Nutidens sam fundsm æ ssige udfordringer er m orgendagens forretningsom råder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nutidens sam fundsm æ ssige udfordringer er m orgendagens forretningsom råder"

Transkript

1 Vision Nutidens sam fundsm æ ssige udfordringer er m orgendagens forretningsom råder G lobale udfordringer, som klim aforandringer, fødevarekrise og brugen af fossile bræ ndstoffer, råber på innovation. D et sam m e gør udviklingen af offentlige serviceydelser, m anglen på kvalificeret arbejdskraft og sam spillet m ellem offentlige og private virksom heder. Væ kstforum ser de aktuelle sam fundsm æ ssige udfordringer som nøglen tilfrem tidig væ kst og velfæ rd. Væ kstforum vilderfor m ed sin innovationsstrategi forfølge idéen om, at der gennem sam fundsm æ ssige udfordringer kan skabes nytte og væ rdi for både virksom heder og sam fund, og at disse udfordringer kan anvendes i prioriteringen af erhvervsfrem m eaktiviteter. Arbejdet m ed m egasatsningerne på energi og m iljø-, sundheds- og fødevareom rådet, der er baseret på nuvæ rende styrkepositioner i Region M idtjylland, er eksem pler på allerede igangsatte aktiviteter, der handler om at udvikle m orgendagens forretningsom råder ved at skabe nye løsninger i dag. Væ kstforum s erhvervspolitiske m åler at skabe de bedst m ulige betingelser for fortsat væ kst og fornyelse. D en strategiske indsats vilkoncentrere sig om at understøtte virksom hedernes evne tilog m ulighed for at arbejde system atisk og strategisk m ed innovation, sam t frem m e en åben og globaltilgang tilinnovation. Væ kstforum s konkrete indsats vilblive præ senteret i en handlingsplan, m ed hovedvæ gten på at forbedre ram m erne for innovation. Innovationsstrategi , Region M idtjylland 1

2 Væ kstforum s lederskab G ennem realiseringen af innovationsstrategien vil Væ kstforum styrke sit regionale lederskab og sit arbejde for optim ale ram m er for innovation Realiseringen af innovationsstrategien vilske gennem flere niveauer af indsatsom råder: Væ kstforum faciliterer løsninger på udfordringer og innovationsbehov gennem en m idlertidig innovationskraft i de tidlige projektfaser, hvor der skalgenereres idéer til eksperim enterende, græ nsebrydende og tvæ rgående indsats. Væ kstforum understøtter en innovativ tilgang til erhvervsfrem m e, og vilarbejde m ed udviklingen af de m est m eningsfulde og effektive m åder at organisere indsatserne på. Væ kstforum m edvirker tilat viden opsam les, analyseres og videreform idles, for derigennem at sikre kvalitet og udbredelse af innovation. Væ kstforum s innovationsstrategi skaldesuden bidrage tilat forfølge og frem m e det allerede igangvæ rende arbejde ved at sikre at offentlige m idler tilerhvervsfrem m e bruges tilat adressere de sam fundsm æ ssige udfordringer at offentlige m idler tilerhvervsfrem m e bruges m est hensigtsm æ ssigt tilat udvikle nye forretningsom råder at det regionale arbejde påvirker og spiller sam m en m ed lokale, kom m unale, statslige og internationale initiativer at statslige og internationale m idler anvendes tilat frem m e de regionale strategier. Innovationsstrategi , Region M idtjylland 2

3 Principper Principper for strategisk innovation i R egion M idtjylland Væ kstforum vilfungere som katalysator for at skabe en ny innovationskultur via de prioriterede indsatsom råder. Følgende syv principper opstilles som retningsgivende for arbejdet m ed innovation for perioden Bæ redygtighed På de følgende sider gennem gås principperne. Innovationsstrategi , Region M idtjylland 3

4 1. B æ redygtighed 1 B æ redygtighed A rbejdet m ed innovation skalunderstøtte visionen for R egion M idtjylland om,at væ kst skalske på et bæ redygtigt grundlag for at skabe optim ale vilkår for m ennesker og m iljø,og derm ed gøre de sam fundsm æ ssige udfordringer tilom drejningspunktet for innovationsindsatsen. Tem aet bæ redygtighed skaludnyttes tilat sæ tte et højt am bitionsniveau,sam t bidrage m ed et fokus i forbindelse m ed prioriteringen af m idler.... forfølge bæ redygtighedsprincippet og sikre, at vores handlinger i dag ikke vilbegræ nse de økonom iske, m iljøm æ ssige og sociale m uligheder for frem tidens generationer. Innovationsstrategi , Region M idtjylland 4

5 2. Next Practice 2 Next Practice A rbejdet m ed innovation skalvæ re eksperim enterende og m etodeudviklende både i forhold tilenkeltprojekter og erhvervsfrem m esystem et m ed afsæ t i den aktuelle best practice. Innovationsindsatsen vilvæ re fokuseret på at udvikle next practice ud fra en erkendelse af,at det,der er best practice i dag,ikke nødvendigvis også er best practice i forhold tilfrem tidige udfordringer.... m edvirke til, at innovationsprocesserne i virksom hederne optim eres. Det sker ved, at der afsæ ttes m idler tilat understøtte m etodeeksperim enter m ed innovation inden for f.eks. åben innovation, brugerdreven innovation, crow d-sourcing, kreativitet som m etode, og offentlig-privat innovation. Erfaringerne fra eksperim enterne skaldokum enteres og form idles tilregionens virksom heder via erhvervsfrem m esystem et. Innovationsstrategi , Region M idtjylland 5

6 3. R isikovillighed 3 R isikovillighed A rbejdet m ed innovation skalskabe forudsæ tning for risikovillighed,og derm ed øge sandsynligheden for flere radikale innovationer. Innovationsindsatsen skalskabe rum for m arkante afvigelser fra det kendte,m en også anerkende,at radikalinnovation ikke kan stå alene,og ikke kan forudses på forhånd.... understøtte risikovillig adfæ rd. D et kan ske gennem etableringen af adgang tilforskellige form er for finansieringskilder og udvikling af nye m etoder for finansiering af innovationsaktiviteter, såsom partnerskaber, garantiordninger;sam t gennem udviklingsinitiativer inden for ledelse. Initiativerne skaltage afsæ t i de opsam lede erfaringer på om rådet, og skalsøges baseret på partnerskaber m ed regeringen. Innovationsstrategi , Region M idtjylland 6

7 4. B redde 4 B redde A rbejdet m ed innovation skalvæ re tvæ rgående ud fra en bevidsthed om,at innovation kan ske på alle niveauer i virksom heder og sam fundet og inden for alle erhverv. Innovationsindsatsen skalhave blik for,at innovation også udspringer fra andet end forskning og højtuddannede m edarbejdere.... frem m e udnyttelsen af m edarbejdernes og brugernes kreative kom petencer i innovationsprocessen. Ligeledes vilvæ kstforum have fokus på hele spektret af erhvervsvirksom heder, herunder serviceerhvervene. Innovationsstrategi , Region M idtjylland 7

8 5. R elationer 5 R elationer A rbejdet m ed innovation skalhave fokus på alle størrelser af virksom heder,og ikke m indst relationerne m ellem dem. Forskellige typer af virksom heder skalbringes sam m en ud fra en overbevisning om,at forskellighed frem m er innovation i såvel idéskabelse som im plem entering. H erunder sam spillet m ellem private og offentlige aktører.... skabe ram m er for strateginetvæ rk og sam arbejder m ellem forskellige typer af virksom heder, f.eks. ved at indgå aftaler m ed innovative foregangsvirksom heder, der stiller sig tilrådighed som potentielle udviklingspartnere for m indre innovationsparate virksom heder. D et skaldesuden væ re sam arbejder, der giver væ rdi for begge parter, eksem pelvis ved at kom binere idéudvikling m ed erfaringer fra im plem entering og kom m ercialisering. Innovationsstrategi , Region M idtjylland 8

9 6 G ræ nsebrydning A rbejdet m ed innovation skalinvolvere og engagere relevante aktører på lokalt,regionalt,nationalt og internationalt niveau, herunder erhvervsliv,m yndigheder,uddannelsesinstitutioner og forskningsm iljøer. G eografiske,faglige og organisatoriske græ nser udviskes,og innovationsindsatsen skalderfor ruste virksom hederne tilat udnytte en åben tilgang tilinnovation. D ette fordrer en bedre anvendelse og udvikling af det form elle innovationssystem.... m atche innovationsopgaverne m ed de m est hensigtsm æ ssige organisationsform er, og arbejde for, at regionens virksom heder indgår i græ nseoverskridende netvæ rk, både faglige, branchem æ ssige, geografiske og offentlig-private netvæ rk. D er kan tæ nkes i regionale partnerskaber, konsortier, klynger og endnu ikke kendte form er for organiseringer, som kan løfte innovationen i forhold tilde sam fundsm æ ssige udfordringer. Innovationsstrategi , Region M idtjylland 9

10 7 D okum entation System atisk dokum entation af og erfaringsopsam ling fra innovationsindsatsen skalprioriteres for at kvalificere vurderingen af igangsatte og nye handlinger. Eksisterende benchm arking-m etoder tilm åling af effekten af innovation er ikke tilstræ kkelige,der er derfor behov for at udvikle nye analysem etoder,sam t nye m åder at anvende analyser som en aktiv ressource i erhvervsudvikling.... udvikle forbedrede m etoder tilat dokum entere såvel innovationsudfordringer som resultater af de initiativer, der igangsæ ttes for at styrke innovationsindsatsen i regionens virksom heder. D er skal, m ed relevante parter, udvikles m etoder og væ rktøjer tilat generere data, der er anvendelige tiloptim ering af innovationsindsatsen, både internt i virksom hederne og i erhvervsfrem m esystem et. Innovationsstrategi , Region M idtjylland 10

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 1 KAPITEL INTRO SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 1 af 5 Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres August 2009 AgroTech Institut for Jordbrugs- og FødevareInnovation Alexandra Instituttet Bioneer DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Sociale Opfindelser. Social+ Hvad kan vi så lære

Sociale Opfindelser. Social+ Hvad kan vi så lære Hvad kan vi så lære af den historie? Vi startede denne bog med at spørge, hvorfor der findes så lidt tilrettelagt social innovation og realiserede sociale opfindelser og hvorfor så få sociale innovationer

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

Ledelse af den nye folkeskole

Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger Ledelse af den nye folkeskole 1 2 Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til

Læs mere

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Januar 2013 Sammenfatning Virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsområdet har over de seneste 20 år fået stigende betydning for dansk økonomi.

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden National strategi for cyber- og informationssikkerhed Øget professionalisering og mere viden December 2014 INFORMATIONSSIKKERHED OG CYBERSIKKERHED I denne strategi anvendes to begreber: Informationssikkerhed

Læs mere

RETTEN TIL KUNST OG KULTUR STRATEGISK RAMME FOR KULTUR OG UDVIKLING

RETTEN TIL KUNST OG KULTUR STRATEGISK RAMME FOR KULTUR OG UDVIKLING RETTEN TIL KUNST OG KULTUR STRATEGISK RAMME FOR KULTUR OG UDVIKLING Juni 2013 INDHOLD FORORD 3 1. REALISERING AF MENNESKERETTIGHEDER GENNEM KULTUR OG UDVIKLING 4 2. FORSTÆRKE MENNESKERS HANDLEKRAFT GENNEM

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI VÆKST BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM OG SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER GRØN STABILITET SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1 Evaluering Evaluering og udvikling og udvikling af den danske af den danske økologiindsats økologiindsats DEN DEN ØKOLOGISKE ØKOLOGISKE VEJ VEJ MOD MOD 2020 2020 DEL 1 & Del Del 1 & 2 2 Juni 2014 Evaluering

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Det Nationale Bioøkonomipanel Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse fra Det Nationale Bioøkonomipanel September 2014 Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse

Læs mere

Videnudveksling med samfundet kort fortalt

Videnudveksling med samfundet kort fortalt Videnudveksling med samfundet kort fortalt 2 Videnudveksling med samfundet kort fortalt Denne publikation er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Danske Universiteters udvalg for Innovation og Teknologioverførsel

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere