Søborgmagle SOGN & KIRKE. Okt. nov. 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søborgmagle SOGN & KIRKE. Okt. nov. 2013"

Transkript

1 Søborgmagle SOGN & KIRKE Okt. nov. 2013

2 musik bøn stilhed Skumrings-gudstjenester eftertanke 7 gange i vinterhalvåret afholdes søndagens gudstjeneste om eftermiddagen kl med musik og meditation Toner til himlen og ikke mindst til kirkegængerne i Søborgmagle Kirke vinterhalvåret er der ved I Søborg magle Kirke tradition for at rykke nogle af søndagenes gudstjenester til kl om eftermiddagen for på den måde at markere forskellige begivenheder. Sidst på eftermiddagen kender mange fornemmelsen af at sindet stemmes til den stille eftertanke, som overgangen mellem lys og mørke lægger op til. Denne fornemmelse understøttes af de valgte tekster, salmer, bønner og de ni minutter, vi sammen sidder i stilhed. Desuden medvirker der forskellige Allehelgenkirkens lysglobe til minde om Allehelgen Rum og tid til at mindes dem, som ikke længere er i blandt os! Ved Allehelgen-gudstjenesten bliver der mulighed for at sidde stille for sig selv såvel som der bedes relevante bønner og synges livsnære fællessalmer. Desuden medvirker mezzosopran Anja Lyngbye ved gudstjenesten og der vil være mulighed for at tænde et lys i instrumenter, som på smukkeste vis indrammer stemningen. Efterår Efterår Efterårets farvepragt bringes ind i kirkerummet gennem tekst og musik. Det er blevet tid til hjem lige sysler, men naturen byder stadig på mange smukke oplevelser. Det gør den første skumringsgudstjeneste også, hvor Lauge Hjorth Mikkelsen spiller musik af b.la. Schumann på sin obo. Søndag den 6. oktober kl ens kære. En særlig indbydelse sendes til dem, som i det forløbne år har fået en pårørende begravet fra kirken eller af sognets præst. Den afdødes navn vil blive læst op i gudstjenesten. Efter gudstjenesten vil der være kaffe/te og kage i kirkens lokaler Allehelgen-gudstjeneste, søndag den 3. november kl Ja, ja, ja og mere ja. Hele bordet rundt. Formand og kas se rer kunne være brudt ud i sang med Grundtvigs smukke ord»glæden hun er født i dag«. En smuk septemberaften bevilgede samtlige menighedsråd i Gladsaxe provsti det sidste kroners lån til et nyt orgel i kirken. Og sikke et orgel. Vor organist Per Lauge Fischer har skrevet mere om det længere inde i bladet. Et orgel er ikke kun det største musikinstrument. Det er også det mest kostbare. Der er derfor grund til stor taknemmelighed overfor den velvillighed provst Peter Senbergs, provstiudvalget og Helsingør stift har vist vores ønske om at få udskiftet et gammelt og mildest talt nedslidt orgel. Et lån på i 4,5 million kroner har været nødvendigt og et lån er det for så vidt at samtlige sogne i Gladsaxe provsti bidrager til afdragene over den næste halve snes år. Da arbejdet hen mod en sådan bevilling begyndte blev der bedt om 3,5 million, men da kirken fik fat i orgelkonsulent Bendt Fabricius kunne han straks sige at det næppe slog til blev der yderli- gere søgt om. Og der blev sagt ja. Da så tilbuddet fra de tre orgelbyggere forelå viste der sig yderligere at mangle de nævnte kroner. Nu er finansieringen i orden. Og så begynder arbejdet hos den orgelbygger som menighedsrådet valgte ud af de tre tilbud som var indhentet. Opgaven tilfaldt P.G. Andersen & Bruhns Orgelbyggeri. Et overordentlig velanskrevet firma. Bygningen af et orgel er en kompliceret affære. Stort set hver eneste del laves i hånden. Orgelpiberne der jo er den mest iøjefaldende del af det store instru ment. Nogle af dem er frem stillet i en legering af tin og bly andre i træ. Og den måde de sættes op på, altså facaden på orglet, er naturligvis en væsentlig del af kirkens udsmykning. Og det gamle orgel - ja, det vil blive søgt solgt og hvad der måtte komme ind vil naturligvis blive anvendt til at nedbringe lånet. Nikolaj Ifversen 2 3

3 Te Deum: O store Gud! vi love dig - en musikhistorisk baggrund Teksten til O store Gud! vi love dig er en af de største lovsange som salmebogen indeholder ikke mindst fordi hymnen er en af de ældste overleverede kristne salmer med rødder i den kristne oldtid, med al dens inspiration fra landene omkring Middelhavet. Tekstligt er den ganske indlysende men dens tilblivelseshistorie og levende forbindelse til kirkens ophav gør den til en enestående fascinerende salme som kan synges i dag i sin universalitet. Te Deum eller ambrosiansk lovsang er en almindelig brugt hymne til Treenighedens pris, og er en af de centrale tekster i den katolske kirke. Teksten er ofte blevet tilskrevet kirkefaderen Ambrosius (død 397), der ifølge en legende improviserede den, da Ambrosius påske nat 387 døbte den senere kirkefader Augustin. Imidlertid tilskrives den i dag oftest Sanct Nicetas (ca ) biskop af Remesiana. Man mener, at han anvendte latinsk religiøs musik i gudstjenesten og komponerede et antal liturgiske hymner, hvor af Te Deum er den kendeste. Den ældste kendte version dateres til ca. år 700. Den forefindes i middelalderlige danske bønne bøger på latin. I middelalderen gengav man hymnen i folkelige oversættelser. Luther oversatte den 1529 (Herr Gott, Dich loben wir), hvor den ved de lutherske gudstjenester blev udført af to kor, der svarede hinanden en såkaldt antifon (af græsk modlyd). Denne gamle tradition var opstået inspireret af den gamle jødiske synagogesang og blev optaget i den romersk-katolske tradition og blev oprindeligt fremført som en slags omkvæd mellem versene i de bibelske salmer. De ældste skriftligt overleverede antifoner kan føres tilbage til de syriske klostre omkring år 300. Spejlstrukturen i hebraiske salmer var formentlig en gen - givelse af den antifonale metode, som blev benyttet i de religiøse ritualer hos de tidlige israelitter. Denne metode blev introduceret i den kristne kirke af Ignatius af Antiokia (død 107 e. Kr.), som i en drømmevision havde set engle synge i alternerende kor (se salmens 2. strofe, hvor menneskets lovsang blander sig med englenes) ligesom han formentlig havde set det i jødiske sammenhænge. Det blev først praksis i den vestlige katolske kirke 2 århundreder senere. Ambrosius, biskop af Milano og pave Gregor I den Store, grundlæggere af den katolske en-stemnige kirkesang grundlaget for den senere gregorianske sang grundlagde således antifonarier, samlinger med musik som var egnet til antifoni og som fortsat er i brug i den katolske kirke den dag i dag. Den gregorianske sang, den romersk-katolske kirkes liturgiske koral, blev opkaldt efter netop Pave Gregor 1. den Store (død 604), som i middelalderen fejlagtigt blev antaget at være ophavsmand til melodistoffet. Dette er dog væsentligt yngre, måske opstået i 800-tallet. En egentlig notation med moderne noder fandt først sted omkring år 1000 melodierne var indtil da overleveret med en slags håndtegn, neumer. Den melodi, der er overleveret i koralbogen, er således netop en gregoriansk koral fra ca. år 900. Teksten stammer fra et oplag af Kingos salmebog fra 1727, hvori der anføres en ny dansk oversættelse af Te Deum. Det er i store træk den tekst vi kan synge i dag. plf 1. O store Gud! vi love dig af hjertens grund evindelig. I nåde ser du til os ned, og evig er din miskundhed. 2. Lovsangen fra den frelste jord sig blande med dit englekor! Ja, Adams æt istemmer glad kerubers og serafers kvad: 3. Du hellig, hellig, hellig er,1 du, hersker over Himlens hær, og hele jorden, vid og bred, er opfyldt af din herlighed. 4. Du skabte himlen underskøn og i dit billed støvets søn, du styrted ånden stolt i hu, det faldne støv oprejste du. 5. Profeters og apostles kor med martyrskaren trindt på jord og al den ganske kristenhed lovpriser dig for liv og fred. 6. Ja, evig tak, Gud Fader from, og dig, Guds Søn, som til os kom, dig, Helligånd, hvis Guddoms-røst i kirken skaber liv og trøst! 7. Du ærens drot, vor frelser kær, velkommen og velsignet vær! Du lagde ned dit herredom i kvindeskød og krybberum. 8. Vor synd du bar, vort åg du brød, vor straf du led i korsets død; du sejerrig af grav opstod og dæmped dødens overmod. 9. Til Himmels åbenlyst du fór og troner højt i englekor; du sidder ved Guds højre hånd, mens i din kirke bor din Ånd. 10. Halleluja! evindelig Gud glæder os i Himmerig. O store Gud! vi love dig af hjertens grund evindelig. 4 5 Nr. 9

4 Nyt orgel i Søborgmagle Kirke Den musikalske baggrund for et nyt orgel som forventes at stå færdigt i slutningen af 2015 M usikken har altid været en vigtig del af kirkelivet i Søborgmagle Kirke. Kirkens første organister holdt kirke musik aftener, ligesom kirkens første kor (der var 6 sangere af hensyn til den unaturligt korte efterklangstid i rummet) var glimrende sangere, der sang en stor del af det repertoire, der er muligt for en sådan besætning. klanglig bund af grundstem mer, fremfor alt orglets klang lige fundament, den såkald te Principal 8. Orglet var to unge orgelbyggeres svendestyk ke så at sige og blev på de for hånden værende betingelser af en kvalitet, som med tiden har afsløret betydelige svag heder. Instrumentet blev sidenhen søgt udvidet med et par stemmer for at gøre det mere egnet til et bredere repertoire, hvilket aldrig kunne kompensere for de åbenlyse klanglige begræns ninger som det var født med. Kirkens orgel var naturligvis tænkt som en stor del af denne tanke om at forløse musikkens bidrag til gudstjenesterne og kirkemusiklivet. Men pengene var få, og kirken fik ikke det orgel, som kunne have indfriet denne vision. Orglet blev af arkitekten placeret på kirkens tværpulpitur ud fra et ønske om at skabe en helhed omkring alteret. Dette var i og for sig en glimrende tanke, men havde rent instrumentmæssigt den store ulempe, at orglet måtte bygges i flere huse bag hinan den og på en placering konstant udsat for direkte sollys. Det faktum at orglet af den til synshavende orgel-ansvarlige blev vurderet særdeles mangel fuldt og at det angiveligt måtte undergå en hovedreparation uden at det på nogen måde ville blive klangligt forbedret fødte for nogen år siden tanken om at tiden var mere end moden til endelig at give kirken det orgel, som den fortjener og som kirkens daglige brugere, menig heden, fortjener til medvirkende spirituel inspiration. Instrumentet blev bygget efter nogle klangprincipper, som var herskende på netop denne tid, hvor man bevidst fravalgte en Ønsket er, at de tanker, som de musikansvarlige havde for snart 50 år siden, endelig kan udfoldes 6 i det karakteristiske kirkerum, hvor et nyt orgel naturligt placeres på bagpulpituret, hvor dets klang på en helt anden måde vil kunne reflekteres på de store murstensvægge. den skal klinge i rummet. Orglets beskedne størrelse til trods er det tænkt som et instru ment der klanglig set kan understøtte salmesangen med en åben syngende klang samtidig med at nøje udvalgte solo stemmer vil give det en klanglig alsidighed der åbner døre for en stor del af den liturgiske og reper toire mæssige litteratur, der har måttet vente med at klinge i kirken. Det daværende menighedsråd arbejdede ihærdigt på orgel sagen, som i forlængelse af kirkerummets store løft med den nye altertavle og kirkens in ventar i øvrigt blev en mærke sag for menighedsrådet. Dette store arbejde har været af gørende for at vi i dag kan se frem til et instrument af en størrelse og beskaffenhed der langt mere hensigtsmæssigt vil få sin naturlige plads og funk tion i kirken. Orglet vil få 22 registre (stemmer) ikke større end det nuværende orgel, men med en verden til forskel i kvalitet, såvel håndværksmæs sigt som klangligt, ikke mindst på grund af det valgte orgel byggerfirmas, P.G. Andersen og Bruhn s legendariske intonatør, Paul Hansen. Jeg vil her i kirkebladet følge arbejdet på orglet og komme nærmere ind på detaljer som arbejdet skrider frem. Som organist ved vores kirke med snart 25 år ved det nuværende orgel er det personligt en fan tastisk glæde og inspiration at se frem til men først og frem mest gør det mig ydmyg ved tanken om at jeg på ganske an den vis kan se frem til at berige Søborgmagle Kirkes gudstjene ste og kulturelle liv. plf Orglet bliver så at sige født i rummet, og hver enkelt stemme bliver afstemt nøje efter den klanglige helhed og hvordan 7

5 Kammermusikkoncerter2013 Søborgmagle Kirke november Anja Lyngbye, mezzosopran Adam Riis, tenor Johannes Mannov, basbaryton Årets kammermusikfestival har været længe undervejs en del af programmet var tiltænkt sidste års festival, som desværre måtte aflyses. Men kunst og musik bliver ofte endnu bedre og rigere af at blive lagret i sjælen og fingrene på musikerne og derfor er det en desto større glæde i år at kunne præsentere og udbygge Schubertdelen af 2012-programmet. Den lange rejse gennem Beethovens klaver- og kammermusik fortsætter ligeledes i år al den stund at Schubert ikke mindst i sine sidste år lod sig inspirere af og evnede at gå sine egne veje i forhold til giganten Beethoven. For mange år siden udtalte en pianist, da jeg anmodede om at måtte spille et værk af Schubert, at det var der ingen grund til man kan ikke høre hvor svært det er! Hvilken visions løs og dog sand udtalelse! Schubert har på sin vis levet en skyggetilværelse i mange år hans klaversonater blev først kendt blandt et større publikum for en generation eller to siden, takket være store pianisters indspilninger af de væsentligste værker og sidenhen samlede indspilninger. Hans sonater er ofte anderledes uhåndgribelige og langstrakte i tid i forhold til Beethovens, og ofte er værkerne mere diffuse med hensyn til form. Hertil kommer det klanglige aspekt; Schubert har, som f.eks. Chopin, sin egen klang, der kræver lang tids intens beskæftigelse med stoffet og stor klanglig sans og omhu. Festivalen er også i år delt op på tre koncerter; åbningskoncerten er en ren klaveraften med værker af Schubert og Beethoven. Først 4 Impromptuer, karakterstykker, D. 899 (som jeg ikke har spillet i 30 år, hvilket de ikke er blevet lettere af), samt hans næstsidste Klaversonate, A-dur D Denne gigantiske sonate er som at vandre i uendelige landskaber af forskellig karakter 1. satsen alene spiller over et kvarter. Denne sene Schubert sættes i kontrast af den sene Beethoven, klaversonate nr. 27 i e-mol i to satser, en koncentreret kontrast - fyldt 1. sats efterfulgt af en af de mest sangbare, schubert ske satser Beethoven nogensinde komponerede. Lørdagens koncert er en ren Schubertiade 30 sange fordelt på tre sangere, en nøje udvalgt blanding af inderlige sange, udadvendte ballader og ikke mindst et stort udvalgt af Schuberts sidste værk, sang-cyklussen Schwanenge sang således kaldt af hans forlægger. De tre sangere er mezzosopran Anja Lyngbye, tenor Adam Riis og 8 basbaryton Johannes Mannov; sidstnævnte er efter en stor sangkarriere i store dele af verden udnævnt til professor ved Hochschule i Nürnberg. De to førstnævnte har tidligere gæstet festivalen til publikums store fornøjelse. Årets festival afrundes søndag med en rigtig kammermusikkoncert; to klavertrioer af de to komponister: Beethovens debut som komponist, hans Trio Es-dur op. 1 nr. 1 overfor Schuberts store klavertrio B-dur, D Imellem de to trioer spiller jeg en tidlig Beethovensonate, nr. 9 E-dur op. 14 nr. 1. Ved koncerten medvirker to unge strygere, begge medlemmer af den succesombruste strygekvartet Nightingale String Quartet, violinisten Gunvor Sihm og cellisten Louisa Schwab. De har taget sig tid til at spille klavertrio midt i deres meget koncentrerede kvartet-arbejde, hvilket jeg er utrolig glad for. Der bliver tale om kammermusik på et meget intenst plan. Projektet er endnu engang muligt takket være velvillig støtte fra kirkens menighedsråd og takket være klaverfirmaet Mattsson & McGehee s udlån af et vidunderligt Fazioli flygel. Der er traditionen tro gratis adgang til de tre koncerter. plf 9 Torsdag den 14. november kl Klaveraften Schubert 4 Impromptus D. 899 Sonate A-dur D. 959 Beethoven Sonate nr. 27 e-mol op. 90 Per Lauge Fischer, klaver Lørdag den 16. november kl Schubertiade Schubert 30 sange fordelt på 3 sangere Anja Lyngbye, mezzosopran Adam Riis, tenor Johannes Mannov, basbariton Per Lauge Fischer, klaver Søndag den 17. november kl Klavertrioer Beethoven Es-dur op.1 nr. 1 Sonate nr. 9 E-dur op. 14 nr. 1 Schubert B-dur Trio D. 898 Gunvor Sihm, violin Louisa Schwab, cello Per Lauge Fischer, klaver Gunvor Sihm, violin Louisa Schwab, cello Per Lauge Fischer, piano

6 ORIENTERING Fra et liv på skyggesiden Tirsdagstræf får i oktober besøg af en ung mand, der fortæller om sit tidligere liv med misbrug og kriminalitet tirsdagstræf får vi besøg af en ung I mand der har levet en del af sit liv på tilværelsens skyggeside. Det er en fortælling om forhold og oplevelser, som meget få af os kender og endog troede eksisterede. Kriminalitet, vold og stofmisbrug har været hans dagligdag gennem flere år, men nu er han kommet igennem det og tager i stedet for ud og fortæller om sine oplevelser og vejen ud af afhængigheden. Den unge mand taler også ved et senere arrangement med konfirmanderne. Jeg har efterhånden i mange år ladet konfirmanderne møde en tidligere ung stofmisbruger for at vise dem, hvor nemt ens liv kan få en uheldig drejning og mange år forsvinde i misbrug af stoffer og menneskelig relationer. Et misbrug kommer jo Besøg i Stengård Kirke Besøg din nabokirke - søndag den 6. oktober snigende og ændrer langsomt vores opfattelse af hvad der er rigtigt og forkert. oktober fortsætter besøg din nabo kirke, hvor kirkerne I i Gladsaxe på skift aflægger besøg hos hin anden. Søndag den 6. oktober inviterer Stengård Kirke med gudstjeneste (kl ved Ove Winther) efterfulgt af rundvisning og kirkekaffe i kirkens Multisal. Arrangementet slutter kl. ca I Søborgmagle Kirke er søndagens gudstjeneste en skumringsgudstjeneste kl (se omtale side 2). Besøg i Stengård Kirke, søndag den 6. oktober Vi møder den unge mand i kirkens trygge dagligstue, men konfirmand erne møder ham i Mariakirken i Istedgade på Vesterbro, for at give dem et mere autentiske billede af det trøstesløse liv, flere lever og samtidig giver det mig mulighed for at fortælle om Kirkens Korshærs fortrinlige arbejde blandt prostituerede og narkomaner. fvf Fra et liv på skyggesiden Tirsdagstræf den 22. oktober kl Vidste du for resten... For godt og vel en måned siden var der barnedåb i kirken. Det er langt fra usædvanligt. Men usædvanligt var det at de lykkelige forældre umiddelbart inden selve dåbshandlingen blev gift og det uden familie, venner og menighed i øvrigt anede noget om det. Ikke et øje var tørt. Nu var det en slags surprise -bryllup, men uanset det så burde der jo komme det helt store orgelbrus ved gudstjenestens afslutning. Det kom ikke og det mest af alt fordi vort nuværende orgel ikke har kræfter til det. Men når nu det nye orgel kommer så skal vor organist Per nok sørge for bruseri de rette steder. Orgelbrus altså der hvor orglet og musikken får hele armen kan for så vidt høres ved en hvilken som helst gudstjeneste. Men det er nok mest ved bryllupper vi tænker på det. Og her er der to udgangs-brus som især lader sig høre. Det ældste er Mendelssohns bryllupsmarch skrevet til Shakespeares eventyrkomedie»en skærsommernatsdrøm«. Og af nyere dato er brudekoret fra Richard Wagners opera Lohengrin. En mægtig opera med et pragtfuldt kor da Elsa lader sig vie til gralsridderen Lohengrin. Her kan alle synge med om ikke andet så med ordene»here comes the bride«. Tirsdagsgudstjeneste Ved Nikolaj Ifversen Eftermiddags-gudstjeneste og koncert med Carina-koret Tirsdag den 29. oktober kl holdes tirsdagsgudstjeneste, efter fulgt af kaffe og koncert med Carina-koret. Der kører kirkebil, så alle kan deltage også gangbesværede og andre, som har svært ved selv at komme til kirken. Ønsker man at gøre brug af kirkebil, bedes man hen vende sig til kirkekontoret eller sognemedhjælper Lene Andersen senest den 27. oktober. Tirsdagsgudstjeneste, den 29. oktober kl. 14 Døbte 18. august Sofia Johanne Guidoboni, Nordtoftevej 25. august Nora Lillie Bidstrup Ring, Christoffers Allé Dødsfald 24. juli Helle Dichow Henriksen, Moseskrænten 06. august Rigmor Fabritius Winde Lange, Moseskrænten 15. august Ingolf Vagn Hansen, Holmevej 29. august Elna Kristensen, Klausdalsbrovej 10 11

7 Hjørne Præstens Klanglig grundtone Som det fremgår i bladet, så har Søborgmagle Kirke fået bevilget et nyt orgel, som forventes færdig i slutning af Det gamle kræver en gennemgribende renovering, som ikke ville stå mål med udgiften, derfor giver det god mening at anskaffe et nyt. Det nye orgel får nogle klanglige grundstemmer, som har stor betydning for bredden af den musik, som fremover vil kunne spilles. Vi har en organist, som på smukkeste vis får det bedste ud af det nuværende orgel, så der er kun grund til at se frem til det nye orgel. Jeg har efterhånden gennem mit virke som præst mødt mange mennesker, som ikke synes at en gennemgribende renovering af deres liv rækker til det, de ønsker sig. Hvis det stod til dem, ville de også indsætte en ny begyndelse, som kunne betyde, at de vil kunne spille på helt nye og andre toner end før. Det som kan lade sig gøre med orgler lader sig sjældent gøre for mennesker, så her består arbejdet i at finde sin klanglige grundtone og acceptere det, som hindrer den i at lyde, som man ønsker sig. Det kan være et hårdt og meget smerteligt men et nødvendigt arbejde. Og man behøver ikke tænke for småt, for vi har fået givet en dybde og righoldighed i evner og talenter, som kan føre os ad hidtil ukendte stier. Hvem siger at man som menneske skal være bærer af hele det musikalske register? Og det er os, der spiller og skal kunne bestride alle de klanglige toner? Egentlig kan jeg meget bedre lide det billede, at vi stiller vores tone til rådighed for den Guddommelige musikalitet i samklang med andre toner. fvf Menighedsrådsformand Nikolaj Ifversen Tlf Kirkeværge Christian Wind Tlf Søborgmagle Kirke Grønnemose Allé Søborg Tl f Sognepræst Frank Valter Fischer Grønnemose Allé 111 Tlf Træffes bedst formiddag Mandag er fridag Kordegn Kristina Christensen Tlf Træffes i kir kens kon tortid. Organist Per Lauge Fischer Tlf Kirketjener Karen-Elise Jørgensen Træffes tirsdag-fredag kl Privat tlf Sognemedhjælper Lene Andersen Tlf eller Sognemedhjælper / børn og unge Bent Bojer Harregaard Træffes gennem kirkekontoret. Sognemedhjælper / børn og unge Liselotte Ulrik Jensen Træffes gennem kirkekontoret Kir kekontoret har åbent tirsdag-onsdag-fredag 10-12, torsdag Mandag og lørdag lukket. Redigeret af Nikolaj Ifversen, Else Elholm, Bent Bojer Harregaard og Frank V. Fischer (ansv.). Trykt af Kolind Bogtrykkeri I/S. Deadline næste nummer: 20. oktober

bladet Ærø 2 August 2013

bladet Ærø 2 August 2013 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2013 Marias gave Samtale med Conny Larsen ved Ingolf Andersen. Jeg har aftalt at møde Conny Larsen i Tranderup, hvor hun vil vise mig et kors i en kæde, der pludselig

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Stinna ahrenst og anne-met te riis. Gammel vil alle blive. - men ingen ønsker at være det. Roskilde Stift - Religionspædagisk Udvalg

Stinna ahrenst og anne-met te riis. Gammel vil alle blive. - men ingen ønsker at være det. Roskilde Stift - Religionspædagisk Udvalg Stinna ahrenst og anne-met te riis Gammel vil alle blive - men ingen ønsker at være det Roskilde Stift - Religionspædagisk Udvalg Gammel vil alle blive - men ingen ønsker at være det Rapport af Stinna

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold Kirkebladet For Sakskøbing-egnen Indhold Et læserbrev... 2 Lokalt... 3-8 Om et logo... 9 Hvad sker hvor... 10 Gudstjenestelisten... 11 Rasmus fra Vigsnæs... 12 Vigsnæs kirke. Sommer 2013 Nr. 2 juni, juli,

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF...

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... Sognepræst Hanne Mejlhede (kbf) Kirkestræde 2B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 / 4059 9718 e-mail:

Læs mere

ullerød sogns kirkeblad

ullerød sogns kirkeblad Farshad Kholghi: Verden er et land Høstgudstjeneste m. brunch og dans Kirkelig kalender særlige gudstjenester arrangementer Gør kirkedøren høj og UDSIGTEN vid babysalmesang og de små synger Billedkavalkade

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf. 59507091 Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf. 59507735 bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t I dette nummer: Side 2 Håb at rejse sig efter en rystelse Side 4 Fastelavnsgudstjeneste Side 6 Nyt fra menighedsrådet Side 7 Hvad

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 SOGN & 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 K IRKE Inde i bladet Hvor kommer drømmene mon fra Med livet i hænderne Filmaften og litteraturkreds Konfirmandernes gospeldag 30032_Kirkeblad_nr1_julen_2014.indd 1 Sangaften

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Monica Drøhse Munkeparken 60, Lgkl. tlf. 74 74 38 18 KFUM og KFUK på Vesteregnen Formand:

Læs mere

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde.

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. Vi vil samle det i syv små punkter, men vil som overskrift sætte ordet fra salme 119, v.18: "Luk mine øjne op, så

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET Glostrup DECEMBER 2013 JANUAR FEBRUAR 2014 Forsidebilledet Forsidebilledet er et vintermotiv af den gamle middelalderkirke, taget fra en usædvanlig vinkel. Billedet

Læs mere

Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN. www.dalumkirke.dk

Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN. www.dalumkirke.dk Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN www.dalumkirke.dk 40. ÅRGANG NR. 2 SOMMER 2012 Dåbens sakramente I Dalum kirke kan vi næsten hver eneste søndag glæde os over

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10

NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10 NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10 PRÆLUDIUM Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen DAGLIG LEDELSE? Folkekirken har i den seneste tid været

Læs mere

Er jeg faldet til? Ja, så godt som!

Er jeg faldet til? Ja, så godt som! Kalundborg Havnemark Lyngparken Lerchenborg Østrup Melby Engvejskvarteret Bastrup Nr. 2 September 2010 Årgang 17 Er jeg faldet til? Ja, så godt som Side 1 En sørgelig historie Side 3 En jernalderbosættelse

Læs mere