Annonceringsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Annonceringsbetingelser"

Transkript

1 Annonceringsbetingelser Annoncering vedrørende personlig pleje, praktisk hjælp og genoptræning og vedligeholdende træning D Side 1 af 49

2 1 Indledning Nærværende annoncering vedrører anskaffelse af personlig pleje, praktisk hjælp og genoptræning og vedligeholdende træning til Rebild Kommune (herefter benævnt Ordregiver). Annonceringen gennemføres i overensstemmelse med reglerne for bilag IIB tjenesteydelser, herunder konkret kategori 25 social- og sundhedsvæsen. Det vurderes ikke, at nærværende annoncering kan have grænseoverskridende interesse, men desuagtet er følgende procedure gældende: Annonceringen offentliggøres på Annonceringen gennemføres efter retningslinjerne for offentlige annoncering, hvilket indebærer at alle interesserede virksomheder har mulighed for at afgive tilbud i overensstemmelse med nærværende betingelser. Tildeling vil ske på baggrund af tildelingskriteriet laveste pris som fastsat og beskrevet i afsnit 7. Det forventes, at der indgås rammeaftale med én leverandør pr. delaftale, jf. afsnit 4.3. Annonceringen er offentliggjort på 2 Ordregiver Den ordregivende myndighed er: Rebild Kommune Hobrovej Støvring Tlf.: Alle henvendelser, herunder spørgsmål mv., skal rettes til: Tolstrup & Hvilsted Att.: Jesper Bang Christiansen Livøvej 10a 8800 Viborg 3 Annonceringsmaterialet Det samlede annonceringsmateriale består af: Nærværende annonceringsbetingelser Bilag 1a Rammeaftale o Rammeaftalebilag a Kravspecifikation (personlig pleje og praktisk hjælp) o Rammeaftalebilag b Kvalitetsstandarder (personlig pleje og praktisk hjælp) Side 2 af 49

3 o Rammeaftalebilag c Tilbudsliste (personlig pleje og praktisk hjælp) Bilag 1b Rammeaftale o Rammeaftalebilag a Kravspecifikation (genoptræning og vedligeholdende træning) o Rammeaftalebilag b Kvalitetsstandarder (genoptræning og vedligeholdende træning) o Rammeaftalebilag c Tilbudsliste (genoptræning og vedligeholdende træning) Bilag 2 Aktindsigt Bilag 3 Tilbudsskema (personlig pleje og praktisk hjælp) Bilag 4 Tilbudsskema (Genoptræning og vedligeholdende træning) Bilag 5 Retningslinjer og processer (personlig pleje og praktisk hjælp) Bilag 6 Retningslinjer og processer (Genoptræning og vedligeholdende træning) Tilbudsgiver er selv ansvarlig for, at alle ovennævnte dokumenter er modtaget. Såfremt der findes at være mangler eller uklarheder, henvises til proceduren beskrevet i afsnit Annonceringens omfang Nærværende annonceringsbetingelser med tilhørende bilag beskriver de nærmere detaljer for rammeaftalen. Ordregiver ønsker at etablere rammeaftale omfattende personlig pleje, praktisk hjælp og genoptræning og vedligeholdende træning. Annonceringen inddeles i to særskilte delaftaler som følger: Delaftale 1: Personlig pleje og praktisk hjælp Delaftale 2: Genoptræning og vedligeholdende træning Såfremt der afgives tilbud på delaftale 1 skal Bilag 3 Tilbudsskema (personlig pleje og praktisk hjælp) benyttes, mens Bilag 4 Tilbudsskema (genoptræning og vedligeholdende træning) benyttes ved tilbud afgivet for delaftale Delaftale 1 Delaftale 1 omfatter personlig pleje og praktisk hjælp. Efter Lovbekendtgørelse nr af (Serviceloven) 83 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at skabe grundlag for, at borgere der er visiteret praktisk hjælp, personlig hjælp og pleje samt madservice i eget hjem, kan vælge mellem to eller flere leverandører af denne hjælp, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal. Ordregiver udbyder ved nærværende annoncering følgende af disse opgaver: 1. Praktisk hjælp, som omfatter: a. Rengøring b. Tøjvask 2. Personlig pleje, som omfatter: a. Personlig pleje Ud over leverancer af hovedydelserne personlig pleje og praktisk hjælp efter serviceloven, skal leverandøren tillige kunne levere mindre komplekse sygeplejeydelser efter sundhedsloven. Den mindre Side 3 af 49

4 komplekse sygepleje vil typisk skulle leveres sammen med andre former for personlig pleje i borgeres hjem og må kun leveres af leverandøren i stabile forløb med kendte behov/problemer. Mindre komplekse sygeplejeydelser fremgår af kvalitetsstandarderne for praktisk hjælp og personlig pleje 2014, jf. bilag [X], ligesom de konkrete krav hertil følger af rammeaftalebilag a Kravspecifikation. Nærværende annoncering dækker således alle beskrevne ydelser indenfor personlig pleje og praktisk hjælp bortset fra: 1. Madservice 2. Døgnkost 3. Indkøb Herudover omfattes endvidere ikke beboere på plejehjem m.v. jf. 192 a i Serviceloven, lejere i plejeboligbebyggelse, der er omfattet af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, og lejere i tilsvarende boligenheder. I 2013 blev der hos Ordregiver leveret ydelser inden for det annoncerede område til i alt 1128 borgere. Af denne andel varetog private leverandører i alt 258 borgere, hvilket svarer til en fordeling i visiteret tid på 96,3 % til den kommunale hjemmepleje og 3,7 % til de private leverandører. Yderligere kan det oplyses, at fordelingen mellem tid brugt på henholdsvis personlig pleje og praktisk hjælp for den kommunale hjemmepleje har været 92,1 % mod 7,9 %, mens det for de private leverandører har været 62,9 % mod 37,1 %. Fordelingen er opstillet skematisk herunder: Leverandør Ydelse Timer Andel af total Andel af leverandørens timer Antal borgere Kommunen I alt ,3% Personlig ,1% 773 Praktisk ,9% 785 Privat I alt ,7% Personlig ,9% 28 Praktisk ,1% 253 Total Delaftale 2 Delaftale 2 omfatter såvel genoptræning og vedligeholdende træning efter Lovebekendtgørelse nr. 913 af (Sundhedsloven) som efter serviceloven. Side 4 af 49

5 Der er således tale om henholdsvis genoptræning og vedligeholdende træning til borgere der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning i henhold til sundhedslovens 140 samt genoptræning og vedligeholdende træning for at afhjælpe fysisk/psykisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til sygehusindlæggelse, jf. servicelovens 86. Ordregiver udbyder ved nærværende annoncering samtlige omfattede diagnoser, jf. ovenstående. Undtaget fra annonceringen er dog børn og unge, jf. Rammeaftalebilag b. I 2013 blev der hos Ordregiver, af private leverandører, leveret ydelser inden for det annoncerede område til i alt 349 borgere, hvilket svarer til 3118 visiterede timer. Af de 3118 timer er 3015 timer visiteret efter Sundhedslovens 140 og 103 timer efter Servicelovens 86. For så vidt angår træningsfordelingen, vurderes det, at 40 % kan træne på hold og 60 % vil være individuelle i forhold til ydelser der skal leveres af fysioterapeuter. For ergoterapeuter vurderes fordelingen at være 10 % på hold og 90 % individuel træning. Holdtræning vil sige 2 til 8 borgere, der møder ind på samme tid, jf. Rammeaftalebilag c Tilbudsliste (genoptræning og vedligeholdende træning). 4.3 Rammeaftalen Ordregiver forventer at indgå rammeaftale med én leverandør per delaftale om levering af ovennævnte leverance(r) foruden den kommunale leverandør, således at der i alt er 2 leverandører pr. delaftale, der varetager opgaveløsningen. Den kommunale leverandør hos Ordregiver fortsætter således også efter gennemført annoncering for herved at sikre forsyningssikkerheden samt for at fastholde viden i organisationen. Den kommunale leverandør vil uanfægtet af annonceringen blive afregnet til en pris, der afspejler den kommunale leverandørvirksomheds gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved at producere og levere de omfattede ydelser. Således deltager den kommunale leverandør ikke i tilbudsafgivelsen. Det estimerede forbrug forventes for delaftalerne i rammeaftaleperioden at udgøre: Delaftale 1: timer pr. år Delaftale 2: timer pr. år Forbruget er opgjort på baggrund af historisk data samt forventninger til fremtidigt forbrug, og er som følge heraf ikke forpligtende for Ordregiver. Den konkrete estimerede fordeling følger af Rammeaftalebilag c Tilbudsliste (genoptræning og vedligeholdende træning) og Rammeaftalebilag c Tilbudsliste (personlig pleje og praktisk hjælp). For yderligere detaljer vedrørende krav til anskaffelserne henvises til Rammeaftalebilag a - Kravspecifikation samt Rammeaftalebilag [b] Kvalitetsstandarder (for de respektive delaftaler). Det bemærkes i den forbindelse, at kvalitetsstandarderne behandles mindst én gang årligt, hvorfor tilbudsgiver skal være indstillet på ændringer som følge af den politiske proces. Også de gældende retningslinjer, vejledninger, instrukser og procedurer kan undergå forandring, som skal respekteres i opgaveløsningen. Side 5 af 49

6 Anskaffelserne indkøbes for en periode på 2 år fra d med mulighed for forlængelse i yderligere 2 * 12 måneder. 4.4 Efterfølgende køb på rammeaftalen De annoncerede ydelser er omfattet af Servicelovens 83 og Lovbekendtgørelse nr af , hvorfor der er overladt den enkelte borger frit valg mellem de på rammeaftalen valgte leverandører og den kommunale leverandør. Ordregiver kan som følge heraf ikke garantere de private leverandører en given andel. Det er imidlertid alene de valgte leverandører samt den kommunale leverandør, der vil få mulighed for at varetage opgaveløsningen, jf. dog undtagelsen i servicelovens 94, 95 og Proces 5.1 Vejledende tidsplan Annonceringen gennemføres efter nedenstående vejledende tidsplan: Aktivitet Annonceringen offentliggøres på og annonceringsmaterialet gøres tilgængeligt på Tidsfrist for at indsende spørgsmål til annonceringen Tidspunkt D. 6. maj 2014 D. 2. juni 2014, kl Tidsfrist for besvarelse af spørgsmål D. 6. juni 2014 Tilbudsfrist D. 12. juni, kl Forventet udsendelse af underretning og frivillig standstill Uge Forventet rammeaftaleindgåelse Uge Rammeaftalen træder i kraft (første leveringsdag) D. 1. september Spørgsmål til annonceringen Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til annonceringen. Side 6 af 49

7 Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende annonceringen bedes stillet skriftligt og skal rettes til den i afsnit 2 angivne kontaktperson fra Tolstrup & Hvilsted pr. , med emnet: "Spørgsmål - annoncering vedrørende personlig pleje, praktisk hjælp og genoptræning og vedligeholdende træning senest den 2. juni 2014, kl Spørgsmål modtaget inden ovenstående tidsfrist vil blive besvaret senest 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen. Spørgsmål modtaget efter tidsfristens udløb, vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefyldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Spørgsmål modtaget senere end 6 dage inden tilbudsfristen vil som udgangspunkt ikke blive besvaret. Supplerende oplysninger, herunder spørgsmål og svar, vil løbende, i anonymiseret form, være at finde på Ordregivers hjemmeside på adressen Det er tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajourført med materialet på hjemmesiden Underretning og standstill Alle tilbudsgivere vil samtidigt og skriftligt blive underrettet om hvilken afgørelse der er truffet med hensyn til tildeling af rammeaftalen, ligesom resultatet af annonceringsforretningen vil blive bekendtgjort i overensstemmelse med udbudsdirektivets artikel 35, stk. 4. Rammeaftaleindgåelse vil tidligst ske efter udløbet af en frivillig standstill-periode på 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor underretning til tilbudsgiverne er afsendt pr. . Beregning af de 10 kalenderdage sker i overensstemmelse med Rådets forordning nr. 1182/71 af 3. juni 1971 om fastsættelse af regler om tidsfrister, datoer og tidspunkter Rammeaftaleindgåelse Indgåelse af rammeaftale vil ske på baggrund af vedlagte rammeaftaler med tilhørende rammeaftalebilag, jf. Bilag 1a Rammeaftale og Bilag 1b Rammeaftale, efter afsluttet annoncering. Rammeaftalerne regulerer aftalernes vilkår og er en integreret del af det samlede annonceringsmateriale. 5.2 Tilbudsevaluering Vurdering af konditionsmæssighed Ved modtagelse af tilbud kontrollerer Ordregiver indledningsvist om tilbuddet er konditionsmæssigt og om tilbudsgiver er egnet, hvilket indebærer, at følgende punkter er opfyldt: Tilbuddet er indkommet rettidigt og til korrekt adresse Tilbuddet indeholder den krævede dokumentation og information Der er ikke taget forbehold for grundlæggende elementer i annonceringsmaterialet Tilbuddet overholder samtlige mindstekrav Side 7 af 49

8 Er et eller flere af ovenstående punkter ikke opfyldt, vil tilbuddet som udgangspunkt ikke blive medtaget i evalueringen Vurdering af tildelingskriterium De tilbud der vurderes at være konditionsmæssige, underlægges herefter evaluering i overensstemmelse med afsnit 7. 6 Udvælgelseskriterier og dokumentation Den nedenfor angivne dokumentation vedlægges tilbuddet. Skønner Ordregiver, at udvælgelseskriterierne giver anledning til tvivl om, hvorvidt tilbudsgiver er egnet til at løfte den annoncerede opgave, forbeholder Ordregiver sig ret til at afvise tilbudsgiver. Tilsvarende risikerer tilbudsgivere, som helt eller delvist undlader at vedlægge den udbedte dokumentation på tilfredsstillende vis at blive betragtet som ikkekonditionsmæssige. For Delaftale 1: Tilbudsgivers personlige forhold: Oplysninger om tilbudsgivers identitet (herunder CVR-nummer) samt anført kontaktperson med telefonnummer og mail-adresse (Bilag 3 Tilbudsskema (personlig pleje og praktisk hjælp) benyttes). Udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring om i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997) (Bilag 3 Tilbudsskema (personlig pleje og praktisk hjælp) benyttes). Økonomisk og finansiel formåen: I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, oplysninger om tilbudsgivers samlede omsætning i de seneste tre afsluttede regnskabsår, hvis tallene for denne omsætning foreligger Mindstekrav: det er i den forbindelse et mindstekrav, at tilbudsgiver kan dokumentere en samlede omsætning på minimum DKK i gennemsnit for de seneste tre afsluttede regnskabsår, i det omfang denne omsætninger foreligger. Har en tilbudsgiver således eksempelvis alene været etableret i et regnskabsår, skal omsætningen for dette år være minimum DKK (Bilag 3 Tilbudsskema (personlig pleje og praktisk hjælp) benyttes). Ved tilbuddet skal vedlægges nøgletal i form af tilbudsgivers egenkapital for det seneste afsluttede regnskabsår. Mindstekrav: Det er i den forbindelse et mindstekrav, at tilbudsgiver det seneste afsluttede regnskabsår har haft en positiv egenkapital (Bilag 3 Tilbudsskema benyttes). Kopi af tilbudsgivers relevante gyldige erhvervsforsikring med en dækningssum på minimum DKK (vedlægges tilbuddet, jf. afsnit 9) Side 8 af 49

9 Teknisk og/eller faglig formåen: Referenceliste over de 3 betydeligste sammenlignelige leverancer der er udført i løbet af de sidste tre år. Referencelisten skal for hver reference indeholde: a. Navn på den offentlige myndighed b. Kontakt for den offentlige myndighed, herunder telefonnummer c. Kontraktperiode d. Samlet omsætning e. Beskrivelse af leverancen, herunder opgavetype (personligpleje og/eller praktisk hjælp) f. Underskrift fra den offentlige myndighed Mindstekrav: Det er i den forbindelse et mindstekrav, at tilbudsgiver kan dokumentere erfaring med 3 tilsvarende leverancer som den annoncerede i løbet af de sidste tre år. Ved tilsvarende leverancer anses levering af personlig pleje og/eller praktisk hjælp til offentlige myndigheder. Det er ikke tilstrækkeligt, at der alene dokumenteres erfaring med enten personlig pleje eller praktisk hjælp (Bilag 3 Tilbudsskema (personlig pleje og praktisk hjælp) benyttes). Oversigt over de medarbejdere i virksomheden, som varetager det annoncerede område (fordelt på uddannelseskategorier, herunder blandt andet sygeplejesker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere) (Bilag 3 Tilbudsskema (personlig pleje og praktisk hjælp) benyttes). For Delaftale 2: Tilbudsgivers personlige forhold: Oplysninger om tilbudsgivers identitet (herunder CVR-nummer) samt anført kontaktperson med telefonnummer og mail-adresse (Bilag 4 Tilbudsskema (genoptræning og vedligeholdende træning) benyttes). Udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring om i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997) (Bilag 4 Tilbudsskema (genoptræning og vedligeholdende træning) benyttes). Økonomisk og finansiel formåen: I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, tilbudsgivers nøgletal for de seneste 3 regnskabsår indeholdende tilbudsgivers omsætning og egenkapital (Bilag 4 Tilbudsskema (genoptræning og vedligeholdende træning) benyttes) Kopi af tilbudsgivers relevante gyldige erhvervsforsikring med en dækningssum på minimum DKK (vedlægges tilbuddet, jf. afsnit 9) Teknisk og/eller faglig formåen: Referenceliste over den betydeligste sammenlignelige leverance der er udført i løbet af de sidste tre år. Referencelisten skal for hver reference indeholde: a. Navn på den offentlige myndighed b. Kontakt for den offentlige myndighed, herunder telefonnummer c. Kontraktperiode d. Samlet omsætning e. Beskrivelse af leverancen, herunder opgavetype Side 9 af 49

10 f. Underskrift fra den offentlige myndighed Mindstekrav: Det er i den forbindelse et mindstekrav, at tilbudsgiver kan dokumentere erfaring med minimum 1 tilsvarende leverancer som den annoncerede i løbet af de sidste tre år. Ved tilsvarende leverancer anses levering af genoptræning og vedligeholdende træning til offentlige myndigheder (Bilag 4 Tilbudsskema (genoptræning og vedligeholdende træning) benyttes). Oversigt over de medarbejdere i virksomheden, som varetager det annoncerede område (fordelt på uddannelseskategorier, herunder blandt andet fysioterapeuter og ergoterapeuter). Mindstekrav: det er i den forbindelse et mindstekrav, at tilbudsgiver kan dokumentere en gennemsnitlig anciennitet for fysioterapeuter på 3 år og for ergoterapeuter på 3 år (Bilag 4 Tilbudsskema (genoptræning og vedligeholdende træning) benyttes). Generelt: Vindende tilbudsgiver skal, såfremt Ordregiver udbeder sig det, inden kontraktunderskrivelse fremvise en kopi af serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor det fremgår at tilbudsgiver ikke er udelukket fra at byde i henhold til artikel 45 stk. 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts Serviceattesten må max være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen. Tilbudsgiver må påregne op til 2 ugers ekspeditionstid forbindelse med rekvirering af serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 6.1 Konsortier og underleverandører Konsortier Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal ovenstående oplysninger gives for hver deltager i konsortiet, ligesom det skal fremgår af tilbuddet, med hvilken tilbudsgiver, Ordregiver kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for de(n) øvrige tilbudsgiver(e). Vejledning i konsortiumdannelse kan findes via: Ordregiver bærer intet ansvar på vejledningen indhold Underleverandører Tilbudsgiver kan i forbindelse med afgivelse af tilbud endvidere basere sig på en anden enheds Økonomiske og finansielle formåen eller Tekniske og/eller faglige formåen. I så fald skal tilbudsgiver vedlægge dokumentation herfor samt dokumentation for disse enheders forpligtelse i så henseende (underskrevet erklæring). Side 10 af 49

11 7 Tildelingskriterium Rammeaftalen vil blive tildelt efter tildelingskriteriet laveste pris, jf. Rammeaftalebilag c Tilbudsliste (personlig pleje og praktisk hjælp) og Rammeaftalebilag c Tilbudsliste (genoptræning og vedligeholdende træning). Den tilbudsgiver der afgiver laveste prise på den samlede løsning for hver delaftale, vil således få tildelt rammeaftalen. Rammeaftalebilag c Tilbudsliste (personlig pleje og praktisk hjælp) og Rammeaftalebilag c Tilbudsliste (genoptræning og vedligeholdende træning) skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivelsen i overensstemmelse med vejledningen hertil og afleveres sammen med tilbuddet. Der kan ikke afgives tilbud på dele af opgaven alene, hvorfor leverandøren skal være i stand til at levere såvel personlig pleje som praktisk hjælp, jf. delaftale 1 og alle dele af genoptræning og vedligeholdende træning, jf. delaftale 2. 8 Tilbud- og formkrav 8.1 Tilbuddet Tilbuddet bedes mærket med emnet: "Tilbud Annoncering vedrørende personlig pleje, praktisk hjælp og genoptræning og vedligeholdende træning og Må kun åbnes af Rebild Kommune, Myndighed. Tilbuddet skal være Ordregiver i hænde senest d. 12. juni 2013, kl på følgende adresse: Rebild Kommune Hobrovej Støvring Att.: Søren Lysholt Hansen Det samlede tilbudsmateriale skal, for hver delaftale, afleveres i form af 3 skriftlige eksemplarer samt 1 digitalt eksemplar (vedlagt som USB-stik). Ved uoverensstemmende oplysninger imellem det skriftlige og digitale eksemplar vil det skriftlige danne grundlag for evalueringen. Tilbudsgiver bærer ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at indhente manglende oplysninger, såfremt dette kan ske i overensstemmelse med reglerne i LBK nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, jf. dennes Sprog Tilbud samt al kommunikation i annoncerings- og rammeaftaleperioden skal være på dansk. Bilagsmateriale af generel karakter må være på svensk, norsk eller engelsk. Såfremt Ordregiver anmoder om det, skal tilbudsgiver sørge for oversættelse af bilagsmateriale til dansk. Oversættelsen sker i så fald for tilbudsgivers regning. Side 11 af 49

12 8.3 Ejendomsret Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som Ordregivers ejendom, og vil ikke blive returneret eller udleveret. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale. 8.4 Åbning af indkomne tilbud Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene 8.5 Vedståelsesfrist Tilbuddet skal være gældende i 6 måneder fra den anførte tilbudsfrist. Vedståelsesfristen gælder uanset Ordregivers fremsendelse af underretning om indgåelse af rammeaftale, og ophører således ikke førend endelig rammeaftale er underskrevet. 8.6 Delaftaler Der kan afgives tilbud på en eller flere af de annoncerede delaftaler. 8.7 Alternative tilbud Der kan ikke afgives alternative bud. 8.8 Flere tilbud Der kan ikke afgives flere tilbud pr. delaftale fra én tilbudsgiver. 8.9 Forbehold Ordregivers forbehold Ordregiver forbeholder sig ret til at annullere udbuddet, såfremt der er en saglig grund hertil Tilbudsgivers forbehold Eventuelle forbehold skal udtrykkeligt fremgå af tilbuddet. Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i annonceringsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til annonceringsmaterialet, således at forbehold i videst muligt omfang kan undgås. Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i annonceringsmaterialet vil medføre, at Udbyder har pligt til at se bort fra tilbuddet. Ved forbehold, der vedrører ikke-grundlæggende elementer i annonceringsmaterialet, har Ordregiver ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Side 12 af 49

13 Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke kan prissættes, har Ordregiver pligt til at se bort fra tilbuddet. Tilbudsgiver bør derfor nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til annonceringsmaterialet, idet ethvert forbehold indebærer en risiko for, at tilbuddet ikke indgår i tilbudsvurderingen. Faglige forbehold, såsom branche standardforbehold, vil blive behandlet som ethvert andet forbehold. Tilsvarende gælder ved ændringer af annonceringsmaterialets indhold, herunder men ikke begrænset til overstregninger, omskrivninger og lignende. 9 Tilbudsdisposition Herunder er udfærdiget en tilbudsdisposition til brug ved tilbudsafgivelse. Der er tale om en generel oversigt og det er således alene tilbudsgivers ansvar, at alt udbedt materiale er vedlagt tilbuddet: Tilbudsbilag nr. Dokumentnavn ved tilbudsfremsendelse Reference til udbudsmaterialet Udbudsdokument 1 Resume af tilbud Ingen Udfærdiges af tilbudsgiver 2 Tilbudsskema Afsnit 6 Bilag 3 Tilbudsskema (personlig pleje og praktisk hjælp) eller Bilag 4 Tilbudsskema (genoptræning og vedligeholdende træning) 3 Forsikring Afsnit 6 Indhentes ved forsikringsselskab 4 Tilbudsliste Afsnit 7 Rammeaftalebilag c Tilbudsliste (personlig pleje og praktisk hjælp) eller Rammeaftalebilag c Tilbudsliste (genoptræning og vedligeholdende Side 13 af 49

14 træning) Side 14 af 49

15 Bilag 1a - Rammeaftale Side 15 af 49

16 Præambel Kommunalbestyrelsen i Rebild Kommune har formuleret et værdigrundlag, som skal danne basis for samarbejdet mellem borger, forvaltningen og leverandøren af hjælpen. Rebild Kommune lægger vægt på: - At borgeren som udgangspunkt har ansvar for sin egen livssituation - At borgeren får en målrettet helhedspleje - At borgeren mødes med tillid og respekt - At borgeren gør brug af de evner og færdigheder, som de har - At borgeren respekteres som et selvstændigt menneske med forskellige behov - At borgeren har indflydelse på eget liv 1 Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Rebild Kommune Hobrovej Støvring og RAMMEAFTALEHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2 Rammeaftalegrundlag Nærværende rammeaftale er indgået i henhold til gennemført annoncering af personlig pleje og praktisk hjælp, jf. annoncering som offentliggjort på Rammeaftalen beskriver Ordregivers og Rammeaftalehavers forpligtigelser og rettigheder. Rammeaftalegrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: 1. Rammeaftale mellem Rammeaftalehaver og Ordregiver 2. Supplerende oplysninger, herunder evt. rettelsesdokumenter samt spørgsmål og svar 3. Øvrigt annonceringsmateriale med bilag fra Ordregiver 4. Rammeaftalehavers tilbud af [dd.mm.åååå] Rammeaftalehavers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancer foretaget i henhold til nærværende rammeaftale. Side 16 af 49

17 3 Ydelsen Rammeaftalehaver forpligter sig ved nærværende rammeaftale til at udføre de i rammeaftalegrundlaget nævnte tjenesteydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. I det omfang rammeaftalegrundlaget ikke giver tilstrækkelig vejledning, skal opgaven udføres fagmæssigt korrekt. Krav til opgaveløsningen følger af nærværende rammeaftale, herunder Rammeaftalebilag a Kravspecifikation (personlig pleje og praktisk hjælp) og Rammeaftalebilag b kvalitetsstandarder (personlig pleje og praktisk hjælp). 4 Tildeling af konkrete ordrer De annoncerede ydelser er omfattet af Servicelovens 83, hvorfor der er overladt den enkelte borger frit valg mellem den på rammeaftalen valgte leverandør og den kommunale leverandør. Ordregiver kan som følge heraf ikke garantere den privat leverandør en given andel. Det er imidlertid alene den valgte leverandør samt den kommunale leverandør, der vil få mulighed for at varetage opgaveløsningen, jf. dog undtagelsen i servicelovens 94, 95 og Bestilling af ydelser Bestillinger skal kunne afgives via KMD Care samt pr. telefon. 6 Rammeaftaleperiode Rammeaftalen er gældende fra den og 2 år frem. Ordregiver har endvidere mulighed for at forlænge rammeaftalen i op til 2 * 12 måneder. Forlængelse sker i givet fald på uændrede rammeaftalevilkår. Meddelelse herom skal gives til Rammeaftalehaver senest 1 måned før aftaleudløb, i modsat fald ophører rammeaftalen uden særskilt opsigelse. Såfremt forlængelsen udnyttes, ophører rammeaftalen uden særskilt opsigelse ved dennes udløb. Ordregiver er endvidere berettiget til at opsige rammeaftalen med 3 måneders varsel, såfremt en administrativ myndighed, herunder, men ikke begrænset til, Klagenævnet for udbud, Konkurrencestyrelsen eller Europa Kommissionen eller en dansk eller europæisk retsinstans træffer afgørelse/dom om, at beslutningen om tildeling af rammeaftalen annulleres eller erklæres for uden virkning. Ordregiver er i den forbindelse ikke ansvarlig for driftstab eller andet indirekte tab i den resterende rammeaftaleperiode. Ordregivers ret til at opsige gælder uanset, at afgørelsen/dommen ankes. Endelig er Ordregiver berettiget til at opsige rammeaftalen med et varsel på 6 måneder til udgangen af en måned. Rammeaftalehaver er ikke berettiget til at opsige rammeaftalen. 7 Optioner Rammeaftalen indeholder ingen optioner udover muligheden for forlængelse. Side 17 af 49

18 8 Kontakt mellem parterne Parterne udpeger hver især de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til rammeaftalen. Partnerne kan individuelt tage initiativ til en fælles evaluering af samarbejdet mellem Rammeaftalehaver og Ordregiver. Samarbejdet evalueres under alle omstændigheder efter 6 måneder fra rammeaftalens ikrafttræden. Der afholdes årligt minimum 2 samarbejdsmøder. Såfremt en af parterne ønsker yderligere et eller flere møder, skal den anden part imødekomme dette. Møderne afholdes hos ordregiver. Ordregiver indkalder til disse møder med rimeligt varsel. 9 Fakturering I henhold til LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af Ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for Ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: Udstedelsesdato (fakturadato) Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) Rammeaftalehavers CVR/SE-nummer Rammeaftalehavers navn og adresse samt Ordregivers navn og adresse Omfang og art af de leverede produkter/ydelser Pris pr. enhed eksklusiv moms Rekvirent hos Ordregiver Rekvisitionsnummer CPR-nummer for borgeren Rammeaftalehaver fakturerer Ordregiver månedsvis bagud. Der faktureres alene for den visterede tid. Hvis ordregiver er uenig med rammeaftalehaver om betalingens størrelse eller forfaldstid skal ordregiver uden ugrundet ophold gøre indsigelse herom, idet indsigelsen ellers fortabes. Den uomstridte del af kravet skal betales uanset indsigelse. Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Side 18 af 49

19 10 Priser For tjenesteydelser udført i henhold til rammeaftalen gælder de i Rammeaftalehavers tilbud af [dd.mm.åååå] angivne enhedspriser, jf. dog punkt Prisregulering Priserne reguleres en gang årligt pr. 1. januar. Regulering sker første gang pr. 1. januar 2015 ud fra det på tidspunktet gældende KL Pris- og Lønskøn. KL s Pris og Lønskøn er offentligt tilgængeligt på KL s hjemmeside. Efterfølgende gælder tilsvarende beregningsmodel. Prisregulering sker på Rammeaftalehavers foranledning ved meddelelse af indekstal og den procentvise regulering, der ønskes foretaget. Varsel om prisreguleringer skal sendes pr. til: Att: Rasmus Simonsen Prisændringers ikrafttræden er betinget af, at en opdateret prisliste fremsendes pr. inden ændringens ikrafttræden. Parterne kan forlange ændringer i den aftalte tjenesteydelses pris, når nye lovkrav eller ændret offentlig regulering bevirker en fordyrelse eller billiggørelse af leveringen af tjenesteydelsen. Sådanne ændringer får virkning fra det tidspunkt, hvor de nye lovkrav eller den ændrede offentlige regulering konkret fordyrer eller billiggør leveringen af tjenesteydelsen. Prisregulering betinges af fremsendt dokumentation herfor. 12 Betalingsbetingelser 30 dage netto fra korrekt modtaget faktura. 13 Bonusudbetaling til tredjemand Omsætningen som følge af denne rammeaftale med Ordregiver må ikke blive genstand for udbetaling af bonus, rabatandel eller anden form for godtgørelse til tredjemand. Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, hvilket berettiger Ordregiver til at ophæve rammeaftalen med omgående virkning. 14 Statistik Statistik indhentes via det af Ordregiver til en hver tid anvendte IT-system. Ved kontraktstart er dette KMD- Care. Side 19 af 49

20 15 Underleverandører Hvor rammeaftalehaver, i forbindelse med udførelse af opgaven, ønsker at anvende en underleverandør, som ikke er forhåndsmeddelt i hans tilbud, skal rammeaftalehaver senest 10 arbejdsdage før overdragelse af opgaver til den pågældende underleverandør meddele ordregiver i skriftlig form: 1. Navnet på underleverandøren 2. Angivelse af den pågældende opgave, som denne skal udføre. Ønsker ordregiver yderligere oplysninger skal rammeaftalehaver imødekomme dette uden forsinkelse. Ordregiver skal meddele sin skriftlige accept eller begrundede afvisning senest 5 arbejdsdage efter rammeaftalehavers anmodning. Såfremt Rammeaftalehaver anvender underleverandører til opfyldelsen af rammeaftalen, garanterer Rammeaftalehaver for opfyldelsen af rammeaftalen i samme omfang, som hvis Rammeaftalehaver selv havde udført leverancen. 16 Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Rammeaftalehavers rettigheder og forpligtigelser i henhold til denne rammeaftale kan hverken helt eller delvist overdrages til anden/andre leverandør(er) uden forudgående skriftlig samtykke med Ordregiver. Manglende overholdelse af bestemmelsen anses som en væsentlig misligholdelse, der berettiger Ordregiver til at hæve rammeaftalen. 17 Misligholdelse Er tjenesteydelse ikke udført i overensstemmelse med rammeaftalegrundlaget, uden at dette skyldes Ordregivers forhold, eller forhold i øvrigt som Ordregiver bærer risikoen for, foreligger der misligholdelse. Tilsvarende foreligger der misligholdelse, hvis tjenesteydelsen ikke lever op til Ordregivers krav eller hvis rammeaftalehaver ikke opfylder andre krav, som ifølge aftalen stilles i forbindelse med levering af tjenesteydelsen, eller som følger af aftalen i øvrigt. Betaler ordregiveren ikke i rette tid, eller undlader ordregiveren at opfylde sin forpligtelse til at medvirke til, at leverandøren kan levere rigtig ydelse, foreligger der tilsvarende misligholdelse fra ordregiverens side. Gentagne tilfælde af misligholdelse, som skriftligt er blevet påpeget, betragtes som væsentlig misligholdelse, som berettiger til ophævelse af rammeaftalen. En rammeaftalepart som må indse, at der er risiko for misligholdelse, har pligt til uden ugrundet ophold at give den anden rammeaftalepart begrundet meddelelse herom. 18 Reklamation og varsel Vil en part påberåbe sig en misligholdelse, skal denne give den anden rammeaftalepart meddelelse herom uden ugrundet ophold, efter at misligholdelsen er eller burde være opdaget. Side 20 af 49

21 Vil en part hæve rammeaftalen eller kræve afhjælpning, skal denne uden ugrundet ophold, efter at misligholdelsen er eller burde være opdaget, give den anden rammeaftalepart meddelelse herom. Undlader parten dette, har parten fortabt sin ret til at hæve rammeaftalen eller kræve afhjælpning. Det samme gælder for Ordregivers ret til at kræve bod, jf. punkt 20. Krav om forholdsmæssigt afslag eller erstatning skal opgøres og fremsættes uden ugrundet ophold efter meddelelse i henhold til ovenstående, idet retten ellers fortabes. En part fortaber dog uanset ovenstående ikke sin ret til at påberåbe sig misligholdelse, når den anden part har handlet svigagtigt, eller når denne part har gjort sig skyld i grove fejl og forsømmelser, og dette medfører skade for parten. 19 Afhjælpning Ordregiver kan, hvor dette er praktisk muligt, kræve afhjælpning, medmindre det vil volde Rammeaftalehaver uforholdsmæssig omkostning eller væsentlig ulempe. Såfremt afhjælpning kan ske uden væsentlig forsinkelse og uden væsentlig gene for Ordregiveren i øvrigt, har Rammeaftalehaveren ret til at foretage dette. Rammeaftalehaveren skal straks efter modtagelse af reklamation give Ordregiveren meddelelse, hvis Rammeaftalehaveren ønsker at udøve denne ret. 20 Forholdsmæssigt afslag I det omfang den leverede tjenesteydelse ikke er rammeaftalemæssig, jf. rammeaftalegrundlaget, og dette har bevirket en værdiforringelse, som ikke er kompenseret ved afhjælpning, jf. punkt 17, er Ordregiver berettiget til at kræve et forholdsmæssigt afslag i den aftalte pris. 21 Erstatningsansvar og forsikring Hver part er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler for manglende medvirken til rigtig opfyldelse af rammeaftalen. En aftalt bod er ikke til hinder for, at ordregiveren kan kræve erstatning for et eventuelt yderligere tab. Dette gælder dog ikke, såfremt bodens funktion er at træde i stedet for erstatning. Rammeaftalehaver er i hele rammeaftalens løbetid forpligtet til at opretholde de i annonceringsmaterialet nævnte forsikringer med en minimumsdækning som anført. Rammeaftalehaver skal på Ordregiverens anmodning godtgøre forsikringens eksistens og omfang. Betjener rammeaftale sig af underleverandører, er rammeaftalehaver forpligtet til at sørge for, at underleverandørerne på samme måde opfylder ovennævnte krav om forsikringsdækning. Ordregiveren kan ligeledes forlange dokumentation herfor. 22 Bod Leverer Rammeaftalehaveren ikke tjenesteydelsen i overensstemmelse med aftalen, kan Ordregiver pålægge Rammeaftalehaveren bod i overensstemmelse med det i rammeaftalegrundlaget fastsatte. Side 21 af 49

22 Således kan Ordregiver pålægge Kontrakthaver bod, såfremt det konstateres, at Kontrakthaver misligholder sin forpligtelse til at følge op på alarmer og nødkald, jf. Rammeaftalebilag a. Boden fastsættes til DKK pr. overtrædelse. 23 Ophævelse Aftalen kan ophæves helt eller delvist af Ordregiveren, hvis der foreligger en væsentlig misligholdelse fra Rammeaftalehaverens side. I bedømmelse af misligholdelsens væsentlighed indgår tjenesteydelsens beskaffenhed, misligholdelsens karakter, risiko for gentagelse, misligholdelsens betydning for Ordregiver, Ordregivers eventuelle offentligretlige forpligtelse til at sørge for tjenesteydelsen, ophævelsens betydning for Rammeaftalehaveren samt omstændighederne i øvrigt. Hæves aftalen helt eller delvis, tilbagebetaler rammeaftalehaver eventuelt modtaget vederlag for endnu ikke udførte berørte leveringer og Ordregiver betaler for eventuelt modtaget, men endnu ikke betalt berørte leveringer. Ordregiveren er ved ophævelse berettiget til at foretage dækningskøb for Rammeaftalehavers regning. Rammeaftalehaver er ligeledes erstatningsansvarlig for direkte tab opstået som følge af misligholdelsen. Aftalen kan ophæves af rammeaftalehaver, hvis Ordregiver væsentligt misligholder sin forpligtelse til at medvirke til serviceydelsens rigtige levering eller sin betalingsforpligtelse. 24 Konkurs m.v. Konkurs, betalingsvanskeligheder, insolvens, rekonstruktionsbehandling eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, som giver Ordregiver begrundet mistanke om, at Rammeaftalehaver ikke er i stand til at varetage sin forpligtelse overfor Ordregiver i rammeaftaleperioden vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse, og vil berettige Ordregiver til omgående at ophæve rammeaftalen. Såfremt boet har ret til at indtræde i rammeaftalen i medfør af konkurslovens bestemmelser, skal boet efter forespørgsel uden ugrundet ophold give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet vil indtræde. 25 Opfyldelseshindringer, herunder force majeure I tilfælde af force majeure suspenderes parternes forpligtelser så længe force majeure er til stede og i det omfang force majeure er til hinder for Rammeaftalehavers opfyldelse af sine forpligtelser. Som force majeure regnes ikke årstidsbetingede vejrlige forhold, strejke og lockout (opremsningen er ikke udtømmende). Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part skriftlig meddelelse herom, så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Meddelelsen skal angive: Årsagen til force majeure situationen Forventet varighed af force majeure situationen Side 22 af 49

23 Indsats fra Rammeaftalehavers side for at kunne genoptage leveringen. Force majeure kan højst gøres gældende, så længe som force majeure-situationen varer. 26 Ændring af ydelsen Såfremt ændringer i lovgivningen og/eller myndighedskrav medfører, at der skal foretages korrektioner/ændringer, er Rammeaftalehaver pligtig til omgående at informere Ordregiver herom samt omgående at ændre ydelserne som påkrævet. Ændringer som følge af nye lovkrav eller ændret offentlig regulering skal dog ske i overensstemmelse med eventuelle frister i den pågældende lov eller offentlige regulering. Endvidere sker der en årlig revidering af kommunens serviceniveau, som kan medføre ændringer i forhold til kontraktens ydelser. 27 Tavshedspligt og offentliggørelse af rammeaftalen Nærværende rammeaftale er fortrolig, og kan hverken helt eller delvist offentliggøres uden, at parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan/skal offentliggøres. Ovenstående bestemmelse gælder ikke, såfremt tredjemand forlanger og får medhold i begæring om aktindsigt i dele af eller hele rammeaftalen i henhold til forvaltningslovens eller offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt. Udtalelser til pressen, der vedrører enten rammeaftalen eller den anden rammeaftalepart, skal godkendes af modparten inden udtalelsen foretages. Rammeaftalehaveren og dennes ansatte er forpligtet til at bevare absolut tavshed over for tredjemand om denne rammeaftales indhold. Dette gælder også efter rammeaftalens udløb. Leverandøren og dennes medarbejdere er undergivet tavshedspligt efter straffelovens 152a, jf Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, hvilket berettiger Ordregiver til at ophæve rammeaftalen med omgående virkning. 28 Rammeaftaleændringer Nærværende rammeaftale, herunder bilag til rammeaftalen, kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Ordregiver og Rammeaftalehaver. Indførte ændringer, der ikke må forrykke annonceringsgrundlaget væsentligt, skal fremgå af ændringsmeddelelser, som er underskrevet af begge parter. 29 Lovvalg og afgørelse af tvister Nærværende rammeaftale er undergivet dansk ret. Alle tvister herunder ethvert spørgsmål om forståelse og fortolkningen af rammeaftalen, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af tvisten. Udgiften til mægleren afholdes af Side 23 af 49

24 parterne i fællesskab, medmindre mægleren fastslår, at årsagen til konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part. Såfremt tvisten ikke kan løses gennem parternes forhandling eller ved mægling, kan hver part kræve tvisten indbragt for domstolene til pådømmelse efter dansk lov. Værnetinget er Ordregivers retskreds. 30 Offentlige påbud Rammeaftalehaver er forpligtet til at overholde alle gældende direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud på tidspunktet for indgåelse af rammeaftalen som i rammeaftaleperioden. Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, hvilket berettiger Ordregiver til at ophæve rammeaftalen med omgående virkning. 31 Miljø Rammeaftalehaver garanterer, at alt hvad der bliver leveret under nærværende rammeaftale opfylder de til en hver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver mv. Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, hvilket berettiger Ordregiver til at ophæve rammeaftalen med omgående virkning. 32 Sociale klausuler Kommunen ønsker, at leverandøren er villig til at ansætte medarbejdere fra særlige grupper. Ved medarbejdere fra særlige grupper forstås arbejdstagere under 30 år, der har været ledige i mere end 13 uger samt arbejdstagere over 30 år, der har været ledige i mindst 6 måneder, og som: kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår har begrænsninger i arbejdsevnen har brug for arbejdspladserfaring, særligt i forhold til at fungere på en arbejdsplads eller har været ude for ændringer i sine forhold, som bevirker, at vedkommende ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til egen eller familiens forsørgelse. Leverandøren kan vælge at besætte ledige stillinger på særlige vilkår med arbejdstagere fra andre EUlande, som tilhører en persongruppe, der svarer til den ovennævnte. Leverandøren bedes indføre en skriftlig formuleret politik vedrørende ansættelse af personer fra særlige grupper. 33 Etik og socialt ansvar Ordregiver forudsætter, at Rammeaftalehaver og dennes eventuelle underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner: Side 24 af 49

25 Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Arbejdsklausuler (ILO-konvention nr. 94), specificeret som følger: Såfremt arbejdsforhold af den i nærværende kontrakt omhandlede art ikke på den egn, hvor arbejdet udføres, er omfattet af kollektiv overenskomst, må løn- og arbejdsvilkårene ikke være mindre gunstige end de vilkår, der inden for det fag eller den industri, i hvilken Rammeaftalehaver har sin virksomhed, i almindelighed bydes under tilsvarende forhold. Ansvaret for, at denne bestemmelse overholdes, påhviler Rammeaftalehaver. Tilsvarende gælder også arbejde, der udføres af underleverandører eller af personer, der hår fået overdraget kontrakten til udførelse. I så tilfælde påhviler det Rammeaftalehaver at påse, at bestemmelsen finder anvendelse Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning. Det forudsættes endvidere, at Rammeaftalehaver og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, hvilket berettiger Ordregiver til at ophæve rammeaftalen med omgående virkning. 34 Underskrift Nærværende rammeaftale underskrives i to eksemplarer, hvoraf hver part modtager et eksemplar. Dato: Ordregiver Dato: Rammeaftalehaver Side 25 af 49

26 Bilag 1b - Rammeaftale Side 26 af 49

27 Præambel Kommunalbestyrelsen i Rebild Kommune har formuleret et værdigrundlag, som skal danne basis for samarbejdet mellem borger, forvaltningen og leverandøren af hjælpen. Rebild Kommune lægger vægt på: - At borgeren som udgangspunkt har ansvar for sin egen livssituation - At borgeren får en målrettet helhedspleje - At borgeren mødes med tillid og respekt - At borgeren gør brug af de evner og færdigheder, som de har - At borgeren respekteres som et selvstændigt menneske med forskellige behov - At borgeren har indflydelse på eget liv 1 Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Rebild Kommune Hobrovej Støvring og RAMMEAFTALEHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2 Rammeaftalegrundlag Nærværende rammeaftale er indgået i henhold til gennemført annoncering af genoptræning og vedligeholdende træning, jf. annoncering som offentliggjort på Rammeaftalen beskriver Ordregivers og Rammeaftalehavers forpligtigelser og rettigheder. Rammeaftalegrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: 5. Rammeaftale mellem Rammeaftalehaver og Ordregiver 6. Supplerende oplysninger, herunder evt. rettelsesdokumenter samt spørgsmål og svar 7. Øvrigt annonceringsmateriale med bilag fra Ordregiver 8. Rammeaftalehavers tilbud af [dd.mm.åååå] Rammeaftalehavers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancer foretaget i henhold til nærværende rammeaftale. Side 27 af 49

28 3 Ydelsen Rammeaftalehaver forpligter sig ved nærværende rammeaftale til at udføre de i rammeaftalegrundlaget nævnte tjenesteydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. I det omfang rammeaftalegrundlaget ikke giver tilstrækkelig vejledning, skal opgaven udføres fagmæssigt korrekt. Krav til opgaveløsningen følger af nærværende rammeaftale, herunder Rammeaftalebilag a Kravspecifikation (genoptræning og vedligeholdende træning) og Rammeaftalebilag b kvalitetsstandarder (genoptræning og vedligeholdende træning). 4 Tildeling af konkrete ordrer De annoncerede ydelser er omfattet af Lovbekendtgørelse nr af , hvorfor der er overladt den enkelte borger frit valg mellem den på rammeaftalen valgte leverandør og den kommunale leverandør. Ordregiver kan som følge heraf ikke garantere den privat leverandør en given andel. Det er imidlertid alene den valgte leverandør samt den kommunale leverandør, der vil få mulighed for at varetage opgaveløsningen. 5 Bestilling af ydelser Bestillinger skal kunne afgives via KMD Care samt pr. telefon. 6 Rammeaftaleperiode Rammeaftalen er gældende fra den og 2 år frem. Ordregiver har endvidere mulighed for at forlænge rammeaftalen i op til 2 * 12 måneder. Forlængelse sker i givet fald på uændrede rammeaftalevilkår. Meddelelse herom skal gives til Rammeaftalehaver senest 1 måned før aftaleudløb, i modsat fald ophører rammeaftalen uden særskilt opsigelse. Såfremt forlængelsen udnyttes, ophører rammeaftalen uden særskilt opsigelse ved dennes udløb. Ordregiver er endvidere berettiget til at opsige rammeaftalen med 3 måneders varsel, såfremt en administrativ myndighed, herunder, men ikke begrænset til, Klagenævnet for udbud, Konkurrencestyrelsen eller Europa Kommissionen eller en dansk eller europæisk retsinstans træffer afgørelse/dom om, at beslutningen om tildeling af rammeaftalen annulleres eller erklæres for uden virkning. Ordregiver er i den forbindelse ikke ansvarlig for driftstab eller andet indirekte tab i den resterende rammeaftaleperiode. Ordregivers ret til at opsige gælder uanset, at afgørelsen/dommen ankes. Endelig er Ordregiver berettiget til at opsige rammeaftalen med et varsel på 6 måneder til udgangen af en måned. Rammeaftalehaver er ikke berettiget til at opsige rammeaftalen. 7 Optioner Rammeaftalen indeholder ingen optioner udover muligheden for forlængelse. Side 28 af 49

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - kontrakt Side 1 af 8 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 89591000 Norddjurs@norddjurs.dk og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Nærværende kontrakt er indgået mellem Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg (i det følgende kaldet ordregiver) og [Virksomhed]

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister Norddjurs Kommune, Indkøbsfunktionen november 2014 Side 1 af 8 Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister 1. Aftalens parter Nærværende prisaftale

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Side 1 af 11 1 Indledning Nærværende udbud vedrører

Læs mere

Udbudsmateriale Offentligt udbud. Annoncering for Kolding Kommune

Udbudsmateriale Offentligt udbud. Annoncering for Kolding Kommune Udbudsmateriale Offentligt udbud Annoncering for Kolding Kommune Indhold 1. Indledning 3 1.1 Udbuddets omfang 3 1.2 Kontraktindgåelse 3 2. Udbudsbetingelser 3 2.1 Udbudsform 3 2.2 Formkrav 3 2.3 Sprog

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Bilag 1 Kontrakt. På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN)

Bilag 1 Kontrakt. På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN) Bilag 1 Kontrakt På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN) Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Bilag 1 - Rammeaftale

Bilag 1 - Rammeaftale Bilag 1 - Rammeaftale Taxikørsel Version 2 19.08.2015 Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende rammeaftale er gældende [delaftale x] og omhandler levering af taxikørsel i delaftalens geografiske område. Rammeaftalen

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense 1. Parterne Mellem Socialstyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver) og Tilbudsgiver CVR-nr. (i det følgende benævnt leverandøren ) er dags dato indgået

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

UDBUD Tjenesteydelsesindkøb Offentligt udbud

UDBUD Tjenesteydelsesindkøb Offentligt udbud UDBUD Tjenesteydelsesindkøb Offentligt udbud På levering af Tandproteser og tilhørende ydelser til Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbyders

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

02102012 Annoncering. Sundhedsordning for medarbejdere i Slagelse kommune.

02102012 Annoncering. Sundhedsordning for medarbejdere i Slagelse kommune. 02102012 Annoncering Sundhedsordning for medarbejdere i Slagelse kommune. Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Opgavens art og omfang... 4

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEAFTALEHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Sags id.: 88.12.00-G00-2-13 EU-UDBUD. Vareindkøb Offentligt udbud. På levering af stomi- og urologiprodukter til Tønder Kommune.

Sags id.: 88.12.00-G00-2-13 EU-UDBUD. Vareindkøb Offentligt udbud. På levering af stomi- og urologiprodukter til Tønder Kommune. EU-UDBUD Vareindkøb Offentligt udbud På levering af stomi- og urologiprodukter til Tønder Kommune Side 1 Side 2 Sags id.: 88.12.00-G00-2-13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Annonceringsbetingelser

Annonceringsbetingelser Annonceringsbetingelser vedrørende produktion og udbringning af mad til plejecentre og visiterede borgere i eget hjem i Jammerbugt Kommune Side 1 af 17 1 Indledning Nærværende annoncering vedrører produktion

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland (UCN) Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Tlf. 72 69 50 00 http://www.ucn.dk/

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

EU-UDBUD. Varer Offentligt udbud. På levering af Bærbare computere Til Ikast-Brande Kommune 2015/S 244-443181

EU-UDBUD. Varer Offentligt udbud. På levering af Bærbare computere Til Ikast-Brande Kommune 2015/S 244-443181 EU-UDBUD Varer Offentligt udbud 2015/S 244-443181 På levering af Bærbare computere Til Ikast-Brande Kommune December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Bilag 1 Kontrakt. Kommunal Rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Bilag 1 Kontrakt. Kommunal Rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Bilag 1 Kontrakt Kommunal Rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Ydelsen... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Ordregivers forbehold... 4 6 Kontakt mellem parterne...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. 1 af 11

Bilag 1 Rammeaftale. 1 af 11 Bilag 1 Rammeaftale 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 89 59 10 00 norddjurs@norddjurs.dk http://www.norddjurs.dk og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Tolstrup & Hvilsted ApS Livøvej 10 A 8800 Viborg www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203

Bilag 1 - kontrakt. Tolstrup & Hvilsted ApS Livøvej 10 A 8800 Viborg www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 Bilag 1 - kontrakt 1 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive Tlf. 99 15 55 00 og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Bilag 1 Rammeaftale Delaftale 2 Udenlandske bøger Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Rammeaftalegrundlag... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Rammeaftaleperiode... 4 5. Bestilling af

Læs mere

Bilag 2 - Kontrakt. Delaftale B

Bilag 2 - Kontrakt. Delaftale B Bilag 2 - Kontrakt Delaftale B Side 1 af 13 Indhold 1. Parterne... 4 2. Kontraktgrundlag... 4 3. Kontraktens omfang... 4 4. Levering og leveringsbetingelser... 4 5. Kontraktperiode... 5 6. Kontakt mellem

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Bilag 1 - Rammeaftale

Bilag 1 - Rammeaftale Bilag 1 - Rammeaftale EU-udbud af helhedsløsning til optimering af bade- og hygiejnesituationer og de dermed forbundne forflytninger på plejehjem i Faaborg- Midtfyn Kommune Side 1 af 12 1. Parterne Nærværende

Læs mere

Annoncering vedrørende frit valgsområdet i Jammerbugt Kommune

Annoncering vedrørende frit valgsområdet i Jammerbugt Kommune Annoncering vedrørende frit valgsområdet i Jammerbugt Kommune 1 1 Indledning Nærværende annoncering af fritvalgsområdet vedrører primært personlig pleje og praktisk hjælp efter serviceloven 83 i Jammerbugt

Læs mere

INDKØB AF DAGLIGVARER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM

INDKØB AF DAGLIGVARER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM INDKØB AF DAGLIGVARER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM OFFENTLIGT UDBUD AF INDKØB AF DAGLIGVARER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM Indholdsfortegnelse 1 TILBUDSBETINGELSER...3 1.1 UDBUDSFORM OG OMFANG...3

Læs mere

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Beredskab Fyn Kontrakt om brandslukningsydelsen Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Udbud af brandslukningsydelsen Beredskab Fyn Side 1 af 7 Indhold 1 Parterne... 3 2 Aftalegrundlaget...

Læs mere

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291851-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200363-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift i Nyropsgade 30 NaturErhvervstyrelsen Side 0 af 13 Indhold Introduktion... 3 Den ordregivende myndighed... 3 Offentliggørelse af udbudsforretningen... 3 Udbudsmaterialets

Læs mere

OFFENTLIGT UDBUD TØJVASK TIL VISITEREDE BORGERE

OFFENTLIGT UDBUD TØJVASK TIL VISITEREDE BORGERE OFFENTLIGT UDBUD TØJVASK TIL VISITEREDE BORGERE OFFENTLIGT EU-UDBUD AF TØJVASK TIL VISITEREDE BORGERE I ALBERTSLUND KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 TILBUDSBETINGELSER...3 1.1 UDBUDSFORM OG OMFANG...3 1.2

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Sags id.: 88.12.00-G00-3-13 EU-UDBUD. Vareindkøb Offentligt udbud. På levering af kompressionsstrømper til Tønder Kommune

Sags id.: 88.12.00-G00-3-13 EU-UDBUD. Vareindkøb Offentligt udbud. På levering af kompressionsstrømper til Tønder Kommune Sags id.: 88.12.00-G00-3-13 EU-UDBUD Vareindkøb Offentligt udbud På levering af kompressionsstrømper til Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Ordregiver... 4 3 Udbudsmaterialet...

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Rammeaftale om levering af Personlig pleje og praktisk hjælp, samt hverdagsrehabilitering i henhold til Servicelovens 83 og 84

Rammeaftale om levering af Personlig pleje og praktisk hjælp, samt hverdagsrehabilitering i henhold til Servicelovens 83 og 84 Rammeaftale om levering af Personlig pleje og praktisk hjælp, samt hverdagsrehabilitering i henhold til Servicelovens 83 og 84 Side 1 af 31 Bilagsfortegnelse Til kontrakten hører følgende kontraktbilag:

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Offentligt udbud. Udbringning af varm & kold mad

Offentligt udbud. Udbringning af varm & kold mad Offentligt udbud Udbringning af varm & kold mad UDBUDSMATERIALE December 2008 1 Indholdsfortegnelse: 1. GENERELLE UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Odregivende myndigheder... 4 1.2 Udbudsform... 4 1.2.1 Kørsel

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Udbudsbetingelser Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Danmark-Grenaa: Brandkøretøjer med vandtank 2014/S 228-402262

Læs mere

Bilag 1 Kontrakt. På levering af inventar til naturfagslokaler for University College Lillebælt (UCL)

Bilag 1 Kontrakt. På levering af inventar til naturfagslokaler for University College Lillebælt (UCL) Bilag 1 Kontrakt På levering af inventar til naturfagslokaler for University College Lillebælt (UCL) Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Lillebælt

Læs mere

Annoncering af. prisaftale. briller

Annoncering af. prisaftale. briller Annoncering af prisaftale på briller I henhold til udvidet helbredstillæg i lov om social pension til pensionister i Favrskov Kommune Favrskov Kommune August 2012 1 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning....

Læs mere

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Rebild Kommune Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Januar 2016 Rebild Kommune Center Plan Byg og Vej Hobrovej 110 9530 Støvring Opgavens beskrivelse Rebild Kommune, i det følgende benævnt ordregiver,

Læs mere

[UDKAST] Rammeaftale

[UDKAST] Rammeaftale DOKUMENT NR. 2 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udarbejdelse af miljøhistoriske redegørelser for tidligere og nuværende forurenende aktiviteter [UDKAST] Rammeaftale Mellem Region Nordjylland CVR-nr. 29190941

Læs mere

Annoncering. Udbud af Revisions- og rådgivningsopgaver for: CAMPUS VEJLE Boulevarden 48 7100 Vejle

Annoncering. Udbud af Revisions- og rådgivningsopgaver for: CAMPUS VEJLE Boulevarden 48 7100 Vejle Annoncering Udbud af Revisions- og rådgivningsopgaver for: CAMPUS VEJLE Boulevarden 48 7100 Vejle Januar 2014 1. Indledning... 3 1.1 Udbuddets omfang... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1 Udbudsform... 4

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune 22-10-2015 Sagsnummer.: 15/42625 UDKAST Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune Budgetafdeling Ebeltoft Lundbergsvej

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud på levering af dagligdagsfødevarer til Skive Kommune EU- Udbud 2016/S095-170162. Side 1 af 25

Udbudsbetingelser. EU-udbud på levering af dagligdagsfødevarer til Skive Kommune EU- Udbud 2016/S095-170162. Side 1 af 25 Udbudsbetingelser EU-udbud på levering af dagligdagsfødevarer til Skive Kommune EU- Udbud 2016/S095-170162 Side 1 af 25 1 Udbuddets omfang Udbuddet vedrører levering af økologiske og konventionelle fødevarer

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING I HENHOLD TIL TILBUDSLOVENS AFSNIT II. På levering af fodbehandling til pensionister i Svendborg Kommune

TILBUDSINDHENTNING I HENHOLD TIL TILBUDSLOVENS AFSNIT II. På levering af fodbehandling til pensionister i Svendborg Kommune TILBUDSINDHENTNING I HENHOLD TIL TILBUDSLOVENS AFSNIT II På levering af fodbehandling til pensionister i Svendborg Kommune December 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 GENEREL BESKRIVELSE AF

Læs mere

Tilbudsindhentning på dagligvareudbringning til visiterede borgere i Syddjurs Kommune

Tilbudsindhentning på dagligvareudbringning til visiterede borgere i Syddjurs Kommune Tilbudsindhentning på dagligvareudbringning til visiterede borgere i Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1 Opgavens omfang 1.2 Leverandørens forpligtelser i forhold til opgavens udførelse

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelser og opgaver... 4 3. Udbydende myndighed... 5 4. Udbudsmaterialet...

Læs mere

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Tilbudsindhentning På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Viborg Kommune Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Tidsplan...

Læs mere

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Bilag 1 Tro og love erklæring Tro og love erklæring Ifølge

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 - Kontrakt. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 12 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 96 63 12 00 Mail: lemvig@lemvig.dk http://www.lemvig.dk/ og

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer Udbudsbetingelser til offentligt udbud af flishugning på stormfaldsarealer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme, Drift og Service Rammeaftale vedrørende AD HOC TV inspektion og spuling Geografisk Område: 1 Vesterbro / Enghave / Valby 1. Aftalens Parter

Læs mere