8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år"

Transkript

1 Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen, bød velkommen til de fremmødte 43 deltagere og indledte med at berigtige dagsordenens pkt. 7. Valg af revisor og suppleant således, at Svend Erik Nielsen blev anført som suppleant i stedet for Anne Kristiansen. Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Niels Frost som dirigent. Der var ingen andre forslag. Niels Frost varetog herefter dirigenthvervet. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Formanden gennemgik dagsordenen på Power Point. D a g s o r d e n : 1. Valg af dirigent 2. Beretning om det forløbne år - Vandværket - Grundejerforeningen 3. Regnskab fremlægges til godkendelse: - Vandværket - Grundejerforeningen 4. Budget / takster for det kommende år (2007): - Vandværket - Grundejerforeningen 5. Behandling af indkomne forslag: Fra bestyrelsen: - Engangstilskud til Fritidshuset: Grundejerforeningens medlemmer opkræves hver 100 kr. og - Årligt tilskud til Fritidshuset: Grundejerforeningens medlemmer opkræves hver 15 kr. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant Følgende er på valg: - Henning Jensen, Bente Struwe og Mogens Østgård - René Klausen (suppleant) 7. Valg af revisor og suppleant: Følgende er på valg: - Svend Aage Sørensen - Svend Erik Nielsen (suppleant)

2 8. Eventuelt 2 2. Beretning om det forløbne år Bestyrelsens beretning indeholder følgende hovedpunkter: - Bestyrelsen og møder - Orientering om hjemmesiden - Beretning om Vandværket - Beretning om Grundejerforeningen - Orientering om Fritidshuset v/ Mogens Østgård Bestyrelsen Bestyrelsen blev efter sidste års generalforsamling sammensat således: Bente Struwe som næstformand, Henning Jensen som kasserer, Ole Laursen som vandværksbestyrer, Mogens Østgård som sekretær, og endelig formanden selv, Flemming Hansen. Der er i årets løb blevet afholdt 8 bestyrelsesmøder. Af deltagelser i eksterne møder blev nævnt: møder vedrørende vandplan og grundvandsbeskyttelse, møde vedrørende handlingsplan for vandværket, og møder om 3. Limfjordsforbindelse (Henning Jensen og Flemming Hansen). Mogens Østgård er Grundejerforeningens repræsentant i Fritidshusets bestyrelse. Orientering om hjemmesiden Lennart Greig er webmaster på Grundejerforeningens hjemmeside, der har adressen Aftalen med Lennart Greig blev den 1. november 2006 forlænget frem til den 1. november Husk, at hjemmesiden kan benyttes til indberetning af vandmåleraflæsning, ligesom man nu kan klikke ind på den digitale ledningsregistrering og f.eks. finde sin egen stophanes placering på kortet. Der er endvidere oplysninger om drikkevandskvalitet, men gå selv ind på hjemmesiden og se, hvor mange forskellige oplysninger, der er lagt ind. Der kommer jævnligt nye informationer til. Hvis man har meddelelser/arrangementer til opdatering på bykalenderen, kan man sende dem på adressen På hjemmesiden er endvidere indlagt links til andre relevante foreninger. Beretning om vandværket Vandmængder Ved forevisning af søjlediagram blev vist oppumpede vandmængder og salg til forbrugerne i årene fra 1993 til Diagrammet viser tydelig tendens i retning af et næsten konstant faldende forbrug i den viste periode. Det gennemsnitlige årsforbrug pr. husstand var i 1988 ca. 239 m/3 faldende til ca. 110 m/3 i Dette svarer til 300 liter pr. døgn eller 120 liter pr. person i døgnet, hvor gennemsnittet i hele landet er 125 liter pr. person i døgnet. I Dall Villaby bor vi ca mennesker. Ledningsspild Der var i 2006 et ledningsspild på m/3 vand eller 6 % i forhold til m/3 eller godt 4 % i I 2006 mistede vi en del vand på grund af et ledningsbrud, der opstod den 24. juni Bruddet blev opdaget ved overvågning af natforbruget, der pludselig var ekstraordinært stort. Da bruddet ikke umiddelbart kunne lokaliseres, blev der omdelt sedler til forbrugerne

3 med anmodning om at kontrollere vandhaner og være opmærksomme på uregelmæssigheder, som f.eks. syden i vandrør, selv om der var lukket for vandet. En grundejer på Snedronningens Vej opdagede herefter hurtigt bruddet, der var sket på en vandledning i indkørslen til hans matrikel, hvor han opdagede fugt på fliserne. Bruddet blev lukket den 6. juli Opfordringen til forbrugerne er, at man er til stadighed er opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder, herunder uventede lyde ved vandhaner, fugt, og at man kontrollerer sin stophane. Vandkvalitet Forekomsterne af nitrat i nordjyske boringer er mange steder et problem. Det særlige ved Nordjylland er, at der mangler et beskyttende lag over grundvandsmagasinerne. Alle grænseværdierne i vores vand er dog overholdt og vandet er godkendt af myndighederne. Der er ikke målt mængder af sprøjtegift (pesticider) i 2006, men nitratindholdet i vandet er relativt højt. I foråret 2006 havde vi imidlertid en forurening, hvilket forbrugerne også blev orienteret om. Den 15. marts 2006 modtog vandværket en vandanalyserapport, der viste forhøjet indhold af coliforme bakterier i ledningsnettet. Dagen efter blev der til samtlige forbrugere af vand fra Dall Villaby Vandværk omdelt en orienteringsskrivelse med oplysning om, at vandværket straks blev lukket ned og at Dall Villaby Vandværk blev forsynet midlertidigt fra Aalborg Kommune, Vandforsyningen, via den etablerede sikkerhedsledning. Udskylning af ledningsnettet var blevet påbegyndt, og der ville ikke blive lukket op for vandet, før vi var sikre på, at vandet var i orden. Forureningen blev lokaliseret til én boring, hvor en krave i boringen havde forskubbet sig. Der blev foretaget skylning af boringen samt rensning med klor. Boringen er efterfølgende blevet godkendt og taget i brug igen. På hjemmesiden kan man som tidligere nævnt finde oplysninger om vandkvalitet. Digital ledningsregistrering På hjemmesiden kan man finde kort og hjælpeprogram til den digitale registrering af vandledningsnettet i Dall Villaby. Ved at zoome ind på kortet kan man f.eks. også se placeringen af stophanen på sin egen matrikel. Stikprøvekontrol af målere Efter de gældende regler på området er der af et parti på 208 vandmålere i byen udtaget et antal til stikprøvekontrol. De berørte grundejere er blevet orienteret, herunder om, at de vil blive kontaktet af en VVS-montør vedrørende det rent praktiske. Handlingsplan for vandværket er udarbejdet Dall Villaby deltager sammen med 4 andre vandværker i kommunens handlingsplan for vandværker. Planen har bl.a. til formål at få vurderet vandværkets bæredygtighed at det kan betale sig. Forsøget er uden omkostninger for os, idet det finansieres af grundvandssamarbejdet. Selve arbejdet udføres af firmaet Watertech. Stikordene er bæredygtig indvinding. Handlingsplanen har følgende anbefalinger: I 2006 aktiv kildepladsstyring, kr., i 2008 etablering af rentvandsbeholder, kr, i 2009 rentvandsudpumpning, kr, og endelig i 2010 udskiftning af dykpumper, kr. = i alt kr.. Diagram, der viser princippet for vandforsyning med rentvandsbeholder Jævn indvinding inden for variationsbånd i beholder, blev gennemgået på Power Point. Bestyrelsen for Vandværket har dog valgt at undersøge alternativer. Der er derfor taget kontakt til Dansk Vand- & Naturcenter (DVN) i Nibe for at få foretaget en nærmere vurdering af handlingsplanen. DVN har undersøgt vore tre boringer, bl.a. for tæthed ved en trykprøvning. 3

4 4 Boringerne er fundet tætte og DVN vurderer, at vores tekniske anlæg er både robust, velfungerende og energieffektivt. DVN foreslår følgende to alternativer: Alternativ 1: Overboring af nyeste boring (fra 1994) til større dybde måske 70 m, mindre pumpe i boringen, og at de to gamle boringer kører som reserver. Alternativ 1 giver forventning om et svingende men lavere nitratindhold. Alternativ 2: Én eller begge de gamle boringer uddybes, én eller begge boringer monteres med mindre pumper, og at den nye boring (der giver den dårligste vandkvalitet) kører som reserve. Alternativ 2 giver forventning om lavere nitratindhold. Konklusionen er, at bestyrelsen ønsker at afprøve et af DVNs alternativer, inden vi føler os tvunget til at investere i frekvensstyring og rentvandsbeholder med rentvandspumper. Velkommen til to nye forbrugere Formanden bød velkommen til de to nye forbrugere, der er kommet til i 2006, nemlig på Dallvej 24C og Dallvej 36. Konkurrence om det bedste vand i Danmark Vejgård Vandværk blev vinder af Vand Grand Prix 2006 Danmarks mest velsmagende vand. Nogen har undret sig over, at Dall Villaby Vandværk ikke deltog i konkurrencen. Forklaringen er den, at kun vandværker, der forsyner mindst 2000 forbrugere, kunne deltage. Beretningen vedrørende vandværket slut... Der var herefter lejlighed til, at forsamlingen kunne stille spørgsmål. Knud Jensen, Snedronningens Vej 9 spurgte om vandets hårdhedsgrad. Formanden, Flemming Hansen, svarede, at vi har middelhårdt vand i vores område. Ivan Christensen, Hyrdindevej 6, spurgte om bestyrelsen i forbindelse med vandværksprojektet ønsker at få undersøgt tingene om frekvensstyring og rentvandsbeholder med rentvandspumper m.v.. Formanden, Flemming Hansen, svarede, at vi forlængst er gået med i samarbejdet om delindsatsplanen. Vandværkerne må i den forbindelse gøre sit for at levere det bedst mulige vand. Det er vi forpligtiget til, da vi ligger i et område for delindsatsplanen. Sigtet er at fremtidssikre levering af vand, der overholder kvalitetskravene - at vandet ikke forringes fremover. Svend Erik Nielsen, Nattergalevej 6, spurgte, om ikke handlingsplanen under alle omstændigheder vil komme til at betyde større udgifter for forbrugerne. Formanden, Flemming Hansen, svarede, at jo, det vil den. Ingen andre bemærkninger til beretningen om vandværket. Beretning om Grundejerforeningen Legepladserne På baggrund af en rapport som konsulentfirmaet HAGS (der bl.a. udfører sikkerhedstjek på legepladser) udarbejdede med anbefalinger og anvisninger til forbedringer af vore legeplader, lavede bestyrelsen en prioriteringsliste til renovering af legeredskaberne. Af de væsentligste forbedringer, der i den anledning er blevet foretaget, skal nævnes renovering af gyngerne og

5 den store rutsjebane, hvor trappen er blevet flyttet væk fra siden af rutsjebanen, så den nu i stedet er monteret vinkelret på denne. 5 Snerydning Grundejerforeningen opfordrer igen til, at den enkelte grundejer rydder fortovene i overensstemmelse med de retningslinier, som kommunen har udsendt bl.a. i form af brochurer, pressemeddelelser og på hjemmesiden 3. Limfjordsforbindelse Af forslagene til en 3. Limfjordsforbindelse har Egholmlinien haft størst politisk tilslutning. Der ses nu udarbejdet et forslag om, at en eventuel vejtilslutning ved Dall kunne ske ved, at en ny vej føres under den eksisterende motorvej i stedet for over vejen, som det hidtidige forslag har gået på. Placeringen vil dog stadig være lige tæt på og til væsentlige støjgener for den omkringliggende bebyggelse. Henning Jensen fra Grundejerforeningen har samarbejdet med Egholmgruppen, Egholms Venner, der er imod Egholm linieføringen. Naturhensyn ved Egholm har nu bremset/standset projektet. Et forslag til løsning af trafikproblematikken omkring Aalborg City Syd går på etablering af rundkørsler på begge sider af motorvejsfrakørsel 28 (Aalborg S/V, Nibe) og derfra bl.a. en ny tilslutningsvej til Dallvej på arealerne nord for Finstrupgård. Natursti i Østerådalen Rådmand Henrik Thomsen stod i spidsen, da der den 10. november 2006 blev foretaget indvielse af etapen af det rekreative stinetsystem i Østerå mellem Dall Villaby og Svenstrup. Det er nu muligt at gå, løbe eller cykle til Svenstrup uden at komme ud på landevejen. I Grundejerforeningen har vi fremsendt ønske til kommunen om, at der også etableres en sti fra Dallvej til Skalborg Øst, så der herved skabes let adgang til bl.a. nærbanestationen i Skalborg. Brændevinstur Brændevinsturen med naturvejleder Esben Buch i samarbejde med Henning Jensen fra Grundejerforeningen tirsdag den 7. august 2006 i Finstrupgård Skov blev en succes. Foruden en spændende naturoplevelse fik deltagerne lejlighed til at smage på forskellige snapsevarianter, der var sponsoreret af bl.a. V & S Distillers (De danske Spritfabrikker). Henning Jensen og Esben Buch arrangerer en ny spændende tur i Udtynding af læbælte Kommunen har foretaget udtynding af bevoksningen langs motorvejen for at give mere plads til de enkelte træer, mens også med henblik på at lave en ridesti langs støjvolden, så rytterne derved kan komme væk fra Dallvej. Rydningen medfører samtidig, at der skabes plads til den planlagte nedtagning af højspændingsledningerne. Udtyndingen vil endvidere bevirke, at underskov og buske vokser op igen. Fjernelse af luftledninger / kabellægning I marts måned 2007 påbegynder HEF arbejdet med at nedtage luftledningerne på begge sider af Dall Villaby. 60Kv ledningen vest for byen og den østlige 20Kv ledning skal begge kabellægges. Mobilantenne på højspændingsmast

6 Kommunen har rettet henvendelse til Grundejerforeningen med forespørgsel om eventuelle indvendinger imod, at der gives tilladelse til opsætning af en mobilantenne på en højspændingsmast øst for motorvejen. Grundejerforeningens bestyrelse har svaret, at vi ikke har nogen indvendinger imod en sådan løsning, idet den nævnte placering væk fra Dall Villaby falder godt i tråd med vore ønsker. Julebelysning Byens juletræ TAK til Samråd Syd, der også i år har skænket et juletræ til byen. På sidste års generalforsamling blev det vedtaget, at der skulle indkøbes juleudsmykning i form af 12 hvide stjerner til ophængning på Dallvej. Resultatet kunne ses i december måned, hvor Dallvej var pyntet op med stjernene. Bestyrelsen måtte imidlertid indse, at vores udsmykning ikke var helt så livlig og på højde med den, der prydede gaderne i f.eks. Ferslev og Svenstrup. Bestyrelsen er derfor indstillet på at gøre udsmykningen flottere i Henning Jensen har derfor indhentet et nyt tilbud fra N.T. El-Service i Svenstrup den 12. februar Henning redegjorde for tilbuddet, der omfatter leje og montering af 12. stk. stjerner og hjerter for en pris af kr. + moms pr. år. Tilbuddet indeholder montering af 12 stk. motiver (6 stjerner og 6 hjerter) på master igennem Dall Villaby, vedligeholdelse af motiver i juleperioden, afmontering af motiver efter jul, opbevaring og løbende renovering af motiver, så de er klar igen til næste jul, N.T. El-Service A/S tilbagekøber de 12 stk. stjerner og beslag og udvider bøjlen med et stykke fladjern lodret, der påsættes gran vandret over motivet og lodret ved siden af motivet, og på granen monteres der lys. Beretningen vedrørende Grundejerforeningen slut.. Der var herefter lejlighed til, at forsamlingen kunne stille spørgsmål Vedrørende Grundejerforeningen Leif Pedersen, Vejrmøllen 50, spurgte, hvad vi kan gøre for at påvirke politikerne til, at vi får en rundkørsel i stedet for det skitserede T-kryds på Dallvej, hvis planerne om at føre en ny vej dertil fra motorvejen bliver en realitet. For ca. 1½ år siden indsendte Leif selv forslag til kommunen om en rundkørsel og foreslog nu, at vi fortsat forsøger at påvirker myndighederne i samme retning, da en rundkørsel klart må være den bedste løsning på stedet. John Nielsen, Tinsoldaten 12, mindede om, at det på sidste års generalforsamling var den billige løsning, der blev vedtaget med hensyn til juleudsmykning. Er vi nu på vej til en dyrere model, spurgte han? Henning Jensen, bestyrelsen, svarede, ja, lidt dyrere, men også en pænere løsning og på lejebasis. John Nielsen, udtrykte betænkeligheder ved, at vi på denne måde udvider ordningen i forhold til det, der blev vedtaget på sidste års generalforsamling. Formanden, Flemming Hansen tilføjede, at det jo ikke er nogen hemmelighed, at der sidste år var nogen uenighed om sagen, men der blev taget en beslutning. Flemming henstillede, at generalforsamlingen nu gav bestyrelsen frihed til at gøre juleudsmykningen bedre. 6

7 John Nielsen mente, at det ville være bedre at bruge penge på Fritidshuset i stedet. 7 Svend Erik Nielsen, Nattergalevej 6, havde en lille og helt anden opgave til bestyrelsen. Han selv og andre grundejere på Nattergalevej oplever ofte, at vejnavnet Nattergalevej er stavet forkert i specielt skrivelser fra det offentlige, der typisk skriver Nattegalevej i stedet. Det kunne tyde på en fejl, der går igen fra et eller andet centralt register. Svend Erik anmodede om, at bestyrelsen forsøger at få fejlen rettet. Formanden, Flemming Hansen lovede at gøre forsøget. Ingen øvrige bemærkninger. Formandens beretning blev herefter enstemmigt godkendt. Orientering om Fritidshuset v/ Mogens Østgård Som tidligere har Fritidshuset også i året, der er gået, fortsat fungeret som klubhus for byens foreninger, som idrætsforeningen, fritidsklubben og privat legestue. Gennem kommunen har huset endvidere været mini-omsorgscenter for pensionister, og er også benyttet af de kommunale dagplejemødre. Fredag, lørdag og søndag har huset i stor udstrækning også fortsat været udlejet til private fester og til en række foreningsarrangementer på almindelige hverdage. Det nye er, at spejderne, som i en årrække har holdt møder i Fritidshuset, desværre stoppede i 2006 på grund af ledermangel. Derfor er Helle Madsen og Claus Burgaard fra spejderne udtrådt af Fritidshusets bestyrelse. Det er ærgerligt, at børnene ikke længere kan dyrke deres spejderinteresse her i Fritidshuset og Fritidshuset har samtidig mistet en vigtig indtægtskilde. Efter spejderledernes udtræden af bestyrelsen består den nu af 6 medlemmer, nemlig formanden, Leif Pedersen, 2 medlemmer fra idrætsforeningen (Jan Ovesen og Michael Larsen), 2 fra fritidsklubben (Allan Hjortkær Petersen og Joan Fuglsang) og 1 fra grundejerforeningen (Mogens Østgård). Med til bestyrelsesmøderne er også Fritidshsuets bestyrer, Bruno Nielsen. Om selve ejerforholdet til Fritidshuset kan nævnes, at huset jo er en selvejende institution, som ejes af borgerne i Dall Villaby og Dall. Huset modtager et tilskud fra kommunen efter helt fastsatte rammer. Foreninger med unge brugere betaler leje efter loven om ungdomsaktiviteter. Voksne brugere må derimod selv betale. Motionsrummet, der er indrettet i lokalet ved siden af salen bliver fortsat benyttet af mange, men det er hensigten at udvide, så faciliteterne kan blive til gavn for endnu flere. Motionscenteret vil derfor blive flyttet i kælderen til det noget større rum, som spejderne tidligere brugte. På opslaget i gangen kan I læse om reglerne og taksterne for at benytte motionsrummet, og hvordan man kan tilmelde sig. Der vil være instruktører til rådighed på udvalgte tidspunkter. Det fremgår også af opslaget. Af andre aktiviteter kan nævners, at Fritidshusets bestyrelse også i 2006 stod for Sankt Hans arrangementet, og den 5. og den 12. december blev der arrangeret bankospil her i salen. Der var god tilslutning til begge spillene, og da præmierne var sponsoreret fra forskellig side, blev der også et pænt overskud til Fritidshuset. Senest har Fritidshusets bestyrelse stået for dette års fastelavnsarrangementet.

8 Vi må ikke glemme, at alle arrangementerne har været støttet godt og grundigt op af mange frivillige og engagerede hjælpere uden for bestyrelsen. De skal naturligvis have mange tak for hjælpen. Onsdag den 26. oktober 2005 blev der her i lokalet afholdt et borgermøde, hvor bestyrelsesformanden, Leif Pedersen, gav en orientering om planerne for udvidelse og modernisering af Fritidshuset. På hjemmesiden kunne man se tegningerne med ombygningsplanerne, som Leif viste. Der blev holdt et opstartsmøde onsdag den 10. maj 2006 og her i dag kan I ved selvsyn se, at langt størstedelen af planerne er blevet til virkelighed. Kort fortalt er huset blevet udvidet med en tilbygning på ca. 78 m2 til D.F.I. klublokaler, toiletter i kælderen og et uderum. Desuden er der sket ændringer i den gamle bebyggelse med nyt omklædningsrum midt i kælderen til piger, og hvor der før var scene her i lokalet, er der nu indrettet kiosk og et kontor og et lagerrum til Bruno. Uden for er opført en kørerampe til handicappede. Men arbejdet er jo ikke færdigt endnu. Der er påbegyndt indretning af et handicaptoilet, hvor der tidligere var kontor lige over for de eksisterende toiletter og i den udstrækning økonomien rækker, vil andre lokaler i Fritidshuset også blive frisket op. Der er indtil nu modtaget kr. i tilskud fra kommunen, kr. fra Lokale- og anlægsfondet (LOA), kr. fra SparNord, og som I har kunnet læse i avisen, var formanden for Dall menighedsråd, Leif Samsø, personligt her i Fritidshuset for at overrække bestyrelsen en check på kr. Mange ihærdige frivillige hjælpere har indtil nu tilsammen ydet mere end arbejdstimer hernede og en enkelt borger har bidraget med et kontant beløb. For Leif Pedersen, der har været og stadig er lokomotivet, der trækker læsset, har det i perioder svaret til mere end et almindeligt fuldtidsjob at få tingene koordineret samtidig med, at han selv har deltaget i det praktiske arbejde. Der skal naturligvis lyde en tak til jer, der har deltaget. Nu er I forhåbentlig ikke helt slidt op. Der er nemlig fortsat brug for jer til den resterende del af arbejdet. Foruden et beløb på ca kr. mangler der skønsmæssigt endnu frivillige arbejdstimer, før byggeriet kan være færdigt i maj 2007 som forventet. For Bruno og Bente er det en turbulent tid med deres arbejdsplads i konstant bevægelse, men de har taget det pænt, og de ser frem til de nye forbedrede arbejdsforhold. Af et par nye praktiske ting, der vil blive taget fat på i nærmeste fremtid skal nævnes, at der overvejes indretning af en beach-volley bane nordvest for Fritidshuset, ligesom vi skal forsøge få kommunen til at forbedre grusbelægningen på P-pladsen. Forsamlingen blev til slut opfordret til at benytte pausen eller tiden efter generalforsamlingen til at se sig omkring i de nye lokaliteter. Efter pausen anmodede dirigenten om forsamlingens tilkendegivelse med hensyn til, om man ønskede at beholde julebelysningen, eller om man ikke ønskede at beholde den. Leif Pedersen, Vejrmøllen 50, foreslog at bibeholde julebelysningen. Det er jo småting, og det drejer sig om, at vi han en pæn by, sluttede han. Gert Sørensen, Hyldemorvej 34, syntes, at man skulle spare decemberpynten og i stedet bruge pengene på Fritidshuset. 8

9 9 Svend Erik Nielsen, Nattergalevej 6, mente ikke at spørgsmålet kunne sættes til afstemning, da beslutningen om julebelysningens og dens form jo var blevet truffet på sidste års generalforsamling. Jan Pihl, Hanevej 18, foreslog at husstandsomdele spørgeskemaer, så alle derved fik mulighed for at give sin mening til kende. Efter flere forskellige meningstilkendegivelser fra forsamlingen henstillede dirigenten, at diskussionen blev udskudt til under pkt Regnskab Kassereren, Henning Jensen, gennemgik det fremlagte regnskab for henholdsvis Vandværket og for Grundejerforeningen. Han oplyste, at regnskabet foruden den sædvanlige revision af de valgte revisorer denne gang også er gennemgået af en statsautoriseret revisor i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review. Regnskabet er forsynet med revisorerklæring, som Henning Jensen oplæste. I erklæringen konkluderes: Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen og god regnskabsetik. Aalborg, den 1. februar Nielsen & Christensen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Per Laursen, Statsautoriseret revisor. Beslutningen om den statsautoriserede revision skal ses på baggrund af, at der derved opnås en højere forsikringsmæssig dækningsgrad. Ingen bemærkninger til regnskabet fra forsamlingen. 4. Budget / takster for det kommende år (2007) Henning Jensen gennemgik bestyrelsens forslag til budget for Flemming Hansen gennemgik takstbladet for 2007 på Power Point. Da budgetforslaget bl.a. er fastsat efter, at der ydes økonomisk tilskud til Fritidshuset, udsattes afstemningen vedrørende budgetforslaget til efter pkt. 5. Behandling af indkomne forslag. Svend Erik Nielsen, Nattergalevej 6, savnede svar på spørgsmålet om julebelysning. Hvor er vi? spurgte han, og foreslog, at der husstandsomdeles sedler til samtlige grundejere med spørgsmål om, hvorvidt man ønsker at bevare den nuværende juleudsmykning, eller om man ønsker den afskaffet? Leo Pallesen, Nattergalevej 13, spurgte, hvorfor der er foreslået en fast afgiftsforhøjelse på vand i stedet for øget afgift på forbruget er det retfærdigt, fortsatte han? Formanden, Flemming Hansen, svarede, at skønsmæssigt 95 procent af de udgifter, vi har, er uafhængige af forbruget derfor. Vandværksbestyreren, Ole Laursen, ville gerne vide, om en eventuel husstandsomdeling af spørgeskemaer vedrørende juleudsmykningen, så ville betyde, at afgørelsen skal træffes på generalforsamlingen næste år? Svend Erik Nielsen, Nattergalevej 6, foreslog at fortsætte med det, vi har, indtil næste år.

10 Leif Pedersen, Vejrmøllen 50, syntes ikke, at man kan forringe eller sløjfe juleudsmykningen nu. Per Villadsen, Klokkevej 15, mindede om, at det på sidste års generalforsamling blev vedtaget, at vi skal have en juleudsmykning. Fint nok, så vi kan vel fortsætte med det eksisterende indtil næste år, mente han og spurgte, om vi får pengene, der er brugt til indkøb af juleudsmykningen tilbage, hvis vi i stedet beslutter os for en aftale på lejebasis. Kassereren, Henning Jensen, oplyste, at vi i så fald for tilbagebetalt det beløb, der brugt til indkøb, så en vedtagelse af det indhentede tilbud om ændret juleudsmykningen vil samlet set betyde en merudgift på ca kr. om året. Allan Christensen, syntes, at bestyrelsens forslag var godt, men han fandt det samtidig problematisk, at det ikke var sat på dagsordenen. Ivan Christensen, Hyrdindevej 6, bemærkede, at hvis der blev vedtaget en juleudsmykning på sidste års generalforsamling, så kan beslutningen vel ændres i år? Men hvor er provenuet i regnskabet, spurgte han? Formanden, Flemming Hansen, svarede, at ændring af juleudsmykningen ikke er lagt ud som et forlag på generalforsamlingen, da det er bestyrelsens opfattelse, at det bør være op til den at forbedre udsmykningen. Formanden bad herefter forsamlingen om en vejledende afstemning om, hvorvidt juleudsmykningen skal bibeholdes. Da der var overvældende flertal for at bevare juleudsmykningen, blev der ikke foretaget en egentlig stemmeoptælling. Formanden afsluttede punktet med en bemærkning om, at juleudsmykningen drøftes videre i bestyrelsen med henblik på beslutning på næste års generalforsamling. Forsamlingen tilkendegav herefter sin godkendelse af budgetforslaget med forbehold for pkt Behandling af indkomne forslag Formanden, Flemming Hansen, orienterede om en henvendelse, hvorved bestyrelsen for Fritidshuset stillede følgende forslag til Grundejerforeningens/Vandværkets generalforsamling Forslag 1: Fritidshuset anmoder om lån kr. afdragsfrit i 10 og derefter tilbagebetaling over 10 år. Forslag 2: Fritidshuset fritages for vand og kloakafgift, p.t. ca kr.. Da lovgivningen imidlertid forhindrer, at Grundejerforeningens/Vandværkets midler anvendes til disse formål, har bestyrelsen i stedet fremsat forslag om: Engangstilskud til Fritidshuset: Grundejerforeningens medlemmer opkræves hver 100 kr. og Årligt tilskud til Fritidshuset: Grundejerforeningens medlemmer opkræves hver 15 kr. vel rimeligt for en 5 årig periode. Fritidshusets bestyrelse har på baggrund af ovenstående valgt at trække sit forslag allerede inden generalforsamlingen. Grundejerforeningens/Vandværkets forslag er moderat, da medlemskab af Grundejerforeningen er pligtigt. Det må eventuelt undersøges, om der i vedtægterne kan være hindringer for vedtagelse af forslaget. 10

11 Svend Erik Nielsen, Nattergalevej 6, tvivlede på, om det kunne lade sig gøre, og henviste bl.a. til de sidste 2 linier i vedtægternes 2, Grundejerforeningens Formål at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål. Han ville gerne have, at forslaget var i overensstemmelse med vedtægterne. Leif Pedersen, Vejrmøllen 50, fremhævede, at i og med at alle er medlem af Grundejerforeningen, så ejer hver borger i byen også en bid af den selvejende institution Fritidshuset, som nu repræsenterer en værdi af ca. 10 mill. kr.. Fra bestyrelsen i Fritidshuset vil der senere blive fremsat forslag om folkeaktier, da der stadig mangler ca kr. til færdiggørelsen af byggeriet. Svend Erik Nielsen, Nattergalevej 6, var ikke helt enig i udlægningen med hensyn til ejerforholdet af Fritidshuset. Det er mere et spørgsmål om, hvorvidt Grundejerforeningens vedtægter tillader, at der ydes tilskud som foreslået, fortsatte han. Gert Sørensen, Hyldemorvej 34, fandt det forkert, hvis generalforsamlingen kunne vedtage at opkræve 100 kr. på vegne af alle Grundejerforeningens medlemmer. Ivan Christensen, Hyrdindevej 6, mente, at det nok ville være nødvendigt at vride vedtægterne til, for at der kunne ydes tilskud. Han stillede derfor forslag om, at man i stedet gik ud og indsamlede penge i stedet. Per Villadsen, Klokkevej 15, foreslog, at det med den tilsyneladende megen tvivl om vedtægterne, nok var en god idé at få en sagkyndig til at se på dem. Kaj Erik Nielsen, Dalby Allé 26, fandt, at forslaget om tilskud til Fritidshuset jo var med på dagsordenen på indbydelsen til generalforsamlingen. Alle havde derved også haft mulighed for at protestere imod forslaget, hvis de ville. Formanden, Flemming Hansen, konkluderede, at vi nødvendigvis må have undersøgt, hvordan vedtægterne for Grundejerforeningen og Fritidshuset hænger sammen. Her og nu må vi foretage en vejledende afstemning. Hvad er egentlig årsagen til udvidelsen af Fritidshuset, blev der spurgt fra forsamlingen? Leif Pedersen svarede, at ca. 400 medlemmer benytter huset hver uge. Brugerne skal have rimelige forhold. Huset er ca. 30 år gammelt og var slidt, så en modernisering var derfor hårdt tiltrængt. Generalforsamligen blev herefter anmodet om tilkendegivelser i forhold til bestyrelsens forslag, pkt. 5: Engangstilskud til Fritidshuset (Grundejerforeningens medlemmer opkræves hver 100 kr.) og Årligt tilskud til Fritidshuset (Grundejerforeningens medlemmer opkræves hver 15 kr.) Tilkendegivelserne fordelte sig således: 26 var for forslaget, 5 imod forslaget og 4 undlod at give sin mening til kende. Tilkendegivelserne omfattede det samlede forslag som anført. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant Henning Jensen og Bente Struwe genvalgtes til bestyrelsen. 11

12 12 Som emne til nyt bestyrelsesmedlem pegede bestyrelsen på Ib Secher Pedersen, Vejrmøllen 3, i stedet for Mogens Østgård, der ikke ønskede genvalg. Ib blev herefter enstemmigt valgt uden modkandidater. Bestyrelsessuppleant René Klausen var ikke mødt og havde ikke udtrykt ønske om genvalg. Marianne Berg, Hanevej 4, erklærede sig villig til at indtræde som suppleant. Marianne blev herefter valgt som bestyrelsessuppleant enstemmigt og uden modkandidater. 7. Valg af revisor og suppleant Svend Aage Sørensen blev genvalgt som revisor. Svend Erik Nielsen blev genvalgt som revisorsuppleant. 8. Eventuelt Marianne Berg, Hanevej 4, anmodede om ordet, hvorefter hun på Power Point viste, hvordan gader og fortove i Dall Villaby havde været og til dels stadig er præget af huller og ujævn belægning. Marianne forklarede, at nogle få unge familier i bl.a. Dall Villaby var blevet udpeget af kommunen til at berette om forhold, der har betydning for unge familier. Marianne var blandt de udpegede og havde konstateret, at det nytter at gøre opmærksom på ting, herunder på mangelfuld vedligeholdelse af vejene. Hendes egne henvendelser havde f.eks. betydet, at nogle huller i vejene blev repareret allerede efter ca. 14 dage. Mere end 7 cm niveauforskel på fliserne i fortovsbelægningen, forpligtiger Teknisk Forvaltning til at gøre noget ved sagen, oplyste hun. Formanden, Flemming Hansen, syntes, at det var et fint initiativ med unge mennesker involveret. Grundejerforeningen har skrevet mange breve vedrørende mangelfuld vedligeholdelse af asfalt og fliser og det var en sej kamp. Svend Erik Nielsen, Nattergalevej 6, syntes også godt om initiativet og foreslog, at unge familier med noget på hjerte i forhold til lokalområdet evt. også orienterede Grundejerforeningen. Svend Vang, Snedronningens Vej 22, henledte opmærksomheden på den stadig manglende belysning på Dallvej på strækningen mellem Systemvej og Hjortevej. Har Grundejerforeningen rykket kommunen igen, spurgte han, og henviste til, at der er belysning på tilsvarende veje ved Klarup og Vodskov. Formanden, Flemming Hansen, svarede, at der ikke har været rettet henvendelse til kommunen om sagen fornylig, men vi prøver igen, lovede han. Svend Vang, spurgte også om reglerne med hensyn til parkering af lastbiler i villakvartererne. Sekretæren, Mogens Østgård, svarede med at henvise til Bekendtgørelse om parkering i Aalborg Kommune 4, der bestemmer: Biler med tilladt totalvægt over 3500 kg (lastbiler, busser og lignende) samt påhængs- og sættevogne med tilladt totalvægt over 750 kg må ikke parkeres i mere end 4 timer: 1) i boligområder eller på andre veje og pladser, hvor der forefindes beboelse inden for en afstand af 100 m, medmindre der findes særligt afmærkede pladser for sådanne køretøjer, 2) på veje, hvor der i henhold til færdselslovens bestemmelser ved skiltning er fastsat en højere tilladt hastighed end den i byzoneområdet gældende.

13 Hele parkeringsbekendtgørelsen kan fås ved henvendelse til Aalborg Kommune, ligesom den let kan søges på nettet f.eks. ved anvendelse af Google søgemaskine. 13 Udtræden af bestyrelsen Efter 12 år som bestyrelsesmedlem i Grundejerforeningen / Vandværket og i de senere år samtidig Grundejerforeningens / Vandværkets repræsentant i Fritidshusets bestyrelse, trådte Mogens Østgård ud af bestyrelsen. Formanden, Flemming Hansen, takkede på bestyrelsens vegne Mogens for hans indsats som henholdsvis næstformand og senest som sekretær og overrakte ham en afskedsgave. Mogens takkede for gaven og benytter her lejligheden til at ønske god vind til Ib Secher, der blev valgt ind i bestyrelsen. Dirigenten, Niels Frost, takkede til slut for en lidt livlig og saglig generalforsamling. Dirigent Referent Niels Frost Mogens Østgård

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001 Flertal siger ja til fjerrenseri NEJ: Erik Ingerslev imod forretnings ombygning NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 17.01.2001 Yderdøren står nemlig åben, så længe forretningen har åben, begrunder Aage Toftegaard

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Karnapper eller ej ÆLDREBOLIGER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 20.01.

Karnapper eller ej ÆLDREBOLIGER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 20.01. medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad Karnapper eller ej ÆLDREBOLIGER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 20.01.2000 Af Svend Ole Jensen

Læs mere

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du 1949-2007 Kolonihavernes historie Kolonihave, lille jordstykke, anlagt på kommunal eller statsejet jord for et begrænset åremål. Jordstykkerne blev

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk EMDRUP GRUNDEJERFORENING NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD SIDE 2 Økonomisk trængte kommuner (leder) SIDE 2 Vigtigt nyt om foreningens medlemsadministration SIDE 2 Bestyrelsens adresser SIDE 3 Imbris

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere