Tilslutningsvilkår for private

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilslutningsvilkår for private"

Transkript

1 Tilslutningsvilkår for private Introduktion RAH EnergiMidts Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem RAH EnergiMidt og kunden (Abonnenten) fastsætter vilkårene for Abonnentens Tilslutning til RAH EnergiMidts Fibernet. RAH EnergiMidts levering af Tjenester forudsætter, at Abonnenten har indgået aftale med RAH EnergiMidt eller anden tjenesteudbyder om køb af én eller flere Tjenester. Der gælder særskilte vilkår for Abonnentens køb af Tjenester, jf. Abonnementsvilkår for private. 1. Definitioner Ved Abonnementsaftalen forstås de særskilt fastsatte vilkår for levering af Tjenester fra RAH EnergiMidt eller en anden Tjenesteudbyder, som udbyder sine tjenester på RAH EnergiMidts Fibernet. Ved Abonnementsbetaling forstås den betaling, som Abonnenten løbende skal betale for de erhvervede Tjenester i medfør af Abonnementsaftalen. Ved Abonnenten forstås den person eller juridiske enhed, som har indgået nærværende aftale med RAH EnergiMidt om tilslutning til RAH EnergiMidts Fibernet. Ved Adgangsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten i medfør af Tilslutningsaftalen skal betale for at opnå adgang til RAH EnergiMidts Fibernet. Ved Aktiveringsgebyr forstås den engangsbetaling, som Abonnenten skal betale for aktivering af en Inaktiv Installation Ved Dag forstås kalenderdag. Ved Eget Udstyr forstås det udstyr, der ikke tilhører RAH Energimidt, men derimod Abonnenten eller tredjemand, og som anvendes af Abonnenten i forbindelse med brug af Tjenesterne, herunder telefon, tv og computer mv. Ved Fiberboks forstås en CPE-boks (Customer Premises Equipment) tilhørende RAH Energimidt, der installeres hos Abonnenten og udgør grænsefladen mellem RAH EnergiMidts Fibernet og Abonnentens Eget Udstyr. Ved Fiberforbindelse forstås den fiberoptiske forbindelse tilhørende RAH Energimidt, der udgør det yderste led i Fibernettet og forbinder dette med Fiberboksen hos Abonnenten. Ved Fibernettet forstås RAH EnergiMidts til enhver tid værende datakommunikationsnetværk med en udstrækning svarende til Området. Ved Fiberrør forstås det plastikrør tilhørende RAH Energimidt, der nedgraves på Installationsadressen til brug for etablering af Fiberforbindelsen. Ved Force Majeure forstås alle forhold uden for en parts kontrol, herunder naturkatastrofer, isvintre, oprør eller borgerkrig, krig eller militære operationer, brand, lynnedslag, eksplosioner samt strejke eller lockout, herunder blandt parternes medarbejdere. Ved Inaktiv tilslutning forstås Tilslutning uden abonnement på Tjenester. Ved Installationsadresse forstås Abonnentens adresse, hvor denne ønsker tilslutningen til Fibernettet via Fiberforbindelsen etableret. Ved Området forstås det geografiske område, som RAH EnergiMidts Fibernet dækker. Ved Ordrebekræftelse forstås RAH EnergiMidts skriftlige bekræftelse af Abonnentens bestilling. Ved Servicebetingelser for private forstås de vilkår, der er gældende for RAH EnergiMidts fejlretning og support til private Abonnenter, og som er tilgængelige på Ved Tillægsudstyr forstås det udstyr, der tilhører RAH Energimidt, og som stilles til rådighed for Abonnenten mod betaling i henhold til Abonnementsaftalen, herunder f.eks. TV-boks og trådløs router. Ved Tilslutning forstås de tekniske foranstaltninger, hvorigennem Abonnenten opnår adgang til Fibernettet. Ved Tilslutningsaftalen forstås nærværende vilkår for privates tilslutning til RAH EnergiMidts Fibernet med eventuelle tilhørende bilag, tillæg, ændringer og henvisninger. Ved Tilslutningsgebyr forstås den engangsbetaling, som Abonnenten skal betale for etablering af tilslutning til Fibernettet. Ved Tjenester forstås de tjenester, som RAH EnergiMidt eller en anden Tjenesteudbyder leverer til Abonnenten via RAH EnergiMidts Fibernet i henhold til særskilt Abonnementsaftale. Ved Tjenesteudbyder forstås RAH EnergiMidt eller en anden tjenesteudbyder, der har indgået aftale med RAH EnergiMidt om ret til levering af Tjenester til Abonnenterne via RAH EnergiMidts Fibernet. Ved Udstyr forstås det udstyr, der tilhører RAH Energimidt, og som stilles til rådighed for Abonnenten i henhold til nærværende vilkår. Udstyret omfatter Fiberrør, Fiberforbindelse og Fiberboks med eventuelle tilhørende enheder. 2. Tilslutningsaftalens parter, omfang og forudsætninger for aftalens indgåelse Parterne i denne Tilslutningsaftale er Abonnenten og RAH Energimidt. Tilslutningsaftalen fastlægger vilkår for tilslutningen af Abonnentens Installationsadresse til RAH EnergiMidts Fibernet. Det er en forudsætning for indgåelse af Tilslutningsaftalen, at Abonnentens Installationsadresse er beliggende inden for det Område, der er dækket af RAH EnergiMidts Fibernet, og at RAH EnergiMidt efter en konkret økonomisk og teknisk vurdering ønsker at tilslutte Abonnenten til Fibernettet Det er en forudsætning for Tilslutningsaftalen, at RAH EnergiMidt ikke nægtes adgang til at nedgrave fiberrør på fællesveje mv. til brug for tilslutningen af Abonnentens Installationsadresse til RAH EnergiMidts Fibernet. Det er ligeledes en forudsætning for indgåelsen af Tilslutningsaftalen, at Abonnenten erhverver Tjenester via Fibernettet fra RAH EnergiMidt eller en eventuel anden Tjenesteudbyder ved indgåelse af en separat Abonnementsaftale.Ved henvendelse til RAH EnergiMidt eller via RAH EnergiMidts hjemmeside ( kan Abonnenten til enhver tid få oplyst, hvilke tjenester der udbydes af RAH EnergiMidt eller andre Tjenesteudbydere. Når Abonnenten har bestilt en tilslutning hos RAH EnergiMidt og modtaget en Ordrebekræftelse, foreligger der en bindende aftale om Abonnentens tilslutning til Fibernettet jf. pkt. 3. Det er ligeledes en forudsætning for indgåelsen af denne Tilslutningsaftale, at Abonnenten er myndig. RAH EnergiMidt forbeholder ret til at annullere Tilslutningsaftalen, hvis én eller flere af ovennævnte forudsætninger for Tilslutningsaftalens indgåelse ikke er opfyldt. RAH EnergiMidt er ikke erstatningsansvarlig over for Abonnenten i tilfælde af annullation af Tilslutningsaftalen. 3. Fortrydelsesret Abonnenten kan ved at kontakte RAH EnergiMidt fortryde etablering af Tilslutningen i indtil 14 Dage efter modtagelsen af Ordrebekræftelsen. Hvis Parterne har aftalt, at RAH EnergiMidt påbegynder tilslutning af Abonnenten inden fortrydelsesfristens udløb, ophører Abonnentens fortrydelsesret dog allerede ved RAH EnergiMidts tilslutning af Abonnenten til Fibernettet. 4. Oplysninger mv. om abonnenten 4.1 Abonnenten som kontraktspart Abonnenten er i enhver henseende ansvarlig for overholdelsen af Tilslutningsaftalen og hæfter personligt for alle betalinger i henhold til vilkårene i aftalen. Abonnenten hæfter også for betalinger i de tilfælde, hvor der er registreret en særskilt betalingsadresse, jf. pkt. 4.2 nedenfor. 4.2 Registrering og ændring af adresseoplysninger Abonnenten skal i forbindelse med indgåelsen af Tilslutningsaftalen give RAH EnergiMidt oplysning om navn og adresse samt andre oplysninger, der måtte være nødvendige for RAH EnergiMidts tilslutning af Abonnenten til Fibernettet. Installationsadressen skal være en sædvanlig adresse, som udgør Abonnentens bolig eller fritidsbolig. Hvis Installationsadressen er en usædvanlig adresse, herunder f.eks. campingvogn, skurvogn eller kajplads, vil RAH EnergiMidts levering ske efter særskilt omkostningsbestemt betaling, jf. pkt. 11. Hvis betalingsopkrævningen skal sendes til en anden adresse (betalingsadresse) end Abonnentens Installationsadresse, skal en sådan adresse oplyses. Abonnenten skal efter RAH EnergiMidts anmodning dokumentere oplysningernes rigtighed. RAH EnergiMidt kan kræve bopælsattest og/eller billedlegitimation forevist, hvis det skønnes nødvendigt. Hvis Abonnenten ændrer betalingsadresse, skal adresseændringen straks meddeles til RAH Energimidt. Abonnentens ændring af Installationsadresse skal ske i overensstemmelse med vilkårene i pkt Indhentelse af kreditoplysninger og sikkerhedsstillelse Abonnenten giver ved bestilling sit samtykke til, at RAH EnergiMidt om nødvendigt ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt kan indhente kreditoplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre. RAH EnergiMidt forbeholder sig ret til ud fra saglige kriterier ved aftaleindgåelsen at nægte at indgå aftale med Abonnenten. Hvis RAH EnergiMidt på et senere tidspunkt finder begrundet anledning til at antage, at Abonnentens betalingsforpligtelse ikke vil

2 blive opfyldt rettidigt, er RAH EnergiMidt berettiget til at forlange sikkerhedsstillelse i form af kontant depot eller uigenkaldelig anfordringsgaranti i et pengeinstitut, der er godkendt af RAH Energimidt. Abonnenten afholder alle udgifter i forbindelse hermed. Kontant depot forrentes ikke over for Abonnenten. RAH EnergiMidt kan bl.a. stille krav om sikkerhedsstillelse i følgende situationer: A. Abonnenten har misligholdt sin betalingsforpligtelse i henhold til Tilslutningsaftalen, jf. pkt. 12; B. Abonnenten er registreret hos et uafhængigt kreditoplysningsbureau eller advarselsregister; C. Tilslutningsaftalen overdrages til tredjemand, jf. pkt. 19; D. Abonnenten har indgået frivillig gældsordning, eller der er indledt sag om gældssanering, tvangsakkord eller konkurs vedrørende Abonnenten. 4.4 Behandling af personoplysninger RAH EnergiMidt registrerer oplysninger om Abonnenten og data om forbrug og fakturering. Behandling af personoplysninger sker i henhold til den til enhver tid værende lovgivning herom. RAH EnergiMidt behandler alene almindelige oplysninger om Abonnenten i det omfang, det er nødvendigt for opfyldelsen af denne Tilslutningsaftale. Oplysningerne omfatter bl.a. navn, Installationsadresse, telefonnummer og andre kontaktdata samt specifikation af Udstyr hos Abonnenten, som RAH EnergiMidt har ejendomsret til. RAH EnergiMidt videregiver ikke oplysninger om Abonnenten til tredjemand uden Abonnentens udtrykkelige, skriftlige samtykke, medmindre videregivelse er påkrævet i lovgivningen eller er tilladt efter persondatalovens regler. Abonnenten er til enhver tid berettiget til efter anmodning at få oplyst, hvilke personoplysninger RAH EnergiMidt behandler, samt hvilke eksterne tjenesteudbydere, der udveksles personoplysninger med. Ved ophør af kundeforholdet til Abonnenten sletter RAH EnergiMidt registrerede oplysninger om Abonnenten, medmindre lovregler påbyder RAH EnergiMidt at opbevare oplysningerne i et tidsrum herudover, eller fortsat opbevaring er nødvendig for opfyldelse af andre aftaler mellem RAH EnergiMidt og Abonnenten eller i øvrigt er nødvendig af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles. 4.5 Dokumentation for retmæssig adgang til etablering af Fibernettet Ved bestilling af Tilslutning til Fibernettet skal Abonnenten dokumentere over for RAH Energimidt, at Abonnenten er ejer af ejendommen svarende til den oplyste Installationsadresse. Såfremt dette ikke er tilfældet, kan RAH EnergiMidt kræve at Abonnenten skal forevise en skriftlig tilladelse fra ejendommens ejer til etablering af Tilslutningen. 5. RAH EnergiMidts ydelser RAH EnergiMidt sørger for tilslutning af Abonnenten til Fibernettet og forestår den løbende drift, vedligeholdelse og overvågning af Fibernettet med tilhørende Udstyr. Tilslutningen af Abonnenten til Fibernettet er nærmere beskrevet i pkt. 8. RAH EnergiMidt forbeholder sig ret til midlertidigt at afbryde Tilslutningen for at foretage vedligeholdelse, opdateringer og service. Såfremt en afbrydelse skønnes nødvendig, vil dette i videst muligt omfang ske om natten. Planlagte afbrydelser vil så vidt muligt blive varslet og meddelt på Sådanne afbrydelser berettiger ikke Abonnenten til misligholdelsesbeføjelser. RAH EnergiMidt har ret til at foretage forbedringer, gennemføre ændringer, foretage udskiftning og/eller opgradering af Fiberforbindelsen og/eller det leverede Udstyr. Abonnenten er indforstået med, at sådanne ændringer kan medføre, at tekniske krav for Abonnentens Eget Udstyr ændres. Se eventuelt Abonnementsvilkår for de enkelte tjenester. RAH EnergiMidt har ret til at anvende en eller flere underentreprenører til udførelse og drift af Fibernettet samt tilslutning af Fiberforbindelsen. RAH EnergiMidt er ansvarlig for anvendt(e) entreprenør(er) på samme måde, som for RAH EnergiMidts egne forhold. Hvis Abonnenten har bestilt Tjenester fra andre Tjenesteudbydere end RAH Energimidt, påtager RAH EnergiMidt sig intet ansvar for disse Tjenesteudbyderes levering af Tjenester, herunder kundeservice. 6. Fejlretning RAH EnergiMidt afhjælper fejl og mangler, der måtte opstå i Fibernettet frem til og med Fiberboksen og eventuelt Tillægsudstyr. Anmodning om fejlretning kan ske ved henvendelse til RAH Energimidt, som anført i RAH EnergiMidts til enhver tid gældende Servicebetingelser for private. Fejl i Fibernettet og afbrydelse af Tilslutningen afhjælpes på bedst mulig vis inden for rimelig tid efter anmeldelse eller konstatering heraf. Fejlafhjælpning sker efter retningslinjerne herfor i RAH EnergiMidts til enhver tid gældende Servicebetingelser. Disse kan rekvireres ved henvendelse til RAH EnergiMidt eller på Abonnenten skal sikre, at RAH EnergiMidt med henblik på fejlsøgning og fejlretning snarest kan få uhindret adgang til RAH EnergiMidts Udstyr og egne installationer på Installationsadressen. Abonnenten er forpligtet til i nødvendigt omfang at medvirke til fejlsøgning og fejlretning i Abonnentens Eget Udstyr og egne installationer på Installationsadressen. Opnår RAH EnergiMidt ikke uhindret adgang på det aftalte tidspunkt, er RAH EnergiMidt berettiget til at fakturere Abonnenten for den forgæves anvendte tid og kørsel. Såfremt det efter RAH EnergiMidts forsøg på fejlretning viser sig, at fejlen ikke skyldes RAH EnergiMidts forhold, men derimod Abonnentens egne forhold eller Eget Udstyr, skal Abonnenten betale RAH EnergiMidt for det forgæves udførte arbejde, jf. pkt Levering RAH EnergiMidt fastlægger tidspunktet for etablering af Fiberforbindelsen og Tilslutningen på baggrund af en nærmere vurdering af arbejdets omfang m.v. på Abonnentens Installationsadresse. Dette tidspunkt meddeles Abonnenten. Levering af Fiberforbindelsen har fundet sted, når Tilslutningen til Fiberforbindelsen er etableret. 8. Tilslutning af abonnenten til fibernettet 8.1 Etablering af Fiberforbindelsen For at Abonnenten kan tilsluttes RAH EnergiMidts Fibernet, skal der gennemføres en nedgravning af Fiberrør på Abonnentens Installationsadresse, medmindre Installationsadressen allerede er tilknyttet RAH EnergiMidts Fibernet. Nedgravning af fiberrør kan ske af RAH EnergiMidt efter nærmere angivne vilkår, jf. pkt. 8.1.a, eller af Abonnenten selv, jf. pkt. 8.1.b. RAH EnergiMidt fastlægger Fiberforbindelsens tilkoblingspunkt til Fibernettet. Abonnenten udpeger Fiberboksens placering på Installationsadressen efter RAH EnergiMidts retningslinjer for placering heraf. Hvis tekniske forhold kræver det, har RAH EnergiMidt ret til efterfølgende at kræve Fiberforbindelsen flyttet for RAH EnergiMidts egen regning. RAH EnergiMidt har endvidere ret til at forsyne andre Abonnenter via Fiberforbindelsen over Abonnentens ejendom. Foretages der efterfølgende gravearbejde på Abonnentens grund er det Abonnentens ansvar at sikre det nedgravede Fiberrør, således at dette ikke beskadiges. Eventuelle skader som følge heraf udbedres på Abonnentens regning. 8.1.a RAH EnergiMidts nedgravning af Fiberrør RAH EnergiMidt tilbyder nedgravning af Fiberrør på Abonnentens Installationsadresse ifølge vilkårene i dette pkt. 8.1.a. RAH EnergiMidts nedgravning af Fiberrør er gratis, hvis Abonnenten indgår Abonnementsaftale med RAH EnergiMidt om køb af én eller flere Tjenester. Indgår Abonnenten ikke Abonnementsaftale med RAH Energimidt, faktureres Abonnenten minimum kr. for nedgravningen. Nedgravningen udføres af RAH EnergiMidt eller en af RAH EnergiMidt godkendt underleverandør. Det er alene RAH Energimidt, der bestemmer fremgangsmåden for nedgravningen af Fiberrørene. RAH EnergiMidt bestræber sig på at anvende den fremgangsmåde, der er til mindst gene for Abonnenten. RAH EnergiMidt informerer Abonnenten nærmere om fremgangsmåden for nedgravningen af Fiberrørene. I tilfælde af skade på Abonnentens ejendom som følge af RAH EnergiMidts nedgravning af Fiberrør, afgøres RAH EnergiMidts erstatningsansvar efter vilkårene i pkt b Abonnentens nedgravning af Fiberrør Står Abonnenten selv for nedgravning af Fiberrør, afhenter Abonnenten Fiberrøret hos RAH Energimidt, og Abonnenten foranstalter nedgravning af Fiberrøret fra tilkoblingspunktet ved skel til offentlig vej, til den ønskede placering af Fiberboksen på Abonnentens ejendom. Abonnenten forestår også for øvrige nødvendige arbejder i forbindelse med nedgravningen, herunder eventuel flytning og bortskaffelse af buske, retablering af haveanlæg m.v. Nedgravning og tildækning af Fiberrøret på ejendommen skal ske efter RAH EnergiMidts retningslinjer herfor. Abonnentens nedgravning og tildækning af Fiberrøret skal være tilendebragt inden det fastlagte leveringstidspunkt for Fiberforbindelsen, jf. pkt. 7. På dette tidspunkt vurderer RAH Energimidt, hvorvidt nedgravningsarbejdet og placeringen af Fiberboksen kan godkendes. Såfremt nedgravningsarbejdet og placeringen af Fiberboksen kan godkendes, forestår RAH EnergiMidt selve etableringen af Fiberforbindelsen, medmindre andet er aftalt med RAH Energimidt. Såfremt nedgravningsarbejdet eller Fiberboksens placering ikke kan godkendes, bistår RAH EnergiMidt Abonnenten med afklaring af de nødvendige ændringer heraf. Såfremt nedgravningsarbejdet er forsinket eller RAH EnergiMidt ikke kan godkende dette eller Fiberboksens placering, fastsættes der et nyt tidspunkt for etablering af Tilslutningen. RAH EnergiMidt har ret til at opkræve gebyr for RAH EnergiMidts omkostninger forbundet med forsinkelsen, herunder omkostninger forbundet med forgæves teknikerbesøg hos Abonnenten.

3 8.2 Installation af Fiberboksen RAH EnergiMidt installerer Fiberboksen på det sted, der er udpeget af Abonnenten i overensstemmelse med RAH EnergiMidts retningslinjer og forbinder Fiberboksen med Fiberforbindelsen. Abonnenten skal efter nærmere aftale give RAH EnergiMidt adgang til Installationsadressen. Opnår RAH EnergiMidt ikke uhindret adgang på det aftalte tidspunkt, er RAH EnergiMidt berettiget til at fakturere Abonnenten for den forgæves anvendte tid og kørsel. Eventuelle bygningsreparationer, som f.eks. maling, oppudsning og lignende, som følge af opsætning, nedtagning eller flytning af installationer, er ikke inkluderet i prisen og betales af Abonnenten selv. Hvis Abonnenten ved installationen eller senere ønsker en anden placering af Fiberboksen end det oprindeligt udpegede, og den nye placering er i overensstemmelse med RAH EnergiMidts retningslinjer herfor, udfører RAH EnergiMidt dette for Abonnenten efter regning. Hvis tekniske forhold kræver det, har RAH EnergiMidt ret til efterfølgende at flytte Fiberboksen for RAH EnergiMidts egen regning. 8.3 Inaktiv tilslutning Ved opsigelse Abonnementsaftalen overgår Tilslutningen til en Inaktiv tilslutning, og der er derfor ingen Abonnementsbetaling. Udstyr skal forblive på Installationsadressen og må ikke tilgås af Abonnenten jf. pkt Den Inaktive tilslutning kan genåbnes i henhold til de gældende Abonnementsvilkår. RAH EnergiMidt kan vælge at bibeholde en begrænset adgang til den Inaktive tilslutning for løbende vedligehold af Fibernettet. Vedligeholdelsesadgangen bekostes alene af RAH Energimidt. 9. Udstyr og tillægsudstyr 9.1 RAH EnergiMidts ejendomsret til Udstyr og Tillægsudstyr RAH EnergiMidt har den fulde ejendomsret over det Udstyr og Tillægsudstyr, der leveres til Abonnenten i henhold til Abonnements- og Tilslutningsaftalen. Abonnenten kan indgå aftale med RAH EnergiMidt om køb af Tillægsudstyr. I så tilfælde opnår Abonnenten ejendomsret hertil, hvorefter det udgør Eget Udstyr Abonnenten kan ikke disponere (herunder sælge, pantsætte, udleje eller udlåne) over RAH EnergiMidts Udstyr eller Tillægsudstyr eller foretage indgreb i dette jf. pkt RAH EnergiMidt har ret til at kræve erstatning, såfremt Abonnenten forsætligt eller uagtsomt har beskadiget Udstyret eller Tillægsudstyret. 9.2 Abonnentens returnering af Udstyr og Tillægsudstyr Abonnenten skal returnere Tillægsudstyr til RAH EnergiMidt efter dennes anmodning, der skal indeholde et rimeligt varsel. Tilsvarende gælder for defekt Tillægsudstyr. Fiberrør, Fiberboks og Fiberforbindelse skal som udgangspunkt ikke returneres, medmindre RAH EnergiMidt særskilt anmoder herom. Udstyr og Tillægsudstyr skal ved returnering nedpakkes forsvarligt. Ved forsendelse af returneret Udstyr og Tillægsudstyr opfordres Abonnenten til at kræve kvittering som dokumentation for en sådan forsendelse. RAH EnergiMidt har ret til at kræve erstatning, såfremt Abonnenten ikke tilbageleverer Tillægsudstyr og eventuelt Udstyr. Erstatningen modsvarer indkøbsprisen for nyt tilsvarende Udstyr eller Tillægsudstyr. 9.3 Defekt Udstyr og Tillægsudstyr Abonnenten skal returnere defekt Udstyr og Tillægsudstyr til RAH Energimidt. Abonnentens returnering skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne som angivet i pkt. 8.2 ovenfor. Abonnenten modtager funktionsdygtigt Udstyr og Tillægsudstyr i stedet for det defekte Udstyr og Tillægsudstyr. RAH EnergiMidt er ikke forpligtet til at levere nyt Udstyr og Tillægsudstyr. RAH EnergiMidt har ansvaret for tilslutning af Udstyret. Tidspunkt for RAH EnergiMidts tilslutning af Udstyret hos Abonnenten fastlægges efter aftale med Abonnenten. 10. Abonnentens forpligtelser 10.1 Brug af Fiberforbindelsen Abonnenten har alene ret til at anvende Tilslutningen til erhvervelse af Tjenester fra RAH EnergiMidt eller andre Tjenesteudbydere, som måtte have indgået aftale med RAH Energimidt. Abonnenten skal sikre, at RAH EnergiMidts Fibernet benyttes på en måde, der ikke forårsager forstyrrelser, afbrydelser eller lignende af trafikken i Fibernettet. Indtræder sådanne forstyrrelser m.v., skal Abonnenten straks træffe foranstaltninger herimod, f.eks. regulere indgående og udgående trafikmængder eller tilkøbe yderligere forbindelser til RAH EnergiMidts Fibernet. Abonnenten må kun anvende Fiberforbindelsen i privat øjemed og må ikke lade andre end medlemmer af Abonnentens husstand eller husstandens gæster i sædvanligt omfang benytte Fiberforbindelsen. Abonnenten er ansvarlig over for RAH EnergiMidt for enhver benyttelse af Fiberforbindelsen foretaget af andre end Abonnenten Forbud mod Abonnentens indgreb i Fiberforbindelsen, Udstyr og Tillægsudstyr Abonnenten må ikke foretage ændringer af, flytning af eller andre former for indgreb i Fiberforbindelsen, Udstyr og Tillægsudstyr, herunder særligt Fiberboksen. Demontering af Fiberboksen må kun foretages af RAH Energimidt. Særligt understreges, at det kan være sundhedsfarligt at se ind i en optisk fiber, når denne er aktiv. Enhver form for drift og vedligeholdelse af Fiberforbindelsen, Udstyr og Tillægsudstyr varetages af RAH Energimidt. Abonnenten skal følge RAH EnergiMidts råd og instruktion om behandling og anvendelse af Fiberforbindelsen, Udstyret og Tillægsudstyret. Fra tidspunktet for Udstyrets og Tillægsudstyrets levering og indtil dette er tilbageleveret til RAH Energimidt, bærer Abonnenten risikoen for et eventuelt tab af eller skade på Udstyret og Tillægsudstyret, herunder f.eks. ved tyveri, bortkomst og hændelige skader, f.eks. brand- og vandskader. RAH EnergiMidts Udstyr og Tillægsudstyr skal være omfattet af Abonnentens indboforsikring. Har Abonnenten ikke en indboforsikring, vil Abonnenten blive holdt personlig ansvarlig for de omkostninger, der kan påløbe i tilfælde af tab eller skade på Udstyret og Tillægsudstyret. Foretager Abonnenten bygningsændringer, og indebærer dette en flytning af Fiberboksen, skal flytningen foretages af RAH EnergiMidt for Abonnentens regning. Hvis Abonnenten forsætligt eller uagtsomt forårsager beskadigelse af Fiberforbindelsen, genetablerer RAH EnergiMidt Fiberforbindelsen for Abonnentens regning. RAH EnergiMidt er ikke ansvarlig for Abonnentens indgreb i Fiberforbindelsen, Udstyr og Tillægsudstyr i strid med Tilslutningsaftalen Abonnentens tilslutning af Eget Udstyr Abonnenten har selv ansvar for tilslutning af Eget Udstyr og Tillægsudstyr. Abonnenten skal sikre, at Abonnentens Eget Udstyr, der tilsluttes RAH EnergiMidts Fibernet, er CE-mærket i overensstemmelse med gældende regler og i øvrigt opfylder kravene i den til enhver tid gældende lovgivning. Samtidig skal Abonnenten sikre, at Eget Udstyr er beregnet til at kunne tilsluttes til Fibernettet, og at Eget Udstyr bruges i overensstemmelse med sit formål. I tvivlstilfælde kan henvendelse herom rettes til RAH Energimidt. Abonnenten er indforstået med, at RAH EnergiMidt ikke er forpligtet til at supportere, ombytte, eller på anden måde kompensere Abonnenten, såfremt Abonnentens Eget Udstyr ikke fungerer på Fiberforbindelsen eller at ændringer af Fiberforbindelsen og/ eller det leverede Udstyr og Tillægsudstyr bevirker, at Abonnentens Eget Udstyr er uanvendeligt. Hvis Abonnentens Eget Udstyr giver anledning til forstyrrelser i Fibernettet på grund af fejl eller lignende i Eget Udstyr, er Abonnenten forpligtet til straks at koble det forstyrrende Eget Udstyr fra og i øvrigt træffe eventuelle andre relevante modforanstaltninger. 11. Priser RAH EnergiMidt fastsætter prisen for Abonnentens tilslutning til Fibernettet. RAH EnergiMidts priser på bestillingstidspunktet fremgår af Ordrebekræftelsen. RAH EnergiMidt opkræver et Tilslutningsgebyr eller et Aktiveringsgebyr ved bestilling af Tilslutning til Fibernettet. Den løbende betaling for selve adgangen til Fibernettet kan enten ske som en separat Adgangsbetaling eller være indeholdt i Abonnementsbetalingen for Tjenester. Herudover kan RAH EnergiMidt opkræve specifik betaling og gebyrer for Tilslutning til usædvanlig Installationsadresse, jf. pkt. 4.2, og engangsydelser som f.eks. fejlretning som følge af Abonnentens forhold, installation af ekstra Udstyr, flytning af Fiberboks, mv. Oplysning om de til enhver tid gældende priser fremgår i øvrigt af RAH EnergiMidts prisliste, der kan fås ved henvendelse til RAH EnergiMidt eller på Ændringer af priser til ugunst for Abonnenten varsles over for denne med mindst en måneds varsel før ikrafttræden, jf. pkt Betaling og gebyrer Betaling af Tilslutningsgebyr eller Aktiveringsgebyr sker i forbindelse med Tilslutning eller ved aktivering af en Inaktiv Tilslutning. Adgangsbetalingen eller Abonnementsbetalingen, jf. pkt. 11, faktureres måneds-, kvartalsvis eller halvårligt forud. Eventuelle øvrige gebyrer faktureres måneds-, kvartalsvis eller halvårligt bagud. Fristen for betaling fremgår af RAH EnergiMidts faktura. Ved forsinket betaling fremsender RAH EnergiMidt et rykkerbrev/ til Abonnenten. Ved forsinket betaling er RAH EnergiMidt berettiget til at opkræve morarenter fra betalingsfristens udløb og indtil betaling sker. Opkrævning af morarenter sker i øvrigt i henhold til rentelovens bestemmelser. Endvidere er RAH EnergiMidt berettiget til at opkræve rykkergebyr ved udsendelse af rykkerbrev/ samt om nødvendigt inkassosalær og andre eventuelle gebyrer. RAH EnergiMidt har ret til at lukke for Tilslutningen, indtil fuld betaling er fortaget, og til at kræve genåbningsgebyr ved efterfølgende åbning af Tilslutningen.

4 13. Abonnentens misligholdelse (RAH EnergiMidts lukkeret) I tilfælde af Abonnentens væsentlige misligholdelse af forpligtelser efter denne Tilslutningsaftale er RAH EnergiMidt berettiget til at hæve aftalen og/eller afbryde Abonnentens Tilslutning helt eller delvist. Væsentlig misligholdelse kan bl.a. omfatte men er ikke begrænset til: 1) Væsentlig misligholdelse af Abonnementsaftalen; 2) Manglende eller væsentlig forsinket betaling trods RAH EnergiMidts fremsendelse af rykkerbrev, jf. pkt. 12; 3) Opgivelse af ukorrekte oplysninger om navn, adresse i forbindelse med indgåelse af Tilslutningsaftalen samt ved flytning og manglende meddelelse om ændring af betalings- eller Installationsadresse, jf. pkt. 4 og 15; 4) Overdragelse af Tilslutningsaftalen til tredjemand uden RAH EnergiMidts samtykke, jf. pkt. 19; 5) Netværksdeling med andre husstande uden RAH EnergiMidts udtrykkelige skriftlige samtykke; 6) Abonnenten undlader efter krav fra RAH EnergiMidt at: i. afbryde tilslutning af Eget Udstyr, der ikke er (a) godkendt til brug i det offentlige telenet, (b) CE-mærket eller (c) beregnet til tilslutning til RAH EnergiMidts Fibernet, eller giver anledning til forstyrrelser i RAH EnergiMidts Fibernet; ii. træffe de nødvendige foranstaltninger, herunder afbryde tilslutningen af Eget Udstyr, for at afhjælpe forstyrrelser i RAH EnergiMidts Fibernet; iii. træffe de nødvendige foranstaltning for at bringe misbrug af Fibernettet til ophør, jf. pkt. 10.1; iv. ophøre med videresalg af Tilslutningen; v. ophøre med uberettiget at give tredjemand adgang til brug af Tilslutningen eller abonnementet; og vi. genetablere den oprindeligt godkendte konfiguration på RAH EnergiMidts tilslutningsudstyr. 7) RAH EnergiMidt afskæres fra at få adgang til Udstyr, Tillægsudstyr og installationer på Installationsadressen med henblik på at gennemføre fejlsøgning, afhjælpning eller foretage ændringer mv., jf. pkt. 6; 8) Abonnenten foretager indgreb i eller forvolder skade på RAH EnergiMidts Udstyr eller Tillægsudstyr jf. punkt 10.2, herunder også RAH EnergiMidts servere, netværk og andre ressourcer tilhørende RAH EnergiMidt; 9) Abonnenten undlader rettidigt at opfylde RAH EnergiMidts krav om sikkerhedsstillelse, jf. pkt. 4.3; og 10) Abonnenten udøver chikane mod RAH EnergiMidt eller RAH EnergiMidts medarbejdere En Abonnent, der væsentligt har misligholdt Tilslutningsaftalen eller andre aftaler med RAH EnergiMidt ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå aftale med RAH EnergiMidt om aktivering af Tilslutning, før gælden er betalt. Abonnenten er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for RAH EnergiMidts tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Abonnenten eller nogen, som Abonnenten har ansvaret for, herunder f.eks. i tilfælde af misbrug af Fiberforbindelsen og beskadigelse af RAH EnergiMidts Fiberforbindelse, Udstyr og Tillægsudstyr. 14. RAH EnergiMidts misligholdelse 14.1 Fejlretning RAH EnergiMidt foretager fejlretning efter reglerne herom jf. pkt Afslag i Adgangsbetalingen Hvis der sker afbrydelse af Abonnentens Tilslutning eller afbrydelse af Fibernettet, og dette skyldes RAH EnergiMidts forhold, yder RAH EnergiMidt efter henvendelse fra Abonnenten et forholdsmæssigt afslag i en eventuel Adgangsbetaling for den pågældende periode. Forholdsmæssigt afslag i Adgangsbetalingen ydes kun, såfremt Abonnenten har været uden funktionsdygtig Tilslutning i samlet mere end to døgn. Beløbet fratrækkes i den efterfølgende opkrævning af Abonnementsbetaling. Afbrydelser som følge af vedligeholdelse, sikkerhedsforhold, opgradering og lignende former for midlertidig afbrydelse berettiger dog aldrig Abonnenten til et forholdsmæssigt afslag i Adgangsbetalingen, jf. pkt Erstatningsansvar RAH EnergiMidt er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af RAH EnergiMidt eller nogen, som RAH EnergiMidt har ansvaret for, med de nedenfor anførte begrænsninger: 1. RAH EnergiMidt er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelse, forstyrrelse eller ændring af RAH EnergiMidts Fibernet i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager eller er pålagt af tilsynsmyndighederne, medmindre RAH EnergiMidt ikke har forsøgt at begrænse ulemperne herved. 2. RAH EnergiMidt er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, datatab, tab som følge af, at Fibernettet ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af bortfald eller misligholdelse af en aftale med tredjemand, medmindre der foreligger fortsæt eller grov uagtsomhed. 3. RAH EnergiMidt er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til Abonnenten eller som følge af Abonnentens tab af personlige data eller installeret software. 4. RAH EnergiMidt er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til Abonnentens data, Eget Udstyr og/eller systemer. 5. RAH EnergiMidt er ikke erstatningsansvarlig for tab grundet manglende levering af Tjenester som følge af RAH EnergiMidts eventuelle lukning af Fiberforbindelsen. 6. RAH EnergiMidt er ikke erstatningsansvarlig, i det omfang Abonnenten ikke er berettiget til afslag i Adgangsbetalingen i medfør af pkt Force Majeure RAH EnergiMidt er ikke forpligtet til at give forholdsmæssigt afslag i Adgangsbetalingen, jf. pkt. 14.2, eller at betale erstatning, jf. pkt. 14.3, såfremt den manglende levering eller afbrydelse mv. skyldes Force Majeure. 15. Flytning Tilslutningsaftalen omfatter RAH EnergiMidts levering af Forbindelse til Fibernettet på Abonnentens Installationsadresse, der fremgår af Ordrebekræftelsen. Abonnenten skal meddele RAH Energimidt, hvis Abonnenten påtænker at fraflytte Installationsadressen. Ønsker Abonnenten at indgå Tilslutningsaftale om Forbindelse til Fibernettet på den nye adresse, skal ny Tilslutningaftale indgås. Ønsker Abonnenten at flytte leverancen af Tjenester til den nye adresse, vil RAH EnergiMidt opkræve et gebyr herfor. Reglerne om flytning og levering af Tjenester på den nye adresse, fremgår af Abonnementsaftalens pkt. 13, hvortil der henvises. Hvis Abonnentens nye sadresse ikke er tilsluttet RAH EnergiMidts Fibernet og ikke umiddelbart kan tilsluttes hertil, skal Abonnenten opsige Tilslutningsaftalen i overensstemmelse med Tilslutninsaftalens pkt Opsigelse Ved opsigelse af Abonnementsaftalen med RAH EnergiMidt og/eller andre Tjenesteudbydere overgår Tilslutningen til en Inaktiv Tilslutning jf. pkt Ved RAH EnergiMidts varsling af ændring af vilkår og priser, jf. pkt. 18, kan Abonnenten dog i varslings perioden opsige Tilslutningsaftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på mindst 14 Dage. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående varsel, kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse. Abonnenten hæfter for betaling af eventuel Adgangsbetaling indtil aftalens ophør. RAH EnergiMidt har ret til at opsige Tilslutningsaftalen, helt eller delvis, med mindst 3 måneders varsel, herunder ved RAH EnergiMidts ophør med driften af Fibernettet. RAH EnergiMidts opsigelse skal ske skriftligt. 17. Tilslutningsaftalens ophør I forbindelse med Tilslutningsaftalens ophør som følge af opsigelse eller misligholdelse, returneres RAH EnergiMidts Tillægsudstyr og Udstyr bortset fra Fiberforbindelsen, Fiberboksen og Fiberrøret til RAH EnergiMidt efter bestemmelserne herom i pkt Ændring af vilkår og priser RAH EnergiMidt er berettiget til med en måneds varsel til den første i en måned at ændre vilkår og priser i denne Tilslutningsaftale. Abonnenten vil blive underrettet pr. brev eller pr. , jf. pkt. 16. Ændringer af rent begunstigende karakter, som f.eks. prisreduktioner, kan gennemføres uden forudgående varsel. 19. Overdragelse Abonnenten må ikke overdrage sine rettigheder eller forpligtelser ifølge Abonnementsaftalen til tredjemand. I særlige tilfælde kan RAH EnergiMidt tillade, at Abonnenten overdrager rettigheder og forpligtelser til tredjemand, hvorefter den erhvervende tredjemand indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser ifølge Abonnementsaftalen. En sådan overdragelse er betinget af, at RAH EnergiMidt på forhånd har samtykket skriftligt til overdragelsen. RAH EnergiMidt kan forlange, at den hidtidige Abonnent betaler forfalden gæld, forinden overdragelse gennemføres. Abonnementsaftalen kan alene overdrages med samme varsel, som gælder for opsigelse af Abonnementsaftalen, jf. pkt. 14. Den nye Abonnent, den hidtidige Abonnent og RAH EnergiMidt aftaler et tidspunkt for overdragelsen, dog således at overdragelsen først gennemføres efter, at den nye Abonnent har modtaget en Ordrebekræftelse.

5 På overdragelsestidspunktet opgøres RAH EnergiMidts mellemværende med den hidtidige Abonnent. Den nye Abonnent hæfter i henhold til Abonnementsaftalen for alle forpligtelser, der opstår efter overdragelsestidspunktet. RAH EnergiMidt forbeholder sig ret til i forbindelse med overdragelse af denne Abonnementsaftale at opkræve et Gebyr herfor af den nye Abonnent. RAH EnergiMidt forbeholder sig ret til at indhente kreditoplysninger om den nye Abonnent, dog under forudsætning af dennes samtykke. RAH EnergiMidt har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter Abonnementsaftalen til et koncernforbundet selskab eller anden virksomhed. 20. Tvister og klager I tilfælde af tvist mellem parterne om forhold, der udspringer af denne Tilslutningsaftale, kan Abonnenten klage skriftligt til RAH Energimidt. RAH EnergiMidt vil herefter hurtigst muligt og senest 3 måneder efter klagens indgivelse træffe en afgørelse. RAH EnergiMidts afgørelse kan til enhver tid indbringes for Teleankenævnet, Nørre Voldgade 48, st., 1358 København K, tlf. nr Hvis Teleankenævnet ikke finder at have kompetence til at behandle en indbragt klage, vil Teleankenævnet i videst muligt omfang oversende klagen til den rette myndighed. Tvister kan i øvrigt af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom. 21. Ikrafttrædelse Tilslutningsaftalen mellem RAH EnergiMidt og Abonnenten træder i kraft, når Abonnenten har modtaget Ordrebekræftelsen, jf. pkt. 2. Vilkårene for privates. Tilslutning til RAH EnergiMidts Fibernet træder i kraft den 1. februar Tilslutningsvilkår RAH RAH Fiberbredbånd A/S Tietgensvej Silkeborg Tlf

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Disse vilkår gælder for Abonnentens tilslutning til Bredbånd Nords fibernet. 1. DEFINITIONER Ved Abonnenten forstås den person eller juridiske enhed, som har

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION Eniigs Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenes ter) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem Eniig og kunden (Abonnenten)

Læs mere

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Januar 2008 Sammen med tilslutningsaftalen er de almene betingelser grundlaget for Aftalen mellem dig og Energi Fyn Bredbånd A/S. 1. Definitioner

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem AURA Fiber A/S og

Læs mere

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og MES FIBERNET A/S. MES FIBERNET A/S har her fremhævet nogle vigtige punkter

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Abonnementsvilkår for NOE

Abonnementsvilkår for NOE Abonnementsvilkår for NOE Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og NOE. NOE har her fremhævet nogle vigtige punkter i abonnementsvilkårene. Vi anbefaler

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER

1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Bredbånd Nord Tilslutnings- og abonnementsvilkår 1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010

Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010 Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester af Waoo!, der leveres via et SEAS-NVE.

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

1. Om medlemskab af duka serviceordning

1. Om medlemskab af duka serviceordning Abonnementsbetingelser 1. Om medlemskab af duka serviceordning 1.1. Generelle vilkår og forudsætninger Disse vilkår er gældende for aftalen mellem dig som kunde på den ene side og på den anden side dukapc

Læs mere

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD).

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD). Abonnementsbetingelser IPTV Gældende pr. 1. maj 2007 1 Abonnementsaftalen og dens parter: 1.1 Nærværende abonnementsbetingelser er en del af aftalen mellem ComX Networks A/S Herstedvang 8 2620 Albertslund

Læs mere

AURA Fiber ØE A/S. Vilkår for privatkunder eller erhvervsvirksomheders tilslutning til AURA Fiber ØE A/S (tilslutningsaftalen)

AURA Fiber ØE A/S. Vilkår for privatkunder eller erhvervsvirksomheders tilslutning til AURA Fiber ØE A/S (tilslutningsaftalen) AURA Fiber ØE A/S Vilkår for privatkunder eller erhvervsvirksomheders tilslutning til AURA Fiber ØE A/S (tilslutningsaftalen) (Gældende fra den 1. juni 2014) 1. Definitioner Ved Abonnenten forstås den

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22 Zaptor aftalevilkår Indhold Velkommen 3 Generelle aftalevilkår for Zaptor 4 Særlige aftalevilkår for Zaptor ved leje af Zaptor-boks 20 Kontaktinformation 22 3 Tillykke med Zaptor! Du har nu bestilt Zaptor

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer.

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer. Vilkår for YouSee Rate Juni 2016 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Rate. YouSee Rate er afdragsordninger, der tilbydes ved køb af visse mobilterminaler hos YouSee. Der er således tale

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear B008, 04, 12. Forbehold for trykfejl. Kabel-tv Få mere information på yousee.dk Kundeservice Tlf. 80 80 40 40 Hverdage 08.00 18.30 Support Tlf. 80 80 40 50 Hverdage 08.00 20.00 Weekend 12.00 20.00 Abonnementsvilkår

Læs mere

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledende betingelser... 4 2.1. Oversigt... 4 2.2. Kundens indtræden i aftalen... 4 2.3. Til- og fraflytning...

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Stofa MitTv AFTALEVILKÅR

Stofa MitTv AFTALEVILKÅR Stofa MitTv AFTALEVILKÅR 1 AFTALEVILKÅR 1. GENERELT Gældende fra 31. marts 2016, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen til Stofa MitTv Du får her et overblik over de vilkår, som gælder

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Fastnettjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Fastnet Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 3 2. Aftalens

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester Marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 1 1.A. Elektronisk kommunikation og elektronisk regning... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Abonnementsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Abonnementsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Abonnementsvilkår for NRGi Fibernet A/S Marts 2012 1. Generelle bestemmelser 1.1 Disse Abonnementsvilkår for NRGi Fibernet ( Abonnementsvilkår ) omfatter vilkårene for Abonnentens Tilslutning til Fibernet

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv. Private husstande med individuel aftale August 2015

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv. Private husstande med individuel aftale August 2015 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv Private husstande med individuel aftale August 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. JANUAR 2013 1. AFTALEN 1.1 Disse abonnementsbetingelser er gældende for alle Altibox abonnementer vedr. ADSL (Internet). Aftalen er gældende for parterne Altibox Danmark A/S (CVR nr. 31 586 283) (Altibox

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4.

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. april 2014) Indledning: Disse vilkår er gældende for indgåelse af

Læs mere

TREFOR BREDBÅND A/S. Abonnementsvilkår

TREFOR BREDBÅND A/S. Abonnementsvilkår 1 TREFOR BREDBÅND A/S Abonnementsvilkår 2 ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og TREFOR Bredbånd A/S

Læs mere

Abonnementsvilkår - for private

Abonnementsvilkår - for private Abonnementsvilkår - for private Abonnementsvilkår for private kunder. Denne Abonnementsaftalen fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af én eller flere Tjenester af Tjenesteudbyder der leveres

Læs mere

TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR

TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR For private med Waoo! og Viasat produkter Gældende pr. 1. januar 2016 TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR 1 Kontakt os på tlf. 70 13 19 00 eller klik ind på energifyn.dk/fibernet

Læs mere

Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Oktober 2015 Indhold Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester 1. Aftalen...3 1.A. Elektronisk kommunikation...3 1.B. Fortrydelsesret

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes Abonnementsvilkår for TELMORE Bredbånd Oktober 2007 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene er sammen

Læs mere

Falck Køreklar Privat

Falck Køreklar Privat Abonnementsbetingelser Falck Køreklar Privat Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningskode: 1261 Falck Køreklar

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Maj 2014 Indhold Abonnementsvilkår for Mofibo 1. Tillægsaftalen... 3 2. Aftalens parter... 3 3. Brug af Mofibo-tjenesten... 3 4. Priser... 3 5. Betaling... 3 6. Personoplysninger....

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr Side 1 Denne aftale er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII Bredbånds fibernet til erhverv i EWII Bredbånds forsyningsområde. Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver

Læs mere

TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR

TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2016 TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR For private med Waoo og Viasat produkter TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR 1 INDHOLD Tilslutnings- og abonnementsvilkår for private med

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Call2all s mobiltjenester Maj 2011 Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Indholdsfortegnelse Call2all Generelle Vilkår: 1. Aftalen... 1 2. Aftalens parter... 1 3. Registrering og ændring af adresseoplysninger...

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

SEF Energi A/S Fåborgvej 44 DK-5700 Svendborg Cvr nr. 25 11 92 07 Tlf. 62 20 11 20 salg@sef.dk sef.dk

SEF Energi A/S Fåborgvej 44 DK-5700 Svendborg Cvr nr. 25 11 92 07 Tlf. 62 20 11 20 salg@sef.dk sef.dk Disse Leveringsbestemmelser er gældende i forholdet mellem Kunden og Elleverandøren fra og med den 1. april 2016 1. Generelle bestemmelser SEF Energi A/S (CVR-nr.25 11 92 07) er et datterselskab i Sydfyns

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse 1.1 Betingelserne gælder for alle aftaler om MHD s salg og levering af produkter/ydelser til

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME fra Frederiksberg Fjernvarme A/S 1 Indhold 1. Grundlag for bestemmelserne... 3 2. Information... 3 3. Ordforklaring... 3 4. Etablering af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank)

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank) Bestemmelserne om afsendelse af Swippoverførsler/betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swippoverførsler/betalinger afsendt inden den 15. december 2015 finder brugerreglerne fortsat anvendelse

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Fragtbetingelser Varer leveres med Postdanmark til brofaste øer til en pris afhængig af vægten (pakker under 50 kg). Prisen herfor oplyses i forbindelse med købet på hjemmesiden.

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold: DAH BASIS abonnement:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

Installation af fiberbredbånd. Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Træk af kabler. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installation af fiberbredbånd. Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Træk af kabler. Fiberbredbånd TV Telefoni Installation af fiberbredbånd Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Træk af kabler Fiberbredbånd TV Telefoni Hvad sker der nu? Tak for din bestilling af fiberbredbånd. Vi glæder os

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved EAN-Web forstås virksomheden EAN-Web A/S, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 24 21 27 42 1.2 Ved LE@N forstås det af EAN-Web ejede Web-EDI-baserede edb-system, som gør

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Handelsbetingelser - Fiber og xdsl (Kobber) Version 1.4

Handelsbetingelser - Fiber og xdsl (Kobber) Version 1.4 Indholdsfortegnelse Definitioner... 2 1. Generelt... 2 2. Kundens oplysningspligt... 2 3. Aftaleperiode... 2 4. Opsigelse og forlængelse af aftale... 2 5. Betaling og fakturering... 3 6. Ændringer af vilkår

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Play TV

Tillægsvilkår for TDC Play TV Tillægsvilkår for TDC Play TV Februar 2015 Indhold 1. Tillægsaftalen...3 2. Brug af TDC Play TV...3 3. Registrering af bruger...3 4. Personoplysninger...4 5. Offentlig visning og videredistribution...4

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: DAH SUPER abonnementet:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 4 3. Forsyning og tilslutning...

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2013

Abonnementsvilkår Januar 2013 Abonnementsvilkår Januar 2013 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

StofaTv AFTALEVILKÅR

StofaTv AFTALEVILKÅR StofaTv AFTALEVILKÅR 1 Stofa Tv AFTALEVILKÅR 2 Stofa Tv AFTALEVILKÅR version 1.12 Gældende fra 1. marts 2016, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren Gasleverandøraftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren (Version 3.0) Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1. AFTALEPARTER... 3 2. FORMÅL... 3 3. DEFINITIONER... 4 4. AFTALEPERIODE...

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere