Indholdsfortegnelse. PDF startside Generelle rammer...1/28

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. PDF startside Generelle rammer...1/28"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse PDF startside Generelle rammer...1/28 Generelle rammer...2/28 Bygningers ydre fremtræden...3/28 Detailkort farveplancher...6/28 Facader og skilte i centerområder...7/28 Farveplanche 1 syd...12/28 Farveplanche 2 nord...15/28 Grundstørrelser i boligområder...18/28 Individuel udvendig teknik...20/28 Opholdsarealer...21/28 Oversigtskort farveplancher...23/28 Parkeringsarealer...24/28 Restaurationers placering...27/28 i

2 PDF startside Generelle rammer Dokumentet er en PDF udgave af en del af Kommuneplan 2009 for Hjørring Kommune. Dokumentet omfatter de dele af kommuneplanen, der handler om generelle rammebestemmelser for lokalplanlægningen. Der kan ligeledes hentes PDF udgaver af andre dele af kommuneplanen på Hvis du har spørgsmål til dokumentet eller til Kommuneplan 2009 kan du rette henvendelse til Plan & Udvikling, Hjørring Kommune på tlf /28

3 Generelle rammer Kommuneplanens rammer indeholder foruden de bestemmelser som er specifikke for de enkelte rammeområder også en række bestemmelser som er generelle for hele kommuner eller for større geografiske områder. Der er opstillet generelle rammer for 6 emner, som kan læses ved nedenstående link: Download: Generelle_rammer.pdf (688.5 KB) Grundstørrelser i boligområder Bygningers ydre fremtræden Individuel, udvendig teknik Opholdsarealer Parkeringsarealer Facader og skilte Restaurationers placering 2/28

4 Bygningers ydre fremtræden Kommuneplanen fastlægger rammer for hele kommunen vedr. en række emner om bygningers ydre fremtræden. Bestemmelserne har, ligesom bestemmelserne om individuel, udvendig teknik, til hensigt dels at sikre den visuelle kvalitet af bygninger og dels at forebygge eventuelle nabogener. Lokalplaner for de enkelte områder kan efterfølgende stille yderligere og skærpede bestemmelser. Der er fastlagt bestemmelser om farve på udvendigt træværk i sommerhusområder for at sikre, at der udelukkende anvendes farver, som harmonerer med naturens egen farver i sommerhusområderne. Således sikres, at sommerhusbyggeriet farvemæssigt bliver mindre synligt og i stedet falder naturligt ind i landskabet. Farverne fastlægges ud fra to farveplancher, som oprindeligt stammer fra tidligere Hirtshals og Hjørring Kommuner (kommuneplan samt lokalplaner). Farverne er fastlagt dels på baggrund af, hvilke farver det har været skik at bruge i de lokale sommerhusområder og dels på baggrund af en vurdering af, at disse farver spiller godt sammen med den omgivende natur, så husene falder naturligt ind i landskabet og ikke virker dominerede. Det er Byrådets ønske, at disse farveplancher fortsat skal være gældende, da farveplancherne allerede er indarbejdet i en række gældende lokalplaner. Farveplancherne er i denne kommuneplan blevet bredt geografisk ud, så de omfatter alle sommerhusområder langs kommunens kystområder. Lovgrundlag I følge Planlovens 11b, nr. 3, skal der i kommuneplanen fastlægges rammer for indholdet af lokalplaner med hensyn til bebyggelsesforhold, herunder bebyggelsesregulerende bestemmelser om bebyggelsens udformning samt om materialer. Oversigtskort farveplancher Klik for stort format Farve på udvendigt træværk i sommerhusområder Der er for kommunens sommerhusområder fastlagt to farveplancher, som bestemmer sommerhusenes facadefarver. Fra kommunegrænsen mod Jammerbugt Kommune i syd til sommerhusområdet v. Nørlev Strand gælder Farveplanche 1 syd (tidligere kun gældende for lokalplaner gl. Hjørring Kommune), og fra sommerhusområdet ved Tornby Strand til kommunegrænsen mod Frederikshavn Kommune i nord/øst gælder Farveplanche 2 nord (tidligere gældende for Hirtshals Kommunes Kommuneplan). Farveplancherne er kun gældende for de kystnære sommerhusområder og ikke indlands sommerhusområder. Facadefarven på sommerhuse i Skørbækshave i Tolne reguleres udelukkende af lokalplanen for området. Detailkort farveplancher Klik for stort format 3/28

5 Der fastlægges følgende bestemmelser for facadefarver i sommerhusområder: I sommerhusområder skal facader og gavle af træ fremstå i farver som angivet på farveplancherne eller mørkere. Farveplancherne gælder ved nybygninger, til og ombygninger og ved valg af ny farve. Døre og vinduesrammer, sterne, murede skorstene, vindskeder og udhæng skal fremstå i samme farve som husets facader, i en anden af de på farveplanchen viste farver eller i hvid. Ikke reflekterende tagmateriale Blanke og reflekterende tagmaterialer, som f.eks. glaserede tagsten, kan give blændingsgener for omgivelserne. Derfor fastlægges, at der til tagflader i bolig og i sommerhusområder kun må anvendes materialer med en glansværdi på op til 15. På ældre byggeri, hvor f.eks. glaserede tegltag har været at finde på den oprindelige bygning, kan der tillades tagmaterialer med en højere glansværdi. Etageantal På et byggeri med udnyttet tagetage, svarende til ½ etage, må trempelhøjden ikke overstige 1,25 m. Er trempelhøjden over 1,25 m anses tagetagen som en fuld etage. Trempelhøjden er afstanden fra overkant gulvet i tagetagen til overkant tagspær (se skitsen nederst på siden). På et byggeri med udnyttet tagetage, svarende til ½ etage, må kviste ikke udgøre mere end 50 % af taglængden. Udgør kviste mere end 50 % af taglængden anses tagetagen for en hel etage. 4/28

6 5/28

7 Detailkort farveplancher 6/28

8 Facader og skilte i centerområder Kommuneplanen fastlægger rammer for hele kommunen vedr. facader og skilte. Rammebestemmelserne er gældende for centerområder. Ved mindre butikker og liberale erhverv uden for centerområder vil der blive taget konkret stilling, med disse bestemmelser som vejledning. Lokalplaner, gågaderegulativer, handelstandsforeningsvedtægter m.v. for de enkelte områder kan efterfølgende stille yderligere og skærpede bestemmelser. Bestemmelserne har til hensigt at sikre den visuelle kvalitet af bygninger og skilte i vores byer og dermed højne den æstetiske oplevelse af byen. Det er ikke meningen at fastlægge et stramt regelsæt for facaders og skiltes udformning. Derimod skal der sikres plads til, at kreativitet kan udfoldes under hensyntagen til helheden og til den enkelte bygnings kvaliteter. Den skiltning eller facaderenovering, som kan være fin på én bygning kan være en dårlig løsning på en bygning med en anden karakter. Bestemmelserne om facader har til formål at sikre respekt for de historiske bycentre, som fortæller historien om lokale byggetraditioner og rummer store kulturværdier, som det er værd at værne om. Det er derfor vigtigt, at opførelse af nyt byggeri samt renovering af eksisterende byggeri sker med stor respekt for det oprindelige. Det skal rammebestemmelserne være med til at sikre. Bestemmelserne om skiltning har til formål at skabe kvalitet og æstetik i de offentlige byrum, hvor skiltningen skal indgå som en naturlig del af inventaret. Nøgleordet for bestemmelserne er enkelthed for at forhindre højtråbende og kvantitative skiltning, som vil dominere bybilledet. Lovgrundlag I følge Planlovens 11b, stk. 3, skal i kommuneplanen fastlægges rammer for lokalplanlægning med hensyn til bebyggelses forhold, herunder skiltning. Byggelovens 10 Naturbeskyttelses lovens 21 Lov om offentlige veje 103 og 108 Et eksempel på markiser, der er tilpasset bygningens vindues og dørformater. Skiltning skal ligesom byggearbejde ansøges kommunen. Facader Bygningens proportioner: Ny og ombygninger skal så vidt muligt følge de omgivende huses facadeproportioneringer mht. facadelængde, vinduesstørrelse, facadeflugt og højder samt taghældninger. Husets facade skal så vidt muligt opfattes som en helhed fra terræn til tagryg mht. vinduer, døre, markiser mm herunder farvesætning af facaden. 7/28

9 Materialer og facadebeklædninger: Overfladematerialer på butiksfacader skal være i overensstemmelse med husets øvrige facadematerialer af hensyn til helhed fra terræn til tagryg. Facadebeklædninger må ikke anvendes på murede bygninger. Vinduer og døre: Ved isætning af store vinduesarealer i gadeplan, skal det sikres at det ikke bryder med proportionerne i facaden som helhed. Vinduer må afdækkes med en enkel ensartet afdækning på maksimalt 1/3 af vinduesarealet. Undtaget fra denne regel er solafdækning ved udstilling af fødevarer. Bygningsdetaljer: Farver: Bygningsdetaljer på den enkelte facade skal for så vidt muligt bevares for det enkelte hus og det samlede gadebillede. Bygningsdetaljer kan fx være murstenspiller, gesimser, skorstene, tårne, spir og kviste. Farvesætning af facader skal ske ud fra en helhedsvurdering af husets facade og den omgivende bebyggelse. Bevaringsværdige huse Ved ombygninger og renoveringer af bevaringsværdige huse skal de oprindelige vinduer og døres formater, placeringer og materialer følges ved udskiftninger. Bygningsdetaljer som fx skorstene mm skal bevares i forhold til det oprindelige bygningsudtryk. Skilte og markiser Generelt ønsker kommunen ikke skiltning med produktreklamer og tilbud i det offentlige rum. Markiser på facader: Der må ikke opsættes faste baldakiner. Markiser skal kunne rulles ind eller klappes 8/28

10 sammen uden for åbningstid. Markiser skal tilpasse bygningens arkitektur i forhold til vindues og dørformater og udføres af lærred eller lignende refleksfrit materiale. Forkant af markiser må maksimalt være 15 cm høj. forkant skal være i en lige udformning (dvs. der ikke kan tillades f.eks. bølget forkant). Markiser skal friholdes for reklamer og skiltning, dog kan virksomhedens logo skrives diskret på forkanten af markisen. Underkant markiser skal være mindst 2,2 meter over terræn. Markiser må maksimalt række 2,0 meter ud fra markisens forkant til husets facade. Der skal være mindst 1,0 meter fra forkant markise til kørebane. Facadeskilte: Skilte mm kan kun opsættes i tilknytning til den ejendom, der reklameres for. Skilte skal så vidt muligt udføres som enkeltbogstaver på facaden. Skiltning og reklamer må ikke have karakter af facadebeklædning, vinduesafblændinger og lignende. Skilte skal tilpasses bygningernes arkitektur og ydre fremtoning og placeres på stueetagen. Facadeskilte skal generelt have en passende størrelse i forhold til bygningens proportioner, så skiltningen med sin størrelse ikke bliver dominerende for bygningen. Skilte fra forskellige butikker i samme bygning skal udføres så facaden opleves som en helhed. Skilte skal ikke sløre eller dække over væsentlige facadeelementer som gesimsbånd, indfatninger, 9/28

11 murpiller, eller ornamentik. Skilteplacering skal følge opdeling af vinduer, døre og porte, så huset opleves som en helhed fra sokkel til tag. Antallet af skilte pr. facade pr. butik skal minimeres (1 skilt pr. facade pr. butik anses som det optimale). Der må ikke skiltes med produktreklamer og tilbud, men kun med forretningens logo og navn. Gavlskilte kan kun opsættes, hvis særlige forhold taler for det f.eks. hvor der henvises til en aktivitet i husets baggård eller hvor en placering på husets facade mod vejen ikke er mulig. Gavlskilte må ikke have karakter af reklamering og må derfor ikke være for store eller placeres for højt. Udhængsskilte: Udhængsskiltet må ikke dække for naboens udhængsskilt. Udhængsskiltet må ikke være over 0,75 m² og fremspring fra facaden må højst være 1 meter. Udhængsskiltet skal placeres, så det ikke er til gene for trafikken: der skal være minimum 1 meter til kørebane og minimum 2,2 meter frihøjde under skiltet. Udhængsskiltet må ikke vise andet end forretningens symbol, logo eller navn. Der kan maksimalt opsættes et udhængsskilt pr. forretning, dog et på hver side af en hjørneforretning. Udhængsskiltet skal placeres under underkant vinduer på evt. 1. sal. Belysning af skilte: Lysskilte skal udføres som enkeltbogstaver belyst bagfra, som pladeskilte eller enkeltbogstaver belyst af enkelt spots forfra. Der må ikke opsættes lysarmaturkasser. Lysskilte må ikke være blændende. Belysning af skilte skal overholde vejreglerne. Der må ikke anvendes projektør eller laserlys i forbindelse med skiltning eller reklamering. Fritstående skilte i offentligt vejareal: Der må maksimalt opsættes 1 fritstående skilt pr. butik i forbindelse med indgangsdøren. Et fritstående skilt skal tilpasses omgivelserne og må ikke være til gene for almindelig færdsel. Fritstående skilte må ikke fastgøres i belægning og 10/28

12 skal fysisk fjernes efter lukketid. Der må ikke skiltes med produktreklamer og tilbud. Henvisningsskilte: Ved samling af flere butikker og erhverv i fx en baggård eller over stueplan, skal der laves et samlet skilt med firmanavne og logoer, som placeres ved indgang i belægning eller opsættes på husmur ved gennemgang. Henvisningsskilte må ikke være til gene for trafikken. Henvisningsskilte kan udføres som facadeskilte eller fritstående pyloner. Skiltning i forhold til skibsfarten: Flag mm: Skiltning skal ske uden følger for den eksisterende afmærkning til vejledning for sejladsen, jf. Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 229 af 4. april 1989 om afmærkning m.v. i dansk afmærkningsområde. Der må generelt ikke opsættes flag ("reklamering på højkant"), vimpler og bannere. Skiltning i forbindelse med erhverv i egen bolig Der kan til denne type erhverv opsættes oplysnings og orienteringsskilte. Disse skal placeres ved ejendommens adgang fra boligvej f.eks. i forbindelse med postkasse eller direkte på facade mod boligvej og må maksimalt udgøre 0,25 m². Skilt må ikke placeres med overkant højere end 1,5 m over terræn ved kørebane. Der må ikke opsættes reklameflag. Der må ikke skiltes med produktreklamer og tilbud, men kun med forretningens logo og navn. 11/28

13 Farveplanche 1 syd 12/28

14 13/28

15 14/28

16 Farveplanche 2 nord 15/28

17 16/28

18 17/28

19 Grundstørrelser i boligområder Kommuneplanen fastlægger rammer for hele kommunen vedr. grundstørrelser i boligområder. Det gøres for at sikre kvaliteten af de grunde, der udstykkes. Således fastlægges størrelse og omfang af boliggrundene, så der ikke udstykkes uheldige og uhensigtsmæssige grunde. Lokalplaner for de enkelte områder kan efterfølgende stille yderligere og skærpede bestemmelser. I forbindelse med yderligere udstykning af allerede bebyggede områder eller i forbindelse med lokalplanlægning af nye boligområder skal det sikres: Parcelhuse og dobbelthuse Grunde udlagt til åben lav bebyggelse (parcelhuse) skal have et grundareal på min. 700 m², og den bebyggelige del af grunden excl. eventuel adgangsareal (koteletben) skal udgøre min. 600 m². Hver grund skal min. kunne rumme et rektangel på 15 x 20 m. Dobbelthuse kan ikke opføres på grunde mindre end m². Lovgrundlag I følge Planlovens 11b, nr. 3, skal der i kommuneplanen fastlægges rammer for indholdet af lokalplaner med hensyn til bebyggelsesforhold, herunder bebyggelsesregulerende bestemmelser om grundstørrelser. Tæt lav bebyggelse Grunde udlagt til tæt lav bebyggelse skal for hver boligenhed have et grundareal på min. 400 m² excl. eventuel adgangsvej og inkl. eventuel andel af fællesareal. En række og kædehusbebyggelse med minimum 5 boligenheder defineres som tæt lavt byggeri. Grunde udlagt til tæt lav bebyggelse med henblik på ældre og handicapboliger kan dog have et grundareal på min. 200 m² pr. boligenhed excl. eventuel adgangsvej og inkl. eventuel andel af fællesareal. 18/28

20 19/28

21 Individuel udvendig teknik Kommuneplanen fastlægger rammer for hele kommunen vedr. individuel, udvendig teknik. Bestemmelserne har, ligesom bestemmelserne om bygningers ydre fremtræden, til hensigt dels at sikre den visuelle kvalitet af bygninger og dels at forebygge eventuelle nabogener. Bestemmelserne skal afhjælpe, at paraboler og solfangere/solceller ikke opsættes, så de er til gene for omgivelserne. Lokalplaner for de enkelte områder kan efterfølgende stille yderligere og skærpede bestemmelser. Paraboler I bolig og i sommerhusområder skal paraboler placeres på terræn eller på facade eller gavl og må ikke rage op over hovedbygningen på ejendommen. Diameteren må ikke overstige 90 cm. Lovgrundlag I følge Planlovens 11b, nr. 3, skal der i kommuneplanen fastlægges rammer for indholdet af lokalplaner med hensyn til bebyggelsesforhold, herunder bebyggelsesregulerende bestemmelser om bebyggelsens udformning (herunder også antenner o.lign.). Solfangere og/eller solceller Solfangere og/eller solceller kan placeres enten på jorden eller på bygningen. Monteres de på taget, skal de have samme hældning som taget og nedfældes i tagfladen. Hvis panelets højde er under 10,0 cm kan de dog anbringes på tagfladen. Solfangerne/ cellerne kan dog også indbygges i bygningens facade og tag, som en del af arkitekturen. 20/28

22 Opholdsarealer Kommuneplanen fastlægger rammer for hele kommunen vedr. opholdsarealer i boligområder, erhvervsområder m.v. I forbindelse med opførelse af byggeri på en ejendom, samt ved ændret anvendelse, skal kommunen ifølge bygningsreglementet foretage en helhedsvurdering med henblik på at fastsætte krav til de ydre forhold for en bebyggelse, herunder også vurdere behovet for opholdsarealer i det fri. De efterfølgende rammebestemmelser har til hensigt at sikre størrelsen og kvaliteten af de opholdsarealer, der udlægges i forbindelse med det enkelte byggeri. Lokalplaner for de enkelte områder kan efterfølgende stille yderligere og skærpede bestemmelser. Hjørring Kommune fastlægger i den forbindelse følgende bestemmelser vedrørende krav til opholdsarealer: Boligområde Der skal udlægges et opholdsareal i det fri, der mindst svarer til boligarealet. Lovgrundlag I følge Planlovens 11b, nr. 3, skal der i kommune planen fastlægges rammer for indholdet af lokalplaner med hensyn til bebyg gelsesforhold, herunder bebyggelses regulerende bestemmelser om friarealkrav. Bygningsreglementet vedr. bebyggelsens opholdsarealer. Blandet bolig og erhverv Der skal udlægges et opholdsareal i det fri mindst svarende til 50 % af boligarealet og 15 % af erhvervsarealet. Efter en konkret vurdering kan arealer, der anvendes til rent lagerformål, helt eller delvist fraregnes. Erhvervsområde Der skal udlægges et opholdsareal i det fri mindst svarende til 15 % af erhvervsarealet. Efter en konkret vurdering kan arealer, der anvendes til rent lagerformål, helt eller delvist fraregnes. Område til butiksformål/centerområde Der skal udlægges et opholdsareal i det fri mindst svarende til 15 % af butiksarealet. Efter en konkret vurdering kan arealer, der anvendes til rent lagerformål, helt eller delvist fraregnes. Område til offentlige formål Der skal udlægges et opholdsareal i det fri baseret på en konkret vurdering af bebyggelsens anvendelse. Område til tekniske anlæg Der skal udlægges et opholdsareal i det fri baseret på en konkret vurdering af bebyggelsens anvendelse. 21/28

23 Andre områder Der skal udlægges et opholdsareal i det fri baseret på en konkret vurdering af bebyggelsens anvendelse. Kommunen kan efter en konkret vurdering, bl.a. i ældre udbyggede byområder, godkende opholdsarealer af mindre omfang, såfremt kvaliteten af arealerne, herunder placeringen, tilsiger dette. Opholdsarealer etableres forud for parkeringspladser. Hjørring Kommune stiller følgende krav til kvaliteten af opholdsarealerne: Opholdsarealer kan ikke udgøres af en ejendoms adgangsarealer, parkeringspladser samt de til parkeringspladserne nødvendige manøvrearealer. Opholdsarealer og adgangen til disse skal indrettes således, at de kan benyttes af personer med fysisk handicap. Opholdsarealer skal indrettes under hensyntagen til tilfredsstillende lys og læforhold. Tagterrasser, altaner og altangange, som er egnet til ophold, kan indgå i det krævede opholdsareal. 22/28

24 Oversigtskort farveplancher 23/28

25 Parkeringsarealer Kommuneplanen fastlægger rammer for hele kommunen vedr. parkeringsarealer i boligområder, erhvervsområder m.v. I henhold til Bygningsreglementet er det kommunens pligt at sikre, at der under hensyn til ejendommens benyttelse sikres, at der er tilstrækkelige P arealer. Hjørring Kommune har vedtaget vejledende minimum krav for anlæg/udlæg af P pladser i forbindelse med forskellige bebyggelser, anført på nedenstående skema. Kravene har til hensigt at sikre, at der udlægges tilstrækkelige parkeringsarealer i forbindelse med opførelse af nyt byggeri på en ejendom, samt ved ændret anvendelse af en ejendom. Lokalplaner for de enkelte områder kan efterfølgende stille yderligere og skærpede bestemmelser. Hjørring Kommune kan efter en konkret vurdering godkende P arealer af mindre omfang end de i skemaerne fastslåede. F.eks. såfremt der anlægges erhvervsbygninger med meget store arealer kontra få ansatte. Hjørring Kommune kan ligeledes stille ændrede krav til P arealer på ejendomme, såfremt de pågældende ejendomme skifter anvendelse og herved kommer i en anden kategori, med øgede/mindre krav til P anlægget. Lovgrundlag I følge Planlovens 11b, nr. 3, skal der i kommune planen fastlægges rammer for indholdet af lokalplaner med hensyn til bebyggelsesforhold, herunder parkering. I følge Planlovens 11b, nr. 10, skal der i kommune planen fastlægges rammer for indholdet af lokalplaner m.h.t. trafikbetjening, herunder parkering. Bygningsreglement vedr. p arealer. Vejdirektoratets "Vejregler for byernes trafikarealer", Hæfte 9 "Anlæg for parkering og standsning mv." Ved godkendelse af parkering fastlægges følgende forudsætninger: at P pladsen kun tillades anlagt på den enkelte ejendom, når kravene til opholdsarealet er opfyldt. at P arealer godkendes iht. Vejdirektoratets vejregler og Bygningsreglementets bestemmelser (de til en hver tid gældende regler og bestemmelser). Det omhandler størrelse på manøvreareal, størrelse på p pladser, handicappladser m.v. 24/28

26 Bebyggelsens art Boligbyggeri: P normer Centerområder i Hjørring, Hirtshals, Sindal, Vrå, Tårs og Løkken P normer Den øvrige del af kommunen Fritliggende enfamiliehuse 2 P plads pr. bolig 2 P plads pr. bolig Rækkehuse, dobbelthuse og lign. 1½ P plads pr. hus/lejlighed 1½ P plads pr. hus/lejlighed Etagehuse 1 P plads pr. bolig 1 P plads pr. bolig Ungdomsboliger, kollegier, enkeltværelser Plejehjem, ældreboliger m.v. Erhvervsbyggeri: Fabriks og værkstedsbygninger med tilhørende kontorer Lagerbygninger 1 P plads pr. 4 boligenheder 1 P plads pr. 4 boligenheder Såfremt indretning og benyttelse kan sidestilles med almindelige boliger, er det de almindelige krav til boliger, der er gældende. I andre tilfælde beregnes 1 plads for hver fjerde bolig samt de nødvendige pladser til personale og gæster. vv 1 P plads pr. 100 m2 Vurderes i hvert enkelt tilfælde Servicestationer m. butik 10 P pladser 10 P pladser Hoteller Restauranter, caféer, diskoteker mm.* Supermarkeder/discountbutikker /udvalgsvarebutikker Kontorer, klinikker og liberale erhverv mm. 1 P plads pr. 4 værelser 1 P plads pr. 20 siddepladser 1 P plads pr. 25m2 salgsareal samt 1 P plads pr. 50 m2 bruttoetageareal i øvrigt 1 P plads pr. 50 m2 etageareal (excl. garageareal) Vurderes i hvert enkelt tilfælde 1 P plads pr. 2 værelser 1 P plads pr. 10 siddepladser 1 P plads pr. 25m2 salgsareal samt 1 P plads pr. 50 m2 bruttoetageareal i øvrigt 1 P plads pr. 25m2 1 P plads pr. 25m2 Øvrige butikker 1 P plads pr. 100 m2 1 P plads pr. 50 m2 Andre erhvervsejendomme Fastsættes efter Hjørring kommunes vurdering i det enkelte tilfælde på bagrund af antallet af ansatte Blandet bolig og erhverv: Andet byggeri: Teatre, biografer og lignende Idrætshaller Sportsanlæg, spillehaller mm. Fastsættes som summen af kravet til de enkelte funktioner. 1 P plads pr. 8 siddepladser 1 P plads pr. 10 personer som hallen må rumme 1 P plads pr. 8 siddepladser 1 P plads pr. 10 personer som hallen må rumme (dog mindst 20 pladser) 1 P plads pr. 5 siddepladser 25/28

27 Sygehuse Skoler 1 P plads pr. 5 siddepladser 1 P plads pr. 125m2 etageareal 1 P plads pr. 2 ansatte samt 1 P plads pr. 8 elever over 18 år 1 P plads pr. 125m2 etageareal 1 P plads pr. 2 ansatte samt 1 P plads pr. 4 elever over 18 år 2 P pladser pr P pladser pr. 20 normerede Daginstitutioner normerede pladser pladser * Såfremt pågældende ejendom har udeservering vil det største antal siddepladser enten ude eller inde blive lagt til grund for det stillede krav til P pladser. 26/28

28 Restaurationers placering Hjørring Byråd vedtog i oktober 2007 en Restaurationsplan, som bl.a. skal udgøre det planmæssige grundlag for Bevillingsnævnets behandling af konkrete bevillingsansøgninger. Restaurationsplanen tager afsæt i de område /anvendelsestyper, som de specifikke rammer for lokalplanlægning er opdelt efter. Af nedenstående tabel fremgår de vejledende principper for lokalisering af forskellige kategorier af restaurationer indenfor de enkelte område /anvendelsestyper. Placeringen af restaurationer er kun muligt i områder, hvor de specifikke rammer for lokalplanlægning samt lokalplaner for området åbner mulighed for det, og det i øvrigt er i overensstemmelser hermed. Se Restaurationsplan og Kort til restaurationsplan Område /anvendelsestyper Mulige restaurationstyper Boligområder Områder til blandet bolig og erhverv Restaurationsområder * (Centerområder) Centerområder i øvrigt Erhvervsområder Områder til offentlige formål Rekreative områder/områder til fritidsformål Sommerhusområder Ingen restaurationsvirksomhed Alle restaurationstyper med undtagelse af diskoteker/ danserestauranter samt spillesteder Alle restaurationstyper Alle restaurationstyper med undtagelse af diskoteker/ danserestauranter Accessorisk restaurations virksomhed** Accessorisk restaurations virksomhed** Accessorisk restaurations virksomhed** Alle restaurationstyper med undtagelse af diskoteker/ danserestauranter samt spillesteder Landområder Spiserestauranter samt accessorisk restaurations virksomhed** * Findes i Løkken, Hirtshals, Hjørring og Sindal se restaurationsplanens kortbilag ** Accessorisk restaurationsvirksomhed er en restaurationsvirksomhed, som er naturligt tilknyttet til en anden aktivitet. 27/28

29 I restaurationsplanen kan læses mere om lokalisering af restaurations virksomheder, alkoholbevilling m.v. 28/28

Indholdsfortegnelse. PDF startside Generelle rammer...1/19

Indholdsfortegnelse. PDF startside Generelle rammer...1/19 Indholdsfortegnelse PDF startside Generelle rammer...1/19 Generelle rammer...2/19 Grundstørrelser i boligområder...3/19 Bygningers ydre fremtræden...5/19 Detailkort farveplancher...7/19 Oversigtskort farveplancher...8/19

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bygningers ydre fremtræden...1/25. Facader og skilte...2/25. Generelle rammer...7/25. Grundstørrelser i boligområder...

Indholdsfortegnelse. Bygningers ydre fremtræden...1/25. Facader og skilte...2/25. Generelle rammer...7/25. Grundstørrelser i boligområder... Indholdsfortegnelse Bygningers ydre fremtræden...1/25 Facader og skilte...2/25 Generelle rammer...7/25 Grundstørrelser i boligområder...8/25 Individuel udvendig teknik...9/25 Opholdsarealer...10/25 Parkeringsarealer...12/25

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder

Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder Når du søger om virksomhedsskiltning i by- og sommerhusområde undersøger kommunen (Afd. Byg & Miljø) følgende trin, som kan indeholde beskrivelse af

Læs mere

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Skiltning i byområder: 4 Facadeskiltning 5 Skiltevejledningen er vejledende indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs

Læs mere

P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1

P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1 P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1 Forord P-normen indeholder retningslinier for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer.

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG

Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Indhold Indledning - Baggrund og hovedformål 3 1 Butiksfacader 4 2 Farver 4 3 Skiltetyper

Læs mere

Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i Lokalplan 91 og 91A samt Lokalplanforslag SK 46 med henblik på sammenligning

Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i Lokalplan 91 og 91A samt Lokalplanforslag SK 46 med henblik på sammenligning Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i og 91A samt med henblik på sammenligning Nye Bestemmelser i i forhold til gældende lokalplaner er markeret med fremhævet skrift i kolonnerne for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

Parkeringsnorm for Haderslev Kommune. Indledning. Kommunens hjemmel. Parkeringsnorm

Parkeringsnorm for Haderslev Kommune. Indledning. Kommunens hjemmel. Parkeringsnorm Parkeringsnorm Haderslev Kommune Teknik og Miljø Vej og Trafik Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 23 00 Fax 74 34 23 34 www.haderslev.dk 23. september 2013 Sagsident:13/17781 Sagsbehandler: Per Fogh

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-01 SAMSØVEJ REDEGØRELSE. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆG- NING FOR OMRÅDET Områdets beliggenhed Dispositionsplan Nærværende

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Indarbejdet i lokalplanforslaget. bemærkninger. Point delområde 1-6 og 7 s. 5 Kiosk og fitnessfaciliteter kan udføres i etape 2

Indarbejdet i lokalplanforslaget. bemærkninger. Point delområde 1-6 og 7 s. 5 Kiosk og fitnessfaciliteter kan udføres i etape 2 Forslag til Lokalplan nr. 2008-9 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Notat vedr. indsigelser til ekstern forhøring ved ejere og rådgivere indenfor lokalplanens delområder

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL KOMMUNEPLANTILLÆG NR 5 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 Vedtaget endeligt af Byrådet den 25. august

Læs mere

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Forslag til ændring 2013.58 Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Marts 2014 Forslag til Ændring 2013.58 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2013.58 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 47 FOR EJENDOMMEN STRANDGÅRDEN, MATR. 9 HR, GLOSLUNDE BY, GLOSLUNDE I HUMMINGEN

LOKALPLAN 47 FOR EJENDOMMEN STRANDGÅRDEN, MATR. 9 HR, GLOSLUNDE BY, GLOSLUNDE I HUMMINGEN RUDBJERG KOMMUNE LOKALPLAN 47 FOR EJENDOMMEN STRANDGÅRDEN, MATR. 9 HR, GLOSLUNDE BY, GLOSLUNDE I HUMMINGEN Februar 2006 RUDBJERG KOMMUNE Dok 703752 Sag 703735 LOKALPLAN NR. 47 For ejendommen Strandgården,

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Det gælder også for erhvervskvartererne, som jo er en del

Læs mere

LOKALPLAN ET OMRÅDE AFGRÆNSET AF ALGADE, BAISSTRÆDE OG. for KAROLINEGANGEN I VORDINGBORG. (Lokalplan nr. C1.l i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1978

LOKALPLAN ET OMRÅDE AFGRÆNSET AF ALGADE, BAISSTRÆDE OG. for KAROLINEGANGEN I VORDINGBORG. (Lokalplan nr. C1.l i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1978 LOKALPLAN for ET OMRÅDE AFGRÆNSET AF ALGADE, BAISSTRÆDE OG KAROLINEGANGEN I VORDINGBORG (Lokalplan nr. C1.l i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1978 DELVIST AFLYST AFLYSNING Lokalplan nr. C 1.1, for et

Læs mere

Området mellem Paltholmvej, Gammelgårdsvej og Frederiksborgvej.

Området mellem Paltholmvej, Gammelgårdsvej og Frederiksborgvej. Til: Planudvalget U D K A S T Udkast til nye lokalplanbestemmelser for Farum erhvervsområde øst for Gammelgårdsvej. Dato: 2. marts 2011 Sags id: 190-2008-10408 Dokument: 190-2011-35681 By, Erhverv og Natur

Læs mere

Lokalplan 61 og kommuneplantillæg 6 - for en ny boligetage på en forretningsejendom i Dragørcentret

Lokalplan 61 og kommuneplantillæg 6 - for en ny boligetage på en forretningsejendom i Dragørcentret DRAGØR KOMMUNE Lokalplan 61 og kommuneplantillæg 6 - for en ny boligetage på en forretningsejendom i Dragørcentret 1 2 INDHOLD REDEGØRELSE Lokalplanen baggrund side 5 Planens indhold Planens forhold til

Læs mere

Forord 3. Skilte 6. Reklamer 7

Forord 3. Skilte 6. Reklamer 7 Skiltepolitik Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhvervsområder 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Ansøgning og tilladelse 20 2 Forord

Læs mere

Parkeringsnorm for Sorø Kommune

Parkeringsnorm for Sorø Kommune Parkeringsnorm for Sorø Kommune Forord P-normen indeholder retningslinjer for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer. P-normen for Sorø Kommune er et vigtigt element til at sikre,

Læs mere

Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning

Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning Digitale skilte er en ny type skilte i bybilledet. Skiltene tiltrækker sig stor opmærksomhed og har større synlighed end de almindelige analoge skilte. Hjørring

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 227 For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

Boligområde ved Tarp Byvej 81

Boligområde ved Tarp Byvej 81 Ændring 2005.34 i Kommuneplan 2006-2018 Boligområde ved Tarp Byvej 81 Marts 2008 Esbjerg Kommune Ændring 2005.34 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 31-10-2007 Forslag til Ændring 2005.34 i Kommuneplan

Læs mere

Ølbycentret. Skilteregler

Ølbycentret. Skilteregler Ølbycentret Skilteregler 00 Regler for skilte og andet facadeudstyr i Ølbycentret Om skilte og skilteregler Formålet med skilteregler er at fremme god skiltning. God skiltning God skiltning opnås gennem

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. B-22.1 Ungdomsboliger ved Kildemarksvej November 2004 20,00 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.58... 3 Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold,

Læs mere

Parkeringsregulativ / Parkeringsfond

Parkeringsregulativ / Parkeringsfond Parkeringsregulativ / Parkeringsfond 1. Forudsætninger 1. Boligministeriets lovbekendtgørelse nr. 495 af 29. juni 1990 omhandlende byggeloven, samt 2. Gældende bygningsreglement 3. Bygge- og Boligstyrelsens

Læs mere

Lokalplan 1.49. Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen

Lokalplan 1.49. Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen Lokalplan 1.49 Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen Ishøj Kommune 2006 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.49... 3 Lokalplanområdet... 3 Veje...

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Kommuneplantillæg. Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2009-2021 N.B.10 N.R.1 N.R.1. Kort over nye rammer - kommuneplantillæg nr.

Kommuneplantillæg. Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2009-2021 N.B.10 N.R.1 N.R.1. Kort over nye rammer - kommuneplantillæg nr. Kommuneplantillæg Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2009-2021 N.O.3 N.L.1 T.L.1 N.R.1 N.B.10 N.B.2 N.R.1 N.B.1 Kommuneplanrammer Signaturer: N.B.1 Kommuneplan ramme Område der overgår til N.R.1 Kort over nye

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkerings-arealer på Bornholm

Retningslinjer for anlæg af parkerings-arealer på Bornholm Retningslinjer for anlæg af parkerings-arealer på Bornholm Vedtaget af kommunalbestyrelsen Den 19. februar 2009 Revideret 2011 jf. Kommuneplan 2009 Titel: Journalnummer: 05.09.06-0001 Tekst og fotos: Produktion:

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 08-024 BOLIGOMRÅDE, VANGGÅRDEN, NØRRE TRANDERS FEGGESUNDVEJ, AGGERSUNDVEJ, SEBBERSUNDVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.

LOKALPLAN 08-024 BOLIGOMRÅDE, VANGGÅRDEN, NØRRE TRANDERS FEGGESUNDVEJ, AGGERSUNDVEJ, SEBBERSUNDVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. LOKALPLAN 08-024 BOLIGOMRÅDE, VANGGÅRDEN, NØRRE TRANDERS FEGGESUNDVEJ, AGGERSUNDVEJ, SEBBERSUNDVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------- - ------------- -- - - REDEGØRELSE

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Lokalplan FRE.B.12.01.03 Kommuneplantillæg nr. 09.78 Boliger på Hoffmanns Vej 8, Frederikshavn

Lokalplan FRE.B.12.01.03 Kommuneplantillæg nr. 09.78 Boliger på Hoffmanns Vej 8, Frederikshavn Lokalplan FRE.B.12.01.03 Kommuneplantillæg nr. 09.78 Boliger på Hoffmanns Vej 8, Frederikshavn Gl. Skolevej Sæbybanestien Åhaven Hoffmanns Vej Skovalleen Peter Suhrs Vej Februar 2015 DDO, Copyright COWI

Læs mere

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 225 FOR ET CENTEROMRÅDE VEST FOR VIBORG STORCENTER V/HOLSTEBROVEJ

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 225 FOR ET CENTEROMRÅDE VEST FOR VIBORG STORCENTER V/HOLSTEBROVEJ VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 225 FOR ET CENTEROMRÅDE VEST FOR VIBORG STORCENTER V/HOLSTEBROVEJ Vedtaget af Byrådet den 7. 12. 2005 Delvis ophævet ved lokalplan nr. Bemærkninger: Blanke sider er ikke indscannet

Læs mere

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING INDLEDNING Gl. Amtsvej er et ældre, blandet område, som med sine mange forskelligartede huse, fremstår som en karakterfyldt villavej. Indenfor området ligger to ubebyggede grunde, matr. nre. 1 dg og 1dh,

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

Tillæg nr. 7. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til rekreative formål ved Holmsland Klitvej, Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til rekreative formål ved Holmsland Klitvej, Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7 Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til rekreative formål ved Holmsland Klitvej, Søndervig Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 1. april 2014 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro.

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro. Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om anvendelse, udstykning, vej-

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene.

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene. Bilag 2 I det følgende er vist en lang række eksempler på gode og dårlige facader, skilte, byinventar med mere. Alle eksemplerne på siderne 2-3 2-12 stammer fra Nørregade, mens de efterfølgende stammer

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27 OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 i OTTERUP BY PRIS 50 KR. INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG TIL LOKALPLAN SIDE 2 BILAG A Kort beskrivelse

Læs mere

Kolding bymidte. Tillæg til Kommuneplan. Tillæg 71 til Kommuneplan 2001-2009

Kolding bymidte. Tillæg til Kommuneplan. Tillæg 71 til Kommuneplan 2001-2009 Tillæg 71 til Kommuneplan 2001-2009 Tillæg til Kommuneplan Kommuneplanen fastlægger mål for udviklingen i Kolding Kommune, og består af 2 dele: Hovedstruktur, der beskriver de overordnede mål og indsatsområder

Læs mere

L OKALPLAN ET BOLIG -, CENTER - OG VÆRKSTEDSOMRADE. for VED NYRAD BYCENTER. (Lokalplan nr. B-102.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984

L OKALPLAN ET BOLIG -, CENTER - OG VÆRKSTEDSOMRADE. for VED NYRAD BYCENTER. (Lokalplan nr. B-102.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984 L OKALPLAN for ET BOLIG -, CENTER - OG VÆRKSTEDSOMRADE VED NYRAD BYCENTER (Lokalplan nr. B-102.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984 DELVIST AFLYST Pris 20.00 kr. AFLYSNING Lokalplan nr. B - 102.2,

Læs mere

Skilte- og facadevejledning

Skilte- og facadevejledning - Aalborg Kommune Side 1 af 1 Presse Web-TV Min Side Sitemap Blanketter Selvbetjening English politik manualer Forside Om kommunen Skiltning skal medvirke til at understøtte de arkitektoniske kvaliteter

Læs mere

Tillæg nr. 50. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ortofoto Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 50. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ortofoto Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 50 Til Kommuneplan 2009-2021, område til offentligt formål, bl. bolig- og erhvervsformål ved Nørredige, Ringkøbing Ortofoto 19. februar 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 2-19 TAGBOLIGER VED NYLANDSVEJ INDHOLD side Redegørelsen... 3 Forhold til anden planlægning 5 Retsvirkninger... 8 Lokalplanen... 11 Lokalplan

Læs mere

Notat vedrørende ansøgning om mulighed for udstykning af Tingstedet 58-69

Notat vedrørende ansøgning om mulighed for udstykning af Tingstedet 58-69 Notat vedrørende ansøgning om mulighed for udstykning af Tingstedet 58-69 Dette notat er udarbejdet for at belyse en ansøgning vedrørende udstykning af Forsvarets eksisterende boliger på adressen Tingstedet

Læs mere

Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte

Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte Indhold Indledning 3 Facader 4 Tage, kviste og skorstene 6 Vinduer, døre og porte 8 Baldakiner og markiser 9 Skilte 10 Belysning 12 Antenner 13 Facaderådet

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 5.13 1 Lokalplanens formål... 2 Lokalplanens område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Vej- og stiforhold... 5 Parkeringsforhold...

Læs mere

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Greve Kommune Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Lokalplan nr. 12.43 er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015. Indholdsfortegnelse Redegørelse Side 1 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ ULLERSVEJ NYVANGSVEJ VIDARSVEJ FRIGGSVEJ ENERGIVEJ Lokalplan 328 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på 42 nye boliger kan opføres på arealet

Læs mere

Tillæg nr. 42. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, områder til erhvervsformål og offentligt formål ved Enghavevej,

Tillæg nr. 42. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, områder til erhvervsformål og offentligt formål ved Enghavevej, Tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, områder til erhvervsformål og offentligt formål ved Enghavevej, Ringkøbing Ringkøbing- 21. april 2015 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev TILLÆG nr. 1 om mulighed for solcelleanlæg til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-29 Område til boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Indledning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN nr. ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR

LOKALPLAN nr. ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR LOKALPLAN nr. FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR SYGEHUSVEJEN, ÆRØSKØBING ÆRØSKØBING KOMMUNE Indledning: Ærøskøbing kommune Lokalplan nr. 9-13 A for et boligområde syd for Sygehusvejen, Ærøskøbing (matr. nr. 69

Læs mere

Tillæg nr 34 Centerområde ved Jørgen Fibigersgade, Hirtshals

Tillæg nr 34 Centerområde ved Jørgen Fibigersgade, Hirtshals Tillæg nr 34 Centerområde ved Jørgen Fibigersgade, Hirtshals Vedtaget Status Vedtaget KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 34 Centerområde ved Jørgen Fibigersgade, Hirtshals plannr Tillæg nr 34 Dato for

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLANENS FORMÅL LOKALPLANENS INDHOLD. i dag. at ny bebyggelse far en placering/ i det eksisterende købstadsmiljø bevares.

LOKALPLANENS FORMÅL LOKALPLANENS INDHOLD. i dag. at ny bebyggelse far en placering/ i det eksisterende købstadsmiljø bevares. LOKALPLANENS FORMÅL Det er byrådets hensigt at sikre det eksisterende købstadsmiljø i det centrale byområde samtidig med/ at områdets funktion som kommunens hovedcenter og egnens oplandscenter fastholdes.

Læs mere

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2011 REDEGØRELSE BAGGRUND Jf. Guldborgsund Kommunes klimaplan

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

Tillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 71 til Rammeområde 61.E1 og 61.E3 område udlagt til erhverv Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en

Læs mere

Indhoidsfortegnelse: Redegørelse. Lokalpianens bestemmelser. side

Indhoidsfortegnelse: Redegørelse. Lokalpianens bestemmelser. side Indhoidsfortegnelse: Redegørelse Lokaiplanens baggrund 2 Beskrivelse af lokaiplanen 2 Lokalpianens forhold til anden planlægning 3 Lokalpianens retsvirkninger 4 side Lokalpianens bestemmelser 1 Lokalpianens

Læs mere

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 GRENAA KOMMUNE LOKALPLANNR. 147 Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 ,~- V, ( A 83 ) GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 / 57? GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 51 Lokalplan nr. 51 for et område til centerformål. Lokalplanen er udarbejdet i februar 1984.

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Forslag til tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde SE1 Erhvervsområde ved Godsbanevej i Herning 2. Tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillægget til Herning Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.27_345. Tølløse Avlsgård

LOKALPLAN NR. 1.27_345. Tølløse Avlsgård LOKALPLAN NR. 1.27_345 Tølløse Avlsgård Ændring af lokalplan nummer. I forbindelse med Kommunesammenlægningen i 2007 har denne lokalplan sammenfaldende lokalplannummer med andre lokalplaner indenfor Holbæk

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09.74 Boligområde ved Tuenvej

Kommuneplantillæg nr. 09.74 Boligområde ved Tuenvej Kommuneplantillæg nr. 09.74 Boligområde ved Tuenvej Juni 2015 Kolofon Udarbejdet af Center for Teknik og Miljø, Frederikshavn Kommune i samarbejde med Nellemann & Bjørnkjær / LE34. Juni 2015. 2 Kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan 04.78 Januar 2016. For en butik og boliger i Nørregade i Frederiksværk. Natur og Udvikling

Lokalplan 04.78 Januar 2016. For en butik og boliger i Nørregade i Frederiksværk. Natur og Udvikling Januar 2016 For en butik og boliger i Nørregade i Frederiksværk Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

Indstilling. Tilladelse til at indrette møbelbutik i erhvervsejendom på Ådalsvej 27, 8240 Risskov. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Tilladelse til at indrette møbelbutik i erhvervsejendom på Ådalsvej 27, 8240 Risskov. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. december 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Tilladelse til at indrette møbelbutik i erhvervsejendom på Ådalsvej

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-17 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-17 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-17 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 2. SEPTEMBER 2015 KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE: Ændring af: - Rammeområde 50.C.02 - Centerområde på Siimtoften, -

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

LOKAL PLAN 06-008 OKTOBER 1988

LOKAL PLAN 06-008 OKTOBER 1988 LOKAL PLAN 06-008 OKTOBER 1988 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nuværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af ønsket om at kunne udnytte området ved det tidligere bryggeri - Urban

Læs mere