Status og perspektiver på indeklimaområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status og perspektiver på indeklimaområdet"

Transkript

1 Status og perspektiver på indeklimaområdet Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut Torben Sigsgaard og Nils Testrup Andersen Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Allan Linneberg Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Amtssygehuset i Glostrup Henrik N. Knudsen, Alireza Afshari og Carsten M. Pedersen Statens Byggeforskningsinstitut John Christian Larsen og Elsa Nielsen Danmarks Fødevareforskning Miljøprojekt Nr

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold INDHOLD 3 FORORD 7 RESUME OG ANBEFALINGER 9 SYGDOMME RELATERET TIL INDEKLIMAET 10 SÅRBARHED 11 INDEKLIMAFAKTORER DER KAN GIVE GENER OG SYGDOMME 11 Allergener fra husstøvmider, pelsdyr og pollen 11 Skimmelsvampe 12 Bakterier og virus 12 Tobaksrøg 12 Partikler 12 Kemiske forbindelser 13 Asbest 13 Radon 13 Lugte og støj 13 BYGGETEKNISKE FORHOLD 14 Fugt 14 Ventilation 14 Konstruktioner og bygningsdele 15 ADFÆRD 15 ANBEFALEDE TVÆRGÅENDE ANALYSER 16 SUMMARY IN ENGLISH 17 INSUFFICIENT KNOWLEDGE ABOUT INDOOR CLIMATE 17 Background and purpose 17 The investigation 17 Main conclusions 18 PROJECT RESULTS 19 Diseases related to the indoor climate 19 Indoor climate factors that can cause annoyance and illness 20 Building conditions 20 Behavior 20 Other sources 21 1 INDLEDNING INDEKLIMAET ER VIGTIGT OG RESSOURCEKRÆVENDE RISIKOHÅNDTERING KRAV TIL INDEKLIMAET 25 2 EKSPONERINGER BAGGRUND FUGT ALLERGENER Husstøvmider Pelsdyr Pollen Skimmelsvampe 33 3

4 2.3.5 Andre allergener KEMISKE FORBINDELSER Forureningskilder Problematiske stoffer Oplevet luftkvalitet PARTIKLER Partikler i kroppen Partiklers fysik og kemi STØJ STRÅLING LYS SAMMENFATNING VEDRØRENDE EKSPONERINGER LITTERATUR 48 3 GENER OG SYGDOMME BAGGRUND GENER Gener fra temperaturer, støj, luftens kvalitet mm Lugtgener IRRITATION OG ALMENSYMPTOMER INFEKTIONSSYGDOMME ALLERGI OG ANDEN OVERFØLSOMHED Allergener Skimmelsvampe Endotoxiner Partikler Kemiske forbindelser Lugte Sammenfatning HJERTEKARSYGDOMME KRÆFT SÅRBARHED SAMMENFATNING LITTERATUR 70 4 ADFÆRD BAGGRUND ADFÆRD I PRAKSIS SAMMENFATNING LITTERATUR 77 5 BYGGETEKNISKE FORHOLD BAGGRUND GENERELT Drift og vedligehold Fugt Temperatur Radon Lugtgener fra nabolejlighed BYGNINGSDELE Tag Kælder og terrændæk Ydervægge Vinduer Ventilationsanlæg BELYSNING 87 4

5 5.4.1 Myndighedskrav Dagslys Kunstlys Udsyn Arbejdspladsen SAMMENFATNING LITTERATUR 89 6 FARLIGHEDSVURDERING BAGGRUND VIDENGRUNDLAGET FOR FARLIGHEDSVURDERINGER GENNEMGANG AF NOGLE KOMPLEKSE EKSPONERINGER Samtidig eksponering for flere kemikalier i kombination Fugt Partikler Allergener Allergeneksponering og udvikling af allergi og allergisk sygdom Allergeneksponering og forværring af allergisk sygdom Sammenfatning vedrørende allergener Passiv rygning LITTERATUR 99 7 FORSLAG TIL TVÆRGÅENDE ANALYSER BAGGRUND BOLIGFORHOLD VENTILATION PARTIKLER ASTMA OG ALLERGI FUGT ARBEJDSMILJØ Storrumskontorer Skoler Daginstitutioner LITTERATUR KONKLUSION RISIKOHÅNDTERING FOREKOMSTEN AF BYGNINGSRELATEREDE SYGDOMME EKSPONERINGER I BOLIGER, INSTITUTIONER, SKOLER OG KONTORER BYGGETEKNIK 112 5

6 6

7 Forord I regeringens strategi for miljø og sundhed er indeklima identificeret som et indsatsområde. Indeklimaet har stor betydning for folkesundheden, herunder komfort, produktivitet og sygdomme. Det kan påvirkes af mange forskellige faktorer, spændende helt fra omgivelsernes beskaffenhed, bygningens konstruktion og normer for indretning og adfærd, herunder rygevaner, radon fra undergrunden, kemisk afgasning fra forbrugerprodukter og til organismer som husstøvmider og skimmelsvampe samt partikler fra indre og ydre kilder. De mange fagområder, der hver især bidrager med væsentlig viden, kan gøre det svært at danne sig et samlet billede af den eksisterende viden om indeklima. Initiativer på dette brede område tages i mange regi, og der er et stort behov for en samlet fremstilling for at kunne prioritere den fremtidige myndighedsindsats på indeklimaområdet. Dette projekt har haft som formål at give en sammenhængende beskrivelse af indeklimaområdet til støtte for: - udarbejdelse af anbefalinger om, hvordan befolkningen generelt skal forholde sig for at få det bedst mulige indeklima, både ved forebyggende og afhjælpende indsats. - prioritering af indsatsen fra myndighedernes side på tværs af områder, særligt i forhold til reguleringsbehov. - rådgivning om, hvor der særligt mangler viden. Rapporten er udarbejdet af forfatterne og redigeret af Lars Gunnarsen, der har været projektleder. Derudover har seniorforsker Jens Christoffersen, Statens Byggeforskningsinstitut, bidraget om lys og overlæge Christoffer Johansen, Kræftens Bekæmpelse, har bidraget om stråling. Rapporten er løbende diskuteret i styregruppen bestående af Christina Ihlemann, Ove Nielsen, Finn Gyntelberg, Finn Gamél Christensen, Annlize Troest, Pia Juul Nielsen, Poul Bo Larsen, Christian Lange Fogh og Lea Frimann Hansen, og endelig fremlagt og diskuteret på en workshop med ca. 40 deltagere, der var inviteret blandt eksperter på området og projektets brede gruppe af interessenter. 7

8 8

9 Resume og anbefalinger Danskerne opholder sig % af tiden i indemiljøet. Af den tid tilbringer vi ca. 16 timer i døgnet i vores bolig. De påvirkninger, vi udsættes for i indeklimaet, er derfor af stor betydning for vores sundhed og velbefindende. Myndighedernes risikohåndtering besværliggøres af, at der kun for enkelte faktorer (fx radon, passiv rygning, asbest) findes tilstrækkelig viden til at gennemføre en egentlig risikovurdering. Denne rapport tager udgangspunkt i boligen, hvor de fleste og alvorligste indeklimaproblemer findes. Anbefalingerne kan i forlængelse af projektets formål opsummeres således: Befolkningen har generelt et stort ansvar for indeklimaet. Bygningsbrugernes adfærd og samarbejdet med bygningsejer og driftspersonale kan være afgørende for opretholdelsen af et godt indeklima. Følgende forhold kræver særlig opmærksomhed Dårligt indeklima kan give forøget risiko for infektionssygdomme, kræft, hjertekarsygdomme og muligvis også allergi Langvarig opfugtning af byggevarer og vækst af skimmelsvampe i bygninger skal undgås Rygning skal undgås inden døre Sikre at byggevarer med bekæmpelsesmidler til udendørs brug ikke anvendes inden døre Allergikere har i særlig grad gener i et dårligt indeklima Det er vigtigt ved valg af byggevarer at reducere emissionen af både lugtende og andre kemiske forbindelser med uønskede effekter Der er behov for forbedret pasning og vedligeholdelse af mange ventilationsanlæg Myndighederne anbefales at prioritere følgende forhold Målrettet information om god bolighygiejnisk adfærd Bedre vejledning om og overvågning af indeklimaets kvalitet særligt for boliger At identificere boliger med særligt høje radonkoncentrationer og iværksætte foranstaltninger til at sænke eksponeringen Undersøge behovet for at reducere eksponeringen for formaldehyd, benzen og kvælstofdioxid i indeklimaet Der mangler i høj grad viden om betydningen af indeklimaets påvirkninger. Dette gælder særligt følgende områder Der er stort behov for en større undersøgelse af indeklimaet i boligers betydning for folkesundheden Der er behov for skabelse af ny viden om mulighederne for at reducere forureningen fra ventilationsanlæg Der er behov for undersøgelser af sundhedseffekter af partikeleksponering inden døre og mulighederne for at reducere denne eksponering 9

10 Betydningen af eksponering for phthalater, PCB, bromerede flammehæmmere og både ældre og nyere bekæmpelsesmidler via støvet i boliger bør undersøges Der er brug for en udvidet forståelse af betydningen af fugt og deraf følgende biologiske og kemiske processer i indeklimaet for forekomsten af astma, allergi samt gener og symptomer Vedrørende arbejdsmiljø og indeklima er der særligt brug for mere viden om Gener og produktivitet i storrumskontorer Trivsel og læring i relation til udeluftskifte, støj, lysforhold, areal og fleksibilitet i skoler Sygdomme og trivsel i relation til smittetryk, støj, areal og ventilationsbehov i børneinstitutioner Sygdomme relateret til indeklimaet Indeklimaet i boliger, institutioner, skoler og kontorer har betydning for forekomsten af flere sygdomme. Det drejer sig bl.a. om infektionssygdomme, hjertekarsygdomme og kræft samt forværring af symptomerne blandt personer med astma og allergi. Derudover lider mange danskere af gener og almene symptomer, som kan relatere sig til bygningers indeklima, bl.a., hovedpine, træthed og slimhindeirritation. Reduceret velvære og komfort som følge af dårligt indeklima er dokumenteret i talrige bygninger. Spørgeskemaundersøgelser anvendes ofte som led i dokumentationen af indeklimaets kvalitet i kontorbygninger. Herved er det vist at gener fra støj, luftkvalitet og temperaturforhold typisk ligger på % i kontorer og på 5-10 % i boliger. Forekomsten af allergi og astma har været stigende over de seneste årtier. Forekomsten i befolkningen er ca. 20 %, og de er dermed de hyppigste kroniske sygdomme blandt den yngre del af den voksne befolkning. De medfører store udgifter til medicin, samt øget sygefravær og nedsat arbejdsevne. Allergikere er desuden en gruppe, der er særligt sårbare over for påvirkninger i indeklimaet. Der er betydelig usikkerhed om årsagerne til den stigende forekomst, men mange anser at forhold i indeklimaet kan være en medvirkende årsag danskere dør hvert år af hjertekarsygdomme, og det er dermed den største enkeltfaktor til dødsfald i Danmark. De vigtige eksponeringer i indemiljøet der kan føre til hjertekarsygdomme er passiv rygning, partikelforurening og måske støj. Passiv rygning menes at være årsag til dødsfald årligt, mens partikeleksponering relateret til udeluften menes at være årsag til dødsfald, hvor de fleste er forårsaget af hjertekarsygdomme. Kræft kan også forårsages af påvirkninger i indeklimaet. De tre vigtige eksponeringer i indemiljøet er: radon, tobaksrøg og andre forbrændingsprodukter og formaldehyd. Radon menes at være årsag til ca. 250 dødsfald pr. år ved den samtidige udsættelse for tobaksrøg, der er i Danmark. 10

11 Sårbarhed Nogle mennesker er mere sårbare over for påvirkninger i indeklimaet end andre. De reagerer kraftigere på eksponering for bestemte påvirkninger eller reagerer ved lavere doser. Forskellige faktorer har betydning for sårbarheden, fx. alder, køn, genetisk disposition og allergi. Børn er mere udsatte, fordi de kravler på gulvet, hvor støvet hvirvles op, og fordi deres lunger og immunsystem ikke er færdigudviklet, mens ældre er mere udsatte, fordi cellernes regenerationshastighed og metabolismen er nedsat. Kvinder er øjensynlig mere følsomme over for kemiske irritanter end mænd. Øget følsomhed kan også være genetisk bestemt, fx. pga. den anatomiske udformning af luftvejene eller mangel på et bestemt enzym. Mennesker, der lider af allergi og astma, har desuden en øget sårbarhed over for forurening i indemiljøet. Indeklimafaktorer der kan give gener og sygdomme Der findes en lang række indeklimafaktorer, der kan give gener og sygdomme. Det drejer sig om: Allergener fra husstøvmider, pelsdyr og pollen Skimmelsvampe Bakterier og endotoxiner Partikler og tobaksrøg Kemiske forbindelser Asbest og radon Lugte Støj Temperaturer og træk Allergener fra husstøvmider, pelsdyr og pollen Eksponering for allergener i indeklimaet er udbredt, og der foreligger god dokumentation for, at allergikere får symptomer og forværring af deres sygdom, når de eksponeres for de allergener, som de er sensibiliserede overfor. Allergikere bør så vidt muligt undgå at blive udsat for allergener. Det er et åbent spørgsmål, om øget eksponering for allergener også øger risikoen for at udvikle allergi eller astma. Dette ser ud til at være tilfældet for sensibilisering over for husstøvmider, men ikke for pelsdyrallergener. Flere studier viser tilsyneladende, at personer, der har været eksponeret for hund eller kat i hjemmet har en lavere forekomst af allergi. Men disse undersøgelser er uvægerligt præget af en healthy pet-owner effect, hvor folk der føler sig i risiko for allergi ikke anskaffer sig kæledyr. Effekten af eksponering for allergener afhænger af det enkelte individs modtagelighed, som til dels er genetisk bestemt. Børn, hvor en eller begge forældre har allergisk sygdom har en øget risiko for at udvikle allergi ligesom personer, der allerede har allergi, har øget risiko for at udvikle nye allergier. Disse grupper kan være særligt sårbare over for eksponering for allergener. Allergiske sygdomme menes at opstå på baggrund af et komplekst samspil mellem risikofaktorer, livsstil og genetisk disponering. Således er eksponering for allergen formentlig en nødvendig, men ikke tilstrækkelig, faktor for udvikling af allergi. 11

12 Skimmelsvampe Forekomst af skimmelsvampe i indeklimaet har været kædet sammen med en række luftvejsrelaterede helbredsgener, som spænder fra astma og åndedrætsproblemer over allergi og høfeber til forskellige almene former for utilpashed som hovedpine, træthed og svimmelhed. Men den eksakte sammenhæng mellem eksponering og helbredsgener er uafklaret. Man ved imidlertid, at nogle få procent af befolkningen er allergiske over for skimmelsvampe. Skimmelsvampeallergi er dog ofte vanskelig at diagnosticere, dels fordi den kan skyldes et meget stort antal forskellige arter af skimmelsvampe, og dels fordi skimmelsvampeallergi ofte optræder sammen med allergi over for andre typer af allergener. Bakterier og virus Forkølelse er den mest udbredte infektionssygdom. I gennemsnit rammes voksne 2-4 gange om året og børn 5-8 gange. Spredningen i indeklimaet beror bl.a. på hygiejnestandard, persontæthed og ventilation. Endotoxiner er komponenter af gram-negative bakteriers cellevægge, som er til stede i væsentlige koncentrationer i indeklimaet som støv og som luftbårne partikler. Endotoxiners helbredseffekt er kompliceret, da de dels ser ud til at kunne forværre allerede opstået astma, men muligvis samtidig kan have en beskyttende effekt mod udvikling af allergi. Tobaksrøg Passiv rygning giver anledning til betydelige lugtgener og fører til en øget forekomst af hjertekarsygdomme, øget luftvejssygelighed blandt småbørn og til en øget risiko for lungekræft samt forværring af astmasymptomer. I arbejdsmiljøet findes stadig en del påtvungen eksponering, mens det i højere grad er en frivillig sag om man vil acceptere tobaksrygning hjemme. Den vigtigste indeklimafaktor forbundet med hjertekarsygdomme er tobaksrøg, og børnelæger skønner, at den altovervejende andel af indlæggelser for luftvejslidelser blandt småbørn skyldes udsættelse for tobaksrøg i hjemmet. Tobaksrøg indeholder mere end 50 kræftfremkaldende stoffer. Rygning kan give flere kræftformer, mens passiv rygning kan give lungekræft. Partikler Der findes partikler i luften overalt, hvor mennesker opholder sig. De stammer hovedsagelig fra trafik og afbrænding af fossilt brændsel. Det antages, at disse partikler forårsager betydelig sygelighed i luftvejene specielt blandt småbørn, og en betydelig overdødelighed af lungekræft, luftvejslidelser og hjertekarsygdomme. Partikelforureningen er en af de største erkendte miljørelaterede sundhedsfarer for befolkningen. For de fleste danskere er partikelindtaget i boligen afgørende for den samlede eksponering for partikler. Partikelforureningen i indeluften skyldes dels indtrængning af partikler udefra, men også kilder i indemiljøet, fx partikler fra madlavning, tobaksrygning, stearinlys, brændeovne mv. Effekten af partikler i indemiljøet er ikke særlig velbelyst. Eksponeringen for partikler kan reduceres ved at reducere de indre partikelkilder, forøge ventilationen, rense indeluften og placere luftindtag hensigtsmæssigt. 12

13 Partiklernes størrelse er afgørende for deres effekter på helbredet. Til trods for de mindre partiklers begrænsede vægt, giver de anledning til store helbredseffekter, formentlig som følge af, at de små partikler føres længere ned i lungerne. Lokaler med mekanisk ventilation vil ofte have betydeligt lavere partikelkoncentrationer som følge af filtreringen af luften sammenlignet med naturligt ventilerede lokaler. Kemiske forbindelser Indeluften kan være forurenet med hundredvis af kemiske stoffer i varierende koncentrationer. Disse stoffer kan have en toksisk eller inflammatorisk virkning på mennesker, eller de kan give gener i form af irriterede øjne og luftveje eller uønsket lugt. Nogle typer af kemiske forbindelser i indeklimaet er også mistænkt for at have virkning der øger betydningen af allegenerne (adjuvans). Det gælder fx phthalater, som er en meget udbredt gruppe af blødgørere i plast. Andre stoffer som fx formaldehyd menes at være kræftfremkaldende ved indånding. Byggematerialer og inventar bidrager til forureningen med kemiske stoffer inden døre. Kilderne er fx maling, lakker, tæpper og anden gulvbelægning samt møbler. Der har i mange år været arbejdet på at udvikle sundhedsrigtige byggevarer bl.a. via den danske Indeklimamærkningsordning. Byggevarer og beskyttelsesmidler til udendørs brug bør ikke anvendes inden døre, da de kan forurene indeluften med problematiske stoffer. Bygningsbrugernes aktiviteter bidrager også til at forurene indemiljøet med kemiske stoffer. Det gælder fx tobaksrygning, madlavning, afbrænding af gas, petroleum og stearinlys, brug af elektrisk udstyr som computere samt brug af diverse rengørings- og plejemidler. Asbest Asbest, der er stærkt kræftfremkaldende, findes stadig i ældre bygninger. Som regel vil bygningsbrugerne dog kun komme i kontakt med asbest i forbindelse med renovering og nedbrydning. Brug og genbrug af asbestholdige produkter er forbudt. Radon Radon trænger ind gennem revner og sprækker i gulvkonstruktionen, og er derved årsag til omkring 250 dødsfald årligt i Danmark ved den samtidige udsættelse for tobaksrøg der forekommer.. Radon har dermed en af de højeste livstidsrisici blandt de erkendte sundhedsfarlige eksponeringer. Siden 1995 har der i Bygningsreglementet været krav om, at nye bygninger skal opføres radonsikret. Lugte og støj Undersøgelse af danskere over 15 år har vist, at ca. 16 % er generet af støj i boligen (fra naboer, trafik, installationer mm.), og at næsten lige så mange er generet af lugte fra rygning, naboer eller trafik. 13

14 Støj i boligen er generende og kan desuden føre til reduceret søvnkvalitet og muligvis til mere alvorlige sygdomme relateret til langvarig stress. Der er begrænset viden om omfanget af disse skader og dermed et delvis utilstrækkeligt videngrundlag for at gennemføre støjbegrænsende foranstaltninger i og ved boligområder. Lugtgener i boligen skyldes ofte utætheder i vægge mellem boliger samt luftoverføring via ventilationsanlæg eller vinduer og udeluftventiler. Byggevarer kan også være væsentlige kilder til forurening af indeluften. Lugtgenerne fra nye gulvbelægninger og malervarer er dog blevet mindre gennem de sidste 10 år pga. producenternes øgede opmærksomhed på problemet. Byggetekniske forhold Bygninger har ofte en holdbarhed over 100 år, men dele af bygningerne holder kortere og skal udskiftes når behovet opstår. Uhensigtsmæssig eller utilstrækkelig drift og vedligeholdelse af bygninger kan føre til accelererende bygningsskader og utilfredsstillende indeklimaforhold. Fugt Der er en markant sammenhæng mellem fugtskader i bygninger og risiko for helbredseffekter, såsom hivende/hvæsende vejrtrækning, hoste og astma. Årsagerne til fugtrelaterede helbredsproblemer i boligen er dog komplekse. En del af helbredsproblemerne kan hænge sammen med at husstøvmider, skimmelsvampe og andre mikroorganismer trives bedst i fugtige omgivelser. Fugt kan desuden føre til en øget nedbrydning af byggevarer som fx. vinylbelægninger på vægge eller gulve med deraf følgende øget udsættelse for kemiske komponenter, der frigøres under nedbrydningen af disse belægninger. Massive fugtproblemer skyldes ofte manglende eller forkert vedligeholdelse. Fugtskader i ældre ejendomme kan skyldes skader og nedslidte konstruktioner, opstigende grundfugt og dårlig isolering, som kan medføre kondens på indvendige overflader. Fugtproblemer kan også skyldes utætheder i vand- og varmeanlæg. Mange fugtproblemer i ældre boliger skyldes endvidere forkert udført efterisolering eller utilstrækkelig ventilering, bl.a. efter tætningsarbejder eller vinduesudskiftninger. Lave indendørstemperaturer kan desuden forøge risikoen for kondens på overfladerne. Fugtskader kan ikke helt undgås. Derfor er det vigtigt at styrke beredskabet for hurtig afhjælpning af de skader, der opstår. Desuden bør tilstrækkelige isoleringslag findes og kuldebroer i konstruktionerne bør undgås. Samtidig må man forsøge at begrænse risikoadfærd, fx reduceret udluftning, manglende brug af emhætte ved madlavning og tørring af tøj i opholdsrum. Ventilation Udluftning og ventilation beskytter mod fugt, lugt, kemiske forbindelser, partikler, allergener og mikroorganismer ved at fortynde de uheldige komponenter. Ventilationsanlægget kræver dog særlig opmærksomhed under projektering og drift, hvis de skal fungere hensigtsmæssigt. Manglende rengøring af filtre og dårlig vedligeholdelse kan nemlig medføre gener og symptomer hos bygningsbrugerne. 14

15 Smitte med infektionssygdomme kan i nogen grad forebygges ved effektiv ventilation og gode pladsforhold. Konstruktioner og bygningsdele Bygningens klimaskærm (tag, kælder og ydervægge) skal varmeisolere og sikre, at der ikke trænger fugt ind udefra. Loftkonstruktionen skal også være tæt, så der ikke trænger varm, fugtig luft op, som kan give kondensproblemer i en uopvarmet tagkonstruktion. Ofte ses uheldigt udført varmeisolering uden dampspærre på den varme side af isoleringen. Det kan give problemer med fugt og skimmelsvampe. I ældre bygninger kan man reducere opstigende grundfugt ved at forbedre ventilationen i kælderen, etablere fugtspærre i kældermure og -gulve og evt. ved at øge opvarmningen af kælderen. Det er også vigtigt at sikre mod radonindtrængning ved at tætne gulvet. Man kan evt. også etablere sug under gulvet og sørge for god ventilation inden døre. Ældre vinduesruder er ofte kolde og kan dermed give anledning til kondens på ruderne, hvis indeluften er fugtig. Nyere energiruder får kun kondens ved meget høj luftfugtighed. Kondens på traditionelle tolagsruder er et tegn på, at man bør lufte ud. Ved renovering og udskiftning af vinduer bør man sikre sig, at der er tilstrækkelig ventilation, fx ved at etablere spalteventiler i de nye vinduesrammer. Mange nye materialer bliver taget i brug på et utilstrækkeligt viden- og erfaringsgrundlag, fx med hensyn til deres holdbarhed og levetid. Forskellige bygningsdele og materialer har forskellig levetid. En vedligeholdelsesplan for en bygning kan bidrage til at sikre sundheden og sikkerheden af bygningen. Adfærd Bygningsbrugerne har gennem deres adfærd et meget stort ansvar for kvaliteten af indeklimaet. Gode gamle dyder som udluftning med gennemtræk, hovedrengøring og tøjtørring udendørs (eller i moderne tørretumblere) er stadig nødvendige forudsætninger for et godt indeklima i de fleste bygninger. Bygningsbrugernes aktiviteter introducerer en lang række forureningskilder i indemiljøer, fx brug af rengøringsmidler, tryksager, elektriske apparater, hobbyvirksomhed og lignende, samt via madlavning, brug af brændeovne og afbrænding af stearinlys. Tobaksrygning er desuden en meget alvorlig forureningskilde, som påfører mennesker unødvendige gener og sundhedsfarer. Mange uheldige påvirkninger kan mindskes betydeligt ved rettidige indgreb og justeringer, der foretages af bygningsbrugerne. Det er vigtigt, at brugerne har kendskab til hvilke justeringsmuligheder, de har i et givet rum. Driftspersonale og projekterende bør vide, at personer med direkte indflydelse på eget indeklima oftest er langt mere tilfredse med kvaliteten af deres indeklima. 15

16 Anbefalede tværgående analyser Reelle kvalitetsforbedringer på indeklimaområdet kan prioriteres på baggrund af udbygget viden om indeklima og sundhed på nedennævnte områder. Områderne er valgt, fordi de i særlig grad byder på muligheder for at nå reelle forbedringer, fordi der ikke er dækkende viden på området, og fordi de repræsenterer områder, der er under udvikling. Boligforhold Ventilation Partikler Astma og allergi Fugt Storrumskontorer Skoler Daginstitutioner 16

17 Summary Insufficient knowledge about impacts of indoor climate Danes spend per cent of their time indoors and about 16 hours every day in their dwelling. The impacts that we are exposed to in the indoor climate are consequently of great important for our health and well-being. The risk management by the public authorities is difficult, because sufficient knowledge to make a proper risk assessment is only available for a few factors (radon, environmental tobacco smoke and asbestos). Background and purpose In the Danish Government's strategy for environment and health, the indoor climate has been identified as a focus area. Indoor climate has great importance for public health, including comfort, productivity and diseases. Health may be influenced by many different factors, ranging from the surroundings, the construction of the building, its furnishing, lay-out and interior decoration, as well as behaviour, including smoke patterns, radon from the soil, and chemical emissions from consumer products to organisms, like house dust mites and moulds, and also particles from internal as well as exterior sources. It can be difficult to get a picture of the existing knowledge about the indoor climate due to the many fields of expertise that each contributes with significant knowledge. Initiatives in this wide-ranging area are taken on many fronts, and there is a great need for an overall presentation in order to prioritize future public decision-making in the indoor climate area. The purpose of this project is to provide an overview of indoor climate, in support of: The elaboration of recommendations on how the public in general should act in order to achieve the best possible indoor climate. Prioritizing by the public authorities across responsibilities, especially in relation to the need for regulation Advice regarding areas where knowledge is specifically needed. The investigation The report was prepared by Lars Gunnarsen, the Danish Building Research Institute, Torben Sigsgaard and Nils Testrup Andersen, Department of Environmental and Occupational Medicine, University of Aarhus, Allan Linneberg, Research Center for Prevention and Health, Glostrup Hospital, Henrik N. Knudsen, Alireza Afshari and Carsten M. Pedersen, Danish Building Research Institute, John Christian Larsen and Elsa Nielsen, Danish Institute for Food and Veterinary Research. The report was edited by Lars Gunnarsen, who was also the project leader. 17

18 Moreover, senior researcher Jens Christoffersen at the Danish Building Research Institute has contributed with data on light, and chief medical doctor Christoffer Johansen, the Danish Cancer Society, has contributed with data on radiation. The report was repeatedly discussed in a steering group consisting of Christina Ihlemann, Ove Nielsen, Finn Gyntelberg, Finn Gamél Christensen, Annlize Troest, Pia Juul Nielsen, Poul Bo Larsen, Christian Lange Fogh and Lea Frimann Hansen. Moreover, a draft report was presented and discussed at a workshop with about 40 Danish experts and interested parties. Main conclusions Unless otherwise stated, this report mainly concerns private homes where most and the most serious indoor climate problems are found. In response to the aim of the project, the recommendations can be summarized as follows. Poor indoor climate may increase the risk of attracting infectious diseases, cancer, cardiovascular diseases and maybe allergy Avoid moisturizing construction products for a prolonged time and mould growth in buildings Smoking should not take place indoors Ensure that outdoor construction products containing insecticides are not used indoors Especially persons suffering from allergies suffer from a poor indoor climate When selecting construction products, it is important to select products with low emissions of odorous compounds as well as other adverse chemical compounds Many ventilation systems should be better operated and maintained. Authorities are recommended to prioritize the following: Targeted information about how to behave to obtain good hygiene at home Improved guidelines for and monitoring of the indoor climate quality, especially in homes To identify homes with especially high radon concentrations, and to reduce the exposure. To investigate the need for reduction of the exposure to formaldehyde, benzene and carbon dioxide in the indoor climate. Knowledge is needed about how we are affected by the indoor climate, especially in the following fields We need a comprehensive investigation if the importance for public health of the indoor climate in dwellings We need to develop new knowledge about the possibilities for reducing annoyance caused by ventilation systems We need to examine the health effects of exposure to particles indoors from ventilation and the possibilities for reduction of exposure 18

19 We need to investigate the importance of exposure through house dust to phthalates, PBC, brominated flame retardants and both old and new insecticides We need a wider understanding of the significance of moisture and the resulting biological and chemical processes in the indoor climate for the prevalence of annoyance, symptoms, asthma and allergy Concerning occupational health and the indoor climate we need to know more about: Annoyance and productivity in open plan offices Well-being and learning in relation to outdoor air exchange, noise, lighting, area and flexibility in schools Disease and well-being in relation to the intensity of the exposure to pathogenic germs, noise, area and ventilation in child-care centers Project results Diseases related to the indoor climate The indoor climate in homes, day-care centers, schools and offices affects the prevalence of several types of disease, for instance infectious disease, cardiovascular disease and cancer, as well as a worsening of symptoms among persons suffering from asthma and allergy. Add to this, many Danes suffer from annoyance and general symptoms that are related to the indoor climate of buildings, including headaches, tiredness and irritated mucous membranes. Reduced well-being and comfort as a result of poor indoor climate is documented in numerous buildings. It has been demonstrated that prevalence of annoyance from noise, air quality and temperature conditions typically range between 15 and 30 per cent in offices and between 5 and 10 per cent in homes. The prevalence of asthma and allergy has been increasing over the past decades. The prevalence in the population is about 20 per cent, and these diseases are therefore the most frequent chronic diseases among the youngest part of the adult population. There is great uncertainty about the causes of the rising prevalence, but many people consider indoor climate conditions to be a contributing factor. Every year, 24,000 Danes die from cardiovascular diseases, and it is therefore the single most important reason for deaths in Denmark. The most significant exposures in the indoor climate which could lead to cardiovascular disease are passive smoking, particulate pollution and, perhaps, noise. Passive smoking is believed to cause deaths annually, while exposure to particles related to the outdoor air is believed to cause 3400 deaths, and most of these are caused by cardiovascular diseases. Cancer can also be caused by indoor climate impacts. The three most important indoor climate exposures are: radon, tobacco smoke and other combustion products and formaldehyde. Radon is believed to cause about 250 deaths annually at simultaneous exposure to environmental tobacco smoke. 19

20 Indoor climate factors that can cause annoyance and illness There are numerous indoor climate factors that can cause annoyance and illness: - Allergens from house dust mites, furry animals and pollen - Moulds - Bacteria and endotoxins - Particles and environmental tobacco smoke - Chemical compounds - Asbestos and radon - Odours - Noise - Temperature and draft Building conditions Buildings often have a durability of over one hundred years, but parts of the buildings last a shorter period and have to be changed when the need arises. Inappropriate or insufficient operation and maintenance of the building can lead to accelerating building defects and unsatisfactory indoor climate conditions. There is a significant relation between water damage to a building and the risk of health symptoms such as wheezing, coughing and asthma. The reasons for the moisture-related health problems in the home are very complex. Part of the health problems could also be caused by the deteriorating effect of moisture on certain construction products and the fact that house dust mites and other micro-organisms thrive in moist surroundings. Water damage cannot be entirely avoided. Therefore it is important to reinforce alertness for quick alleviation of damages. Massive moisture problems are often due to lack of or improper maintenance. Water damage in old buildings can be caused by defective or worn-down installations. Furthermore, many moisture problems in old homes can be caused by rising damp, poor insulation, incorrect post-insulating procedures and insufficient ventilation after for instance sealing tasks or change of windows. Moreover, low indoor temperatures can increase the risk of condensation on surfaces. Airing and ventilating provide the best protection against moisture, odours, chemical compounds, particles, allergens, microorganisms, in that airing dilutes the unfortunate components. However, the ventilation system requires special attention during design and operation, if it is to work properly. Lack of cleaning of filters and poor maintenance can cause annoyance and symptoms for the occupants of the building. Many new products are introduced based on inadequate knowledge and experience, for instance regarding their durability and service life. Different building parts have different service lives. A maintenance plan for a building can contribute to assuring the health and safety of a building. Behavior Through their behavior, the occupants of a building have a very great responsibility for the indoor climate quality. Old virtues, like airing by means 20

Menneskers behov i indeklimaet

Menneskers behov i indeklimaet Tiltrædelsesforelæsning 19. maj 2011 Menneskers behov i indeklimaet - Et godt indeklima er vejen til sundhed og rigdom Lars Gunnarsen, professor mso Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet

Læs mere

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Præsentation ved konference om udvikling af det almene byggeri 13. juni 2012 Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Boligmiljø. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Boligmiljø. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Ola Ekholm Anne Illemann Christensen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Boligmiljø Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013 Boligmiljø. Resultater fra Sundheds-

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Debatindlæg fra professor Geo Clausen, Byg DTU og professor Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut

Debatindlæg fra professor Geo Clausen, Byg DTU og professor Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut Hvad skal man være opmærksom på, når man skal vælge bolig og gerne vil have et godt indeklima? Hvilke løsninger kan forbedre indeklimaet i et eksisterende enfamiliehus?. Debatindlæg fra professor Geo Clausen,

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 Indhold 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

Indeklima standard og perspektiver for indeklimaområdet

Indeklima standard og perspektiver for indeklimaområdet ATV vintermøde Indeklima Vingstedcentret 7. marts 2011 Indeklima standard og perspektiver for indeklimaområdet Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut Definitioner WHO har defineret sundhed således:

Læs mere

Løsningen ligger i luften...

Løsningen ligger i luften... Løsningen ligger i luften... Verdensmestre i at bygge for tætte huse Overlæge dr. med. Jens Korsgaard Op gennem 60 erne og især efter oliekrisen i 1973 blev Danmark verdens dygtigste nation til at bygge

Læs mere

Geo Clausen. Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania Forskning. Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet

Geo Clausen. Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania Forskning. Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Eksponeringsundersøgelser: Hvilke sammenhænge er der mellem beboernes adfærd og boligens indeklima, og hvilke forhold er vigtigst at holde øje med for at opnå et godt indeklima? Geo Clausen Center for

Læs mere

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima Byg og bo med godt indeklima » indeklima var ikke det første, vi tænkte på, da vi byggede vores

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 SKIMMELANALYSE Kunde: Ole xxxxx Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 Termo-service.dk I/S, ob@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland:

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Karakteristika for indeklimaet. Forureningskilder. Forureningskilder. Kan være mange forskellige

Karakteristika for indeklimaet. Forureningskilder. Forureningskilder. Kan være mange forskellige 1 2 Karakteristika for indeklimaet Kilder til luftforurensning i innemiljøet - karakterisering, vurdering og tiltak Rikke Bramming Jørgensen Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse NTNU Mange

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI FUGT OG SKIMMELSVAMP UD AF DIN BOLIG DET ER VIGTIGT, AT DU LEVER I EN SUND BOLIG Der må ikke være fugt

Læs mere

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i privat udlejningsbyggeri Fugt og skimmelsvamp ud af din bolig Det er vigtigt, at du lever i en sund bolig Der må ikke være fugt

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab

Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab Vedrørende: Sted: Orienterende beboermøde Hovergården, 7100 Vejle Dato: Den 29. april 2014, kl. 19.00 Deltagere: 39 beboere Rune T.

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en

Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en Almen bolig Fugt og skimmelsvamp ud af din bolig Det er vigtigt, at du lever i en sund bolig Der må ikke være fugt og skimmelsvamp

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Sendt den 12. juli 2015 i bladet Got Mold 2 På dage som i dag, hvor det nordlige USA nåede en brændende 45 grader varme,

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

RENGØRING. hos dig der er overfølsom

RENGØRING. hos dig der er overfølsom RENGØRING hos dig der er overfølsom FORORD Det er ikke muligt at rengøre sig ud af allergiske problemer, men rengøringen er vigtig, fordi den nedsætter støvmængden og dermed mængden af allergener og irritanter

Læs mere

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Helbredsgener fra indeklimaforurening

Helbredsgener fra indeklimaforurening Helbredsgener fra indeklimaforurening Hvad er helbredsrisikoen ved luftforurening? De fleste mennesker opholder sig i hovedparten af deres tid indendørs. Helbredsgener, der skyldes luftforurening, kan

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima?

Læs mere

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen...

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen... Indhold Eksempelsamling om energi... 5 Indholdsfortegnelse... 7 1 Eksisterende byggeri... 15 1.1 Ansvar... 17 1.2 Eksempler på ændringer der udløser krav... 19 Ændring som udløser krav om efterisolering...

Læs mere

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR.

Læs mere

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri 03/2012 RADONSIKRING i eksisterende og nyt byggeri Radonsikring Radon er en radioaktiv luftart, som over tid er kræftfremkaldende. Radon dannes, når det radioaktive grundstof radium nedbrydes. Radon findes

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel Løbenummer: Spørgeskema vedr. indeklima og trivsel Virksomhed XXX måned og år Sådan udfylder du skemaet. Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk -

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Kontakt undertegnede for salg/rådgivning Jan L. Nielsen - T. +45 4272 4585 M. jln@eco- systems.dk - www.eco- systems.dk Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Hvordan virker HG Light sammen med LED-belysning?

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø.

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. - vejen til et bedre indeklima Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. Med et inklimeter tilgodeser I den nye skolereform og sætter fokus

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

Godt indeklima - Gevinst på bundlinjen CIVILINGENIØR, PH.D. KASPER LYNGE, KALY@ALECTIA.COM

Godt indeklima - Gevinst på bundlinjen CIVILINGENIØR, PH.D. KASPER LYNGE, KALY@ALECTIA.COM Godt indeklima - Gevinst på bundlinjen CIVILINGENIØR, PH.D. KASPER LYNGE, KALY@ALECTIA.COM »Lidt om mig Fagleder Indeklima og seniorrådgiver indenfor energi og indeklima Underviser i Indeklima på Civilingeniør-uddannelsen

Læs mere

Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst. Anne Pia Koch, Teknologisk Institut, Byggeri Peter A. Nielsen, By og Byg

Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst. Anne Pia Koch, Teknologisk Institut, Byggeri Peter A. Nielsen, By og Byg Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst Anne Pia Koch, Teknologisk Institut, Byggeri Peter A. Nielsen, By og Byg By og Byg Anvisning 205 Statens Byggeforskningsinstitut 2003 Titel Renovering af

Læs mere

23.10.2012 besigtigede Varde Kommune ejendommen Grønnegade 9 (6870). matr.nr. 1 n, Ølgod By, Ølgod

23.10.2012 besigtigede Varde Kommune ejendommen Grønnegade 9 (6870). matr.nr. 1 n, Ølgod By, Ølgod Varde Kommune Plan og Byg Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 Fax 79947478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 29.04.2013 Lars Aabling Direkte tlf. 7994 7489 Byggesags nr. 12-1057 Dok. nr. Sags nr.

Læs mere

Værn mod udsættelse for farlige stoffer Videnskonference

Værn mod udsættelse for farlige stoffer Videnskonference Image H 9.4 cm x W 27.53 cm Værn mod udsættelse for farlige stoffer Videnskonference Forudsætninger for - og værktøj til - valg af korrekte værnemidler Landstingssalen, 22. januar 2013, Peter Mentz Farlige

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Fugt og skimmel i grønlandske bygninger. Carsten Rode Professor, DTU Byg car@byg.dtu.dk

Fugt og skimmel i grønlandske bygninger. Carsten Rode Professor, DTU Byg car@byg.dtu.dk Fugt og skimmel i grønlandske bygninger Carsten Rode Professor, DTU Byg car@byg.dtu.dk Paradokset for Grønland: Fugt vs. skimmel Skimmelproblemer har en forbindelse til fugtforhold i bygninger. For at

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø hp color LaserJet 4600dtn Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for Hewlett Packard, på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en national handlingsplan mod radon i bygninger

Forslag til folketingsbeslutning om en national handlingsplan mod radon i bygninger Beslutningsforslag nr. B 134 Folketinget 2010-11 Fremsat den 3. maj 2011 af Anne Grete Holmsgaard (SF), Sophie Hæstorp Andersen (S) og Thomas Jensen (S) Forslag til folketingsbeslutning om en national

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

PlasmaMade og ren luft. Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000-

PlasmaMade og ren luft. Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000- PlasmaMade og ren luft Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000- PlasmaMade luftfilteret garanterer: Sund luft I rum, hvor flere mennesker lever, såsom stuer, soveværelser, kontorer og

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Er det allergi? Information om allergi og priktest

Er det allergi? Information om allergi og priktest Er det allergi? Information om allergi og priktest Bi-og hvepseallergi Bier og hvepse reagerer på uventede bevægelser, og de bliver aggressive, når deres bo angribes. De er mere aggressive, når vejret

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø IBM Infoprint 12 Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for IBM på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK akkrediteret prøvningsrapport

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 140 Offentligt 21. august 2007 Til Folketingets Boligudvalg Sag 07/04849 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp 1. Baggrund I den senere tids debat har

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima God rengøring - godt indeklima EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima Især til sikkerhedsgrupper og rengøringsledere i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren,

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger. At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001

Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger. At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001 Indeklima Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001 1. Indeklimagener Årsagerne til dårligt indeklima på arbejdspladsen,

Læs mere

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne.

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne. Udgangspunkt Kontorarbejdspladser Trivselsbegrebet Arbejdspladsen definition Need to have vs. Nice to have Spørgsmål og drøftelse Opgave: Trivsels-projekt Præsentation / Definition Anja Deltagerne Deltagernes

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Energirenovering af boliger og indeklima

Energirenovering af boliger og indeklima Energirenovering af boliger og indeklima Hvilke forbedringer af indeklimaet oplever beboerne efter energirenovering Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet København Hvordan

Læs mere

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag?

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Ingrid Louise Titlestad Overlæge, ph.d., Klinisk Lektor Odense Universitetshospital Svejsekonferencen KOL

Læs mere

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Redskaber Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Kort og godt - Derfor skal dagplejen være helt røgfri De vigtigste budskaber Problemet I dag kan små børn blive udsat for tobaksrøgens giftige

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere