februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark"

Transkript

1 121 februar 2010 Velkommen til årsmøde 2010 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

2 RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange årligt i et oplag på ca. 500 stk. Henvendelser om tegning af abonnement (kr. 100 årligt), udbringning af bladet, person- og adresseændringer m.v. rettes til foreningens forretningsfører. Hegnsyn, kommunale forvaltninger og andre opfordres til at gemme bladene og evt. senere gøre brug af dem som opslagsværk. Register over bladenes indhold forefindes i blad nr. 81 herefter én gang årligt. Bladet layoutes og trykkes hos Slagelsetryk, Rosengade 7C, 4200 Slagelse. Redaktør og ansvarlig i henhold til presseloven: Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning, tlf Indholdsfortegnelse Fra formanden side 3 Adresser og oplysning om honorarer m.v. side 5 Tilmelding til Årsmøde 2010 side 6 Indkaldelse til generalforsamling 2010 side 7 Årsregnskab 2009 og Budget 2011 for foreningen side 8 Vedtægter for foreningen side 11 Husk statistik m.m. side 14 Register i kronologisk orden for Ret & Skel, årgang 2009 side 16 Emneregister for Ret & Skel, årgang 2009 side 17 Program for Årsmødet 2010 side 18 2

3 Fra formanden Godt nytår og velkommen til de nye Hegnsyn! Det nye år 2010, har indtil videre vist sig som et år med en rigtig vinter, der sikkert ikke har givet meget arbejde til Hegnsynene endnu. Der er en særlig feststemning over at kunne byde velkommen til de nye Hegnsyn og til det arbejde, som skal finde sted i de næste fire år. Jeg ser frem til fire spændende år, hvor Hegnsynene viser, at man kan levere varen til gavn for borgerne og samfundet. Mange af jer er formentlig genudpegede, men det er mit indtryk, at der denne gang er udpeget en hel del nye hegnsynsmedlemmer. I nogle kommuner er der gået politik i udpegningen, så dygtige og erfarne hegnsynsmedlemmer ikke er genudpeget. Men for alle såvel gamle som nye, skal I vide, at foreningen står til rådighed med støtte til arbejdet. Foreningen af Hegnsyn har allerede afholdt ét begynderkursus på Vissenbjerg Storkro her i februar måned, hvor tilslutningen har været endog meget stort. Bestyrelsen såvel som foreningens rådgivere og Direktoratet for FødevareErhverv, vil også løbende stå til rådighed for spørgsmål i forbindelse med det daglige arbejde. Nogle af de nye hegnsynsmedlemmer har spurgt efter hjælpematerialer. I denne forbindelse kan jeg henvise til foreningens hjemmeside hvor man vil kunne finde de nødvendige hjælpeværktøjer, ligesom man kan finde alle foregående numre af Ret og Skel, fra 2003 og frem til dette blad. Det er vigtigt for mig, som formand for Foreningen af Hegnsyn, at pointere vigtigheden af kontinuitet og samspil mellem hegnssynsmedlemmerne og sekretærerne. Dette har stor betydning for de resultater og det omdømme Hegnsynene opnår i udpegningsperioden. Alle, der har indflydelse, skal medvirke til at hegnsynsmedlemmerne, nye som gamle, bliver klædt så godt på som muligt til at vejlede, lave forlig og kendelser. Som hegnsynsformand kan jeg foreslå at man, for evt. at fastholde kontinuiteten, indkalder til et farvel/goddag møde her i begyndelse af året, med såvel tidligere som nye hegnsynsmedlemmer og sekretærer. Formålet er at sikre en glidende overgang, samtidig med at man 3

4 får skabt et godt samarbejde omkring de sager, der ligger i overgangen. Som nævnt andet sted i bladet, afholder Foreningen af Hegnsyn årsmøde den 26. og 27. marts 2010 på Christiansminde Kursuscenter ved Svendborg. Årsmødet, hvor der samtidig holdes generalforsamling i foreningen, er stedet, hvor hegnsynsfolk fra hele landet mødes, for sammen med kolleger at høre om hegnsynsforhold og drøfte konkrete sager, som man arbejder med derhjemme. Da vi starter på en ny fire års valgperiode, vil der på generalforsamlingen være valg af bestyrelse på dagsordenen. Hele bestyrelsen og suppleanter, inklusiv formanden, er på valg. Af de nuværende medlemmer af bestyrelsen er kasserer Jørgen Nielsen, Svendborg Kommune, sekretær Preben Andersen, Nørre Djurs Kommune, formand Jens Ernst Nielsen, Ikast-Brande Kommune alle genudpeget som hegnsynsformænd og villige til genvalg til bestyrelsen. Næstformand Mogens Peulicke, Helsingør Kommune, samt vores uddannelsesmand Halfdan Nørgaard-Mortensen, Roskilde Kommune er ikke genudpeget som hegnsynsmedlemmer. Der skal derfor foreslås mindst to nye medlemmer til bestyrelsen, og skal vi følge traditionen, bør det være to fra Sjælland. Jeg opfordrer derfor medlemmer, der måtte ønske at gøre et stykke arbejde for foreningen, og som har lyst til at stille op til valg til bestyrelsen, om at gøre opmærksom på dette. Med ønsket om en fortsat god vinter, skal jeg opfordre alle - også sekretærer - til at deltage i årsmødet 2010 på Christiansminde Kursuscenter med udsigt over det smukke Svendborgssund. Jens Ernst Nielsen SYNSPUNKTER OG DEBAT Fat papiret og giv dit besyv med! Skriv om forslag, kommentarer eller hverdagserfaringer, som kan være andre til nytte. Læserindlæg til RET & SKEL indsendes til redaktøren. Skriv med blokbogstaver, på maskine eller PC og send gerne en diskette eller mail til: 4

5 Foreningen af hegnsyn i Danmark Gedhusvej Bording Tlf Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Best.medlem: Jens Ernst Nielsen, Ikast-Brande kommune Gedhusvej 17, 7441 Bording. Tlf Mogens Peulicke, Helsingør kommune Rønnevænget 18, 3070 Snekkersten Tlf Jørgen Nielsen, Svendborg kommune Traverskiftet 31, 5881 Skårup. Tlf Preben Andersen, Nørre Djurs kommune Egevej 22, 8500 Grenå Tlf Halfdan Nørgaard-Mortensen, Roskilde kommune Langholm 23, 4000 Roskilde Tlf Forretningsfører Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning. og redaktør: Tlf / Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger: Et hegnsyn koster kr. 1125, som fordeles med kr. 475 til formanden og kr. 325 til de øvrige 2 medlemmer. Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der vurderingsmændene et vederlag på kr. 800, som fordeles med kr. 475 til formanden og kr. 325 til den anden vurderingsmand. Når undtagelsesvis tre personer deltager som vurderingsmænd udgør hele vederlaget kr og fordeles som ved et hegnsyn. 5

6 Tilmelding til årsmøde marts kommunens navn Følgende tilmeldes: Skriv (F) for formand, (M) for medlem og (S) for sekretær. Overnatning X Frokost X Ja Nej Fredag. Lørdag. 1. Navn ( ) Adresse Postnr. + By 2. Navn ( ) 3. Navn ( ) 4. Navn ( ) Sidste rettidige tilmelding: 19. marts 2010 klip ud og send til: Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning, Ved afbud senere end mandag d. 22. marts 2010 skal tilmeldingsgebyret betales. Ønsker bustransport til/fra Odense Banegård Skriv antal Deltagerliste vil blive sendt ca. 23. marts til den person, der er anført som nr. 1 på denne liste. Pris med overnatning: Kr. 2500,- pr. person Pris uden overnatning: Kr. 1800,- pr. person Beløbet bedes indsat på bankkonto, Reg. nr.: 1513 Kontonr.: (Foreningens CVR ) Dato og underskrift. evt. stempel 6

7 General forsamling Fredag den 26. marts 2010, kl , Svendborg Dagsorden: 1. Valg af stemmetællere. 2. Valg af dirigent. 3. Formanden aflægger beretning. 4. Kassereren forelægger det reviderede årsregnskab til godkendelse. 5. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 6. Behandling af rettidigt indkomne forslag. Der er indkommet to forslag til vedtægtsændringer fra hegnsynsformand Otto Ziegler, Brønderslev. Forslag 1, ændring til vedtægtens 4, 5. afsnit: Nuværende ordlyd: Hvert Hegnsyn/vurderingsmænd har en stemme. De udpeger selv deres stemmeberettigede. Ændres til: Alle hegnsynsmedlemmer/vurderingsmænd har stemmeret. Forslag 2 (trækkes, hvis forslag 1 vedtages) Tilføjelse til vedtægtens 2: Kun hegnsynsformænd/vurderingsformænd kan vælges til bestyrelse og andre tillidshverv. 7. Valg af formand. 8. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. 9. Valg af personlige stedfortrædere for bestyrelsesmedlemmer. 10. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. 11. Eventuelt. Forslag skal være formanden i hænde senest den 26. februar Alle er velkomne til generalforsamlingen. Hvert Hegnsyn har en stemme, jfr. foreningens vedtægter, der er optrykt i dette nr. af Ret & Skel og også findes på hjemmesiden hegnsyn.dk Bestyrelsen 7

8 ÅRSREGNSKAB FOR 1/1-31/ Indtægter: Regnskab 2009 Budget 2009 Regnskab 2008 Kontingenter , , ,00 Deltagergebyrer: Årsmøde , , ,00 Regionsmøde , , ,00 Kursus , ,00 Ret & Skel 2.600, , ,00 Renter 5.537, , ,98 Indtægter i alt: , , ,98 Udgifter: Årsmøde , , ,98 Regionsmøde ,50 * , ,44 Kursus , ,30 Bestyrelsesmøder (inkl. diæter og rejseudgifter): , , ,58 Honorarer , , ,00 Ret & Skel ,24 * , ,53 Kontorhold , , ,22 Hjemmeside 463,00 500,00 95,00 Gaver m.m , ,00 927,00 Gebyrer 10,00 75,00 5,00 Udgifter i alt: , , ,05 Årets resultat: , , ,93 8

9 STATUS PR 31/ Aktiver: Regnskab 2009 Budget 2009 Regnskab 2008 Postgiro: 656,80 656,80 Bankkonti: , , , ,53 Passiver: Kapital 1/1 2009: , ,60 Årets resultat: , , , , ,53 Herning den 15. januar 2010 Bent Jensen, Forretningsfører Jørgen Nielsen, Kasserer Søren Christensen, Revisor Jakob Rohde, Revisor SPECIFIKATIONER TIL ÅRSREGNSKABET Udgifter v. årsmøde Regnskab 2009 Regnskab 2008 Hotel Christiansminde: , ,00 Bustransport/Nyborg: 2.745, ,82 Foredragsholdere: , ,16 Medlemsgaver: , ,00 Diverse: - 600, , ,98 Udgifter v. regionsmøde Hejse Kro, Fredericia: , ,00 Foredragsholdere: * ,50 (2008: 9.875,-) , , ,44 Udgifter v. kursus Konfliktløsning (undervisere) ,50 Diæt og transport (kursusledelse) 2.626,80 Vissenbjerg Kro 5.805, ,30 9

10 Udgifter v. Ret & Skel, inkl. redaktørhonorar Regnskab 2009 Regnskab 2008 Porto vedr. nr. 116 (2008): 3.565, ,68 Udgifter vedr. nr. 117: , ,23 Udgifter vedr. nr. 118: , ,44 Udgifter vedr. nr. 119: , ,68 Udgifter vedr. nr. 120: * (mgl. Porto+trykning) ,75 (mgl. Porto) , , ,53 Udgifter v. kontorhold Kontorhold: , ,00 Revision: 4.843, ,97 Porto: 34,75 (inkl. mailadr.) 1.446, , ,22 BUDGET 2011 Indtægter Budget Regnskab 2009 Kontingentindtægter , ,00 Deltagergebyrer: Årsmøde , ,00 Regionsmøde , ,00 Kursus ,00 - Ret & Skel 2.600, ,00 Renter 6.000, , , ,87 Udgifter Årsmøde , ,12 Regionsmøde , ,50 * Kursus ,00 - Bestyrelsesmøder inkl. diæter og rejseudgifter , ,52 Honorarer: , ,00 Ret & Skel: , ,24 * Kontorhold: , ,95 Hjemmeside: 600,00 463,00 Gaver m.m.: 1.500, ,73 Renter og gebyrer: 10,00 10, , ,06 Årets resultat: 1.490, ,81 10

11 Vedtægter for Foreningen af Hegnsyn Vedtaget på konstituerende møde den 5/ og på det ordinære medlemsmøde den 28/ Ændret på den ordinære generalforsamling 24/ Ændret på den ordinære generalforsamling 26/ Ændret på den ordinære generalforsamling 20/ Ændret på den ordinære generalforsamling 15/ Ændret på den ordinære generalforsamling 15/ Foreningens navn er FORENINGEN AF HEGNSYN. Dens hjemsted er den til enhver tid værende formands hjemstedskommune. Foreningens formål er varetagelse af fælles interesser, herunder udøvelse af kursusvirksomhed og udgivelse af bladet,,ret & SKEL. Som medlemmer kan optages hegnsynsmedlemmer og vurderingsmænd i henhold til lov om mark- og vejfred. Hegnsynsekretærer kan deltage i generalforsamlingen med taleret. Endvidere med ret til at benytte sig af foreningens servicetilbud. Årskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og betales pr. Hegnsyn. 2 Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, valgt med skyldig hensyntagen til landsdelene. For hvert medlem vælges en personlig stedfortræder. Valget gælder for samme periode, som er gældende for kommunevalg. 3 Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når to af bestyrelsens øvrige medlemmer forlanger det. Over bestyrelsesmøderne udfærdiges beslutningsprotokol, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Bestyrelsen træffer beslutning med simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 4 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens beslutning og skal afholdes, når mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen begærer det med angivelse af forhandlingsemne. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 2 måneder efter modtagelsen af begæring herom. 11

12 Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved brev eller ved optagelse i bladet,,ret & SKEL med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingens beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed, bortset fra de i 9 og 10 omhandlede tilfælde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Hvert Hegnsyn/vurderingsmænd har en stemme. De udpeger selv deres stemmeberettigede. Afstemninger skal ske skriftligt, når blot en af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Vedtægtsændringer og valg til bestyrelsen træder i kraft efter afslutning af generalforsamlingen. 5 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af forsamlingen. På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af stemmetællere. 2. Valg af dirigent. 3. Formanden aflægger beretning. 4. Kassereren foreligger det reviderede årsregnskab til godkendelse. 5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 6. Behandling af rettidigt indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer. På den første ordinære generalforsamling efter et kommunalvalg skal dagsordenen yderligere indeholde: 7. Valg af formand. 8. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer, som angivet i 2, og som konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. 9. Valg af personlige stedfortrædere for bestyrelsesmedlemmer. 10. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. 11. Eventuelt. Forslag fra medlemmerne til behandling på en generalforsamling skal være formanden i hænde senest en måned før generalforsamlingens afholdelse og rettidige fremsendte forslag der skal behandles på generalforsamlingen, udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 6 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren udarbejder årsregnskabet. Regnskabet forelægges revisorerne, revideres af disse og udsendes til medlemmerne inden generalforsamlingen. 7 Bestyrelsen kan ansætte en forretningsfører til at varetage foreningens daglige forretninger. 12

13 Bestyrelsen kan ansætte en redaktør til at redigere foreningens blad og eventuelle andre publikationer. 8 Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser. 9 Til ændring af vedtægterne kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer. 10 Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, hvor opløsning da kan vedtages med 2/3 blandt de fremmødte medlemmer. Beslutning om anvendelse af foreningens formue ved dens opløsning træffes af bestyrelsen i samråd med Kommunernes Landsforening. Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 15. marts Som dirigent: Svend Gunnar Kofoed-Dam I bestyrelsen: Helge Sølgaard Frede Weber Andresen Jørgen Fjordvald Preben Andersen Jørgen Jensen Foreningens hjemmeside Kig jævnligt på foreningens hjemmeside på Internettet - det gør 1000 andre hver måned. Du finder den på adressen: Her kan du bl.a. hente en masse om hegnsloven, mark- og vejfred, skelforretninger m.v. Du kan også hente bladet Ret og Skel og blanketter, som du kan printe ud og bruge. Samtidig kan du finde nyttige navne og adresser sammen med links til en masse oplysninger. Webmaster: Torben Østerbæk, tlf

14 Husk statistik m.m. Statistikker, adresser på nye hegnsynsmedlemmer, vurderingsmænd og sekretærer, kommunens EAN-numre til opkrævning af gebyrer og kontingent - alt sammen oplysninger, der er nødvendige for foreningens forretningsfører til brug ved administration af foreningen. Heldigvis er der i det daglige foreningsarbejde en god og frugtbar dialog mellem rigtig mange hegnsynsekretærer og foreningen. Men nogle få kommuner har valgt ikke at have sekretærer tilknyttet Hegnsynene, og andre kommuners sekretærer vælger åbenbart at leve lidt i det skjulte, hvorfor der stadig er plads til forbedringer i kommunikationen mellem kommunerne og foreningen. Vi har derfor i år, der som bekendt er starten på en ny fireårsperiode for Hegnsynene, valgt at sende et brev til hegnsynsekretærerne i alle vore medlemskommuner, om hvilke oplysninger vi som landsforening gerne vil have, og det har givet pote. Vi sendte brevet ud i januar måned og har allerede modtaget en masse henvendelser fra sekretærerne, og det ser faktisk ud som om, vi for første gang har chancen for at kunne opbygge et noget nært fuldgyldigt register over alle hegnsynsmedlemmer og vurderingsmænd i henhold til Mark- og Vejfredsloven i foreningen. Vi vil derfor opfordre alle sekretærer/hegnsyns- og vurderingsformænd, der ikke allerede har indsendt navnene på deres hegnsynsmedlemmer og vurderingsmænd pr. 1. januar 2010, til snarest muligt at få dem sendt til forretningsføreren. Et lille hjertesuk i den forbindelse kunne måske være, at man også ville oplyse navnene på, hvem de nye afløser fra de gamle råd. Det er nemlig sådan, at listen over modtagerne af Ret & Skel er opført efter navne, og ikke efter kommuner, hvorfor det ville fremme arbejdet med at finde ud af, hvem de nye skal overtage bladet efter, hvis vi også fik de gamles navne. Med hensyn til gamle numre af Ret & Skel, må der til de gamle hegnsynsmedlemmer lyde en opfordring til, at man overlader sine blade til de nye, der så kan bruge dem som opslagsværk. En ny trend giver problemer I forbindelse med, at vi nu modtager navne på såvel de udnævnte hegnsynsmedlemmer som vurderingsmænd i henhold til Mark- og Vejfredsloven, kan vi se, at der rejser sig en for os ny problemstilling. Tidligere havde vi nemlig i foreningen en klar opfattelse af, at det stort set var de samme personer, der blev udnævnt begge steder. Det kan vi nu se ikke er tilfældet mere. I mange kommuner er det nu helt eller delvist forskellige, der udnævnes til henholdsvis hegnsynsmedlemmer og 14

15 vurderingsmænd. I nogle tilfælde er der sammenfald mellem formændene for de to råd, medens der i andre tilfælde ikke er sammenfald overhovedet. Da foreningens medlemmer omfatter såvel hegnsynsmedlemmer som vurderingsmænd, så burde der vel så være tale om to medlemskaber af foreningen for kommuner med forskellige medlemmer i de to råd, men ingen kommuner har tegnet medlemskab for vurderingsmænd. Et problem i sådanne tilfælde er det jo så, at det for ét medlemskab kun er hegnsynsmedlemmer, der modtager Ret & Skel, medens vurderingsmændene ikke modtager bladet. Det må derfor være op til den nyvalgte bestyrelse efter årsmødet at få afklaret disse forhold, der ikke synes i samklang med de nuværende vedtægter for foreningen. Statistik For to år siden satte foreningen en hegnsynsstatistik i værk, og vi lagde ud med et forsøg på at skabe et overblik over sagerne i 2007, hvilket blev fulgt op med hensyn til Bevæggrunden var, at det længe havde været en mangel ikke at kunne oplyse pressen og andre interesserede, herunder også foreningens egne medlemmer, om det samlede antal af hegnsynssager på landsplan - og om det samlede antal af henvendelser, der ikke blev til sager - og endelig om hvor mange af de gennemførte sager, der endte med henholdsvis kendelser eller forlig. Da statistik og administration i det hele taget jo ikke altid er en populær arbejdsopgave, er vi helt på det rene med, at statistikopgørelser skal være så enkle som muligt. Derfor beder vi kun én gang om året sekretærerne/ hegnsynsformændene om at besvare fire enkle spørgsmål. Vi bringer på næste side spørgeskemaet, som vi håber at få tilbage i udfyldt stand inden 10.marts. BREVKASSE Advokat Jørgen Jørgensen besvarer spørgsmål i RET & SKEL s brevkasse, hvor du kan få svar på dine spørgsmål om hegnsloven og alle de love, som relaterer sig til Hegnsynenes arbejde. Skriv dit spørgsmål allerede i dag og send det til Ret & Skel, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning eller mail til og få svar her i bladet. 15

16 Hegnsyns-statistik Hegnsynet (Hegnsynene) i Kommunenavn: Følgende kan oplyses vedr. året 2009: 1. Antallet af gennemførte hegnsynsforretninger: 2. Hvor mange henvendelser herudover har formanden/sekretæren modtaget 3. Hvor mange kendelser afsagde Hegnsynet: 4. Hvor mange sager endte med forlig: Underskrift: Klippes ud og sendes eller es til forretningsføreren snarest Forretningsfører Bent Jensen Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning Tlf: Mobil: Kronologisk orden for numrene i 2009 Nr. 117 Februar 2009 Fra formanden Tilmelding til Årsmøde 2009 Foreningen af Hegnsyn i Danmark Indkaldelse til generalforsamling 2009 Årsregnskab og budget for foreningen Vedtægter for foreningen Ny lovgivning vedr. inddrivelse af tilgodehavender Statistik for 2008 Brevkasse v. advokat Jørgen Jørgensen Register i kronologisk orden for Ret & Skel, årg Emneregister for Ret & Skel, årg Program for Årsmødet 2008 Nr. 118 Juni 2009 Fra formanden Nabokrige på TV Ny film om hegnsyn i støbeskeen Anne Holst sagde farvel på årsmødet Teknisk uheld - vi beklager Spørg bare Evaluering af Årsmødet 2009 Brevkasse v. advokat Jørgen Jørgensen Nr. 119 September 2009 Fra formanden Tilmelding til regionsmøde på Hejse Kro Ny mand i stolen hos FødevareErhverv Træer på og ved offentlig vej Brevkasse Spørg bare Program for regionsmødet på Hejse Kro 16

17 Nr. 120 December 2009 Fra formanden Tilmelding til Hegnsynskursus 1 for hegnsynsmænd og sekretærer Foreningen af Hegnsyn i Danmark Hjælp til de nye Hegnsyn Omkostningsfordeling ved skelforretninger Spørg bare Regionsmødet 2009 Brevkasse Emneregister Adresser, oplysning om honorarer m.v. februar/juni nr. 117/118 september/december nr. 119/120 Anne Holst sagde farvel på årsmødet juni 2009 nr. 118 Brevkasse v. advokat Jørgen Jørgensen februar/juni nr. 117/118 september/december nr. 119/120 Emneregister for Ret & Skel, årg februar 2009 nr. 117 Evaluering af Årsmødet 2009 juni 2009 nr. 118 Foreningen af Hegnsyn i Danmark februar/juni nr. 117/118 september/december nr. 119/120 Fra formanden februar/juni nr. 117/118 september/december nr. 119/120 Hjælp til de nye Hegnsyn december 2009 nr. 120 Indkaldelse til generalforsamling 2009 februar 2009 nr. 117 Nabokrige på TV juni 2009 nr. 118 Ny film om hegnsyn i støbeskeen juni 2009 nr. 118 Ny lovændring vedr. inddrivelse af tilgodehavender februar 2009 nr. 117 Ny mand i stolen hos FødevareErhverv september 2009 nr. 119 Omkostningsfordeling ved skelforretn. december 2009 nr. 120 Program for regionsmøde på Hejse Kro september 2009 nr. 119 Program for Årsmødet 2009 februar 2009 nr. 117 Regionsmødet 2009 december 2009 nr. 120 Register i kronologisk orden for 2008 februar 2009 nr. 117 Statistik for 2008 februar 2009 nr. 117 Spørg bare februar/juni nr. 117/118 september/december nr. 119/120 Teknisk uheld - vi beklager juni 2009 nr. 118 Tilmelding til Hegnsynskursus december 2009 nr. 120 Tilmelding til Regionsmøde på Hejse Kro september 2009 nr. 119 Tilmelding til Årsmøde 2009 februar 2009 nr. 117 Træer på og ved offentlig vej september 2009 nr. 119 Vedtægter for foreningen februar 2009 nr. 117 Årsregnskab og budget for foreningen februar 2009 nr. 117 Tilsvarende registre for årgangene findes i blad nr. 81. For årgang 2000 i nr. 85 Årgang 2001 i nr. 89 Årgang 2002 i nr. 93 Årgang 2003 i nr. 97 Årgang 2004 i nr. 101 Årgang 2005 i nr. 105 Årgang 2006 i blad nr. 109 Årgang 2007 i blad nr. 113 Årgang 2008 i blad nr

18 Program for årsmødet 2010 Fredag den 26. og lørdag den 27. marts 2010 Christiansminde Kursuscenter, Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg Fredag Kl : Ankomst og frokost. Kl : Mødet åbnes af formanden. Kl : Indlæg v. specialkonsulent Bjarne Lanng, FødevareErhverv, om læhegnsloven og administrationen af læhegnsordningen. Kl : Kaffepause. Kl : Indlæg v. advokat Jørgen Jørgensen om bevisførelse for Hengsynet og for domstolene. Kl : Pause. Kl : Generalforsamling (se dagsorden side 7) Kl : Årsmødemiddag m. underholdning af sangerinden Helle Høyer. Lørdag Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Formanden indleder lørdagens møde Morgensang. Orientering fra Direktoratet for FødevareErhverv ved fuldmægtig Flemming Jessen, om bla. direktoratets rolle i forhold til vore arbejdsområder, honorarspørgsmålet, reglerne omkring diæter m.m. Kaffepause. Den generelle spørgerunde med spørgsmål fra årsmødedeltagerne. Svarpanelet består af advokat Jørgen Jørgensen og rådgiverne Sv. G. Kofoed-Dam og Holger Engvang. Spørgerne opfordres til forinden at aflevere/fremsende spørgsmål (gerne med skitse) til formanden eller forretningsføreren. Formanden afrunder årsmødet. Frokost og afrejse. Deltagergebyr: Kr. 2500,- pr. person med overnatning. Kr. 1800,- pr. person uden overnatning. Tilmelding: Se side 6 Sidste frist: 19. marts Bustransport: Afgang Odense Banegård til Svendborg fredag ca. kl Afgang Svendborg til Odense Banegård lørdag ca. kl Husk at medbringe Hegnsloven og dette nummer af Ret & Skel. Bestyrelsen

19 SPØRG BARE Hegnsynsformænd kan i nogen udstrækning få rådgivning ved henvendelse til: Tidl. formand Svend Gunnar Kofoed-Dam Tlf samt hos FødevareErhverv, v. Flemming Jessen, tlf , Vedr. Mark og Vejfredsspørgsmål kan henv. ske til: Holger Engvang, Rølkjær 19 D, Askov, 6600 Vejen, tlf (helst kl. 9-12) Lov om Mark- og Vejfred er i 2006 optrykt i RET & SKEL, blad nr Endvidere står foreningens bestyrelse altid til rådighed for en drøftelse af hegnsynsspørgsmål. Foreningens hjemmeside med diverse links findes på adressen Henvend dig til forretningsføreren! Vedr. Ret & Skel når det ikke skal fremsendes mere, eller det skal sendes til en anden person Ved adresseændringer ekstra eksemplar ønskes, eller tegning af et abonnement (koster i begge tilfælde kr. 100 pr. år). Alt dette, og meget mere, tager forretningsføreren sig af. Derfor - ram plet første gang ved at ringe eller skrive til: Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning Tlf eller via foreningens hjemmeside: hegnsyn.dk 19

20 Afsender Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning b Velkommen til generalforsamlingen

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 109 FEBRUAR 2007 RET & SKEL Information for hegnsyn Årsmøde 2007 i smukke omgivelser ved Svendborgsund. Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 105 FEBRUAR 2006 RET & SKEL Information for hegnsyn Årsmødet 2006 i festens tegn F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil

Læs mere

Velkommen til Årsmøde 2014 FEBRUAR 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Velkommen til Årsmøde 2014 FEBRUAR 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Velkommen til Årsmøde 2014 137 FEBRUAR 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Foreningen fylder 40 i år 133 FEBRUAR 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

feb 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

feb 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 125 feb 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange årligt i et oplag på

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 117 FEBRUAR 2009 RET & SKEL Information for hegnsyn Velkommen til Årsmødet 2009 Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 107 SEPTEMBER 2006 RET & SKEL Information for hegnsyn Vejen fører til Regionsmøde i Svendborg den 28. oktober. F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives

Læs mere

129 FEB 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

129 FEB 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 129 FEB 2012 Udsigt til Årsmøde RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt

Læs mere

Klar til Årsmødet 2015

Klar til Årsmødet 2015 Klar til Årsmødet 2015 141 FEBRUAR 2015 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

DEC 2010 RET & SKEL. Kursusdagen d. 30. okt. i Vissenbjerg blev en succes med 70 deltagere. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DEC 2010 RET & SKEL. Kursusdagen d. 30. okt. i Vissenbjerg blev en succes med 70 deltagere. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 124 DEC 2010 RET & Kursusdagen d. 30. okt. i Vissenbjerg blev en succes med 70 deltagere SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Sept 2010 RET & SKEL. Sommeren er nu kun minder, til gengæld er det igen tid til kursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Sept 2010 RET & SKEL. Sommeren er nu kun minder, til gengæld er det igen tid til kursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 123 Sept 2010 RET & Sommeren er nu kun minder, til gengæld er det igen tid til kursus SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV Februar 2008 s. 2 af 7 sider s. 3 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF Paragraf 1. Klubbens navn er ORIENTERINGSKLUBBEN HTF,

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Aarby Fritidscenter Melbygade 2 C 4400 Kalundborg Aarby Fritidscenter er en selvejende institution med hjemsted i Kalundborg Kommune. 1 2 Institutionens formål

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere