Studieplan. Hh1212-E ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieplan. Hh1212-E12-1.0 (15.08. 2012-21.12. 2012)"

Transkript

1 Studieplan Hh1212-E ( )

2 Dato: Studieplanhh1212-E Indholdsfortegnelse: 0.0 Forløbs-overblik Dansk-A Engelsk-A Matematik-C Spansk-A Tysk-B Virksomhedsøkonomi-A Afsætning-A Samfundsfag-C International Økonomi-B Samfundsøkonomiske område (studieområdet del-1) Sprog og kultur område (studieområdet del-1) Erhvervsøkonomiske område (studieområdet-del 1) Studiekompetencer

3 3

4 0.0 Forløbs- overblik Fag/Uge Dansk-A (KRR) Sprog og kommunikation Valgfrit forløb 2. Engelsk-A British history and society (MZH) 3. Matematik-C Introuge Tal og algebra Funktioner Lineære funktioner Andengradsfunktioner VØ-projekt (SLP) 4. Spansk-A España, los españoles y sus tradiciones (TBC) 5. Tysk-B (LO) 6. Virksomhedsøkonomi-A Virksomheden og omverdenen (SH) 7. Afsætning-A Intro Virksomhedens Omverden DVO B2C DVO B2B (LC) Interne sit. 8. Samfundsfag Intro Sociologiforløb Kriminalitet og Demokrati i Danmark (HHO) straf 9. International Økonomi (HHO) 10. Det samfundsøkonomiske område (HHO/HHO/SLP) 11. Sprog & kultur (KRR/MZH/LO) 12. Det virksomhedsøkonomiske område (SH/LC/SLP) Informationssøgning Skriftlighed Matematik i virksomheden 4

5 13. Studiekompetencer/metoder (KTH) 5

6 1.0 Dansk- A Dansk-A Lærer: KRR Studieplanbetegnelse Studieplanhh1212-E Termin 15. august-21.december 2012 (uge 33-uge ) Forløbets titel: sprog og kommunikation Uddannelsestid: 30 lektioner Sekundær litteratur: Peter Heller Lützen: Sprog og kommunikation Kap kap.7. Generelle mål: Forløbet træner elevens evne til abstraktion og til at analysere. At kunne forbedre sin evne til at formulere sig både mundtligt og skriftligt Dansk-faglige mål: Læreplanens mål er her, at eleverne skal kunne demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion samt kunne anvende grammatisk og stilistisk terminologi. Ligeledes er målet, at eleven selvstændigt skal kunne udføre en metodisk og relevant analyse i forhold til kommunikation, stil, sprog og argumentation. 30 lektioner Der arbejdes med mundtlig og Analyseopgaver skriftlig udtryksfærdighed i Skriftlig afleveringsopgave r forbindelse med analyse af tekster, Mundtlige oplæg samt kritisk stillingtagen til kommunikation og formidling generelt. Der arbejdes desuden med at opbygge en danskfaglig begrebsterminologi. Individuelt arbejde, gruppearbejde, pararbejde + tavleundervisning. Mundtlig og skriftlig evaluering samt kommentering. 6

7 7

8 2.0 Engelsk- A Engelsk-A Lærer: MZH Studieplanbetegnelse Studieplanhh1212-E Termin 15. august-21.december 2012 (uge 33-uge ) Forløbets titel: British history and society Uddannelsestid: 60 lektioner Forløb omhandlende historiske og aktuelle forhold i Storbritannien. Gennem forløbet skal eleverne styrke deres evne til forstå varierede former for autentisk engelsk, anvende et stadigt bredere alment og fagligt ordforråd og en nogenlunde varieret syntaks, tilegne sig viden om grammatikkens hovedregler, anvende viden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til sproglig analyse, tekstforståelse og formidling, anvende hensigtsmæssige læsestrategier til orientering i større tekstmængder med henblik på udvælgelse af stof og benytte viden om, hvordan man lærer fremmedsprog, i det daglige arbejde, anvende relevante tekstanalysemetoder til at fortolke og perspektivere tekster, tilegne sig og anvende viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede forhold i Storbritannien til analyse og perspektivering af aktuelle forhold, anvende relevante hjælpemidler til erhvervelse, vurdering og formidling af ny viden om sprogområdet og globale sammenhænge, redegøre sammenhængende for og deltage i samtale om almene, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede emner, formulere forskellige teksttyper skriftligt. Klasse-/tavleundervisning samt Gruppearbejde Mundtlig udtryksfærdighed, præsentationsteknik. Sprogbevidsthed/ grammatisk kompetence. Klassediskussion, mundtlig fremlæggelse i grupper Mundtlige evalueringer samt kommentering. 8

9 3.0 M atematik- C Matematik-C Lærer: SLP Studieplanbetegnelse Studieplanhh1212-E Termin 15. august-21.december 2012 (uge 33-uge ) Forløbets titel: 1. Tal og algebra, 2. Funktioner, 3. Lineære funktioner, 4. Andengradsfunktioner samt 5. VØ-projekt (matematik i virksomheden) Uddannelsestid: ca. 69 lektioner 1: Opnå kendskab til tallenes historie samt deres placering i talmængderne samt anvende grundlæggende færdigheder inden for tal og algebra, herunder almindelig talbehandling, reduktion, brøkregning, potenser og rødder. Derudover skal de kunne det algrbraiske regnehieraki samt foretage simpel procentregning 2: Opnå kendskab til matematikkens funktionsbegreb samt de forskellige måder at beskrive funktionssammenhænge på: sprogligt, tabel, graf og forskrift. Eleverne skal ud fra en graf kunne aflæse: definitions- og værdimængde, monotoniforhold, vendepunkter og nulpunkter. 3: Eleverne skal indse hvorledes lineære funktioner skal bruges til at beskrive sammenhænge inden for hverdagen, økonomi og samfundet generelt. De skal kunne tegne og beskrive lineære sammenhænge. Programmet Graph benyttes. Derudover skal eleverne kunne løse simple ligninger og uligheder samt eftervise om en given sammenhæng kan illustreres med en tilnærmelsesvis lineær model 4: Eleverne skal kunne genkende forskriften for en andengradsfunktion, kunne løse ligninger af 2. grad, kende til de forskellige parametres betydninger og dertil kunne tegne funktionerne i hånden samt via. pc. 5: VØ-projekt. Der arbejdes med konkrete opgaver i forhold arbejdes med konkrete modeller for deres optimering mv. Klassisk gennemgang på klassen, Der er afsat ca. 6 elevtimer til hver hvor især elevernes mundtlighed afsluttende større, skriftlige opgave. trænes. Forklaring og fremvisning af processer samt resultater Der arbejder med klasse/tavle undervisning hvorefter eleverne individuelt eller i par arbejder med stillede opgaver. Mundtlig samt skriftlig evaluering. Dertil karaktergivning ved større afleveringer 9

10 4.0 Spansk- A Spansk-A Lærer: TBC Studieplanbetegnelse Studieplanhh1212-E Termin 15. august-21.december 2012 (uge 33-uge ) Forløbets titel: España, los españoles y sus tradiciones Uddannelsestid: 36 lektioner/ 27 timer Generelle mål: Der arbejdes videre med forløbet fra før jul. I forløbet stifter eleverne bekendtskab med temaer, som har tilknytning til dagliglivet, dvs. personrelaterede, kultur og samfundsrelaterede emner. Eleverne bruger spansk som adgangsvej til at forstå, hvad der sker i det spanske samfund og den spanske kultur. Det bidrager til at opbygge en global orienteringsevne hos eleverne. Spansk-faglige mål: Der fokuseres på at udvikle tale-, lytte- og læsefærdighederne hos eleverne. Det er desuden målet, at eleverne i et begrænset omfang - sættes i stand til at kunne tale om almene emner på spansk. Således er ordforrådstræning en forudsætning. Der arbejdes med den mundtlige Mundtlige oplæg samt skriftlige udtryksfærdighed. Der arbejdes afleveringer. desuden med teknikker til opbygning af et større ordforråd samt glosetræning. Klasse/ tavleundervisning samt individuel/ pararbejde i forbindelse med ordforrådstræning. Gruppearbejde med tekstnære arbejdsspørgsmål. Mundtlig og skriftlig evaluering samt kommentering. Evt. samtale. 5.0 Tysk- B Lærer: Studieplanbetegnelse Tysk-B LO Studieplanhh1212-E

11 Termin 15. august-21.december 2012 (uge 33-uge ) Forløbets titel: Uddannelsestid: 11

12 6.0 Virksomhedsøkonomi- A Virksomhedsøkonomi-A Lærer: SH Studieplanbetegnelse Studieplanhh1212-E Termin 15. august-21.december 2012 (uge 33-uge ) Forløbets titel: Virksomheden og omverdenen Uddannelsestid: Efterår 2012 Eleverne skal kunne redegøre for og analysere virksomhedens situation i forhold til omverdenen Klassediskussion og opgaveløsning Anvendelse af teori og metode Træning af mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed Mundtlige fremlæggelser og skriftlige opgaver Mundtlig evaluering og retning af opgaver 12

13 7.0 Afsætning- A Afsætning-A Lærer: LC Studieplanbetegnelse Studieplanhh1212-E Termin 15. august-21.december 2012 (uge 33-uge ) Generelt for alle forløbene: Eleverne skal med tiden i højere og højere grad kende og anvende afsætningsfagets terminologier og kunne deltage i faglige diskussioner, ligesom alle kompetencerne - jf. bekendtgørelsen - trænes mere eller mindre i hvert forløb. Eleverne trænes i at søge og bearbejde aktuelle, eksterne informationer samt anvende de teoretiske begreber i praksis. Eleverne skal kunne arbejde med såvel nationale, som internationale virksomheder og perspektiver. Forløbets titel: Introduktion til faget Uddannelsestid: 9 lektioner 3 uger Eleverne introduceres overordnet til fagets identitet og indhold, og de stifter bekendtskab med begrebet virksomhed, set med afsætningsøkonomiske øjne samt de forskellige virksomhedskoncepter og bliver introduceret overfladisk til de 4 p er. Gennemgang og klasseundervisning, Mindre individuelle opgaver og par-opgaver. tankegangskompetence ræsonnementskompetence problembehandlingskompetence Forløbets titel: Virksomhedens interne situation Uddannelsestid: 9 lektioner - 3 uger Eleverne skal kunne redegøre for modeller til analyse af virksomhedens interne forhold udarbejde en værdikædeanalyse og på baggrund heraf kunne bestemme virk-somhedens kernekompetencer på baggrund af virksomhedens interne forhold og makroforholdene på mar-kedet udarbejde en swot-analyse diskutere forskellige strategimuligheder med udgangspunkt i TOWS-matricen 13

14 Fælles diskussion/ gennemgang af centrale begreber i klassen. Individuelt arbejde med mindre opgaver. tankegangskompetence modelleringskompetence kommunikationskompetence Mindre individuel, skriftlig opgave. Elevtid 3 timer. Individuel,skriftlig evaluering Forløbets titel: Virksomhedens omverden Uddannelsestid: 6 lektioner 2 uger Eleverne skal kunne redegøre for eksterne faktorer af væsentlig betydning for virksomhedens fortsatte vækst, på såvel det nationale som det internationale marked analysere og diskutere betydningen af ændrede omverdensvilkår for virksomheder Fælles diskussion/ gennemgang af centrale begreber i klassen. Individuelt arbejde med mindre opgaver. tankegangskompetence problembehandlingskompetence ræsonnementskompetence databehandlingskompetence Forløbets titel: B2C-markedet Uddannelsestid: 9 lektioner 3 uger Eleverne skal kunne redegøre for modeller og teorier til bestemmelse af kundernes købsadfærd på konsumentmarkedet. analysere købsadfærden i en given situation og diskutere betydningen heraf for virksomhedens strategiske beslutninger Fælles diskussion/ gennemgang af centrale begreber i klassen. Individuelt og par-arbejde med mindre opgaver. tankegangskompetence problembehandlingskompetence ræsonnementskompetence modelleringskompetence Individuel, skriftlig opgave. Elevtid 5 timer. Individuel,skriftlig evaluering 14

15 Forløbets titel: B2B-markedet Uddannelsestid: 10 lektioner 2 uger Eleverne skal kunne: redegøre for modeller og teorier til bestemmelse af kundernes købsadfærd på konsument- og producentmarkedet. analysere købsadfærden i en given situation og diskutere betydningen heraf for virksomhedens strategiske beslutninger forklare forskellen på købsadfærd på konsument- og producentmarkedet Fælles diskussion/ gennemgang af centrale begreber i klassen. Individuelt og par-arbejde med mindre opgaver. tankegangskompetence problembehandlingskompetence ræsonnementskompetence modelleringskompetence 15

16 8.0 Samfundsfag- C Samfundsfag-C Lærer: HHO Studieplanbetegnelse Studieplanhh1212-E Termin 15. august-21.december 2012 (uge 33-uge ) Forløbets titel: Følgende 3 forløb vil blive gennemført: For det første: Sociologiske tendenser i det senmoderne samfund: Social arv, familietyper, singler og singlekultur, opdeling af danskerne med særligt fokus på livsstilstyper. For det andet: Det danske demokrati med fokus på Folketinget og de politiske akttører i det danske samfund i form af de politiske partier, interesseorganisationer, græsrodsbevægelser og mediernes rolle i dansk politik. For det tredje: Kriminalitet og straf med særligt fokus på den kriminelle lavalder i Danmark Uddannelsestid: anvende og kombinere viden om og begreber fra sociologi, økonomi og politik til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå. anvende sociologiske begreber til at forklare sociale og kulturelle mønstre. formidle faglige sammenhænge i enkle modeller, tabeller og diagrammer formidle og analysere på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag, indgå i en faglig dialog og diskutere en faglig problemstilling. anvende viden om det politiske system i Danmark til at forklare tilblivelsen af løsninger på aktuelle samfundsmæssige problemer. Klasse- og tavleundervisning. Mundtlig fremlæggelse. Mundtlige oplæg og skriftlige Mundtlig og skriftlig evaluering. Gruppearbejde. Informationssøgning. afleveringer. 16

17 Pararbejde. Individuelt arbejde Kunne arbejde med de forskellige taksonomiske niveauer, herunder f.eks. kunne redegøre, analysere, diskutere. Kunne anvende forskellige samfundsvidenskabelige metoder: Kvalitativ metode i form af tekstanalyse og kildekritik og kvantitativ metode i form af procent- og indeksberegning for at bearbejde data. Eksamenstræning. 17

18 9.0 International Økonomi- B International Økonomi-B Lærer: HHO Studieplanbetegnelse Jf. Studieplanhh1212-F Termin Faget starter i januar 2013 Forløbets titel: Uddannelsestid: 18

19 10.0 Samfundsøkonomiske område (studieområdet del- 1) Lærere: Studieplanbetegnelse Termin Samfundsøkonomiske område (studieområdet del-1) HHO/HHO/SLP Studieplanhh1212-E Forløbets titel: Uddannelsestid: 19

20 11.0 Sprog og kultur område (studieområdet del- 1) Lærere: Studieplanbetegnelse Termin Sprog & kultur område (studieområdet-del-1) KRR/MZH/LO Studieplanhh1212-E Forløbets titel: Uddannelsestid:. 20

21 1 2.0 Erhvervsøkonomiske område (studieområdet- del 1) Erhvervsøkonomiske område (studieområdet del 1) Lærer: SH/LC/SLP Studieplanbetegnelse Studieplanhh1212-E Termin Forløbets titel: Informationssøgning Uddannelsestid: 20 lektioner At eleverne lærer at søge og behandle faglig information, herunder at afkode, hvilke informationer der er relevante for en given faglig problemstilling samt strukturere informationssøgningen. At eleverne lærer at anvende it til informationsindsamling, herunder at forholde sig kritisk til de indsamlede informationer. Læreroplæg Individuelt arbejde Gruppearbejde Forløbets titel: Skriftlighed Uddannelsestid: 10 lektioner At eleverne trænes i at strukturere og formidle fagligt stof skriftligt, herunder bruge faglige termer samt faglig argumentation. At eleverne lærer at arbejde selvstændigt og produktivt i skriftligheden. Individuelt arbejde Skriftlig opgave, elevtid 4 timer Skriftlig evaluering af skriftlig opgave Forløbets titel: Matematik i virksomheden Uddannelsestid: 10 lektioner At eleverne lærer at anvende matematik i interaktion med områdets andre fag. At eleverne lærer at se fagenes muligheder og begrænsninger i forhold til at arbejde med virkelighedsnære problemstillinger. Læreroplæg Individuelt arbejde Skriftlig opgave, elevtid 2 timer Skriftlig evaluering af skriftlig opgave 21

22 1 3.0 Studiekompetencer Lærer: Studieplanbetegnelse Termin Studiekompetencer KTH Studieplanhh1212-E Forløbets titel: Uddannelsestid: 22

Studieplan. Hh1112-E12-1.0 (15.08. 2012-21.12. 2012)

Studieplan. Hh1112-E12-1.0 (15.08. 2012-21.12. 2012) Studieplan Hh1112-E12-1.0 (15.08. 2012-21.12. 2012) Dato: 06-08-2012 Studieplanhh1112-E12-1.0 Indholdsfortegnelse: 0.0 Forløbs-overblik... 4 1.0 Dansk-A... 6 2.0 Engelsk-A... 7 3.0 Matematik-C... 8 4.0

Læs mere

Studieplan. Hh1312-E12-1.0-VØ (15.08. 2012-21.12. 2012)

Studieplan. Hh1312-E12-1.0-VØ (15.08. 2012-21.12. 2012) Studieplan Hh1312-E12-1.0-VØ (15.08. 2012-21.12. 2012) Dato: 06-08-2012 Studieplanhh1312-E12-1.0-VØ Indholdsfortegnelse: 0.0 Forløbs-overblik... 4 1.0 Dansk-A... 6 2.0 Engelsk-A... 8 3.0 Matematik-B...

Læs mere

Studieplan. Hh1111-F12-1.0 (04.01. 2012-30.03. 2012)

Studieplan. Hh1111-F12-1.0 (04.01. 2012-30.03. 2012) Studieplan Hh1111-F12-1.0 (04.01. 2012-30.03. 2012) Dato: 04-01-2012 Studieplanhh1111-F12-1.0 Indholdsfortegnelse: 0.0 Forløbs-overblik... 3 1.0 Dansk-A... 4 2.0 Engelsk-A... 5 3.0 Matematik-C... 6 4.0

Læs mere

Studieplan. Hh1211-F12-1.0-VØ (04.01. 2012-31.03. 2012)

Studieplan. Hh1211-F12-1.0-VØ (04.01. 2012-31.03. 2012) Studieplan Hh1211-F12-1.0-VØ (04.01. 2012-31.03. 2012) Dato: 04-01-2012 Studieplanhh1211-F12-1.0-VØ Indholdsfortegnelse: 0.0 Forløbs-overblik... 3 1.0 Dansk-A... 4 2.0 Engelsk-A... 6 3.0 Matematik-B...

Læs mere

Studieplan. Hh1211-F12-2.0-MAR (04204. 2012-22.05. 2012)

Studieplan. Hh1211-F12-2.0-MAR (04204. 2012-22.05. 2012) Studieplan Hh1211-F12-2.0-MAR (04204. 2012-22.05. 2012) Dato: 02-04-2012 Studieplanhh1211-F12-2.0-MAR Indholdsfortegnelse: 0.0 Forløbs-overblik... 3 1.0 Dansk-A... 4 2.0 Engelsk-A... 5 3.0 Matematik-C/B...

Læs mere

Studieplan. Hh1111-E ( )

Studieplan. Hh1111-E ( ) Studieplan Hh1111-E11-1.0 (15.08. 2011-21.12. 2011) Dato: 06-09-2011 Studieplanhh1111-E11-1.0 Indholdsfortegnelse: 0.0 Forløbs-overblik... 3 1.0 Dansk-A... 4 2.0 Engelsk-A... 6 3.0 Matematik-C... 7 4.0

Læs mere

Studieplan. Hh1211-E MAR ( )

Studieplan. Hh1211-E MAR ( ) Studieplan Hh1211-E12-1.0-MAR (15.8 12.10 2012) Dato: 06-08-2012 Studieplanhh1211-E12-1.0-MAR Indholdsfortegnelse: 0.0 Forløbs-overblik... 4 1.0 Dansk-A... 5 2.0 Engelsk-A... 7 3.0 Tysk-B... 8 4.0 International

Læs mere

Studieplan. Hh1211-E VØ ( )

Studieplan. Hh1211-E VØ ( ) Studieplan Hh1211-E12-1.0-VØ (15.8. 2012-12.10. 2012) Dato: 06-08-2012 Studieplanhh1211-E12-1.0-VØ Indholdsfortegnelse: 0.0 Forløbs-overblik... 4 1.0 Dansk-A... 5 2.0 Engelsk-A... 7 3.0 Tysk-B... 8 5.0

Læs mere

Studieplan. Hh1111-E ( )

Studieplan. Hh1111-E ( ) Studieplan Hh1111-E12-1.0 (15.8 12.10 2012) Dato: 06-08-2012 Studieplanhh1111-E12-1.0 Indholdsfortegnelse: 0.0 Forløbs-overblik... 4 1.0 Dansk-A... 5 2.0 Engelsk-A... 9 3.0 Spansk-A... 10 4.0 International

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 15 December 15 Institution Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 15 December 15 Institution Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 15 December 15 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Matematik-B Sabine Lindemann Petersen MatematikBhh1315-VØ Oversigt

Læs mere

Studieplaner 1.g hhx forår 2016

Studieplaner 1.g hhx forår 2016 Studieplaner 1.g hhx forår 2016 Klasse: 1.a Dansk A Mediehistorie Dokumentar og hjemmesider Avisen Intro til mediegenrer og medieanalyse Eleverne skal opnå en basal viden om mediehistorie og genrer. De

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-juni 2013 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse HHX Fag og niveau Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse, Samfundsfag C

Undervisningsbeskrivelse, Samfundsfag C Undervisningsbeskrivelse, Samfundsfag C Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008-maj 2010 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-Juni 2011 Institution Vejle Handelsgymnasium

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-Juni 2011 Institution Vejle Handelsgymnasium Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2011 Institution Vejle Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 09/10 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Uddannelsescenter Holstebro HHX Fag og niveau Samfundsfag niveau C. Lærer(e)

Læs mere

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger Periode August 15 juni 16 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk-A Mikkel Z. Herold EngelskAhh1313-F16-VØ Oversigt over planlagte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag B Christina

Læs mere

Dansk A hhx, februar 2014

Dansk A hhx, februar 2014 Bilag 1»Bilag 9 Dansk A hhx, februar 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Faget dansk er et humanistisk fag med berøringsflader til de samfundsvidenskabelige fag. Fagets kerne er tekstanalyse og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010/11 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Folketingsvalg 2011. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Folketingsvalg 2011. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Frederikshavn Handelsgymnasium hhx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Samfundsfag C skoleåret 2008-2009 Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / juni 2014 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Erhvervsgymnasiet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 Juni 2013 Nr. 1 9 Institution Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 09/10 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1s SA

Undervisningsbeskrivelse for: 1s SA Undervisningsbeskrivelse for: 1s SA Fag: Samfundsfag A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2018 Uddannelse: STX Lærer(e): Lise Garde Lester (LL) Forløbsoversigt

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer stille spørgsmål, som er karakteristiske for matematik og have blik for hvilke typer af svar, som kan forventes(tankegangskompetence) erkende, formulere, afgrænse og løse matematiske

Læs mere

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 15-juni16 Vejen Business College Hhx Engelsk-A Mikkel Z. Herold EngelskAhh1314-F16-VØ Oversigt over planlagte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervscase

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik niveau

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 for hh1e Team 2

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 for hh1e Team 2 Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 for hh1e Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet... 3 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet... 4

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013/14 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj 2015 Institution Skive Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik A Niveau A Emil Hartvig emh@skivets.dk 1bhtx13 Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1e Sa

Undervisningsbeskrivelse for: 1e Sa Undervisningsbeskrivelse for: 1e Sa Fag: Samfundsfag B, STX Niveau: B Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / juni 2012 Institution Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013 Institution Frederikshavn Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Handelsgymnasiet på Uddannelsescenter Holstebro HHX Fag og niveau Samfundsfag

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget MATEMATIK Formål for faget Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes i maj/juni 2012. Denne beskrivelse dækker derfor efteråret 2011 og foråret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2016 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2015 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Matematik B Else Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2014 Nr. 1 5 August 2014 Juni 2015 Nr. 6-8 Institution Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium

Læs mere

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål MATEMATIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål KOMMENTAR Vi har i det følgende foretaget en analyse og en sammenstilling af vore materialer til skriftlig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2014 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Samfundsfag

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 15 december 15 Institution Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 15 december 15 Institution Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 15 december 15 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk A Michael Ebbesen Schmidt STU-EngelskAhh1115-E15-MAR Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 14. Denne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2012 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Afsætningsøkonomi niveau B. Periode

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Afsætningsøkonomi niveau B. Periode Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Her anføres den periode, som studieplanen er gældende for. Dette kan både være en halvårlig periode og en helårlig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2015 Institution Marie Kruse Skole

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2015 Institution Marie Kruse Skole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Marie Kruse Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold STX Samfundsfag C Nicolai

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Skoleår: 2013-2014 Institution: Teknisk Gymnasium Skive Fag og niveau: Samfundsfag B Lærer(e): JPA Hold: 2.d Titel 1: Introduktion til samfundsfag B Periode: uge 33 Titel 2: Socialisering

Læs mere

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2015 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

Læseplan for faget samfundsfag

Læseplan for faget samfundsfag Læseplan for faget samfundsfag Indledning Faget samfundsfag er et obligatorisk fag i Folkeskolen i 8. og 9. klasse. Undervisningen strækker sig over ét trinforløb. Samfundsfagets formål er at udvikle elevernes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution HF og VUC Nordsjælland Helsingør Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf-e Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 - maj 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Samfundsfag C Flemming

Læs mere

Spansk A hhx, juni 2013

Spansk A hhx, juni 2013 Bilag 25 Spansk A hhx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 17 Rybners

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15/16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Haderslev Handelsskole hhx Samfundsfag C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Campus

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Fattigdom og ulighed

LÆRERVEJLEDNING. Fattigdom og ulighed LÆRERVEJLEDNING Fattigdom og ulighed KERNESTOF FAG 1: Samfundsfag På a-niveau lærer eleverne at: Anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til kritisk at vurdere undersøgelser og til at gennemføre

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau HHX Matematik niveau B Lærer(e)

Læs mere

Afsætning A hhx, juni 2010

Afsætning A hhx, juni 2010 Bilag 7 Afsætning A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse.

Læs mere

Samfundsfag C. 1. Fagets rolle

Samfundsfag C. 1. Fagets rolle Samfundsfag C 1. Fagets rolle Samfundsfag handler om grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse af det moderne, globaliserede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Mona Rask

Læs mere

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger Målene for det uddannelsesspecifikke fag er delt op på følgende måde: Vidensmål: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder Færdighedsmål: Eleven skal have færdigheder i at anvende

Læs mere

Studieområdets Del 1, Det erhvervsøkonomiske område

Studieområdets Del 1, Det erhvervsøkonomiske område Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2016 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse Fag og niveau Lærere e-mailadresser Hold HHX Studieområdets

Læs mere

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser 2015-2016 Eksamensbestemmelser Indholdsfortegnelse Afsætning A, skriftlig... 3 Afsætning A, mundtlig... 3 Afsætning B, mundtlig... 3 Dansk A, skriftlig... 4 Dansk A, mundtlig... 4 Engelsk A, skriftlig...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2013 Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C Jens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 14. Denne

Læs mere

Samfundsfag A 1. Fagets rolle 2. Fagets formål 3. Læringsmål og indhold

Samfundsfag A 1. Fagets rolle 2. Fagets formål 3. Læringsmål og indhold Samfundsfag A 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der nationalt,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C Mette

Læs mere

Matematik, basis. Undervisningen på basisniveau skal udvikle kursisternes matematikkompetencer til at følge undervisningen

Matematik, basis. Undervisningen på basisniveau skal udvikle kursisternes matematikkompetencer til at følge undervisningen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Matematik Basis, G-FED Matematik, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet I matematik basis er arbejdet med forståelsen af de faglige begreber i centrum. Den opnåede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 11. Denne

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløb, efterår 2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 juni 2016 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2012 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2013 Institution Marie Kruse Skole

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2013 Institution Marie Kruse Skole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Marie Kruse Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold STX Samfundsfag C Nicolai

Læs mere

Beskrivelse af det flerfaglige undervisningsforløb (1 skema for hvert fag)

Beskrivelse af det flerfaglige undervisningsforløb (1 skema for hvert fag) Undervisningsbeskrivelse for flerfaglige forløb Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2016 Institution Uddannelse Titel for flerfaglig forløb Fag i det flerfaglige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Frederikshavn Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2012/2013 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå,

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, Samfundsfag B 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Teknisk Gymnasium Grenaa Htx Dansk A Frits

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution IBC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag niv. C Susanne

Læs mere