Søborgmagle SOGN & KIRKE. Okt. nov. 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søborgmagle SOGN & KIRKE. Okt. nov. 2013"

Transkript

1 Søborgmagle SOGN & KIRKE Okt. nov. 2013

2 musik bøn stilhed Skumrings-gudstjenester eftertanke 7 gange i vinterhalvåret afholdes søndagens gudstjeneste om eftermiddagen kl med musik og meditation Toner til himlen og ikke mindst til kirkegængerne i Søborgmagle Kirke vinterhalvåret er der ved I Søborg magle Kirke tradition for at rykke nogle af søndagenes gudstjenester til kl om eftermiddagen for på den måde at markere forskellige begivenheder. Sidst på eftermiddagen kender mange fornemmelsen af at sindet stemmes til den stille eftertanke, som overgangen mellem lys og mørke lægger op til. Denne fornemmelse understøttes af de valgte tekster, salmer, bønner og de ni minutter, vi sammen sidder i stilhed. Desuden medvirker der forskellige Allehelgenkirkens lysglobe til minde om Allehelgen Rum og tid til at mindes dem, som ikke længere er i blandt os! Ved Allehelgen-gudstjenesten bliver der mulighed for at sidde stille for sig selv såvel som der bedes relevante bønner og synges livsnære fællessalmer. Desuden medvirker mezzosopran Anja Lyngbye ved gudstjenesten og der vil være mulighed for at tænde et lys i instrumenter, som på smukkeste vis indrammer stemningen. Efterår Efterår Efterårets farvepragt bringes ind i kirkerummet gennem tekst og musik. Det er blevet tid til hjem lige sysler, men naturen byder stadig på mange smukke oplevelser. Det gør den første skumringsgudstjeneste også, hvor Lauge Hjorth Mikkelsen spiller musik af b.la. Schumann på sin obo. Søndag den 6. oktober kl ens kære. En særlig indbydelse sendes til dem, som i det forløbne år har fået en pårørende begravet fra kirken eller af sognets præst. Den afdødes navn vil blive læst op i gudstjenesten. Efter gudstjenesten vil der være kaffe/te og kage i kirkens lokaler Allehelgen-gudstjeneste, søndag den 3. november kl Ja, ja, ja og mere ja. Hele bordet rundt. Formand og kas se rer kunne være brudt ud i sang med Grundtvigs smukke ord»glæden hun er født i dag«. En smuk septemberaften bevilgede samtlige menighedsråd i Gladsaxe provsti det sidste kroners lån til et nyt orgel i kirken. Og sikke et orgel. Vor organist Per Lauge Fischer har skrevet mere om det længere inde i bladet. Et orgel er ikke kun det største musikinstrument. Det er også det mest kostbare. Der er derfor grund til stor taknemmelighed overfor den velvillighed provst Peter Senbergs, provstiudvalget og Helsingør stift har vist vores ønske om at få udskiftet et gammelt og mildest talt nedslidt orgel. Et lån på i 4,5 million kroner har været nødvendigt og et lån er det for så vidt at samtlige sogne i Gladsaxe provsti bidrager til afdragene over den næste halve snes år. Da arbejdet hen mod en sådan bevilling begyndte blev der bedt om 3,5 million, men da kirken fik fat i orgelkonsulent Bendt Fabricius kunne han straks sige at det næppe slog til blev der yderli- gere søgt om. Og der blev sagt ja. Da så tilbuddet fra de tre orgelbyggere forelå viste der sig yderligere at mangle de nævnte kroner. Nu er finansieringen i orden. Og så begynder arbejdet hos den orgelbygger som menighedsrådet valgte ud af de tre tilbud som var indhentet. Opgaven tilfaldt P.G. Andersen & Bruhns Orgelbyggeri. Et overordentlig velanskrevet firma. Bygningen af et orgel er en kompliceret affære. Stort set hver eneste del laves i hånden. Orgelpiberne der jo er den mest iøjefaldende del af det store instru ment. Nogle af dem er frem stillet i en legering af tin og bly andre i træ. Og den måde de sættes op på, altså facaden på orglet, er naturligvis en væsentlig del af kirkens udsmykning. Og det gamle orgel - ja, det vil blive søgt solgt og hvad der måtte komme ind vil naturligvis blive anvendt til at nedbringe lånet. Nikolaj Ifversen 2 3

3 Te Deum: O store Gud! vi love dig - en musikhistorisk baggrund Teksten til O store Gud! vi love dig er en af de største lovsange som salmebogen indeholder ikke mindst fordi hymnen er en af de ældste overleverede kristne salmer med rødder i den kristne oldtid, med al dens inspiration fra landene omkring Middelhavet. Tekstligt er den ganske indlysende men dens tilblivelseshistorie og levende forbindelse til kirkens ophav gør den til en enestående fascinerende salme som kan synges i dag i sin universalitet. Te Deum eller ambrosiansk lovsang er en almindelig brugt hymne til Treenighedens pris, og er en af de centrale tekster i den katolske kirke. Teksten er ofte blevet tilskrevet kirkefaderen Ambrosius (død 397), der ifølge en legende improviserede den, da Ambrosius påske nat 387 døbte den senere kirkefader Augustin. Imidlertid tilskrives den i dag oftest Sanct Nicetas (ca ) biskop af Remesiana. Man mener, at han anvendte latinsk religiøs musik i gudstjenesten og komponerede et antal liturgiske hymner, hvor af Te Deum er den kendeste. Den ældste kendte version dateres til ca. år 700. Den forefindes i middelalderlige danske bønne bøger på latin. I middelalderen gengav man hymnen i folkelige oversættelser. Luther oversatte den 1529 (Herr Gott, Dich loben wir), hvor den ved de lutherske gudstjenester blev udført af to kor, der svarede hinanden en såkaldt antifon (af græsk modlyd). Denne gamle tradition var opstået inspireret af den gamle jødiske synagogesang og blev optaget i den romersk-katolske tradition og blev oprindeligt fremført som en slags omkvæd mellem versene i de bibelske salmer. De ældste skriftligt overleverede antifoner kan føres tilbage til de syriske klostre omkring år 300. Spejlstrukturen i hebraiske salmer var formentlig en gen - givelse af den antifonale metode, som blev benyttet i de religiøse ritualer hos de tidlige israelitter. Denne metode blev introduceret i den kristne kirke af Ignatius af Antiokia (død 107 e. Kr.), som i en drømmevision havde set engle synge i alternerende kor (se salmens 2. strofe, hvor menneskets lovsang blander sig med englenes) ligesom han formentlig havde set det i jødiske sammenhænge. Det blev først praksis i den vestlige katolske kirke 2 århundreder senere. Ambrosius, biskop af Milano og pave Gregor I den Store, grundlæggere af den katolske en-stemnige kirkesang grundlaget for den senere gregorianske sang grundlagde således antifonarier, samlinger med musik som var egnet til antifoni og som fortsat er i brug i den katolske kirke den dag i dag. Den gregorianske sang, den romersk-katolske kirkes liturgiske koral, blev opkaldt efter netop Pave Gregor 1. den Store (død 604), som i middelalderen fejlagtigt blev antaget at være ophavsmand til melodistoffet. Dette er dog væsentligt yngre, måske opstået i 800-tallet. En egentlig notation med moderne noder fandt først sted omkring år 1000 melodierne var indtil da overleveret med en slags håndtegn, neumer. Den melodi, der er overleveret i koralbogen, er således netop en gregoriansk koral fra ca. år 900. Teksten stammer fra et oplag af Kingos salmebog fra 1727, hvori der anføres en ny dansk oversættelse af Te Deum. Det er i store træk den tekst vi kan synge i dag. plf 1. O store Gud! vi love dig af hjertens grund evindelig. I nåde ser du til os ned, og evig er din miskundhed. 2. Lovsangen fra den frelste jord sig blande med dit englekor! Ja, Adams æt istemmer glad kerubers og serafers kvad: 3. Du hellig, hellig, hellig er,1 du, hersker over Himlens hær, og hele jorden, vid og bred, er opfyldt af din herlighed. 4. Du skabte himlen underskøn og i dit billed støvets søn, du styrted ånden stolt i hu, det faldne støv oprejste du. 5. Profeters og apostles kor med martyrskaren trindt på jord og al den ganske kristenhed lovpriser dig for liv og fred. 6. Ja, evig tak, Gud Fader from, og dig, Guds Søn, som til os kom, dig, Helligånd, hvis Guddoms-røst i kirken skaber liv og trøst! 7. Du ærens drot, vor frelser kær, velkommen og velsignet vær! Du lagde ned dit herredom i kvindeskød og krybberum. 8. Vor synd du bar, vort åg du brød, vor straf du led i korsets død; du sejerrig af grav opstod og dæmped dødens overmod. 9. Til Himmels åbenlyst du fór og troner højt i englekor; du sidder ved Guds højre hånd, mens i din kirke bor din Ånd. 10. Halleluja! evindelig Gud glæder os i Himmerig. O store Gud! vi love dig af hjertens grund evindelig. 4 5 Nr. 9

4 Nyt orgel i Søborgmagle Kirke Den musikalske baggrund for et nyt orgel som forventes at stå færdigt i slutningen af 2015 M usikken har altid været en vigtig del af kirkelivet i Søborgmagle Kirke. Kirkens første organister holdt kirke musik aftener, ligesom kirkens første kor (der var 6 sangere af hensyn til den unaturligt korte efterklangstid i rummet) var glimrende sangere, der sang en stor del af det repertoire, der er muligt for en sådan besætning. klanglig bund af grundstem mer, fremfor alt orglets klang lige fundament, den såkald te Principal 8. Orglet var to unge orgelbyggeres svendestyk ke så at sige og blev på de for hånden værende betingelser af en kvalitet, som med tiden har afsløret betydelige svag heder. Instrumentet blev sidenhen søgt udvidet med et par stemmer for at gøre det mere egnet til et bredere repertoire, hvilket aldrig kunne kompensere for de åbenlyse klanglige begræns ninger som det var født med. Kirkens orgel var naturligvis tænkt som en stor del af denne tanke om at forløse musikkens bidrag til gudstjenesterne og kirkemusiklivet. Men pengene var få, og kirken fik ikke det orgel, som kunne have indfriet denne vision. Orglet blev af arkitekten placeret på kirkens tværpulpitur ud fra et ønske om at skabe en helhed omkring alteret. Dette var i og for sig en glimrende tanke, men havde rent instrumentmæssigt den store ulempe, at orglet måtte bygges i flere huse bag hinan den og på en placering konstant udsat for direkte sollys. Det faktum at orglet af den til synshavende orgel-ansvarlige blev vurderet særdeles mangel fuldt og at det angiveligt måtte undergå en hovedreparation uden at det på nogen måde ville blive klangligt forbedret fødte for nogen år siden tanken om at tiden var mere end moden til endelig at give kirken det orgel, som den fortjener og som kirkens daglige brugere, menig heden, fortjener til medvirkende spirituel inspiration. Instrumentet blev bygget efter nogle klangprincipper, som var herskende på netop denne tid, hvor man bevidst fravalgte en Ønsket er, at de tanker, som de musikansvarlige havde for snart 50 år siden, endelig kan udfoldes 6 i det karakteristiske kirkerum, hvor et nyt orgel naturligt placeres på bagpulpituret, hvor dets klang på en helt anden måde vil kunne reflekteres på de store murstensvægge. den skal klinge i rummet. Orglets beskedne størrelse til trods er det tænkt som et instru ment der klanglig set kan understøtte salmesangen med en åben syngende klang samtidig med at nøje udvalgte solo stemmer vil give det en klanglig alsidighed der åbner døre for en stor del af den liturgiske og reper toire mæssige litteratur, der har måttet vente med at klinge i kirken. Det daværende menighedsråd arbejdede ihærdigt på orgel sagen, som i forlængelse af kirkerummets store løft med den nye altertavle og kirkens in ventar i øvrigt blev en mærke sag for menighedsrådet. Dette store arbejde har været af gørende for at vi i dag kan se frem til et instrument af en størrelse og beskaffenhed der langt mere hensigtsmæssigt vil få sin naturlige plads og funk tion i kirken. Orglet vil få 22 registre (stemmer) ikke større end det nuværende orgel, men med en verden til forskel i kvalitet, såvel håndværksmæs sigt som klangligt, ikke mindst på grund af det valgte orgel byggerfirmas, P.G. Andersen og Bruhn s legendariske intonatør, Paul Hansen. Jeg vil her i kirkebladet følge arbejdet på orglet og komme nærmere ind på detaljer som arbejdet skrider frem. Som organist ved vores kirke med snart 25 år ved det nuværende orgel er det personligt en fan tastisk glæde og inspiration at se frem til men først og frem mest gør det mig ydmyg ved tanken om at jeg på ganske an den vis kan se frem til at berige Søborgmagle Kirkes gudstjene ste og kulturelle liv. plf Orglet bliver så at sige født i rummet, og hver enkelt stemme bliver afstemt nøje efter den klanglige helhed og hvordan 7

5 Kammermusikkoncerter2013 Søborgmagle Kirke november Anja Lyngbye, mezzosopran Adam Riis, tenor Johannes Mannov, basbaryton Årets kammermusikfestival har været længe undervejs en del af programmet var tiltænkt sidste års festival, som desværre måtte aflyses. Men kunst og musik bliver ofte endnu bedre og rigere af at blive lagret i sjælen og fingrene på musikerne og derfor er det en desto større glæde i år at kunne præsentere og udbygge Schubertdelen af 2012-programmet. Den lange rejse gennem Beethovens klaver- og kammermusik fortsætter ligeledes i år al den stund at Schubert ikke mindst i sine sidste år lod sig inspirere af og evnede at gå sine egne veje i forhold til giganten Beethoven. For mange år siden udtalte en pianist, da jeg anmodede om at måtte spille et værk af Schubert, at det var der ingen grund til man kan ikke høre hvor svært det er! Hvilken visions løs og dog sand udtalelse! Schubert har på sin vis levet en skyggetilværelse i mange år hans klaversonater blev først kendt blandt et større publikum for en generation eller to siden, takket være store pianisters indspilninger af de væsentligste værker og sidenhen samlede indspilninger. Hans sonater er ofte anderledes uhåndgribelige og langstrakte i tid i forhold til Beethovens, og ofte er værkerne mere diffuse med hensyn til form. Hertil kommer det klanglige aspekt; Schubert har, som f.eks. Chopin, sin egen klang, der kræver lang tids intens beskæftigelse med stoffet og stor klanglig sans og omhu. Festivalen er også i år delt op på tre koncerter; åbningskoncerten er en ren klaveraften med værker af Schubert og Beethoven. Først 4 Impromptuer, karakterstykker, D. 899 (som jeg ikke har spillet i 30 år, hvilket de ikke er blevet lettere af), samt hans næstsidste Klaversonate, A-dur D Denne gigantiske sonate er som at vandre i uendelige landskaber af forskellig karakter 1. satsen alene spiller over et kvarter. Denne sene Schubert sættes i kontrast af den sene Beethoven, klaversonate nr. 27 i e-mol i to satser, en koncentreret kontrast - fyldt 1. sats efterfulgt af en af de mest sangbare, schubert ske satser Beethoven nogensinde komponerede. Lørdagens koncert er en ren Schubertiade 30 sange fordelt på tre sangere, en nøje udvalgt blanding af inderlige sange, udadvendte ballader og ikke mindst et stort udvalgt af Schuberts sidste værk, sang-cyklussen Schwanenge sang således kaldt af hans forlægger. De tre sangere er mezzosopran Anja Lyngbye, tenor Adam Riis og 8 basbaryton Johannes Mannov; sidstnævnte er efter en stor sangkarriere i store dele af verden udnævnt til professor ved Hochschule i Nürnberg. De to førstnævnte har tidligere gæstet festivalen til publikums store fornøjelse. Årets festival afrundes søndag med en rigtig kammermusikkoncert; to klavertrioer af de to komponister: Beethovens debut som komponist, hans Trio Es-dur op. 1 nr. 1 overfor Schuberts store klavertrio B-dur, D Imellem de to trioer spiller jeg en tidlig Beethovensonate, nr. 9 E-dur op. 14 nr. 1. Ved koncerten medvirker to unge strygere, begge medlemmer af den succesombruste strygekvartet Nightingale String Quartet, violinisten Gunvor Sihm og cellisten Louisa Schwab. De har taget sig tid til at spille klavertrio midt i deres meget koncentrerede kvartet-arbejde, hvilket jeg er utrolig glad for. Der bliver tale om kammermusik på et meget intenst plan. Projektet er endnu engang muligt takket være velvillig støtte fra kirkens menighedsråd og takket være klaverfirmaet Mattsson & McGehee s udlån af et vidunderligt Fazioli flygel. Der er traditionen tro gratis adgang til de tre koncerter. plf 9 Torsdag den 14. november kl Klaveraften Schubert 4 Impromptus D. 899 Sonate A-dur D. 959 Beethoven Sonate nr. 27 e-mol op. 90 Per Lauge Fischer, klaver Lørdag den 16. november kl Schubertiade Schubert 30 sange fordelt på 3 sangere Anja Lyngbye, mezzosopran Adam Riis, tenor Johannes Mannov, basbariton Per Lauge Fischer, klaver Søndag den 17. november kl Klavertrioer Beethoven Es-dur op.1 nr. 1 Sonate nr. 9 E-dur op. 14 nr. 1 Schubert B-dur Trio D. 898 Gunvor Sihm, violin Louisa Schwab, cello Per Lauge Fischer, klaver Gunvor Sihm, violin Louisa Schwab, cello Per Lauge Fischer, piano

6 ORIENTERING Fra et liv på skyggesiden Tirsdagstræf får i oktober besøg af en ung mand, der fortæller om sit tidligere liv med misbrug og kriminalitet tirsdagstræf får vi besøg af en ung I mand der har levet en del af sit liv på tilværelsens skyggeside. Det er en fortælling om forhold og oplevelser, som meget få af os kender og endog troede eksisterede. Kriminalitet, vold og stofmisbrug har været hans dagligdag gennem flere år, men nu er han kommet igennem det og tager i stedet for ud og fortæller om sine oplevelser og vejen ud af afhængigheden. Den unge mand taler også ved et senere arrangement med konfirmanderne. Jeg har efterhånden i mange år ladet konfirmanderne møde en tidligere ung stofmisbruger for at vise dem, hvor nemt ens liv kan få en uheldig drejning og mange år forsvinde i misbrug af stoffer og menneskelig relationer. Et misbrug kommer jo Besøg i Stengård Kirke Besøg din nabokirke - søndag den 6. oktober snigende og ændrer langsomt vores opfattelse af hvad der er rigtigt og forkert. oktober fortsætter besøg din nabo kirke, hvor kirkerne I i Gladsaxe på skift aflægger besøg hos hin anden. Søndag den 6. oktober inviterer Stengård Kirke med gudstjeneste (kl ved Ove Winther) efterfulgt af rundvisning og kirkekaffe i kirkens Multisal. Arrangementet slutter kl. ca I Søborgmagle Kirke er søndagens gudstjeneste en skumringsgudstjeneste kl (se omtale side 2). Besøg i Stengård Kirke, søndag den 6. oktober Vi møder den unge mand i kirkens trygge dagligstue, men konfirmand erne møder ham i Mariakirken i Istedgade på Vesterbro, for at give dem et mere autentiske billede af det trøstesløse liv, flere lever og samtidig giver det mig mulighed for at fortælle om Kirkens Korshærs fortrinlige arbejde blandt prostituerede og narkomaner. fvf Fra et liv på skyggesiden Tirsdagstræf den 22. oktober kl Vidste du for resten... For godt og vel en måned siden var der barnedåb i kirken. Det er langt fra usædvanligt. Men usædvanligt var det at de lykkelige forældre umiddelbart inden selve dåbshandlingen blev gift og det uden familie, venner og menighed i øvrigt anede noget om det. Ikke et øje var tørt. Nu var det en slags surprise -bryllup, men uanset det så burde der jo komme det helt store orgelbrus ved gudstjenestens afslutning. Det kom ikke og det mest af alt fordi vort nuværende orgel ikke har kræfter til det. Men når nu det nye orgel kommer så skal vor organist Per nok sørge for bruseri de rette steder. Orgelbrus altså der hvor orglet og musikken får hele armen kan for så vidt høres ved en hvilken som helst gudstjeneste. Men det er nok mest ved bryllupper vi tænker på det. Og her er der to udgangs-brus som især lader sig høre. Det ældste er Mendelssohns bryllupsmarch skrevet til Shakespeares eventyrkomedie»en skærsommernatsdrøm«. Og af nyere dato er brudekoret fra Richard Wagners opera Lohengrin. En mægtig opera med et pragtfuldt kor da Elsa lader sig vie til gralsridderen Lohengrin. Her kan alle synge med om ikke andet så med ordene»here comes the bride«. Tirsdagsgudstjeneste Ved Nikolaj Ifversen Eftermiddags-gudstjeneste og koncert med Carina-koret Tirsdag den 29. oktober kl holdes tirsdagsgudstjeneste, efter fulgt af kaffe og koncert med Carina-koret. Der kører kirkebil, så alle kan deltage også gangbesværede og andre, som har svært ved selv at komme til kirken. Ønsker man at gøre brug af kirkebil, bedes man hen vende sig til kirkekontoret eller sognemedhjælper Lene Andersen senest den 27. oktober. Tirsdagsgudstjeneste, den 29. oktober kl. 14 Døbte 18. august Sofia Johanne Guidoboni, Nordtoftevej 25. august Nora Lillie Bidstrup Ring, Christoffers Allé Dødsfald 24. juli Helle Dichow Henriksen, Moseskrænten 06. august Rigmor Fabritius Winde Lange, Moseskrænten 15. august Ingolf Vagn Hansen, Holmevej 29. august Elna Kristensen, Klausdalsbrovej 10 11

7 Hjørne Præstens Klanglig grundtone Som det fremgår i bladet, så har Søborgmagle Kirke fået bevilget et nyt orgel, som forventes færdig i slutning af Det gamle kræver en gennemgribende renovering, som ikke ville stå mål med udgiften, derfor giver det god mening at anskaffe et nyt. Det nye orgel får nogle klanglige grundstemmer, som har stor betydning for bredden af den musik, som fremover vil kunne spilles. Vi har en organist, som på smukkeste vis får det bedste ud af det nuværende orgel, så der er kun grund til at se frem til det nye orgel. Jeg har efterhånden gennem mit virke som præst mødt mange mennesker, som ikke synes at en gennemgribende renovering af deres liv rækker til det, de ønsker sig. Hvis det stod til dem, ville de også indsætte en ny begyndelse, som kunne betyde, at de vil kunne spille på helt nye og andre toner end før. Det som kan lade sig gøre med orgler lader sig sjældent gøre for mennesker, så her består arbejdet i at finde sin klanglige grundtone og acceptere det, som hindrer den i at lyde, som man ønsker sig. Det kan være et hårdt og meget smerteligt men et nødvendigt arbejde. Og man behøver ikke tænke for småt, for vi har fået givet en dybde og righoldighed i evner og talenter, som kan føre os ad hidtil ukendte stier. Hvem siger at man som menneske skal være bærer af hele det musikalske register? Og det er os, der spiller og skal kunne bestride alle de klanglige toner? Egentlig kan jeg meget bedre lide det billede, at vi stiller vores tone til rådighed for den Guddommelige musikalitet i samklang med andre toner. fvf Menighedsrådsformand Nikolaj Ifversen Tlf Kirkeværge Christian Wind Tlf Søborgmagle Kirke Grønnemose Allé Søborg Tl f Sognepræst Frank Valter Fischer Grønnemose Allé 111 Tlf Træffes bedst formiddag Mandag er fridag Kordegn Kristina Christensen Tlf Træffes i kir kens kon tortid. Organist Per Lauge Fischer Tlf Kirketjener Karen-Elise Jørgensen Træffes tirsdag-fredag kl Privat tlf Sognemedhjælper Lene Andersen Tlf eller Sognemedhjælper / børn og unge Bent Bojer Harregaard Træffes gennem kirkekontoret. Sognemedhjælper / børn og unge Liselotte Ulrik Jensen Træffes gennem kirkekontoret Kir kekontoret har åbent tirsdag-onsdag-fredag 10-12, torsdag Mandag og lørdag lukket. Redigeret af Nikolaj Ifversen, Else Elholm, Bent Bojer Harregaard og Frank V. Fischer (ansv.). Trykt af Kolind Bogtrykkeri I/S. Deadline næste nummer: 20. oktober

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup KIRKEBLAD 1/6 30/8 2009 Glesborg Fjellerup Sommerglæder Sommeren er over os. Hele tre måneder har vi at se frem til, og vi, der er så heldige at bo nær skov, strand og vand har masser af muligheder for

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Beethovens 9. symfoni

Beethovens 9. symfoni Beethovens 9. symfoni Koncert med DR SymfoniOrkestret s. 2 Beethoven Du skal snart til koncert med DR SymfoniOrkestret. Ved koncerten skal du høre en symfoni. Symfonien er skrevet af en tysk komponist,

Læs mere

Anker Olesen Tenor - koncertsanger

Anker Olesen Tenor - koncertsanger Anker Olesen Tenor - koncertsanger Han må have været en, som man regnede med, eftersom han har både Helge Bonnén på flygel og Fini Henriques på violin. En smuk og klar tenor, med den fineste udtale. Anker

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST 2010 De uventede møder Ganske ofte er det de møder, som man umiddelbart ikke regner for noget, der bliver de afgørende i ens liv. Et særligt menneske på det rette

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november I dette nummer: Side 2 Gud du som lyset og dagen oplod, selv er du lysenes kilde Side 4 Nyt Fra Menighedsrådet Sensommerarrangement Side 5 Gadepræst

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Tir Nan Og Punkt 1 Se filmen Punkt 2 Tal om filmen i gruppen TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Punkt 3 Læs om forskellige opfattelser af hvad der sker, når vi dør i teksterne nedenfor. Svar på de spørgsmål,

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Søborgmagle SOGN & KIRKE. Febr.-marts 2014

Søborgmagle SOGN & KIRKE. Febr.-marts 2014 Søborgmagle SOGN & KIRKE Febr.-marts 2014 Fastelavn i Søborgmagle Familiegudstjeneste og fastelavnsfest søndag den 2. marts kl. 10.30 Tag godt imod vore indsamlere! Støt kampen mod sult ved Sogneindsamlingen

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje August Hage Oremandsgaard Allé 2 4720 Præstø Tlf. 22878487 Hage@oremandsgaard.dk CVR: 182033 Bruger-ID:35711 26. januar 2014, Præstø Hermed tillader jeg

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. Johs 2,28-3,3) Johs 4,5-26 Salmer: 411, 434, 292, 596, 467, 388v.4-5, 398 Du soles sol fra Betlehem hav

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

12.00 Rainer Stage, tysk præst. Kl. 14.00. Birgit Lundholm, Sognepræst. Rainer Staege. Kl. 10.30. sognespræst. Kl. 12.00. Kl. 09.00.

12.00 Rainer Stage, tysk præst. Kl. 14.00. Birgit Lundholm, Sognepræst. Rainer Staege. Kl. 10.30. sognespræst. Kl. 12.00. Kl. 09.00. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.6. 1 Juni Juli 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 28. juni 12.00 Rainer Stage, tysk præst 28. juni 4. Søndag Kl. 14.00 Sommermøde i Hune: Gudstjeneste

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

kirkeblad nyhed feltpræst ude og hjemme torsdagstræf Hør sognepræst Ulla Thorbjørn Hansen fortælle om arbejdet som feltpræst i Afghanistan

kirkeblad nyhed feltpræst ude og hjemme torsdagstræf Hør sognepræst Ulla Thorbjørn Hansen fortælle om arbejdet som feltpræst i Afghanistan vor frue & vindinge sognes kirkeblad september-november 2013 / 37. årgang nr. 4 feltpræst ude og hjemme Hør sognepræst Ulla Thorbjørn Hansen fortælle om arbejdet som feltpræst i Afghanistan Se mere på

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12)

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12) JAZZ PÅ DANSK Kære lytter! "Jazz på dansk" er opsummeringen af ti års arbejde med danske sange, som jeg ka li at spille dem. Denne cd er et produkt af min freelance-virksomhed herhjemme og i udlandet.

Læs mere

Hostrup & Højst. September - Oktober - November

Hostrup & Højst. September - Oktober - November Kirkebladet Hostrup & Højst September - Oktober - November 2015 1 Teologisk guldkorn»sankt Patricks brynje«er en gammel keltisk bøn fra omkring år 400, som tilskrives Sankt Patrick, som kaldes Irlands

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

Folkekirken som Helligsted

Folkekirken som Helligsted Folkekirken som Helligsted Projektrapport i Religion B Kristoffer Johan Nielsen, Vestegnen HF og VUC Projektbeskrivelse Jeg vil undersøge, hvad det er i kirkearkitekturen der gør kirken til et helligt

Læs mere