Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne"

Transkript

1 VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og drive vindmøller, der er tilsluttet el-nettet efter de til enhver tid gældende lovregler for etablering og drift af vindmøller. 3 - Interessenterne Som deltagere i interessentskabet kan optages enhver myndig person. Endvidere kan optages virksomheder, herunder institutioner, foreninger, selskaber eller sammenslutninger. Interessentskabet, herunder interessenterne skal opfylde gældende lovgivning for etablering og drift af vindmøller. Alle interessenter opføres med navn og adresse, samt med de pågældendes ideelle andele i interessentskabets protokol, der attesteres og underskrives af ledelsen, som har pligt til at drage omsorg for, at interessentfortegnelsen altid er ajourført. En udskrift af protokollen skal stedse være dokumentation for, hvem der er interessenter og med hvilke ideelle andele. Interessenterne har pligt til at oplyse interessentskabet, om man skattemæssigt benytter erhvervsmæssig opgørelse eller den simple skatteordning (skematisk opgørelse). Nye interessenter har samme forpligtelse. (Ved brug af virksomhedsskatteordningen tilføjes følgende: Der kan maksimalt være 10 interessenter, der skattemæssigt benytter erhvervsmæssig opgørelse. Ledelsen er forpligtet til at afvise interessenter, at benytte erhvervsmæssig opgørelse ud over 10 interessenter ). 1

2 4 Andele Interessentskabet er opdelt i ideelle andele á kwh, således at interessenterne kan erhverve en eller flere af disse. Disse ideelle andele er udtryk for, hvor stor en del af interessentskabets formue, de er ejere af. 5 Kapitalgrundlag og drift Den til vindmøllernes anlæg og drift fornødne kapital tilvejebringes ved kontant indskud fra interessenterne. Lån til midlertidig finansiering af moms i forbindelse med køb af vindmølleprojektet samt eventuelle budgetoverskridelser og større vedligeholdelsesopgaver på vindmøllen optaget i bank/sparekasse må kun optages med pro ratisk hæftelse for interessenterne i forhold til deres ideelle andele. Interessentskabets indtægter med fradrag af eventuelle ydelser på de af interessentskabet optagne lån og kreditter samt efter fradrag til drift, vedligeholdelse og henlæggelser fordeles mellem interessenterne i forhold til disses ideelle andele i interessentskabet. Der skal inden for en periode af 10 år henlægges et beløb svarende til mindst % af anlægsinvesteringen til fornyelses- og større renoveringsarbejder. Udbytte til interessenterne udbetales mindst 4 gange årligt, hver gang senest en måned efter afregning er modtaget fra energiselskabet. Såfremt der er behov herfor, er interessenterne forpligtet til med 30 dages varsel at indbetale et beløb til dækning af underskud eller hvis det i øvrigt af hensyn til driften eller likviditeten måtte være nødvendigt. Det nødvendige beløb, der skal indbetales, fordeles mellem interessenterne i forhold til disses ideelle andele i interessentskabet. Der kan alene ske pantsætning af andele i interessentskabet, som sikkerhed overfor pengeinstituttet for lån som pengeinstituttet har ydet til finansiering af den pågældende interessents kapitalindskud i interessentskabet. Pantsætningen anmeldes overfor ledelsen, der foretager notering herom i fortegnelsen over interessenterne. Udbytte til interessenterne udbetales mindst 12 gang årligt, hver gang senest én måned efter at afregning er modtaget fra el-nettet. 6 - Ledelse Interessentskabets ledelse varetages af 3-5 interessenter, som vælges for en periode af 2 år på det årlige interessentskabsmøde.

3 Ledelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Formanden er i samråd med kassereren ansvarlig for de daglige dispositioner. Ledelsen er ansvarlig for ansættelse af driftsleder i henhold til stærkstrømsreglementet, samt for tegning af forsikring og indgåelse af aftaler med godkendt servicefirma. De valgte interessenter fordeler selv arbejdet mellem sig og er ansvarlige for den daglige drift over for interessentskabet. Ledelsen vælges for 2 år ad gangen, idet dog 2 medlemmer efter lodtrækning er på valg på det første interessentskabsmøde efter det stiftende interessentskabsmøde, medens de resterende er på valg året efter og så fremdeles. Formand og kasserer kan dog ikke afgå samme år. Genvalg til ledelsen kan finde sted. Ethvert medlem af ledelsen er til enhver tid pligtig til, at udtræde af ledelsen i forbindelse med afhændelse af sine ideelle andele. Ligesom ethvert medlem af ledelsen har ret til, uden begrundelse at udtræde af ledelsen. 7 Årligt interessentskabsmøde Interessentskabets øverste myndighed er det årlige interessentskabsmøde, der afholdes i marts. Indkaldelse til interessentskabsmøde skal, med mindst 14 dages varsel, ske til hver enkelt interessent, der er noteret i interessentskabets protokol. Indkaldelsen vedlægges dagsorden, regnskab, forslag til budget og indkomne forslag. Indkaldelse skal ske pr. brev eller elektronisk til hver enkel interessent. Interessentskabsmødet afholdes på et af ledelsen fastsat sted i Slagelse kommune. Dagsorden for det ordinære interessentskabsmøde skal omfatte følgende: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetæller og referent 3. Ledelsens beretning for det forløbne år 4. Forelæggelse af regnskab med ledelsens indstilling til anvendelse af overskud eller dækning af tab, samt forelæggelse af budget for det kommende år 5. Forslag fra ledelse og interessenter 6. Valg af interessenter til ledelsen samt 2 suppleanter 7. Valg af revisor (evt. 2 interne revisorer) 8. Eventuelt Ved alle afstemninger, herunder valg af ledelse, har hver interessent 1 stemme pr. ideel andel i interessentskabet. Stemmeret kan udøves med skriftlig fuldmagt, der alene kan gives ægtefælle eller en anden interessent. Hver interessent må medbringe 2 fuldmagter med påtegnet afstemningsdato. Forslag, der skal behandles på det ordinære interessentskabsmøde, må være ledelsen i hænde senest 1. februar.

4 Det ordinære interessentskabsmøde er beslutningsdygtigt uanset fremmøde. Ekstraordinært interessentskabsmøde kan afholdes, hvis ledelsen finder det nødvendigt, eller hvis 25 % af interessenterne i forhold til andelsbesiddelsen fremsender skriftligt begrundet krav om det til ledelsen. Ledelsen indkalder så skriftligt alle interessenter skriftligt til møde med 14 dages varsel. Beslutninger på det ekstraordinære interessentskabsmøde træffes ved almindeligt stemmeflertal. Til beslutninger af større økonomisk betydning, herunder salg eller pantsætning af interessentskabets aktiver, vedtægtsændringer m.m. kræves, at 2/3 af samtlige interessenter i forhold til andelsbesiddelsen stemmer herfor. Vedtages beslutningen ikke med 2/3 af samtlige interessenter i forhold til andelsbesiddelsen, men at 2/3 af de fremmødte stemmer for beslutningen, kan bestyrelsen inden 14 dage, indkalde til ekstraordinært interessentskabsmøde. Beslutningen kan på det ekstraordinære interessentskabsmøde vedtages med 2/3 af de fremmødte interessenter i forhold til andelsbesiddelsen. 8 - Tegningsregel Interessentskabet tegnes af ledelsen. Ledelsen har interessentskabets bemyndigelse til at foranledige foretaget alle de vedligeholdelsesarbejder, som er nødvendige for møllens drift, samt at formidle nødvendigt materiale til offentlig myndighed efter påkrav. 9 - Hæftelse Interessenterne hæfter direkte, solidarisk, personligt og ubegrænset for interessentskabets forpligtelser i forbindelse med den daglige drift. Interessentskabets aktiver kan ikke gøres til genstand for kreditorforfølgning for gæld, der er interessentskabet uvedkommende. Imellem interessenterne hæftes i forhold til andelsbesiddelsen. Interessentskabets regnskab følger kalenderåret. 10 Regnskab og revision Første regnskabsår er fra stiftelsesdatoen og til og med Den daglige bogføring forestås af interessentskabets kasserer, der ligeledes sørger for budgetopfølgninger og fører momsregnskab. Årsrapporten udarbejdes og revideres af den på interessentskabsmødet valgte revisor. Kassereren udarbejder sammen med ledelsen budget for det kommende år til fremlæggele på det ordinære interessentskabsmøde.

5 11 - Medlemskab Vindmøllelav I/S er medlem af Danmarks Vindmølleforening. 12 Udtræden og overdragelse af andele Interessentskabsandele skal i forbindelse med salg skriftlig tilbydes blandt eksisterende interessenter af andele med skriftlig accept på 10 hverdage. Ønsker ingen af disse interessenter at erhverve de udbudte andele, udbydes andelene i fri handel Reglerne om tilbudspligt gælder ikke i forbindelse med overdragelse/arv til den pågældende interessents ægtefælle, samlever og/eller livsarvinger. Erhververen af interessentskabsandelen indtræder i samtlige overdragerens rettigheder og forpligtelser overfor interessentskabet. Overdrageren er dog først frigjort overfor interessentskabet, når eventuelle restancer til interessentskabet er indfriet. Alle handler skal omgående meddeles ledelsen og godkendes af ledelsen. Prisen på en andel afgøres i fri handel Misligholdelse Såfremt en interessent væsentligt misligholder nærværende vedtægter, herunder undlader at betale de til interessentskabets drift afkrævede beløb, kan vedkommende på interessentskabsmødet opsiges til udtræden med et varsel på 7 dage. Ved udtræden på grund af misligholdelse mister den opsagte sine rettigheder som interessent, og den pågældende har pligt til straks at afhænde sin andel/andele. Interessentskabsmødet kan nægte at udbetale vedkommende noget beløb, før det dokumenteres, at interessentskabsandelen er afhændet. I øvrigt kan en interessent ikke udtræde af interessentskabet, undtagen ved salg Opløsning Interessentskabet kan opløses, såfremt 2/3 af samtlige interessenter i forhold til andelsbesiddelsen er enige herom. Vedtages beslutningen ikke med 2/3 af samtlige interessenter i forhold til andelsbesiddelsen, men er 2/3 af de fremmødte stemmer for beslutningen, kan bestyrelsen, inden 14 dage, indkalde til ekstraordinært interessentskabsmøde. Beslutningen kan på det ekstraordinære interessentskabsmøde vedtages med 2/3 af de fremmødte interessenter i forhold til andelsbesiddelsen.

6 I tilfælde af opløsning udarbejdes en status over interessentskabets aktiver og passiver, hvorefter aktiver realiseres til dækning af passiverne. Det fremkomne over- eller underskud deles mellem interessenterne i forhold til deres ideelle andele Voldgift Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg. Nærværende vedtægter er vedtaget på et stiftende interessentskabsmøde den / 20 på adressen. Undertegnede interessenter erklærer ved nedenstående underskrift at have gennemlæst og accepteret foranstående vedtægter:

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Grimshave møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Nyborg Kommune indbydes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

Søndermarkens Antenneforening

Søndermarkens Antenneforening Søndermarkens Antenneforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Den er hjemmehørende i Vejle og er stiftet i 1969. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere