VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab"

Transkript

1 VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8

2 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige virksomhed under binavnene "A/S Skjelskør Laane- og Diskontobank (Skælskør Bank Aktieselskab) og SB- Bank (Skælskør Bank Aktieselskab)". 2. Bankens hjemsted er Slagelse kommune. 3. Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge banklovgivningen tilladt virksomhed. AKTIEKAPITALEN Bankens aktiekapital udgør kr Bankens aktier skal lyde på navn og noteres i Aktiebog Danmark. Aktierne kan ikke transporteres til ihændehaver. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til Værdipapircentralen i henhold til lovgivningens regler herom. 3. Transport af aktier har kun gyldighed overfor banken, når transporten er indført i Aktiebog Danmark. Banken er uden ansvar for transportens ægthed og gyldighed. 4. Aktierne er omsætningspapirer. 5. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. 6. Ingen aktie har særlige rettigheder. Ingen aktionær er pligtig til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. 7. Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen i stk. på kr. 20 eller multipla heraf i henhold til lovgivningens bestemmelser om udstedelse af dematerialiserede værdipapirer. Aktieudbytte vil blive udbetalt efter de herom ligeledes fastsatte regler Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 1. oktober 2014 at forhøje bankens aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt kr ( stk. aktier á nominelt kr. 20,-). 2. Forhøjelsen af aktiekapitalen kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde. 3. Såfremt kapitalforhøjelsen sker ved kontant indbetaling til en tegningskurs, der er lavere end aktiernes værdi, har de hidtidige aktionærer fortrinsret til tegning af det beløb, hvormed aktiekapitalen forhøjes, forholdsmæssigt efter deres aktiebesiddelse. Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 2 af 8

3 4. Ved forhøjelsen af aktiekapitalen ved kontant indbetaling uden for de i 3, stk. 3. nævnte tilfælde eller på anden måde, herunder ved konvertering af gæld eller som vederlag for indskud af andre værdier end kontanter, skal der ikke tilkomme selskabets hidtidige aktionærer nogen fortegningsret. Ved forhøjelse af aktiekapitalen på anden måde gælder reglerne i aktieselskabslovens 33, og tegningskursen, respektive værdien af de aktier, der udstedes, fastsættes af bestyrelsen indenfor de rammer, der afstikkes af aktieselskabslovens præceptive regler, herunder aktieselskabslovens 79 og Vilkårene for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen. 6. De nye aktier skal være omsætningspapirer og noteres på navn i I-nvestor Danmark (Aktiebog Danmark). Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis. Aktierne bærer udbytte fra det tidspunkt at regne, der fastsættes af bestyrelsen, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen. BANKENS LEDELSE 4. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle bankens anliggender indenfor de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser. GENERALFORSAMLINGEN Efter hvert regnskabsårs udløb afholdes den ordinære generalforsamling inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen afholdes i Slagelse kommune. 2. Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel i et landsdækkende dagblad samt et lokalt dagblad. 3. Indkaldelsen skal indeholde en angivelse af tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen. Hvis der er fremsat forslag, der kun kan vedtages med kvalificeret majoritet, skal tillige forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag fremlægges i bankens filialer til eftersyn for aktionærerne. For den ordinære generalforsamlings vedkommende skal desuden fremlægges revideret årsrapport. Dagsorden, fuldstændige forslag og revideret årsrapport skal tilsendes enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. valg af dirigent, 2. bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år, Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 3 af 8

4 3. fremlæggelse af årsrapport og koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning, 4. beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte rapport, 5. valg af bestyrelsesmedlemmer, 6. valg af repræsentantskabsmedlemmer, 7. valg af revisorer, 8. forslag fra bestyrelse eller aktionærer, 9. eventuelt. 2. Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt aktionæren skriftligt fremsender forslag overfor bestyrelsen senest den 10. januar forud for generalforsamlingens afholdelse Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes: a) ifølge beslutning af den ordinære generalforsamling, af bestyrelsen, af repræsentantskabet eller af revisor. b) efter begæring af aktionærer, som ejer mindst en tiendedel af aktiekapitalen. 2. Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når det besluttes af generalforsamlingen, bestyrelsen eller revisor, eller når det begæres af aktionærer, der ejer mindst 1/10 af aktiekapitalen. Begæringen fra aktionærerne skal fremsættes skriftligt overfor bestyrelsen og angive det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske inden 14 dage efter begæringens modtagelse Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. 2. Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer adgangsberettigede aktionærer, som har ladet deres aktier notere i aktiebogen. Sammen med adgangskort udleveres stemmeseddel med angivelse af det antal stemmer, der tilkommer aktionæren. 3. Enhver aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen, når han senest 5 dage før dennes afholdelse har løst adgangskort dertil. 4. Stemmeret udøves således: Èn stemme for hver påbegyndt 20 kr. noteret aktiekapital. 5. Det er en forudsætning for at kunne udøve stemmeretten på en aktie, at denne er noteret på navn i bankens aktiebog, eller at aktionæren med henblik herpå har anmeldt og dokumenteret sin ret. 6. Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret på de pågældende aktier på en generalforsamling, der er indkaldt, før aktierne er noteret på vedkommendes navn i aktiebogen eller begæret noteret med dokumentation for erhvervelsen. Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 4 af 8

5 9. På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, hvis ikke lovgivningen eller nærværende vedtægter bestemmer andet Beslutning om ændring af vedtægterne samt frivillig opløsning og fusion er kun gyldig, såfremt mindst 1/2 af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen. 2. Endvidere kan forslag til ændring af bankens vedtægter samt frivillig opløsning og fusion alene vedtages, såfremt forslaget tiltrædes af mindst 9/10 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Forslag til vedtægtsændringer samt frivillig opløsning og fusion, som støttes af bestyrelsen, kan dog vedtages, såfremt forslaget tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. 3. Er 1/2 af den stemmeberettigede aktiekapital ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er forslaget i øvrigt vedtaget med henholdsvis 9/10 eller 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med henholdsvis 9/10 eller 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse Over generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger føres en protokol, der underskrives af den af forsamlingen valgte dirigent. 2. Ændringer og tilføjelser, som af myndighederne i medfør af lovgivningen måtte blive forlangt som vilkår for stadfæstelse eller registrering af vedtægtsændringer, kan af bestyrelsen foretages uden generalforsamlingens samtykke. BESTYRELSEN Bestyrelsen består af 4 blandt aktionærerne valgte medlemmer. Medarbejderrepræsentanter kan vælges i henhold til gældende lovgivning. 2. Bestyrelsesmedlemmer vederlægges med et fast honorar samt et mødehonorar for hvert bestyrelsesmøde medlemmet deltager i. 3. Bestyrelsen vælges for 3 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Afgår et medlem inden udløbet af sin valgperiode, vælges det nye medlem for den resterende del af det afgående medlems valgperiode. Ved hvert års ordinære generalforsamling afgår indtil 2 medlemmer, men genvalg kan finde sted, dog maksimalt 4 gange. Bestyrelsesmedlemmer Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 5 af 8

6 valgt på den ordinære generalforsamling år 2002 eller tidligere, kan fortsætte til den første ordinære generalforsamling efter det fyldte 65. år. 4. Bestyrelsen forestår sammen med direktionen ledelsen af bankens anliggender. Bestyrelsen ansætter og eventuelt afskediger bankens underdirektør, efter direktionens indstilling. 5. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og vælger af sin midte en formand og en næstformand. 6. Bestyrelsen udfærdiger skriftlige retningslinier for bankens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion fastlægges. 7. Over bestyrelsens beslutninger føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. 8. For at bestyrelsen kan tage gyldig beslutning, må over halvdelen af dens medlemmer være til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme den afgørende. REPRÆSENTANTSKABET Repræsentantskabet består foruden bestyrelsen af mindst 20 og højst 27 medlemmer efter bestyrelsens bestemmelse. 2. Ved repræsentantskabets sammensætning skal så vidt muligt tages hensyn til, at hele bankens kundekreds og virkeområde bliver repræsenteret. 3. Medlemmer uden for bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Repræsentanterne vælges blandt aktionærerne for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted, dog maksimalt 4 gange. Repræsentantskabsmedlemmer valgt på den ordinære generalforsamling år 2002 eller tidligere, kan fortsætte til den første ordinære generalforsamling efter det fyldte 65. år. 4. Repræsentantskabets opgave er at virke for bankens interesser, således at bankens ledelse kan holdes orienteret om udviklingen af virkeområdet. Repræsentantskabet er også formidlere af bankens politikker og øvrige tiltag, som repræsentantskabet bliver gjort bekendt med. Repræsentantskabet kan foreslå nye medlemmer til valg til repræsentantskabet. 5. Bestyrelsens formand er også repræsentantskabets formand. 6. Repræsentantskabets møder afholdes normalt en gang hvert kvartal. 7. Repræsentantskabet vederlægges med et fast honorar, der udbetales en gang årligt i december måned. DIREKTIONEN Til at varetage den daglige ledelse af bankens virksomhed ansætter bestyrelsen en direktør. 2. Bankens direktør har ret og pligt til uden stemmeret at deltage i såvel bestyrelsens som repræsentantskabets møder og forhandlinger, medmindre disse drejer sig om direktørens Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 6 af 8

7 personlige forhold. FIRMATEGNING, PROKURA M.V a) Tegningsbeføjelser: Banken forpligtes ved underskrift af: 1) en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. 2) fire bestyrelsesmedlemmer i forening. b) Prokura: Bestyrelsen kan meddele prokura og specialfuldmagt, og prokuristerne underskriver to i forening. REVISIONEN. 16. Bankens årsrapport revideres af et autoriseret revisionsselskab, der vælges af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 1. Bankens regnskabsår er kalenderåret. ÅRSRAPPORTEN Årsrapporten skal give et retvisende billede af bankens aktiver og passiver, dens økonomiske stilling samt resultat. 3. Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til afskrivning af dette. Derefter foretages de henlæggelser, der er nødvendige efter bankens økonomiske stilling. Det resterende årsresultat disponeres af generalforsamlingen indenfor Aktieselskabslovens regler. MIDLERTIDIG BESTEMMELSE Aktier, der ikke er anmeldt til registrering i Værdipapircentralen samt interimsbeviser, tegningsrets-beviser, delbeviser, kuponer og taloner, der oplyses at være bortkommet, kan ved bankens foranstaltning mortificeres uden dom i overensstemmelse med lovgivningens regler om mortifikation. 2. Udbyttekuponer til aktiebreve, der ikke er anmeldt til registrering i Værdipapircentralen, taber deres gyldighed 5 år efter forfaldsdagen. Det ikke hævede udbytte tilfalder banken. Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 7 af 8

8 Foranstående vedtægter for Skælskør Bank Aktieselskab er endeligt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 19. oktober 2009 og registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den. Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 8 af 8

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Vedtægter for DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Bankens navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er Danske Andelskassers Bank A/S. Bankens hjemsted er i Viborg Kommune. Banken fører følgende binavne: ANDELSKASSEN

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

Vedtægter for Danske Bank A/S

Vedtægter for Danske Bank A/S Selskabsmeddelelse Koncernkommunikation Holmens Kanal 2 12 1092 København K Telefon 45 14 56 94 20. marts 2009 Meddelelse nr. 4/2009 Vedtægter for Danske Bank A/S 1.1. Bankens navn er Danske Bank A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere