N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12."

Transkript

1 Referat af s generalforsamling den 10.maj 2012, kl , på Horsens rådhus. 28 deltagere. 17 kommuner var repræsenteret Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen, Horsens, valgtes. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. en, Roland Rasmussen, Kolding, bød velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12. Ved sidste generalforsamling lykkedes det ikke at få en fuldtallig bestyrelse, idet det ikke lykkedes at få besat begge poster som suppleanter. RR nævnte i den forbindelse, at suppleanterne deltager i bestyrelsesarbejdet på samme måde som resten af bestyrelsen. I det forløbne år har Helle Mærsk fra Odense måttte forlade bestyrelsesarbejdet, da hun i forbindelse med ændrede arbejdsopgaver ikke længere syntes hun kunne afse tid til bestyrelsesarbejdet. Roland takkede i den forbindelse for det udførte arbejde. RR berettede om årets 5 bestyrelsesmøder, heraf et møde afviklet som et to-dages møde, hvor bestyrelsen har mulighed for at drøfte bestyrelsesarbejdet fremadrettet, ligesom der også er bedre mulighed for socialt samvær som en vigtig del af et velfungerende bestyrelsesarbejde. en konstaterede, at 89 kommuner nu er medlem af foreningen, idet Lemvig kommune har meldt sig ind i Der er i det forløbne år udsendt 2 nyhedsbreve. Roland Rasmussen orienterede om de i årets løb afholdte 3 temamøder, om ITS, om risikotræer, og om lokale trafiksikkerhedskampagner. Foreningen råder over et meget stort kartotek med mail-adresser på vejteknikere i kommunerne og det er glædeligt, når folk melder tilbage med mailadresser på nyansatte, sagde formanden. P.g.a. vanskeligheder med at ajourføre listen med de rette personer, opfordrede formanden til, at hver kommune udpeger en kontaktperson til foreningen. I det seneste nyhedsbrev er kommunerne således opfordret til at tilmelde en kontaktperson til foreningen.

2 Baggrunden for bestyrelsens ønske om kontaktpersoner er bl.a., at opnå en tættere kontakt til medlemmerne. at øge muligheden for at kunne fremsende konkrete forespørgsler. at sikre nyansatte orientering om foreningen at fremme etablering af lokale netværk. Der sker mange ting i kommunerne, som det kunne være interessant at kende omfanget af. Alene det at kunne sende en liste ud over de medlemmer/kolleger der er interesseret i samme emner, vil vi anse som en gevinst for kommunerne. Ofte er det jo økonomien og lovgivningen, der afgør, hvilken retning vi bevæger os i, sagde RR. I øjeblikket er det bestyrelsens opfattelse, at det bl.a. er funktionsudbud af asfaltarbejder og udskiftning af gadelys til LED armaturer, der spøger i vejforvaltningerne, sagde formanden. Medlemmer, der ønsker at fungere som kontaktperson, opfordredes til at melde dette til formanden. Ud over at arbejde med kontaktpersoner i kommunen, er bestyrelsen i gang med at modernisere foreningens hjemmeside, herunder nyt layout for nyhedsbreve og indbydelser til temamøder. RR omtalte bestyrelsesmøderne som afviklet i en god atmosfære, og at der er blevet lavet et godt stykke arbejde. Vi har sekretariatshjælp, men bestyrelsesmedlemmernes arbejde i foreningen udføres jo samtidig har deres normale arbejde, og det giver en naturlig begrænsning i aktiviteterne. RR orienterede om, at SAMKOM har en repræsentant i bestyrelsen. Anette Jensen har været foreningen en stor hjælp, bl.a. via sit netværk som ansat i Vejdirektoratet. KVF har følgende repræsentationer: 1 medlem i KTCs faggruppe, Veje, Trafik og Trafiksikkerhed, 1 medlem i Vej-EU's bestyrelse, 1 medlem i vinterudvalget, 1 medlem, Vejforums repræsentantskab og organisationsgruppe,

3 3 medlemmer, Vejforums faggruppe, 1 medlem, NVF, 1 medlem, SAMKOM styregruppe, og 1 medlem, Dansk Vejhistorisk selskab. I det forløbne år har foreningen deltaget i en arbejdsgruppe vedr. SAMKOM projekt om Kommunal vejdrift. Der har på nuværende tidspunkt i 2012 været afholdt godt besøgte temamøder om gravetilladelser og ledningsgrave. Bestyrelsen arbejder lige nu med temamøder om Veje og vandløbskrydsninger. Vejbelysning udfasning af kviksølv-pærer, evt. suppleret med overdragelse af gadelys på private fællesveje. Klimaforandring. Forvaltningslov / vejlove. Betalingsparkering / p-kontrol. Stiklassificering. Opsætning af færdselstavler generelt. Kommunal vejdrift. Muligheder og konsekvenser. Indbydelser til TEMA-møder sendes pr. mail, og kan også ses på KVF s hjemmeside. I den forbindelse rettede formanden en tak til de kommuner, der velvilligt har stillet lokaler m.m. til rådighed til afvikling af TEMA-møder. På foreningens hjemmeside kan man finde kalenderen, hvor man kan se foreningens aktiviteter, herunder bestyrelsesmøder, og diverse materialer fra temamøder. RR opfordrede medlemmerne til at fremkomme med ønsker eller forslag til emner til nye TEMA-møder. Til sidst takkede formanden Horsens Kommune for dagens arrangement på rådhuset, herunder deltagelse i planlægningen af årsmødet. ens beretning blev godkendt. Pkt. 3. Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag.

4 Pkt. 4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse Pkt. 5. Orientering om budget og kontingent. Pkt. 6. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Regnskabet, der kan ses på foreningens hjemmeside, blev godkendt. Foreningens kasserer orienterede om budgettet, der i sin helhed kan ses på hjemmesiden. Uændret kontingent. Som formand valgtes Roland Rasmussen, Kolding. Til bestyrelsen blev følgende genvalgt: Helle Schou, Frederiksberg Poul Erik Kristoffersen, Randers, og nyvalgt blev Thomas McCulloch, Vejen. Som suppleanter nyvalgtes (for eet år) Stig Haumann Langsager, Odense, og Helle Lunding Møller, Ikast-Brande. Pkt. 7. Valg af revisorer og revisorsuppleant Som revisorer genvalgtes Peter Raaschou, Slagelse, og nyvalgt blev Mogens Balleby Dahl, Ringkøbing-Skjern. Som revisorsuppleant valgtes Niels C. Mikkelsen, Horsens. Pkt. 8. Kommende årsmøde Slagelse tilbød at medvirke ved årsmøde Bestyrelsen vil på hjemmesiden snarest muligt orientere om tid og sted for næste årsmøde. Pkt. 9. Foreningens faglige virke og nærmeste mål Roland Rasmussen gennemgik foreningsvedtægternes indhold om foreningens hovedaktiviteter : Understøtte kollegiale netværk gøres i det omfang, vi modtager henvendelser. Vi skal skabe synlighed om og etablere samarbejde med eksisterende ERFA-grupper og netværk, og arrangere eller støtte konference- og seminaraktiviteter inden for det vej- og trafiktekniske område. Vi er bl.a. med til at planlægge vejsektorens største arrangement, nemlig Vejforum, som holdes hvert år på Nyborg Strand. Vi skal arrangere temadage, deltage i og øve indflydelse på debatten om vej- og trafiksektoren, og påvirke udformningen af kommende love, cirkulærer o.l. Vi udpeger medlemmer til deltagelse i udviklingsaktiviteter, såsom vejregler, NVF, udviklingsprojekter, SAMKOM og lign. Deltagelse i metodeudvikling inden for den vej- og

5 trafiktekniske sektor gøres via de grupper, vi er repræsenteret i. Vi skal også informere i relevante fagtidsskrifter. Det har vi arbejdet hårdt med i de sidste år, men må konstatere, at den opgave har vi endnu ikke formået at løfte. Vi må konstatere, at hvis vi skal deltage i dette, kræver der hjælp udefra, sagde Roland Rasmussen. Foreningens hovedopgave ud over ovenfor nævnte, må være at skabe netværk mellem de kommunale vejteknikere, samt tilføre disse viden/ ny viden om hvad der sker af nyt inden for vejområdet, og det gør vi ved de normale eftermiddagsarrangementer. Der har længe været fokus på at sikre foreningen et økonomisk råderum, hvilket jf. regnskabet kan konstateres at være til stede. Pkt. 10. Eventuelt. Lene Krull opfordrede til at fremkomme med ønsker til emner for fremtidige TEMA-møder Følgende emner fremkom : a. VVM-screening for vej-ingeniører, b. vejbelysning (udfasning af kviksølv-lamper LED), c. erfaringer fra hastighedszoner (40 km/t) set i relation til uheldsstatistik, treafikberegninger, d. fremme af cykeltrafik (styring af trafikudviklingen, skal vi bestemme, eller skal vi bare give efter og lægge asfalt overalt (mobilitetsberegning, set bl.a. i relation til sundhed og adfærdspåvirkning), e. lokal afledning af vejvand (forsøgsprojekt i Vejle). Mødet afsluttet kl For referatet : Hans Ole Hede

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere.

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 10. juni 2012, kl. 10.00 på Sinatur Skarrildhus, Herning

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 10. juni 2012, kl. 10.00 på Sinatur Skarrildhus, Herning Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 10. juni 2012, kl. 10.00 på Sinatur Skarrildhus, Herning Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1 Marts 2013 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Martin Andersen, Sølvgade 26, 4840

Læs mere

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Torsdag den 14. marts 2013 kl. 19.30 på Usserød Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag:

Læs mere

Generalforsamling 29. sept. 2014

Generalforsamling 29. sept. 2014 Generalforsamling 29. sept. 2014 Peter Eigenbroths oplæg til debatmødet før den egentlige generalforsamling. Udvikling Han Herred har været mere aktiv i år, end vi kunne prale af sidste år. Med støtte

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere