. DomaineSkovgaardApS. Dets hjemsted er Slagelse Kommune. 2. Selskabets formål: V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS Selskabets formål er at etablere og drive vinmarker i Danmark samt producere og sælge vin og hermed beslægtet virksomhed. 3. Kapitalens størrelse og anparternes størrelse: Selskabets anpartskapital er på kr ,00, skriver kroner tohundredetretinitusinde 00/100 fordelt på 126 stk A-anparter á kr ,00 og kr. 113 stk B-anparter á kr. kr. 1000,00. Frit antal C-anparter a kr. 500,00 C-anparter, også kaldet medlemskab, anses for momsfrit. Anpartskapitalen er fuldt indbetalt. 4. Særlige rettidigheder: Ingen af anparterne skal have særlige rettigheder m.h.t. indløsningsrettigheder o.l. Der er dog forskel på udbytteretten og stemmeretten, jf. nedenfor. 5. Omsættelighedsbegrænsninger: C-anparter er ikke omsættelige. B-anparterne er frit omsættelige. Ved salg af B-anpart har køber registreringspligten til selskabets adresse. A-anparterne skal ikke være frit omsættelige.

2 Ved overgang af A-anparter har de øvrige A-anpartshavere forkøbsret i forhold til deres besiddelse af anparter i selskabet til den kurs, der bevisligt kan opnås ved salg til en seriøs tilbudsgiver uden for A-anpartshavernes kreds. Anparterne skal ved anbefalet brev tilbydes samtlige A-anpartshavere. De skal inden 14 dage fra tilbudets modtagelse gøre forkøbsretten gældende og betale købesummen på de i tilbuddet nævnte vilkår. Foreligger der ikke et tilbud fra tredjemand, ansættes kursen af den udbydende A-anpartshaver selv. Anparterne skal derefter ved anbefalet brev tilbydes samtlige A-anpartshavere, der i indtil 14 dage fra tilbudets modtagelse har ret ti at kræve anparterne kursfastsat af selskabets revisor. Såfremt en af anpartshaverne er utilfredse med selskabets revisors kursfastsættelse, kan anpartshaveren inden 10 dage efter revisors kursfastsættelse aftale med de andre anpartshavere, hvilken skønsmand der i stedet skal vurdere anparterne. Kan enighed ikke opnås inden de 10 dage, skal anpartshaveren i stedet inden samme frist anmode Foreningen af Statsautoriserede eller Registrerede Revisorer om at udpege en skønsmand. Anparternes værdi skal af skønsmanden fastsættes i overensstemmelse med almindelig, god regnskabsskik. Ved beregningen af selskabets indre værdi optages samtlige aktiver til handelsværdier, herunder goodwill. Samtlige passiver fratrækkes, herunder udskudte skatter. Ved kursfastsættelsen skal der ikke tages hensyn til størrelsen af de udbudte anpartsposter. Omfatter anpartsovergangen flere anparter, kan forkøbsretten kun udøves for hele den udbudte anpartspost. Som anpartsovergang betragtes enhver hel eller delvis overgang af ejendomsretten, herunder, men ikke begrænset til salg, - inklusive til medanpartshaver gave, bytte, arveovergang, overgang til anpartshavers ægtefælle til hensidden i uskiftet bo, skifte i levende live, udlæg eller konkurs. Pantsætning af A-anparterne kan kun ske efter forudgående skriftlig accept fra de øvrige A- anpartshavere. Såfremt en A-anpartshaver afgår ved døden/bliver umyndiggjort, har de øvrige A-anpartshavere - hvis anparterne ikke forinden er tilbudt dem efter de ovenfor fastsatte regler ret til, når der er forløbet 3 måneder efter dødsfaldet, at begære kursfastsættelse, som om anparterne var tilbudt den dag, hvor begæringen om kursfastsættelse blev fremsat. Senest 30 dage efter, at der er enighed om kursen, eller kursen er fastsat af skønsmanden, skal A- anpartshaverne meddele, om de ønsker at udnytte forkøbsretten. Hvis forkøbsretten rettidigt udøves, betales købesummen kontant eller på vilkår, der kan ligestilles hermed, dog skal betalingsvilkårene i dødsfalds-/umyndiggørelsessituationen være på likviditetsmæssigt hensigtsmæssige vilkår for selskabet.

3 Hvis rettidig accept ikke fremkommer, har den udbydende anpartshaver ret til inden 6 måneder efter afslaget/fristens udløb at sælge anparterne til udenforstående tredjemand på samme kurs/vilkår, som de øvrige A-anpartshavere har fået tilbudt. 6. Indkaldelse til generalforsamling: Generalforsamling afholdes hvert år den 3. tirsdag i januar kl Indkaldelse udsendes pr. elektronisk post til de anpartshavere som har ønsket dette samt annoncering i dagspressen. Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden 5 måneder efter årsregnskabets udløb. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel til de anpartshavere, der er noteret i anpartsbogen. Generalforsamlingen afholdes i Slagelse Kommune. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter en generalforsamlings-, bestyrelses- eller revisors beslutning, eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen, senest 2 uger efter anmodning herom er fremkommet. Uanset ovenstående kan anpartshaverne i enighed træffe alle beslutninger angående de til generalforsamlingen i henhold til lovgivningen og vedtægterne hørende anliggender, uden afholdelse af generalforsamling og uden iagttagelse af reglerne om fremgangsmåden ved afholdelse af generalforsamling, jf. anpartsselskabslovens 28 stk Dagsorden for den ordinære generalforsamling: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: Valg af dirigent og referent. Forelæggelse af regnskab til godkendelse samt bestyrelsens beretning. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. Fremlæggelse og behandling af indkomne forslag. Valg af bestyrelse. Valg af suppleant. Valg af ekstern revisor jf. 12 Eventuelt.

4 8. Stemmeregler på generalforsamlingen og retten til evt. udbytte: På generalforsamlingen giver hver A-anpart på kr ,00 10 stemmer. Hver B-anpart på kr ,00 giver 1 stemme. Beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, skal valg afgøres ved lodtrækning. Til vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer, skal disse vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Opløsning af selskabet kræver 2/3 vedtagelse af såvel A-anparter som B-anparter. A-anparterne har ikke ret til udbytte, medmindre der er på en generalforsamling er 2/3 flertal blandt B-anparterne, der stemmer herfor. C-anparter har ingen stemmeret eller andre juridiske rettigheder. 9. Bestyrelsen: Bestyrelsen består af 3 til 5 medlemmer. Ved et bestyrelsesmedlems permanente forfald skal bestyrelsen konstituere sig selv indtil næste generalforsamling. Til bestyrelsen skal vælges 1 A-anpartshaver. Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode med forskudt valg. Suppleant vælges for en 1-årig periode. C-anparter kan ikke vælges til bestyrelsen. 10. Direktion: Bestyrelsen kan ansætte ulønnet direktør. 11. Tegningsregler: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. 12. Revisor: Selskabet vælger på hvert års generalforsamling 1 statsautoriseret eller registreret revisor for et år ad gangen.

5 13. Regnskabsår: Selskabets regnskabsår er fra den 1. oktober til den 30. september. Første regnskabsår løber dog fra den 26. september 2006 til 30. september Regnskabsregler: Regnskabet skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. ******************************************************** Vedtægterne er vedtaget og underskrevet 26.september 2006.

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere