.. "h.. I.. I, * /11.1,,,./11_ "If ",,", JjIt'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ".. "h.. I.. I, * /11.1,,,./11_ "If ",,", JjIt'

Transkript

1 Hr ~lnllntlll1 m 1'... \ \ t /'l\! ~ l. A li M 1llll\lU ~ rdd'' ' l i/\.. "h.... * /11.1./11_ "f "" Jjt'</~/"'Myilt. h"~ J tlt 'l \1 11 '\1'1 \.. l' l " ) ' 1 " 1\1\1<1 rhu~" ' 1 f e t! " "orr.t " " "" e r lukk.t 1'''10 tllllj11f A.nJ.t~1 fln.. A lllhll' 1.r~1t r" Miuut1o d. "nl'tlir Ul..r1 tf.. n ~.l. 1-00tllhf 1l1l1f1i U'"" /1'1 ltg--rld.1urgt'lf1l' Potog'mr. \"~ 1/o"i" :!' r!th>n 1'111:1.. Til F OVl'rordc nll i~c POrll llslllllninga. \ lrll~vt\rlfll( tr. 1 l"tlll l ~tl U Kflkltt lur Unllltt '"rl" ~11 r. n. ~"lln.. hlll 111 1" h"" ~~ Uh\PtlM Pollt'.. tlo " a " T h l ed 'l'lr~1111 ~" ' "~Llltl"h" l 1H 1(1 ~ 1 PoU_t.llon." P.r"U'ay lr.'hl ll ~n :-;~11~l1h" \1141 :H lu 1)~1 ' "k" p.. ""'11"' rld _rll m )" t ~luln ~ l llly" 1~411"11"1~. "rlmli\n~ lt'1klhl. n dhjl l ftlrnrlllllilotlli\~ t "K hul(~" ~11"0" l\rlhcl~. l'lllllhnol~t~rl'" 1"hMtul 1('h~lli t lu Y t... S"\' "h~r UH... T H O M N Ul jælp ved Thisted kommunalp. l/ r llln.i' ~ F \'llkllt'hj: W~l'" 1:1 kul M~cJhl/l.dlh'(1'.11!t VH' ~JltlUH"Lt'r j k lhlld hilllm rd U<J l.v'ltu..' ~ \hj lu til lln "h" 1 '."'hdl' H. nvundol till\nllltll' (''" N /O ~ l K.ll11lHH klltllluf\l Købstædernes Brandforsikring. indelige tllllll~ tjntlrryl\uln~ H 11\ $1;.11(\ 2'" ~~)H 11\1(1'1 MM!8 Ungo Kvinder. Mlllltllllt o~ Ol\~llnlt 1lkr ltrdh~ > 2\ "lil dlr.'1 1& J7!lO. Ung. M _ nd. "rlltllllt (')11 l'urøtlll1l 19 l i "l\) Unlh'tvlSllhlw \ht'ldlikul1t1~k!lh ~v l t~ocnw 11jlmnlil~ 'kr11 OYUlH811kl Suntltlt'~W{" ::)11111 '\1( """t'\'' thl\'h'lk\' ll/l uth nllli' Kurt \'111'1 ø. tr. 8kole. Oym n..tlk On. dbg d. n p ~ br. Kl UNODOMSSKO.UNAWNH r H''\ hu SkOl".jlClktU A Fnuj Pd.lt 1 Ank.lllllllot hl ne" 111 d"t li ~"l1tl'tlllwr ' fllllllllt'dl' V.ll~ ti Vnl"1H'ld r ' rrtl~l('d k:"h~tll" lit lt'"!' j V\~t'1 ul 'ti flrpllt'~t'llll!t lor ' KtC l.~ lknllll dc'u 1011 lu ~H" 1'1 1~1r1~1 ti" r "1111'lldl 1111~1 1'(t. L.t~lt' " Jlfllu/t/'l'ktur {)nlllftb; llllfll"nptltløl N S""tf (N/mm/ r Arlrlt/f Mttl"!1m/1m"" M'Httrs/(f.uni Nlrt/A' 5 urersvende ~0/o1\'! n 111~! 11 ' L ti t' Atlh'Jd!<pllllhll (l N"'t' t-hrstense N «- OLE~EN En Bhkkenslagersvend.. ~"/olc ølrlkr

2 Ok ~ H'ø11t'('Ullklt' J ltn """".1 811wl U:!ndvh1tte.lul le SnvJtl. "nl'"d tla ve f(bjllr(!l!ef/ r~y" -- Yedørtagsfrl af - P. Boddum Nielsens Baueri '" Konditori Thisted Teleion ~ Be.lållinger paa Aili... Fo}ka. Thl.ted. Kaaer lodt.gett ar" n.ke VotrnunlA ok h.ske r6(1' ptr.elln ht pu llertf Side mild 'J Ylkhllld. Der bliver!'htr 81wendr luævel Cln KriS.. k.def:1'.lninj( p Cl. 600 Millo UfJUJ.. A.'.ndlZonen kai almllll.jeru og pu Øerne ak.1 der oprellet el flovjelrullilk K on.ulal'p' ælt n! allon. T nsk Barber ned -- H_n blev myrdet aln Forretning rk... e n h a v n. Otr har TorSdag 'Eleua{t.'dag ru ndet " nyt Mord Slt'.t ~ Kebenhavn det den ca. 40 "rige B h: rbcr Børge Petersen blev ramt af Skud da han opholdt sig i sin F orrelning Mozartsvej 17. P etersen var død inden Am bu. lancen nll'c.ede frem. Skud mod Politibetjenten. København. En un ~ ReservepolitibetJent Kaj Jense n Prederiksberg PoUli blev JOur Eilermiddag ved la Tiden beskudi pas Roligbedsvej omireni ved Billowsvej da han paa Cykle var paa 'Vej sin Post. To Mænd kørle Und mod ham bagfra og clen ene affyrede el Skud som gik gennem Kaj Jensens Nakke ol! ud ved Munden 1 en Ambulance blev han ført til Hospitalel. Forveksling af Dødsofre København. Som omlalllandt der Torsdag cl Revolverallenlal Sted en Essensfabnk i Hambros" gade. Det viser sl~ at bero paa en Msforstueise na8r det med deltes at ndehaveren Pabrlkant Kongsmar er død af sine Sur. Derimod er den as-urige Hans Gro8s der blev aurel ved samme Lelllghed. nu afga.el ved Døden. ~-_.. ~.træffe! Skovglde 20 d_rug Kl a.mt Mandag Aflen Kl. 1' ~e.a$tllt led ua lis -- A UUtøt ~J.t ~C'c. ~u J... t) ~ J.< f ar e' -' HF) f'e'~o t d~t ~r.l~ Cer ". 1: ha.t All. r.."..... e... rlae li: _t "... d bt t.. r -"... ;; Sønderborg. Urdet kr'ltge mpu.. O. ;r f)otr ver YV[ln~er Nat tk'p!o1ertde t!'retf ~tt en alle. PlyvtlTlU'.:ine i Luflen K(>mmu~. over ø"let Holme PO Al.. M~- t Beh.g Skindelene.prtodtu ove el 'ort fr..flj1t p 'i Omralde. AUe de ombordvæ1ende "emllleluf. Ansegf> "iu Plyvere er formenilg dræbt. ul tve n?al Der blev liere Sleder Sende a.u ~.. ltrt Jylland nedkulel BlandbOmbtr \to:tl lri ::~'o."" og ved V6Jens nedbrændte o v~1~nee 'T Landejendomme. ligeiom.øer j 'T..!.:;TE.O SJ.:o\lb~ Syd lor Hadeulev opstod ~_:... nogle mindre Brande. Villas i Luften -- Hu.as tenten blev jaget bort ~ fore niøgel ho:der.:u. On\~;lR Jtr: K 20 o pu le!g.;:nde 3. D. diedel styrtet =---~ Odense. Ved l) fiden i Mor 4. ges hertes el me~e' krallig' Brat{ 5. over hele Odense. Eksplosiooen l havde fundet Sted i Pabrihr:1.."mlif1('en Konsul Hauslrups Villa.Sk:"v-lh~ Of ":.. ~!ykken". Skovgyden 36. Villaen ~illhus \. er Odenses slelsle og indeholder Tungt:". SO Værelser. Den midterste Tre-.. er fuldstændig sam m~n. og del koslbs!e ndbo er ødelagt. Villaens højre Plej er Tø" ligeledes slærkt medtaget 'g Tagel delvist revel af og: den venstre Pløj h6r sjuet en Revne og taget anden Skade Ved Eksplosionen kom inl!t'n Mennesker ii Skade. liu~assi ' stenten var den eneste der op at boldt sil i Vi.llaen. Hun va' ved Tiden blevet vækket al D revolver bevæbnede Mænd der havde sagt at hun skulde SU o p straks. da Vill aen skulde sprær;- ges i Luf1en. Hun fik Paa!æg Kr om ikke al sæue sig i Forbin delse med nogen fer en halv afholder Time eller Detonationen. Vllaen var ikkt" beboet da Konsul Haug- sled sirup for Tiden opholder SR bar andet Steds. ThigteJ MORGENBRØD udbrlnget overalt 1

3 .... n h lo' l Dd vec Air"" 1\1. lol.w 1>1: ~u'1 til 1<1. rljo nhtllrnø Knutlr "11'rdMel~V(('r' <f... \too " erel! lothllje 5Jl Kr. p R Grlll1 iltert'! '11wrkl.ukk"~ To Gange Flyvervarsling. Uro"!!' Nal i Thisled. Thlsledboernc hlr Ubrllgl en urolig Nal del der o <.lange var Plyvcrvarsllng Sirenerne 'ød førsle Ollng da Klokken var en Snes Mlnuller over Midnat o~ del varede ornireni 2 ' / Time før der blæsles ar. Sall krøb mlln ved a Tldell Seng for gen Kl. Cl. 4 paany at bllve vækkel ved den ldevarslende Tuden. Denne Gang varede PJyvervarslingeo tre Vcst t q;:nrd skulde 81ql:C ind 68a hurli vcdtoj;tcs ø\ li: med dn de.r lor al der 81t Kvarlals Skal ndtjcningllnll - Nl!C r Turl.lforonll Turløtforcolnl affyøl TurfølrOl øllmlllll/:c1 der l(øbcnlhlvn d VelR'orcubed Alles O~ F. U. M.s P Kvarter en fodboldd' Der hørles kke noget videre al sidslnævn' Flyvemaskinerne som lorment læglen blev lig den første Gang havde Ret-! K1itmøller lnd nlng mod tyske Omraader mens de anden Gang var pea HJemveJen. Der blev kke skudt og der "ynes overhovedet ikke al være skel noget 110m helst al krlgømæsslge Bee1venheder her paa Bgnen. Del vllr Thisteds Plyvervarsling Nr. 24 og 25. Vi havde den 7. Oktober Pjor den længste Luftalarm der varede 2 1 /. Tme en!tlje Smule længere end Nøl. Leverandør iii Nykøbings Borte Dørs. Brugslorenlngskommls Harry Jensen der har leveret 125 Smør. mærker den sorle BØfS t Nykøbing Mors t'r ved Skive Kriminalret døml 40 Da«es Pængsel dø der var Tale 0111 Hæleri del Mærkerne vor 8tl881el paa el Mejeri. Skatteinddrivningen i Snedsted skær es... Don glade.var.bro Gerda Chrlsl oplarer Sundt udodellf!:e Gpel for Medlcllllne øelølmbet T sel Veni Huhl Ocr jzlvell to og 1930 lor pan Landet 1(0 F ore ngon. Moru:en {j. B Chr. Chrl81ensl hentet øeneøl J Kloakpa let drej E nd.1l En Kreds havde i Alle par Ydhy K Klonkering.p Tid siden Tvolm. SOl Larsen vaf ti Blgerme81 SOj:(cn id el

4 .:~n~ hyl/kli!::1 tilred 11 1 ~nt bln' ra'set SJ~fhusel ns~ d.'1 i!l ~ mputelf el Par ll' 4. Finlo1fr pu hejre Fdbl' Jelskoro. med f"hlndel~toln ~ t1. "ihe. meddeler i sin \l unedsovet!rmmelil! stor Eltu en derimod næs'en Ol< den Pli' dtr bt ndene er det sidste il.! gnel op l'den t noget \'Beitntligt 10r til Folge kln det i Jylland ~nden 48-48'1 Kr. korn oj;! Prisen paa gdilo1 noj!ellignelld~. fodentoler "g Lu r nelie n inteltilbudt. o.tye.enel " al November er Land PO'lkoDl~ret Hurup derlen dier AnlGji'.1 Alder kedl!!:el keri i Umljordtn. diskeriel 1...lmliorgk mertge Piskere orden rl deres tid \ og del har nu EJendommellghtd ordjyulnds Soo. besl.nden er blevet e ok slolft B.. Tilflugtsrum i Klitmøller. Der skal byk~es lre Bunkers til 200 PerSoner. BørnelammelS\ -- 5tødig m ange Tllf.t 0. Of! V. Vndet Sognrrlad hlr P08 Sj_nand.hold t Møde København U'rlj _ n8 civile LuUværn 8n 1lodede Kommunen om ar udu- Hllel Dig lorekommer bejde Pl ~ner ttl OllfnllilZt Beskyt 8ornelammelStSti1fælde l ~ kseslum t Klitllloller Det ved slælllnd og i Øjeblikket hen Oj!es al hde udllhejde sudlnn~ 31 B"l1ntlamme1sespll1~nler 0R Jplore lire Bl'skyUelaeslUm t PlMeriksborg Amts Epldem KlilmRller til ialt 20i Personel. hus i 8sbenderup. TOlsdag Der ksn lr~s 90 pc. Tilkud. krællede Sy~domll1en et. l1yl _ Det \'edolze9 forhøje lil det den 3tlaarlRe ngemer M kudet til folelingen lil Under Pogh Hnsell Hesinger SOl ~lett~lae al dt pu Hav.! loruly~- bleven indlagt l Lerda!!:s kede Fiskeres Ellerladle ra 200 tl l~d Oeden. 300 Kr. - Torsdag ble der paa Bleg - Tht9led- fjerrtlslev Jernbaue hospiiilet ndlagt l:; Pal' hk Tilladel'e til at nllwde dllte derll fem med Llmmel'~f. ~ Aars Overskud til fornyelle.1 dcl ndtral 100edslild. Den t rullende Maleriel.. eo Dreng (cr " lørl het - SOlll1ellld~ 1 ha\-de 1.1 tel ' at Horsens lor al blive lgl erindre mod SBmmenlægml1g da mshospit.le:ta kunstige L Chr. Boll~ hv Ejctldom med Jens frost Llr~en! Ejtndom i Klitmøller "... _ Del \'edlof!u Bt besttlle Pje. cen. Forebygl!elac mod smilom' nle S)l/dOlllme" hl 0111'. HUliSlande i Khlmø ltr. _ Det v edlolle~ øl lade Sne ku'nh1r~n luref!" lom ldli!!!'.re vcd LønRlbejJe til en lorel obir ::-'um 8000 Kr. og dclelttr ved Phl/lll bejdc. Ekstrafine AS r. 20 Øre pr. 'l. kil:. M. MOURTZE O.l. ctg Fttllltformnlnllln Teton 155.

5 plht 2064 var for blu 1 r t\h blu"". Levneds_ fiskerne er f:11t(lc for den Udvik ng. som hllr medlørl 81 de nu en Ansøg_ Jener goje Penge. ved Ydby lod fore- Hvi. Ev."uerlng.tlluld. blive r nødvendig. Det E~lkuerl1t8rJhlnc" for Thsled er - Eks goqknldr øf LuflværnHmyndlghederne lil Bør- Ol! de forskellige Vlrksomhe ler der..... m; de. '... d- _ hvis EvakuerlnJ: skulde blive paa-. olllkede krævet _ skal forlerene Arbejdet har over -Evak uering Sel1d Bu 1 Ul O~ - vi hllr lamle Materialer. rype z '11_4_&-8... Reenberg og H Y es t e d ~..~ o~ ~". P.lltotftl t.. \(bm. il"" ~~~ ~S~k~O:'~':'d:e~4 ~-:. ;- -:~ a æn l 4.o.ara B.al.aH"> Klt.l<>t o... velegnet fasel U n de rr elnjnl~ herom. Gaor ud- Redaktø.en og Portneren menes at være -:'111. idel send'c' fl alle Husstande en korl Vej- -...::~ bor{ _ lednng vedrørende Porholdene under bleven dræbt d er en Sdr. om p" Den- Lejeforhøjelse. Relfen nedsalte Lejen 75 K. til 55 K. p'. Maaoed. f. Nykøbll1g Kommunes Boligudvalg blev for en Tid siden opmærksom paa n Huseler Mal Planen gaard Nørrebro havde udlelel en 3 Vær. Lejlighed ii en Pris af 75 Kr. pr. Maaned skønt det mere end den 'ør var lejet ud iii og mere end der betaltes for ijsvarende Lejligheder. Da Husejeren kke vilde bøje for en Kendelse af Bottgud- anlagde Kommunen Sag Tal/: }'al per- ham. Møjgaard blev dømt al ne ds æe Huslejen lige fra Lejemaalels lndgaaelse iii 55 Kr. pr. Maaned og han skal belale Omkosl'inger med 75 Kr. Afien: K. 1830: Stlfteløesfest.frem- Holel.Aarbo~". K. 20: Palælealrel:.H110atten. S!tUe8plJ med Ekmao O"" Slgone Hd880. Søndafl: KJ 10 og TlJge {. 16 ~Mcnlllf; Nr. sa" med Thor K. 20: Royalteatret:.Tag til Rønne. by Kro 'Jansit Lystspil med BOdl1l<1er og b Sc:hønbp.rg. SendfJg Kl og K o d i n g. Ldt fer Klo 2 i Nat eksploderede en Bombe i Trykkeribygningen iii.. Kolding Folkeblad" Jernbanegade 35. Ved Bksplosionen opstod en voldsom Brond og hele Trykkeriet er fuldstændig ødelagt OgS88 Porbygnlngen bvor Bladet har Redakllonslokaler og hvor der var iodrettet enkelte Lejligheder led Skade og en Mængde Ruder i Nærheden knu stes. Redaktør N_ B. Therkilsen og Portner Geihlger der begge bor i Bladets Bygning og som VBr oppe paa Grund af Plyvervørsel. hørte lidi før Klo 2 en Rude klirre og gik ned for at se eller men i del Slmme skete eksplosionen og de savnes begge. Redaktør Therkilsens 17 aarlge Daller der stod paa Treppeopgangen blev haard! surel medens Portner Oellagers Hustru slap med lellere Kvæstelser. Redaktør Therklsen er Pormand for Poren ngen af Vensireblade Danmark. Vejle-Trykkeri bombet Hele Trykkerlhallen styrt_d.ammen Vej' c. Ved ca. 2- Tiden 10frig t Nat skete der en Bombeeksploaio n i Schweilzers Boglrykkeri hvor bl. a. Vejle Amts Avis tryk\t\ Trykkerihallen styrtede sammtn og Maskinerne blev helt eller del. vis ødelagt. Skaden i Sætteriet er mindre omlattende saaledes tr de tre Sættemukiner næsten uskadt. Maskinen som trykker det nævnle Blad er agub aaa godt som uslu.dl. Vejle Amti Avis-' Redaktio". OR Ekapeditionslokaler skete en Del Ravage. En ældre Dame fru Jensine Sørensen boede i Tagetlgen over Redaktionslokalerne. Den Del al hendes Lejlighed hvori Soveværelset belandt sig styrtede ned me. flu Sørensen blevceddet uden at have taget Skade. - _._ ~- -1" En Reoræsentant ra Pahri

6 ' \ ti " h' ""'i<l1l111o; 'l'r'1 1 'r lorhohlll"'".. a~k til Fod!lelsda~{'l rmur UU\ l\'r burt ra Cl Smule GiJ;l Atter en urolig Nat. To Gauge Flyvervarsel i Thisted. Thi.l. [ ha\fk l.\at fnr "11 (jnll~ "f 1.'11'1 '1'111 Fhll'\'/" ::. ~"{':'\' dl ri &\ ' :\al 11"1\ '''r'''l' \tarm hlt-\ ej"-t hun pf. b...\icllllll lh'\t.~ Kl l:n (lir dl'! hil'\' (' 'rolllllwli:.c lunk \ d"r '-a nll tl K :21!1 }(111 tl'ndl hll'and." 'fimt' 1'[1"1" hlu' 11-" f!l'! \lann f O! '11 UanJ.t ot:: d.rulp (Jall/{ \"ur('!!" h'n rul <1.Ba til ; '\ \' r mit gmt! ff' Tim!'l h'' var.\hum lt'l \111' 1'11 s ln'll/: Xnl for C\'lJhf'_ f; J.. ) li l'!!-if'... JJHtlflska hot rr1 (l 1l i k k f' cl "..:1 o lud t' 'ar :\lorll'j"o'(1nll1l1 hflj Wl{gr GUllgn illllt'n fnl' ill. 'rjl'h's!p/:'l'h' hun Rlntlk" fllll 8\'lgti'df' du ~hr'p' H' \ lll"slt'dp\ln l'lll for andi'll Gnu)! J\lflH ' 'n/olll~'hli.tdu\d(' P har jo for ) lig f<lapl Hhkml'pl' al Glyilhr- "kyllpl!o;rjls O'UtU i:;nl 0!l 1\11.1 hohl rs hujr.<;" (fr llumhp'l'!lt. O:' f' dl bell af Lufh"!'rnf11 lll'urltl'llp "'ihl{hpd"n Hud Xaltl"ns Alannmngf'r fd Ut~P 'P 'P -il\ llllhj.!l' ~1:tllC"ll'' R"su ltall'l af don "'" ns'jllktifln \11 fjlfh'rls~hlll'l1d(l LuChwl'll'ls O"gfl lpl' T/l;;f'l1 htllj(l'l'f'r som l" sknl. l.\nd tin )g~1\1l lilhl.!l'lf' hnt' nst Sl.! ni \wn' 'rllfu'ldl'l '(' dp 1..r f1\ ('nde Jvf' :;f'r. livr hilr \'11''''1 iltholilt n" n.. \]alim'r 1 \lt \"(r \1' 2i og 28 for Th islt'il Dys Omraadl'. Vang-TvorufJ Sooncraat:l hol rlltll'.\rll..; ]..\0. i Thisl{'t1 \ml fik hl \t~t't pi Til.skLld pnl. ifl 1\1 ]\oj(lthy!u"'ljllltl.-;{orl'lll1g 1 1(" pr. "nt!t"'vlsninj:"tlllw til!ohkn!" ""H 111:i ~n 1\1 til O"hold... mlgif!tl" "yd~k TJkllfflflU. k 1""hlul i\l'll~" " -..~ ~ ).. Lan p". W r. \!t'll K'Nn l\'l'rn.antl dtn d.. ~. lu ht ~. dl \'" h D'l t ~ R!'lel' Brzrl' 2: H SiP". \ l "'111 1<1"" VjOl A< ::;1 Halll1 - - n!-\ \'1' ohlw mm('1 J nl.!(1l! Ko ('\ Hu J li.a l'. ( ~a<l Y']r HlS. K t o sk Sn

7 r ti vamle tdil'rjpli" " get r. y"s " ""uk.. ha" T". L " plat! 'ør n ".(T ihn løb!... ~ (ra en ro ta~1" At'". lany Forsjnkel~e Thyhanen. i [.. ;( ar r ~ TimM' t. 'Pa;!. T..ban fj f. 'f)rz<mlr~ h'~ T ial ylby 'r{ rj t "f tør. l ;!L rj vd! : bag' i H P. m ii. "pr blev for" l ;j(.' rhh H '4 ll.' dhim''f. V." /!-T Tr n~ n ~nrjp!<j W For. tn pr ro.~nk.f" T~ ~t.le rra :'5tTlj' r. om lhl Tæ :HN-. J.Yho;:t KJ H)J;Jh!~ ftlth f;-a ri Tim~ F \1 rir' n tt)~ H" tra T -"mnetn- th ~tt 1 mfm J>rsag 'in'll' 1. kil d.'1. tii<:..;! f.! g9~ Trft'1l ~ 0 h '.1. l!r t rje g'. 3:nd f'rfl"hin'l ~ forlæn.. 3'f 'mlt f:-a S rtwi..id" ro ~ ort k);.' d n G bakk"... " fttal Byg ~7 t hkg. l Halm. Si~tebrød9prisen. l f'bthinrl"1 m! ri n l';$slo- Jnl"'l"f' l'mmr.j fir flt f' "lrn:;r ill :";f~tf'mf'l har Hanrlf' m rll rlr t h t (jl Mnk;um:fJlri f'r de 'nt hh'hn

8 130 Heste solgt ved H k esteop øbet i Thisted Først hen. Pan Efter 'dd l Gaar slutte ml agen Thisted D t ~e esteopkøbet i. e vste sig at d. var tilført ca er la t Heste hvoraf S 30 blev solgt. Hestehandler Chr. med Chrstensen solgte 42 Krogh 37 Krabbe Ydby 21: Svendsen FJen'itslev 8 Th d P " eool' etersen 7 og Birk NOl'S 3 " rnee?s enkelte solgtes af private. rjserne var stadigvæk nedadaaende og laa fra r. Den store Tilførsel Og de store {øb voldte imidlertid Vanskeliged m. H. til Forsendelsen idet n kun havde fem Jernbanegne til Raadighed og disse iknær kunne rumme de 130!-e. En Del af Hestene maa derr vente i Eksportstaldene til n faar fat i flere Jembanevog- dløs i Baghus paa Plantagevej j Thisted. randvw8enet i Thi8ted blev i middag alarmeret til Plantagehvor der var opbtaaet ld i et hus tilh. Uhrmager \Vorm. Det ndte godt i Tørv oll Kvas"llen lykkedes dog lt ' bllv~ ferre lden inden der vllr anrettet e Skade. To natlige Flyvervarslnger i Thisted. N atten til i Dag blev meget urolig for CivilbeBkyttelseBmand_ skabet i Th:isted - og for den Sags Skyld ogsaa for Byens BefOlkning der i denne Tid vist ikke er sen til at komme i Kælderen naar Sirenerne lyder idet der var hele to Flyvervarslinger deraf den ene temmelig iangva- ng. K. 020 lød Flyvervarslingen og del" afblæstes først Kl Der hørtes af og til Motorstøj men saavidt vides er der intet sket her paa Egnen under Overflyvningen. Ved 3-Tiden lian man vist regne med at alle efterhaanden var kommet i Seng og faldet i Søvn - for snart efter igen at blive vækket. K. 429 blæstes der igen Flyvervarsel og atter maatte hele Apparatet i Gang igen. Denne Gang afblæstes der K Kloa En Umi mødet Møde serede Kloak Proje Ejend den u for T lægss lig d Der 60 p Ba Sage Chr. nens gæld gelse nmg. De valg Sage De mange Tyverier i Nors-Tved opklaret. De sidste 2 Y2 Maanedera Tyverier og ndbrud i Nors Jlinding Vorring Ballerum Kaaatrup oav: er nu blevet opklaret idet der 1 en ulc i Tved Plantage er blevar 47 l ' MO

9 de d- N aj~:~~e~7u~n~g i Slledsted. ~: r k nust en RUde til ag SJ er det' bl eve t sens Forretning i Sne~~~:~. Jesper~ Læreransættelse. ~æl'er Svend Bu ndgaal'd del' har Væl et ansat ved Thisted ' :\.ommu_ neg Skole~æsen shen 1936 er an- - sat SOm T1ffieJæl'er i Skive. Thisted Amtstue. Amtstueassistent Svend Hvitnov Thisted er blevet forflyttet til Hol~ ~tebl'? Amtstue og i hans Stilling 1 Thsted el' ansat Arntstueassi_ stent Svend E. Thornild Ringkø_ bing. Tiltrædelserne gælder ha 1. September ndbrud paa Jegindø Mejeri. Paa Jegindø Mejeri er der Natten til i Gaal' fra Kølerummet stjaalet 63 Pund Smør af Beholdnmgen paa 170 Pund. Nedbøren j Thisted var i sidste Uge 41 mm maalt i Døgnet til forrige Søndag Morgen og 1 mm maalt i Døgnet til Af andag Morgen Hidtil er maalt i September 963 mm mens d -.. -~~ _... u l"'olitiet beder os henstille til strup Ko e Beboere der Tid efter anden vies dag j Sølvt Kol har været udsat for Tyverier og ndbrud om at henvende Sig til Krimihalpolitiet idet vedkom_ mende saa vil faa de stjaalne Ting udleveret. Der el' imidlertid den Hage ved Sagen at Tyven har ødelagt saa at sige alle de stjaalne '!'ing saa deres Værdi er mere end problematisk. Tl'afikvanskeligheder paa Thybanen. Trafikken paa Thybanen har i Formiddags været vanskeliggjort af et Skinnnebrud mellem Lyngs og HVidbjerg. Af den Grund maatte Morgentoget fra Thisted stoppe op og det samme gjaldt de bagefter kommende Tog. Løbet af forholdsvis kort Tid lykkedes det dog at faa Skaden udbedret og inden Middag var Trafikken igen nogenlunde normal. Samlestaldene i Hurup var i Gaal' tilført 107 Kreaturer og Kalve. 2:1 K'p:ltlll'~r no' np fpl'n e sle~ Det' Som neralfo Fjenit været Skifte samt N Godkenj l'et d Direkt var fo~ sion. Ej tik ovej Aar ikl<

10 Tyveding P osv.. der i er ble ;jaalne nalpomintande Ano nsbat Billet saaadioler. le til anden ler og.. lu~"'\..*u..&:n.0ll... n var i Dag tilført 150 Kreaturer. "..== l AFl'E 47 Kalve og 6 Søer. Pnlæ-Theatre svensk Film. Et Ønske! Mon det ikke vilde være paa sin Plads at de respektive Myndigheder sørgede for at Sirenerne i Thisted ved Middagsvarslingen kom til a1>.yde omtrent samtidig. Som det h;ar været de sidste Manneder er der et til 2 Minutters Mellemrum mellem de to Sirene-Systemer og det vil uden Tvivl i givet Tilfælde virke meget uheldigt. ''redobbelt Familiefest i Kollerup. Landmand Laurits Larsen og Hustrup Kollerup Klit fejrer paa Fredag Solvbryllup. Samme Dag ægtevics j Kollerup Kirke SolvbrudepalTets Royal~Theatr neby Kro" dat "Tag til Stadion: 15 BU. Stadion: ket. Mode ved og Pastor

11 11M uhl "'" V liu kllt' '.1111(.pttlt\1 Kll'. " 17 Pil BOMBER i Aarhus Bn fll'lbrlk fuhls lamd1 k atlcla~1 ""uhu. Lldllør Klo li Sandal-' ' Mo'1!en hørlel i den ndu' Hydel! Aarhus he kralllrf Bk~)lo.loul'r ra.uu!vcrøallllbrlkerne -'H den. Kildr 14 tlf'r nyli~ havde værrl Ot"olltand o S6bo'l~e. Der ud brød hj oa der 0R:'iØlt VM brøk' Hraodbomber Pabrlken. Hele Pubrlk('n bley fuldstændig useret af Branden og Eksploslonune. Kreftetatlon Aalborg ødel.gt..aalborg K t ca Si!llldag EHermidJog' skele der t'1l voldsom Bksploslon en Kraftslalon ved Aalborg Havn Der var aobrllgt en Bombe i Bygllio~etls ndre. og ved eksplosonen blev den ødelagl. Bygningen ligget lige vcd Siden af Plllcks Redninj.!skorps Station. Ol:! denoe blev slærkl medlage!. idel der blev sllldet store Huller i BYQ:ningelts Taj.\:. ligesom '11.'e Ruder blev blæst ud og der.1w'~'!ledes 0delægl'lser i Kontoret " og odre Lokaler Kr. Bøden inddrives -- Foreleb'g.r Fagforenln.en. Bgnlng b _gl_gt København. /l'rlvat.) J Københavns Byr~la Rnden fo R~l~afdelil1ll blev der i L.rdagl foretaget Arreatlorretniuf( over lor JOld- og Belonarbejdernel Fglor. ening 110m øl Delt lull' Vold ~iltarel er ikendt en Bod pltø Kr. j Anledning øl Bunllerll' 'rt!jken. OVt'rretnaglører Ohlen erkendte Tide.t... et.t ud... ndlgt Tr... '" nden del kolde OK Ulllae Vejr kommer. Dar er ldh ordantllae TlnJ fa. udm.rkal Tr.malna... 0l Tteremlllnl p en Ollblll" T a... R.d Th... klld._n h.n_ o."... og Por'"." O_J... dr.bl ~ " ". 18 1\ o d i 1111_ Uull'l "1')J'"kl / Jt! r lll K".1111l t"ull. hl hl m' ll Ullld.1."11 "Hl/t\.ln." 1 ~lht" n." Ot'..lltll ii" "ru li. ill"l thi 111"1. 1"1 in.llll' ' SY" hu'" hil 1.ltol en ~"k"' Skl.Hl nlt"t 111"'1 inwrn.1 llrlll 'f 'W hn ()Ullllllt'f h mkllf.: _k. lt U' nt"d Pr" [h~.kil - ' ilvn lnd yed el Vmllut' ul a Ul/fOr lod rl)'kkt'fih H~nin6l't'n ml'n. H:ed/lktorl'l 0R POrhC(~1 "ik dt-ro uver... mlt' ØJebhk dl: ll.aede Døn.l1 hle 1~'fllo.iont l\. S~nt'le )'kkedl'l det.1 1rt'1ldraR<LiRel Red.lttør rhtllltihen. d011 ' Ucl l TryklteritR t dt'r~n dll"ltktol øl de: ned.t)'rll'dtl MUle og D_den lli vært' indlrulld øjtbliltkehr P.ltersøgninllcl al den!orul)'kkrde portner O~jlllf(er lot~lput". Red.ktør Ttwrkilsen blev ca 58 Aa R. 1 L " Tre Revolvermord f~ll''' H.ndelagartner dr_bl K el b e o h V n. Haodelsgarlner_ Poul Kongsl~d Chrlstensen Bnj.! bovel 13 Hedovre som drlv('r POtrelnln~ i StefanS~lde O blev t..ørdag ehermiddftg OPS0R sin Butik af el Par bevæbnede MænlL De affyrede flere Skuj imod ham L 3. o~ tog Plu~ten.! 2- Kon~5tcd Cltrlslensen blev dræbt 3. paa Sll'del.!. 5.. Skudt ned i sin Butik ~alllli K ø b e n h s v n. Revolver bevlrb 11\'or nede Mænd ræogle L"rdag Mld dag nd t Viktualiehandler M. Meyers Forretning paa TO b~n-... leldlsvel Brønshøj Oll affyrede nogle Skud mod ham Han H'Rnede bevidstløs om bar Di!.kt'n. Revolvermændene tog Plugh'll" en Ambulanoe bragtes han H Hospllalel. Det vlsle sig. at høtl havde lel ltre Skud t Under. livet 02 han er nu død. Tysk Politimand skudt i Hadsten A ar h u s. Preda~ ved 22-Tldt" er el Medltm al det tyske P t:tlll1 Waldemar Henaen blevet s"udl ned Pli 0aleq~lde Hadalen. POlk der Pli delle Tldspunkl ~tk paa Olden. hørle pluju!".. Sk bvoleller ~en yake Pohllm'ld.tyrtede OD. Hin V' blnel raml.r.r Skud "Re under H" tet. Dr -

12 Sid. j l' Overordentlige Fora n8taltning~r. \ Mand SKA~PSKYONNG afholdes den 19. og 21. September : ('t Oll. r!l~ d e ' m kr n~ Nors So den 20. September K! i et Qmraade Vest for Vand!!1 ::'J PoJtimesteren i Thllted KøbstllJ m. v. den 19. S!!ptrmber 1944 THOMSEN es!. u vende søges om g a at' cl l' Arbejdspladsen Nørrealle LHRSTENSEN & OLESEN Tel.ron En Blikkenslagersvend 1.~~ -=o-~~~~h~.~n~d~ø~.~t:... Telefon 881 D. A F. YD BY. 1_ Stlfteløeefeat ;oh\dut'g S)lnedsled Plads søges d. d 24 d K Q30 p" yjb. JilmøJler- Kro fælles K~lfl'horJ Td' 111 fra 1. Novbr aoru fll'bcstyrerlndtl c. Redll~ ør B r U n s J[ 8 r li All 'l hvor et Barn kun medl8geø. grati~. ø. ae.tyrel.en.

13 dl' elli Ulsh'v. r l""h(1 ur 'r Joh". e Kll.lrn. 11"11H ut Aud. :2H.O.O r Pr'pr. r<'lule)j Hl flt t. umrcrm. Ø K. V ur.! 1{lreh. ellbnrj(.) {" tplull. - Ōdr. L C. ~ l' 1\ O t un: 1111'1d l 1\/1'11'1 kril) lld;lj'l dul 2.l. c~ h'jrt ~~Jlvbl )'lll1p n øen A"i. a r. ThhlhH Stlclul Ot\ll1oltrnl" wudo ' ~rllnd.t 1111 M ATboldtllU'dlll'(j(clC - lillie) 11111((\ (lulr. V Ul~C'!ndcr J)tl~ dlll Bind tin GHar vllr luvat Oll1lrol1l flndlu l hldotl Arboldat tj;11( SlD Arbejdet hvllljthl loul Eflcfllllddo/ill ()UllrCll lilie VlrlU:lomhador ThhlhllJ 0" TO~1C01"'C!J1 blev nd.tluet pall liliave)l TllybuTlol Flcrrlt"lovlJunllll.' luvrigl vnr ult roj!1l1 Byol. Stor TllslutuloK til "leloloe ~y~eplel' KUl sus begyndlc p.. Thlled Hculskolc cl l{unius H lll o sygepleje under Ll'delse uf Sy~e plejerske Prk. rma Klein fra Rødr Ko _ LæR' K Weslh poa ro(!ipøq~8el oplyser ol tier har meldt HK 921\vlnder U\l~ll Pter 588V('1 8\JU Husmødre j (()r~kclllg Alder o~ del er f'nddlt 11~l'lgl llunke flll t ln hlll bl~v 1l01)llr~ 1111 hiv" Nn'rlletlcl. 110n slo~ Kolbettor. LørduK BflcrllllddoK blev Polckli Ambuhmoa Olllfl1lllfC iii NylOl p hvor en Personbil th0rcldc Snedkeful. Christensen Nors var væltet or. havdt' "loucl cl Por Da Ambu Kolbøllur p VelolJ. lancen nuede derud yør der '111.'1 d K. H. R' B bl ha H midlertid kuli Blll'n.t finde Chaulfør4J11 o~ cvcuellc PS8 Rerer htlvde fjernet sig OR var formentlig uskttdlc. Scnl.ru blev Bllcl h 1."111 et al Krol1vogncn og ri ført pu Værksted. o b lleddomshaudol. Modull-vidbjcrfo{ hllr øolgl "NYR K"tlld- tlullboqc. 38 Tdr. BYRlldl. ii Konrad Jonen Lyng. lor Kr. BC8wlning. Avl Oll Redskaher r mudlalrer. Ovcllaf.lclsc. Oklbr. Handelen er ordne( ved N. Oall1~ mur"o"l. Ydby. f

14 --._-~. T rikil er ~øn tyrer h. Oddcrlhede. Ræhr. Ol( en i Søborg ved fri Andr. Chrf.tcn n Ræhr. all"r er lill Aar. De e~n(:n. En bor i Thisted. En Daller r Breinhifd tauratør Mo d Vognmand 0/1 en med ~id.cn 1 hiisnedsted. c s e n og 7 Thisted. lejre Søfv OllentflKe Beskyttelsesrum i Hurup. Eller at det h.r vist.ill umuligt at fa. bevilget Cement til OpløretAe.f olfentjille Beskyttelsesrum j Hurup har man nu ladet udarbejde Tegninger til Be.kyttelsesrum henholdsvi. med Alstivning helt al Træ eller med mured" Sider med Overdækning al Træ belagt med Jord. D.nen forsvandt og kom gen. En Dyne bfev Lørdags.tiastet fr. en Lejlighed Kongensgade Thisted. ntoft o men den b V.-Øe åre fnnde Bnk"ø ~_ lc ~Q.. var.r enkelle men de pa. Tr T.. K. og havd Kombina spil. De A Hol Sru vandt 9 Thiste hold var Thisle Holstebr Thiste Snedsled Jyd

15 0_'" ~ af Eflero!l8rel 'undet del nød_ le det første i Kraff. sas. e SOm muligt se af BrændæSOnens Bea dog ikke en af Mærket ~ al der straks pr Mærkerne. ~ al de først UUt Omfang ye Tilførsler ndgaar og ducerel flere føjes al man s Sde ior i al sikre al faar Kokeene Tidspunkl ling lil m Koks om e f af al de lørend Leul de større som vides 1 Brændsel. dog at være fil Mærker- at Udbetale O pct. paa Kolonial pas Poderstoffer udbetales Overskudel kun en Gang saftig. -_.~~ ~ - --roreløol~ Chaufføren var beskænket. Lørdags kørte en O T.- Lastbil nd i en Butiksrude hos Købmand Lamberlsen i Vig$ø Da Chaufføren luglede af Spiritus blev Pollliel underrelfel Ved Spiritusprøven flk han Betegnelsen.Lettere paavjrke'- og han blev ind~ sat i Arresten. TogaUen/al ved TodbøJ. Par el Par Da~e siden blev der paa Banelinien ved Todbøl fundet en Del stal e Grene. De blev fjernet nden der kom Tog og Krimi.. nalpoliliet eftersøger nu Gernings" mændene. Dødsfald. Handelsmand Søren A n d e r s e" kaldet Tobiasen Ting8trup! afgik i Søndags ved Døden 75 Aar g. Han var en rask Mand indtil han for en Uges Tid siden ramtes al en Hjerneblødning. Søren Tobiasen stammede fra Slagsrup og han lærie Gartnero"d..e"r~-~~~ bl. il P T n R hp P lf p r Cl i n i t... '".. ral Valge Kommul Kommul SQckho deler a Mandatl synes ~ dallsl a 115. H ventes Derimol net forl og del! gas op partiet og me ra. 25 bidlidi bar Fo Slo lælling dig vi Højr ( 194

16 i THSTED AMTS TDENDE ullkolll th.l ' (;nl\l' P Ul <11 ' af 1'(t'llold 1" Vi 101'11 1" ' Lw.. (\ ' lh llldl.lllldl ) \~ t!p!ll!lil' llndl'( dll ylj..lllj..li-dl\ Hf tl l Nvhlltltq o ~ tipi '1'\!t'urlllllldof \'1 Pifln ll(ld ll 'i!hlrlw i (hht' l'tlll\ 1'\ knrll1t.1t1t'~ d 11\1111 H' llijlllu M\\1 1)1 ~ d 1'>1' ~ ddll~. lltdlldtlil\l' K 1 ~' \Ht\ l A 1' 1\11 ldll 1.1nitt" i:\ \ 111' 1-\1 1 1 ;1'1 1\ 1';1'11..

17 sted Hm --;-tg Oden di :'b. jerg en Statsgym &lllskq/es ijt 4-1. ""p. Ji:lbjerg en er B-Hold andt med mellem idbjerg 9-0. Skarpskydning afholdes den 19. og 21. September 1944 Kl J - Nors So i et Omraade omkring dm 20. SepteJnber K i et Omraade Vest for Vandet S0. POLTMESTEREN 1 THSTED KØBSTAD M. V ' den 19. Septhr T homsen cst. THSTED Ungdomsskole Gratis Undervisning for aarige Mænd og Kvinder i østre Skole 25. Septbr.-sidst i Marts Unge Kvinder: Mandag og Onsdag eller Fredag eller Hnge A-!æ:d: Tirsdag og Torsdag _ nde rvl$ll1n2: _ i Arbej ku dsj{ab kv. Bt sgerning Hjemmets H kan f Ch til i Plad~ gaar1 TJ en (ev let ar

18 H 'erne - ets oocen fralen J ftv~rn L.U HoW'!'(n :!.... " ".. ti!:!"kn. ~ 5~rtm. "nt'$ AV' utl ~ nos:" -"' J...' "UU OiC - "n. 5~!reb -'-" gi. o...rfl:n- r ~ \.r.rt:"z K Stdfl"t- ":- u:". d.: mnte a.! ~. H R nta-r u'q "1 [ afbr)'".:::~. iøltiad af "~n l1e!dul_.. t til l'ould euer nfl.. tuer ~~..:.re hremrun Tia&. 'MD J'llud ~. r P&. ~1 Caht Uh dr Ulf nønt 4tr (on!drtr l\qtr!m!ldott~ tnln fra c!.l- tlll.. fl'\"d lin Til. l" rds.e til 1!'1 kl )yre!u.. hd. f htanuu\ be... dt>r r"~&'.1 '11't" 44eo fra u!.unpe!.rør thio torur (. lu.t de lka. wtllet l C&. kørt dier... en ~tfolllfde ud Rllm_ Del'.. DStriktakOClllblldot>l1 ber.lcr er F""t''''f8hn før Tbl t~ Fontan... o nll ar ~r f rrtan. dtrpu to: hll'olop. n 0' salli;... Lef.... n~ [>to hd. hrnel -~. d7t. Hfl.. r d l4u ut Folk Ol'. h. t f".fd... f. et. t... KOlDal r Dtot LEV EGNE "Oon'lln~ '... h. "1: okl "'ft~ '" ~~ Fn-Tl~ \.tdt-n ti -..N't~f.\ ~TT b Art.ejok l\u ~ ro_ fansk.. Bet lf' "t læ B~ ludfau ~ NC. l!c\m v.: t"~~ Fol'1l R~!t"'... tf! 1:..0. ~.!l' \ r ~ pu ar. n.!s;~ ~ '\ f"l OClt 0aiN' t1"~t!. t:~~ &! Wk~ l' O'i.f Hob1s J "Ast~lr; ~: ~l ~~ ~" k ~t 'rutact ~ &:it.. ~ F'ltt ~. ta- C"'.-st f. _er. ~ '" pi.a B!'- t:i; 1: Dtrl... t1' ~ e.-.. tt. Slrkltn an! n.ct o...".~ at de G'!: fa:-:e d'neke 7 «~ t vaul"fir. DuaJfa t 8. ~ f -~yaet ~ ~~ OTotl'tilLi 'ftp_ pn. "~ f7i. ~L ~ ~rlt1' m_t er p"&l.to.l r da" 7 ri a km * ~ -~tl.ia't Bo" til ti. l'gi! Å_.. """61! ~~ er.~ J "''1ht ~. ~ ~ : lnn :. :.st et opaa h olra4 al" ru t : ta6illd.. ()er tau Bol'h7'1~df't H'ad.&.t... lff 71 Pa... JEtl l_r.. Rttz u c '''... )"t.-t n.. OdtJ... 1iCb p" it..1"1'\ ""l 1'&& E~ o.. fil" Till Lz....."'" H... ln!:tit Hturuum.u Kro. Spjriw;. ~. ' -F &:f't"n...'~ Xo<-j. Ga..""-..rrk. i Xæ:;hoo Dvm i ~n af f 3:' f't" undladt al ring af ;dllmh" ('b dt'll:> ('l A..or t"ndt> net sr K tatihg!w l belit\r"(' l..-nlal1t (:' n d skyldigt' l te3 h r 5l"\ o~ \ kel"1 n. dr-:r l'd Hen :-n h"\ n r. id "'_ll d.. l

19 Overordentlige Foranstaltninger. -<> Skarpskydning afholdes den] 9. og 21. September J 944 R!. 8_1215 i et Orn raade omkring Nors Sø den 20. September K J j et Omraade Vest for Vandet So. POLTMESTEREN THSTED KØBSTAD M. V" d. 19. Septbr Thomsen. cst. det kan ventes hertil de f ørste Dage i kommende Uge. FOR 25 AAR SDEN. -'1'andag Haesing Refs Herreders Sparekasse i Vestervig er aaben hver Onsdag og LørdagEftm. fra Kl. 2 6 Andre Tider efter Aftale. Tel! 110. Hvidbjerg Bank er aaben hver Søg

20 - OROA N "OR DET aocaldemokratlak!!. ARB!JD!.APART ~- Nr. 2tO """l/! 11011:f) JHQO' /(SKAJ Opraab til den Befolkning Pr.U~kllnio'e t 110.' deu hlller~ Sd. Oll POfllrer D'''U1M~ "~d. deler: Mord. Saho'"lle 0ll f orhlydel~el hl" ( "1'1 0: lind '" A' Vl:C Kendell'"Hl1ce 101 der Orr"Ut)t~ Liv D.l1m"'k. Der dln.k~ PolU ønlkede kke f "lld~ h.w p lllod d~"ne."arklltfake UlvlltlJnlj \ltd H_p velydige Op.. h. lorn blev '''''luel pu den rlll~~ ~.. de.1 den politiske Uu(lervcrt!t n luede m~n ~ kun"e 11r~d.lle den Oprefh otdel$c bl 110 Ol{ Orden 11t"el8e" ' d~ fle~l:!nc8'. ~. m.~t Bndvlde." e de e 18"lu~l ~ Sabulall~ 0ll Morll hte... lndel.. lllel ak liv.f dc dan$ke Poll J. All lydede p.. e" Oplllsnlnl( RC81 ~ lande"e o~ l110n ltev Olumark rem mod Bol'ch~... 16erhlKcn. Del ly kkedeø eu forblytlerllk Undervefllen al vinde UD megen nl\lydel'e ler ohenujge L... D d~u med Ruulløt kuude proklamere Oenela'slrffk~ og PonlYflelsf af den ollenltlgc Orden Bn Buælfclaul1R:" hø et Land so m den.t ~orul5e nine kæmper lor sil L... kan ~~e lænlere tillad" en sudan Udvikling D~n' nll1.tlle Hltlo/er i OpreHloldellen al Ro og Orden Besæne5esmaQ:l~n Str lif: de rlor n8duget til en Om. O'18nlscrlng al del dol'lke Politi nd/ denne Omorganisering ~ r 8 udl'. ntl'ereh der der!nr ra Dal: den 19 seplember 1944 K f2 pollllmæulr Undlogelse5111. rand over hel~ Denm~.k. ~1l'le del dan~ke Polll ~.e lles ndtil videre ld al Punklloll Ovcq~aflg9pcrloden :ft rant erer den tyrke B!St!. retscsmag lor Ro Ol! Orden V ønsker 81 yde den ~el o/1 ind sullede Del. Befolknlngeo enhver Beskytlelse mod POlbrydel5er. Dc gennemførle Po rrn9lallnlng~r er udelukkende af politimæssig Art. Der e derfor kke lor udsel nol/el n dl!reb l den sl ot5!to/c or kom munale Por vllltnlrll/ AUe Handlinger som løger Slg le pu allnr slyfle Genlndlørelse f Ro og Orden.... il blive hensynsle;t bekæmpet. 1(0SEN' AVN den 19. S~ pl c mhor t 9 ~ ". Den helere SS og Po U'Her Dlnmtrk PANCKE SS' O... er~ruppef0rer nr Oenerll dc Pollzel Forordning fra den højere SS- og Pnlitifører i Danmark vedr. politimæssig Undtagelsestilstand i Danmark.. Der indløres med elebllkkellg Virkning pollllmæsslg Undtagelses tmand Danmark 2. Det danske Politi og C.B.Organlsatlonerne med Undl ll&else af GB.U. rr opløst lled 0jebllkkellg Virkning 3. ndu! en Omorganlsollon al del danske PolHl har fundet Sted overtlges Opretholdelsell af deo ollencltge Ro og Sikkerhed af den tyske BesættegeBm~gt 4. Ulovlig Vlabenbeglddelsl.' stralles med ejeblkkelr Skydning 5 Handlinger som goar ud pap at lorhlm1re de 111 Oenoprellelse al den o!lanlllge Ro og Orden truine PorholdsregJer straffes slrengt - visse Tilfælde med Deden. 6 De lod'lreb. del er blevet n0dvertdlg al lorelage lor det danske Politi v blive ophævet 5\lB snllrt den normse Slkkerhl'dslllstaod er genopfellet København og Provlosen KØBENHAVN den 19 September Den hejere SS og polilflører i Danmark Forordning vedr Automobilk.rsel i Danmark. Pr. og med Dag træder felgende Anordning vedr. AutomobllkerSl1 i Dnmark Kraft :. Pit. Dag KJ. 16 er enhver POlln for Aulomobllkersel Landkommunerne forbudt 2 Undtlgel rn Porbudel er de sædvanlige Mlelkrl/ansporter og Lægevogoe dsse do:! kun lorsllavldl de benylles direkte til Udnyllelse al Lægelilernlng Bml LUlvogne Bom kerer med militært Po/maal for 0je. Ol! for Organlsollou To'. t J begge Tilfælde med lornedne KørcHlladel5er. S. Aulomobilkerøel t BYl!r og Landsbyer nden lor Bygrænsen om falles kke af delle Forbud. 4. Prl dl n 21 ds KJ. 15 er AulomobilkelSl'l pall Landet tilladt lor mo ~ Sklndkaab~r Elegante zobelfarvede Spejl KaJvekaabøT og smukkø. sorte og zobelfarvede langhaaredø Kalveskilldps" alle smukt forede og. gode faconer. - Priser fra Kr ' Bygninger \'o"hllo:r lom ri llulddfllp ~ /.111( KO.tll'dellp 4~tpjlt.1." ly. S.""lk"on."'l."t.uP'.t.1 drl tyokr P >1. leu"'t''1 An "11 10'1('" lr'"" ~. lu"".ltu ".<~ d l<ok". 'yk. 51uJ"lk"mon"l''''''' 11" dt ly'k"- P.hl"lo nu.rl"'r ~. O" '1:J.lop.1 ~ttl. f'hud v u'cdl.. p ljul."llell.dl. "ul'''''''11 "K :;1/.11"1"'1("1 <lv" " elll"1h"- htntl"~.vl el~~". UJlEJ>l"vN d" ly ~~p t ~Mlb<! ' 1114 <1 U." 1111.e SS "li p..\ltlh"e' j h'lm.k Skal Kloakvand"\ renses - lblllted Byr.ad lller et p(olt.kl.llld~e Pum.tl J KUij.U )!;aut:nu r h.. mcddtll fhl.le(l "yrlld. ' t (Ænln'fi!':l.nlllll!. ". Klto.kvll> del <nu ville lljle mt\\rm en h.... " ' ~e hel M' K. \ter dt rl!mtlt Om'Ht"~'v; ltlt. i!n p-tollltflo. 1 Ao. Ol't mel tm 2tC«'-' F N L A N D "tl "" har un d ers k reve t n.u '75 "Cl. Sla"lloVUO S."o +-r" J""~(l f>f/l..r Vaabenstilstandsbetingelserne er ha.arde " &7000 Kr "il:.:e ~. n bt'''1 ep "" '"." "m'~'. Ah.. ~1 de. y" to ).)e! Vrey _l Bldfy.nd~!. Hlo mlfldtoe n S.(lil1~enjer lin TO llk O'r>de\e.nr.1.o.o>odr 'By. "'0101 OØl.1 ennelrl18lft W.C ~..." M".kv. ~.d1l.> ~ o c. {. '1. ' O'dnln&eo. Oll: tlye~~n SondbeO~ me dj"k' al V h~ 'l ~do "'fl' ~ lmm llli100en "Uer AmtJ_e' enkomsten 'u"<" t'1".nd og hlllde deo 0101 del l1m"'l~ l' 'nd v~ndf. H.o ba...:e Hlke nore SrovjC "Jn1 D. "r "<l""'.v~t. mod t ( el P'(>lei<1 "dltbejo". \ Pml ~"d 3~.1 bl. ~." a~ Kurlrn men Od Ylr o.eppe 10.0"0. P :.O K \lf t Rtnlo.ioUOleit nd Dugt- 0 '1 P~lut11 oo" nld.. l. hdlll n. bllek end S"dlon Ol det \l\de ~!n~ ~t"u"!( tika! h!1ik~ flyve- jnelsm.::o.defle 111.'\ nll(l'i l ldell pl.<l"f;".' to Ul. l 'illo'. tl RuUd l Det... ilde ocp" "' He~."lll!r~~~ 5flll""eltgt me e en.. R a<llgh~d _yd!;k.. Omu.et' o.pl!un e 2.. ~"'øl udlcl~~ lil liu~lul<l lo. 50 Delmed vedtol/.t øel 11. ldf Alf og Label.1 el P<O!Ht uoalbeide. ~"k~ Ar t Finlllnd bt.l"t~ 300 Mil! Dollll~ Kignk 8d~~ell l 'lni.!(. O... tr~"\'nmsh:n tr lur R: /Js'~nd undc k'tvfl O! G ~n e ~1 ZOanov UL: fo finlld at UoJ"nrijl;lul1nistcr E"l" U General Wllden Gene"1 - H nrrch og Geneol S... enckel. ENCKELL Aa'efiskeri i "Markerne" Del.æk'ur nu op til dt lu'... Ud enr lgllmlnlll~ f.m.uker over V9t'k.len lllte tt lte l limijorden Di N~.n l ~. fjord h".r RUle?ele ol Bund- Nye Kort lopma tegnet plll de nye g.rnlp~le snart vil lu lige op Kon som... U blive trykt 0i Sa- ovtt V"dene lig bldl.h Tree' over Bedsted t'de~ ~ot ollenth'! nlgwengelli;t MeD ogs.. de mlnd<e \ 'nd" D~1 ~n)e'lge Kor. "1 hl Sin Til' ~om Ferring St cl!" V~rne me ~ -- kunne købes MBlnkulsDueklo - lem Limfjorden og Bo"bje~g v!l Der skal ud.rbejdes.n By- r~lel for O-Hi Kr pr Stk. der bh\'e iilr.tt eller de.bilnte plan oyar Bedsted Dg luerede flettu der V()(!. T~ Stationsby Fiskere hlvot i deres Fanll"1 bo l disse Dage paabe!!yndes 1011 \ Pd. f."gsl bo Pd. "L hvoral 20 Qpmaallng al Bedsted Stalionsby D R Æ T T [ N Pd nr ilore.. del iv te for al skaffe Byen nye Malrlkuls- L J ' DRlen kort (Bjendol1'\skorl). Disse Kort fri Huel bar der i idiie Uge 5k31 samtidig d ønne Orundlal1 lor Ve.tema-SeJr B_A_kken. itlle Vefel ilor nltetlel. En Del Udarbejllelsen af en Byplan for S0ndllRens TUlneringskamp i j' <utlernt gk i ~~to\ od. nk.e:t: Stationsbyen Vl'stervlg melleol Vtstervig og kommer ndrppe. ~~.r: relr- Ar bejdel ne l Bedsled er til Bdsled i B-Rækkeo blev vundet Uge. Lsf tg D om h de svaret1de 111 dem der for ca. Jt al Vestervg 4 - S. Vestervig line mde l<ul1tu. odeo ell~l'fd:\ en Allr ~den blev paabel1yndl i t lefste Halvlej! en Overgang \lrret ude 1 ~~~~Pdo~.dlprlter Hurup - Q anske vis har Bed- med 2-0 men vell Peu5~n Vir Flngsl pu. ~ re sted endnu kke nllel de 1000 Sllllln~en 2-2 og stuks elter der solgte. lor ::':: ndbyu:ere som Byplanloven Pausen kom Bedsted i Spidstn!ndre hn'd~ lu er den nedre Qrænse lor de Byer 3-2 men det lykkedes Veste'ig Pd 1 ~er. P 1 " 9.. Columbn~ der hllr UR li al vc en y- siqst K.m"p~n score de n.uplon udlærd i ~e m~n muligvs gur '... ndlge 2 Mul der var nok lil --=.. "~ der kun lu ABr ler Stationsbyen S.'jren = har nallet de 1000 nobyggere ol! Sll s k At bejdet laves Dels lor at \lære l.lrulseende med Byplonbeslemmelser ~. m Sallingsundtærgen. 811ull llligev~ 101 ellh Sln're skal noh;hes og dels Ollli \let i 0jl"hllkkc kan Us ~fore Stills tilsk ud til Arbejdet har SORnerandet lnmodet til Landlnspektø rerne SmcoJ S el1 deq~ aahj a: Boe l Thisled o m ~ t ud ht'ullge Kortenl" ).! BPLlnell. Ol;' '\\lvten'nde Kmt o... cr Bed Stot dt Jtnnoncmndt ~ teu 'f itkc ~'ldt' Of' t'r plet \l~ ulli'..:t :.:" n~ sami : r ~ku'li 'f l~!l Ul 1111\\ ". lt"."!!\' Malll uls u1l\e som S~ l1'h 'r tra J de (l JlritHj(>~t' longt smalf' Hrd('.\ ~r.tc som Sl'nC!' er ddll tnan~i' Stykkf'f v~d UdslyU\lnccl O~r V Pntoln 'l'l'f m~d Op ll11b:lngcl nre).:!la ti 5 nuh'n lægnll1gll1 \'ilhlkulsoutuc!lden 1M o!.oo 70 Bjt'ndl\nmU' Df'1 plla~a'ldendc Lo!lsl"i~le vil ~t\u~ lu Mej!l\'ll'ht' om delte P() hold. PO.d'n ftl KnTll'l1' b'!"'!'r Ud ldr(r~d dhf de mt~t mldo:lnl' plncpjl~ 1 bl. a Ui'O 1'jllll~'tnm~ Oeodælls\.i lnslituls P).;spunkter hvll}... 1 ).llv;>r en ~læj;t hllegd Sl~kerh!1d lor 8lendomslOlh old~nr i Pr!1uittden Sil!. "tl allt'..atllle i Slltonsbyen bl!vt' Den dansk lransk! Verdens Etsptrimenlt.lor EAN FELX Sælsomme E1isperitllenler til ennl1l~er og Dyt P..Pr(~'en ~;.f{'\ : JEA.N felx ~r ubt9lrijt 'erdent dy>tlka1e 1:'.:1 '('rimelll'lo~ 0& hlin~ f l..aperimenll!r er ;ltn ~~(' ~li.l.;e Ri 1.'tlN /r Kr. St. 200 O'< 25< + Sk.t. f""tpt~: 8ogb"lr Gbr. ~rl~!e~~ ()g \'~; lno"lno:.tn Kt \9. _ En sælsom Opltvtln og l.nt..ll~ mol'som 11 De "l 111cne Dem ko. j!ehi:\ o er de ".~tuc lofw!.'m~ Ek.øer"" n t!!" rt>e~ P.blik_ 'f. ker ~ Stnlllf. Lidt af d.t. De"''' at _ : \ (J.'h~ M.et QeelR!! b t V!t '1$t lilblj:!t li'! s.r.~ 11.o~1. lee~..:t _1"11' 1Df;". "~ 11th liv..: bto~ de!lilly be~r b/)ru.ed~ \'-a...o. "''' Sklwet Slrratt:... \'a!c~n.... 0""1 Nintt~Stel- 8' BOlllbafd~mi;lft.' lul '''lm~ ~11_ho.1Mt ~. """11'11 ojor... m ke 4e1. h"h"'" )\t41er-l \lw_!. tn 1 "bak".

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11.

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. TKV K-11 Rettelse nr. 3 side 1. Fordeles som Tjenestekøreplan TKV. Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. Gyldig fra 23.01.2011 udsendes følgende nye rettelsesblade: 10-15 Gyldig fra 23.01.2011

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser pj/blvpj Hlu Hlu hø l p uvl ll v fø/u Bå fø u l vhull D ul fl på, u- ll fø, u l l, fø l lup Æ l l fu l vhu y l hl på v f l hjlp uvl hlu Hlu l 8-12 f l D fø f l lv hlu bl v (l yll ø) Hf lv l, b vp, på vpl

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid 2015/16 D U B U L C V FR f FR w h FR hw på N R N O K å y m vp L T F R FRØBJ j p p f f m - fmv hw f u f T - Kuuhu A www.. Tf. 64 71 20 31 Kæ V Cu mm D u v hu v v m f, m u på m hvvp på T. Fmv V Cu f på f.

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver skulle kunne hvad hver hende havde ville lille ikke kommer hvis hvor hjem lidt alle

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Mioe/aal ud lor Hlostbolm.

Mioe/aal ud lor Hlostbolm. e et arks ien. od om var. lor.ber 600 ll.ai.. "IS'._-'... " ~-------~ Mioe/aal ud lor Hlostbolm. En drivende mine blev onldag alten iaglløget i havet nogle sømil ud lor Hanltholm. To minekullere Irl Iklgen

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03 Fredningen vedrører: Fly Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer ti FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01732.05 Afgøreser - Reg'. nr.: 01732.05 Fredningen vedrører: Sigersted Kirke e Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951, 26-02-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013 COMICS BØGER NYHEDSBREV 2013 »Hv v uøg ggtt, å t f p, v hvl f t, gtg!«g Su. Nu ht tplpu g pp Su Mu ttvufft g tg ptfty f ll g vlv. Så lg fty ftøbg... Bt fj ggtt, f å j flgt u fp g øb g huhå v t hl. Su Mu:

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl F v Up f hlpl Hlvåpp 12 v Mål f v j Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v j ål fll l fll v F fhl l vvlå Hlpl S Fællc S Rl 12 K jpl fpll l Sj I 17 h v 18 vh Mål Væh 11 Njyll jpl p

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4. Il. EN KORT. BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE A. J. OLSEN

STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4. Il. EN KORT. BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE A. J. OLSEN STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4 Il. EN KORT BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE AF A. J. OLSEN Jf. J. Olsen,. koleil/spek/ør. Th. S. Falck.. konsul. Joh. Iorallge, drif/sbesryrer.

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste OCCO f! l l OCCO f! l p l fyl ml / / / / / / / / / / / / / / fyl f fyl (p) p l Æ / mx l II ( ) ( ) l Æ l ml () m /m,,,,,,7,,,,,,7 / / y G / /,,,7, /,,, 7,,,,,,,,7,7,,,,,,,,7,7,,,,, 7,,,,,,,,,,,,7,,,,7,,,,,

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. CATALOfi til Marinemaler ALFRED OLSENS Maleriauktion Mandag d. 13. November 1893, Kl. 11, i Kunstudstillingsbygningen paa Charlottenborg. EFTERSYN:

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Spotlight. byens bedste tegnestue

Spotlight. byens bedste tegnestue Sptlt y t ttu FF " "t t t t- TAG PÅ VANDREEVE I NORGE NTYR P t tu tl Dy jø P 28-29 u & ju 2 015 N O ATI T I V IN t få ltl tl f tt pt t! p l t læt Du t T N Ft: Ij tl ll St: D pæ u f T: T c Fæ tt u w 24j

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere