INDKALDER TIL GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKALDER TIL GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 HØJGÅRDENS GRUNDEJERFORENING INDKALDER TIL GENERALFORSAMLING Søndag den 26. juni 2011 kl i Restaurant Strandlyst, Drøsselbjergvej 92, Stillinge Strand Der serveres kaffe, øl og vand DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budgetforslag (bilag 1) 4. Indkomne forslag: -Vedtægtsændringer. (Bestyrelsen, bilag 2) -Tilskud til træfældning. (Per Sillasen, bilag 3) -Henvendelse til borgmester vedr. kloakfinansiering (Jarvin Mellemgaard, bilag 4) 6. Valg til bestyrelse 1 bestyrelsesmedlem for 2 år (Carl Christian Jensen modtager genvalg) 1-2suppleanter for 1 år (Susanne Sperling modtager ikke genvalg) 2 revisorer for 1 år 7. Budget og fastsættelse af kontingent 8. Eventuelt Forslag kan afleveres til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling. Ca kl i fortsættelse af ordinær generalforsamling. Dagsorden: 1: Godkendelse af evt. besluttede vedtægtsændringer på ordinær generalforsamling. 2.: Evt Med venlig hilsen Bestyrelsen Hjemmeside: (formanden):

2 Bilag 2 V E D T Æ G T E R for H Ø J G Å R D E N S G R U N D E J E R F 0 R E N I N G Nuværende vedtægt 1. Ændringsforslag Foreningens navn er Højgårdens Grundejerforening. 2. Foreningen er stiftet d. 30/l0-1966, i henhold til bestemmelsen i 6 iparcelejernes skøder hvilken bestemmelse er lyst servitutstiftende på samtlige parceller. Foreningen består af ejerne (- skødehaverne) af de parceller, der er udstykket fra mtr. nr. 14 d. af Næsby v/stranden by, Kirke Stillinge sogn. Foreningens formål er: a) at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser over for myndigheder og andre. 3. b) at varetage de fælles opgaver, der påhviler foreningen ifølge servitutten - eller som generalforsamlingen beslutter at udføre. c) at påse servitutten overholdt. 4. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afgør alle spørgsmål af større betydning. Generalforsamlingen ledes af en af samme - valgt dirigent, der sammen med de tilstedeværende bestyrelsmedlemmer, underskriver en over forhandlingerne - ført protokol. skriftligt godkender Hver ejer af en parcel - iflg. den til grund for udstykningen - liggende plan, har een stemme. Ejer en person mere end een af disse parceller, tilkommer han een stemme for hver parcel - dog højest 3 stemmer. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af JUNI -måned - med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Kassereren fremlægger. revideret årsregnskab til godkendelse og fremsætter forslag til budget. 4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmer. 5. Valg af formand. 6. Valg af bestyrelse samt een suppleant og 2 revisorer, pkt 5 tilføjes: hvert 2. år pkt 6. ændres til: mindst en 7. Fastsættelse af årskontingent og eventuelle andre ydelser. 8. Eventuelt. Bestyrelsen bestemmer stedet for generalforsamlingen - der dog altid skal holdes i Slagelse kommune. gammel Slagelse kommune 6. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker skriftligt med angivelse af dagsordenen - til hvert medlem - med 2 ugers varsel. 3 ugers Medlemmerne er pligtige at anmelde adresseforandring eller ejerskifte til bestyrelsen inden 2 uger efter at dette er bekendt. 7. For at der kan træffes beslutning på generalforsamlingen, skal forslag være udsendt fra bestyrelsen - til samtlige medlemmer - senest en uge før generalforsamlingen afholdes. Hidrører forslaget ikke fra bestyrelsen, skal forslagsstilleren indlevere forslaget til bestyrelsen, senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse, hvorefter bestyrelsen er pligtig at udsende forslaget - med den i 1. punktum angivne frist. Bestemmelserne i stk. 1 - kan fraviges, såfremt der på generalforsamlingen er repræsenteret mindst 2/3 af stemmerne og såfremt mindst 3/4 af de repræsenterede stemmer afgives for at stille forslag til afstemning. offentliggøre forslaget ved opslag 8. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst en uges varsel af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet,

3 eller når der af mindst l0 generalforsamlingsstemmer fremsættes skriftlig krav herom - - med angivelse af motiveret dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 2 uger efter bestyrelsens modtagelse af begæringen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer - jfr. dog 7 stk. 2 og 16. Afgørelsen træffes med alm. flertal. 9. Stemmeretten udøves af skødehaverne. Der kan stemmes i henhold til skriftlig fuldmagt - men ingen kan afgive stemme i henhold til mere end 3 fuldmagter. Afstemningen sker ved håndsoprækning - med mindre skriftlig afstemning forlanges af mindst 3 medlemmer. Skriftlig afstemning skal dog altid finde sted ved valg - hvor flere kandidater er foreslået - end der skal vælges. Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer. 10. Formanden vælges særskilt for 2 år ad gangen. Af de øvrige bestyresesmedlemmer afgår hvert år halvdelen efter tur - eller om fornødent ved lodtrækning. Bestyrelsen fordeler selv mandater som næstformand, kassers og sekretær. Endvidere vælges der een suppleant. mindst en suppleant for et år 11. Bestyrelsen leder foreningens anliggender og våger over vedtægternes overholdelse ligesom den bør forsøge at mægle ved eventuelle uoverensstemmelser - medlemmerne imellem. Bestyrelsen træffer afgørelse i de i servituttens 3 stk.2 - omhandlede forhold. Bestyrelsen træffer endvidere afgørelse i spørgsmål om udøvelse af foreningens påtaleret i henhold til servituttens 6 - i samtlige skøder. Bestyrelsen afholder møder - så ofte formanden eller andre bestyrelsesmedlemmer finder det påkrævet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når alle 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede. Afgørelsen træffes ved almindeligt flertal. Der føres en forhandlingsprotokol, der skal underskrives af den samlede bestyrelse. skriftligt godkendes 12. Foreningen tegnes af formanden i forening med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Ved erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen ligeledes af den samlede bestyrerelse. Foreningens regnskab går fra 1. april til 31. marts. Hvert nyt medlem betaler på anfordring - et af generalforsamlingen fastsat indskud - dog at medlemmers efterladte, ægtefælde eller livsarvinger - indtræder i fuld medlemsret - uden indskud. 13. Indskud, kontingent samt eventuelle andre ydelser - til opfyldelse af de på foreningen hvilende eller af denne påtagne opgaver - fastsættes af den ordinære generalforsamling. Hvis kontingent eller anden ydelse til foreningen ikke indbetales straks, efter gentagne påkrav, har bestyrelsen pligt til at overgive fordringen til restlig incasso. Eventuel retssag herom kan bestyrelsen vælge at anlægge ved Slagelse byret - ejendommens værneting - eller skyldnerens personlige værneting. 14. Regnskabet føres af kassereren, der gyldigt kan kvittere for alle indbetalinger, Alle ind- og udbetalinger bogføres. Kontantbeløb over 250 kr. indsættes på foreningens konti - hvoraf der kun kan hæve med kassererens og formandens underskrifter. 15. Slettes Tilføjes: Kasseren redegør løbende for regnskabet. Ved ejerskifte hæfter den ny ejer for eventuel restance til foreningen. 16. Til ændring af foreningens vedtægter samt beslutning om udvidelse af foreningens geografiske område - eller om sammenslutning med andre grundejerforeninger kræves - at mindst 2/3 af generalforsamlingsstemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er 2/3 af generalforsamlingsstemmerne ikke repræsenteret på den pågældende generalforsamling - og har forslaget ikke opnået tilslutning fra 2/3 af de repræsenterede stemmer - er det bortfaldet. Har forslaget i sidstnævnte tilfælde derimod opnået den nævnte tilslutning, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde en ekstraordinær generalforsamling- på hvilket forslaget uanset antallet af fremmødte - kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Nærværende vedtægter er tilrettet og renskrevet i.h.t. beslutning på ekstraordinær generalforsamling 18.l og erstatter tidligere vedtægter af 30.l August 93/GM. Datoændring til og 26/7 2011

4 Bilag 3 Forslag til generalforsamlingen Højgårdens Grundejerforening Mit forslag går på, at Grundejerforeningen skal tilbyde medlemmerne, at udgifter til træfældning betales af foreningen, der hvor træerne er så høje, at der er risiko for, at egen eller naboers ejendom beskadiges, hvis de skulle fældes af foreningens egne medlemmer. Desuden vil den enkelte grundejer som sidegevinst få mere sol på sin grund. Med venlig hilsen Per Sillassen Havrevej 19 Bilag 4 Forslag om at grundejerforeningen retter henvendelse til borgmesteren i Slagelse, for at anmode om, at kommunen tilvejebringer en lempelig finansieringsordning for kloakeringen af sommerhuse på Næsby Strand. Henvendelsen kan eventuelt ske i samarbejde med områdets øvrige grundejerforeninger. Begrundelse: I løbet af efteråret 2011, vil alle sommerhusejere ved Næsby Strand blive opkrævet omkring kr. i tilslutningsbidrag til den nye kloakering. Samtidig må disse sommerhusejere forudse udgifter i samme størrelsesorden til en privat kloakmester for at tilslutte sommerhusene individuelt til kloaknettet. De sommerhusejere som er pensionister, kan søge om indefrysning af udgiften. Men der er en del af os, for hvem denne mulighed ikke er til stede. Der er ligeledes en stor del af os, som har købt sommerhus inden for de sidste 7-8 år, som i dag er teknisk insolvente, hvorfor beløbet til tilslutning ikke kan lånes i sommerhusets friværdi, fordi en sådan ganske enkelt ikke er til stede kr. er en meget stor sum at skulle skaffe ud af det blå. Derfor skal der rettes henvendelse til borgmesteren i Slagelse Kommune, for at få det politiske niveau til at forholde sig til denne problemstilling. Det må være muligt for kommunen at tilvejebringe en finansieringsordning på lempelige vilkår (eksempelvis med 10 års afbetaling) som ikke griber så fundamentalt ind i den økonomiske situation for sommerhusejerne, som den pludselige og kostbare regning vi ellers vil blive udsat for i løbet af efteråret 2011." Mvh Jarvin Mellemgaard, Højgårdsvej 12

5 EKSTRA Orientering om Tilbud på tilslutning til offentlig kloak. Vores naboforening har indhentet fire tilbud på tilslutning til kloaken. Tilbudene er afgivet sidste år, men giver et fingerpeg om prisniveauet. Tilbudene har ikke helt samme formuleringer og forbehold, de præcise formuleringer vil kunne ses på vores hjemmeside under fanebladet Info. Her vil også evt. yderligere indkomne tilbud kunne ses. Den enkelte grundejer skal selv indhente tilbud fra den ønskede entreprenør. Der er givet tilbud på ca. 40m gravning, tømning og sløjfning af septiktank etablering af spulebrønd og reetablering. Tilbudene lyder således: (incl. moms) Jens Rasmussen Aps Venemosevej 4, Drøsselbjerg kr Kjelkvist & Nielsen Parnasvej 65, Sorø kr H.J. Huse Bildsøvej 106, Kelstrup kr Slagelse Kloakservice Rødstensgården Valbygårdsvej kr.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr.

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr. V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening 1 Navn og medlemmer Foreningens navn er Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr.

Læs mere

Vedbæk Villaparks Grundejerforening

Vedbæk Villaparks Grundejerforening Nedenfor er bestyrelsens forslag til de nye vedtægter, der behandles på den ordinære generalforsamling den 30. september 2010. For at synliggøre de faktiske ændringer er de nuværende vedtægter listet i

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser,

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 1. Navn og formål 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Jonstruphøj, dens område er matr. 5b, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5p, 5q, 5r, 5s, 5t, 5u, 5v, 5x, 5y, 5z, 5æ, 5ø, 5aa,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Standardvedtægter for private almene Vandforsyninger Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 13. februar 1934, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere