Køb, salg og tinglysning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køb, salg og tinglysning"

Transkript

1 Køb, salg og tinglysning En gennemgang af forhold vedrørende hushande i Sverieg.Både købs og salgssituationen er beskrevet. Endelig er der en beskrivelse af tinglysningsproceduren. Beskrivelserne omfatter processen bredt, men med specielt henblik på de juridiske forhold. Af advokat Lars Holm Rasmussen Indhold Købet... 3 Forord... 3 Tekniske forhold... 4 Ejendomsundersøgelse... 4 Byggestandarder... 5 Forsikringsforhold... 5 Sagkyndige... 6 Økonomi:... 7 Købesummen... 7 Finansiering af købet... 8 Udgifter ved den fremtidige drift... 8 Ejendomsmæglerens pligter Jura: Den svenske jura om ejendomshandel Medvirken af rådgivere Købekontrakt, købebrev, tinglysning Side 1 af 34

2 Servitutter og andre rettigheder og forpligtelser Pantebreve Tilmeldinger og ejerskiftemeddelelser Salget Forord Tekniske forhold Oplysninger om ejendommen Opfordringer og anbefalinger til sælger Særlige juridiske regler for sælger Økonomi: Salgssummen Udgifter ved salget Driftsudgifterne Jura: Medvirken af rådgivere Købekontrakt, købebrev, tinglysning Servitutter og andre rettigheder og forpligtelser Pantebreve Tilmeldinger og ejerskiftemeddelelser Tinglysning Inskrivning Hvorfor tinglyser man dokumenter? Hvad er tinglysning? Hvordan er tinglysningssystemet organiseret i Sverige? Hvordan kommer vi i kontakt med inskrivningssystemet, Division Inskrivning? Inskrivningskontorernes adresser Tryk på dette symbol for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen Side 2 af 34

3 Købet Forord Beskrivelsen omhandler den almindelige situation, hvor hus og grund købes samlet. Beskrivelsen kan ikke erstatte konkret og individuel rådgivning, men tjener til at inspirere til egne undersøgelser og at forklare sædvanlige ekspeditioner. Køb af hus på lejet grund (arrenderad mark) rejser samme spørgsmål som nævnt i afsnittene om teknik og økonomi. Ligeledes er juraen den samme; dog med de væsentlige forskelle, at hus på lejet grund betragtes som løsøre, at ejendomsret ikke kan tinglyses, og at pant derfor heller ikke kan tinglyses. Ethvert ejendomskøb har 3 synsvinkler eller problemområder: 1. Tekniske eller fysiske forhold 2. Økonomi 3. Jura Med tekniske forhold sigtes til selve den "fysiske" ejendom, dens omgivelser og dens installationer, ude og inde. Med økonomi tænkes på købers finansiering af købesummen, på engangsomkostningerne ved købet og på de fremtidige, løbende driftsudgifter. Jura handler om selve papirgangen ved købet, men også om de juridiske fakta, der gælder for ejendommen med hensyn til panteret, servitutter og byrder hidtil og fremover. Side 3 af 34

4 Tekniske forhold Ejendomsundersøgelse Ejendommen bør undersøges grundigt ved købers egen, almindelige observation. Brug ikke kun øjnene, men vær også opmærksom på dårlig lugt og støj og andre indtryk, som virker "forkerte". Vær gerne flere familiemedlemmer eller venner og bekendte med erfaring eller forstand på huskøb og byggeteknik, når ejendommen besigtiges. Stil spørgsmål til sælger eller mægler om alt det, der undrer eller virker ejendommeligt. Sørg for, at flere hører de svar, der gives ikke mindst for at undgå sproglige misforståelser. Husk, at de forhold, som sælger har vænnet sig til, eller opfatter som normale, ofte har en anden betydning og realitet for køber. En dårlig lugt er ikke altid, fordi "der mangler at blive luftet ud", men kan have årsag i f.eks. fejludført isoleringsarbejde eller ulovlige afløbsforhold. Forvent ikke, at sælger altid nævner eller kender alle relevante forhold, uden at det nødvendigvis forties i en ond mening. Lad være med at gå ud fra, at "sådan gør man nok i Sverige". Lovgivningen gælder også for ensomt beliggende huse langt ude i skoven. Vand, afløbs og el installationer er i store træk undergivet myndighedskrav, der minder om de danske for tilsvarende huse. Ved vandforsyning fra egen brønd og ved udledning af spildevand på egen grund kan der være tale om primitive løsninger, som fuldt ud er lovlige, men spørg eventuelt kommunens tekniske forvaltning, hvis der er tvivl. Eventuelle uklarheder og ubesvarede spørgsmål om forhold på ejendommen bør ikke udskydes til senere undersøgelse. Omkostningerne kan vise sig at være voldsomme og give store ærgrelser; og måske ville man have købt et helt andet hus, hvis alle forhold havde været kendt fra starten. F.eks. kan etablering af el tilslutning eller vandtilførsel (brøndboring) koste meget store summer og variere meget efter ejendommens beliggenhed. Ikke bare selve husets stand, men også indretning og tilstand i have og på grunden i øvrigt kan have betydning. Skrånende eller "hule" grunde, vandhuller og nærhed til sø og å kan føre til fugtproblemer i kældre eller gulvkonstruktioner. Klippegrund kan begrænse, eller i hvert fald besværliggøre, nedgravning af ledninger og tanke. Undersøg og overvej også ejendommens omgivelser udenfor egen grund. Købere er blevet skuffede, når det har vist sig, at grusgraven, der lå stille og idyllisk i weekenderne, arbejdede på højtryk i de tre sommerferieuger. En skydebane kan være spændende at opholde sig på, men ubehagelig at lytte til. Husk også, at det at være i et landbrugsområde giver de samme "glæder" som i Danmark: fluer fra køerne, støjende ventilatorer i laderne, ildelugt fra stalde og møddinger osv. En særlig problemstilling, der griber om sig fra omkring 2008, er den landspolitiske

5 beslutning om indførelse af vindkraft, altså vindmøller, i stort tal. Udbygningen er overladt til private projektudviklingsforetagender, der opererer inden for nærmere fastsatte regler. Bortset fra, hvad man energipolitisk måtte mene om vindkraft, og hvad man synes om vindmøllernes udseende, må det forventes, at en ejendoms nærhed til vindmøller påvirker dens handelsværdi negativt. Derudover kan der være støjgener og andre ulemper i et omfang, som den enkelte bør forholde sig til. Det anbefales, at der stilles konkrete spørgsmål til sælger og mægler om eventuelle projekter i lokalområdet; og derudover findes særlig vindkraft information på foreningens hjemmeside. Betydningen af, at køber undersøger ejendommen og dens omgivelser grundigt, inden aftale indgås, understreges af den svenske retstilstand, som i langt højere grad end det gælder i Danmark lægger den juridiske risiko for fejl og mangler på køber. Man taler om, at køber skal opfylde sin undersøgelsespligt; og i praksis fører dette til, at køber får risikoen og ansvaret for eventuelle skavanker, hvis disse kunne have været opdaget ved en besigtigelse. Byggestandarder Gældende byggestandarder og installationskrav skal ikke bare overholdes "for myndighedernes skyld", men fordi ulovligheder kan få særdeles mærkbare, økonomiske virkninger, hvis der i skadetilfælde bliver tale om at opnå forsikringsdækning, og denne fuldt berettiget afvises. Særlig opmærksomhed bør udvises, hvis byggeri er udført af begejstrede amatører eller importerede håndværkere. Det må på forhånd give anledning til skepsis mht., om god byggeskik og gældende normer er overholdt. Skrækeksemplerne fra hverdagens konflikter handler om f.eks. manglende ventilering og fugtspærre i tagrum og gulvkonstruktioner, selvmonterede brændeovne der ikke overholder sikkerhedsafstande eller uegnede el installationer i etageadskillelser og våde rum. Bygningstegninger opbevares som regel kun på nyere huse eller på seriefremstillede typehuse. Hvis sælger ingen tegninger har, er der kun en lille chance for, at de findes på kommunen. Forsikringsforhold Sælgers forsikringsforhold kan give et fingerpeg om eventuelle problemer, f.eks. hvis forsikringen indeholder forbehold om dækning af bestemte bygningsdele. Ofte kan sælgers forsikring overtages / videreføres, men sælgers dækning ophører på overtagelsesdagen. Ny eller fortsat forsikring kommer ikke "af sig selv", men skal tegnes af køber. Forsikringstyperne ligner de danske, dvs. husejer ansvar og forskellige skadedækninger kan tegnes (brand, storm, vand og

6 insektskade samt tillægsdækninger vedr. rør, sanitet m.v.) Svampeforsikring er sjældent forekommende og kunne indtil for få år siden slet ikke tegnes. Der er tale om relativt dyre tillægsforsikringer, enten tegnet via den almindelige husforsikring eller direkte hos et specialfirma, f.eks. Anticimex. Vælger man at tegne en forsikring, der har samme dækning som sælger havde, bør man være opmærksom på, at løsøredækningen ofte er utidssvarende eller har været tegnet med væsentligt lavere dækningssum, end vi er vant til i Danmark. Sælgerforsikringer eller ejerskifteforsikringer i dansk forstand har ingen udbredelse på fritidshuse, og sælger har ingen tilskyndelse til at tegne eller tilbyde sådan dækning, eftersom sælger ifølge almindelige retsregler er stort set uden risiko og ansvar. Køberforsikringer kan i princippet tegnes, og det må overlades til den enkelte køber at overveje dette. Heller ikke dette produkt har vundet udbredelse på fritidshuse, og det må i øvrigt forventes, at forsikringsselskaberne kun vil tilbyde tegning på relativt nye huse. Sagkyndige Hvis egne evner ikke rækker til, når ejendommen skal besigtiges, eller ekstra tryghed ønskes, kan der rekvireres en sagkyndig besigtigelse (besiktning), hvorved en professionel bygningsingeniør gennemgår ejendommen og skriver en rapport. Udgiften er typisk i niveau SEK + moms for et mindre hus (efterår 2009), men beløbet kan oplyses på forhånd. Køber tager selv initiativet og dækker selv udgiften. Det aftales naturligvis i samråd med sælger, hvornår besigtigelsen finder sted, og der kan ikke stilles krav om, at sælger ikke må være til stede. Det anbefales kraftigt, at man som køber er til stede ved besigtigelsen, både for at få udpeget eventuelle problemer og for at kunne stille spørgsmål. Sagkyndige kan findes ved kontakt til Svenska Byggingenjörers Riksförbund via hjemmesiden (søgeord: överlåtelsebesiktning) eller den landsdækkende virksomhed Anticimex. Mere specialiserede undersøgelser på elektricitet, vvs og afløbssystemer klares nok bedst ved henvendelse til en lokal håndværker eller entreprenør, eventuelt på kommunens eller ejendomsmæglerens henvisning. Et særligt punkt er skorstenes og ildsteders tilstand og lovlighed. Svar på dette fås hos den lokale skorstensfejermester. Skorstensfejerne er organiserede i distrikter, og kommunen kan oplyse, hvem det er, hvis ikke oplysninger fås hos sælger eller mægler. Hvis sælger har overholdt sædvanlige regler om regelmæssigt eftersyn, findes der dokumentation herfor i form af faktura eller protokoll fra skorstensfejeren. Har besigtigelse ikke fundet sted regelmæssigt, eller kender skorstensfejeren slet ikke ejendommen, bør han rekvireres, inden købet aftales (eventuelt kan betingelse indsættes i købsaftalen). Et besøg koster typisk et honorar på mellem 800 og SEK + moms. Er der mangler ved skorsten og ildsteder, kan

7 det desuden blive nødvendigt at bede en skorstens murer se på forholdene og give priser på udbedring. Økonomi: Købesummen Købesummen betales som absolut hovedregel kontant og uden overtagelse af sælgers gæld. Dette udgangspunkt er så selvfølgeligt, at man ikke engang plejer at nævne noget om dette i købekontrakten (at sælger garanterer, at der findes pantebreve, betyder netop kun, at der eksisterer pantebreve uden aktuel gæld, som kan genanvendes). Køber undersøger selv sine finansieringsmuligheder og skaffer den fornødne kapital. En svensk ejendomsmægler rådgiver ikke om finansieringsmuligheder, men kan henvise til lokale pengeinstitutter, hvis han bliver bedt om det. En svensk salgsopstilling og købekontrakt indeholder derfor heller ikke finansieringsforslag. Købesummens betaling sker som regel i to omgange: først erlæggelse af en udbetaling (handpenning) hos ejendomsmægleren oftest på 10 % når købsaftalen underskrives, og dernæst betaling af restbeløbet på overtagelsesdagen. Ifølge svensk tradition frigives hele købesummen til sælgers frie rådighed på overtagelsesdagen. Udenlandske køberes forventninger vil nogle gange skabe forståelse for, at købesummen forbliver deponeret hos ejendomsmægleren og/eller i sælgers bank og først frigives, når købers ejendomsret er blevet registreret hos tinglysningskontoret; men det må komme an på en forhandling. Udgifter ved selve købet Handlens omkostninger fordeles i henhold til sædvane på den måde, at sælger betaler for ejendomsmæglerens medvirken, mens køber betaler afgifterne ved registrering (tinglysning) hos myndighederne. Afgifterne består af stämpelskatt og expeditionsavgift, henholdsvis 1,5 % af købesummen og et fast beløb på 825 SEK. Køber betaler selv for egen rådgivning. Fordelingen af omkostninger kan i princippet forhandles, men sjældent med gunstigt resultat for køber. Hvis mægler ikke har medvirket, kan det tænkes, at sælger føler trang til at tage dele af omkostningerne på sig. Hvis købesummen er lavere end den offentlige vurdering i året før tinglysningen, beregnes stämpelskatten af den højere vurdering. Købes ejendommen af en forening eller et selskab, er stämpelskatten på 3% af købesummen eller vurderingen. Ved køb af landbrugsejendom, der er omfattet af reglerne om förvärvstillstånd (købstilladelse), skal betales en ansøgningsafgift til Länsstyrelsen på SEK. Afgiften tilbagebetales ikke, selv om tilladelse afslås. Afgiften betales sædvanligvis af køberen.

8 Finansiering af købet Mulighederne for finansiering af købesummen findes i både Sverige og Danmark. Ofte skaffes lån i Danmark på den måde, at friværdi i dansk ejerbolig belånes i dansk realkreditinstitut. I begge lande kan optages banklån, hvorimod realkreditlignende lån ikke findes i Sverige for denne slags ejendomme. Svenske banker opererer typisk meget lokalt; og i Danmark vil mange banker være tilbageholdende med at gå ind i en lånesag, først og fremmest fordi man er uden kendskab til, hvordan det svenske retssystem fungerer. En del danske banker er dog efterhånden både interesserede og erfarne i at låne ud til svenske ejendomme. Forhør eventuelt hos foreningen, hvem der aktuelt markerer sig på markedet. Om lånet skal optages i Sverige eller i Danmark, må først og fremmest bero på en forretningsmæssig vurdering, dvs., hvor er lånet billigst; men det bør også tages i betragtning, at valutakursen kan ændre sig, og at et lån i Sverige derfor bliver dyrere at betale tilbage, hvis kursen stiger i forhold til lånetidspunktet. Et svensk pengeinstitut finansierer som regel ikke et køb ud fra en betragtning over, hvad ejendommen er værd som pant, men ønsker nøje indsigt i købers samlede økonomi. Udgifter ved den fremtidige drift Man bør skaffe sig klarhed over de nødvendige driftsudgifter, der som minimum omfatter ejendomsskat, forsikringspræmie og renovationsafgift. Afhængig af ejendommens installationer kan der desuden blive tale om at betale for elektricitet, spildevandstømning, vandtilførsel og telefon. Endelig er visse ejendomme beliggende i områder, hvor der obligatorisk eller frivilligt betales bidrag til grundejerforeninger, vejlav, bådpladsforeninger o.lign. Ejendomsskat i Sverige betales til det statslige Skatteverket, enten i form af fastighetsavgift eller fastighetsskatt. Om det er det ene eller andet, beror på, hvilken ejendomstype der er tale om. For en bebygget ejendom, der er kategoriseret som fritidsbostad eller helårsbostad, betales fastighetsavgift på 0,75% af den offentlige vurdering pr. år. For en bebygget ejendom, hvor selve bygningsværdien er under SEK og derfor sættes til 0 betegnet som tomtmark med byggnad betales fastighetsskatt på 1,0% årligt af vurderingen. Skattepligten påhviler den, der er tinglyst ejer pr. 1. januar i året. Skatten afregnes årligt bagud på den måde, at ejeren i en standardselvangivelse (deklaration) hvert år med frist omkring 1. juni indberetter den offentlige vurdering og derefter enten straks betaler en frivillig forskudsskat på den nævnte størrelse eller afventer en opkrævning senere på året. De svenske ejendomsskatter har indtil 2008 været periodiseret og afregnet direkte over for sælger og køber for deres respektive ejertid i det år, hvor handlen fandt sted. Da skatten imidlertid nu påhviler den, der er ejer ved årets start, opstår behovet for at

9 refundere forholdsmæssigt mellem parterne. Fænomenet er nyt i Sverige og håndteres lidt tøvende mellem private parter; ofte glemmes det helt af sælger. Ejendomsmæglerne regulerer betalingen håndfast på den måde, at købers refusionsbeløb opkræves allerede sammen med betalingen af restkøbesummen i forbindelse med overtagelsesdagen. Personer, der er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, er desuden forpligtet til at betale dansk ejendomsværdiskat, uanset at ejendommen er beliggende i udlandet. Ejendomsværdiskatten er på 1%, men beregningsgrundlaget afhænger af, hvornår ejendommen er erhvervet. For ejendomme, erhvervet efter 1. januar 2002, tages der udgangspunkt i den faktiske købesum, som via en særlig beregningsformel indekseres tilbage til niveauet i 2001 eller Beregningen forklares og kan foretages andetsteds på foreningens hjemmeside. Den svenske ejendomsskat (fastighetsavgift, fastighetsskatt) kan trækkes fra i den danske ejendomsværdiskat og dermed nedbringe denne. Det påhviler ejendommens ejer selv at selvangive den udenlandske ejendom til dansk skattevæsen, hvilket sker ved anvendelse af særligt skema for udenlandsk ejendom (blanket ) som bilag til den årlige selvangivelse. Forsikringspræmie indgår som en fast post for de fleste. Sælgers forsikringsforhold danner naturligt udgangspunkt for overvejelser om fremtidig dækning og udgift, men kritisk sammenligning og forespørgsel hos andre kan være en god idé. Præmien afhænger dels af bygningernes areal, anvendelse og installationer og dels af den ønskede dækning. Renovation (affaldshåndtering) er de fleste steder obligatorisk, men kan tegnes i forskellige ordninger, afhængigt af tømningsbehovet. Opgaven udføres af den stedlige kommune eller særlige offentlige renholdningsselskaber, der via deres hjemmesider oplyser nærmere om valgmuligheder og priser. Spildevandstømning dvs. tømning af trekammer brønd, lukket tank eller lignende beholder administreres og afregnes som regel af de samme, der tager sig af den almindelige affaldshåndtering, selv om opgaven i praksis er overgivet til særlige entreprenører. Priserne kan derfor oplyses hos samme, som giver oplysning om den alm. renovation. Det er ikke lovligt selv at skaffe sig af med tankindhold. El forbrug afregnes som i Danmark med tariffer for net og for forbrug, pålagt offentlige afgifter. Det er en myte, at elektricitet er specielt billigt i Sverige, men det opfordres til at afsøge markedet og overveje de valgmuligheder, det enkelte selskab byder på, beroende på forbrugsmønstret. Der er frihed til at vælge leverandør. Bemærk, at medlemskab i foreningen berettiger til fritagelse for depositum hos el selskabet e.on, under forudsætning af oplysning om medlemsnummer.

10 Vandforbrug vil for en stor del af de danskejede ejendomme være omkostningsfrit, for så vidt man har egen brønd eller boring. Udgiften knytter sig alene til el forbruget ved pumpe og vandvarmer samt nødvendig vedligeholdelse. Er ejendommen beliggende i bymæssigt område eller et organiseret grundejerforeningsområde, hvor der er kollektiv vandforsyning, må der regnes med løbende bidragsbetalinger, med eller uden måleraflæsning. Ud over ovennævnte driftsudgifter, som vil påhvile de fleste fritidshuse, kan der være tale om at bidrage til lokale foreninger, fællesskaber eller enkeltpersoner, der sørger for vej vedligeholdelse, stiller bådplads til rådighed eller yder andre, særlige tjenester. Oplysning herom må nødvendigvis søges hos sælger og mægler. Ejendomsmæglerens pligter En svensk ejendomsmægler skal principielt rådgive køber om ejendommens driftsøkonomi og udarbejde en boendekostnadskalkyl, hvori ejendommens udgifter indpasses i køberens øvrige privatøkonomi. Eftersom der sjældent er det store behov for at rådgive en udenlandsk fritidshuskøber om købets virkning for privatøkonomien, og fordi de to landes forskellige skattesystemer giver "løse ender" i kalkulationen, vil mægleren som oftest bede køberen skrive under på en erklæring om, at der gives afkald på kalkulationen, hvilket er fuldt lovligt. At mægleren fritages for pligten til omkostningskalkulationen, bør ikke føre til, at han i det hele taget undlader at give oplysninger om de almindelige driftsudgifter selv om det desværre ofte har dette resultat. Der er jo intet i vejen for, at der skrives en enkel opstilling over ejendomsskatten, udgifterne ved renovation og spildevandstømning, forsikringspræmie samt sælgers el forbrug. Jura: Den svenske jura om ejendomshandel Som i Danmark reguleres køb af fast ejendom af en lovgivning og en retspraksis, der fastlægger, hvordan loven anvendes, og hvilke virkninger den har. Grundlæggende har Sverige love om aftaler og om køb, der ligner de danske. Derudover har Sverige til forskel fra Danmark en altomfattende lovgivning specielt for fast ejendom, Jordabalken. Denne lov indeholder afsnit, der definerer fast ejendom og dens tilbehør, beskriver fremgangsmåde og retsvirkninger ved køb, leje, forpagtning, pant og tilgrænsende emner. Loven fastslår, at aftaler om ejendomshandel skal være skriftlige og fastslår samspillet med tinglysningssystemet, udstykningsmyndighederne og domstolene.

11 De helt centrale regler for køb og salg af fast ejendom er køberens undersøgelsespligt: køberen skal undersøge, hvad han køber, og sælgerens oplysningspligt: sælgeren skal give oplysninger om det, han sælger. Den tunge, altafgørende regel er undersøgelsespligten. Køberen har risikoen og ansvaret for, at alt relevant kommer frem, at der sker grundige undersøgelser, og at køber derved får et tilstrækkeligt grundlag for sin beslutning om købet. I praksis stilles der ikke store krav til sælgerens forpligtelser. Han skal medvirke til at fremlægge, hvad han ved, må ikke give usande oplysninger, men har derudover ikke pligt til at tage nogen særlige initiativer (f.eks. hverken fremlæggelse af forsikringstilbud eller tilstandsrapport). Sælger er ansvarlig for skjulte fejl. Om der er tale om en skjult fejl i juridisk forstand, afhænger ikke af, om køber rent faktisk kunne se pågældende fejl eller mangel. Grænsen går derimod ved, om en sagkyndig person i den givne sammenhæng kunne se eller forestille sig fejlen eller manglen; og kun hvis dette ikke er tilfældet, vurderes den som skjult. Sælger er ansvarlig for bevidst urigtige oplysninger. Købers mulighed for at gennemføre erstatningskrav afhænger dog af, om køber kan bevise, at sælger vidste, at oplysningerne ikke var rigtige. I en speciallovgivning er med virkning fra 1. januar 2009 fastsat pligt for sælgeren til at fremlægge energideklaration (svarende til energimærke i Danmark) ved salg af en og to familiehuse. Forpligtelsen gælder dog ikke, hvis køberen skal anvende ejendommen til fritidsbrug. For bebyggelse, herunder om og tilbygninger, gælder på samme måde som i Danmark en byggelovgivning, plan och bygglagen, der med en række tilknyttede detailregler regulerer, hvordan bebyggelse må ske. Lovgivningen administreres af kommunernes tekniske forvaltninger. Medvirken af rådgivere Hvis der medvirker autoriseret (registreret) ejendomsmægler i handlen, kan man normalt gå ud fra, at der gives kvalificeret og betryggende rådgivning til køber. En autoriseret mægler er forpligtet til at rådgive køber om, hvad man skal være opmærksom på, og hvordan handlen bringes på plads. Medmindre man har brug for finansiering eller ønsker sikkerhed omkring ejendommens (husets) tilstand og teknik, er der altså normalt ikke behov for yderligere, professionel rådgivning til køber. Advokater medvirker kun sjældent i svenske ejendomshandler. Der er ingen pligt til at anvende ejendomsmægler eller anden professionel rådgiver. Parterne har altså ret til selv at oprette de fornødne dokumenter og sende disse frem til de relevante myndigheder. Hvis der ikke medvirker autoriseret ejendomsmægler, bør der selvsagt udvises

12 stor forsigtighed og omhu med at fremskaffe oplysninger om ejendommen, ligesom der må stilles spørgsmål og forlanges dokumentation for, at sælger er ejer af ejendommen, hvordan ejendommen er belånt og behæftet, og hvilke servitutter eller byrder, der belaster ejendommen. I denne situation bør købesummen altid deponeres i sælgers bank, indtil der er vished for, at køber får sin ejendomsret registreret. Når der medvirker mægler, foreligger der normalt altid en objektbeskrivning, hvor der gives elementære fakta om ejendommen, dens størrelse, byggemåde osv. Denne beskrivelse kan sammenlignes med en salgsopstilling i en dansk ejendomshandel, men indeholder ingen oplysninger om finansiering og dermed om låneudgifters og terminsydelsers størrelse. Det er kutyme, men ingen pligt, at mægleren sørger for udfyldelse af en frågelista (spørgeliste), hvori sælger besvarer en række standardspørgsmål om sit kendskab til ejendommen. Spørgelisten fritager ikke køber fra selv at undersøge de pågældende punkter, men ofte indeholder sælgers svar signal om, hvilke punkter der kan fortjene særlig agtpågivenhed f.eks. hvis det oplyses om en brønd, at den på varme somre kan løbe tør. Giver sælger decideret usande svar, og det kan bevises, kan han pålægges erstatningsansvar senere. Ejendomsmægleren har intet selvstændigt ansvar for, om ejendommen er i orden, og om sælgeren giver sande oplysninger. Mægleren er forpligtet til at formidle parternes spørgsmål og oplysninger og skal rådgive køberen om relevante undersøgelser, f.eks. opfordre til grundige undersøgelser. Desuden skal mægleren sørge for at oplyse en række fakta om registrerede og tinglyste forhold, herunder pant og gæld. Hvis ikke andet er aftalt, skal mægleren desuden sørge for, at der oprettes alle de dokumenter, der er nødvendige for handlens gennemførelse (köpekontakt og köpebrev). I den forbindelse bemærkes, at det en sjælden gang forekommer, at sælgeren ønsker at spare omkostninger og derfor kun har rekvireret mægleren til at skrive dokumenter og intet andet. I disse tilfælde vil mægleren sørge for at gøre opmærksom på sin begrænsede rolle og kan altså ikke forventes at være behjælpelig med eller tage ansvar for nogen som helst rådgivning eller oplysning. Købekontrakt, købebrev, tinglysning Når parterne er nået til en forståelse om handlens centrale vilkår, nemlig købesummens størrelse og overtagelsesdagen, udfærdiger mægleren et udkast til köpekontrakt, hvori disse vilkår og andre bestemmelser beskrives. Først når begge parter har underskrevet, er der indgået en bindende aftale. Mundtlige aftaler eller mæglers melding om, at man "har ejendommen på hånden", "at der ikke forhandles med andre" eller lignende udtryk, binder ikke sælger hvilket desværre ofte giver anledning til for tidlig begejstring hos

13 køber, som i tankerne allerede er flyttet ind i sin nye bolig. Køber kan heller ikke forbedre sin retsstilling ved at deponere udbetalingen el.lign. Betingelser er ikke almindelige eller velsete i svenske købekontrakter. Som regel har sælger og mægler den holdning, at køber kan undersøge forholdene og afklare sine betænkeligheder, inden kontrakten skrives. Dog vil et forbehold om gennemførelse af sagkyndig besigtigelse inden for en nærmere fastsat frist, være almindeligt. Köpekontrakten efterfølges traditionelt af et köpebrev, som er et ganske kortfattet dokument, hvorved sælger kvitterer for købesummens betaling og samtidig overdrager ejendomsretten definitivt til køber. Köpebrevet har samme funktion som et skøde i en dansk handel. Köpekontrakt og köpebrev kan købes som trykte formularer i bog og papirhandler i Sverige og er dermed tilgængelige for dem, der handler uden mægler. Principielt kan dokumenterne også oprettes på egne tekstfiler, f.eks. efter oplæg fra gamle dokumenter, lærebøger eller lignende. Der er altså ikke krav om anvendelse af bestemte, autoriserede blanketter, blot mindstekravene til dokumenternes juridiske indhold og formål opfyldes. Eksempler på dokumenter findes på torpare foreningens hjemmeside. Köpebrev sendes til registrering, dvs. tinglysning (inskrivning), hos det regionale tinglysningskontor, der dækker det län og den kommune, hvor ejendommen er beliggende. Tinglysningssystemet i Sverige hører siden juni 2008 under den statslige myndighed Lantmäteriet, der nærmest kan sammenlignes med Kort og Matrikelstyrelsen i Danmark. Nærmere oplysninger om de enkelte tinglysningskontorers dækningsområder og adresser findes andetsteds på hjemmesiden. Der er intet krav fra myndighedernes side om, at der skal foreligge både en köpekontrakt og et köpebrev, ligesom det heller ikke har nogen selvstændig betydning, hvad dokumentet kaldes. Afgørende for tinglysningen er, at der foreligger et endeligt overdragelsesdokument uden betingelser eller forbehold, at det kan aflæses, at der er tale om et køb, og at købesummen er betalt. At parterne vælger at oprette en forudgående köpekontrakt, har sin årsag i, at der normalt er tale om et forløb over flere måneder, hvor parterne finder behov for at fastholde hinanden i en aftale, mens finansieringen og eventuelle andre forhold bringes på plads, og ejendommen gøres klar til overdragelsen. Handles der mellem familie eller nære bekendte, og såvel betaling som overtagelse kan ske straks, er der altså intet i vejen for, at man nøjes med et köpebrev eller en meget enkel köpekontrakt, blot det udtrykkeligt fremgår af dokumentet, at sælger har fået sin købesum. Hvis der medvirker mægler, vil denne normalt tilbyde at sørge for inskrivningen (tinglysningen), eller ligefrem anse det som en selvfølge at gøre det. I de fleste tilfælde forventer mægleren intet særligt honorar for denne ekspedition, men et honorar på 500

14 1.000 SEK er ikke usædvanligt eller urimeligt afhængig af, om mægleren hjælper med andre spørgsmål; men mere bør denne enkle og ukomplicerede opgave absolut ikke koste. Sammen med köpebrevet (og en bekræftet kopi af dette) sendes en kortfattet ansøgning, hvori køberen selv eller ejendomsmægleren ansøger om lagfart for køberen, dvs. registrering af køberens adkomst. I stedet for en "hjemmelavet" ansøgning kan der anvendes en formular, der er tilgængelig på tinglysningskontorernes hjemmeside (se afsnittet om tinglysningssystemet). Er ejendommen ubebygget (tom grund) eller registreret som sådan, eller er grundarealet på en bebygget ejendom på kvm eller mere, har den lokale kommune en lovhjemlet forkøbsret til ejendommen. Kommunen vil kun i sjældne tilfælde benytte sig af sin forkøbsret, men skal forespørges. Dette sker ved, inden tinglysningen, at sende en kopi af købekontrakten til kommunen og bede om dens beslutning vedrørende forkøbsretten. Svaret sendes med til tinglysningskontoret. Medvirker der ejendomsmægler, sørger denne for forelæggelse for kommunen. Ellers må køber selv tage sig af opgaven. Der er ingen udgift ved kommunens sagsbehandling. Er ejendommen registreret som landbrugsejendom, skal der i mange tilfælde men ikke alle søges om förvärvstillstånd (købstilladelse) hos länsstyrelsen. Købstilladelsen skal søges og gives, inden tinglysning kan finde sted. Mægleren eller länsstyrelsen kan vejlede nærmere om, hvilke krav der stilles, og hvilke oplysninger der skal gives. Købstilladelsen, der udløser en ansøgningsafgift på SEK, gives i de fleste tilfælde uden videre, men kan ikke betragtes som ren rutine på samme måde som den kommunale forkøbsretsbeslutning. Der er i de senere år forekommet overraskende afslag i Småland og Blekinge, også på mindre ejendomme, idet man har henvist til betydningen af, at ejendommene forbeholdes til lokale fastboendes behov. I visse tilfælde (altid, når sælgeren ikke er folkeregistertilmeldt i Sverige) skal der ved tinglysningen medsendes folkeregisterattest eller tilsvarende erklæring om civilstand for sælgeren. Hvis der ikke medvirker mægler, og køberen derfor selv sørger for henvendelsen til tinglysningskontoret, kan myndigheden give nærmere oplysning om, hvad der behøves, eller kravene kan aflæses på den særlige ansøgningsblanket. Hvis tinglysningskontoret anser köpekontrakt og köpebrev for at være i orden, bliver dokumenterne uden nærmere kommentarer returneret til den, der har indsendt dem. Desuden udstedes en underrättelse som bevis for, at tinglysning har fundet sted, samt en faktura på tinglysningsafgifterne. Hvis köpekontrakt eller köpebrev ikke er i orden, eller der mangler dokumentation på et eller andet punkt, bliver dokumenterne tilbagesendt til indsenderen med en skriftlig anvisning af, hvad der mangler, alternativt en opfordring til at ringe op til sagsbehandleren.

15 Servitutter og andre rettigheder og forpligtelser Ofte hviler adgangen til vandforsyning og spildevandsafledning på aftaler med naboer, på hvis ejendomme henholdsvis brønd og nedsivningsanlæg er beliggende. Hvis aftalerne er skriftlige og registrerede som servitutter (inskrevet) hos tinglysningskontoret, kan det ikke gøres bedre, men i modsat fald bør man tage kontakt til pågældende nabo eventuelt med ejendomsmæglerens bistand og få oprettet en skriftlig aftale, der tinglyses, så man undgår uoverensstemmelser i fremtiden. Der kan komme nye ejere på naboejendommen, og så er det ikke sikkert, at der er samme velvilje, som sælger har været vant til. Færdselsrettigheder på køreveje, markveje, hjulspor, søbredder o.lign. bør afklares, både hvad angår andres ret på den købte ejendom og egen ret til at færdes på fremmede arealer i lokalområdet. For eksempel kan det have interesse, om man har adgang til at henlægge en båd ved den nærliggende sø, og om man har ret til at køre båden til og fra pladsen. Der er mange misforståelser om, hvad allemansrätten giver lov til; og eksempelvis må bilkørsel over fremmed mark eller oplæg af båd kun ske, hvis markejeren har givet tilladelse. Pantebreve På den købte ejendom kan der være tinglyst (intecknad) et eller flere pantebreve, som er udstedt i forbindelse med tidligere låneoptagelser, enten i sælgers eller foregående ejeres ejertid. Selv om pågældende lån er indfriet, er pantebrevet stadig registreret og kan genbruges som sikkerhedsdokument (pant) i nye låneforhold, hvorved ny stempelafgift spares. Pantbrevet følger ejendommen og ikke ejer. I købekontrakten giver sælger sædvanligvis en erklæring eller garanti om, at der ikke er indtegnet pant for mere end X kroner. Dette skal opfattes som sælgers løfte om, at der ikke findes anden panteforpligtelse og samtidig som en serviceoplysning om, at der findes et sådant pant, der kan genanvendes af køberen som sikkerhed for fremtidige lån. Oplysning om pant i ejendommen kan fås ved et fastighetsregisterbevis fra tinglysningskontoret eller kan aflæses via de almindelige registerudskrifter, som ejendomsmægleren skaffer. Det er væsentligt at skelne imellem skriftligt pantebrev og pantebrev uden dokument, ofte kaldet datapantbrev. Det kan aflæses af tinglysningsregistret, om panteretten (inteckningen) er det ene eller andet. Udtrykket skriftligt pantbrev anvendes, når dokument er udstedt. Udviklingen går i retning af, at skriftlige pantebreve forsvinder, da det anses som en praktisk fordel, at der kun er tale om en elektronisk registrering. Er pantebrevet skriftligt, skal det udleveres i forbindelse med handlen sædvanligvis til slut i forløbet, samtidig med köpebrevet. Hvis pantebrevet ikke udleveres, må det umiddelbart opfattes som et signal om, at der

16 stadig kan være ubetalt gæld, der hæfter på ejendommen. Købesummen bør derfor ikke frigives fuldt ud til sælgeren. Udleveres dokumentet derimod til køber, kan man opfatte det som udtryk for, at ingen andre har rettigheder at det med andre ord er gældfrit. Er panteretten derimod registreret elektronisk og papirløst, må køber skaffe sig vished for, om pantebrevet reelt udgør sikkerhed for en aktuel gæld eller det netop er gældfrit. En oplysning om, at pantet findes i ägararkivet ( ejerarkivet ; dvs. en afdeling af det elektroniske tinglysningssystem) betyder, at det er til ejerens frie rådighed og uden gæld. Medvirker der ejendomsmægler, kan denne opfattes som garant for rigtigheden af oplysningen eller for, at gæld er eller vil blive indfriet; men det er en god idé at stille udtrykkeligt spørgsmål herom. Medvirker der ikke mægler, bør sælger selv afkræves en dokumentation for, at pantebrevet findes i ejerarkivet, og den kan sælger skaffe ved at få en erklæring hos Lantmäteriets centrale register i Gävle. Måske er et skriftligt pantebrev bortkommet, og der kan i denne situation begæres dödning hos de almindelige domstole (tingsrätten), svarende til den "mortifikation", der finder sted ved danske domstole, når tinglyste pantebreve ikke længere findes og besværliggør ny belåning. Sælger bør bære omkostningerne ved denne proces, og må enten afkræves sikkerhed f.eks. bankindeståelse for, at "dödningen" gennemføres, eller også bør så stor en del af købesummen tilbageholdes, at både pantebrevets pålydende og dödningsomkostningerne dækkes. Nye pantebreve (eller forhøjelse af eksisterende) sker ved, at den tinglyste ejer søger om dette over for tinglysningskontoret. Tinglysning af pantet sker altså på grundlag af denne ansøgning, og der skal ikke udfærdiges og indsendes noget pantebrevsdokument. Noget andet er, at de eksisterende, gamle pantebreve, der overlades fra tidligere ejere, meget vel kan være gælds eller pantebreve, som vi kender dem i Danmark, dvs. udfærdiget af parterne og derefter påtegnet og stemplet af myndigheden. Tilmeldinger og ejerskiftemeddelelser Ved registreringen af ejerskiftet hos tinglysningskontoret sker der udelukkende registrering i forhold til de statslige svenske myndigheder. Den stedlige kommune bliver derimod ikke automatisk opdateret, og kender kun køberen, hvis man sørger for "manuel" tilmelding. Det er derfor nødvendigt at rette henvendelse til kommunen for at oplyse ny kunde / forbruger på renovationsordning, spildevandstømning og eventuel anden kommunal forsyningsvirksomhed. Personlig henvendelse på kommunekontoret kan ofte være en fordel, så sproglige misforståelser eller usikkerhed om ejendommens beliggenhed undgås. Tildeling af et egentligt, svensk personnummer sker kun, hvis man bosætter

17 sig permanent i Sverige og tilmelder sig folkeregistret. Derimod får man et organisationsnummer, der benyttes som reference for skattebetalinger. Organisationsnummeret tildeles af det statslige skattevæsen Skatteverket på grundlag af de indberetninger, som modtages fra tinglysningskontorerne. Organisationsnummeret vil som regel kunne anvendes på samme måde som et personnummer hos de private forretningsforbindelser og leverandører, der forlanger dette, f.eks. banker og telefonselskaber. Som i Danmark skal man selv tage initiativ til at rette henvendelse til el forsyning, forsikringsselskab, telefonselskab og eventuelle andre private eller halv offentlige leverandører, som skal kende ejerskiftet.

18 Forord Salget Her gives anvisning til den, der vil sælge sin faste ejendom. Beskrivelsen omhandler situationen, hvor hus og grund sælges samlet på det almindelige marked. Ejer man kun huset og ikke tillige grunden, gælder det samme, men køber bør rådgives om betydningen af brugsforholdet til grundarealet, dvs. arrende eller leje. Ved handler i familieforhold vil mange faktorer og forudsætninger være de samme som i et salg til fremmede, men det anbefales alligevel, at man konsulterer individuel rådgivning, da særlige forhold kan gøre sig gældende, f.eks. om købesummens størrelse og betalingsmåde samt afgiftsregler. Salget gennemgås ud fra tre aspekter: Tekniske og fysiske forhold Økonomi Jura Med tekniske og fysiske forhold sigtes til ejendommens tilstand, dens omgivelser og dens installationer. Med økonomi tænkes på sælgers fastsættelse af salgssummen og på de omkostninger, som salget medfører. Jura handler om de juridiske regler for salget og om den måde, salget tilrettelægges og gennemføres på.

19 Tekniske forhold Oplysninger om ejendommen Sælger bør fremlægge de fakta, han kender om ejendommen. Visse papirer kan man have arvet fra foregående ejere; og køber vil ofte synes, det er vigtigt eller interessant at kende så meget som muligt til ejendommens fortid. Andet kan være kommet til i sælgers ejertid, f.eks. fordi man har bygget til, indlagt nye installationer eller købt ekstra jord. Endvidere kan sælger overveje men er ikke forpligtet til at overlade køber et sæt kopier af dokumenter fra sit eget køb (købekontrakt, købebrev). Køber kan skaffe sig kendskab til sælgers egen, tidligere købesum via tinglysningssystemet; så der opnås intet ved at være hemmelighedsfuld om denne. Endelig er der bilag og dokumenter med økonomisk indhold, som viser, hvad køber skal regne med i driftsudgifter fremover. Der kan opstilles følgende huskeliste over, hvad der er nødvendigt eller passende at forevise; først, hvad vi finder nødvendigt og obligatorisk: Seneste regning eller attest fra skorstensfejer. Kopier af pantebreve eller registerudskrift, som viser pantebreves eksistens og størrelse. Servitutdokumenter, som måtte være oprettet i sælgers ejertid (f.eks. om brugsret, færdselsrettigheder, vand og afløb). Tegninger, beskrivelser og/eller manualer for byggeri, installationer og anlæg, udført i sælgers ejertid. Vurderingsmeddelelse fra svensk skattevæsen om ejendommens værdi. Alle andre former for myndighedshenvendelser vedr. ejendommen, f.eks. høringsskrivelser eller påbud fra kommunen, Länsstyrelsen, Vägverket, Lantmäteriet eller Skogsstyrelsen om byggeri på nabogrunde, vindkraftprojekter i lokalområdet, vejændringer, ændringer i matrikelforhold, påbud om skærpede krav til afløbsforhold, påbud om genplantning af skov osv. Alle former for henvendelser fra forsyningsvirksomheder vedrørende ændringer i forsyningsforhold, ændrede priser og lignende. (Ved salg af hus på arrenderet eller lejet grund: Arrendekontrakt / lejekontrakt) Forsikringspolice og oplysning om seneste præmie. Seneste regning for renovation og spildevandstømning samt, hvis ejendommen er tilsluttet kollektiv vandforsyning, regning for vand og evt. afledning. Seneste el regning. Desuden kan og bør sælger udlevere følgende, hvis det er i sælgers besiddelse: Matrikelkort. Tegninger og beskrivelser og/eller manualer, modtaget fra tidligere ejere om bygninger, installationer og anlæg på ejendommen. Side 19 af 34

20 Ældre, men stadig gældende dokumenter om servitutter (rettigheder og forpligtelser) i forhold til naboer m.v. Opfordringer og anbefalinger til sælger Tilskynd køber til grundigt at undersøge ejendommens bygninger, installationer, anlæg og grundareal, og vær behjælpelig med at skaffe adgang, også til svært tilgængelige bygningsdele (tagrum, skunkrum) og til private gemmer, f.eks. indbyggede skabe, som køber af høflighed eller generthed vil vige tilbage fra. Tilskynd køber til at skaffe sig sagkyndig eller fagmæssig bistand, hvis køber giver indtryk af at være uden kendskab til bygningsforhold. Vis, hvor brønd og afløbsbrønd er beliggende. Forevis grundens afgrænsning, eventuelt ved en markvandring. Svar på købers spørgsmål i rimeligt omfang. Svar hellere ved ikke end skab falsk tryghed hos køber ved at kommentere forhold, som der ikke er sikker viden om. Anbefal køber selv at forfølge emnet nærmere. Undlad at stille køber bestemte fordele i udsigt, hvis der ikke er absolut sikker viden om, at det kan lade sig gøre ( brænde kan købes hos naboen, båden kan ligge ved genboens søbred ). Giv ærlige svar på spørgsmål om egenskaber og lovlighed ved bygningsdele og installationer. Det er ikke ulovligt at sælge et hus med f.eks. ikke godkendt tilbygning eller med hjemmelavet, ureglementeret afløbsinstallation, men det pådrager erstatningsansvar at skjule virkeligheden eller ligefrem tale usandt om egenskaberne. Generelt kan en køber tåle at høre hvad som helst om dårligdom ved den eftertragtede ejendom, inden aftalen indgås, men ingen køber bryder sig om at føle sig snydt og vil i de fleste tilfælde reagere stærkt ved efter købet at konstatere fejl eller uregelmæssigheder, som sælger kunne have givet (sande) oplysninger om. Det er ikke i hverken sælgers eller købers interesse at udskyde uklarheder og ubesvarede spørgsmål om forhold på ejendommen til senere undersøgelse. Få mest muligt afklaret, inden aftale indgås. Det er ikke hensigtsmæssigt at indsætte betingelser eller forbehold i en købsaftale, medmindre man desuden beskriver udtrykkeligt, hvad der skal ske, hvis betingelsen eller forudsætningen ikke opfyldes (Skal handlen gå tilbage? Skal én af parterne betale for, at forholdet klares?) Afklar, om inventar og løsøre medfølger i handlen. Der gælder ingen kutymer om dette, og det må aftales i hvert enkelt tilfælde. Er intet aftalt, medfølger kun det fastmonterede inventar. I begge parters interesse bør medfølgende ikke fastmonteret inventar og Side 20 af 34

Købsprocessen en kronologisk gennemgang

Købsprocessen en kronologisk gennemgang Købsprocessen en kronologisk gennemgang En gennemgang af processen overvejelser og handlinger fra man begynder seriøst at tænke på køb af fritidshus i Sverige frem til ens ejendomsret er registreret. Af

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb.

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. KØBERVEJLEDNING Til dig som køber Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. Købervejledningen giver dig et overblik over hele forløbet og indeholder en alfabetisk ordliste,

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C EN HJÆLPENDE HÅND til køb af din drømmebolig! KROMANN advokatfirma Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C Skal jeg gøre brug af en advokat? Svaret på ovenstående

Læs mere

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig GODT I HUS - en guide til dig, som skal købe ejerbolig Det er spændende at købe ny bolig. Men det er også forbundet med beslutninger, som kan få økonomiske konsekvenser i mange år fremover. Derfor er det

Læs mere

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN 122/02 01.01.2015 Køb af bolig bør primært handle om, at du og din familie får opfyldt et konkret boligbehov, der her og nu, men også på længere sigt opfylder så mange af jeres

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND

KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND DET TYSKE EJENDOMSMARKED Ejendomsmarkedet i Tyskland er kendetegnet ved en række forhold, der gør det attraktivt at investere i fast ejendom. I Tyskland eksisterer der ikke

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden Rådgivningsaftale Sagsnr.: KOBERRADGIVNING Dato: 05-04-2015 Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. 1. Parterne Kunden Kunden Navn: Adresse:

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING KAN DU SE FORSKELLEN! EJENDOMSMÆGLER BOLIGadvokat BANKRÅDGIVER KØBERRÅDGIVER KREDITFORENING 10 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING Køb eller salg af bolig er formentlig den største handel

Læs mere

Revideret 10.11.2015 af administrator Ejd. 1045

Revideret 10.11.2015 af administrator Ejd. 1045 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Nørrebrogade 233-237 Under henvisning til vedtægternes 13, 14 og 15. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse august 2016 Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse til salg. UDBUDSVILKÅR Grunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

SLUTSEDDEL. Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg)

SLUTSEDDEL. Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg) SLUTSEDDEL Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg) Dansk Sejlunion håber, at dette udkast kan være til gavn i forbindelse med indgåelse af aftaler. Der kan naturligvis være individuelle forhold,

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Boligkøberguide. Boligen er fundet Dette er stadiet hvor du har fundet en ejendom som du er interesseret i. Der forhandles eventuelt salgspris.

Boligkøberguide. Boligen er fundet Dette er stadiet hvor du har fundet en ejendom som du er interesseret i. Der forhandles eventuelt salgspris. Boligkøberguide 10 gode råd inden du køber bolig: 1. Lav en grundig prisanalyse af boligen sammenholdt med andre lignende boliger. Det gælder både kontantprisen, men også ejerudgifter. 2. Vær sikker på

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 148 af 15/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7005-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 401 af 28/04/2014

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Handel med fast ejendom

Handel med fast ejendom Hans Henrik Edlund Handel med fast ejendom GADJURA 1. Ejendomsbegrebet 13 1.1 Indledning 13 1.2 Udstykningsloven 13 1.3 Tinglysningsloven 15 1.4 Ejerlejlighedsloven 77 1.5 Andre love 77 1.5.1 Vurderingsloven

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på Mejsevej 2, Breum 7870 Roslev Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-18755 JSS/tik Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Ejendommen Ejendomsnr. 299890. Udbyder

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0031 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0031 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kim Søndergård Jægersborg Allé 6 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 14. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

Revideret 10.11.2015 af administrator Ejd. nr. 1030

Revideret 10.11.2015 af administrator Ejd. nr. 1030 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Emilievej 13-30 Under henvisning til vedtægternes 14, 16, 20 og 23. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

Projektejendom i Snejbjerg sælges i offentligt udbud for Herning Kommune

Projektejendom i Snejbjerg sælges i offentligt udbud for Herning Kommune Projektejendom i Snejbjerg sælges i offentligt udbud for Herning Kommune Sag 534649P1 TIL SALG Herning - Drejet 24 Ejendommen har tidligere været anvendt til institution Ejendommen sælges i offentligt

Læs mere

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger)

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 Ejerlav: Matr. nr.: Beliggende: Paderup By, Kristrup 6Y Neptunvej 20, 8960 Randers SØ KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 - Parterne... 1 2 Det solgte... 2 3 Købesummen... 2

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter. 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Pedersen Marielyst Strandvej 48 4873 Væggerløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2010. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Langebyende 21, 5471 Søndersø

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Langebyende 21, 5471 Søndersø 29. september 2015 Udbudsmateriale Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg Langebyende 21, 5471 Søndersø Sagsnunmmer: 480-2015-332722 Side 1 af 5 Dokumentnummer: 480-2015-84593 Afdeling: Strategi

Læs mere

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord)

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) Denne information beskriver regler for handel med kolonihavehuse. Beskrivelsen er ikke udtømmende, og kan derfor ikke erstatte rådgivning.

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Borgerservice Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

Dragørmægleren v. Britta Stajner. Kirkevej 175 A 2791 Dragør Tlf

Dragørmægleren v. Britta Stajner. Kirkevej 175 A 2791 Dragør Tlf Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Dragørmægleren v. Britta Stajner Kirkevej 175 A 2791 Dragør Tlf. 27 59 10 39 dragoer@stajner.dk Adresse: Kirkevej 58,

Læs mere

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011.

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. Generelt Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe,

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Kjerris Mølle 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 vedlægges. Ejendommens

Læs mere

anja hensberg ejendomsmæglerfirma Kastaniebakken 3-7970 Redsted. Tlf. 96 70 80 20 E-mail: info@anjahensberg.dk CVR-nr. 30971280

anja hensberg ejendomsmæglerfirma Kastaniebakken 3-7970 Redsted. Tlf. 96 70 80 20 E-mail: info@anjahensberg.dk CVR-nr. 30971280 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling anja hensberg ejendomsmæglerfirma Kastaniebakken 3-7970 Redsted. Tlf. 96 70 80 20 E-mail: info@anjahensberg.dk CVR-nr.

Læs mere

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe.

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe. Fremgangsmetoden ved salg af andelslejligheder (boliger) i AB Kornblomsten Under henvisning til vedtægternes 13. udarbejdet 26.5.08 af administrator Bente Naver Ejendomsadministration v/bente Naver Statsaut.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0243 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg

Klagerne. J.nr. 2011-0243 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg Nævnet har modtaget klagen den 14. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede,

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder

Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder ROSKILDE KOMMUNE Byrådssekretariatet Jura 3. november 2015 J.nr. 13.06.02P19-273075 HGB Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder Mellem Roskilde Kommune, Rådhusbuen

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Revideret tilbud på køb af storparcel i Trekroner

Revideret tilbud på køb af storparcel i Trekroner Pkt. 161 Revideret tilbud på køb af storparcel i Trekroner Sagsnr. 49186 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Kommunen har modtaget revideret tilbud på køb af grunden på Lysalleen til i alt 44 private lavenergi

Læs mere

KØBEKONTRAKT til hestehandel mellem to private.

KØBEKONTRAKT til hestehandel mellem to private. KØBEKONTRAKT til hestehandel mellem to private. Mellem By: Land: Tlf: herefter benævnt køber og By: Land: Tlf: herefter benævnt sælger er der indgået aftale på nedenstående betingelser om købers erhvervelse

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom FINANSTILSYNET - ÅRHUSGADE 110-2100 KØBENHAVN 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom Garantien er udstedt på foranledning af (købers navn) ("køber")

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2010 blev der i sag 107-2009 KK mod ejendomsmægler PP og ejendomsmægler GG og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 2. november 2009 har KK indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 247 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Børge Storm Hansen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler Børge

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Thomsen Enevold Sørensensvej 6 6000 Kolding Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstillingen har givet fejlagtige

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Mindst 10 gode grunde til at bruge en BOLIGadvokat.

Mindst 10 gode grunde til at bruge en BOLIGadvokat. Mindst 10 gode grunde til at bruge en BOLIGadvokat. Køb eller salg af bolig er måske den største handel i dit liv. Der står mange penge på spil, men du kan få ro i sjælen, hvis du bruger en BOLIGadvokat.

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R 1. PARTERNE Mellem Cvr. nr. 29189730, P.nr 1019130610 Svendborg Kommune Ejendomsadministration Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge. (i

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

Samejeoverenskomst. Undertegnede [navn] [cpr.nr.] og medundertegnede [navn] [cpr.nr.], har d.d. indgået følgende

Samejeoverenskomst. Undertegnede [navn] [cpr.nr.] og medundertegnede [navn] [cpr.nr.], har d.d. indgået følgende Samejeoverenskomst Undertegnede [navn] [cpr.nr.] og medundertegnede [navn] [cpr.nr.], har d.d. indgået følgende aftale: 1 1.1 Vi har med overtagelsesdag pr. d. [dato] købt ejendommen [adresse]. 1.2 Vi

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af ejendommen Baunevej 2 og 4, 9740 Jerslev J

Udbudsmateriale. For salg af ejendommen Baunevej 2 og 4, 9740 Jerslev J Udbudsmateriale For salg af ejendommen Baunevej 2 og 4, 9740 Jerslev J Brønderslev Kommune udbyder herved ejendommen Baunevej 2 og 4, 9740 Jerslev J til salg. Baunevej 2 er en tidligere Børnehave og Baunehøj

Læs mere

GIV ET BUD GRUND PÅ KIRKEBAKKEN 11, ROSLEV

GIV ET BUD GRUND PÅ KIRKEBAKKEN 11, ROSLEV GIV ET BUD GRUND PÅ KIRKEBAKKEN 11, ROSLEV Grund, Kirkebakken 11, 7870 Roslev, matr.nr. 9au Roslev By, Roslev Skive Kommune udbyder en grund beliggende Kirkebakken 11, 7870 Roslev til salg i henhold til

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag E2208. Springvandspladsen 5 st. V. Hassing, 9310 Vodskov. Central beliggenhed Årlig lejeindtægt kr. 781.

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag E2208. Springvandspladsen 5 st. V. Hassing, 9310 Vodskov. Central beliggenhed Årlig lejeindtægt kr. 781. Salgsopstilling Investeringsejendom Sag E2208 Springvandspladsen 5 st. V. Hassing, 9310 Vodskov Central beliggenhed Årlig lejeindtægt kr. 781.501 Kontantpris kr. 7.125.000 / Startforrentning 9,91 % Etageareal

Læs mere

U D B U D S V I L K Å R

U D B U D S V I L K Å R Februar 2016 EGEDAL KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 10bl Stenløse By, Stenløse, beliggende Toftholmvej 20, 3660 Stenløse, til salg Henvendelse herom og spørgsmål i øvrigt kan rettes til Stine Elken,

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere