125 års Jubilæum Det var her det hele startede.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "125 års Jubilæum 1885-2010. Det var her det hele startede."

Transkript

1 S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse 125 års Jubilæumsnummer 125 års Jubilæum Det var her det hele startede. Den 8. februar 1885 stiftedes Socialdemokratisk Forening for Slagelse og Omegn, på Hotel Stadt Hamborg, senere Landmandshotellet nu KRABASKEN og Slagelse Museum - Det gamle Trykkeri

2 125 år Det nummer af S-Posten, du nu sidder med, er noget særligt; nemlig et jubilæumsnummer, der markerer at det er 125 siden den socialdemokratiske partiforening i Slagelse blev oprettet. Dengang var mangt og meget anderledes. Danmark havde så småt taget hul på udviklingen fra bondesamfund til industrisamfund, byerne var begyndt at vokse, og det samme var arbejderklassen. Med Socialdemokratiet og fagbevægelsen i front begyndte opbygningen af fremtidens Danmark - det velfærdssamfund, som vi kender og som vi socialdemokrater kæmper for den dag i dag. I dette jubilæumsnummer forsøger vi at dække de seneste 25 års begivenheder i Slagelse, set fra partiforeningens perspektiv. Vi kan ikke på den plads, der er til rådighed, gå ret meget i detaljer, men vi har forsøgt gennem nogle historiske glimt, og gennem bidrag fra og om nogle af de personer, der har spillet en rolle i, hvad vi kan kalde det socialdemokratiske Slagelse, at give et indtryk af hvordan disse 25 år er forløbet. Som havet består af dråber, består en politisk bevægelse af enkelte mennesker, som hver for sig og i fællesskab er med til at løfte de opgaver, en lokal partiorganisation arbejder med. Da det er umuligt, individuelt at takke hver enkelt, der har været med til at trække læsset, skal der på denne plads lyde en tak, der gælder alle, der hver på sin måde og på sin plads har været med i partiforeningens arbejde her i Slagelse. Der er dog en der ikke bør glemmes: Erik Nielsen, partiforeningens kasserer, som i en stor del af de 25 år var en af de bærende kræfter i partiforeningens arbejde, ikke kun som kasserer, men også som den, der altid var parat til at bidrage, når det gjaldt de praktiske og administrative opgaver. Redaktionen har bestået af: Hans Lembøl, Flemming Nielsen og Finn Schou-Larsen Redaktionen takker Svend Aage Christiansen for hans værdifulde hjælp, gennem personlige oplysninger og kildematerialer fra hans arkiv.

3 125 år med Socialdemokraterne i Slagelse Den 8. februar 1885 stiftedes på Hotel Stadt Hamborg Socialdemokratisk Forening for Slagelse og Omegn. Slagelse var dengang en købstad med godt indbyggere, og det var en af de første provinsbyer, hvor der oprettedes en socialdemokratisk forening, efter at selve partiet var stiftet i 1871 i København af Louis Pio, Harald Brix og Paul Geleff. Igennem årene har socialdemokraterne haft stor indflydelse på Slagelses udvikling som en driftig by, der undertiden også kaldes Vestsjællands hovedstad. I 1885 mest en handelsby med mindre håndværksvirksomheder. I dag stadig en handelsby, men samtidig også med mange store og små industrivirksomheder, og i høj grad en uddannelsesby. Men det er nu ikke Slagelses udvikling, dette jubilæumsnummer skal handle om. Her skal der fortælles om de seneste 25 års socialdemokratisk indsats i Slagelse. Om de første 100 år kan man læse i det jubilæumsnummer af S-Posten, der udkom i 1985, og som kan findes på partiforeningens hjemmeside. Dette jubilæumsnummer, der er et særnummer af S-Posten tager udgangspunkt i Borgmesteren hed Aage Nørgaard. Ved byrådsvalget den 19. november 1985 blev partiets spidskandidat, Steen Bach Nielsen valgt med 1637 personlige stemmer og afløste 1. januar 1986 Aage Nørgaard, der ikke genopstillede, på borgmesterposten. Partiforeningens formand hed i 1985 Svend Aage Christiansen. Ham kommer vi til at høre mere om siden hen. I de seneste 25 år har partiforeningen haft følgende formænd: Svend Aage Christiansen Nils Terp Sten Clod Poulsen 1990 Preben Risom Svend Aage Christiansen Søren Kjøllsen 3 måneder 1998 Lotte Hansen Finn Schou Larsen S-Borgmestre siden 1985: Aage Nørgaard Steen Bach Nielsen Lis Tribler Det begyndte den 8. februar 1885 I Sorø Amtstidende for den 9. februar 1885 kan man læse følgende: Arbeiderforeningen for Slagelse og Omegn holdt i Aftes et Møde paa Hotel Stadt Hamborg, hvor Foreningen konstitueredes, Lovene vedtoges og Bestyrelse valgtes. Til Formand valgtes Skomagersvend F. Andersen, til Næstformand: Skomager H.P. Larsen; Repræsentanter: Skomager Kümler, Arbeidsmand F. Jacobsen, Arbeidsmand J.P. Frandsen, Typograf C. Olsen; Suppleanter: Skrædersvend Rosenqvist og Skrædersvend Christensen; Kasserer: Bogholder Nj. Jensen; Revisorer: Typograf Abrahamsen og Ølhandler Chr. Jørgensen. Hotel Stadt Hamborg blev senere til Landmandshotellet, som igen blev til teateret Krabasken. Og 100 år senere kunne partiforeningen holde jubilæumsfest Det skete i Bygningen i Eriksgade, og formanden, Svend Aage Christiansen holdt denne jubilæumstale: S-Posten jubilæumsnummer. 3

4 Vi er mange i partiforeningen, der har glædet os til denne 100 års dag. Det er derfor en stor glæde, at så mange er mødt frem på denne dag; en særlig glæde er, at vores partifomand, Anker Jørgensen kunne komme i aften, samt vore tyske partikammerater. Velkommen til Slagelse, Anker, Claus og Irmgard. Jeg har med stor interesse læst om pionerernes mod og kamp for de ideer, de troede på. Disse modige folk, skomagersvende, skræddere og arbejdsmænd med Frederik Andersen i spidsen samledes i dag for 100 år siden på hotel Stadt Hamborg og stiftede vores partiforening. Slagelse var en af Højres solide højborge, og matadorerne mente at de let kunne fortrænge disse urostiftere og forsøgte økonomisk krig mod de røde hunde. I Sorø Amtstidende (den hedder i dag Sjællands Tidende) kom ædel harme til udtryk, når Højre kom med grove udfald mod Socialdemokratiet. Ja det var dengang. Det blev dog for galt for redaktør Hans Jensen og andre ledende venstrefolk, da socialdemokraterne ville have en rød fane; Man forsøgte at overtale Frederik Andersen til at det skulle være et dannebrogsflag eller i hvert fald med et lille kors ved stangen. Det blev ingen af delene, hvilket vi kan se her i aften. Ved indgangen til det nye århundrede bar arbejdet frugt, partiet kom i byrådet. I 1917 fik partiet flertal i byrådet, og H.P. Hansen blev borgmester. H.P. Hansen var ved valget i 1913 blevet valgt til folketinget. Valgdeltagelsen var på 92%. Slagelse-Korsør kredsen har siden givet valg til Socialdemokratiet og næsten altid med en lokal repræsentant. Efter H.P. Hansen var det Poul Hansen og siden 1960 Egon Jensen. Den eneste ikke-lokale var Viggo Kampmann, der var kredsens folketingsmand en årrække. Men tilbage til byrådsarbejdet, hvor Melgaard blev borgmester efter H.P. Hansen. Melgaard opnåede 25 års jubilæum og betød meget for byen ikke mindst i krigens svære tid. Som en hyldest til Melgård på hans 60 års dag 15. februar 1946 skrev forfatteren Aage Hermann: hærdet i den røde lilje, i et aldrig slukket bål, hverken tyske bøssepiber eller Hipos lyssky krig, har forskrækket dette hjerte, der var dansk og uden svig. Poul Hansen blev den næste borgmester, hvilket han var i 17 år. Poul Hansen var medlem af byrådet i ikke mindre end 37 år. Efter Poul Hansens død var Egon Jensen borgmester nogle måneder, men foretrak Folketinget. Ved valget efter kommunesammenlægningen 1970 blev Aage Nørgaard valgt, og har siden været byens borgmester, men nu har Aage meddelt, at han ikke længere ønsker at fortsætte på denne post. Nu da jeg har nævnt de i partiforeningens historie mest kendte personer, skal vi ikke glemme de mange medlemmer, der i hverdagen udfører store og små job til gavn for vor bevægelse. Det var lidt historie, men nu gælder det fremtiden, ikke mindst kommunevalget den 19. november. Der var brug for Socialdemokratiet i 1885, der er brug for Socialdemokratiet nu og i fremtiden. Mange har gjort sig tanker om borgmesterposten, men til dette kan jeg sige: Partiet har altid forstået at finde frem til velegnede, økonomisk ansvarlige samt socialt bevidste personer til borgmesterposten, men det er jo ikke kun spidskandidaten, det handler om. Vi skal have sammensat en liste med rimelig sammensætning af erhverv, geografi og køn. Med sammenhold i den socialdemokratiske arbejderbevægelse, DUI, DSU, AOF, fagbevægelse og partiforening samt vores støtteforening. Jeg vil som det sidste i min tale udtrykke tak til til de partimedlemmer, der har har abejdet på at markere vores 100 års dag. Med håbet om fremgang for partiet vil jeg foreslå, at vi udbringer et trefoldigt leve. Socialdemokartiet længe leve! Som et æsel er han stædig, som en stridshingst er han stejl, og i krigens onde dage, vi velsignede hans fejl, thi da så vi, at hans vilje var stærk og sej som stål, 4 S-Posten jubilæumsnummer

5 Aage Nørgaard, Slagelses borgmester Da den socialdemokratiske partiforening fejrede sit 100 års jubilæum den 8. februar 1985, hed Slagelses borgmester Aage Nørgaard. Og det havde Slagelses borgmester heddet lige siden den første kommunalreform trådte i kraft 1. april 1970, da Slagelse ophørte med at være en købstadskommune og sammen med 6 omgivende sognekommuner blev til den Slagelse kommune, vi kendte indtil 1. januar Aage Nørgaard var nummer 5 i rækken af socialdemokratiske borgmestre siden Slagelse fik sin første socialdemokratiske borgmester i Hans politiske karriere begyndte i 1962, da partiforeningen skulle finde kandidater til byrådsvalget og syntes, at det ville være en god ide at få en politimand med på listen (Aage Nørgaard var på det tidspunkt overpolitibetjent). AageNørgaard blev valgt ind i byrådet og blev formand for Skoleudvalget og medlem af Socialudvalget, to af de tunge udvalg. I 1966 var der valg til byrådet igen, og der var genvalg til Aage Nørgaard, som i den sidste periode af Slagelses tid som købstadskommune kom til at beklæde posterne som formand for både Skoleudvalget og Socialudvalget. Desuden kom han ind i Kasse- og Regnskabsudvalget (det der i dag hedder Økonomiudvalget). Det kan man nok tillade sig at kalde en lynkarriere. Og karrieren var egentlig først lige begyndt for Aage Nørgaard, idet han i forbindelse med byrådsvalget i 1970 blev opstillet som socialdemokraternes spidskandidat og blev byens borgmester; en post som han skulle komme til at beklæde de næste 16 år. Man må konstatere, at der ikke just har været hyppige borgmesterskift i Slagelse. I de næsten 40 år, der er forløbet siden kommunalreformen i 1970, har der været fire borgmestre, og i 36 af de 40 år er det en socialdemokrat, der har beklædt posten. I løbet af sit politiske liv var Aage Nørgaard engageret i meget andet end borgmester- og byrådsarbejdet i Slagelse; bl.a. var han valgt ind i Kommunernes Landsforenings Lønudvalg, hvor han sad i tre perioder, og derudover var han næstformand i Værkudvalget, medlem af Teknisk Skoles bestyrelse og bestyrelsesmedlem i Naturgas Sjælland, i hvilken egenskab han var med til etableringen af naturgasforsyningen i de daværende Vestsjællands og Storstrøms amter. Endvidere blev Aage Nørgaard i 1975 valgt som den første formand for Slagelse Sparekasse, der - efter ændring af bank- og sparekasseloven samme år - under dette navn videreførte den tidligere virksomhed Sparekassen for Slagelse og Omegn. Dette hverv viste, hvilken tillid Aage Nørgaard havde blandt en meget bred kreds af borgere. Aage Nørgaard var meget interesseret i idræt. Da DDSGI, De Danske Skytte Gymnastik og Idrætsforeninger skulle holde planlægningsmøde vedrørende landsstævnet i 1981 tog Aage Nørgaard selv derover for at anbefale Slagelse som værtskommune. Han blev bl.a. spurgt, om Slagelse kunne tilbyde en idrætshal, der levede op til de krav, man stillede fra DDSGI s side. Dette bekræftede Aage Nørgaard, idet Antvorskovhallen, der på dette tidspunkt ikke var bygget, ville være velegnet til formålet. Den nåede heldigvis også at være klar til tiden! Det var en særdeles tilfreds borgmester, der hermed havde sikret Slagelse som værtskommune for en af de største idrætsbegivenheder, der finder sted i Danmark hvert 4. år. I forbindelse med at Aage Nørgaards borgmesterperiode nærmede sig afslutningen i 1985 han havde selv ønsket, at nye kræfter skulle til blev han interviewet til kommunens personaleblad, Trelleborg. Her blev han bl.a. spurgt, om han mente, at der havde været en rød tråd i hans måde at lede byrådet på, og han svarede Jeg har haft en helt klar rød tråd igennem mit virke som borgmester, og det er, at kommunens interesser er gået frem for alt. Jeg har af og til måttet fire på de politiske målsætninger, og har måttet tilsidesætte dem, hvis det har været i kommunens interesse. S-Posten jubilæumsnummer. 5

6 den socialdemokratiske liste blev han valgt ind i det byråd, der indledte sit arbejde 1. januar 1986, men det skulle nu også være afslutningen på hans politiske karriere, havde han bestemt. En afslutning med maner, kan man sige, idet han i 1987 kunne fejre et politisk sølvbryllup - 25 års uafbrudt medlemskab af byrådet. Med udgangen af byrådsperioden den 31. december 1989 afsluttede Aage Nørgaard en periode på 28 år i byrådet, altid med Slagelse kommunes interesser i fokus. Den 28. april 1997 sluttede et langt og aktivt liv i politik, men Aage Nørgaard huskes stadig med respekt af mange, både i og uden for socialdemokraternes rækker. Jeg har i mit lederskab af byrådet søgt et bredt samarbejde mellem de partier, der har været repræsenteret, om de store problemer, som skulle løses her i kommunen, og jeg mener også at det er lykkedes at få bred tilslutning til løsning af de virkelig store problemer. I løbet af interviewet kommer man rundt om mange aspekter af det politiske arbejde, en borgmester er engageret i. Man ved jo, at bølgerne kan gå højt i en byrådssal, og Aage Nørgaard bliver spurgt, om han tit har skullet ringe med klokken. Svaret lyder...jeg har søgt en ledelse af byrådet, hvor der tales i en ordentlig tone til hinanden, og den forgrovelse af sproget som spores, har jeg søgt at undgå skulle slå igennem i byrådet; derfor har jeg været ret hurtig med klokken, når der røg en lille finke af panden. Mod et årtusindskifte Med 1985 sluttede Socialdemokraternes første 100 år i Slagelse, og der blev taget hul på en ny periode, der skulle indebære endnu en kommunalreform. Men det var der selvfølgelig ingen, der vidste på det tidspunkt. 1. januar 1986 begyndte Steen Bach Nielsen sit arbejde som Slagelses nye borgmester. Om sin borgmestertid, der varede i 8 år, indtil 31. december 1993, fortæller Steen selv følgende: Jeg har også været der med klokken, når byrådets medlemmer i deres indlæg har søgt, groft at nedvurdere deres politiske modstandere i byrådet. Man kan have forskellig opfattelse af tingene, og så kan man afgøre sagen ved flertal. Selv om Aage Nørgaard som tidligere nævnt ikke ønskede at fortsætte på borgmesterposten, havde han bestemt ikke mistet lysten til og interessen for det politiske arbejde. Med en opstilling på en 7. plads på 6 S-Posten jubilæumsnummer

7 Torsdag den 2. januar 1986 kørte jeg tidligt om morgenen hjemmefra. Godt inde ad Sorøvej gav rygmarven af gammel vane besked på at dreje til højre ad Holbækvej for at komme ud til Nørrevangsskolen som så mange gange før. Heldigvis koblede hjernen til og gav besked på at køre ligeud mod bymidten! En periode med daglig gang på Slagelse Rådhus skulle tage sin begyndelse. Der skete ikke meget de første dage. Sager tager deres begyndelse ude i forvaltningerne, senere kommer udvalgene ind over og først til sidst lander sagerne på borgmesterens bord. Men så gik det også stærkt de følgende 8 år. Langt de fleste initiativer samlede bred opbakning i byrådet. Selv den vanskeligste sag at lukke 3 skoler, fordi elevtallet faldt dramatisk, kunne næsten hele Byrådet samles om. Stærke følelser i forældrekredsene og blandt lærerne kom til udtryk. Min egen datter, der gik på en af de lukningstruede skoler blev mobbet af sin matematiklærer. Det var rigtigt ubehageligt ikke mindst for min datter, men det var en af de nødvendige beslutninger, som et ansvarligt byråd måtte træffe. En enkelt sag delte byrådet lige over. Indførelsen af dækningsafgiften, der gav et provenu på 60 mio. kr. over hele perioden. Til gengæld kunne byrådet fint samles om at bruge pengene. De skulle gå til fremadrettede investeringer. Et af de stærkeste udtryk for en fælles indsats kom med beslutningen om en total oprydning nord for jernbanestationen. Det var et kæmpeløft for Slagelse, at et gammelt nedslidt erhvervsområde blev ændret til attraktive boliger for alle aldre og et moderne trafikcenter med den nye busstation i en smuk arkitektonisk udformning som områdets centrum. Gennem disse arrangementer udviklede byrådets medlemmer forståelse og respekt for hinanden, og det medvirkede ofte til at efterfølgende forhandlinger kunne foregå på en positiv og saglig måde! Jeg mindes i den sammenhæng en tur til Stargard, en polsk by der ønskede et samarbejde med os umiddelbart efter murens fald. Økonomiudvalget lånte (for at spare) et ældre folkevognsrugbrød af AOF og kørte den lange vej til Stargard med det resultat, at første gang vi skulle mødes med repræsentanter i Stargard ved byens store kirke, faldt sidedøren af, da vi stod ud af bilen. Det var ikke noget imponerende indtryk det velstående Danmark gav vores kommende venner i det frie Polen. Ved næste besøg havde vi da også lejet en mere moderne udgave, der kunne stå mål med, hvad der blev forventet af os. Men den første tur gav et sammenhold imellem økonomiudvalget medlemmer, der kom til udtryk ved at udvalget mødtes årligt til private sammenkomster 4 år efter, det var fratrådt. Den helt store begivenhed var naturligvis Slagelses købstadsjubilæum i 1988, hvor vi fyldte 700 år. Et helt år med kulturelle arrangementer, folkelige begivenheder og den helt store fest med Hendes Majestæt Dronningen og Prinsgemalen den 13. december, hvor også grundstenen til Nørrevangskirken blev nedlagt af Dronning Margrethe. Der er mange minder knyttet til min borgmesterperiode. Jeg lærte rigtigt meget gennem den tid, og det var naturligvis forbundet med stor personlig smerte at tabe borgmesterposten ved udgangen af 1993, men det er sådan, at det også åbner nye døre, og alt, hvad der blev lært og ligger i rygsækken glæder jeg mig til at tage frem i mit nye arbejde som formand for regionsrådet i Region Sjælland. På trods af den åbenbare uenighed om denne finansieringsform var der en god tone mellem byrådets partier. Jeg arbejdede helt bevidst med, at byrådets medlemmer også blev indbudt til begivenheder, hvor dagens arbejde blev afløst af sociale sammenkomster, der gjorde det muligt at drøfte fremtiden for Slagelse under hyggelige former med god mad og drikke. S-Posten jubilæumsnummer. 7

8 Den socialdemokratiske partiforening har altid husket at fejre sine mærkedage, således også foreningens 110 års dag i februar 1995, hvor tidligere statsminister Anker Jørgensen og fru Ingrid var hædersgæster. Anker Jørgensen havde ry for at tale i 37 minutter, og den tid holdt han også ved 110 års festen, der i øvrigt fandt sted i en periode, hvor Slagelse ikke var socialdemokratisk styret, idet man ved valget i 1993 havde tabt borgmesterposten til den (dengang) konservative Jens Jørgensen. Det fik Anker til at sammenligne realisten, som sagde vi har enorme problemer med optimisten, der sagde Bare rolig, vi kommer igen. Og det gjorde vi jo med valget En af de legendariske skikkelser i Socialdemokratiet i Slagelse var Den røde Godsejer, Hans Buchardt Petersen. Dels var han en af de få måske den eneste socialdemokratiske godsejer i riget. Dels var han bramfri som få. Et eksempel: Til afskedsreceptionen for Steen Bach Nielsen i 1993, da socialdemokraterne mistede borgmesterposten, udtalte den røde godsejer, at Steen ikke havde gjort noget galt, men at han ind imellem nok havde fået forkert rådgivning (af embedsmændene), og så skulle han i øvrigt have givet nogle større frokoster for at trække pengemænd til byen, og smilet noget mere til sine vælgere. Glimt fra historien Dengang var valgloven anderledes, og der var valg i enkeltmandskredse. Og indtil for godt 100 år siden, var det en højremand, der blev valgt i Slagelse-Korsør kredsen. Siden blev det anderledes og kredsen har givet valg til mange socialdemokratiske folketingsmedlemmer gennem årene. Vi har tidligere omtalt den røde godsejer, men Slagelse har haft en anden mindst lige så legendarisk person, kommunisten Viggo Marker, der i en menneskealder, ja næsten flere, deltog aktivt i det politiske liv. I 1995 fik Viggo Marker ordet i S-Posten til en hyldest til Lis Tribler (på det tidspunkt var Socialdemokratiet i opposition, mens den (dengang) konservative Jens Jørgensen var borgmester. Viggo Marker skrev således: Utroligt hvad den pige hun orker, medens mændene ligger og snorker, hvem sidder så og skribler? Det gør Lis Tribler! Jens han er lille og voven, men Lis kan ta ham fra oven. Jens han vil privatisere. Men Lis siger: Stop ikke mere. Forholdet mellem Socialdemokratiet og kommunisterne har ikke altid været præget af den store varme. Derfor var det heller ikke uden problemer, da det tidligere kommunistiske byrådsmedlem, Bodil Knudsen, i 1992, efter at have været løsgænger i byrådet i et par år, besluttede sig til at blive medlem hos socialdemokraterne. Men selv om nogle var meget imod det, blev Bodil på generalforsamlingen i 1992 godkendt som medlem af Socialdemokratiet. Og det viste sig at blive en stor gevinst. Bodil Knudsen har igennem årene ydet en yderst flittig, kompetent og engageret indsats som byrådsmedlem og udvalgsformand. I mange årtier har Slagelse været regeret af socialdemokraterne. Og mange tænker sikkert på Slagelse som en socialdemokratisk kommune. Men sådan har det ikke altid været. Går vi tilbage til den tid, da den socialdemokratiske partiforening blev stiftet, var Slagelse faktisk en af Højres solide højborge. Vi kan trække vort eget læs her. La Jens rejse over til Esbjerg. Der kan han følges med Benny. For Ribus, det er der spænd i. Det er flot når Jens han dribler, men målene, dem laver Lis Tribler. Mændene ofte er sure. De vil køre i den gamle skure. Vi kan ikke stå stille og træde - vil vi have fremskridt til fælles glæde, må vi hen hvor ideerne pibler. Det bliver altså Lis Tribler. Og det blev som bekendt Lis Tribler efter at Socialdemokraterne efter kommunevalget i 1997 atter kunne danne regering i Slagelse. Vi kan så efterfølgende konstatere, at Lis har været borgmester i både det 20. og det 21. århundrede samt i to kommuner, den gamle Slagelse Kommune og den ny Slagelse Storkommune. 8 S-Posten jubilæumsnummer

9 Ingen fest uden sange Man kan undertiden blive spurgt om, hvad der er typisk dansk. Hvis man skal nævne noget rigtig typisk dansk, må det blive lejlighedssange. Det er et meget dansk fænomen, at når man holder en fest, er der altid en eller flere, der har skrevet en sang hertil. Således også i vores partiforening, hvor der var sange til både 100 års og 110 års jubilæumsfesterne. Her har vi den sang, der blev sunget ved 100 års jubilæet. Melodien er selvfølgelig Når jeg ser et rødt flag smælde. Vi vil ønske held og lykke for partiets ve og vel Alle må være med til at bygge vores fremtid, og skabt af os selv. Vi skal stå solidarisk i striden om end den bliver bitter og hård Vi vil ha det i tanken hele tiden, indtil atter ved målet vi står Når de røde faner smælder over Slagelse, vor by, er det klart for os alle det gælder at socialdemokrater på ny her i dag har en grund til at feste, for partiet bli r hundrede år det vil stadigvæk kæmpe for det bedste, det vil værne om arbejder kår Det var mænd der kunne kæmpe der er skyld i denne dag, deres kampånd, den ku ingen dæmpe tappert stred de for arbejdets sag. Første formand der kom her i staden var Hr. Andersen, skomagersvend, han var med li fra starten og balladen for socialdemokratiet, men F.A. ville ha en fane af en helt bestemt kulør, scocialistrød han bragte på bane uha nej, sa en vis redaktør. Men præcis som i masser af sager, Fred rik vandt sig en sejr på ny i såvel kamp som fest vi derfor flager med en farve, der hævder vort ry Fem borgmestre har vi nået at få valgt i vores by, Og når Åge, som jeg har forstået, holder op, skal vi vælge en ny. Hver en borgerlig tror på og venter at Borgmesteren bli r én af dem, stå nu fast, så de færre stemmer henter så bli rfremtiden ikke så slem S-Posten jubilæumsnummer. 9

10 Slagelse i perioden 1998 til 2009 Af borgmester Lis Tribler Her på tærsklen til en fjerde periode som borgmester i Slagelse Kommune vil jeg kaste et blik tilbage på 12 begivenhedsrige år. De første 8 år i spidsen for den Gamle Slagelse Kommune og de fire sidste år som borgmester i den nye Slagelse Kommune - sammenlagt af Hashøj, Skælskør, Korsør og Slagelse. Valget i 1997 var et gyservalg, men det lykkedes heldigvis at vælte Jens Jørgensen efter blot fire år. Optællingen på valgaftenen gav skiftevis flertal til de borgerlige og os. Men da Antvorskov valgdistrikt som det sidste indløb, sejrede vi sammen med SF. Et nervøst SF, som tre uger før valget kom for sent med anmeldelsen af fælles valgforbund, hvorfor vi var meget bange for, hvilke konsekvenser det fik. Ved fintællingen dagen efter viste det sig, at kun 21 stemmer skilte de to blokke. De første otte år var i høj grad præget af den store skoleudbygningsplan, som moderniserede og udbyggede skolerne for den nette sum af 200 millioner kroner. En ambitiøs plan, som gav skolerne de fysiske rammer til en høj faglig undervisning. I takt med at beskæftigelsen steg, steg også behovet for pasning. Der blev udbygget med flere vuggestueog børnehavepladser og for at tilgodese forældre med aften- og nattevagter, åbnede vi en døgnbørnehave. Også Skolefritidsordningerne oplevede en større søgning og der blev bygget ved samtlige skoler. I 2000 blev der indgået en aftale med Vestsjællands Amt om at anlægge den længe ventede omfartsvej vest om Slagelse. ( Den var aftalt færdig i 2006, men Amtet manglede penge og der kom en strukturreform i vejen). Som opfølgning på renoveringen af boligerne i Ringparken igangsatte byrådet en stor boligsocial indsats i området. Der blev ansat en beboerrådgiver og igangsat en lang række initiativer, som skulle højne kvaliteten af boligområdet. Miljøet kom højere på den politiske dagsorden og der blev iværksat en række grønne initiativer under sloganet Fej for egen dør. Kloakrenoveringerne tog fart og der blev investeret millioner af kroner i nye og renoverede kloaker. Slagelse blev i perioden synlig for alle ikke kun regionalt men også nationalt og internationalt via Slagelse Forenede Håndboldklubber. Deres satsning på at få Anja Andersen som træner og ambitionen om at vinde store internationale trofæer lykkedes og placerede Slagelse i manges bevidsthed. I hele perioden led kommunen under den skæve udligning, som år for år gav til de rige og tog fra de fattige kommuner, men vi klarede os, indtil det endelig lykkedes at få ændret udligningen i forbindelse med struktur- og opgavereformen. På ældreområdet fortsatte vi nybygningen og ombygningen af kommunens plejehjem så alle opfyldte nutidens krav. Der blev ligeledes bygget en del ældreboliger samt et seniorbofællesskab. Som eksempler fra handlingsplanen kan nævnes udvikling af bymidten, etablering af Trelleborg Golfklub, Inlinerbanen i Herrestræde samt udbygning af Kina/ Japanvej. 10 S-Posten jubilæumsnummer

11 Diskussionerne om en struktur- og opgavereform begyndte i 2002 og regeringen nedsatte en strukturkommission. I sommeren 2004 blev der fremsat lovforslag om de fremtidige kommunestørrelser og opgavefordelingen mellem kommunerne, regionerne og staten. I marts 2005 blev sammenlægningerne godkendt og forberedelserne til at lægge Korsør, Skælskør, Hashøj og Slagelse sammen tog fart. Et nyt Danmarkskort tog form med 98 Kommuner og 5 Regioner. Perioden fra 2006 til og med 2009 har været præget af det kæmpe arbejde, der fulgte i reformens kølvand. 31 byrådsmedlemmer skulle sammen med medarbejdere driftsharmonisere samtlige serviceopgaver, opbygge nye kulturer og udarbejde nye politikker på samtlige kommunale områder. Det har været en kæmpe opgave, men også en udfordring som det kun er få forundt, at være en del af. Slagelse kommune gik som en af de første kommuner fra sammenlægning til udvikling ikke mindst ved den ændring af den administrative organisation, som vi gennemførte, som en af de første kommuner i landet. Det er inden for det sidste halve år lykkedes Slagelse Kommune at få del i statslige puljer til breddeidræt, ny færge, partnerskab omkring integration, støjafskærmning langs motorvejen og infrastruktur. Nordeafonden har derudover doneret 36 millioner til en gang-, cykel- og ridesti døbt Fodsporet på den nedlagte jernbane mellem Slagelse og Næstved. Her i december 2009 vedtager Slagelse Byråd en ny samlet kommuneplan, som giver retningen og synliggør udviklingspotentialet for vore tre købstæder, vore 100 landsbyer/landdistrikter samt vore øer. For at højne uddannelsesniveauet har Byrådet nedsat et uddannelsesråd, som har det mål at gøre Slagelse til uddannelsesby nr.1 i Region Sjælland. I denne periode er det lykkedes at få en afdeling af Syddansk Universitet til Slagelse ved fusionen af handelshøjskolen med Syddansk Universitet. I skrivende stund er det vedtaget i folketingets trafikudvalg at staten bygger den vestlige omfartsvej fra Kalundborgvej helt til Harrested ved en ekstra bevilling på 109 millioner kroner til 2. etape. Vejen vil stå færdig i Fremtidsperspektiverne for Slagelse Kommune er gode. Vi har en fornuftig økonomi og har udsigt til 900 nye arbejdspladser i forbindelse med udbygningen af Slagelse Sygehus. Lis Tribler S-Posten jubilæumsnummer 11

12 Der er brug for Socialdemokratiet. Af Svend Aage Christiansen Samme overskrift brugte jeg i mit indlæg i S-postens jubilæumsnummer ved partiforeningens 100 års jubilæum. Der var brug for socialdemokraterne i 1885 og Der er brug for partiet i 2010, dette i meget høj grad. Egoismen har de senere år sneget sig ind i og på den danske befolkning, imod medmenneskelige hensyn og forståelse for andres situation, har egoismen næsten stormet frem. Partier med en hel anden grundholdning end vores, har solgt sig til befolkningen ved lån i vores partiprogram og dermed opnået en styrke de ikke har fortjent. Der er brug for et parti (vores) som står for solidaritet og humanisme, vi har brug for en politik, hvor de bredeste skuldre bære de tungeste byrder. Fordeling af samfundsskabte goder skal ikke tilfalde de snu og smarte, men være til gavn for alle. Lokalt her i Slagelse har vi her i november 2009 fået genvalgt vores Socialdemokratiske borgmester. Kommunens første kvindelige borgmester blev genvalgt og kan fortsætte sit virke i en ny 4 årig periode, som er hendes 4. Vi går ind i jubilæumsåret med 5 byrådsmedlemmer fra vores partiforening Lis Tribler, Helle Blak, Emine Koca, Bodil Knudsen og Kurt Rasmussen samt Steen Bach Nielsen som regionsformand. Med indstilling fra vores partiforening har vi John Dyrby Paulsen i Folketinget på en vigtig post som forsvarsordfører. Jeg vil til afslutning af mit indlæg genbruge samme afslutning som i 1985, det er desværre blevet aktuelt igen, så med ændring af årstallet, vil jeg slutte som følger, jeg citerer: 125 år er lang tid, men udviklingen de senere år med sociale nedskæringer og den store arbejdsløshed, samt vanskelige forhold for de svageste grupper, viser, at der er brug for Socialdemokratiet. Vi har en pligt overfor den opvoksende ungdom. Alle må sikres uddannelsesmuligheder og arbejde og ingen må af økonomiske årsager være hindret i at deltage i fritidsaktiviteter. Der er brug for et stærkt Socialdemokrati til gavn for befolkningen både på lands- og lokalt plan. Citat slut. Slagelse partiforening har desuden fået valgt 3 kvinder. Ligestillingen må siges, at have slået igennem i vores partiforening. Slagelse partiforenings bidrag til storkommunens samlede Socialdemokratiske opstillingsliste var 4 kvinder og 4 mænd. Dertil kan så bemærkes at foreningen i flere år havde kvindelig formand, Lotte Hansen, samt det lokale LO s formand også er en kvinde, Anne Knudsen, så det må konkluderes, at vi lokalt lever op til ligestilling. 12 S-Posten jubilæumsnummer

13 1985: Den socialdemokratiske patiforening i Slagelse kan fejre sit 100 års jubilæum. Steen Bach Nielsen vælges som borgmester og efterfølger fra 1. januar 1986 Aage Nørgaard, der har regeret siden Et ikke særlig heldigt år for socialdemokraterne i Slagelse. Ved byrådsvalget i november går de borgerlige partier af med sejren, og de næste 4 år er den (dengang) konservative Jens Jørgensen borgmester Så skinner solen atter på Slagelses socialdemokrater, der efter byrådsvalget atter kan tegne sig for borgmesterposten og regeringsmagten efter et borgerligt intermezzo på 4 år. Ny borgmester er Lis Tribler, og vi kan bryste os af, at vi som en af de meget få danske kommuner har en kvinde på borgmesterposten I perioden fra 1998 til 2001 blev den første erhvervspolitik vedtaget og en 10 punkts handlingsplan opstillet og gennemført med henblik på at øge erhvervsudviklingen i Slagelse. Årstal, begivenheder og navne 1999 Tage Petersen har 25 års jubilæum som byrådsmedlem, Tage Petersen har været formand for flere stående udvalg og en lang række år 1. viceborgmester januar træder den seneste kommunalreform i kraft, og storkommunen Slagelse, der nu foruden selve Slagelse består af de tidligere Hashøj, Korsør og Skælskør kommuner er en realitet. Indbyggertallet er nu godt , og Slagelse er dermed en af landets største kommuner. Der er 5 socialdemokratiske partiforeninger i kommunen, Slagelse, Hashøj, Korsør, Boeslunde og Skælskør 2009 Atter et valgår. For første gang skal der på normal vis vælges nyt byråd i den ny Slagelse kommune, der endnu engang bliver en rød kommune med Lis Tribler som borgmester. 12 socialdemokratiske og 4 SFmandater sikrer det røde flertal til tænderskærende ærgrelse for den borgerlige opposition, anført af Venstre, der har ført en intensiv og dyr valgkamp. Nævnes skal det også, at den tidligere borgmester Steen Bach Nielsen samtidig gør politisk come-back som Regionsformand i Region Sjælland. S-Posten jubilæumsnummer 13

14 Status på 125 år som partiforening. Af formand Finn Schou-Larsen I forbindelse med et jubilæum er det en god anledning til at gøre status over den aktuelle situation for Socialdemokratiet i Slagelse og især for Slagelse Partiforening. Jeg er glad for at konstatere, at der fortsat er god opbakning fra medlemmerne. Slagelse Partiforening er fortsat den største i Slagelse Kommune. Vilkårene for den politiske indflydelse er efter sammenlægningen af de 4 gamle kommuner Slagelse, Korsør, Skælskør og Hashøj ændret på visse områder. Det gælder især valgkampe til kommunevalg og det løbende samarbejde med A-gruppen i Slagelse Byråd. På disse 2 væsentlige områder er det nu Fællesledelsen, der har ansvaret. Fællesledelsen vil fremtidig være sammensat af repræsentanter for 3 partiforeninger, nemlig Slagelse Partiforening, Korsør Partiforening og Skælskør Partiforening. De 2 mindre partiforeninger, Hashøj Partiforening og Boeslunde Partiforening ophører formentlig efter afholdelse af deres respektive generalforsamlinger i foråret 2010 og medlemmerne overgår efter eget ønske til en af de fortsættende foreninger. Nogle har spurgt, hvorfor de 3 fortsættende foreninger ikke lægges sammen til én forening. Min vurdering er, at der i øjeblikket ikke er basis herfor. Foreningerne fungerer meget forskelligt og det skal man respektere. Fremtiden må vise, om der senere skulle opstå interesse herfor. Sammenlægningen af de 4 gamle kommuner har tydeligt vist, hvor svært det er at få fælles fodslag både i den politiske verden og i den kommunale administration. 14 S-Posten jubilæumsnummer Denne forskel i kultur og traditioner gør sig også gældende i partiforeningerne. Den netop overståede valgkamp, hvor Socialdemokratiet fik 12 mandater, men mistede 1 mandat i Slagelse Byråd, viser tydeligt, at vi skal blive bedre til at forklare vores politik. Vi skal også blive bedre til at føre en fælles valgkamp, og må ikke forfalde til at føre sognerådspolitik. Måske kan det under visse omstændigheder give nogle ekstra stemmer, men det forvirrer vælgerne, så de kommer i tvivl om hvor de har Socialdemokraterne. Jeg kan derfor ikke stærkt nok opfordre til, at vi finder fælles fodslag i partiet. Frem til den næste valgkamp vil vore politiske modstandere sætte alle sejl til for at vippe os af pinden. Det er deres demokratiske ret at forsøge på det, men det er sandelig også vores demokratiske ret at søge at forhindre det ved at vi fører en ansvarlig og socialt retfærdig politik, så vælgerne bliver klar over, at det er klogt at satse på Socialdemokraterne. Vi har nu fire år til at vise, hvordan socialdemokratisk politik er til gavn for kommunen og dens befolkning. I den forbindelse kan vi på det lokale plan glæde os over, at Slagelse Partiforening er repræsenteret med samme antal kandidater som hidtil: Borgmester Lis Tribler, Bodil Knudsen, Helle Blak, Emine Koca og Kurt Rasmussen. Samtidig blev Steen Bach Nielsen valgt til formand for regionen. Slagelse Partiforening kan derfor være stolt af, at vi både har en borgmester og en regionsformand i vor midte de næste 4 år. Stort til lykke med valget, og god vind de næste 4 år. Jeg vil slutte mine bemærkninger med at ønske Slagelse Partiforening til lykke med 125 års jubilæet og håbe, at bestyrelsen fortsat vil arbejde for, at vi altid står som en samarbejdspartner, der på demokratisk vis søger at få størst mulig indflydelse med troværdigheden i behold.

15 Slagelse Partiforening Invitation Januar 2010 Vi fylder 125 år og inviterer i denne anledning til reception mandag den 8. februar 2010 på dagen, hvor det præcis er 125 år siden vores forening blev stiftet. Det skal naturligvis fejres, og det bliver det. Lørdag den 6. februar om aftenen holder partiforeningen et festarrangement med spisning og musikalsk underholdning for medlemmer og indbudte gæster. På selve 125 års dagen, mandag den 8. februar 2010, afholdes der fra kl reception i AOF s nyindrettede lokaler i det gamle telefonhus. Indgang via porten ud mod H.P. Hansens Plads. Til receptionen indbyder vi gode venner og samarbejdspartnere til et par hyggelige timer. Skulle man have lyst til at give en gave, ønsker vi os ikke vin eller lignende, men gerne et kontant bidrag. Vi vil bl.a. bruge pengene til uddannelsesaktiviteter m.v. for medlemmerne, herunder unge mennesker der kunne tænke sig at deltage i den politiske udvikling i Slagelse Kommune. Finn Schou-Larsen Formand

16 Invitation til medlemmerne. Slagelse Partiforening Januar 2010 Socialdemokraterne i Slagelse har 125 års jubilæum i Dette fejres med en jubilæumsmiddag Lørdag, den 6. februar 2010 kl I Slagelsehallen, Parkvej 33, Slagelse, hvor Karsten Kupiec leverer musikken. Festmenu: Velkomstdrink Forret: Hvidvinsdampet laks pyntet m/rejer, kaviar, asparges og dressing, dertil kuvertbrød. Hovedret: Kalvesteg stegt som vildt med hvide/franske kartofler, tyttebær og waldorfsalat. Dessert: Hjemmebagt brownie med frisk frugt og vanillecreme Kaffe m/småkager Natmad: Ungarsk gullaschsuppe, dertil kuvertbrød Pris: Middag incl. drikkevarer under middagen, kaffe og natmad er pr. person kr. 125, idet partiforeningen giver tilskud. Tilmelding: Bindende tilmelding senest mandag den 25. januar 2010 kl til kasserer Tom Månsson på telefon eller på mail Samtidig bedes beløbet kr. 125 pr. person indbetalt i Arbejdernes Landsbank reg. nr. 5356, kontonummer Når betalingen er registreret fremsendes adgangsbillet(ter). Vi håber, at mange af jer vil være med til at fejre 125 års jubilæet, så tilmeld dig med det samme og som nævnt senest den 25. januar 2010 kl

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse Socialdemokratiet i Århus Kommune et helt århus - hvordan?...3 børn og unge...4 kultur og borgerservice...5 sociale forhold og beskæftigelse...6

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Nytårshilsen fra formanden

Nytårshilsen fra formanden december 2014 Nytårshilsen fra formanden Kære socialdemokrater Vi forlader snart 2014, og jeg vil derfor gerne sige jer alle tak for et godt år. Det har været et år, hvor en desværre decimeret S- gruppe

Læs mere

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost.

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost. Forret: Hovedret: Dessert: Natmad: Menuen: Laks med æggestand Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs Citron fromage Rugbrød og boller med pålæg og ost. 1931 Hertil kan købes diverse

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere Demokratiløb Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren Kuverter Blyanter og farver Kort til antal indbyggere Hale til halefanger Kort hvor der skal indtegnes kommune grænser

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Til stede fra bestyrelsen var: Finn Hjarding, konstitueret formand, Lis Sorth, baneudvalgsformand, Pia Jensen, motionistformand,

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

V gør fattige børn fattigere

V gør fattige børn fattigere Marts 2015 V gør fattige børn fattigere f Sine Heltberg, folketingskandidat (S) Frederiksberg Venstre vil skære i forældres kontanthjælp, hvilket gør familien fattigere. Men sagen er åbenbart så vigtigt

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Politik for repræsentation mv.

Politik for repræsentation mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Politik for repræsentation mv. I det følgende redegøres for Københavns Kommunes politik for repræsentation m.v. Politikken fastsætter

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 1 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 Bestyrelsens beretning for året 2014 til generalforsamlingen den 10. januar 2015. Indledning. Kære medlemmer. Det er nu 7. gang jeg står her på en ordinær

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007 Der er langt fra Lejre til Grækenland Men både politikere i Grækenland og Lejre kan godt lide at bruge penge og så lade de andre betale. I bund og grund er det jo det vi politikere gør. Vi kræver ind,

Læs mere

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden:

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden: Referat af FU-Møde 8. oktober 2009 Dagsorden: Deltagere: 1. Organisatorisk 2. Siden sidst 3. Regnskab 4. Ansøgninger 5. FSU s turneringer 6. IT 7. Juniorområdet 8. Evt. Benny Brinch, Poul Jacobsen, Hans

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder ***

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Venstre havde et historisk godt valg. 947.725 danskere satte deres kryds ved Venstre og gav os

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

»Der har været krummer og kræfter i vores borgmestre«

»Der har været krummer og kræfter i vores borgmestre« »Der har været krummer og kræfter i vores borgmestre«chr. Iversen (1877-1962)... som det blev konstateret i den»gamle«købstadshistorie fra 1970 erne. Socialdemokraten Chr. Iversen virkede desuden som en

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af rådets beretning 3. Fremlæggelse af rådets handlingsplan 4. Fremlæggelse

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere