Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/ Anna Jørgensdatter d. 27/ Skøde 24/ Lars Ditlevsen d. 9/3 1824

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776. Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824"

Transkript

1 Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/ Anna Jørgensdatter d. 27/ Skøde 24/ Lars Ditlevsen d. 9/ Utinglyst skøde Anna Malene Nielsdatter Skøde 24/ Niels Olsen f. 16/ d. 15/ Maren Larsdatter f. i Aalsbo 1779 d. 13/ Skøde 24/ Hans Pedersen f Rørup d. 23/ Mette Kirstine Jørgensen f Nr. Aaby Skøde 10/ Knud Jespersen f Rørup Skøde 3 / Jørgen Larsen f. 25/ d. 6/ Ane Katrine Hansen f. 29/ d. 17/ Skøde 30/ Niels Peder Sørensen f. 24/ d. 8/ Jensine Petrine Larsen f. 3/ d. 14/ Skøde 16/ Søren Kristian Ditlev Sørensen f. 12/ d. 22/ Karoline Kirstine Schmidt f. 19/ d. 2/ Skøde 23/ Karoline Kirstine Schmidt f. 19/ d. 2/ Skøde. 23/ Jørgen Christian Jørgensen f. 31/ d. 18/ Hansine Marentine Hansen f. 28/ d. 30/ Skøde 9/ Hansine Marentine Hansen f. 28/ d. 30/ Skøde 9/ Anders Thorkild Jørgensen f. 14/ d. 24/ Jens Gunner Jørgensen Skøde 9/ Willy Klüver Skøde 28/ Henry Langberg Skøde 27/ Karl Laurits Larsen f. 14/ Krista Larsen f. 28/

2 No. 1 FR6 syv og tyve Rigsbankskilling sølv 1823 Jeg underskrevne Lars Ditlevsen Hidtil værende selvejerhusmand i Aalsbo, giør herved vitterligt at have solgt og afhændet ligesom jeg også ved dette mit skøde sælger, skøder og aldeles afhænder fra mig og mine arvinger, til min Svigersøn Niels Olsen af Aalsbo, det mig forhen tilhørende hus i bemeldt Aalsbo, Rørup Sogn under Wends Herred tillige med sammes tilliggende have og byggeplads, hvorpå intet hartkorn hviler, hvilket alt jeg hidtil har ejet og besiddet efter utinglyst skøde af dato 24 December 1785 som herved overleveres køberen der endvidere overdrages til lige fuldkommen og fri ejendom, al vores ejede og i huset værende ind og udbo af hvad navn eller slags nævnes kan alene med undtagelse af mit huggetøj Og da nu fornævnte min Svigersøn Niels Olsen har fyldestgjort mig for alt ovenmeldt ved erlæggelse af den derfor, ved mundtlig akkord betingede købesumma 50 Rd. sølv skriver halvtredsindstyve Rigsbankdaler sølv, så erklære jeg herved bemeldte hus der består af 6 fag og er indrettet til beboelse med ildsted, loft, vinduer, ovn og de herved værende tvende små støttebygninger, have og byggeplads, samt foran beskrevne ind og udbo, for Niels Olsen uigenkaldelig ejendom, som jeg er pligtig at hjemle ham, og hans arvinger, fri og frelst fra hver mands tiltale, og skulle der derfor imod formodning ske nogen indsigelse imod min ret til at bortskøde bemeldte hus, uden eller noget deraf fravindes Niels Olsen formedels vanhjemmel fra min side, så forpligter jeg mig til at holde ham skadesløs i alle henseender med betaling for det ens, og de omkostninger deraf kunne flyde for ham. Til bekræftelse om alt foranførte har jeg i overværelse af undertegnede tvende vitterlighedsvidner egenhændig underskrevet og forseglet dette skøde som inden tinge må læses og protokolleres når forlanges. Aalsbo i Rørup Sogn den 10 Novbr Til vitterlighed Lars L.D.S. Ditlevsen Maaløe Hans Sørensen med ført pen At der i anledning af indbomeldte skøde hverken af os eller af andre på vore vegne har været oprettet nogen skriftlig kontrakt, det bekræftes herved med vore underskrift samt under anbud af vor lovgørlige ed. Aalsbo den 10 November 1823 Niels Olsen Lars Ditlevsen Med ført pen med ført pen Skatterne er betalt betalt til Rørup sogns Fattigkasse 2 sk. penge.

3 Skøde Nr. 3 første klasse Rd 32 sk Underskrevne Niels Olsen Selvejerhusmand i Aalsbo Rørup sogn Wends Herred, tilstår og gør herved vitterligt at have solgt og overdraget, ligesom jeg og hermed for mig og mine arvinger, sælger skøder og aldeles afhænder til min brodersøn Skrædder Hans Pedersen heraf byen min heri Aalsbo værende husplads tilligemed Brandforsikringssummen 180 Rd. hvorfor de afbrændte bygninger er assurerede, og ved igen at opføre 6 fag ny bygning på brandtomten og i nordre ende af huset at indrette for mig og kone en passende lille aftægtsstue og kammer på 2 fag, helt igennem huset, forsynet med loft, vinduer og skorsten samt af haven at overlade 2½ alen ved sønder ende langs igennem hele haven, så og i sygdomstilfælde have tilsyn med os og være os behjælpelig med al vask rede seng og andre sådanne gerninger, samt lave lidt kost til os når vi begge skulle komme til at holde sengen. Det ældre hus med haveplads, som jeg arver efter skøde af 10de november 1823, tinglæst 24 november samme år var ikke ansat i hartkorn, derved er det ved den nye matrikel under Nr. ansat for 1½ alb ager og eng hartkorn. Købesum er egentlig ikke erlagt, men køberen Hans Pedersen betaler prioritetsgælden 73 Rd., der er opsagt til udbetaling 11 juni termin d. a. og 0 Rd. til mig samt fuldføre det nu påbegyndte hus, og yder mig og kone den nævnte beboelse og have lovlighed frit så længe vi lever. Thi kendes jeg derfor fra mig og arvinger ingen anden lod, del, ret eller rettighed at have til eller udi benævnte bygge og husplads med brand sum eller de herpå opførte bygninger, men denne ejendom skal fra dato af tilhøre Hans Pedersen og hans arvinger som en lovlig erhvervet ejendom, alt under min og arvingers hjemmelsansvar på huset. Med hensyn til værdien på den afhændede ejendom da bemærkes at byge og havepladsen så have en værdi af Rd. og den byrde jeg pådrager husets beboer ved at afgive husplads for mig og kone så længe vi lever ansættes til 6 Rd. årlig hvilket efter 5 år anslås lig en kapital af hvortil kommer dette skødes bekostning og ældre obligations udslettelse er hvorefter det stemplede papir er beregnet. Det til bekræftelse med min hånds underskrift i tvende vidners overværelse. Til vitterlighed. Niels Pedersen. Aalsbo den 5 marts 1850 Mads Hansen Niels Olsen Tilsammen At der i anledning af dette skøde er betalt 1 sk.. til Gelsted og Rørup fattigkasse Gelsted Præstegård den 2 maj 1852 N. G. Krag. 163 Rd. No. 3 Anden klasse

4 Skilling I anledning af den overdragelse som efter vedhæftede skøde har funden sted imellem Husmand Niels Olsen og Skrædder Hans Pedersen på et hus i Aalsbo, har der hverken i mellem os eller andre på vore vegne været oprettet nogen købekontrakt, skriftlig konditioner eller andet sådant dokument, der bliver herved bevidnet under eds ansvar. Aalsbo den 5 marts 1852 Niels Olsen. Hans Pedersen. Stempelpapir til takst 3 Rd. 64 sk. Skøde Undertegnede Mette Kirstine Jørgensdatter Enke efter afdøde Skrædder Hans Pedersen i Aalsbo by i Rørup sogn, efter hvem jeg hensidder i uskiftet bo med Amtets tilladelse, tilstår herved og vitterliggør at have solgt og afhændet lige som jeg hermed fra mig og arvinger sælger, skøder og aldeles afhænder til Ungkarl Knud Jespersen barnefødt i Aalsbo det min og afdøde mand ifølge 5 marts 1852 tinglæst 24 maj s. a. tilhørende hus matr. nr. 30 i Aalsbo med sammes rette tilliggende bestående af grund og husplads, anført for hartkorn 1½ alb således er hvad foruden nu forefindes med sammes mur og nagelfaste apentinentier for en købesum af 525 Rd. der af køberen afgøres således at han indfrier eller overtager sig den på ejendommen hvilende tinglyste gæld nemlig 1) til Margrete Larsen i Bjedeng ureder 300 Rd. tilligemed sidste års rente 18 Rd. 2) til Christian Nielsen, nu af Asperup mark 10 Rd. og beregnede renter 14 Rd. samt endelig indfrier den fordring af 50 Rd. 2 s. 10 mk. som Gelsted = Rørup kommune har hensat og til sikkerhed hvorfor den har ladet ejendommen?? og sluttelig udbetaler han mig rest beløbet kontant Køberen overtager ejendommen straks og den står fra nu af for hans regning og risiko i enhver henseende og har han navnlig at respektere de i min mands skøde ejendommen underlagt byrde med hensyn til Niels Olsens enkes ret til fri bolig m. v. i hendes livstid. Indtil 1 maj 1863 forbeholder jeg mig bolig i huset men ved den nævnte tid er jeg pligtig efter at aflevere det i samme gode stand hvori det nu befindes og da at fraflytte samme. Da køberen fornævnte Knud Jespersen på den oven betegnede måde har berigtiget den akkorderede købesum 525 Rd. ved at overtage sig den overførte gæld og ved at have udbetalt mig resten kontant, fraskriver jeg mig hermed al ejendoms ret til og i den solgte ejendom matr. nr. 30 i Aalsbo der herefter skal tilhøre køberen med de samme rettigheder og byrder, hvormed jeg og formænd det ejet har og indestår for vandhjemmel. Det er en selvfølge at jeg forbeholder mig min ret til at erholde tilbagebetalt af Gelsted Rørup kommune det til samme udbetalende beløb for så vidt samme ikke har det betalt til at indfordre samme indestår dette under alle omstændigheder uden virkning for køberen, der alene har at indbetale beløbet til kommunen. Omkostningerne deles lige imellem sælger og køber. Til stadfæstelse vidnefast Ved nærværelse på Kjerlingbjerg den 21 december Knud Jespersen Mette Kirstine Jørgensdatter

5 Som lavværge Til vitterlighed Anders Hansen J. Hielman Jens Larsen Læst inden Wedellsborg birkeret den 10 januar 1863 og protokolleret i nr 4 fol 582 Brun Stempel til takst 4 Rd. 2 s. Købekontrakt Undertegnede Selvejerhusmand Knud Jespersen af Aalsbo by i Rørup sogn, sælger hermed til Ungkarl Jørgen Larsen af Kingstrup, fortiden tjenende i Lund, det mig ifølge skøde af 21de december 1862, tinglæst 10 januar 1863, tilhørende hus matr. nr. 30 i Aalsbo med grund og tilliggende haveplads af hartkorn 1½ alb. på følgende vilkår: 1. Ejendommen tiltrædes af køberen førstkommende 12ste maj 1869 og modtages i den stand, hvori den nu er og forefindes, og består bygningen af 7 fag hus, tilligemed mur og nagelfaste appentinentier. Køberen overtager ejendommen med de samme rettigheder og byrder, hvormed jeg har ejet den ifølge det ovenmeldte skøde og hermed navnlig bemærkes, at Niels Olsens enke har fri bolig m. m. i huset i hendes levetid, ifølge et ældre skøde på huset. Dette står for køberens regning fra tiltrædelsen. 2. Købesummen er akkorderet til 650 Rd. skriver seks hundrede og halvtredsindstyve Rigsdaler Rigsmønt der afgøres således. a. inden første maj d. a. betales et afdrag af 200 Rd. b. i juni termin d. a. betales mindst 200 Rd. c. resten bliver indestående i ejendommen mod 1ste prioritets obligation af 4 procent rente pro anno fra 11 juni termin d. a. samt ½ års opsigelse. 3. Når de første 200 Rd. er betalt udsteder køberen obligation til sælgeren for restkøbesummen imod at sælgeren samtidigt udsteder hæftelsesfrit skøde til køberen på ejendommen, men omkostningerne i anledning af kontrakt og skøde deles lige imellem sælger og køber. 4. Hvis nogen af parterne gør brud på denne kontrakt bøder han herfor 25 Rd. til modparten. 5. Jeg Jørgen Larsen som køber indgår hermed denne kontrakt, hvis bestemmelser jeg forpligter mig til at opfylde og følger i søgsmålstilfælde den ved forord. 25 januar 1828 hjemlede hurtig retsforfølgning Til bekræftelse med vore navnes underskrift

6 Ved nærværelse på Kjærlingbjerg d. 15 marts 1869 Knud Jespersen Jørgen Larsen Til vitterlighed J. Heilmann H. P. Wiile Skøde Da køberen Jørgen Larsen i dag har betalt til undertegnede Knud Jespersen de i foranstående købekontrakts post 2a ommeldte 200 Rd. for hvilken to hundrede rigsdaler Rigsmønt herved kvitteres, og så har underskrevet behørig panteobligation til mig så at han har berigtiget hele købesummen 650 Rd. fraskriver jeg Knud Jespersen mig hermed al ejendomsret til og i den solgte ejendom huset matr. nr. 30 i Aalsbo by, Rørup sogn, med grund og tilliggende af hartkorn 1½ alb. der herefter skal tilhøre køberen Jørgen Larsen med de samme rettigheder og byrder hvormed jeg og formænd selv ejet har og overensstemmende med foranstående købekontrakts bestemmelser, og indestår jeg som hjemmelsmand efter loven Da sælgeren alt nu har udstedt skøde til Jørgen Larsen er det en selvfølge at ejendommen herefter står for køberens risiko, hvorimod sælgeren står til ansvar for, at den i huset fortiden boende lejer fraflytter samme senest 1maj d. a. Til bekræftelse med mit navn vidnefast Ved nærværelse på Kjærlingbjerg d. 21 marts 1869 Til vitterlighed Knud Jespersen J. Heilmann H. P. Wiill Læst i Wedellsborg Birkeret den 3 april 1869 og protokolleret i nr. 6 fol Brun. Stempel 3 øre

7 Udskrift Af Wedellsborg Birks Skifteprotokol. År 1900 den 31 marts mødte i skifteretten Tjenestekarl Hans Peder Larsen af Aalsbo og bemærkede at hans broder Høker Lars Christian Larsen af København er eneste myndige livsarvinger efter hans den 6 ds. afdøde fader Træskomager Jørgen Larsen af Aalsbo og hans d. 17 juni 1898 afdøde hustru Ane Katrine Hansen. Idet komporenten fremlægger fuldmagt fra nævnte broder begærer han i forening med denne at overtage de afdødes bo til privat skifte og forpligter sig til at afgive arveanmeldelse i rette tid. Hans Peder Larsen Uskriftens rigtighed bekræftes. Wedellsborg Birk den 29 juni 1900 I Beruth Foranstående skifteudskrift bedes tinglæst som adkomst for afdødes 2 livsarvinger på hans hus matr. no. 30 Aalsbo, Rørup sogn af værdi 1200 kr. Bakkehus den 29 juni 1900 for vedk. A. Olsen Læst inden W. B. ord. Ret den 30 juni 1900 og indf. i pb. no. 19 fol 69 I. Beruth. Stempel 8 kr. 15 øre Købekontrakt Underskrevne Hans Peder Larsen på egne og Lars Chr. Larsens vegne som eneste og myndige arvinger efter afdøde Husmand Jørgen Larsen i Aalsbo sælger herved til Niels Peder Sørensen af Nedermarken, det fornævnte vor fader ifølge skøde af 21 marts 1869, tgl. 3 april næstefter, tilhørende hus Matr. no. 30 i Aalsbo by Rørup sogn med bygninger, som nu f. t. forefindes og tilhørende grund og haveplads af hartkorn 1½ alb. og vi overdrager ham denne ejendom med vedhængende rettigheder, herligheder, byrder og forpligtelser i den udstrækning, hvori vor fader ejede den på følgende betingelser : 1. Ejendommen tiltrædes af køberen den 1 maj d. å. Og er fra den dag af for hans regning og risiko i enhver henseende. Skulde den forinden ødelægges ved ildsvåde modtager køberen brandforsikringssummen og op fører selv de nye bygninger. I købet medfølger en indmuret hedekedel, en kakkelovn og et kar. 2. Købesummen er 1225 kr. tolv hundrede og fem og tyve kroner. Deraf er 25 kr. betalte i dag og 1200 kr. betales kontant i juni termin d. a. uden at der deraf bliver at svare renter. Når købesummen således er afgjort, skal heftelses frit skøde meddeles køberen. Sælgeren berigtiger altså selv den i ejendommen hæftende gæld af 600 kr. Alle af handelen i enhver henseende flydende omkostninger betales af køber og sælger med halvdelen hver. 3. Køberen betaler skatter og afgifter af enhver slags af ejendommen og dens foranførte hartkorn som opkræves efter den 1 maj d. å. Således indgået bekræftes med navns underskrift Søndergaarde den 6 april 1900 Hans Peder Larsen Niels Peder Sørensen

8 Fuldmagt. Underskrevne Handlende Lars Christian Larsen af Ahornsgade i København, bemyndiger herved min broder Tjenestekarl Hans Peder Larsen af Aalsbo, til at underskrive på mine vegne skøde til Niels Peder Sørensen på vor faders ejendom m. no. 30 Aalsbo, ligesom jeg godkender den af ham af samme indgåede købekontrakt Ahornsgade den 26 juni 1900 Lars Chr. Larsen Til vitterlighed Hans Schou, Detailhandler Ahornsgade 16 L. Andersen Ølhandler Skøde. Da købesummen 1225 kr. i dag er kontant betalt, så skøder og endelig overdrager jeg Hans Peder Larsen på egne vegne og ifølge hoslagte fuldmagt fra min broder Handlende Lars Christian Larsen her ved til Niels Peder Sørensen den foran beskrevne ejendom, som tilhøre os ifølge skifteudskrift, som tinglæses samtidig hermed, og den skal følge og tilhøre ham med samme rettigheder og byrder, hvormed den har tilhørt min afdøde fader og under hjemmelsansvar efter loven p. t. Kærlingbjerg den 24 juni 1900 Hans Peder Larsen. Til vitterlighed A. Olsen A. N. Larsen Læst inden Wedellsborg birks ord. Ret den 30 juni 1900 og indført i pantebog no. 19 fol 69 Beruth Stempel 8 kr. 15 øre. Carl Christoffer Bay, Birkedommer og Auktionsforvalter i Wedellsborg Birk : Gør vitterligt : år 1904 den 2 marts bortsolgte ved offentlig auktion efter begæring af udlægshaver, den Husejer Niels Peder Sørensen af Aalsbo tilhørende ejendom matr. no. 30 af Aalsbo by, Rørup sogn af hartkorn 1½ alb. i henhold til konditioner deri ekstrakt sålydende : I købesummen for så vidt den tilstrække er efter panteattesten følgende lodtagne i efternævnte orden : 1. Gårdejer Lars Nielsen Hækkebølle 1000 kr. 00 øre 2. Niels P. Sørensens 7 børn, Anders Peder, Karen Dorthea, Karl Kristian, Arta Kirstine, Sofus Emil, Regine og Louise Georgine Sørensen Ifølge tinglæst skiftekontrakt

9 Købesummen berigtiger overstående med lovens 22 og 40 ved kontant betaling til vedkommende pant og udlægshaver i den orden i hvilke de er prioriterede Ved denne auktion blev højestbydende med 1070 kr. Mejeribestyrer M. H. D. Klüver af Gelsted der ved transportkøbekontrakt af 31 maj 1904 har overdraget retten til at erholde skøde på ejendommen til Søren Kristian Ditlev Sørensen af Aalsbo, og da nu denne har godtgjort at have betalt købesummen idet han har betalt til Gårdejer A. N. Larsen Hækkebølle der har overtaget boet efter prioritetshaver i ejendommen Gårdejer Lars Nielsen af Hækkebølle 967 kr. 60 øre Og til 2. prioritetshaverne nævnte Niels Peder Sørensens børn restkøbesummen I alt 1070 kr. 00 øre Og i øvrigt opfyldt auktionsvilkårene derunder betalt de køberen udenfor købesummen på hvilende omkostninger, der ikke overstiger 200 kr. skøder og endelig overdrager jeg herved til Søren Kristian Ditlev Sørensen af Aalsbo den nævnte ejendom matr. no. 30 af Aalsbo by, Rørup sogn, og skal denne ejendom herefter tilhøre ham med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser hvormed den hidtil har tilhørt Niels Peder Sørensen. Hjemmelsansvaret er Auktionsforvalteren uvedkommende. Til bekræftelse under min hånd og embedets segl. Wedellsborg Birks Auktionsret den C. Bay. Læst inden Wedelsborg birks ord. Ret den 16/ og indført i pb. no. 21 fol. 438 C. Bay. Matr. nr. 30, Aalsbo by, Købers bopæl : Rørup sogn. Anmelderens navn og bopæl : Sagfører C. Andersen, Aarup. Stempel 1 kr. 50 øre. Skifteretsattest. Det attesteres herved, at fru Karoline Sørensen, Aalsbo, Gelsted hensidder i uskiftet bo efter sin den 22 januar 1954 afdøde ægtefælle, aldersrentenyder Søren Kristian Ditlev Sørensen, med 6 fællesbørn. Skifteretten i Middelfart, den 24 marts Erik Hansen. Bedes lyst som adkomst for Karoline Sørensen på den hendes afdøde mand tilhørende ejendom, skyldsat under matr. nr. 30 af Aalsbo by, Rørup sogn, skyldsat for hartkorn 1½ alb. Med hensyn til gæld og servitutter på ejendommen henvises til dennes blad i tingbogen. Som det fremgård af skøde, der samtidig fremkommer til lysning er ejendommen til ejendomsskyld ansat til 7.500,- kr. Aarup, den 8. april 1954 For vedkommende : C. Andersen Sagfører, Aarup.

10 Indført i dagbogen for retskreds nr. 43 Middelfart Købstad m. v. den 23 juni 1954 Matr. nr. 30. Aalsbo by, Købers bopæl : Aalsbo Rørup sogn. Anmelderens navn og bopæl : Sagfører C. Andersen, Aarup. Stempel 55 kr. 00 øre. Betinget Skøde Underskrevne fru Karoline Kirstine Sørensen, af Aalsbo der hensidder i uskiftet bo efter min den 22. januar 1954 afdøde mand, Murer Søren Chr. Ditlev Sørensen af Aalsbo, sælger, overdrager og på betingelse af købesummens berigtigelse som nedenfor nævnt skøder herved til Gårdejer Jørgen Christian Jørgensen af Aalsbo den min nævnte afdøde mand tilhørende ejendom, skyldsat under matr. nr. 30, Aalsbo by, Rørup sogn, for hartkorn 1½ alb. med påstående bygninger og disses mur og nagelfaste tilbehør, derunder kakkelovne, komfur, indmuret gryde og alle installationer, således at sælgeren alene forbeholder sig sit private indbo. Det solgte overdrages køberen, som det er og forefindes, og som det er ham påvist. Overdragelsen sker på følgende nærmere vilkår : 1. Overtagelsen finder sted den 1. april 1954, men bygningerne står allerede fra dato for køberens regning og risiko i enhver henseende, således at han i ildebrandstilfælde er berettiget til at hæve forsikringssummen til anordningsmæssig anvendelse mod opfyldelse af samtlige bestemmelser i nærværende skøde. 2. Alle af ejendommen fra og med den 1 april 1954 at regne gående skatter og afgifter af enhver art udredes af køberen og indtil denne dag af sælgeren. Køberen er bekendt med, at der ikke er pålagt ejendommen afgiftspligtig grundstigningsskyld. 3. Købesummen er aftalt til ,00 kr., skriver elleve tusinde kroner, der berigtiges ved at køberen : a. ved sin underskrift herpå forpligter sig til uden ansvar for sælgeren at overtage og fra og med den 1 april 1954 at regne forrente den ejendommen påhvilende gæld til Vends m. fl. Herreders Landbo Spare og Lånekasse, Nr. Aaby, stort 1.500,00 kr. til vekslende rente. b. Samtidig hermed har betalt kontant ,00 for hvis modtagelse sælgerens underskrift herpå tillige tjener som kvittering, og c. I 11 juni termin 1954 samtidig med udstedelsen af endeligt skøde betaler kontant og skadesløst uden renter resten 5.000,00 I alt købesum ,00 kr. 4. Ejendommen overdrages køberen med de samme almindelige rettigheder, byrder og pligter, hvormed den hidtil har været ejet,

11 Sælgeren erklærer på tro og lov, at der ikke på ejendommen findes skov eller fredskovspligtig grund. 5. Omkostningerne ved nærværende betingede skøde og ved det endelige skøde med stempel, tinglysning og udfærdigelse betales af parterne i forening, indbyrdes fordelt med halvdelen til hver. Omkostningerne ved overtagelse af sparekassegælden betales af køberen alene Medunderskrevne, Jørgen Chr. Jørgensen, tiltræder som køber. Forinden underskriften tilføjes, at der i ejendommen er installeret centralvarmeanlæg med centralvarmekomfur og radiatorer, og hele dette anlæg medfølger i overdragelsen. Til gengæld forefindes der ikke kakkelovne i ejendommen. Første udbetaling af 4.500,- kr. sker samtidig med overtagelsen. p. t. Aarup, den 16 marts Karoline Kirstine Sørensen. Jørgen Chr. Jørgensen Underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed bevidnes : Ernst Andersen. Landsretssagfører, Aarup. Endeligt Skøde. ================ Da køberen nu har berigtiget hele købesummen som aftalt gøres skødet herved endeligt og ubetinget. p. t. Aarup, den 22/ Karoline Kirstine Sørensen. Underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens fuldmyndighed bevidnes. C. Andersen Sagfører, Aarup. Indført i dagbogen for retskreds nr. 43 Middelfart Købstad m. v. den 23 juni 1954.

12 Matr. Nr 30 i Aalsbo Matr. nr. 30 Aalsbo by, Rørup sogn. Købers bopæl : Anmelder : Ernst Andersen Landsretssagfører Aarup. Stempel 2 kr. 00 øre. Skifteretsattest Det attesteres herved, at Hansine Marentine Jørgensen boende i Aalsbo, pr. Gelsted hensidder i uskiftet bo efter sin den 18 maj 1962 afdøde ægtefælle fhv. Gårdejer Jørgen Christian Jørgensen med 2 fællesbørn. Skifteretten i Middelfart, den 18 juni Erik Hansen

13 Nærværende skifteretsattest bedes tinglyst som adkomst for Enken fru Hansine Marentine Jørgensen, boets ejendom matr. nr. 30, Aalsbo by, Rørup sogn, idet der, med hensyn til den ejendommen påhvilende prioritetsgæld og de ejendommen nu påhvilende servitutter og lignende byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen, og med hensyn til ejendommens ejendomsværdi til påtegning på betinget skøde, der forevises. Aarup, den 28 juni 1963 For vedkommende Ernst Andersen Marentine og Jørgen Christian Jørgensen

14 Matr. nr. 30, Aalsbo by, Købers bopæl : Rørup sogn. Anmelder : Ernst Andersen Landsretssagfører Aarup. Stempel 2 kr. 00 øre. Skifteretsattest Det attesteres, at boet efter den 30 marts 1963 afdøde Enkefru Marentine Hansine Jørgensen, Aalsbo pr. Gelsted, er overtaget til privat skifte af nedennævnte arvinger : 1. Gårdejer Anders Thorkild Jørgensen, Aalsbo pr. Gelsted, 2. Direktør Jens Gunner Jørgensen, Parkvej 12, Haderslev. Dommeren i Middelfart Købstad m. v. den 18 juni Erik Hansen. Nærværende skifteretsattest bedes tinglyst som adkomst for arvingerne : 1. Gårdejer Anders Thorkild Jørgensen, Aalsbo pr. Gelsted, 2. Direktør Jens Gunner Jørgensen, Parkvej 12, Haderslev. På boets ejendom matr. nr. 30, Aalsbo by, Rørup sogn, idet, der med hensyn til de ejendommen nu påhvilende servitutter og lignende byrder og den ejendommen påhvilende prioritetsgæld henvises til ejendommens blad i tingbogen, og med hensyn til ejendommens ejendomsværdi til påtegning på betinget skøde, der forevises. Aarup, den 28 juni 1963 For vedkommende : Ernst Andersen. Matr. nr. 30, Aalsbo by, Købers bopæl : Egeskovvej 125, Fredericia Rørup sogn. Stempel. 142 kr. 50 øre. Betinget Skøde Vi underskrevne : 1. Gårdejer Anders Thorkild Jørgensen, Aalsbo pr. Gelsted, og 2. Direktør Jens Gunner Jørgensen, Parkvej 12, Haderslev, Anmelder : Ernst Andersen Landsretssagfører Aarup.

15 sælger, overdrager og på betingelse af købesummens berigtigelse som nedenfor nævnt skøder herved til Dekoratør Villy Klüver, Egeskovvej 125, Fredericia, den os som privat og selvskiftende arvinger i boet efter vor moder, Enkefru Hansine Marentine Jørgensen, tilhørende ejendom, skyldsat under matr. nr. 30, Aalsbo by, Rørup sogn, for hartkorn 1½ alb., med påstående bygninger og disses mur og nagelfaste tilbehør af enhver art, herunder centralvarmeanlæg med komfur og alle elektriske ledninger og installationer samt alle træer, buske og beplantninger. Det solgte overdrages i det hele køberen således som det nu er og forefindes og som det er ham påvist, idet sælgeren erklærer, at der, så vidt dem bekendt, ikke findes angreb af svamp eller husbukke i ejendommen. Køberen er gjort bekendt med, at gulvene i ejendommen er defekte. Overdragelsen sker på følgende nærmere vilkår : 1. Overtagelsen finder sted den 1. juli 1963, men det solgte står allerede fra dato at regne for køberens regning og risiko i enhver henseende hvoraf navnlig også følger, at han i ildebrandstilfælde er berettiget til at hæve brandforsikringssummen, til anordningsmæssig anvendelse. Sælgeren oplyser, at den overdragne ejendom, under forsikringsnummer 21 i Rørup sogn, er brandforsikret i Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger, for ,- kr. 2. Alle af ejendommen fra og med den i juli 1963 at regne gående skatter og afgifter af enhver art udredes af køberen og indtil denne dag af sælgerne. Sælgerne oplyser, at den overdragne ejendom pr. 1/ er ansat til ejendomsværdi ,- kr., heraf grundværdi 600,- kr., at der ikke påhviler ejendommen afgiftspligtig grundstigningsskyld og at ejendommens areal, ifølge Amtstuens oplysninger, andrager 516 m2. 3. Købesummen er aftalt til ,- kr., skriver toti otte tusinde kroner, der berigtiges ved at køberen : a. samtidig hermed har betalt kontant. kr ,00 for hvis modtagelse sælgernes underskrift herpå tillige tjener som kvittering, b. samtidig med overtagelsen den 1 juni 1963 betaler kontant og skadesløst, uden renter 5.000,00 c. og berigtiger resten ,00 tilligemed renter 6% p. a. fra den 1 juni 1963 at regne, dels ved at optage størst muligt kredit eller sparekasselån, hvilket låns nettoprovenu udbetales sælgerne og afskrives på købesummen, og dels ved udstedelse af pantebrev til sælgerne for det herefter resterende beløb, af indhold som nedenfor nærmere fastsat. I alt købesum kr ,00 4. Det pantebrev, som køberen i henhold til foranstående skal udstede til sælgeren, skal indeholde bestemmelse om, at der for den skyldige kapital gives oprykkende prioritets panteret i den overdragne ejendom næst fornævnte kredit eller sparekasselån, at kapitalen forrentes med 6% p. a. rente fra det tidspunkt, hvortil rente i henhold til foranstående post 3c er beregnet, at kapitalen afdrages med 250,- kr. i hver 11 juni og 11 december termin, første gang i 11 december termin 1963 og at kapitalen i øvrigt henstår uopsigelig fra kreditors side indtil 11 juni termin 1973, uanset ejerskifte, mod at der ved hvert ejerskifte ekstraordinært afdrages 2.000,- kr. 5. Ejendommen overdrages i øvrigt køberen med de samme almindelig rettigheder, byrder og pligter, hvormed den hidtil har været ejet.

16 Sælgerne erklærer på tro og love, at der ikke på den overdragne ejendom findes skov eller fredskovpligtig grund. Køberen indtræder i sælgerens rettigheder og pligter overfor elværk. 6. Omkostningerne ved nærværende betingede skøde og det endelige skøde, med stempel, tinglysning og udfærdigelse betales af parterne i forening, indbyrdes fordelt med halvdelen til hver. Omkostningerne ved optagelse af lån, herunder kurstab og indskud til reservefonden betales af køberen alene. Mæglersalær betales af sælgerne alene Medunderskrevne, Villy Klüver. Tiltræder herved som køber foranstående betingede skøde, hvis bestemmelser jeg forpligter mig til rettidigt og skadesløst at opfylde. Sælgerne erklærer på tro og love, at den overdragne ejendom ikke tjener som bolig eller som grundlag for erhvervsvirksomhed, hverken for deres hustruer alene eller for dem i forening. p. t. Aarup, den 8 juni Villy Klüver. Thorkild Jørgensen G. Jørgensen. Underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed, bevidnes. Ernst Andersen Landsretssagfører Aarup. Indført i dagbogen for retskreds nr. 43 Middelfart Købstad m. v. den 9 juli 1963 Erik Hansen. Påtegning På Betinget skøde fra Anders Thorkild Jørgensen og Jens Gunner Jørgensen til Villy Klüver, tinglyst 9/ som betinget adkomst på ejendommen matr. nr. 30, Aalsbo by, Rørup sogn, sålydende: Endeligt Skøde Da købesummen nu er berigtiget i overensstemmelse med foranstående betingede skøde, gøres dette herved endeligt og ubetinget. Aarup, den 3 december 1963 Iflg. fuldmagter Ernst Andersen Underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed bevidnes :

17 Navn : Grethe Madsen Stilling : Kontorelev Bopæl : Ejby Navn : Lene Nielsen Stilling : Kontorelev Bopæl : Ejby Indført i dagbogen for retskreds nr. 43 Middelfart Købstad m. v. den 4 dec Erik Hansen. Matr. nr. 30 Aalsbo by, Rørup sogn. Stempel 480 kr. 00 øre. Købers bopæl : Bøjeskov pr. Avnbøl. Anmelder. Ernst Andersen Landsretssagfører Aarup. Endeligt Skøde Underskrevne Dekoratør Villy Klüver, Aalsbo pr. Gelsted, sælger, endelig overdrager og endelig skøder herved til hr. Henry Langberg, Bøjeskov pr. Avnbøl, den mig ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom skyldsat under matr. nr. 30, Aalsbo by, Rørup sogn, for hartkorn 1½ alb., og af areal ifølge Amtstuens oplysning 516 m2 med påstående bygninger og disses mur og nagelfaste tilbehør herunder centralvarmeanlæg, alle ledninger og installationer og alle træer, buske og beplantninger. Under overdragelsen er indbefattet køkkengardiner, samt alle gulvtæpper, med undtagelse af tæppet i børneværelset. Et legehus medfølger ikke i handelen. Det solgte overdrages i det hele køberen således som det nu er og som det er ham påvist, idet sælgeren, erklærer, at der, så vidt ham bekendt ikke findes angreb af svamp eller husbukke i ejendommen, hvorhos han oplyser at den på ejendommen værende brønd giver rigeligt, sundt og godt vand, og at gulvene er defekte. Overdragelsen sker på følgende nærmere vilkår : 1. Overtagelsen finder sted samtidig hermed og det solgte står derfor fremtidig for køberens regning og risiko i enhver henseende, hvoraf navnlig også følger, at han i ildebrandstilfælde er berettiget til at hæve brandforsikringssummen til anordningsmæssig anvendelse. Sælgeren opoplyser, at den overdragne ejendoms bygninger under forsikringsnummer 21 i Rørup sogn, er brandforsikret i Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger som fuld og nyværdiforsikring.

18 2. Alle af ejendommen fra og med i dag at regne gående skatter og afgifter af enhver art udredes af køberen og indtil i dag af sælgeren. Sælgeren oplyser, at den overdragne ejendom er ansat til ejendomsværdi ,- kr., heraf grundværdi 1.000,- kr. 3. Købesummen er aftalt til ,- kr., skriver fire ti otte tusinde kroner, der er berigtiget ved at køberen : a. ved sin underskrift herpå forpligter sig til, uden ansvar for sælgeren, at overtage og fra og med i dag at regne forrente den ejendommen påhvilende prioritetsgæld : 1. Østifternes Kreditforening, oprindelig stor ,- kr., uaflyst nedbragt til. kr ,45 til 7% p. a. rente og forbunden statutmæssige forpligtelser og solidarisk ansvar. 2. Direktør Jens Gunner Jørgensen, Parkvej 12, Haderslev, oprindelig stort ,- kr., uaflyst nedbragt til ,00 til 6% p. a. rente, at afdrage med 250,- kr. halvårlig til 11/6 1973, uanset ejerskifter, mod at der ved ejerskifte ekstraordinært afdrages 2.000,- kr. b. Samtidig hermed har betalt kontant ,55 for hvis modtagelse sælgerens underskrift herpå tillige tjener som kvittering. c. Samtidig hermed har udstedt pantebrev til sælgeren, for resten ,00 af indhold som aftalt. I alt købesum kr ,00 4. Ejendommen overdrages i øvrigt køberen med de samme almindelige rettigheder, byrder og pligter, hvormed den hidtil har været ejet og hvorved, navnlig bemærkes, at ejendommen ifølge tingbogen er bebyrdet med dokument angående bygningsafstand fra byvej. Sælgeren erklærer på tro og love, at der ikke på den overdragne ejendom findes skov eller fredskovpligtig grund. 5. Omkostningerne ved nærværende skøde, med stempel, tinglysning og udfærdigelse, betales af parterne i forening, indbyrdes fordelt med halvdelen til hver. Omkostningerne ved prioritetsgældens overtagelse og pantebrev til sælgeren betales af køberen alene. Mæglersalær betales af sælgeren alene Medunderskrevne Henry Langberg, tiltræder herved som køber foranstående skøde i hvis bestemmelser jeg erklærer mig enig. Ligeledes underskrevne sælgers hustru samtykker i afhændelsen. p. t. Aarup, den 15 juni 1967 Villy Klüver Henry Langberg Elly Klüver Underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed bevidnes : Ernst Andersen Landsretssagfører Aarup Indført i dagbogen for retskreds nr. 43 Middelfart Købstad m. v. den 28 juni 1967 H. P. Pedersen.

19

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10 Matr. nr 9 m Aalsbo Skøde 26/10 1944 + Jacob Klüver Hansen Hilda Klüver f. 21/3 1920 d. 21/4 1991 f. 3/11 1919 Skøde 4/6 1957 + Kresten Hesselager Agnethe Hesselager f. 18/2 1884 d. 16/6 1973 f. 13/5 1890

Læs mere

Matr. nr. 4 d Aalsbo. Gildebrohus. Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908

Matr. nr. 4 d Aalsbo. Gildebrohus. Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908 Matr. nr. 4 d Aalsbo Gildebrohus Fæstebrev Jens Knudsen Maren Hansdatter d. 3/1 1887 Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908 Skøde 5/12 1908 + Maren Laura Jensine Beck f. 14/7

Læs mere

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f.

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f. Matr. nr. 32 Aalsbo by Rørup Igangshuset Skøde Skøde 3/12 1807 Peder Nielsen Hans Andersen Skøde 13/5 1809 + Jens Jørgensen Skøde 14/2 1828 Jens Jensen Karen Jensdatter Skøde 14 /9 1835 + Peder Hansen

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Matr. nr. 10b Aalsbo by Rørup Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Skøde 13/5 1911 + Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/11 1911 Skøde

Læs mere

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/ Matr. nr. 20 Aalsbo by Rørup Nylykkehus Fæstebrev 6/11 1784 + Johanne Pedersdatter Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/5 1852 Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/12 1884 Fæstebrev ca. 1835

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Matr. nr. 2e Aalsbo by, Rørup Skovlund Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 16/6 1906 + Hans Jensen f. 11/5 1877 Ane Marie Hansen

Læs mere

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d.

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 8/1 1887 + Henning Rasmussen f. 8/7 1837 d. 17/12 1905 Maren

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f. Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893 Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.15/4 1858 Skøde 24/12 1898 + Niels Peder Nielsen f. 22/1 1870 Marie

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Aalsbo Elektricitetsværk i baggrunden. Bestyreren af værket boede i huset i forgrunden Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Købekontrakt Underskrevne Snedker Jens Jacob Jensen, Gårdejer Hans Nielsen

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d.

Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d. Matr. nr. 28 Aalsbo by Rørup. Hans Mortensen Anne Madsdatter Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d. 14/2 1892 Skøde

Læs mere

Matr. nr. 16 a Aalsbo Købmandsbutikken

Matr. nr. 16 a Aalsbo Købmandsbutikken Matr. nr. 16 a Aalsbo Købmandsbutikken Fæstebrev Johan Rasmussen Bødker d. 8/4 1759 Karen Clausdatter d. 7/3 1758 Fæstebrev 2/3 1759 Jens Johansen d. 15/7 1770 Maren Hansdatter Fæstebrev 30/1 1771 + Hans

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Matr. nr. 33 Aalsbo. Skomagerhuset Skøde 11/ Mogens Larsen

Matr. nr. 33 Aalsbo. Skomagerhuset Skøde 11/ Mogens Larsen Matr. nr. 33 Aalsbo Skomagerhuset Skøde 11/11 1774 + Mogens Larsen Skøde 11/ 11 1787 Peder Nielsen Skøde 16/1 1815 + Ole Nielsen f. 1734 d. 8/6 1852 Dorthea Margrethe Hansdatter f. 1735 i Fjelsted d. 16/4

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Samejeoverenskomst. Undertegnede [navn] [cpr.nr.] og medundertegnede [navn] [cpr.nr.], har d.d. indgået følgende

Samejeoverenskomst. Undertegnede [navn] [cpr.nr.] og medundertegnede [navn] [cpr.nr.], har d.d. indgået følgende Samejeoverenskomst Undertegnede [navn] [cpr.nr.] og medundertegnede [navn] [cpr.nr.], har d.d. indgået følgende aftale: 1 1.1 Vi har med overtagelsesdag pr. d. [dato] købt ejendommen [adresse]. 1.2 Vi

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Matr. nr. 1f Aalsbo Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Fæstebrev 15/12 1876 Anders Kristiansen f. 1835 Båg d. 4/1 1892 Tinglyst

Læs mere

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Ledelse Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen tilhørende

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen Ejendom, bolig/erhverv, bebygget. KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendom, del 2 af matr. nr. 165a, Køge Bygrunde, beliggende Nørregade

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Pantebrev. (Ejerpantebrev)

Pantebrev. (Ejerpantebrev) Matr. Nr. 27 og 28, Lunge by, Gelsted sogn Pantebrev. (Ejerpantebrev) Underskrevne boelsmand Ejnar Larsen, Boende Kragsbjerg pr. Gelsted, giver hermed mig selv eller den, til hvem nærværende Pantebrev

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Matr. nr. 31 Aalsbo by Rørup Skøde 31/1 1743 + Anders Jespersen læst 1/2 1743 Skøde 20/2 1776 Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Skøde

Læs mere

kr. 6.983,00 kr. 700,00 kr. 7.683,00

kr. 6.983,00 kr. 700,00 kr. 7.683,00 - \ SfEMPELMÆRKE RETTEN HØRSPLM Stempel: Tinglysning: l alt kr. 6.98300 kr. 70000 kr. 7.68300 (r '). -f'.. f-' MEO'AFSTEMPUNG KUN G\'lDJGT. OOMMERKONTQRET... KASEKONTROLAPP.ARAT K.63-429 ' c "f Matr. nr.

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA GRUNDE. Køber(e): Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris

OPLYSNINGSSKEMA GRUNDE. Køber(e): Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris Køber(e): GRUNDE OPLYSNINGSSKEMA Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris Navn: Navn: Adresse: Adresse: Postnr./by: Postnr./by: Tlf. : Tlf. : CPR-nr.:

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund, matr. nr., Tagård, Humlum. Grunden er beliggende Bakke Alle, Humlum. Grunden er på

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr.. af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. Ådalsparkvej 2. 2960 Rungsted Kyst. 1. Overdragelse af ejendommen og vilkårene herfor. 1.1 Ejendommen, der overdrages

Udkast til betinget købsaftale. Ådalsparkvej 2. 2960 Rungsted Kyst. 1. Overdragelse af ejendommen og vilkårene herfor. 1.1 Ejendommen, der overdrages Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale Hannebjerg, Louis Petersensvej 11, 2960 Rungsted Kyst Marts 2016 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

KØBSAFTALE. Undertegnede: Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVRnr./CPR.nr.:

KØBSAFTALE. Undertegnede: Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVRnr./CPR.nr.: KØBSAFTALE Undertegnede: Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVRnr./CPR.nr.: (i det følgende kaldet køber) afgiver herved ved afkrydsning Individuelt købstilbud eller Portefølje købstilbud over for Odense Kommune

Læs mere

Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d.

Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d. Matr. nr. 22a Aalsbo by Rørup Fæstebrev Hans Andersen Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d. 24/3 1867 Skøde

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

OVERDRAGELSES PROCEDUREN

OVERDRAGELSES PROCEDUREN OVERDRAGELSES PROCEDUREN a. Sælger og køber udarbejder sammen denne aftale om overdragelse af en andel i Centerparken, med den tilknyttede boligret. Den udarbejdes i 1 eksemplar. Ønsker køber og sælger

Læs mere

Bakkely Vallerbækvej 50

Bakkely Vallerbækvej 50 Ejendom 19 Engbjerggaard Vallerbækvej 65 Ejer: 1853 Philip Frederik Vistisen køber parcel 10b af Ane Christensdatter ejendom 10 til ny ejendom 19. 1855 Køber parcel 7c af Visti Jacobsen, ejendom 7. 1863

Læs mere

Købstilbud. Underskrevne: Cpr.nr.: Adresse: Mailadr.: Advokat: tilbyder herved, for det anførte bud, at købe én/flere af nedenstående ejendomme.

Købstilbud. Underskrevne: Cpr.nr.: Adresse: Mailadr.: Advokat: tilbyder herved, for det anførte bud, at købe én/flere af nedenstående ejendomme. Odense, den 7. juni 2016 Købstilbud Underskrevne: Cpr.nr.: Adresse: Mailadr.: Advokat: tilbyder herved, for det anførte bud, at købe én/flere af nedenstående ejendomme. Overtagelsen fastsættes efter nærmere

Læs mere

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 Senest revideret - 19. marts 2013 Indhold 1. Foreningens navn og hjemsted 3 2. Formål og virke 3 3. Medlemmer 3 4. Kapitalindskud og hæftelse 4 5. Lejeafgift

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK 1. Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. oktober 1986 er et interessentselskab, hvis navn er I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Aabybro

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00738 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Bøgeskovhus Tidligere skovfogedbolig beliggende Palsgårdsvej 10, 7362 Hampen 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets

Læs mere

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Matr. nr. 9 h Aalsbo Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Skøde 17/2 1944 + Hulda Jensen Skøde 16/7 1946 + Skøde 1/9 1955 + Skøde 22/12 1958 + Skøde

Læs mere

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890 Matr. nr. 29 Aalsbo by Rørup Sadelmagerhuset Fæstebrev Niels Jørgensen d. 9/11 1817 Karen Hansdatter Fæstebrev 1/11 1818 + Jørgen Nielsen f. Rørup 1786 d. 4/4 1872 Maren Nielsdatter f. Byllerup 1776 d

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER

UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER THISTED KOMMUNE UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER Thisted kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, 7760 Hurup tlf. 99 17 17 17 www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Udstykningen på Hans Bachs

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder

Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder ROSKILDE KOMMUNE Byrådssekretariatet Jura 3. november 2015 J.nr. 13.06.02P19-273075 HGB Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder Mellem Roskilde Kommune, Rådhusbuen

Læs mere

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK LF Trykteam a s Telefon 54 60 13 87 VEDTÆGT for ANDELSSELSKABET BOGØ VANDVÆRK Regnskabet 15 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Det årlige overskud, der måtte fremkomme

Læs mere

Revideret tilbud på køb af storparcel i Trekroner

Revideret tilbud på køb af storparcel i Trekroner Pkt. 161 Revideret tilbud på køb af storparcel i Trekroner Sagsnr. 49186 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Kommunen har modtaget revideret tilbud på køb af grunden på Lysalleen til i alt 44 private lavenergi

Læs mere

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods.

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. 145 Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. Peder Barfod i Sædding, på Byrge Trolle hans vegne, lod læse et åbent uforseglet papirsbrev med Byrge Trolle

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-4893 Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

Realregister Holtelandsgaarden 1

Realregister Holtelandsgaarden 1 Realregister Holtelandsgaarden 1 Matr. 7a. Holtelandsvej, Enderslev Holtelandsgaarden By Endersl øv Matr. Nr. Jorde- bogs- Nr. Gl skat. Hartkorn Eierens navn Folio i registre t Rdl. Sk. 3 Tdr. 4 Skp. 5

Læs mere

09/02/2011 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108

09/02/2011 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 2/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 3/108

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden landbrugspligt Landbrugsjord beliggende Maltvedgårdsvej 2B, 4100 Ringsted. 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: matr.nr.

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup Vedtægter for "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup" 1 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup" 2. Foreningens hjemsted er Randers

Læs mere

Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang

Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang 1 Hjemsted Foreningens navn er Parcelforeningen Kongevang (P/F Kongevang). Foreningens hjemsted er Tårnby kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby.

Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby. Vedtægter for Ejerforeningen Bakkegaarden. Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby. Foreningens formål: 2. Foreningen,

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E il! 1 il' III Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: 50 kr. -- øre 2-gd, Lunderskov

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT

Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14-06-2011 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Ejerforeningen Frederiks Have. Dens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold I korte træk.... 4 Praktiske dele af boskiftet.... 5 Boudlæg... 9 Ægtefælleudlæg...10 Uskiftet bo...12 Privat skifte....14 Forenklet privat

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 Underskrevne (bortforpagter) Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg CVR.nr. 29 18 97 22 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR.nr. en del af landbrugsejendommen

Læs mere

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne Mr. nr. Anmelder: 4 dg og 4 eg, begge Struer Smith Knudsen Advokfirma Store Torv 6 Gade og hus nr.: 7500 Holstebro Park Alle 4, 7600 Struer Tlf. nr. 9742 6333 J.nr. 21008658 /gj Værdi- og registreringsafgift:

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet Vedtægter for Grundejerforeningen Lille Grundet Indholdsfortegnelse Side 1-2 Foreningens navn og hjemsted 3 3-5 Foreningens område og medlemskreds 3 6-7 Forenings formål og opgaver 4 8-12 Medlemmernes

Læs mere

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Husbondvej 64, 8850 Bjerringbro. Dok. 13/102034-3 1/8

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Husbondvej 64, 8850 Bjerringbro. Dok. 13/102034-3 1/8 Købsaftale bolig Vedrørende ejendommen beliggende Husbondvej 64, 8850 Bjerringbro Dok. 13/102034-3 1/8 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (i det følgende benævnt

Læs mere

Købstilbud. Underskrevne: Cpr.nr.: Adresse: Mailadr.: Advokat:

Købstilbud. Underskrevne: Cpr.nr.: Adresse: Mailadr.: Advokat: Odense, den 28. april 2016 Købstilbud Underskrevne: Cpr.nr.: Adresse: Mailadr.: Advokat: tilbyder herved, for det anførte bud, at købe én af nedenstående ejendomme. Overtagelsen fastsættes efter nærmere

Læs mere

Arvedeling med særbørn

Arvedeling med særbørn 1 Arvedeling med særbørn Efter forskellige TV-udsendelser om sager, hvor arvedelingen - efter nogen arvingers opfattelse - er gået helt skævt, har interessen for emnet været stærkt stigende. Et af de spørgsmål,

Læs mere

[SALGSVILKÅR] Morsø Kommune Direktionssekretariatet Strategi & Kommunikation

[SALGSVILKÅR] Morsø Kommune Direktionssekretariatet Strategi & Kommunikation 2014 Morsø Kommune Direktionssekretariatet Strategi & Kommunikation [SALGSVILKÅR] Ejendomme erhvervet af Morsø Kommune med henblik på nedrivning af eksisterende bygninger og videresalg af bygningsløse

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Naturskøn grund ved Bramming-Holsted Å Areal beliggende Fiskerivej 2, 6740 Bramming 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1fu, 1se, og1hq Bramming

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

THISTED KOMMUNE. Udbud af 6 byggegrunde BAVNHØJ, TILSTED. Thisted Kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted.

THISTED KOMMUNE. Udbud af 6 byggegrunde BAVNHØJ, TILSTED. Thisted Kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted. THISTED KOMMUNE Udbud af 6 byggegrunde BAVNHØJ, TILSTED Thisted Kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Thisted by og den sydlige bydel Tilsted...2 Området

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet LBK nr 1747 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. NaturErhvervstyrelsen, j.nr.15-0122-000014 Senere ændringer

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere