Generel klinisk studieplan Århus Kommune Lokalcenter Holme og Skåde. Modul 4. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel klinisk studieplan Århus Kommune Lokalcenter Holme og Skåde. Modul 4. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold"

Transkript

1 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et af s 13 lokalcentre, organisatorisk placeret i Magistraten for Sundhed og Omsorg. Lokalcentret er beliggende i den sydlige del af tæt på skoven. Der er ældreboliger, plejeboliger og korttidspladser tilknyttet lokalcentret. Der er 4 forskellige områder ved Lokalcentret, hvor der ligger ældreboliger. I plejeboligerne Madsbjerg på Nygårdsvej 2 er der 60 plejeboliger. I plejeboligerne Hestehavehusene på Hestehavevej 6 findes 48 plejeboliger og 2 korttidspladser. I plejeboligerne Egely på Holmegårdsvej 45 findes der 48 plejeboliger. På de 2 lokalcentre er der aktive miljøer med café, trænings- og aktivitetsfaciliteter. Mange borgere benytter disse muligheder, ligesom husene er åbne for brugerråd og foreninger både i dag- og aftentimer. I området, som lokalcentret dækker, findes blandet byggeri, store gamle villaer, nyere parcelhuse og boligforeningsbyggerier. Lokalcentrets opgaver er: Pleje og praktisk hjælp Sygepleje Træning og aktivitet Café og service Administrative opgaver Uddannelse Støtte den frivillige indsats Vi er en stor arbejdsplads med ca. 470 medarbejdere. Samarbejdsrelationer Eksternt i kommunen samarbejdes med visitatorer, hørevejleder, demenskoordinator, andre med konsulentfunktioner og sagsbehandlere. Derudover er der kontinuerligt samarbejde med sygehuse, ambulatorier, geriatrisk team, gerontopsykiatrien, distriktspsykiatri, palliativt team, frivillige, tandplejere, fodterapeuter, fald-teamet, go-teamet, den diabetiske fod, sårafsnittet på Marsellisborg, apoteker og praktiserende læger. Patient/borger kategorier Ved plejeboligerne Madsbjerg og Hestehavehusene findes et antal pladser til yngre beboere. Beboerne i plejeboliger kan eksempelvis være: Mennesker med demenssygdomme i moderat til svær grad. Mennesker med livsstilssygdomme som f.eks. KOL, diabetes, kredsløbslidelser, hjertelidelser og Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 1 af 9

2 lidelser i beværeapperatet. Mennesker med kroniske lidelser som f.eks. sclerose, gigtsygdomme, lungelidelser, nyrelidelser og Parkinson. Mennesker med psyko-sociale problemstillinger såsom misbrugsproblemer og psykiske lidelser som depression, psykoser og fobier. Mennesker, i forskellig alder, som er ramt af uhelbredelig sygdom med behov for sygepleje og omsorg i den sidste livsfase. Alvorligt syge og døende borgere med behov for terminalpleje. Ved plejeboligerne Madsbjerg og Hestehavehusene findes et antal pladser til yngre beboere. Centrale kliniske problemstillinger De centrale kliniske problemstillinger tager afsæt i borgerens aktuelle situation. I samarbejde med borgeren og evt. pårørende fastsættes fremtidige mål og afklaring af hvilken hjælp og støtte, der er nødvendig for at opnå disse. Tværfaglige og tværsektorielle forhold Internt på lokalcentret er der aktivt samarbejde mellem hjemmepleje, plejeboliger, aktivitets- og træningspersonale, køkken/café, pedeller og administrationen. I Aktivitetsafdelingen tilbyder ergo- og fysioterapeuter, beskæftigelsesvejledere og social- og sundhedsassistenter forskellige former for træning, aktivitet og samvær. Servicepersonalet, som består af økonoma, ernæringsassistenter, køkkenassistenter og husassistenter laver mad til salg i caféerne, maden i plejeboligerne og varetager rengøring. Administrativt personale varetager alle administrative opgaver, som retter sig mod borgere og personale. Med indsats fra disse faggrupper præges miljøet i plejeboligerne af principperne for arbejdet med det gode hverdagsliv, hvilket betyder, at der lægges vægt på at skabe et hjemligt miljø, hvor beboerne inddrages i de daglige gøremål, for på den måde at bevare beboernes funktioner og færdigheder og fastholde beboerne i at være aktive deltagere i eget liv. Der er også mulighed for at leve et privat liv i egen bolig, for de beboere der ikke har lyst til at deltage i fællesskabet, eller af anden årsag ikke kan profitere af det. Plejeboligerne er opdelt i team hvor der arbejder sygeplejerske, sosuassistenter, sosuhjælpere, husassistenter, medhjælpere og sosuhjælperelever. Der er 2 teamledere i plejeboligerne. Blandt sygeplejersker varetages følgende nøglefunktioner: Undervisning i medicinhåndtering, magtanvendelse, tryksårsforebyggelse og inkontinens. Der er en demensnøgleperson, og en sygeplejerske med ansvar for sårpleje og en med ansvar for diabetes. Terapeuterne underviser i ergonomi og medvirker til at udarbejdelsen af forflytningsvejledninger. Den uddannelsesansvarlige har specielt fokus på, at der findes et godt læringsmiljø på lokalcentret. Udover sygeplejestuderende modtager arbejdspladsen social- og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistentelever og fysioterapeutstuderende. Desuden kommer der elever fra grundforløb, også med særlig fokus på voksne elever med dansk som andetsprog. Den uddannelsesansvarlige har det overordnede ansvar for alle elever og studerende. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 2 af 9

3 Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Patientforløb/ patientsituationer/patientfænomener Beboerne visiteres og flytter i plejebolig, når de ikke længere kan overskue hverdagen, som følge af fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, og når der ikke er tilstrækkeligt netværk eller pårørende til at afhjælpe dette. Beboerne i plejeboliger har behov for hjælp, tilsyn, nærhed og tæt kontakt til personale døgnet rundt. At arbejde inden for beboernes eget hjem kræver særlig opmærksomhed på og respekt om beboerens selvbestemmelsesret, vaner og behov. De pårørende betragtes som en vigtig samarbejdspartner og er medvirkende til at beboerne får mening og kontinuitet i deres livsforløb. Der er mulighed for at deltage i sociale arrangementer i større og mindre grupper, hvor også haven, drivhus, et telt og vores gynge bruges. Der arrangeres tillige spontane og planlagte ture med bus ud i området. Sygeplejefaglige opgaver Der er sundhedsfremmende, forebyggende, lindrende og rehabiliterende opgaver forbundet med arbejdet i plejeboliger, da beboerne er i en livssituation, hvor de har behov for hjælp og støtte til at bevare funktioner og færdigheder. Arbejdet med livshistorie er centralt ved beboernes indflytning, hvor det er vigtigt at kunne skabe god kontakt, og relatere til det liv borgeren tidligere har levet. Dette giver mulighed for at inddrage den nye beboer i fællesskabet ved måltidet og andre sociale aktiviteter. Sygeplejersken arbejder med vejledning og undervisning af beboere og pårørende om accept og mestring af sygdom. Det er sygeplejerskens opgave i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere at varetage sygepleje, undervise og uddelegere til andet personale indenfor følgende områder: Sygeplejeopgaver knyttet til de fysiologiske behov herunder personlig hygiejne og påklædning, hudpleje, forebyggelse af tryksår, mobilisering, lejring, sansestimuli, indtagelse af kost og væske, udskillelse af affaldsstoffer, opretholdelse af kredsløb og vejrtrækning, søvn og hvile. Observationer knyttet til udredning og afdækning af sygdom. Mindske ubehag ved f.eks. kvalme, madlede, angst og smerter. Opretholdelse af god hygiejne i forbindelse med plejeopgaver, håndhygiejne og køkkenhygiejne. Forflytninger, herunder benytte korrekt arbejdsstilling ud fra terapeutens og forflytningsvejlederens arbejdspladsvurdering (APV). Benytte relevante hjælpemidler. Afdækning af vejlednings- og undervisningsbehov f.eks. kostvejledning, forebyggelse af forstoppelse og forebyggelse af komplikationer ved immobilitet. Dokumentation i journalen, herunder at udarbejde status, helhedsbeskrivelse, tildele ydelser og afgørelser, beskrive indsatsområder, udarbejde plejeplaner og socialfaglige handlingsplaner. Samarbejde med interne og eksterne tværfaglige samarbejdspartnere og deltage i planlægnings- og statusmøder. Samarbejde med pårørende og andre netværk. Styrke relationelle og kommunikative kompetencer i teamet med både beboere pårørende og medarbejdere. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 3 af 9

4 Udviklings- og forskningsområder og -tiltag Der arbejdes ud fra følgende områder: For at sikrer en god modtagelse af nye beboere i plejeboliger arbejder vi tværfagligt med indflytningssamtale og opfølgningssamtale med beboere og pårørende. Udvikling og styrkelse af teamorganisering er en proces der foregår i alle lokalcentrets team. Der er systematisk samarbejde med beboernes praktiserende læge. Helbredsstatus og medicinjustering ved indflytning og herefter 1 gang årligt. Dokumentationsgruppen arbejder kontinuerligt med udvikling af tiltag for dokumentationen, så den bliver mere præcis, relevant og tager kortere tid. Sygeplejersken foretager kvalitetsbesøg hos alle borgerne i plejeboligerne. Arbejdsmiljø. Lokalcentret er arbejdsmiljøcertificeret. Sygeplejersken indgår som en aktiv medspiller i udvikling af det enkelte team og har fokus på arbejdsglæde og kompetence i teamet. Udviklingsmøder med plejeleder og sygeplejersker angående implementering af sygeplejeprofilen (Århus kommune) og kvalitetssikring af sygeplejen. Sygeplejens metoder, herunder kliniske metoder, refleksionsmetoder samt udviklings- og forskningsmetoder Sygeplejeprocessen er den gennemgående metode til vurdering, planlægning og evaluering af sygepleje. Sygeplejens arbejdsmetoder: Der bliver benyttet forskellige udredningsmetoder i forbindelse med demens, urininkontinens, smerter og sårpleje. For at forebygge magtanvendelse arbejdes der med socialfaglige handleplaner. Der arbejdes ud fra instrukser om medicinhåndtering, dokumentation og IT-sikkerhed. Diverse skemaer anvendes ved forskellig dataindsamling. Til udvikling af teamet deltager sygeplejersken i tværfaglige teammøder. Sygeplejersken underviser, oplærer og introducerer andre faggrupper. Teamredskabet anvendes til at få personalet til at arbejde med teamtanken. Ved kvalitetsbesøg arbejdes med læringsrummet hos borgeren og refleksion. Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering og tilrettelæggelse Den studerende får fast tilknytning til en klinisk vejleder, der er ansvarlig for at tilrettelægge og gennemføre den kliniske undervisning, i samarbejde med den studerende, og som har følgende opgaver: Sikre at den studerende udarbejder individuel klinisk studieplan inden for den første uge og i samarbejde med den studerende at gennemføre, ajourføre og justere planen. Deltage i udvælgelse af studiemetoder. Afholde planlægnings-, refleksions- og afslutningssamtaler. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 4 af 9

5 Varetage ugentlig vejledning, og motivere til udnyttelse af lokale studiemuligheder. Deltage som sparringspartner for den studerende i forbindelse med patient/borgerforløb, patientfortælling, sygdomsforløb og seminar. Støtte den studerende i at være nysgerrig, reflekterende og i at arbejde undersøgende og opsøgende Udvælge borgere til intern klinisk prøve og være eksaminator ved prøven. Give en mundtlig bedømmelse af den studerende ved afslutning af uddannelsesperioden Uddelegere uddannelsesopgaver til ad hoc vejleder. Koordinere og tilrettelægge den kliniske uddannelsesperiode i samarbejde med uddannelsesansvarlig. Den studerende vil være tilknyttet en ad hoc vejleder, der har følgende opgave: Deltage i planlægningssamtalen. Give daglig vejledning i form af før- under- og eftervejledning i forbindelse med de specifikke borgerrelaterede opgaver. Samarbejde med den studerende om den individuelle kliniske studieplan. Supplere den kliniske vejleder i de forskellige vejlednings- og evalueringssamtaler. Den studerende er ansvarlig for: Deltagelse i de sygeplejefaglige opgaver, som er karakteristiske for sygeplejen på lokalcentret. Til planlægningssamtalen skal den studerende have beskrevet personlige og faglige læringsmål, redegøre for uddannelsesforløbet indtil nu og beskrive fagligt niveau og udviklingsområder i den individuelle kliniske studieplan. Udarbejdelse af individuel klinisk studieplan sker i samarbejde med klinisk vejleder indenfor den første uge og sendes derefter til godkendelse ved underviser fra sygeplejerskolen. Studieplanen ajourføres og revideres kontinuerligt. Til de ugentlige vejledningssamtaler skal den studerende udarbejde et skriftligt oplæg som f.eks. kan indeholde beskrivelse af en hændelse, en oplevelse og hvilke tanker og refleksioner disse har givet anledning til. Oplægget kan udarbejdes ud fra studiemetoderne: patientforløb, sygdomsforløb, patientfortælling og Model for kliniske færdigheder. Den studerende medbringer ajourført studiebog til samtalerne. Den studerende skal udvise initiativ og opfylde kravene til studieaktivitet og benytte klinikkens tilbud om undervisning. Den uddannelsesansvarlige har følgende opgaver: Overordnet ansvarlig for den kliniske undervisning m.h.t. koordinering, uddannelses- og Vejledningsmuligheder samt systematiske evalueringer. Udarbejdelse af en introduktionsplan, der danner baggrund for tilrettelæggelsen af en individuel klinisk studieplan. At sikre at relevante studievilkår er til stede. Modtage nye studerende og give en fælles overordnet introduktion til arbejdspladsen. Deltage i afvikling af seminar. Koordinere og tilrettelægge den kliniske uddannelsesperiode i samarbejde med klinisk vejleder. Samarbejder med og er kontaktperson for sygeplejeskolen. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 5 af 9

6 Gennem følgeskab med en kyndig sygeplejerske får den studerende adgang til fagets tavse dimension og faglige skøn. Denne læring sker gennem deltagelse i praksis og refleksion over praksis. Dette foregår ved at den studerende iagttager en kompetent fagudøver udfører opgaven sammen med vedkommende viser den måde hun løser opgaven på og til sidst arbejder selvstændigt. Disse metoder, som er observation, øvelse, feedback, imitation og refleksion, anvendes i hele det kliniske forløb. Den daglige praksis er underlagt et krav om handling her og nu, hvorfor der efterfølgende er behov for at reflektere over egen praksis. Den studerende reflekterer med de daglige samarbejdspartnere, ad hoc vejleder og klinisk vejleder. Med daglige samarbejdspartnere er der mulighed for at sætte ord på egen handling og væremåde og dermed opnå større indsigt. Med ad-hoc vejleder og klinisk vejleder anvendes før- under- og eftervejledning: Ved førvejledning forbereder vejleder og studerende den forestående kliniske undervisning ved at gennemtænke og drøfte det, der skal ske, og lave aftaler for gennemførelsen, herunder opgave- og rollefordeling. Undervejledning er gennemførelse af det aftalte, hvor vejlederen kan have til opgave at observere, vejlede og / eller demonstrere Eftervejledning er præget af refleksion, hvor den studerende kommer med sine overvejelser over, hvad der skete i situationen, og vejlederen stiller uddybende spørgsmål, og forløbet evalueres i fællesskab. Læringsmiljø /Studiemiljø Arbejdspladsens læringsmiljø er præget af teams, der er vant til tværfaglig refleksion og fortrolig med at have elever på forskellige niveauer. Alle i teamet er ansvarlige for at etablere et lærende miljø og parate til at besvare spørgsmål og reflektere med den studerende. Der bliver tildelt studietid og stillet pc-arbejdsplads til rådighed i roligt lokale. Der vil være mulighed for, at den studerende underviser elever/medarbejdere. Det forventes, at den studerende tager ansvar for egen læring og deltager aktivt i udførelse af de sygeplejefaglige opgaver. Den studerende kommer til at arbejde med udvikling af praktisk handlekompetence og refleksion over sine handlinger. Klinikken vil være tilrettelagt med rig mulighed for spontan refleksion med ad hoc vejleder og andre medarbejdere i teamet. Sammen med klinisk vejleder vil refleksionen indgå som en formaliseret studieaktivitet med fokus på det sygeplejefaglige område 1 gang ugentlig, og der vil være daglig før-, under- og eftervejledning med ad hoc vejleder. I forbindelse med de sygeplejefaglige opgaver hos beboerne vil der blive arbejdet med skriftlighed gennem udarbejdelse af plejeplaner og dokumentation i elektronisk patientjournal. For at stimulere den studerendes forståelse af sammenhæng mellem teori og praksis benyttes de kliniske studiemetoder: Patientforløb sygepleje i forhold til en konkret beboer Patientfortælling beboerens egen opfattelse af helbredssituation, behandling og sygepleje Sygdomsforløb specifikke sygdommes påvirkning på beboere, og sygeplejerelevant indsats Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 6 af 9

7 Model for kliniske færdigheder sygeplejehandlinger knyttet til fysiologiske behov Seminar styrkelse af kollektiv refleksion over sygeplejefaglige problemstillinger Disse studiemetoder vil der blive arbejdet med ud fra den studerendes skriftlige oplæg. Det vil blive fulgt op af mundtlig drøftelse med klinisk vejleder, og der vil blive inddraget praksiserfaring og teoretisk viden i både det skriftlige og mundtlige arbejde. Det skriftlige materiale skal maksimum være på 2 sider. De forskellige studiemetoder integreres i det daglige arbejde og har til formål at inspirere og motivere den studerende til at tage ansvar for egen læring. Det forventes at den studerende i stigende grad forholder sig undrende overfor egen praksis og systematisk undersøger sygeplejefaglige problemer og dilemmaer. Vejlednings- og evalueringstilbud Den studerende modtages af den uddannelsesansvarlige, der giver en overordnet introduktion til området. Deltagelse i generel introduktion til lokalcenteret, sammen med andre nyansatte, medarbejdere og elever. Planlægningssamtale. Afholdes inden for den første uge med kliniske vejleder. Den studerende præsenterer sig via studiebogen og der afklares gensidige forventninger. Det forventes at den studerende beskriver egne faglige og personlige læringsmål for den kliniske undervisning. Der udarbejdes en skitse til en individuel klinisk studieplan, som den studerende færdiggør umiddelbart efter. Den kliniske vejleder, ad hoc vejleder og den studerende foretager valg af beboere til det først kommende forløb. Evalueringssamtaler. Igennem patientforløb, patientfortælling og sygdomsforløb får den studerende en evaluering af sit arbejde og en fælles refleksion over alternative løsningsmuligheder. Afslutningssamtale - ved afslutning af modul 4 afholder den studerende, klinisk vejleder og ad hoc vejleder en samtale hvor forløbet af modul 4 evalueres som helhed. Daglig vejledning foregår som før- under- og eftervejledning, som tidligere beskrevet Seminar et seminar er et fagligt forum, hvor den studerende ud fra et skriftligt oplæg fremlægger et sygeplejefagligt problem og ved fælles refleksion drøfter dette med sine medstuderende, klinisk vejleder, sygeplejelærer og evt. den uddannelsesansvarlige. Intern prøve i klinisk sygepleje afholdes inden for de sidste 2 uger af modul 4. For at blive indstillet til intern prøve, skal den studerende have opfyldt kravene om studieaktivitet. Prøven er en individuel klinisk og mundtlig prøve. Den kliniske del forløber over en formiddag af 3 timers varighed. Den mundtlige del af prøven er af 30 minutters varighed. I anden del af prøven fungerer sygeplejelærer og klinisk vejleder begge som eksaminatorer. Den kliniske vejleder er aktiv samarbejdspartner i forbindelse med afvikling af patientforløb, patientfortælling, sygdomsforløb og deltager med aktiv støtte ved forberedelse og afvikling af seminar. Som oplæring er der mulighed for at deltage i undervisningen indenfor emner som: Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 7 af 9

8 o medicinhåndtering, forflytning, magtanvendelse, dokumentation, demens, inkontinens, tryksårsforebyggelse, ernæring, trivsel, sundhedsfremme, diabetes og ADL. Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer I Hestehavehusene er der to klinisk vejledere: Den ene har sygeplejefaglig diplomuddannelse i ledelse og MLP, enkeltfag og organisatoriske læreprocesser. Hun har gennem 15 år arbejdet med sosu-uddannelserne som lærer og undervisningsleder og har i 12 år arbejdet som sygeplejerske og leder i praksis, hovedsagelig indenfor ældreområdet. Den anden kliniske vejleder er uddannet sygeplejerske og har en del år arbejdet med psykiatri specielt med gerontopsykiatri. Hun har de sidste par år arbejdet i plejeboligerne ved Hestehavehusene. Hun har taget den kliniske vejlederuddannelse i foråret Litteratur - bestemmelser og anbefalet litteratur Litteraturlisten sendes sammen med velkomstbrev til den studerende før studiestart. Der indgår selvvalgt pensum på sider, som den studerende dokumenterer i studiebogen. Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser For at blive indstillet til prøve skal den studerende gennemføre studieaktiviteterne: Benytte de relevante lokale undervisningsmuligheder og opsøge læringssituationer. Medbringe skriftlige personlige og faglige læringsmål til planlægningssamtalen, samt egne forventninger til den kliniske undervisning. Redegøre for uddannelsesforløbet indtil nu, via ajourført studiebog. I samarbejde med klinisk vejleder udarbejde individuel klinisk studieplan for perioden. Udarbejde skriftligt oplæg til ugentlige vejledninger. Oplægget afleveres dagen før vejledningen til klinisk vejleder. Skriftligt at vurdere egen indsats til refleksionssamtalen og udarbejde plan for det fortsatte studie forløb Ved afslutningssamtalen skriftligt redegøre for aktuelt fagligt niveau og fremtidige udviklingsmuligheder. De specifikke kliniske studiemetoder i modul 4 skal understøtte såvel handleaspektet som den mundtlige og skriftlige refleksion. Som led i refleksionen er det hensigten, at den studerende skal inddrage relevant teori, og tilegne sig en metodik, som kan anvendes i fremtidig læring. Den studerende skal udarbejde: o Patientforløb herigennem styrke målrettet og systematisk vurdering af plejebehov, udføre praktisk sygepleje og evaluere resultatet af vurderinger og handlinger. o Patientfortælling herigennem styrke forståelse af patienters eller pårørendes oplevelse af og tanker om deres situation. o Sygdomsforløb herigennem styrke teoretisk og klinisk viden og forståelse af patientens sygdomstilstand eller udvalgte diagnosegrupper. o Seminar herigennem træne refleksion i forbindelse med drøftelse af sygeplejefaglig Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 8 af 9

9 problemstilling. o Model for kliniske færdigheder. Alle studieaktiviteter understøtter udvikling af metodebevidsthed og evne til skriftlig og mundtlig argumentation. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 9 af 9

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger.

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO)., dækker

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Lokalcenter Søholm, Bøgeskovhus og Koltgården er et af s 13 lokalcentre, organisatorisk placeret i Magistraten for Sundhed

Læs mere

Modul 4 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 4 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Modul 4 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et af s 13 lokalcentre. Lokalcenteret er inddelt i 3 geografiske områder: Hasle, Gellerup og Toftegården. På

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering I er 36 lokalcentre samlet i 13 lokalcenter-områder i 2 regioner. : er en del af denne samdrift. Centret rummer ud over

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk-kardiologisk afd. A består af sengeafsnit A220, akut hjerteafsnit AHA, medicinsk visitationsafsnit MVA, hjerte-

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Fenrishus er en specialpædagogisk døgninstitution under, beliggende Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Tlf.: 87 28 88 00. Der

Læs mere

Generel klinisk studieplan Favrskov Kommune Plejecenter Skaghøj, Korttidsafsnittet. Modul 4. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Generel klinisk studieplan Favrskov Kommune Plejecenter Skaghøj, Korttidsafsnittet. Modul 4. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Korttidsafsnittet (KTA) fungerer som en selvstændig enhed som er fysisk er placeret på plejecenteret Skaghøj, Favrskov

Læs mere

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 6 Uddannelsessted: Bofællesskabet Malteriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team.

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under driftsområdet for. Teamet er organiseret i Socialforvaltningen, som er en del af Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i en række afdelinger: Affektiv Afdeling, der består af sengeafsnittene

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Anæstesiologisk- Intensiv Afdeling I består af 4 intensive afsnit (10, 20, 30 og 40), hjerteopvågningsafsnit 50, 2 observationsafsnit

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium, og består desuden af et

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Center Møllevang Område Nord, Randers Kommune. Modul 4

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Center Møllevang Område Nord, Randers Kommune. Modul 4 Område Nord, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kommune har ca. 95.000 indbyggere. Af de 95.000 bliver ca. 7.000 serviceret af ældreområdet fordelt

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafsnittet er organisatorisk set, en del af Sundhed og Omsorg i Struer kommune. Sundhed og Omsorg består desuden af

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i Århus Kommune består af 4 centre i henholdsvis Syd, Nord, Vest og Centrum. De sygeplejestuderende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Korttidsafsnittene er tilknyttet ældreområdet i. Ældreområdet i ledes af en ældrechef og er opdelt i 2 hjemmeplejedistrikter

Læs mere

Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg og Syddjurs kommuner. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg og Syddjurs kommuner. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Den kliniske undervisning foregår i sundhedsplejen i Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg eller Syddjurs kommuner.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sclerosehospitalet i Ry er 1 af 2 Sclerosehospitaler i Danmark. De har en fælles bestyrelse og samarbejder tæt sammen

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL KLINISKE UNDERVISNINGSSTEDER 1 Et klinisk

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for Social-og sundhedsassistentelever Neurorehabiliteringen Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9400 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Neurorehabiliteringen 2. 2. Ledelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling P, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade, er en kirurgisk afdeling med speciale i mave-tarm sygdomme og endokrine

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium. Afdelingen består desuden

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 PSYKISK SYGE PATIENTER/BORGERE OG UDSATTE GRUPPER Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I ÆHF 3 1.2 FORLØB SINDSLIDELSE

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Generel klinisk studieplan. Daghospitalet Viborg. Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Generel klinisk studieplan. Daghospitalet Viborg. Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Daghospitalet Viborg Søndersøparken 1, kld. Daghospitalet Skive Kompagnigade 11B 8800 Viborg 7800 Skive Daghospitalet

Læs mere

Generel klinisk studieplan Tværsektorielt forløb: Osteoporose Aarhus Kommune, Område Christiansbjerg Aarhus Universitetshospital, MEA-ambulatoriet

Generel klinisk studieplan Tværsektorielt forløb: Osteoporose Aarhus Kommune, Område Christiansbjerg Aarhus Universitetshospital, MEA-ambulatoriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering I det kliniske studieforløb er der fokus på borgere/patienter med osteoporose i deres kontakt med såvel primær som sekundær

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Områdecenter Tirsdalen Område Syd, Randers Kommune. Modul 4

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Områdecenter Tirsdalen Område Syd, Randers Kommune. Modul 4 Område Syd, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kommune har ca. 95.000 indbyggere. Af de 95.000 bliver ca. 7.000 serviceret af ældreområdet fordelt

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Lungemedicinsk afdeling består af følgende 6 afsnit: Lungemedicinsk afdeling B6 er 7-døgnsafsnit Lungemedicinsk afdeling

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 263: 79 18 27 84 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Øre Næse Hals ambulatorium

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit R3 er et af 3 retspsykiatriske sengeafsnit under Retspsykiatrisk Afdeling, hvorunder også hører R- Ambulatorium

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Januar 2013

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er fysisk placeret på. Reumatologi er et internt medicinsk grenspeciale, som varetager forebyggelse, diagnostik, behandling,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et af s 13 lokalcentre og er organisatorisk placeret i Magistraten for Sundhed og Omsorg. omfatter Lokalcentrene Skæring,

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper Organisatorisk placering Mailadr.:Soehuset@viborg.dk - tlf. 87 87 69 55 Botilbuddet Søhuset er et psykiatrisk basistilbud i Viborg kommunes socialpsykiatri. Der ydes bostøtte efter Servicelovens 85.Søhuset

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et af s 13 lokalcentre og er organisatorisk placeret i Magistraten for Sundhed og Omsorg i region Syd. er betegnelsen

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

Generel klinisk studieplan Specialiseret botilbud i Området Søndermarken, Viborg kommune Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted

Generel klinisk studieplan Specialiseret botilbud i Området Søndermarken, Viborg kommune Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Området Søndermarken er socialpsykiatrisk, kommunalt, døgndækket specialiseret botilbud, som yder støtte efter Servicelovens

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plejeboligerne Bronzealdervej i Odder Kommune er en del af Odder Kommunes Ældreservice. Bronzealdervej er en plejeboligenhed

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en af 13 lokalcenter-sammendrifter, der organisatorisk hører hjemme under s 3. magistrat for Sundhed og Omsorg (MSO).

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Generel Klinisk Studieplan For modul nr. 8 For Afsnit U1 & U2 på Børnepsykiatrisk Afd. BUC Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Lokalcenter Præstehaven Vestervej 3,5 og 7 8362 Hørning 87948700 Organisatorisk placering Præstehaven i Hørning er en del af Ældreområdet i Skanderborg

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Tids og handleplan for Plejeboligerne Skovlundgårdsvej 55 + 57 For pkt. 7.3. i det kommunale tilsynsrapport 14. juli 2010.

Tids og handleplan for Plejeboligerne Skovlundgårdsvej 55 + 57 For pkt. 7.3. i det kommunale tilsynsrapport 14. juli 2010. Lokalcentrene Sydvest. Tids og handleplan for Plejeboligerne Skovlundgårdsvej 55 + 57 For pkt. 7.3. i det kommunale tilsynsrapport 14. juli 2010. Senest revideret 30. november 2010 Indsatsområde Mål Handling

Læs mere

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode:

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode: Klinikmappe modul 6 Klinikperiode: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord....side 1 Modul 6 i Gentofte Kommune..side 2 Studieplan... side 3 Læringsudbytte.....side 4 Undervisningsplan...side 5 Forord Materialet

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 261: 79 18 21 57 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Uddannelses og udviklingssygeplejerske

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Træningsafdelingen (TAR) i Faaborg-Midtfyn Kommune består af 5 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Ringe, Gislev og Espe (ved Ringe)

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til ortopædkirurgisk amb: 7918 2320 Telefon til Uddannelses og udviklingssygeplejerske: 7818 3537 Uddannelses

Læs mere

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt.

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt. Hospitalsenheden Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hæmodialyseafdelingen på Hospitalsenheden Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan For modul 1. Ortopædkirurgisk afdeling, K 2. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ortopædkirurgisk afdeling K 2, er organisatorisk

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske metoder til observation

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Afdeling 300, Neurorehabiliteringen Grindsted Engparken 1, 7200 Grindsted Klinisk sygeplejelærer Klinisk vejleder Malene.Dreier@svs.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune

Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Medicinsk Ambulatorium SVS Grindsted Engparken 1, 7200 Grindsted Telefon Ellen Nielsen 79 18 35 37 eller Mobil: 51 18

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering ligger på, bygning 9, 2. sal. Afdelingen er en del af Kirurgisk Center. Afdelingen består af en sengeafdeling, en operationsafdeling,

Læs mere

Undervisningssted: Skanderborg Kommune, Ældreområdet

Undervisningssted: Skanderborg Kommune, Ældreområdet Afdeling/kommune Skanderborg Kommune - Plejedistrikt Galten/Låsby Lokalcenter Tjørnehaven, Søndergade 29, 8464 Galten. Tlf. 8794 8400 Kontaktperson Klinisk vejleder Birte Sørensen Matras, Tlf: 2119 5326

Læs mere

Generel klinisk studieplan - Modul 8 Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling M, M-Ambulatoriet

Generel klinisk studieplan - Modul 8 Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling M, M-Ambulatoriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering M-ambulatoriet er organisatorisk placeret under afdeling M, som er afdeling for organiske psykiske lidelser og akutmodtagelse.

Læs mere

Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne.

Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne. Notat Den 17.02.09 Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne. fra: Tillidsrepræsentanter for ergoterapeuter og fysioterapeuter Århus Kommune Region Nord Sundhed og Omsorg Tillidsrepræsentanterne

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en af 13 lokalcenter-sammendrifter, der organisatorisk hører hjemme under s 3. magistrat for Sundhed og Omsorg (MSO).

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Favrskov kommune er en af de 19 kommuner, som sammen danner Region Midtjylland. I kommunen er ca. 47.000 indbyggere, og

Læs mere

For modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. g ledelsesmæssige forhold

For modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. g ledelsesmæssige forhold Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: : Trænings- og bostedet Dragskilde, Thisted Kommune For modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse: Demens 1 3 Palliation 1 4 Borger med psykisk sygdom 5 Velfærdsteknologi 1 6 Rehabilitering 1 7 2 Demens 1

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Modul 4 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Modul 4 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Risskov hører under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) i. Vikærgården er en specialenhed, hvor de ca.

Læs mere

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret.

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Introduktion I dette dokument beskrives rammerne, pædagogiske overvejelser, struktur, formelle krav og fremtidige perspektiver

Læs mere

Klinisk periode Modul 6

Klinisk periode Modul 6 Klinisk periode Modul 6 4. Semester Ortopædkirurgisk ambulatorium SVS, Grindsted 1 Velkommen som 6. modul studerende Vi vil gerne byde dig velkommen som sygeplejestuderende. De næste sider skal ses som

Læs mere

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er, at indsamle oplysninger om de

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulet retter sig mod individuelle patientforløb og sygeplejevirksomhed af relationel, kommunikativ og vejledende

Læs mere

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende.

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er at indsamle oplysninger om de uddannelsestilbud, du som sygeplejerstuderende

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 4

Modulbeskrivelse Modul 4 Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse Viborg/Aarhus Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed VIA University College Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Lokalcentret hører organisatorisk under Århus kommunes magistrat for Sundhed & Omsorg. Lokalcentret er et af Århus Kommunes

Læs mere

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende i Sundhedsafdelingen, sektion Trænende Terapeuter Svendborg Kommune

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende i Sundhedsafdelingen, sektion Trænende Terapeuter Svendborg Kommune Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende i Sundhedsafdelingen, sektion Trænende Terapeuter Svendborg Kommune Trænende Terapeuter Svinget 14, 2.sal 5700 Svendborg Tlf. 6223 4040 e-mail : traening@svendborg.dk

Læs mere