.. "h.. I.. I, * /11.1,,,./11_ "If ",,", JjIt'

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ".. "h.. I.. I, * /11.1,,,./11_ "If ",,", JjIt'

Transkript

1 Hr ~lnllntlll1 m 1'... \ \ t /'l\! ~ l. A li M 1llll\lU ~ rdd'' ' l i/\.. "h.... * /11.1./11_ "f "" Jjt'</~/"'Myilt. h"~ J tlt 'l \1 11 '\1'1 \.. l' l " ) ' 1 " 1\1\1<1 rhu~" ' 1 f e t! " "orr.t " " "" e r lukk.t 1'''10 tllllj11f A.nJ.t~1 fln.. A lllhll' 1.r~1t r" Miuut1o d. "nl'tlir Ul..r1 tf.. n ~.l. 1-00tllhf 1l1l1f1i U'"" /1'1 ltg--rld.1urgt'lf1l' Potog'mr. \"~ 1/o"i" :!' r!th>n 1'111:1.. Til F OVl'rordc nll i~c POrll llslllllninga. \ lrll~vt\rlfll( tr. 1 l"tlll l ~tl U Kflkltt lur Unllltt '"rl" ~11 r. n. ~"lln.. hlll 111 1" h"" ~~ Uh\PtlM Pollt'.. tlo " a " T h l ed 'l'lr~1111 ~" ' "~Llltl"h" l 1H 1(1 ~ 1 PoU_t.llon." P.r"U'ay lr.'hl ll ~n :-;~11~l1h" \1141 :H lu 1)~1 ' "k" p.. ""'11"' rld _rll m )" t ~luln ~ l llly" 1~411"11"1~. "rlmli\n~ lt'1klhl. n dhjl l ftlrnrlllllilotlli\~ t "K hul(~" ~11"0" l\rlhcl~. l'lllllhnol~t~rl'" 1"hMtul 1('h~lli t lu Y t... S"\' "h~r UH... T H O M N Ul jælp ved Thisted kommunalp. l/ r llln.i' ~ F \'llkllt'hj: W~l'" 1:1 kul M~cJhl/l.dlh'(1'.11!t VH' ~JltlUH"Lt'r j k lhlld hilllm rd U<J l.v'ltu..' ~ \hj lu til lln "h" 1 '."'hdl' H. nvundol till\nllltll' (''" N /O ~ l K.ll11lHH klltllluf\l Købstædernes Brandforsikring. indelige tllllll~ tjntlrryl\uln~ H 11\ $1;.11(\ 2'" ~~)H 11\1(1'1 MM!8 Ungo Kvinder. Mlllltllllt o~ Ol\~llnlt 1lkr ltrdh~ > 2\ "lil dlr.'1 1& J7!lO. Ung. M _ nd. "rlltllllt (')11 l'urøtlll1l 19 l i "l\) Unlh'tvlSllhlw \ht'ldlikul1t1~k!lh ~v l t~ocnw 11jlmnlil~ 'kr11 OYUlH811kl Suntltlt'~W{" ::)11111 '\1( """t'\'' thl\'h'lk\' ll/l uth nllli' Kurt \'111'1 ø. tr. 8kole. Oym n..tlk On. dbg d. n p ~ br. Kl UNODOMSSKO.UNAWNH r H''\ hu SkOl".jlClktU A Fnuj Pd.lt 1 Ank.lllllllot hl ne" 111 d"t li ~"l1tl'tlllwr ' fllllllllt'dl' V.ll~ ti Vnl"1H'ld r ' rrtl~l('d k:"h~tll" lit lt'"!' j V\~t'1 ul 'ti flrpllt'~t'llll!t lor ' KtC l.~ lknllll dc'u 1011 lu ~H" 1'1 1~1r1~1 ti" r "1111'lldl 1111~1 1'(t. L.t~lt' " Jlfllu/t/'l'ktur {)nlllftb; llllfll"nptltløl N S""tf (N/mm/ r Arlrlt/f Mttl"!1m/1m"" M'Httrs/(f.uni Nlrt/A' 5 urersvende ~0/o1\'! n 111~! 11 ' L ti t' Atlh'Jd!<pllllhll (l N"'t' t-hrstense N «- OLE~EN En Bhkkenslagersvend.. ~"/olc ølrlkr

2 Ok ~ H'ø11t'('Ullklt' J ltn """".1 811wl U:!ndvh1tte.lul le SnvJtl. "nl'"d tla ve f(bjllr(!l!ef/ r~y" -- Yedørtagsfrl af - P. Boddum Nielsens Baueri '" Konditori Thisted Teleion ~ Be.lållinger paa Aili... Fo}ka. Thl.ted. Kaaer lodt.gett ar" n.ke VotrnunlA ok h.ske r6(1' ptr.elln ht pu llertf Side mild 'J Ylkhllld. Der bliver!'htr 81wendr luævel Cln KriS.. k.def:1'.lninj( p Cl. 600 Millo UfJUJ.. A.'.ndlZonen kai almllll.jeru og pu Øerne ak.1 der oprellet el flovjelrullilk K on.ulal'p' ælt n! allon. T nsk Barber ned -- H_n blev myrdet aln Forretning rk... e n h a v n. Otr har TorSdag 'Eleua{t.'dag ru ndet " nyt Mord Slt'.t ~ Kebenhavn det den ca. 40 "rige B h: rbcr Børge Petersen blev ramt af Skud da han opholdt sig i sin F orrelning Mozartsvej 17. P etersen var død inden Am bu. lancen nll'c.ede frem. Skud mod Politibetjenten. København. En un ~ ReservepolitibetJent Kaj Jense n Prederiksberg PoUli blev JOur Eilermiddag ved la Tiden beskudi pas Roligbedsvej omireni ved Billowsvej da han paa Cykle var paa 'Vej sin Post. To Mænd kørle Und mod ham bagfra og clen ene affyrede el Skud som gik gennem Kaj Jensens Nakke ol! ud ved Munden 1 en Ambulance blev han ført til Hospitalel. Forveksling af Dødsofre København. Som omlalllandt der Torsdag cl Revolverallenlal Sted en Essensfabnk i Hambros" gade. Det viser sl~ at bero paa en Msforstueise na8r det med deltes at ndehaveren Pabrlkant Kongsmar er død af sine Sur. Derimod er den as-urige Hans Gro8s der blev aurel ved samme Lelllghed. nu afga.el ved Døden. ~-_.. ~.træffe! Skovglde 20 d_rug Kl a.mt Mandag Aflen Kl. 1' ~e.a$tllt led ua lis -- A UUtøt ~J.t ~C'c. ~u J... t) ~ J.< f ar e' -' HF) f'e'~o t d~t ~r.l~ Cer ". 1: ha.t All. r.."..... e... rlae li: _t "... d bt t.. r -"... ;; Sønderborg. Urdet kr'ltge mpu.. O. ;r f)otr ver YV[ln~er Nat tk'p!o1ertde t!'retf ~tt en alle. PlyvtlTlU'.:ine i Luflen K(>mmu~. over ø"let Holme PO Al.. M~- t Beh.g Skindelene.prtodtu ove el 'ort fr..flj1t p 'i Omralde. AUe de ombordvæ1ende "emllleluf. Ansegf> "iu Plyvere er formenilg dræbt. ul tve n?al Der blev liere Sleder Sende a.u ~.. ltrt Jylland nedkulel BlandbOmbtr \to:tl lri ::~'o."" og ved V6Jens nedbrændte o v~1~nee 'T Landejendomme. ligeiom.øer j 'T..!.:;TE.O SJ.:o\lb~ Syd lor Hadeulev opstod ~_:... nogle mindre Brande. Villas i Luften -- Hu.as tenten blev jaget bort ~ fore niøgel ho:der.:u. On\~;lR Jtr: K 20 o pu le!g.;:nde 3. D. diedel styrtet =---~ Odense. Ved l) fiden i Mor 4. ges hertes el me~e' krallig' Brat{ 5. over hele Odense. Eksplosiooen l havde fundet Sted i Pabrihr:1.."mlif1('en Konsul Hauslrups Villa.Sk:"v-lh~ Of ":.. ~!ykken". Skovgyden 36. Villaen ~illhus \. er Odenses slelsle og indeholder Tungt:". SO Værelser. Den midterste Tre-.. er fuldstændig sam m~n. og del koslbs!e ndbo er ødelagt. Villaens højre Plej er Tø" ligeledes slærkt medtaget 'g Tagel delvist revel af og: den venstre Pløj h6r sjuet en Revne og taget anden Skade Ved Eksplosionen kom inl!t'n Mennesker ii Skade. liu~assi ' stenten var den eneste der op at boldt sil i Vi.llaen. Hun va' ved Tiden blevet vækket al D revolver bevæbnede Mænd der havde sagt at hun skulde SU o p straks. da Vill aen skulde sprær;- ges i Luf1en. Hun fik Paa!æg Kr om ikke al sæue sig i Forbin delse med nogen fer en halv afholder Time eller Detonationen. Vllaen var ikkt" beboet da Konsul Haug- sled sirup for Tiden opholder SR bar andet Steds. ThigteJ MORGENBRØD udbrlnget overalt 1

3 .... n h lo' l Dd vec Air"" 1\1. lol.w 1>1: ~u'1 til 1<1. rljo nhtllrnø Knutlr "11'rdMel~V(('r' <f... \too " erel! lothllje 5Jl Kr. p R Grlll1 iltert'! '11wrkl.ukk"~ To Gange Flyvervarsling. Uro"!!' Nal i Thisled. Thlsledboernc hlr Ubrllgl en urolig Nal del der o <.lange var Plyvcrvarsllng Sirenerne 'ød førsle Ollng da Klokken var en Snes Mlnuller over Midnat o~ del varede ornireni 2 ' / Time før der blæsles ar. Sall krøb mlln ved a Tldell Seng for gen Kl. Cl. 4 paany at bllve vækkel ved den ldevarslende Tuden. Denne Gang varede PJyvervarslingeo tre Vcst t q;:nrd skulde 81ql:C ind 68a hurli vcdtoj;tcs ø\ li: med dn de.r lor al der 81t Kvarlals Skal ndtjcningllnll - Nl!C r Turl.lforonll Turløtforcolnl affyøl TurfølrOl øllmlllll/:c1 der l(øbcnlhlvn d VelR'orcubed Alles O~ F. U. M.s P Kvarter en fodboldd' Der hørles kke noget videre al sidslnævn' Flyvemaskinerne som lorment læglen blev lig den første Gang havde Ret-! K1itmøller lnd nlng mod tyske Omraader mens de anden Gang var pea HJemveJen. Der blev kke skudt og der "ynes overhovedet ikke al være skel noget 110m helst al krlgømæsslge Bee1venheder her paa Bgnen. Del vllr Thisteds Plyvervarsling Nr. 24 og 25. Vi havde den 7. Oktober Pjor den længste Luftalarm der varede 2 1 /. Tme en!tlje Smule længere end Nøl. Leverandør iii Nykøbings Borte Dørs. Brugslorenlngskommls Harry Jensen der har leveret 125 Smør. mærker den sorle BØfS t Nykøbing Mors t'r ved Skive Kriminalret døml 40 Da«es Pængsel dø der var Tale 0111 Hæleri del Mærkerne vor 8tl881el paa el Mejeri. Skatteinddrivningen i Snedsted skær es... Don glade.var.bro Gerda Chrlsl oplarer Sundt udodellf!:e Gpel for Medlcllllne øelølmbet T sel Veni Huhl Ocr jzlvell to og 1930 lor pan Landet 1(0 F ore ngon. Moru:en {j. B Chr. Chrl81ensl hentet øeneøl J Kloakpa let drej E nd.1l En Kreds havde i Alle par Ydhy K Klonkering.p Tid siden Tvolm. SOl Larsen vaf ti Blgerme81 SOj:(cn id el

4 .:~n~ hyl/kli!::1 tilred 11 1 ~nt bln' ra'set SJ~fhusel ns~ d.'1 i!l ~ mputelf el Par ll' 4. Finlo1fr pu hejre Fdbl' Jelskoro. med f"hlndel~toln ~ t1. "ihe. meddeler i sin \l unedsovet!rmmelil! stor Eltu en derimod næs'en Ol< den Pli' dtr bt ndene er det sidste il.! gnel op l'den t noget \'Beitntligt 10r til Folge kln det i Jylland ~nden 48-48'1 Kr. korn oj;! Prisen paa gdilo1 noj!ellignelld~. fodentoler "g Lu r nelie n inteltilbudt. o.tye.enel " al November er Land PO'lkoDl~ret Hurup derlen dier AnlGji'.1 Alder kedl!!:el keri i Umljordtn. diskeriel 1...lmliorgk mertge Piskere orden rl deres tid \ og del har nu EJendommellghtd ordjyulnds Soo. besl.nden er blevet e ok slolft B.. Tilflugtsrum i Klitmøller. Der skal byk~es lre Bunkers til 200 PerSoner. BørnelammelS\ -- 5tødig m ange Tllf.t 0. Of! V. Vndet Sognrrlad hlr P08 Sj_nand.hold t Møde København U'rlj _ n8 civile LuUværn 8n 1lodede Kommunen om ar udu- Hllel Dig lorekommer bejde Pl ~ner ttl OllfnllilZt Beskyt 8ornelammelStSti1fælde l ~ kseslum t Klitllloller Det ved slælllnd og i Øjeblikket hen Oj!es al hde udllhejde sudlnn~ 31 B"l1ntlamme1sespll1~nler 0R Jplore lire Bl'skyUelaeslUm t PlMeriksborg Amts Epldem KlilmRller til ialt 20i Personel. hus i 8sbenderup. TOlsdag Der ksn lr~s 90 pc. Tilkud. krællede Sy~domll1en et. l1yl _ Det \'edolze9 forhøje lil det den 3tlaarlRe ngemer M kudet til folelingen lil Under Pogh Hnsell Hesinger SOl ~lett~lae al dt pu Hav.! loruly~- bleven indlagt l Lerda!!:s kede Fiskeres Ellerladle ra 200 tl l~d Oeden. 300 Kr. - Torsdag ble der paa Bleg - Tht9led- fjerrtlslev Jernbaue hospiiilet ndlagt l:; Pal' hk Tilladel'e til at nllwde dllte derll fem med Llmmel'~f. ~ Aars Overskud til fornyelle.1 dcl ndtral 100edslild. Den t rullende Maleriel.. eo Dreng (cr " lørl het - SOlll1ellld~ 1 ha\-de 1.1 tel ' at Horsens lor al blive lgl erindre mod SBmmenlægml1g da mshospit.le:ta kunstige L Chr. Boll~ hv Ejctldom med Jens frost Llr~en! Ejtndom i Klitmøller "... _ Del \'edlof!u Bt besttlle Pje. cen. Forebygl!elac mod smilom' nle S)l/dOlllme" hl 0111'. HUliSlande i Khlmø ltr. _ Det v edlolle~ øl lade Sne ku'nh1r~n luref!" lom ldli!!!'.re vcd LønRlbejJe til en lorel obir ::-'um 8000 Kr. og dclelttr ved Phl/lll bejdc. Ekstrafine AS r. 20 Øre pr. 'l. kil:. M. MOURTZE O.l. ctg Fttllltformnlnllln Teton 155.

5 plht 2064 var for blu 1 r t\h blu"". Levneds_ fiskerne er f:11t(lc for den Udvik ng. som hllr medlørl 81 de nu en Ansøg_ Jener goje Penge. ved Ydby lod fore- Hvi. Ev."uerlng.tlluld. blive r nødvendig. Det E~lkuerl1t8rJhlnc" for Thsled er - Eks goqknldr øf LuflværnHmyndlghederne lil Bør- Ol! de forskellige Vlrksomhe ler der..... m; de. '... d- _ hvis EvakuerlnJ: skulde blive paa-. olllkede krævet _ skal forlerene Arbejdet har over -Evak uering Sel1d Bu 1 Ul O~ - vi hllr lamle Materialer. rype z '11_4_&-8... Reenberg og H Y es t e d ~..~ o~ ~". P.lltotftl t.. \(bm. il"" ~~~ ~S~k~O:'~':'d:e~4 ~-:. ;- -:~ a æn l 4.o.ara B.al.aH"> Klt.l<>t o... velegnet fasel U n de rr elnjnl~ herom. Gaor ud- Redaktø.en og Portneren menes at være -:'111. idel send'c' fl alle Husstande en korl Vej- -...::~ bor{ _ lednng vedrørende Porholdene under bleven dræbt d er en Sdr. om p" Den- Lejeforhøjelse. Relfen nedsalte Lejen 75 K. til 55 K. p'. Maaoed. f. Nykøbll1g Kommunes Boligudvalg blev for en Tid siden opmærksom paa n Huseler Mal Planen gaard Nørrebro havde udlelel en 3 Vær. Lejlighed ii en Pris af 75 Kr. pr. Maaned skønt det mere end den 'ør var lejet ud iii og mere end der betaltes for ijsvarende Lejligheder. Da Husejeren kke vilde bøje for en Kendelse af Bottgud- anlagde Kommunen Sag Tal/: }'al per- ham. Møjgaard blev dømt al ne ds æe Huslejen lige fra Lejemaalels lndgaaelse iii 55 Kr. pr. Maaned og han skal belale Omkosl'inger med 75 Kr. Afien: K. 1830: Stlfteløesfest.frem- Holel.Aarbo~". K. 20: Palælealrel:.H110atten. S!tUe8plJ med Ekmao O"" Slgone Hd880. Søndafl: KJ 10 og TlJge {. 16 ~Mcnlllf; Nr. sa" med Thor K. 20: Royalteatret:.Tag til Rønne. by Kro 'Jansit Lystspil med BOdl1l<1er og b Sc:hønbp.rg. SendfJg Kl og K o d i n g. Ldt fer Klo 2 i Nat eksploderede en Bombe i Trykkeribygningen iii.. Kolding Folkeblad" Jernbanegade 35. Ved Bksplosionen opstod en voldsom Brond og hele Trykkeriet er fuldstændig ødelagt OgS88 Porbygnlngen bvor Bladet har Redakllonslokaler og hvor der var iodrettet enkelte Lejligheder led Skade og en Mængde Ruder i Nærheden knu stes. Redaktør N_ B. Therkilsen og Portner Geihlger der begge bor i Bladets Bygning og som VBr oppe paa Grund af Plyvervørsel. hørte lidi før Klo 2 en Rude klirre og gik ned for at se eller men i del Slmme skete eksplosionen og de savnes begge. Redaktør Therkilsens 17 aarlge Daller der stod paa Treppeopgangen blev haard! surel medens Portner Oellagers Hustru slap med lellere Kvæstelser. Redaktør Therklsen er Pormand for Poren ngen af Vensireblade Danmark. Vejle-Trykkeri bombet Hele Trykkerlhallen styrt_d.ammen Vej' c. Ved ca. 2- Tiden 10frig t Nat skete der en Bombeeksploaio n i Schweilzers Boglrykkeri hvor bl. a. Vejle Amts Avis tryk\t\ Trykkerihallen styrtede sammtn og Maskinerne blev helt eller del. vis ødelagt. Skaden i Sætteriet er mindre omlattende saaledes tr de tre Sættemukiner næsten uskadt. Maskinen som trykker det nævnle Blad er agub aaa godt som uslu.dl. Vejle Amti Avis-' Redaktio". OR Ekapeditionslokaler skete en Del Ravage. En ældre Dame fru Jensine Sørensen boede i Tagetlgen over Redaktionslokalerne. Den Del al hendes Lejlighed hvori Soveværelset belandt sig styrtede ned me. flu Sørensen blevceddet uden at have taget Skade. - _._ ~- -1" En Reoræsentant ra Pahri

6 ' \ ti " h' ""'i<l1l111o; 'l'r'1 1 'r lorhohlll"'".. a~k til Fod!lelsda~{'l rmur UU\ l\'r burt ra Cl Smule GiJ;l Atter en urolig Nat. To Gauge Flyvervarsel i Thisted. Thi.l. [ ha\fk l.\at fnr "11 (jnll~ "f 1.'11'1 '1'111 Fhll'\'/" ::. ~"{':'\' dl ri &\ ' :\al 11"1\ '''r'''l' \tarm hlt-\ ej"-t hun pf. b...\icllllll lh'\t.~ Kl l:n (lir dl'! hil'\' (' 'rolllllwli:.c lunk \ d"r '-a nll tl K :21!1 }(111 tl'ndl hll'and." 'fimt' 1'[1"1" hlu' 11-" f!l'! \lann f O! '11 UanJ.t ot:: d.rulp (Jall/{ \"ur('!!" h'n rul <1.Ba til ; '\ \' r mit gmt! ff' Tim!'l h'' var.\hum lt'l \111' 1'11 s ln'll/: Xnl for C\'lJhf'_ f; J.. ) li l'!!-if'... JJHtlflska hot rr1 (l 1l i k k f' cl "..:1 o lud t' 'ar :\lorll'j"o'(1nll1l1 hflj Wl{gr GUllgn illllt'n fnl' ill. 'rjl'h's!p/:'l'h' hun Rlntlk" fllll 8\'lgti'df' du ~hr'p' H' \ lll"slt'dp\ln l'lll for andi'll Gnu)! J\lflH ' 'n/olll~'hli.tdu\d(' P har jo for ) lig f<lapl Hhkml'pl' al Glyilhr- "kyllpl!o;rjls O'UtU i:;nl 0!l 1\11.1 hohl rs hujr.<;" (fr llumhp'l'!lt. O:' f' dl bell af Lufh"!'rnf11 lll'urltl'llp "'ihl{hpd"n Hud Xaltl"ns Alannmngf'r fd Ut~P 'P 'P -il\ llllhj.!l' ~1:tllC"ll'' R"su ltall'l af don "'" ns'jllktifln \11 fjlfh'rls~hlll'l1d(l LuChwl'll'ls O"gfl lpl' T/l;;f'l1 htllj(l'l'f'r som l" sknl. l.\nd tin )g~1\1l lilhl.!l'lf' hnt' nst Sl.! ni \wn' 'rllfu'ldl'l '(' dp 1..r f1\ ('nde Jvf' :;f'r. livr hilr \'11''''1 iltholilt n" n.. \]alim'r 1 \lt \"(r \1' 2i og 28 for Th islt'il Dys Omraadl'. Vang-TvorufJ Sooncraat:l hol rlltll'.\rll..; ]..\0. i Thisl{'t1 \ml fik hl \t~t't pi Til.skLld pnl. ifl 1\1 ]\oj(lthy!u"'ljllltl.-;{orl'lll1g 1 1(" pr. "nt!t"'vlsninj:"tlllw til!ohkn!" ""H 111:i ~n 1\1 til O"hold... mlgif!tl" "yd~k TJkllfflflU. k 1""hlul i\l'll~" " -..~ ~ ).. Lan p". W r. \!t'll K'Nn l\'l'rn.antl dtn d.. ~. lu ht ~. dl \'" h D'l t ~ R!'lel' Brzrl' 2: H SiP". \ l "'111 1<1"" VjOl A< ::;1 Halll1 - - n!-\ \'1' ohlw mm('1 J nl.!(1l! Ko ('\ Hu J li.a l'. ( ~a<l Y']r HlS. K t o sk Sn

7 r ti vamle tdil'rjpli" " get r. y"s " ""uk.. ha" T". L " plat! 'ør n ".(T ihn løb!... ~ (ra en ro ta~1" At'". lany Forsjnkel~e Thyhanen. i [.. ;( ar r ~ TimM' t. 'Pa;!. T..ban fj f. 'f)rz<mlr~ h'~ T ial ylby 'r{ rj t "f tør. l ;!L rj vd! : bag' i H P. m ii. "pr blev for" l ;j(.' rhh H '4 ll.' dhim''f. V." /!-T Tr n~ n ~nrjp!<j W For. tn pr ro.~nk.f" T~ ~t.le rra :'5tTlj' r. om lhl Tæ :HN-. J.Yho;:t KJ H)J;Jh!~ ftlth f;-a ri Tim~ F \1 rir' n tt)~ H" tra T -"mnetn- th ~tt 1 mfm J>rsag 'in'll' 1. kil d.'1. tii<:..;! f.! g9~ Trft'1l ~ 0 h '.1. l!r t rje g'. 3:nd f'rfl"hin'l ~ forlæn.. 3'f 'mlt f:-a S rtwi..id" ro ~ ort k);.' d n G bakk"... " fttal Byg ~7 t hkg. l Halm. Si~tebrød9prisen. l f'bthinrl"1 m! ri n l';$slo- Jnl"'l"f' l'mmr.j fir flt f' "lrn:;r ill :";f~tf'mf'l har Hanrlf' m rll rlr t h t (jl Mnk;um:fJlri f'r de 'nt hh'hn

8 130 Heste solgt ved H k esteop øbet i Thisted Først hen. Pan Efter 'dd l Gaar slutte ml agen Thisted D t ~e esteopkøbet i. e vste sig at d. var tilført ca er la t Heste hvoraf S 30 blev solgt. Hestehandler Chr. med Chrstensen solgte 42 Krogh 37 Krabbe Ydby 21: Svendsen FJen'itslev 8 Th d P " eool' etersen 7 og Birk NOl'S 3 " rnee?s enkelte solgtes af private. rjserne var stadigvæk nedadaaende og laa fra r. Den store Tilførsel Og de store {øb voldte imidlertid Vanskeliged m. H. til Forsendelsen idet n kun havde fem Jernbanegne til Raadighed og disse iknær kunne rumme de 130!-e. En Del af Hestene maa derr vente i Eksportstaldene til n faar fat i flere Jembanevog- dløs i Baghus paa Plantagevej j Thisted. randvw8enet i Thi8ted blev i middag alarmeret til Plantagehvor der var opbtaaet ld i et hus tilh. Uhrmager \Vorm. Det ndte godt i Tørv oll Kvas"llen lykkedes dog lt ' bllv~ ferre lden inden der vllr anrettet e Skade. To natlige Flyvervarslnger i Thisted. N atten til i Dag blev meget urolig for CivilbeBkyttelseBmand_ skabet i Th:isted - og for den Sags Skyld ogsaa for Byens BefOlkning der i denne Tid vist ikke er sen til at komme i Kælderen naar Sirenerne lyder idet der var hele to Flyvervarslinger deraf den ene temmelig iangva- ng. K. 020 lød Flyvervarslingen og del" afblæstes først Kl Der hørtes af og til Motorstøj men saavidt vides er der intet sket her paa Egnen under Overflyvningen. Ved 3-Tiden lian man vist regne med at alle efterhaanden var kommet i Seng og faldet i Søvn - for snart efter igen at blive vækket. K. 429 blæstes der igen Flyvervarsel og atter maatte hele Apparatet i Gang igen. Denne Gang afblæstes der K Kloa En Umi mødet Møde serede Kloak Proje Ejend den u for T lægss lig d Der 60 p Ba Sage Chr. nens gæld gelse nmg. De valg Sage De mange Tyverier i Nors-Tved opklaret. De sidste 2 Y2 Maanedera Tyverier og ndbrud i Nors Jlinding Vorring Ballerum Kaaatrup oav: er nu blevet opklaret idet der 1 en ulc i Tved Plantage er blevar 47 l ' MO

9 de d- N aj~:~~e~7u~n~g i Slledsted. ~: r k nust en RUde til ag SJ er det' bl eve t sens Forretning i Sne~~~:~. Jesper~ Læreransættelse. ~æl'er Svend Bu ndgaal'd del' har Væl et ansat ved Thisted ' :\.ommu_ neg Skole~æsen shen 1936 er an- - sat SOm T1ffieJæl'er i Skive. Thisted Amtstue. Amtstueassistent Svend Hvitnov Thisted er blevet forflyttet til Hol~ ~tebl'? Amtstue og i hans Stilling 1 Thsted el' ansat Arntstueassi_ stent Svend E. Thornild Ringkø_ bing. Tiltrædelserne gælder ha 1. September ndbrud paa Jegindø Mejeri. Paa Jegindø Mejeri er der Natten til i Gaal' fra Kølerummet stjaalet 63 Pund Smør af Beholdnmgen paa 170 Pund. Nedbøren j Thisted var i sidste Uge 41 mm maalt i Døgnet til forrige Søndag Morgen og 1 mm maalt i Døgnet til Af andag Morgen Hidtil er maalt i September 963 mm mens d -.. -~~ _... u l"'olitiet beder os henstille til strup Ko e Beboere der Tid efter anden vies dag j Sølvt Kol har været udsat for Tyverier og ndbrud om at henvende Sig til Krimihalpolitiet idet vedkom_ mende saa vil faa de stjaalne Ting udleveret. Der el' imidlertid den Hage ved Sagen at Tyven har ødelagt saa at sige alle de stjaalne '!'ing saa deres Værdi er mere end problematisk. Tl'afikvanskeligheder paa Thybanen. Trafikken paa Thybanen har i Formiddags været vanskeliggjort af et Skinnnebrud mellem Lyngs og HVidbjerg. Af den Grund maatte Morgentoget fra Thisted stoppe op og det samme gjaldt de bagefter kommende Tog. Løbet af forholdsvis kort Tid lykkedes det dog at faa Skaden udbedret og inden Middag var Trafikken igen nogenlunde normal. Samlestaldene i Hurup var i Gaal' tilført 107 Kreaturer og Kalve. 2:1 K'p:ltlll'~r no' np fpl'n e sle~ Det' Som neralfo Fjenit været Skifte samt N Godkenj l'et d Direkt var fo~ sion. Ej tik ovej Aar ikl<

10 Tyveding P osv.. der i er ble ;jaalne nalpomintande Ano nsbat Billet saaadioler. le til anden ler og.. lu~"'\..*u..&:n.0ll... n var i Dag tilført 150 Kreaturer. "..== l AFl'E 47 Kalve og 6 Søer. Pnlæ-Theatre svensk Film. Et Ønske! Mon det ikke vilde være paa sin Plads at de respektive Myndigheder sørgede for at Sirenerne i Thisted ved Middagsvarslingen kom til a1>.yde omtrent samtidig. Som det h;ar været de sidste Manneder er der et til 2 Minutters Mellemrum mellem de to Sirene-Systemer og det vil uden Tvivl i givet Tilfælde virke meget uheldigt. ''redobbelt Familiefest i Kollerup. Landmand Laurits Larsen og Hustrup Kollerup Klit fejrer paa Fredag Solvbryllup. Samme Dag ægtevics j Kollerup Kirke SolvbrudepalTets Royal~Theatr neby Kro" dat "Tag til Stadion: 15 BU. Stadion: ket. Mode ved og Pastor

11 11M uhl "'" V liu kllt' '.1111(.pttlt\1 Kll'. " 17 Pil BOMBER i Aarhus Bn fll'lbrlk fuhls lamd1 k atlcla~1 ""uhu. Lldllør Klo li Sandal-' ' Mo'1!en hørlel i den ndu' Hydel! Aarhus he kralllrf Bk~)lo.loul'r ra.uu!vcrøallllbrlkerne -'H den. Kildr 14 tlf'r nyli~ havde værrl Ot"olltand o S6bo'l~e. Der ud brød hj oa der 0R:'iØlt VM brøk' Hraodbomber Pabrlken. Hele Pubrlk('n bley fuldstændig useret af Branden og Eksploslonune. Kreftetatlon Aalborg ødel.gt..aalborg K t ca Si!llldag EHermidJog' skele der t'1l voldsom Bksploslon en Kraftslalon ved Aalborg Havn Der var aobrllgt en Bombe i Bygllio~etls ndre. og ved eksplosonen blev den ødelagl. Bygningen ligget lige vcd Siden af Plllcks Redninj.!skorps Station. Ol:! denoe blev slærkl medlage!. idel der blev sllldet store Huller i BYQ:ningelts Taj.\:. ligesom '11.'e Ruder blev blæst ud og der.1w'~'!ledes 0delægl'lser i Kontoret " og odre Lokaler Kr. Bøden inddrives -- Foreleb'g.r Fagforenln.en. Bgnlng b _gl_gt København. /l'rlvat.) J Københavns Byr~la Rnden fo R~l~afdelil1ll blev der i L.rdagl foretaget Arreatlorretniuf( over lor JOld- og Belonarbejdernel Fglor. ening 110m øl Delt lull' Vold ~iltarel er ikendt en Bod pltø Kr. j Anledning øl Bunllerll' 'rt!jken. OVt'rretnaglører Ohlen erkendte Tide.t... et.t ud... ndlgt Tr... '" nden del kolde OK Ulllae Vejr kommer. Dar er ldh ordantllae TlnJ fa. udm.rkal Tr.malna... 0l Tteremlllnl p en Ollblll" T a... R.d Th... klld._n h.n_ o."... og Por'"." O_J... dr.bl ~ " ". 18 1\ o d i 1111_ Uull'l "1')J'"kl / Jt! r lll K".1111l t"ull. hl hl m' ll Ullld.1."11 "Hl/t\.ln." 1 ~lht" n." Ot'..lltll ii" "ru li. ill"l thi 111"1. 1"1 in.llll' ' SY" hu'" hil 1.ltol en ~"k"' Skl.Hl nlt"t 111"'1 inwrn.1 llrlll 'f 'W hn ()Ullllllt'f h mkllf.: _k. lt U' nt"d Pr" [h~.kil - ' ilvn lnd yed el Vmllut' ul a Ul/fOr lod rl)'kkt'fih H~nin6l't'n ml'n. H:ed/lktorl'l 0R POrhC(~1 "ik dt-ro uver... mlt' ØJebhk dl: ll.aede Døn.l1 hle 1~'fllo.iont l\. S~nt'le )'kkedl'l det.1 1rt'1ldraR<LiRel Red.lttør rhtllltihen. d011 ' Ucl l TryklteritR t dt'r~n dll"ltktol øl de: ned.t)'rll'dtl MUle og D_den lli vært' indlrulld øjtbliltkehr P.ltersøgninllcl al den!orul)'kkrde portner O~jlllf(er lot~lput". Red.ktør Ttwrkilsen blev ca 58 Aa R. 1 L " Tre Revolvermord f~ll''' H.ndelagartner dr_bl K el b e o h V n. Haodelsgarlner_ Poul Kongsl~d Chrlstensen Bnj.! bovel 13 Hedovre som drlv('r POtrelnln~ i StefanS~lde O blev t..ørdag ehermiddftg OPS0R sin Butik af el Par bevæbnede MænlL De affyrede flere Skuj imod ham L 3. o~ tog Plu~ten.! 2- Kon~5tcd Cltrlslensen blev dræbt 3. paa Sll'del.!. 5.. Skudt ned i sin Butik ~alllli K ø b e n h s v n. Revolver bevlrb 11\'or nede Mænd ræogle L"rdag Mld dag nd t Viktualiehandler M. Meyers Forretning paa TO b~n-... leldlsvel Brønshøj Oll affyrede nogle Skud mod ham Han H'Rnede bevidstløs om bar Di!.kt'n. Revolvermændene tog Plugh'll" en Ambulanoe bragtes han H Hospllalel. Det vlsle sig. at høtl havde lel ltre Skud t Under. livet 02 han er nu død. Tysk Politimand skudt i Hadsten A ar h u s. Preda~ ved 22-Tldt" er el Medltm al det tyske P t:tlll1 Waldemar Henaen blevet s"udl ned Pli 0aleq~lde Hadalen. POlk der Pli delle Tldspunkl ~tk paa Olden. hørle pluju!".. Sk bvoleller ~en yake Pohllm'ld.tyrtede OD. Hin V' blnel raml.r.r Skud "Re under H" tet. Dr -

12 Sid. j l' Overordentlige Fora n8taltning~r. \ Mand SKA~PSKYONNG afholdes den 19. og 21. September : ('t Oll. r!l~ d e ' m kr n~ Nors So den 20. September K! i et Qmraade Vest for Vand!!1 ::'J PoJtimesteren i Thllted KøbstllJ m. v. den 19. S!!ptrmber 1944 THOMSEN es!. u vende søges om g a at' cl l' Arbejdspladsen Nørrealle LHRSTENSEN & OLESEN Tel.ron En Blikkenslagersvend 1.~~ -=o-~~~~h~.~n~d~ø~.~t:... Telefon 881 D. A F. YD BY. 1_ Stlfteløeefeat ;oh\dut'g S)lnedsled Plads søges d. d 24 d K Q30 p" yjb. JilmøJler- Kro fælles K~lfl'horJ Td' 111 fra 1. Novbr aoru fll'bcstyrerlndtl c. Redll~ ør B r U n s J[ 8 r li All 'l hvor et Barn kun medl8geø. grati~. ø. ae.tyrel.en.

13 dl' elli Ulsh'v. r l""h(1 ur 'r Joh". e Kll.lrn. 11"11H ut Aud. :2H.O.O r Pr'pr. r<'lule)j Hl flt t. umrcrm. Ø K. V ur.! 1{lreh. ellbnrj(.) {" tplull. - Ōdr. L C. ~ l' 1\ O t un: 1111'1d l 1\/1'11'1 kril) lld;lj'l dul 2.l. c~ h'jrt ~~Jlvbl )'lll1p n øen A"i. a r. ThhlhH Stlclul Ot\ll1oltrnl" wudo ' ~rllnd.t 1111 M ATboldtllU'dlll'(j(clC - lillie) 11111((\ (lulr. V Ul~C'!ndcr J)tl~ dlll Bind tin GHar vllr luvat Oll1lrol1l flndlu l hldotl Arboldat tj;11( SlD Arbejdet hvllljthl loul Eflcfllllddo/ill ()UllrCll lilie VlrlU:lomhador ThhlhllJ 0" TO~1C01"'C!J1 blev nd.tluet pall liliave)l TllybuTlol Flcrrlt"lovlJunllll.' luvrigl vnr ult roj!1l1 Byol. Stor TllslutuloK til "leloloe ~y~eplel' KUl sus begyndlc p.. Thlled Hculskolc cl l{unius H lll o sygepleje under Ll'delse uf Sy~e plejerske Prk. rma Klein fra Rødr Ko _ LæR' K Weslh poa ro(!ipøq~8el oplyser ol tier har meldt HK 921\vlnder U\l~ll Pter 588V('1 8\JU Husmødre j (()r~kclllg Alder o~ del er f'nddlt 11~l'lgl llunke flll t ln hlll bl~v 1l01)llr~ 1111 hiv" Nn'rlletlcl. 110n slo~ Kolbettor. LørduK BflcrllllddoK blev Polckli Ambuhmoa Olllfl1lllfC iii NylOl p hvor en Personbil th0rcldc Snedkeful. Christensen Nors var væltet or. havdt' "loucl cl Por Da Ambu Kolbøllur p VelolJ. lancen nuede derud yør der '111.'1 d K. H. R' B bl ha H midlertid kuli Blll'n.t finde Chaulfør4J11 o~ cvcuellc PS8 Rerer htlvde fjernet sig OR var formentlig uskttdlc. Scnl.ru blev Bllcl h 1."111 et al Krol1vogncn og ri ført pu Værksted. o b lleddomshaudol. Modull-vidbjcrfo{ hllr øolgl "NYR K"tlld- tlullboqc. 38 Tdr. BYRlldl. ii Konrad Jonen Lyng. lor Kr. BC8wlning. Avl Oll Redskaher r mudlalrer. Ovcllaf.lclsc. Oklbr. Handelen er ordne( ved N. Oall1~ mur"o"l. Ydby. f

14 --._-~. T rikil er ~øn tyrer h. Oddcrlhede. Ræhr. Ol( en i Søborg ved fri Andr. Chrf.tcn n Ræhr. all"r er lill Aar. De e~n(:n. En bor i Thisted. En Daller r Breinhifd tauratør Mo d Vognmand 0/1 en med ~id.cn 1 hiisnedsted. c s e n og 7 Thisted. lejre Søfv OllentflKe Beskyttelsesrum i Hurup. Eller at det h.r vist.ill umuligt at fa. bevilget Cement til OpløretAe.f olfentjille Beskyttelsesrum j Hurup har man nu ladet udarbejde Tegninger til Be.kyttelsesrum henholdsvi. med Alstivning helt al Træ eller med mured" Sider med Overdækning al Træ belagt med Jord. D.nen forsvandt og kom gen. En Dyne bfev Lørdags.tiastet fr. en Lejlighed Kongensgade Thisted. ntoft o men den b V.-Øe åre fnnde Bnk"ø ~_ lc ~Q.. var.r enkelle men de pa. Tr T.. K. og havd Kombina spil. De A Hol Sru vandt 9 Thiste hold var Thisle Holstebr Thiste Snedsled Jyd

15 0_'" ~ af Eflero!l8rel 'undet del nød_ le det første i Kraff. sas. e SOm muligt se af BrændæSOnens Bea dog ikke en af Mærket ~ al der straks pr Mærkerne. ~ al de først UUt Omfang ye Tilførsler ndgaar og ducerel flere føjes al man s Sde ior i al sikre al faar Kokeene Tidspunkl ling lil m Koks om e f af al de lørend Leul de større som vides 1 Brændsel. dog at være fil Mærker- at Udbetale O pct. paa Kolonial pas Poderstoffer udbetales Overskudel kun en Gang saftig. -_.~~ ~ - --roreløol~ Chaufføren var beskænket. Lørdags kørte en O T.- Lastbil nd i en Butiksrude hos Købmand Lamberlsen i Vig$ø Da Chaufføren luglede af Spiritus blev Pollliel underrelfel Ved Spiritusprøven flk han Betegnelsen.Lettere paavjrke'- og han blev ind~ sat i Arresten. TogaUen/al ved TodbøJ. Par el Par Da~e siden blev der paa Banelinien ved Todbøl fundet en Del stal e Grene. De blev fjernet nden der kom Tog og Krimi.. nalpoliliet eftersøger nu Gernings" mændene. Dødsfald. Handelsmand Søren A n d e r s e" kaldet Tobiasen Ting8trup! afgik i Søndags ved Døden 75 Aar g. Han var en rask Mand indtil han for en Uges Tid siden ramtes al en Hjerneblødning. Søren Tobiasen stammede fra Slagsrup og han lærie Gartnero"d..e"r~-~~~ bl. il P T n R hp P lf p r Cl i n i t... '".. ral Valge Kommul Kommul SQckho deler a Mandatl synes ~ dallsl a 115. H ventes Derimol net forl og del! gas op partiet og me ra. 25 bidlidi bar Fo Slo lælling dig vi Højr ( 194

16 i THSTED AMTS TDENDE ullkolll th.l ' (;nl\l' P Ul <11 ' af 1'(t'llold 1" Vi 101'11 1" ' Lw.. (\ ' lh llldl.lllldl ) \~ t!p!ll!lil' llndl'( dll ylj..lllj..li-dl\ Hf tl l Nvhlltltq o ~ tipi '1'\!t'urlllllldof \'1 Pifln ll(ld ll 'i!hlrlw i (hht' l'tlll\ 1'\ knrll1t.1t1t'~ d 11\1111 H' llijlllu M\\1 1)1 ~ d 1'>1' ~ ddll~. lltdlldtlil\l' K 1 ~' \Ht\ l A 1' 1\11 ldll 1.1nitt" i:\ \ 111' 1-\1 1 1 ;1'1 1\ 1';1'11..

17 sted Hm --;-tg Oden di :'b. jerg en Statsgym &lllskq/es ijt 4-1. ""p. Ji:lbjerg en er B-Hold andt med mellem idbjerg 9-0. Skarpskydning afholdes den 19. og 21. September 1944 Kl J - Nors So i et Omraade omkring dm 20. SepteJnber K i et Omraade Vest for Vandet S0. POLTMESTEREN 1 THSTED KØBSTAD M. V ' den 19. Septhr T homsen cst. THSTED Ungdomsskole Gratis Undervisning for aarige Mænd og Kvinder i østre Skole 25. Septbr.-sidst i Marts Unge Kvinder: Mandag og Onsdag eller Fredag eller Hnge A-!æ:d: Tirsdag og Torsdag _ nde rvl$ll1n2: _ i Arbej ku dsj{ab kv. Bt sgerning Hjemmets H kan f Ch til i Plad~ gaar1 TJ en (ev let ar

18 H 'erne - ets oocen fralen J ftv~rn L.U HoW'!'(n :!.... " ".. ti!:!"kn. ~ 5~rtm. "nt'$ AV' utl ~ nos:" -"' J...' "UU OiC - "n. 5~!reb -'-" gi. o...rfl:n- r ~ \.r.rt:"z K Stdfl"t- ":- u:". d.: mnte a.! ~. H R nta-r u'q "1 [ afbr)'".:::~. iøltiad af "~n l1e!dul_.. t til l'ould euer nfl.. tuer ~~..:.re hremrun Tia&. 'MD J'llud ~. r P&. ~1 Caht Uh dr Ulf nønt 4tr (on!drtr l\qtr!m!ldott~ tnln fra c!.l- tlll.. fl'\"d lin Til. l" rds.e til 1!'1 kl )yre!u.. hd. f htanuu\ be... dt>r r"~&'.1 '11't" 44eo fra u!.unpe!.rør thio torur (. lu.t de lka. wtllet l C&. kørt dier... en ~tfolllfde ud Rllm_ Del'.. DStriktakOClllblldot>l1 ber.lcr er F""t''''f8hn før Tbl t~ Fontan... o nll ar ~r f rrtan. dtrpu to: hll'olop. n 0' salli;... Lef.... n~ [>to hd. hrnel -~. d7t. Hfl.. r d l4u ut Folk Ol'. h. t f".fd... f. et. t... KOlDal r Dtot LEV EGNE "Oon'lln~ '... h. "1: okl "'ft~ '" ~~ Fn-Tl~ \.tdt-n ti -..N't~f.\ ~TT b Art.ejok l\u ~ ro_ fansk.. Bet lf' "t læ B~ ludfau ~ NC. l!c\m v.: t"~~ Fol'1l R~!t"'... tf! 1:..0. ~.!l' \ r ~ pu ar. n.!s;~ ~ '\ f"l OClt 0aiN' t1"~t!. t:~~ &! Wk~ l' O'i.f Hob1s J "Ast~lr; ~: ~l ~~ ~" k ~t 'rutact ~ &:it.. ~ F'ltt ~. ta- C"'.-st f. _er. ~ '" pi.a B!'- t:i; 1: Dtrl... t1' ~ e.-.. tt. Slrkltn an! n.ct o...".~ at de G'!: fa:-:e d'neke 7 «~ t vaul"fir. DuaJfa t 8. ~ f -~yaet ~ ~~ OTotl'tilLi 'ftp_ pn. "~ f7i. ~L ~ ~rlt1' m_t er p"&l.to.l r da" 7 ri a km * ~ -~tl.ia't Bo" til ti. l'gi! Å_.. """61! ~~ er.~ J "''1ht ~. ~ ~ : lnn :. :.st et opaa h olra4 al" ru t : ta6illd.. ()er tau Bol'h7'1~df't H'ad.&.t... lff 71 Pa... JEtl l_r.. Rttz u c '''... )"t.-t n.. OdtJ... 1iCb p" it..1"1'\ ""l 1'&& E~ o.. fil" Till Lz....."'" H... ln!:tit Hturuum.u Kro. Spjriw;. ~. ' -F &:f't"n...'~ Xo<-j. Ga..""-..rrk. i Xæ:;hoo Dvm i ~n af f 3:' f't" undladt al ring af ;dllmh" ('b dt'll:> ('l A..or t"ndt> net sr K tatihg!w l belit\r"(' l..-nlal1t (:' n d skyldigt' l te3 h r 5l"\ o~ \ kel"1 n. dr-:r l'd Hen :-n h"\ n r. id "'_ll d.. l

19 Overordentlige Foranstaltninger. -<> Skarpskydning afholdes den] 9. og 21. September J 944 R!. 8_1215 i et Orn raade omkring Nors Sø den 20. September K J j et Omraade Vest for Vandet So. POLTMESTEREN THSTED KØBSTAD M. V" d. 19. Septbr Thomsen. cst. det kan ventes hertil de f ørste Dage i kommende Uge. FOR 25 AAR SDEN. -'1'andag Haesing Refs Herreders Sparekasse i Vestervig er aaben hver Onsdag og LørdagEftm. fra Kl. 2 6 Andre Tider efter Aftale. Tel! 110. Hvidbjerg Bank er aaben hver Søg

20 - OROA N "OR DET aocaldemokratlak!!. ARB!JD!.APART ~- Nr. 2tO """l/! 11011:f) JHQO' /(SKAJ Opraab til den Befolkning Pr.U~kllnio'e t 110.' deu hlller~ Sd. Oll POfllrer D'''U1M~ "~d. deler: Mord. Saho'"lle 0ll f orhlydel~el hl" ( "1'1 0: lind '" A' Vl:C Kendell'"Hl1ce 101 der Orr"Ut)t~ Liv D.l1m"'k. Der dln.k~ PolU ønlkede kke f "lld~ h.w p lllod d~"ne."arklltfake UlvlltlJnlj \ltd H_p velydige Op.. h. lorn blev '''''luel pu den rlll~~ ~.. de.1 den politiske Uu(lervcrt!t n luede m~n ~ kun"e 11r~d.lle den Oprefh otdel$c bl 110 Ol{ Orden 11t"el8e" ' d~ fle~l:!nc8'. ~. m.~t Bndvlde." e de e 18"lu~l ~ Sabulall~ 0ll Morll hte... lndel.. lllel ak liv.f dc dan$ke Poll J. All lydede p.. e" Oplllsnlnl( RC81 ~ lande"e o~ l110n ltev Olumark rem mod Bol'ch~... 16erhlKcn. Del ly kkedeø eu forblytlerllk Undervefllen al vinde UD megen nl\lydel'e ler ohenujge L... D d~u med Ruulløt kuude proklamere Oenela'slrffk~ og PonlYflelsf af den ollenltlgc Orden Bn Buælfclaul1R:" hø et Land so m den.t ~orul5e nine kæmper lor sil L... kan ~~e lænlere tillad" en sudan Udvikling D~n' nll1.tlle Hltlo/er i OpreHloldellen al Ro og Orden Besæne5esmaQ:l~n Str lif: de rlor n8duget til en Om. O'18nlscrlng al del dol'lke Politi nd/ denne Omorganisering ~ r 8 udl'. ntl'ereh der der!nr ra Dal: den 19 seplember 1944 K f2 pollllmæulr Undlogelse5111. rand over hel~ Denm~.k. ~1l'le del dan~ke Polll ~.e lles ndtil videre ld al Punklloll Ovcq~aflg9pcrloden :ft rant erer den tyrke B!St!. retscsmag lor Ro Ol! Orden V ønsker 81 yde den ~el o/1 ind sullede Del. Befolknlngeo enhver Beskytlelse mod POlbrydel5er. Dc gennemførle Po rrn9lallnlng~r er udelukkende af politimæssig Art. Der e derfor kke lor udsel nol/el n dl!reb l den sl ot5!to/c or kom munale Por vllltnlrll/ AUe Handlinger som løger Slg le pu allnr slyfle Genlndlørelse f Ro og Orden.... il blive hensynsle;t bekæmpet. 1(0SEN' AVN den 19. S~ pl c mhor t 9 ~ ". Den helere SS og Po U'Her Dlnmtrk PANCKE SS' O... er~ruppef0rer nr Oenerll dc Pollzel Forordning fra den højere SS- og Pnlitifører i Danmark vedr. politimæssig Undtagelsestilstand i Danmark.. Der indløres med elebllkkellg Virkning pollllmæsslg Undtagelses tmand Danmark 2. Det danske Politi og C.B.Organlsatlonerne med Undl ll&else af GB.U. rr opløst lled 0jebllkkellg Virkning 3. ndu! en Omorganlsollon al del danske PolHl har fundet Sted overtlges Opretholdelsell af deo ollencltge Ro og Sikkerhed af den tyske BesættegeBm~gt 4. Ulovlig Vlabenbeglddelsl.' stralles med ejeblkkelr Skydning 5 Handlinger som goar ud pap at lorhlm1re de 111 Oenoprellelse al den o!lanlllge Ro og Orden truine PorholdsregJer straffes slrengt - visse Tilfælde med Deden. 6 De lod'lreb. del er blevet n0dvertdlg al lorelage lor det danske Politi v blive ophævet 5\lB snllrt den normse Slkkerhl'dslllstaod er genopfellet København og Provlosen KØBENHAVN den 19 September Den hejere SS og polilflører i Danmark Forordning vedr Automobilk.rsel i Danmark. Pr. og med Dag træder felgende Anordning vedr. AutomobllkerSl1 i Dnmark Kraft :. Pit. Dag KJ. 16 er enhver POlln for Aulomobllkersel Landkommunerne forbudt 2 Undtlgel rn Porbudel er de sædvanlige Mlelkrl/ansporter og Lægevogoe dsse do:! kun lorsllavldl de benylles direkte til Udnyllelse al Lægelilernlng Bml LUlvogne Bom kerer med militært Po/maal for 0je. Ol! for Organlsollou To'. t J begge Tilfælde med lornedne KørcHlladel5er. S. Aulomobilkerøel t BYl!r og Landsbyer nden lor Bygrænsen om falles kke af delle Forbud. 4. Prl dl n 21 ds KJ. 15 er AulomobilkelSl'l pall Landet tilladt lor mo ~ Sklndkaab~r Elegante zobelfarvede Spejl KaJvekaabøT og smukkø. sorte og zobelfarvede langhaaredø Kalveskilldps" alle smukt forede og. gode faconer. - Priser fra Kr ' Bygninger \'o"hllo:r lom ri llulddfllp ~ /.111( KO.tll'dellp 4~tpjlt.1." ly. S.""lk"on."'l."t.uP'.t.1 drl tyokr P >1. leu"'t''1 An "11 10'1('" lr'"" ~. lu"".ltu ".<~ d l<ok". 'yk. 51uJ"lk"mon"l''''''' 11" dt ly'k"- P.hl"lo nu.rl"'r ~. O" '1:J.lop.1 ~ttl. f'hud v u'cdl.. p ljul."llell.dl. "ul'''''''11 "K :;1/.11"1"'1("1 <lv" " elll"1h"- htntl"~.vl el~~". UJlEJ>l"vN d" ly ~~p t ~Mlb<! ' 1114 <1 U." 1111.e SS "li p..\ltlh"e' j h'lm.k Skal Kloakvand"\ renses - lblllted Byr.ad lller et p(olt.kl.llld~e Pum.tl J KUij.U )!;aut:nu r h.. mcddtll fhl.le(l "yrlld. ' t (Ænln'fi!':l.nlllll!. ". Klto.kvll> del <nu ville lljle mt\\rm en h.... " ' ~e hel M' K. \ter dt rl!mtlt Om'Ht"~'v; ltlt. i!n p-tollltflo. 1 Ao. Ol't mel tm 2tC«'-' F N L A N D "tl "" har un d ers k reve t n.u '75 "Cl. Sla"lloVUO S."o +-r" J""~(l f>f/l..r Vaabenstilstandsbetingelserne er ha.arde " &7000 Kr "il:.:e ~. n bt'''1 ep "" '"." "m'~'. Ah.. ~1 de. y" to ).)e! Vrey _l Bldfy.nd~!. Hlo mlfldtoe n S.(lil1~enjer lin TO llk O'r>de\e.nr.1.o.o>odr 'By. "'0101 OØl.1 ennelrl18lft W.C ~..." M".kv. ~.d1l.> ~ o c. {. '1. ' O'dnln&eo. Oll: tlye~~n SondbeO~ me dj"k' al V h~ 'l ~do "'fl' ~ lmm llli100en "Uer AmtJ_e' enkomsten 'u"<" t'1".nd og hlllde deo 0101 del l1m"'l~ l' 'nd v~ndf. H.o ba...:e Hlke nore SrovjC "Jn1 D. "r "<l""'.v~t. mod t ( el P'(>lei<1 "dltbejo". \ Pml ~"d 3~.1 bl. ~." a~ Kurlrn men Od Ylr o.eppe 10.0"0. P :.O K \lf t Rtnlo.ioUOleit nd Dugt- 0 '1 P~lut11 oo" nld.. l. hdlll n. bllek end S"dlon Ol det \l\de ~!n~ ~t"u"!( tika! h!1ik~ flyve- jnelsm.::o.defle 111.'\ nll(l'i l ldell pl.<l"f;".' to Ul. l 'illo'. tl RuUd l Det... ilde ocp" "' He~."lll!r~~~ 5flll""eltgt me e en.. R a<llgh~d _yd!;k.. Omu.et' o.pl!un e 2.. ~"'øl udlcl~~ lil liu~lul<l lo. 50 Delmed vedtol/.t øel 11. ldf Alf og Label.1 el P<O!Ht uoalbeide. ~"k~ Ar t Finlllnd bt.l"t~ 300 Mil! Dollll~ Kignk 8d~~ell l 'lni.!(. O... tr~"\'nmsh:n tr lur R: /Js'~nd undc k'tvfl O! G ~n e ~1 ZOanov UL: fo finlld at UoJ"nrijl;lul1nistcr E"l" U General Wllden Gene"1 - H nrrch og Geneol S... enckel. ENCKELL Aa'efiskeri i "Markerne" Del.æk'ur nu op til dt lu'... Ud enr lgllmlnlll~ f.m.uker over V9t'k.len lllte tt lte l limijorden Di N~.n l ~. fjord h".r RUle?ele ol Bund- Nye Kort lopma tegnet plll de nye g.rnlp~le snart vil lu lige op Kon som... U blive trykt 0i Sa- ovtt V"dene lig bldl.h Tree' over Bedsted t'de~ ~ot ollenth'! nlgwengelli;t MeD ogs.. de mlnd<e \ 'nd" D~1 ~n)e'lge Kor. "1 hl Sin Til' ~om Ferring St cl!" V~rne me ~ -- kunne købes MBlnkulsDueklo - lem Limfjorden og Bo"bje~g v!l Der skal ud.rbejdes.n By- r~lel for O-Hi Kr pr Stk. der bh\'e iilr.tt eller de.bilnte plan oyar Bedsted Dg luerede flettu der V()(!. T~ Stationsby Fiskere hlvot i deres Fanll"1 bo l disse Dage paabe!!yndes 1011 \ Pd. f."gsl bo Pd. "L hvoral 20 Qpmaallng al Bedsted Stalionsby D R Æ T T [ N Pd nr ilore.. del iv te for al skaffe Byen nye Malrlkuls- L J ' DRlen kort (Bjendol1'\skorl). Disse Kort fri Huel bar der i idiie Uge 5k31 samtidig d ønne Orundlal1 lor Ve.tema-SeJr B_A_kken. itlle Vefel ilor nltetlel. En Del Udarbejllelsen af en Byplan for S0ndllRens TUlneringskamp i j' <utlernt gk i ~~to\ od. nk.e:t: Stationsbyen Vl'stervlg melleol Vtstervig og kommer ndrppe. ~~.r: relr- Ar bejdel ne l Bedsled er til Bdsled i B-Rækkeo blev vundet Uge. Lsf tg D om h de svaret1de 111 dem der for ca. Jt al Vestervg 4 - S. Vestervig line mde l<ul1tu. odeo ell~l'fd:\ en Allr ~den blev paabel1yndl i t lefste Halvlej! en Overgang \lrret ude 1 ~~~~Pdo~.dlprlter Hurup - Q anske vis har Bed- med 2-0 men vell Peu5~n Vir Flngsl pu. ~ re sted endnu kke nllel de 1000 Sllllln~en 2-2 og stuks elter der solgte. lor ::':: ndbyu:ere som Byplanloven Pausen kom Bedsted i Spidstn!ndre hn'd~ lu er den nedre Qrænse lor de Byer 3-2 men det lykkedes Veste'ig Pd 1 ~er. P 1 " 9.. Columbn~ der hllr UR li al vc en y- siqst K.m"p~n score de n.uplon udlærd i ~e m~n muligvs gur '... ndlge 2 Mul der var nok lil --=.. "~ der kun lu ABr ler Stationsbyen S.'jren = har nallet de 1000 nobyggere ol! Sll s k At bejdet laves Dels lor at \lære l.lrulseende med Byplonbeslemmelser ~. m Sallingsundtærgen. 811ull llligev~ 101 ellh Sln're skal noh;hes og dels Ollli \let i 0jl"hllkkc kan Us ~fore Stills tilsk ud til Arbejdet har SORnerandet lnmodet til Landlnspektø rerne SmcoJ S el1 deq~ aahj a: Boe l Thisled o m ~ t ud ht'ullge Kortenl" ).! BPLlnell. Ol;' '\\lvten'nde Kmt o... cr Bed Stot dt Jtnnoncmndt ~ teu 'f itkc ~'ldt' Of' t'r plet \l~ ulli'..:t :.:" n~ sami : r ~ku'li 'f l~!l Ul 1111\\ ". lt"."!!\' Malll uls u1l\e som S~ l1'h 'r tra J de (l JlritHj(>~t' longt smalf' Hrd('.\ ~r.tc som Sl'nC!' er ddll tnan~i' Stykkf'f v~d UdslyU\lnccl O~r V Pntoln 'l'l'f m~d Op ll11b:lngcl nre).:!la ti 5 nuh'n lægnll1gll1 \'ilhlkulsoutuc!lden 1M o!.oo 70 Bjt'ndl\nmU' Df'1 plla~a'ldendc Lo!lsl"i~le vil ~t\u~ lu Mej!l\'ll'ht' om delte P() hold. PO.d'n ftl KnTll'l1' b'!"'!'r Ud ldr(r~d dhf de mt~t mldo:lnl' plncpjl~ 1 bl. a Ui'O 1'jllll~'tnm~ Oeodælls\.i lnslituls P).;spunkter hvll}... 1 ).llv;>r en ~læj;t hllegd Sl~kerh!1d lor 8lendomslOlh old~nr i Pr!1uittden Sil!. "tl allt'..atllle i Slltonsbyen bl!vt' Den dansk lransk! Verdens Etsptrimenlt.lor EAN FELX Sælsomme E1isperitllenler til ennl1l~er og Dyt P..Pr(~'en ~;.f{'\ : JEA.N felx ~r ubt9lrijt 'erdent dy>tlka1e 1:'.:1 '('rimelll'lo~ 0& hlin~ f l..aperimenll!r er ;ltn ~~(' ~li.l.;e Ri 1.'tlN /r Kr. St. 200 O'< 25< + Sk.t. f""tpt~: 8ogb"lr Gbr. ~rl~!e~~ ()g \'~; lno"lno:.tn Kt \9. _ En sælsom Opltvtln og l.nt..ll~ mol'som 11 De "l 111cne Dem ko. j!ehi:\ o er de ".~tuc lofw!.'m~ Ek.øer"" n t!!" rt>e~ P.blik_ 'f. ker ~ Stnlllf. Lidt af d.t. De"''' at _ : \ (J.'h~ M.et QeelR!! b t V!t '1$t lilblj:!t li'! s.r.~ 11.o~1. lee~..:t _1"11' 1Df;". "~ 11th liv..: bto~ de!lilly be~r b/)ru.ed~ \'-a...o. "''' Sklwet Slrratt:... \'a!c~n.... 0""1 Nintt~Stel- 8' BOlllbafd~mi;lft.' lul '''lm~ ~11_ho.1Mt ~. """11'11 ojor... m ke 4e1. h"h"'" )\t41er-l \lw_!. tn 1 "bak".

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Ds ese Uestet Sde sde Stlg pøe pøe, /, / og 3/, Kusus ys Kusus. //4 Vghed: 4 te lle hjælpedle: Ige hjælpedle "Vægtg": Beselse bedøes so e helhed. Alle s sl begudes ed de det e get. Alle elleegge sl eges.

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

- Alt stål varmforzinkes.

- Alt stål varmforzinkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVCruDE INGENIØRER?m GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 Morgenmad CO, SS Morgenmad RO, PI Morgenmad JI, SM Morgenmad MO, LJ Morgenmad PI, SA CO (Soccer) SS (Blå Bog) LJ (Crossfit piger) SA Hjælp til eksamen

Læs mere

152A. Afrives inden indbetalingen. Sidste rettidige indbetalingsdato: Kontonummer. 285 691 703

152A. Afrives inden indbetalingen. Sidste rettidige indbetalingsdato: Kontonummer. 285 691 703 il' j: Rykkerbrev.... -! Rl!turadre5se: TDC c/o CCE Ellegårdsve] 23A 6400 Sønderbof9 Cand. Psych. Bogtrykkervej 25 St Th 152A Fakturanr. Fakturadato Periode Beløb Dags dato: Kontonr.: Girokonto: Abon.

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma Opma Vejledning ril o lerprogram - EDB Oprettelse af regnskab Det er let at ïa adgangtil den elektroniske udgave af opmålerprogrammet. Du skal ind på forbundets hjemmeside www.blikroer.dk På siden skal

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - P re s s e Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e De fem mål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Poul Petersen indledte mødet med at takke Haderslev Akvarieforening for et godt og flot arrangement.

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

31. Esbjerg - Struer. Strækningshastighed: Esbjerg - Varde. 120 km/t. Varde - Holstebro. 100 km/t. 120 km/t. Holstebro - Struer TIB (V) 439-27

31. Esbjerg - Struer. Strækningshastighed: Esbjerg - Varde. 120 km/t. Varde - Holstebro. 100 km/t. 120 km/t. Holstebro - Struer TIB (V) 439-27 TB (V) 439-7 3. Esbjerg - Struer Strækningshastighed: Esbjerg - Varde Varde - Holstebro Holstebro - Struer 0 km/t 00 km/t 0 km/t 08.0.006 386 Fra havnen 3b 0 V V 55,7 V 3a V 4 V 5 V 6 V 3. Esbjerg - Struer

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Organisering af DSA- indsatsen på NFS. - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed

Organisering af DSA- indsatsen på NFS. - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed Organisering af DSA- indsatsen på NFS - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til! at udvikle en kultur, hvor man taler om didaktik! at udvikle

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus Statsforvaltningens afgørelse af 31. maj 2013 til en kommune: 31-05- 2 0 1 3 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Odense Kommune har den 22. maj 2013 anmodet Stat s- forvaltningen Syddanmark, det

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Guide. SLÅ TIL NU! Og få rejsen til under halv pris. Se de gode tilbud. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. SLÅ TIL NU! Og få rejsen til under halv pris. Se de gode tilbud. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix/Iris Gui J 204 - Se fle guid bt.dk/plus b.dk/plus 0 sid SLÅ L NU! Og få rejs und Se bud Få rejs und INDHOLD: Få rejs und...4 Go bud... 6-7 Fik drømmefi spot... 8-0 PLUS udgives Blingske Media,

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Vk-nr HJ omb Vk ex tara bremse -- Tbr Skift Fj omlit Gklm Lokal brug Ud Skr oph de facto

Vk-nr HJ omb Vk ex tara bremse -- Tbr Skift Fj omlit Gklm Lokal brug Ud Skr oph de facto 1 37701 590926 Ar 36105 QR 1919 9600 Hik-G 10" 1963 302 1117001 Opr. RIV-mærket 1968 680624-M5449 2 37776 590926 Ar 32093 QH 1921 9500 Hik-G 10" 1965 1118000-0 ej RIV-mærket (10/59) 1968 680731-M7163 3

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Sennepsgas fra Havet.

Sennepsgas fra Havet. Sennepsgas fra Havet. Malineministeriet advarer Fiskcerne m1>d at iudbjcrge Kasser hvis ndhold 'er ubekcendt. Marineministeriet har undersøgt den Vædske som har givet nogle Skagensfiskere alvorlige Forbrændinger

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

OVERDREV NEWS. Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts 1987 kl. 19.30. Dagsorden vil blive udsendt senere.

OVERDREV NEWS. Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts 1987 kl. 19.30. Dagsorden vil blive udsendt senere. OVERDREV NEWS ~~ 11. ~ 1987 GENERALFORSAMLING Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts 1987 kl. 19.30. Dagsorden vil blive udsendt senere. FÆLLESANTENNE Der har

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere