EUROPA-PARLAMENTET C5-0639/2001. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0174(COD) 10/12/2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET C5-0639/2001. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0174(COD) 10/12/2001"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0639/ /0174(COD) DA 10/12/2001 Fælles holdning vedtaget af Rådet den 7. december 2001 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende betalinger i Dok.14562/1/01 + ADD1 SEK(2001)1991 DA DA

2

3 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. december 2001 (OR. fr) Interinstitutionel sag: 2001/0174 (COD) 14562/1/01 REV 1 CONSOM 109 MI 189 EF 126 ECOFIN 360 CODEC 1262 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning vedtaget af Rådet den 7. december 2001 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende betalinger i euro 14562/1/01 REV 1 KSH/lbp

4 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. /2001 af om grænseoverskridende betalinger i euro EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95, stk. 1, under henvisning til forslag fra Kommissionen 1, under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg 2, under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank 3, efter proceduren i traktatens artikel 251 4, og ud fra følgende betragtninger: EFT C 270 E af , s Udtalelse afgivet den (endnu ikke offentliggjort i EFT). EFT C 308 af , s. 17. Europa-Parlamentets udtalelse af (endnu ikke offentliggjort i EFT), Rådets fælles holdning af... (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse af... (endnu ikke offentliggjort i EFT) /1/01 REV 1 KSH/lbp 1

5 (1) Med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/5/EF af 27. januar 1997 om grænseoverskridende pengeoverførsler 1 tilstræbtes det at forbedre de grænseoverskridende pengeoverførselstjenester, herunder effektiviteten af disse. Formålet var at give især forbrugere og små og mellemstore virksomheder mulighed for hurtigt, sikkert og billigt at foretage pengeoverførsler fra den ene del af Fællesskabet til den anden. Sådanne grænseoverskridende pengeoverførsler og betalinger er som helhed stadig overordentligt dyre i forhold til betalinger på nationalt plan. Resultaterne af en undersøgelse, der er foretaget af Kommissionen og offentliggjort den 20. september 2001, viser, at forbrugerne får utilstrækkelige eller slet ingen oplysninger om omkostningerne ved overførsler, og at de gennemsnitlige omkostninger ved grænseoverskridende pengeoverførsler næsten ikke har ændret sig siden 1993, da der blev foretaget en tilsvarende undersøgelse. (2) I Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet af 31. januar 2001 om detailbetalinger i det indre marked og Europa-Parlamentets beslutninger af 26. oktober 2000 og 4. juli 2001 om henholdsvis Kommissionens meddelelse og om foranstaltninger til at lette de økonomiske beslutningstageres overgang til euroen samt Den Europæiske Centralbanks rapporter af september 1999 og september 2000 om forbedring af de grænseoverskridende betalingstjenester understreges det, at der er et påtrængende behov for effektive forbedringer på dette område. (3) Ifølge Kommissionens meddelelse af 3. april 2001 til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Centralbank om forberedelserne til indførelsen af eurosedler og -mønter erklærede Kommissionen at ville gøre alt, hvad der står i dens magt, og træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at omkostningerne ved grænseoverskridende transaktioner kommer til at ligge tættere på omkostningerne ved nationale transaktioner, og at euro-området i denne henseende bliver gennemsigtigt og håndgribeligt for den europæiske borger som et "indre betalingsområde". 1 EFT L 43 af , s /1/01 REV 1 KSH/lbp 2

6 (4) I forhold til det erklærede mål, som på ny blev bekræftet ved indførelsen af kontopenge i euro, om at opnå en gebyrordning for euroen, der er om ikke identisk, så dog lignende, er der ikke konstateret noget nævneværdigt resultat med hensyn til at nedbringe omkostningerne ved grænseoverskridende betalinger i forhold til omkostningerne ved betalinger på nationalt plan. (5) Antallet af grænseoverskridende betalinger har været stadig stigende siden gennemførelsen af det indre marked. I dette område uden indre grænser er betalingerne blevet lettet gennem indførelsen af euroen. (6) Det forhold, at størrelsen af gebyrerne for grænseoverskridende betalinger fortsat ligger over gebyrerne for nationale betalinger, hæmmer den grænseoverskridende samhandel og er således til hinder for, at det indre marked kan fungere tilfredsstillende. Dette vil også kunne påvirke tilliden i forbindelse med anvendelsen af euroen. For at det indre marked kan fungere tilfredsstillende, er det derfor nødvendigt at sikre, at gebyrer for grænseoverskridende betalinger i euro er de samme som gebyrerne for betalinger i euro inden for en medlemsstat, hvilket også vil styrke tilliden til euroen. (7) For grænseoverskridende elektroniske betalingstransaktioner i euro bør princippet om lige store gebyrer gælde under hensyntagen til fristerne for tilpasning og til den øgede arbejdsbyrde for betalingsinstitutterne i forbindelse med overgangen til euroen fra den 1. juli For at gøre det muligt at tilvejebringe den nødvendige infrastruktur og de nødvendige betingelser bør der indføres en overgangsperiode for grænseoverskridende pengeoverførsler indtil den 1. juli (8) Det er ikke hensigtsmæssigt på nuværende stadium at anvende princippet om ens gebyrer på papirchecks, da disse ifølge sagens natur ikke åbner mulighed for en lige så effektiv behandling som den, der gælder for andre betalingsmidler, især elektroniske betalinger. Derimod bør princippet vedrørende gennemsigtighed med hensyn til gebyrer også gælde for checks /1/01 REV 1 KSH/lbp 3

7 (9) For at give kunden mulighed for at vurdere omkostningerne ved en grænseoverskridende betaling er det nødvendigt, at han får oplysning om de opkrævede gebyrer og eventuelle ændringer deraf. Det samme gælder i de tilfælde, hvor en anden valuta end euroen er involveret i den grænseoverskridende eurobetalingstransaktion. (10) Denne forordning er ikke til hinder for, at betalingsinstitutterne kan fastsætte en samlet tarif, der omfatter forskellige betalingstjenester, når blot der ikke gøres forskel mellem grænseoverskridende betalinger og nationale betalinger. (11) Det er også vigtigt, at det gøres lettere for betalingsinstitutterne at udføre grænseoverskridende betalinger. I den forbindelse bør standardiseringsbestræbelserne fremmes, især brugen af det internationale bankkontonummer (IBAN) 1 og bankidentifikationsnummeret (BIC) 2, som er nødvendige for automatiseret behandling af grænseoverskridende pengeoverførsler. Det skønnes at være af afgørende betydning, at der gøres størst mulig brug af disse numre. Desuden bør andre foranstaltninger, som medfører ekstra omkostninger, ophæves, således at de gebyrer, kunderne betaler for grænseoverskridende betalinger, kan nedsættes. (12) For at lette byrden for de betalingsinstitutter, der udfører grænseoverskridende betalinger, bør der ske en gradvis afvikling af forpligtelserne til at foretage systematisk indberetning på nationalt plan af hensyn til betalingsbalancestatistikken. (13) For at sikre overholdelsen af denne forordning bør medlemsstaterne drage omsorg for, at der findes fyldestgørende og effektive klageprocedurer til bilæggelse af eventuelle tvister mellem en ordregiver og hans betalingsinstitut eller mellem en modtager og hans betalingsinstitut, idet de eksisterende procedurer i givet fald benyttes. (14) Det er ønskeligt, at Kommissionen allerede i juli 2004 forelægger en rapport om anvendelsen af denne forordning. 1 2 ISO-standard nr ISO-standard nr /1/01 REV 1 KSH/lbp 4

8 (15) Der skal fastlægges en procedure, der ligeledes gør det muligt at anvende denne forordning på grænseoverskridende betalinger, der udføres i en anden medlemsstats valuta, når denne medlemsstat træffer beslutning herom - UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: Artikel 1 Formål og anvendelsesområde I denne forordning fastsættes bestemmelser om grænseoverskridende betalinger i euro for at sikre, at gebyrerne for disse betalinger er de samme som gebyrerne for betalinger i euro, som sker inden for en medlemsstat. Forordningen finder anvendelse på grænseoverskridende betalinger i euro på indtil EUR inden for Fællesskabet. Denne forordning finder ikke anvendelse på grænseoverskridende betalinger, som sker mellem institutter for disses regning. Artikel 2 Definitioner I denne forordning forstås ved: a) "Grænseoverskridende betalinger": i) "grænseoverskridende pengeoverførsler": transaktioner, der udføres på en ordregivers initiativ via et institut eller en af dettes filialer i en medlemsstat med henblik på at stille en sum penge til rådighed for en modtager i et institut eller en af dettes filialer i en anden medlemsstat. Ordregiver og modtager kan være én og samme person 14562/1/01 REV 1 KSH/lbp 5

9 ii) "grænseoverskridende elektroniske betalingstransaktioner": grænseoverskridende overførsler af penge foretaget ved hjælp af et elektronisk betalingsinstrument bortset fra overførsler, der bestilles og udføres af institutter grænseoverskridende hævning af kontanter ved hjælp af et elektronisk betalingsinstrument og opladning (og tømning) af et elektronisk pengeinstrument i pengeautomater eller selvbetjeningsterminaler hos udsteder eller i institutter, der er kontraktmæssigt forpligtet til at acceptere betalingsinstrumentet iii) "grænseoverskridende checks": papirchecks som defineret i Genève-konventionen om indførelse af en ensartet checklov af 19. marts 1931, som er trukket på et institut beliggende inden for Fællesskabet, og som anvendes til grænseoverskridende betalinger inden for Fællesskabet b) "elektronisk betalingsinstrument": et betalingsinstrument med fjernadgang og et elektronisk pengeinstrument, der sætter indehaveren i stand til at foretage en eller flere elektroniske betalingstransaktioner c) "betalingsinstrument med fjernadgang": et instrument, hvormed indehaveren får adgang til penge på sin konto i et institut og mulighed for at foretage betalinger til en modtager, og hvortil der normalt kræves et personligt identifikationsnummer og/eller en anden tilsvarende legitimation. Betalingsinstrumenter med fjernadgang består især af betalingskort (dvs. kreditkort, debetkort, kontokort eller genopladelige betalingskort) og kort til anvendelse i forbindelse med telefonbanktransaktioner og home-banking. Denne definition omfatter ikke grænseoverskridende pengeoverførsler 14562/1/01 REV 1 KSH/lbp 6

10 d) "elektronisk pengeinstrument": et genopladeligt betalingsinstrument (forudbetalt kort eller kort med computerhukommelse) hvor værdienheder er lagret elektronisk e) "institut": enhver fysisk eller juridisk person, der som led i sin erhvervsvirksomhed foretager grænseoverskridende betalinger f) "gebyrer": alle gebyrer, der opkræves af et institut i direkte tilknytning til en grænseoverskridende betaling i euro. Artikel 3 Gebyrer for grænseoverskridende elektroniske betalingstransaktioner og grænseoverskridende pengeoverførsler 1. Fra den 1. juli 2002 skal gebyrer, som et institut opkræver for grænseoverskridende elektroniske betalingstransaktioner i euro på højest EUR, være de samme som de gebyrer, instituttet opkræver for tilsvarende betalinger i euro inden for den medlemsstat, hvor instituttet er beliggende. 2. Senest fra den 1. juli 2003 skal gebyrer, som et institut opkræver for grænseoverskridende pengeoverførsler i euro på højest EUR, være de samme som de gebyrer, instituttet opkræver for tilsvarende pengeoverførsler i euro inden for den medlemsstat, hvor instituttet er beliggende. 3. Fra den 1. januar 2006 forhøjes beløbet på EUR til EUR /1/01 REV 1 KSH/lbp 7

11 Artikel 4 Gennemsigtige gebyrer 1. Et institut skal skriftligt og eventuelt efter de nationale regler i elektronisk form give sine kunder let forståelige forhåndsoplysninger om de gebyrer, det opkræver for grænseoverskridende betalinger og for betalinger inden for den medlemsstat, hvor instituttet er beliggende. Medlemsstaterne kan kræve, at der på checkhæftet anføres en oplysning til forbrugerne om omkostningerne i forbindelse med grænseoverskridende anvendelse af checks. 2. Enhver ændring af gebyrerne skal meddeles på samme måde som angivet i stk. 1, før den træder i kraft. 3. Såfremt et institut opkræver gebyrer for veksling af valutaer til og fra euro, skal det give kunderne: a) forhåndsoplysninger om de vekselgebyrer, som det påtænker at opkræve, og b) specifikke oplysninger om de forskellige vekselgebyrer, som er blevet opkrævet. Artikel 5 Foranstaltninger til lettelse af grænseoverskridende pengeoverførsler 1. Et institut skal efter anmodning fra kunden i givet fald give oplysning om kundens internationale bankkontonummer (IBAN) og om bankens identifikationsnummer (BIC) /1/01 REV 1 KSH/lbp 8

12 2. Kunden skal efter anmodning give det institut, der foretager overførslen, oplysning om betalingsmodtagerens IBAN-nummer og BIC-nummeret på betalingsmodtagerens institut. Hvis kunden ikke giver ovennævnte oplysninger, kan instituttet pålægge ham ekstragebyrer. Instituttet skal i så fald give kunderne oplysninger om ekstragebyrerne i overensstemmelse med artikel Fra den 1. juli 2003 skal et institut på alle kunders kontoudtog eller som bilag hertil anføre kundens IBAN-nummer og instituttets BIC-nummer. 4. Enhver leverandør, der accepterer betaling ved overførsel, skal ved faktureringen af varer og tjenesteydelser inden for Fællesskabet oplyse kunderne om sit IBAN-nummer og sit instituts BICnummer. Artikel 6 Medlemsstaternes forpligtelser 1. Medlemsstaterne ophæver senest fra den 1. juli 2002 enhver national forpligtelse til indberetning, af hensyn til betalingsbalancestatistikken, af grænseoverskridende betalinger på højest EUR. 2. Medlemsstaterne ophæver senest fra den 1. juli 2002 alle nationale minimumskrav vedrørende oplysninger om betalingsmodtageren, som er til hinder for automatiske betalinger /1/01 REV 1 KSH/lbp 9

13 Artikel 7 Overholdelse af forordningen Overholdelsen af denne forordning sikres af sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende virkning. Artikel 8 Revisionsklausul Senest den 1. juli 2004 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af denne forordning, og navnlig om udviklingen i infrastrukturerne for grænseoverskridende betalingssystemer det hensigtsmæssige i at forbedre de tjenesteydelser, der tilbydes forbrugerne, gennem en styrkelse af konkurrencevilkårene for levering af tjenesteydelser inden for grænseoverskridende betalinger virkningerne af forordningens anvendelse på gebyrerne i forbindelse med betalinger gennemført inden for en medlemsstat det hensigtsmæssige i at forhøje det i artikel 6, stk. 1, anførte beløb til EUR fra den 1. januar 2006, under hensyn til eventuelle konsekvenser for erhvervslivet. Rapporten ledsages eventuelt af ændringsforslag /1/01 REV 1 KSH/lbp 10

14 Artikel 9 Ikrafttræden Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Denne forordning gælder ligeledes for grænseoverskridende betalinger, der udføres i en anden medlemsstats valuta, hvis denne medlemsstat meddeler Kommissionen sin beslutning om at udvide anvendelsen til at omfatte den pågældende valuta. Meddelelsen offentliggøres af Kommissionen i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Den udvidede anvendelse har virkning 14 dage efter offentliggørelsen. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne Formand Formand 14562/1/01 REV 1 KSH/lbp 11

15 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. december 2001 (OR. fr) 14562/1/01 Interinstitutionel sag: 2001/0174 (COD) REV 1 ADD 1 CONSOM 109 MI 189 EF 126 ECOFIN 360 CODEC 1262 Vedr.: Fælles holdning vedtaget af Rådet den 7. december 2001 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende betalinger i euro RÅDETS BEGRUNDELSE 14562/1/01 REV 1 ADD 1 an/pg/nlk/jej/bbb/hkj 1

16 I INDLEDNING 1. Kommissionen forelagde den 13. august 2001 Rådet ovennævnte forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning 1, der er baseret på traktatens artikel Europa-Parlamentet afgav udtalelse den 15. november Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 29. november Rådet vedtog den 7. december 2001 en fælles holdning i overensstemmelse med traktatens artikel 251. II. FORMÅL Formålet med forslaget er at sænke bankgebyrerne for grænseoverskridende betalinger i euro, således at de kommer på samme niveau som gebyrerne på nationalt plan, parallelt med indførelsen af eurosedler og -mønter den 1. januar Teksten, der ligger i forlængelse af Europa-Kommissionens politik siden slutningen af 1980'erne, hvor Kommissionen navnlig indledte en undersøgelse af betalingsformidlingen inden for EF's indre marked, vil give de europæiske forbrugere mulighed for at deltage aktivt i det indre marked ved at give dem flere valgmuligheder og en større gennemsigtighed i priserne. Forordningen, der imødekommer ønsker fra bl.a. borgerne og Europa-Parlamentet, vil ligeledes kunne styrke tilliden til euroen EFT C 270 E af , s Endnu ikke offentliggjort i EFT. Jf. dok /01 CONSOM 104 MI 183 EF 119 ECOFIN 351 CODEC Endnu ikke offentliggjort i EFT /1/01 REV 1 ADD 1 an/pg/nlk/jej/bbb/hkj 2

17 III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING A. Generelle bemærkninger Generelt har Rådet fulgt de fleste af Europa-Parlamentets ændringer enten ved at acceptere ændringerne som helhed eller ved at medtage substansen af disse. Rådet mener ligesom Europa-Parlamentet, at den 1. januar 2002 som dato for elektroniske betalingstransaktioner bør udskydes for at undgå interferens med overgangen til eurosedler og -mønter. Af hensyn til fristerne for tilpasning og den øgede arbejdsbyrde i forbindelse med omstillingsperioden har Rådet fundet det hensigtsmæssigt at udsætte denne dato til den 1. juli For så vidt angår grænseoverskridende pengeoverførsler er datoen udsat til den 1. juli 2003 for at gøre det muligt at tilvejebringe den nødvendige infrastruktur og de nødvendige betingelser (jf. betragtning nr. 7). B. Rådets vigtigste ændringer Rådets vigtigste ændringer er følgende: a) Hensyntagen til andre valutaer For at imødekomme ønsker fra visse medlemsstater, der gerne vil sikre, at det indre marked kan fungere bedre, er der indført en mulighed for, at de medlemsstater, der ønsker det, kan udvide anvendelsen af forordningen til at omfatte grænseoverskridende betalinger, der udføres i en anden medlemsstats valuta (artikel 9, stk. 3) /1/01 REV 1 ADD 1 an/pg/nlk/jej/bbb/hkj 3

18 b) Øget gennemsigtighed Artikel 4 er blevet styrket for at sikre en bedre oplysning af forbrugerne, navnlig med hensyn til grænseoverskridende anvendelse af checks. c) Beløb Da langt de fleste grænseoverskridende betalinger under EUR samtidig er under EUR, og da dette beløb endvidere er beløbsgrænsen for indberetning af hensyn til betalingsbalancestatistikken, har Rådet fundet det hensigtsmæssigt i første omgang kun at medtage transaktioner under EUR. Dette beløb forhøjes til EUR den 1. januar 2006 for så vidt angår artikel 3. d) Revisionsklausul For at tage hensyn til de betænkeligheder, som visse medlemsstater har givet udtryk for, er de punkter, som Kommissionen skal være særlig opmærksom på ved udarbejdelsen af den i artikel 8 omhandlede rapport, blevet anført udtrykkeligt. Det drejer sig om udviklingen i infrastrukturerne for grænseoverskridende betalingssystemer, om det hensigtsmæssige i at forbedre de tjenesteydelser, der tilbydes forbrugerne, gennem en styrkelse af konkurrencevilkårene for levering af tjenesteydelser inden for grænseoverskridende betalinger og om det hensigtsmæssige i at afskaffe pligten til national indberetning under EUR under hensyntagen til de eventuelle følger for virksomhederne. Desuden er substansen i Europa- Parlamentets ændring 4 medtaget i det led, der omhandler virkningerne af forordningens anvendelse på gebyrerne i forbindelse med betalinger gennemført inden for en medlemsstat. En indgående undersøgelse af disse spørgsmål skal bl.a. give Kommissionen mulighed for eventuelt at lade sin rapport ledsage af ændringsforslag /1/01 REV 1 ADD 1 an/pg/nlk/jej/bbb/hkj 4

19 IV. KONKLUSIONER Rådet finder, at den fælles holdning i vid udstrækning tager hensyn til de ønsker og betænkeligheder, som Europa-Parlamentet og de øvrige berørte parter har givet udtryk for, og at den udgør en rimelig ligevægt mellem kravene til et velfungerende indre marked og beskyttelse/oplysning af forbrugerne /1/01 REV 1 ADD 1 an/pg/nlk/jej/bbb/hkj 5

20

21 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den SEK(2001) 1991 endelig 2001/0174 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende betalinger i euro

22 2001/0174 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende betalinger i euro 1. BAGGRUND Dato for fremsendelsen af forslaget til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2001) 439 endelig, 2001/0174 (COD)): 25. juli 2001 Dato for Europa-Parlamentets udtalelse under førstebehandlingen 15. november 2001 Dato for politisk enighed: 26. november 2001 Dato for Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse: 29. november 2001 Dato for den formelle vedtagelse af Rådets fælles holdning: 7. december FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG Oprettelse af et fælles betalingsområde, hvor gebyrerne ved grænseoverskridende betalinger i euro er de samme som gebyrerne ved nationale betalinger. Det er i højeste grad ønskeligt, at dette forslag vedtages endeligt inden den 1. januar BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING 3.1. Korte, generelle bemærkninger til den fælles holdning I det store og hele omfatter den fælles holdning de foranstaltninger, som Kommissionen foreslog, men datoen for gennemførelsen heraf er udskudt seks måneder. Bestemmelserne vedrørende overførsler af beløb på over EUR træder først i kraft i Der er fastsat bestemmelse om særbehandling af check, og der er tilføjet en foranstaltning vedrørende transaktioner i de tre andre valutaer i EU. 2

23 3.2. Videre foranstaltninger i forbindelse med Europa-Parlamentets ændringsforslag efter førstebehandlingen (kortfattet): Europa-Parlamentet vedtog 14 ændringsforslag. Ændringsforslag, der fuldt og helt er blevet medtaget Ændringsforslag 1 i betragtning 1 Ændringsforslag 2 i betragtning 3 Ændringsforslag 5 er blevet til betragtning nr. 10 Ændringsforslag 15 er blevet til betragtning nr. 13 Ændringsforslag 13 i artikel 3 Ændringsforslag 11 i artikel 5 Ændringsforslag 12 i artikel 5(2) Ændringsforslag, der er blevet omformuleret Ændringsforslag 3 er blevet til betragtning 4 og vedrører de beskedne fremskridt, der er blevet gjort i de senere år. Ændringsforslag 6 er blevet til artikel 7 og vedrører overholdelsen af bestemmelserne. Teksten er blevet forenklet, men den generelle idé fastholdt. Ændringsforslag, der er blevet medtaget, men indholdsmæssigt ændret I ændringsforslag 16, 10 og 14 blev det foreslået, at ikrafttrædelsesdatoen i forbindelse med elektroniske transaktioner blev den 1. marts 2002 for så vidt angår transaktioner med kort og den 1. marts 2003 for så vidt angår overførsler. Rådet har udskudt disse datoer med fire måneder under hensyn til, hvad der er muligt for derved at nå et hurtigt kompromis. De øvrige bestemmelser i ændringsforslagene (udelukkelse af check fra princippet om tilpasning af gebyrer) er blevet medtaget. I ændringsforslag 7 (er blevet til artikel 8) blev der fremsat forslag om en revisionsklausul. Rådet har i væsentlig grad styrket denne artikel, idet Kommissionen nu skal rapportere om konkurrencespørgsmål og statistisk indberetning. Desuden er den oprindelige dato (1. januar 2004) udskudt med seks måneder. Ændringsforslag, der ikke er blevet medtaget Ændringsforslag 4 tog sigte på at indføje en betragtning om, at forordningens ikrafttræden ikke bør medføre en forhøjelse af gebyrerne for nationale betalinger. Det var det eneste ændringsforslag, som Kommissionen afviste, fordi den fandt, at der var et juridisk problem, idet der ikke var en artikel, der svarede til denne principerklæring. En af de bestemmelser, Rådet har indføjet, afspejler dog dette forslag, idet det i revisionsklausulen (artikel 8) fastsættes, at Kommissionen skal fremlægge en rapport om "virkningerne af forordningens anvendelse på gebyrerne i forbindelse med betalinger gennemført inden for en medlemsstat". 3

24 3.3. Nye bestemmelser tilføjet af Rådet og Kommissionens holdning To emner, som Europa-Parlamentet ikke tog fat på, har fået Rådet til at fjerne sig fra Kommissionens oprindelige forslag. Statistisk indberetning I Kommissionens oprindelige forslag blev det fastsat, at den systematiske indberetning af statistiske data for transaktioner vedrørende beløb på over EUR skulle ophæves fra 1. januar Denne bestemmelse blev mødt med hård kritik fra visse medlemsstater, hvilket fik formandskabet til at foreslå, at princippet om tilpasning af gebyrer på transaktioner på over EUR først skal finde anvendelse pr. 1. januar 2006 (tilføjelse til artikel 3). Forpligtelsen til at afvikle indberetningen af beløb på over EUR er blevet ophævet (ændring af artikel 6). Der er blevet tilføjet en betragtning (nr. 12), hvori det anføres, at afviklingen af forpligtelserne skal ske gradvis. Dette spørgsmål er også medtaget i revisionsklausulen og skal behandles i den rapport, Kommissionen udarbejder i 2004 (artikel 8). Andre valutaer end euroen Forslaget til forordning vedrører transaktioner i euro på det indre marked. Anvendelsesområdet er således ikke begrænset til euroområdet. Nogle medlemsstater har udtrykt ønske om, at forordningens bestemmelser også finder anvendelse på grænseoverskridende transaktioner i deres nationale valuta. Der er derfor fastsat bestemmelse om en mekanisme, der gør det muligt at udvide anvendelsen af forordningen til disse valutaer, og dette vil ske, når en medlemsstat har meddelt Kommissionen sin beslutning om at gøre dette. På mødet i Rådet (det indre marked) den 26. november erklærede Kommissionen, at den kunne acceptere de foreslåede ændringer vedrørende disse to punkter. 4. KONKLUSIONER Da der blev opnået politisk enighed i Rådet (det indre marked) den 26. november, bemærkede Kommissionen, at den støttede formandskabets kompromis, som blev endeligt vedtaget med kvalificeret flertal. Kommissionen finder det vigtigt, at denne forordning vedtages inden 31. december 2001, idet den hænger sammen med indførelsen af eurosedler og -mønter. 4

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

Gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer. Forslag til forordning (COM(2018)0163 C8-0129/ /0076(COD))

Gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer. Forslag til forordning (COM(2018)0163 C8-0129/ /0076(COD)) 7.2.2019 A8-0360/ 001-001 ÆNDRINGSFORSLAG 001-001 af Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Eva Maydell Gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer A8-0360/2018 Forslag til forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om grænseoverskridende betalinger i euro

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om grænseoverskridende betalinger i euro KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 25.7.2001 KOM(2001) 439 endelig 2001/0174 (COD) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om grænseoverskridende betalinger i euro

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0638/2001 2001/0018(COD) DA 10/12/2001 Fælles holdning vedtaget af Rådet den 6. december 2001 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

10579/1/15 REV 1 ADD 1 IPJ 1 DPG

10579/1/15 REV 1 ADD 1 IPJ 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. december 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0015 (COD) 10579/1/15 REV 1 ADD 1 TRANS 230 CODEC 987 PARLNAT 148 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets

Læs mere

Eva Maydell Gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer (COM(2018)0163 C8-0129/ /0076(COD))

Eva Maydell Gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer (COM(2018)0163 C8-0129/ /0076(COD)) 7.2.2019 A8-0360/2 Ændringsforslag 2 Roberto Gualtieri for Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Eva Maydell Gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer (COM(2018)0163 C8-0129/2018

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.5.2000 KOM(2000) 346 endelig 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISISIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISISIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.4.2004 KOM(2004) 351 endelig 2002/0124 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISISIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk.

Læs mere

Grænseoverskridende pengeoverførsler i euro fra den 1. juli 2003 hyppigt stillede spørgsmål (se også IP/03/901)

Grænseoverskridende pengeoverførsler i euro fra den 1. juli 2003 hyppigt stillede spørgsmål (se også IP/03/901) MEMO/03/140 Bruxelles, den 26. juni 2003 Grænseoverskridende pengeoverførsler i euro fra den 1. juli 2003 hyppigt stillede spørgsmål (se også IP/03/901) Hvilke ændringer sker der fra den 1. juli 2003?

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 1997 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2006 KOM(2006) 320 endelig 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-00149/2002 2002/0013(COD) DA 08/04/2002 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 3. december 2010 (09.12) (OR. en) 17217/1/10 REV 1. Interinstitutionel sag: 2008/0241 (COD)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 3. december 2010 (09.12) (OR. en) 17217/1/10 REV 1. Interinstitutionel sag: 2008/0241 (COD) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 3. december 2010 (09.12) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2008/0241 (COD) 17217/1/10 REV 1 ENV 824 MI 510 CODEC 1413 REVIDERET NOTE fra: generalsekretariatet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0371 (CNS) 14128/17 LIMITE FISC 258 ECOFIN 924 UD 259 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 916 endelig 2006/0300 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2002/87/EF om supplerende

Læs mere

12848/18 HOU/zs ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12848/18. Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS)

12848/18 HOU/zs ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12848/18. Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS) 12848/18 FISC 397 ECOFIN 881 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2008 KOM(2007) 871 endelig 2006/0129 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 15. maj 2008 (23.05) (OR. en) 9192/08 Interinstitutionel sag: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 15. maj 2008 (23.05) (OR. en) 9192/08 Interinstitutionel sag: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 15. maj 2008 (23.05) (OR. en) 9192/08 Interinstitutionel sag: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument EP-PE_TC2-COD(2002)0132

EUROPA-PARLAMENTET ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument EP-PE_TC2-COD(2002)0132 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Konsolideret lovgivningsdokument 8.6.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0132 ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved andenbehandlingen den 8. juni 2005 med henblik på vedtagelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.6.2018 L 160/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/895 af 22. juni 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter

Læs mere

10303/1/11 REV 1 ADD 1 kb/js/ikn/la/top/mc 1 DQPG

10303/1/11 REV 1 ADD 1 kb/js/ikn/la/top/mc 1 DQPG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 19. juli 2011 (18.08) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2010/0044 (COD) 10303/1/11 REV 1 ADD 1 CULT 33 CODEC 841 PARLNAT 192 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

9068/1/01 REV 1 KSH/ja DG C IV DA

9068/1/01 REV 1 KSH/ja DG C IV DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. september 2001 (OR. fr) Interinstitutionel sag: 2000/0060 (COD) 9068/1/01 REV 1 LIMITE TRANS 76 CODEC 454 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles

Læs mere

12852/18 HOU/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12852/18. Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS)

12852/18 HOU/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12852/18. Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 12852/18 FISC 400 ECOFIN 884 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

9901/17 ht/jb/ef 1 DGD 2A

9901/17 ht/jb/ef 1 DGD 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0287 (COD) 9901/17 NOTE fra: til: Formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 9641/17 + ADD 1 Komm. dok. nr.: 15251/15

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8)

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) Indledning og retsgrundlag Den 10. februar 2017 modtog

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.5.2007 KOM(2007) 260 endelig 2007/0093 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 COM(2017) 792 final 2017/0350 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår anvendelsesdatoen

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om indførelse af euroen /* KOM/96/0499 ENDEL - CNS 96/0250 */

Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om indførelse af euroen /* KOM/96/0499 ENDEL - CNS 96/0250 */ Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om indførelse af euroen /* KOM/96/0499 ENDEL - CNS 96/0250 */ EF-Tidende nr. C 369 af 07/12/1996 s. 0010 Forslag til Rådets forordning (EF) om indførelse af euroen (96/C

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 19. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

6353/19 SDM/ipj RELEX.2.A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) 6353/19. Interinstitutionel sag: 2019/0018 (NLE)

6353/19 SDM/ipj RELEX.2.A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) 6353/19. Interinstitutionel sag: 2019/0018 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2019/0018 (NLE) 6353/19 AELE 19 EEE 12 N 14 ISL 12 FL 16 EF 62 ECOFIN 157 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2017 (OR. en, de) Interinstitutionel sag: 2015/0287 (COD) 10080/17 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok. nr.: 9901/17 + ADD

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.5.2018 C(2018) 2980 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 22.5.2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 29/2012 for så vidt angår kravene

Læs mere

12849/18 AKA/zs ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12849/18. Interinstitutionel sag: 2017/0249 (NLE)

12849/18 AKA/zs ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12849/18. Interinstitutionel sag: 2017/0249 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0249 (NLE) 12849/18 FISC 398 ECOFIN 882 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.1.2009 KOM(2008) 913 endelig 2007/0097 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk.

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113,

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113, 7.12.2018 L 311/3 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/1910 af 4. december 2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF, for så vidt angår harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7120/17 LIMITE PUBLIC FISC 62 ECOFIN 188 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27.3.2015 2014/0256(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalget om Miljø,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET C /2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0135(COD) 01/07/2002

EUROPA-PARLAMENTET C /2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0135(COD) 01/07/2002 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-00310/2002 2001/0135(COD) DA 01/07/2002 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/6/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2017 C(2017) 6946 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 18.10.2017 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 658/2014 for så

Læs mere

5932/2/15 REV 2 ADD 1 lv/lv/hm 1 DPG

5932/2/15 REV 2 ADD 1 lv/lv/hm 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. april 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0024 (COD) 5932/2/15 REV 2 ADD 1 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: EF 25 ECOFIN 69 DROIPEN 13 CRIMORG 15 CODEC

Læs mere

Forslag til afgørelse (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

Forslag til afgørelse (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 8.2.2019 A8-0014/ 001-008 ÆNDRINGSFORSLAG 001-008 af Udvalget om Industri, Forskning og Energi Betænkning Miroslav Poche A8-0014/2019 Tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU om

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2018 C(2018) 9122 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 19.12.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0374 (CNS) 7103/17 LIMITE PUBLIC FISC 59 ECOFIN 184 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14127/17 LIMITE FISC 257 ECOFIN 923 UD 258 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

8529/17 kf/kf/ef 1 DRI

8529/17 kf/kf/ef 1 DRI Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0110 (COD) 8529/17 ORIENTERENDE NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 909 endelig 2006/0282 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering

Læs mere

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113,

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113, 27.12.2018 L 329/3 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/2057 af 20. december 2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår en midlertidig anvendelse af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2016 C(2016) 1224 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 1.3.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender,

Læs mere

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 5. juni 2013 (07.06) (OR. en) 10278/13 Interinstitutionel sag: 2012/0185 (COD) TRANS 291 CODEC 1275 RAPPORT fra: generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2018 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2018 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0117 (NLE) 8534/18 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. maj 2018 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AELE 25 EEE 22 N

Læs mere

5394/1/13 REV 1 ADD 1 la/cos/kb/alp/bb/pj/hsm 1 DQPG

5394/1/13 REV 1 ADD 1 la/cos/kb/alp/bb/pj/hsm 1 DQPG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. april 2013 (29.04) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0156(COD) 5394/1/13 REV 1 ADD 1 DENLEG 4 AGRI 20 SAN 17 CODEC 94 PARLNAT 98 RÅDETS BEGRUNDELSE

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 C(2014) 3656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.6.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. april 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. april 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. april 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0078 (NLE) 8078/17 FISC 78 ECOFIN 274 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.2.2018 COM(2018) 55 final 2018/0021 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Den Italienske Republik tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 10041/17 LIMITE PUBLIC FISC 128 ECOFIN 502 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 5.2.2015 L 29/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/171 af 4. februar 2015 om visse aspekter af proceduren for udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. oktober 2018 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. oktober 2018 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. oktober 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0374 (CNS) 12657/18 FISC 386 ECOFIN 860 CULT 111 DIGIT 190 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.7.2018 C(2018) 4364 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 11.7.2018 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 658/2014 for så

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.2.2011 KOM(2011) 69 endelig 2008/0147 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 13.9.2013 2013/0024(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2007 KOM(2007) 368 endelig 2007/0128 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

9960/12 lao/pp/mce/lv/lv/mce 1 DG G 3A

9960/12 lao/pp/mce/lv/lv/mce 1 DG G 3A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 21. maj 2012 (24.05) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0435 (COD) 9960/12 ETS 15 MI 339 COMPET 279 EDUC 112 CODEC 1309 NOTE fra: til: Vedr.: generalsekretariatet/formandskabet

Læs mere

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. november 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0400 (CNS) 14950/14 FISC 182 ECOFIN 1002 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14532/14

Læs mere

10728/16 ADD 1 tm/top/hm 1 DGB 2C

10728/16 ADD 1 tm/top/hm 1 DGB 2C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0266 (COD) 10728/16 ADD 1 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: PHARM 43 SAN 284 MI 478 COMPET 402 CODEC

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2018) 666 final.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2018) 666 final. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2018 (OR. en) 14178/18 FISC 473 ECOFIN 1043 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 8. november 2018 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

14616/18 KHO/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2018 (OR. en) 14616/18. Interinstitutionel sag: 2018/0387 (NLE)

14616/18 KHO/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2018 (OR. en) 14616/18. Interinstitutionel sag: 2018/0387 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0387 (NLE) 14616/18 FISC 500 ECOFIN 1119 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.12.2003 KOM(2003) 761 endelig 2003/0295 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 28.1.2009 C 21/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 6. januar 2009 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

1. Den 1. december 2016 vedtog Kommissionen en "pakke om momsregler for e-handel", der består af ændringer til:

1. Den 1. december 2016 vedtog Kommissionen en pakke om momsregler for e-handel, der består af ændringer til: Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0370 (CNS) 2016/0372 (NLE) 2016/0371 (CNS) 14769/1/17 REV 1 FISC 299 ECOFIN 998 UD 284 I/A-PUNKTSNOTE

Læs mere

10729/4/16 REV 4 ADD 1 lma/lma/ef 1 DRI

10729/4/16 REV 4 ADD 1 lma/lma/ef 1 DRI Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0267 (COD) 10729/4/16 REV 4 ADD 1 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: PHARM 44 SAN 285 MI 479 COMPET 403 CODEC 978

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere