8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år"

Transkript

1 Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen, bød velkommen til de fremmødte 43 deltagere og indledte med at berigtige dagsordenens pkt. 7. Valg af revisor og suppleant således, at Svend Erik Nielsen blev anført som suppleant i stedet for Anne Kristiansen. Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Niels Frost som dirigent. Der var ingen andre forslag. Niels Frost varetog herefter dirigenthvervet. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Formanden gennemgik dagsordenen på Power Point. D a g s o r d e n : 1. Valg af dirigent 2. Beretning om det forløbne år - Vandværket - Grundejerforeningen 3. Regnskab fremlægges til godkendelse: - Vandværket - Grundejerforeningen 4. Budget / takster for det kommende år (2007): - Vandværket - Grundejerforeningen 5. Behandling af indkomne forslag: Fra bestyrelsen: - Engangstilskud til Fritidshuset: Grundejerforeningens medlemmer opkræves hver 100 kr. og - Årligt tilskud til Fritidshuset: Grundejerforeningens medlemmer opkræves hver 15 kr. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant Følgende er på valg: - Henning Jensen, Bente Struwe og Mogens Østgård - René Klausen (suppleant) 7. Valg af revisor og suppleant: Følgende er på valg: - Svend Aage Sørensen - Svend Erik Nielsen (suppleant)

2 8. Eventuelt 2 2. Beretning om det forløbne år Bestyrelsens beretning indeholder følgende hovedpunkter: - Bestyrelsen og møder - Orientering om hjemmesiden - Beretning om Vandværket - Beretning om Grundejerforeningen - Orientering om Fritidshuset v/ Mogens Østgård Bestyrelsen Bestyrelsen blev efter sidste års generalforsamling sammensat således: Bente Struwe som næstformand, Henning Jensen som kasserer, Ole Laursen som vandværksbestyrer, Mogens Østgård som sekretær, og endelig formanden selv, Flemming Hansen. Der er i årets løb blevet afholdt 8 bestyrelsesmøder. Af deltagelser i eksterne møder blev nævnt: møder vedrørende vandplan og grundvandsbeskyttelse, møde vedrørende handlingsplan for vandværket, og møder om 3. Limfjordsforbindelse (Henning Jensen og Flemming Hansen). Mogens Østgård er Grundejerforeningens repræsentant i Fritidshusets bestyrelse. Orientering om hjemmesiden Lennart Greig er webmaster på Grundejerforeningens hjemmeside, der har adressen Aftalen med Lennart Greig blev den 1. november 2006 forlænget frem til den 1. november Husk, at hjemmesiden kan benyttes til indberetning af vandmåleraflæsning, ligesom man nu kan klikke ind på den digitale ledningsregistrering og f.eks. finde sin egen stophanes placering på kortet. Der er endvidere oplysninger om drikkevandskvalitet, men gå selv ind på hjemmesiden og se, hvor mange forskellige oplysninger, der er lagt ind. Der kommer jævnligt nye informationer til. Hvis man har meddelelser/arrangementer til opdatering på bykalenderen, kan man sende dem på adressen På hjemmesiden er endvidere indlagt links til andre relevante foreninger. Beretning om vandværket Vandmængder Ved forevisning af søjlediagram blev vist oppumpede vandmængder og salg til forbrugerne i årene fra 1993 til Diagrammet viser tydelig tendens i retning af et næsten konstant faldende forbrug i den viste periode. Det gennemsnitlige årsforbrug pr. husstand var i 1988 ca. 239 m/3 faldende til ca. 110 m/3 i Dette svarer til 300 liter pr. døgn eller 120 liter pr. person i døgnet, hvor gennemsnittet i hele landet er 125 liter pr. person i døgnet. I Dall Villaby bor vi ca mennesker. Ledningsspild Der var i 2006 et ledningsspild på m/3 vand eller 6 % i forhold til m/3 eller godt 4 % i I 2006 mistede vi en del vand på grund af et ledningsbrud, der opstod den 24. juni Bruddet blev opdaget ved overvågning af natforbruget, der pludselig var ekstraordinært stort. Da bruddet ikke umiddelbart kunne lokaliseres, blev der omdelt sedler til forbrugerne

3 med anmodning om at kontrollere vandhaner og være opmærksomme på uregelmæssigheder, som f.eks. syden i vandrør, selv om der var lukket for vandet. En grundejer på Snedronningens Vej opdagede herefter hurtigt bruddet, der var sket på en vandledning i indkørslen til hans matrikel, hvor han opdagede fugt på fliserne. Bruddet blev lukket den 6. juli Opfordringen til forbrugerne er, at man er til stadighed er opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder, herunder uventede lyde ved vandhaner, fugt, og at man kontrollerer sin stophane. Vandkvalitet Forekomsterne af nitrat i nordjyske boringer er mange steder et problem. Det særlige ved Nordjylland er, at der mangler et beskyttende lag over grundvandsmagasinerne. Alle grænseværdierne i vores vand er dog overholdt og vandet er godkendt af myndighederne. Der er ikke målt mængder af sprøjtegift (pesticider) i 2006, men nitratindholdet i vandet er relativt højt. I foråret 2006 havde vi imidlertid en forurening, hvilket forbrugerne også blev orienteret om. Den 15. marts 2006 modtog vandværket en vandanalyserapport, der viste forhøjet indhold af coliforme bakterier i ledningsnettet. Dagen efter blev der til samtlige forbrugere af vand fra Dall Villaby Vandværk omdelt en orienteringsskrivelse med oplysning om, at vandværket straks blev lukket ned og at Dall Villaby Vandværk blev forsynet midlertidigt fra Aalborg Kommune, Vandforsyningen, via den etablerede sikkerhedsledning. Udskylning af ledningsnettet var blevet påbegyndt, og der ville ikke blive lukket op for vandet, før vi var sikre på, at vandet var i orden. Forureningen blev lokaliseret til én boring, hvor en krave i boringen havde forskubbet sig. Der blev foretaget skylning af boringen samt rensning med klor. Boringen er efterfølgende blevet godkendt og taget i brug igen. På hjemmesiden kan man som tidligere nævnt finde oplysninger om vandkvalitet. Digital ledningsregistrering På hjemmesiden kan man finde kort og hjælpeprogram til den digitale registrering af vandledningsnettet i Dall Villaby. Ved at zoome ind på kortet kan man f.eks. også se placeringen af stophanen på sin egen matrikel. Stikprøvekontrol af målere Efter de gældende regler på området er der af et parti på 208 vandmålere i byen udtaget et antal til stikprøvekontrol. De berørte grundejere er blevet orienteret, herunder om, at de vil blive kontaktet af en VVS-montør vedrørende det rent praktiske. Handlingsplan for vandværket er udarbejdet Dall Villaby deltager sammen med 4 andre vandværker i kommunens handlingsplan for vandværker. Planen har bl.a. til formål at få vurderet vandværkets bæredygtighed at det kan betale sig. Forsøget er uden omkostninger for os, idet det finansieres af grundvandssamarbejdet. Selve arbejdet udføres af firmaet Watertech. Stikordene er bæredygtig indvinding. Handlingsplanen har følgende anbefalinger: I 2006 aktiv kildepladsstyring, kr., i 2008 etablering af rentvandsbeholder, kr, i 2009 rentvandsudpumpning, kr, og endelig i 2010 udskiftning af dykpumper, kr. = i alt kr.. Diagram, der viser princippet for vandforsyning med rentvandsbeholder Jævn indvinding inden for variationsbånd i beholder, blev gennemgået på Power Point. Bestyrelsen for Vandværket har dog valgt at undersøge alternativer. Der er derfor taget kontakt til Dansk Vand- & Naturcenter (DVN) i Nibe for at få foretaget en nærmere vurdering af handlingsplanen. DVN har undersøgt vore tre boringer, bl.a. for tæthed ved en trykprøvning. 3

4 4 Boringerne er fundet tætte og DVN vurderer, at vores tekniske anlæg er både robust, velfungerende og energieffektivt. DVN foreslår følgende to alternativer: Alternativ 1: Overboring af nyeste boring (fra 1994) til større dybde måske 70 m, mindre pumpe i boringen, og at de to gamle boringer kører som reserver. Alternativ 1 giver forventning om et svingende men lavere nitratindhold. Alternativ 2: Én eller begge de gamle boringer uddybes, én eller begge boringer monteres med mindre pumper, og at den nye boring (der giver den dårligste vandkvalitet) kører som reserve. Alternativ 2 giver forventning om lavere nitratindhold. Konklusionen er, at bestyrelsen ønsker at afprøve et af DVNs alternativer, inden vi føler os tvunget til at investere i frekvensstyring og rentvandsbeholder med rentvandspumper. Velkommen til to nye forbrugere Formanden bød velkommen til de to nye forbrugere, der er kommet til i 2006, nemlig på Dallvej 24C og Dallvej 36. Konkurrence om det bedste vand i Danmark Vejgård Vandværk blev vinder af Vand Grand Prix 2006 Danmarks mest velsmagende vand. Nogen har undret sig over, at Dall Villaby Vandværk ikke deltog i konkurrencen. Forklaringen er den, at kun vandværker, der forsyner mindst 2000 forbrugere, kunne deltage. Beretningen vedrørende vandværket slut... Der var herefter lejlighed til, at forsamlingen kunne stille spørgsmål. Knud Jensen, Snedronningens Vej 9 spurgte om vandets hårdhedsgrad. Formanden, Flemming Hansen, svarede, at vi har middelhårdt vand i vores område. Ivan Christensen, Hyrdindevej 6, spurgte om bestyrelsen i forbindelse med vandværksprojektet ønsker at få undersøgt tingene om frekvensstyring og rentvandsbeholder med rentvandspumper m.v.. Formanden, Flemming Hansen, svarede, at vi forlængst er gået med i samarbejdet om delindsatsplanen. Vandværkerne må i den forbindelse gøre sit for at levere det bedst mulige vand. Det er vi forpligtiget til, da vi ligger i et område for delindsatsplanen. Sigtet er at fremtidssikre levering af vand, der overholder kvalitetskravene - at vandet ikke forringes fremover. Svend Erik Nielsen, Nattergalevej 6, spurgte, om ikke handlingsplanen under alle omstændigheder vil komme til at betyde større udgifter for forbrugerne. Formanden, Flemming Hansen, svarede, at jo, det vil den. Ingen andre bemærkninger til beretningen om vandværket. Beretning om Grundejerforeningen Legepladserne På baggrund af en rapport som konsulentfirmaet HAGS (der bl.a. udfører sikkerhedstjek på legepladser) udarbejdede med anbefalinger og anvisninger til forbedringer af vore legeplader, lavede bestyrelsen en prioriteringsliste til renovering af legeredskaberne. Af de væsentligste forbedringer, der i den anledning er blevet foretaget, skal nævnes renovering af gyngerne og

5 den store rutsjebane, hvor trappen er blevet flyttet væk fra siden af rutsjebanen, så den nu i stedet er monteret vinkelret på denne. 5 Snerydning Grundejerforeningen opfordrer igen til, at den enkelte grundejer rydder fortovene i overensstemmelse med de retningslinier, som kommunen har udsendt bl.a. i form af brochurer, pressemeddelelser og på hjemmesiden 3. Limfjordsforbindelse Af forslagene til en 3. Limfjordsforbindelse har Egholmlinien haft størst politisk tilslutning. Der ses nu udarbejdet et forslag om, at en eventuel vejtilslutning ved Dall kunne ske ved, at en ny vej føres under den eksisterende motorvej i stedet for over vejen, som det hidtidige forslag har gået på. Placeringen vil dog stadig være lige tæt på og til væsentlige støjgener for den omkringliggende bebyggelse. Henning Jensen fra Grundejerforeningen har samarbejdet med Egholmgruppen, Egholms Venner, der er imod Egholm linieføringen. Naturhensyn ved Egholm har nu bremset/standset projektet. Et forslag til løsning af trafikproblematikken omkring Aalborg City Syd går på etablering af rundkørsler på begge sider af motorvejsfrakørsel 28 (Aalborg S/V, Nibe) og derfra bl.a. en ny tilslutningsvej til Dallvej på arealerne nord for Finstrupgård. Natursti i Østerådalen Rådmand Henrik Thomsen stod i spidsen, da der den 10. november 2006 blev foretaget indvielse af etapen af det rekreative stinetsystem i Østerå mellem Dall Villaby og Svenstrup. Det er nu muligt at gå, løbe eller cykle til Svenstrup uden at komme ud på landevejen. I Grundejerforeningen har vi fremsendt ønske til kommunen om, at der også etableres en sti fra Dallvej til Skalborg Øst, så der herved skabes let adgang til bl.a. nærbanestationen i Skalborg. Brændevinstur Brændevinsturen med naturvejleder Esben Buch i samarbejde med Henning Jensen fra Grundejerforeningen tirsdag den 7. august 2006 i Finstrupgård Skov blev en succes. Foruden en spændende naturoplevelse fik deltagerne lejlighed til at smage på forskellige snapsevarianter, der var sponsoreret af bl.a. V & S Distillers (De danske Spritfabrikker). Henning Jensen og Esben Buch arrangerer en ny spændende tur i Udtynding af læbælte Kommunen har foretaget udtynding af bevoksningen langs motorvejen for at give mere plads til de enkelte træer, mens også med henblik på at lave en ridesti langs støjvolden, så rytterne derved kan komme væk fra Dallvej. Rydningen medfører samtidig, at der skabes plads til den planlagte nedtagning af højspændingsledningerne. Udtyndingen vil endvidere bevirke, at underskov og buske vokser op igen. Fjernelse af luftledninger / kabellægning I marts måned 2007 påbegynder HEF arbejdet med at nedtage luftledningerne på begge sider af Dall Villaby. 60Kv ledningen vest for byen og den østlige 20Kv ledning skal begge kabellægges. Mobilantenne på højspændingsmast

6 Kommunen har rettet henvendelse til Grundejerforeningen med forespørgsel om eventuelle indvendinger imod, at der gives tilladelse til opsætning af en mobilantenne på en højspændingsmast øst for motorvejen. Grundejerforeningens bestyrelse har svaret, at vi ikke har nogen indvendinger imod en sådan løsning, idet den nævnte placering væk fra Dall Villaby falder godt i tråd med vore ønsker. Julebelysning Byens juletræ TAK til Samråd Syd, der også i år har skænket et juletræ til byen. På sidste års generalforsamling blev det vedtaget, at der skulle indkøbes juleudsmykning i form af 12 hvide stjerner til ophængning på Dallvej. Resultatet kunne ses i december måned, hvor Dallvej var pyntet op med stjernene. Bestyrelsen måtte imidlertid indse, at vores udsmykning ikke var helt så livlig og på højde med den, der prydede gaderne i f.eks. Ferslev og Svenstrup. Bestyrelsen er derfor indstillet på at gøre udsmykningen flottere i Henning Jensen har derfor indhentet et nyt tilbud fra N.T. El-Service i Svenstrup den 12. februar Henning redegjorde for tilbuddet, der omfatter leje og montering af 12. stk. stjerner og hjerter for en pris af kr. + moms pr. år. Tilbuddet indeholder montering af 12 stk. motiver (6 stjerner og 6 hjerter) på master igennem Dall Villaby, vedligeholdelse af motiver i juleperioden, afmontering af motiver efter jul, opbevaring og løbende renovering af motiver, så de er klar igen til næste jul, N.T. El-Service A/S tilbagekøber de 12 stk. stjerner og beslag og udvider bøjlen med et stykke fladjern lodret, der påsættes gran vandret over motivet og lodret ved siden af motivet, og på granen monteres der lys. Beretningen vedrørende Grundejerforeningen slut.. Der var herefter lejlighed til, at forsamlingen kunne stille spørgsmål Vedrørende Grundejerforeningen Leif Pedersen, Vejrmøllen 50, spurgte, hvad vi kan gøre for at påvirke politikerne til, at vi får en rundkørsel i stedet for det skitserede T-kryds på Dallvej, hvis planerne om at føre en ny vej dertil fra motorvejen bliver en realitet. For ca. 1½ år siden indsendte Leif selv forslag til kommunen om en rundkørsel og foreslog nu, at vi fortsat forsøger at påvirker myndighederne i samme retning, da en rundkørsel klart må være den bedste løsning på stedet. John Nielsen, Tinsoldaten 12, mindede om, at det på sidste års generalforsamling var den billige løsning, der blev vedtaget med hensyn til juleudsmykning. Er vi nu på vej til en dyrere model, spurgte han? Henning Jensen, bestyrelsen, svarede, ja, lidt dyrere, men også en pænere løsning og på lejebasis. John Nielsen, udtrykte betænkeligheder ved, at vi på denne måde udvider ordningen i forhold til det, der blev vedtaget på sidste års generalforsamling. Formanden, Flemming Hansen tilføjede, at det jo ikke er nogen hemmelighed, at der sidste år var nogen uenighed om sagen, men der blev taget en beslutning. Flemming henstillede, at generalforsamlingen nu gav bestyrelsen frihed til at gøre juleudsmykningen bedre. 6

7 John Nielsen mente, at det ville være bedre at bruge penge på Fritidshuset i stedet. 7 Svend Erik Nielsen, Nattergalevej 6, havde en lille og helt anden opgave til bestyrelsen. Han selv og andre grundejere på Nattergalevej oplever ofte, at vejnavnet Nattergalevej er stavet forkert i specielt skrivelser fra det offentlige, der typisk skriver Nattegalevej i stedet. Det kunne tyde på en fejl, der går igen fra et eller andet centralt register. Svend Erik anmodede om, at bestyrelsen forsøger at få fejlen rettet. Formanden, Flemming Hansen lovede at gøre forsøget. Ingen øvrige bemærkninger. Formandens beretning blev herefter enstemmigt godkendt. Orientering om Fritidshuset v/ Mogens Østgård Som tidligere har Fritidshuset også i året, der er gået, fortsat fungeret som klubhus for byens foreninger, som idrætsforeningen, fritidsklubben og privat legestue. Gennem kommunen har huset endvidere været mini-omsorgscenter for pensionister, og er også benyttet af de kommunale dagplejemødre. Fredag, lørdag og søndag har huset i stor udstrækning også fortsat været udlejet til private fester og til en række foreningsarrangementer på almindelige hverdage. Det nye er, at spejderne, som i en årrække har holdt møder i Fritidshuset, desværre stoppede i 2006 på grund af ledermangel. Derfor er Helle Madsen og Claus Burgaard fra spejderne udtrådt af Fritidshusets bestyrelse. Det er ærgerligt, at børnene ikke længere kan dyrke deres spejderinteresse her i Fritidshuset og Fritidshuset har samtidig mistet en vigtig indtægtskilde. Efter spejderledernes udtræden af bestyrelsen består den nu af 6 medlemmer, nemlig formanden, Leif Pedersen, 2 medlemmer fra idrætsforeningen (Jan Ovesen og Michael Larsen), 2 fra fritidsklubben (Allan Hjortkær Petersen og Joan Fuglsang) og 1 fra grundejerforeningen (Mogens Østgård). Med til bestyrelsesmøderne er også Fritidshsuets bestyrer, Bruno Nielsen. Om selve ejerforholdet til Fritidshuset kan nævnes, at huset jo er en selvejende institution, som ejes af borgerne i Dall Villaby og Dall. Huset modtager et tilskud fra kommunen efter helt fastsatte rammer. Foreninger med unge brugere betaler leje efter loven om ungdomsaktiviteter. Voksne brugere må derimod selv betale. Motionsrummet, der er indrettet i lokalet ved siden af salen bliver fortsat benyttet af mange, men det er hensigten at udvide, så faciliteterne kan blive til gavn for endnu flere. Motionscenteret vil derfor blive flyttet i kælderen til det noget større rum, som spejderne tidligere brugte. På opslaget i gangen kan I læse om reglerne og taksterne for at benytte motionsrummet, og hvordan man kan tilmelde sig. Der vil være instruktører til rådighed på udvalgte tidspunkter. Det fremgår også af opslaget. Af andre aktiviteter kan nævners, at Fritidshusets bestyrelse også i 2006 stod for Sankt Hans arrangementet, og den 5. og den 12. december blev der arrangeret bankospil her i salen. Der var god tilslutning til begge spillene, og da præmierne var sponsoreret fra forskellig side, blev der også et pænt overskud til Fritidshuset. Senest har Fritidshusets bestyrelse stået for dette års fastelavnsarrangementet.

8 Vi må ikke glemme, at alle arrangementerne har været støttet godt og grundigt op af mange frivillige og engagerede hjælpere uden for bestyrelsen. De skal naturligvis have mange tak for hjælpen. Onsdag den 26. oktober 2005 blev der her i lokalet afholdt et borgermøde, hvor bestyrelsesformanden, Leif Pedersen, gav en orientering om planerne for udvidelse og modernisering af Fritidshuset. På hjemmesiden kunne man se tegningerne med ombygningsplanerne, som Leif viste. Der blev holdt et opstartsmøde onsdag den 10. maj 2006 og her i dag kan I ved selvsyn se, at langt størstedelen af planerne er blevet til virkelighed. Kort fortalt er huset blevet udvidet med en tilbygning på ca. 78 m2 til D.F.I. klublokaler, toiletter i kælderen og et uderum. Desuden er der sket ændringer i den gamle bebyggelse med nyt omklædningsrum midt i kælderen til piger, og hvor der før var scene her i lokalet, er der nu indrettet kiosk og et kontor og et lagerrum til Bruno. Uden for er opført en kørerampe til handicappede. Men arbejdet er jo ikke færdigt endnu. Der er påbegyndt indretning af et handicaptoilet, hvor der tidligere var kontor lige over for de eksisterende toiletter og i den udstrækning økonomien rækker, vil andre lokaler i Fritidshuset også blive frisket op. Der er indtil nu modtaget kr. i tilskud fra kommunen, kr. fra Lokale- og anlægsfondet (LOA), kr. fra SparNord, og som I har kunnet læse i avisen, var formanden for Dall menighedsråd, Leif Samsø, personligt her i Fritidshuset for at overrække bestyrelsen en check på kr. Mange ihærdige frivillige hjælpere har indtil nu tilsammen ydet mere end arbejdstimer hernede og en enkelt borger har bidraget med et kontant beløb. For Leif Pedersen, der har været og stadig er lokomotivet, der trækker læsset, har det i perioder svaret til mere end et almindeligt fuldtidsjob at få tingene koordineret samtidig med, at han selv har deltaget i det praktiske arbejde. Der skal naturligvis lyde en tak til jer, der har deltaget. Nu er I forhåbentlig ikke helt slidt op. Der er nemlig fortsat brug for jer til den resterende del af arbejdet. Foruden et beløb på ca kr. mangler der skønsmæssigt endnu frivillige arbejdstimer, før byggeriet kan være færdigt i maj 2007 som forventet. For Bruno og Bente er det en turbulent tid med deres arbejdsplads i konstant bevægelse, men de har taget det pænt, og de ser frem til de nye forbedrede arbejdsforhold. Af et par nye praktiske ting, der vil blive taget fat på i nærmeste fremtid skal nævnes, at der overvejes indretning af en beach-volley bane nordvest for Fritidshuset, ligesom vi skal forsøge få kommunen til at forbedre grusbelægningen på P-pladsen. Forsamlingen blev til slut opfordret til at benytte pausen eller tiden efter generalforsamlingen til at se sig omkring i de nye lokaliteter. Efter pausen anmodede dirigenten om forsamlingens tilkendegivelse med hensyn til, om man ønskede at beholde julebelysningen, eller om man ikke ønskede at beholde den. Leif Pedersen, Vejrmøllen 50, foreslog at bibeholde julebelysningen. Det er jo småting, og det drejer sig om, at vi han en pæn by, sluttede han. Gert Sørensen, Hyldemorvej 34, syntes, at man skulle spare decemberpynten og i stedet bruge pengene på Fritidshuset. 8

9 9 Svend Erik Nielsen, Nattergalevej 6, mente ikke at spørgsmålet kunne sættes til afstemning, da beslutningen om julebelysningens og dens form jo var blevet truffet på sidste års generalforsamling. Jan Pihl, Hanevej 18, foreslog at husstandsomdele spørgeskemaer, så alle derved fik mulighed for at give sin mening til kende. Efter flere forskellige meningstilkendegivelser fra forsamlingen henstillede dirigenten, at diskussionen blev udskudt til under pkt Regnskab Kassereren, Henning Jensen, gennemgik det fremlagte regnskab for henholdsvis Vandværket og for Grundejerforeningen. Han oplyste, at regnskabet foruden den sædvanlige revision af de valgte revisorer denne gang også er gennemgået af en statsautoriseret revisor i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review. Regnskabet er forsynet med revisorerklæring, som Henning Jensen oplæste. I erklæringen konkluderes: Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen og god regnskabsetik. Aalborg, den 1. februar Nielsen & Christensen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Per Laursen, Statsautoriseret revisor. Beslutningen om den statsautoriserede revision skal ses på baggrund af, at der derved opnås en højere forsikringsmæssig dækningsgrad. Ingen bemærkninger til regnskabet fra forsamlingen. 4. Budget / takster for det kommende år (2007) Henning Jensen gennemgik bestyrelsens forslag til budget for Flemming Hansen gennemgik takstbladet for 2007 på Power Point. Da budgetforslaget bl.a. er fastsat efter, at der ydes økonomisk tilskud til Fritidshuset, udsattes afstemningen vedrørende budgetforslaget til efter pkt. 5. Behandling af indkomne forslag. Svend Erik Nielsen, Nattergalevej 6, savnede svar på spørgsmålet om julebelysning. Hvor er vi? spurgte han, og foreslog, at der husstandsomdeles sedler til samtlige grundejere med spørgsmål om, hvorvidt man ønsker at bevare den nuværende juleudsmykning, eller om man ønsker den afskaffet? Leo Pallesen, Nattergalevej 13, spurgte, hvorfor der er foreslået en fast afgiftsforhøjelse på vand i stedet for øget afgift på forbruget er det retfærdigt, fortsatte han? Formanden, Flemming Hansen, svarede, at skønsmæssigt 95 procent af de udgifter, vi har, er uafhængige af forbruget derfor. Vandværksbestyreren, Ole Laursen, ville gerne vide, om en eventuel husstandsomdeling af spørgeskemaer vedrørende juleudsmykningen, så ville betyde, at afgørelsen skal træffes på generalforsamlingen næste år? Svend Erik Nielsen, Nattergalevej 6, foreslog at fortsætte med det, vi har, indtil næste år.

10 Leif Pedersen, Vejrmøllen 50, syntes ikke, at man kan forringe eller sløjfe juleudsmykningen nu. Per Villadsen, Klokkevej 15, mindede om, at det på sidste års generalforsamling blev vedtaget, at vi skal have en juleudsmykning. Fint nok, så vi kan vel fortsætte med det eksisterende indtil næste år, mente han og spurgte, om vi får pengene, der er brugt til indkøb af juleudsmykningen tilbage, hvis vi i stedet beslutter os for en aftale på lejebasis. Kassereren, Henning Jensen, oplyste, at vi i så fald for tilbagebetalt det beløb, der brugt til indkøb, så en vedtagelse af det indhentede tilbud om ændret juleudsmykningen vil samlet set betyde en merudgift på ca kr. om året. Allan Christensen, syntes, at bestyrelsens forslag var godt, men han fandt det samtidig problematisk, at det ikke var sat på dagsordenen. Ivan Christensen, Hyrdindevej 6, bemærkede, at hvis der blev vedtaget en juleudsmykning på sidste års generalforsamling, så kan beslutningen vel ændres i år? Men hvor er provenuet i regnskabet, spurgte han? Formanden, Flemming Hansen, svarede, at ændring af juleudsmykningen ikke er lagt ud som et forlag på generalforsamlingen, da det er bestyrelsens opfattelse, at det bør være op til den at forbedre udsmykningen. Formanden bad herefter forsamlingen om en vejledende afstemning om, hvorvidt juleudsmykningen skal bibeholdes. Da der var overvældende flertal for at bevare juleudsmykningen, blev der ikke foretaget en egentlig stemmeoptælling. Formanden afsluttede punktet med en bemærkning om, at juleudsmykningen drøftes videre i bestyrelsen med henblik på beslutning på næste års generalforsamling. Forsamlingen tilkendegav herefter sin godkendelse af budgetforslaget med forbehold for pkt Behandling af indkomne forslag Formanden, Flemming Hansen, orienterede om en henvendelse, hvorved bestyrelsen for Fritidshuset stillede følgende forslag til Grundejerforeningens/Vandværkets generalforsamling Forslag 1: Fritidshuset anmoder om lån kr. afdragsfrit i 10 og derefter tilbagebetaling over 10 år. Forslag 2: Fritidshuset fritages for vand og kloakafgift, p.t. ca kr.. Da lovgivningen imidlertid forhindrer, at Grundejerforeningens/Vandværkets midler anvendes til disse formål, har bestyrelsen i stedet fremsat forslag om: Engangstilskud til Fritidshuset: Grundejerforeningens medlemmer opkræves hver 100 kr. og Årligt tilskud til Fritidshuset: Grundejerforeningens medlemmer opkræves hver 15 kr. vel rimeligt for en 5 årig periode. Fritidshusets bestyrelse har på baggrund af ovenstående valgt at trække sit forslag allerede inden generalforsamlingen. Grundejerforeningens/Vandværkets forslag er moderat, da medlemskab af Grundejerforeningen er pligtigt. Det må eventuelt undersøges, om der i vedtægterne kan være hindringer for vedtagelse af forslaget. 10

11 Svend Erik Nielsen, Nattergalevej 6, tvivlede på, om det kunne lade sig gøre, og henviste bl.a. til de sidste 2 linier i vedtægternes 2, Grundejerforeningens Formål at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål. Han ville gerne have, at forslaget var i overensstemmelse med vedtægterne. Leif Pedersen, Vejrmøllen 50, fremhævede, at i og med at alle er medlem af Grundejerforeningen, så ejer hver borger i byen også en bid af den selvejende institution Fritidshuset, som nu repræsenterer en værdi af ca. 10 mill. kr.. Fra bestyrelsen i Fritidshuset vil der senere blive fremsat forslag om folkeaktier, da der stadig mangler ca kr. til færdiggørelsen af byggeriet. Svend Erik Nielsen, Nattergalevej 6, var ikke helt enig i udlægningen med hensyn til ejerforholdet af Fritidshuset. Det er mere et spørgsmål om, hvorvidt Grundejerforeningens vedtægter tillader, at der ydes tilskud som foreslået, fortsatte han. Gert Sørensen, Hyldemorvej 34, fandt det forkert, hvis generalforsamlingen kunne vedtage at opkræve 100 kr. på vegne af alle Grundejerforeningens medlemmer. Ivan Christensen, Hyrdindevej 6, mente, at det nok ville være nødvendigt at vride vedtægterne til, for at der kunne ydes tilskud. Han stillede derfor forslag om, at man i stedet gik ud og indsamlede penge i stedet. Per Villadsen, Klokkevej 15, foreslog, at det med den tilsyneladende megen tvivl om vedtægterne, nok var en god idé at få en sagkyndig til at se på dem. Kaj Erik Nielsen, Dalby Allé 26, fandt, at forslaget om tilskud til Fritidshuset jo var med på dagsordenen på indbydelsen til generalforsamlingen. Alle havde derved også haft mulighed for at protestere imod forslaget, hvis de ville. Formanden, Flemming Hansen, konkluderede, at vi nødvendigvis må have undersøgt, hvordan vedtægterne for Grundejerforeningen og Fritidshuset hænger sammen. Her og nu må vi foretage en vejledende afstemning. Hvad er egentlig årsagen til udvidelsen af Fritidshuset, blev der spurgt fra forsamlingen? Leif Pedersen svarede, at ca. 400 medlemmer benytter huset hver uge. Brugerne skal have rimelige forhold. Huset er ca. 30 år gammelt og var slidt, så en modernisering var derfor hårdt tiltrængt. Generalforsamligen blev herefter anmodet om tilkendegivelser i forhold til bestyrelsens forslag, pkt. 5: Engangstilskud til Fritidshuset (Grundejerforeningens medlemmer opkræves hver 100 kr.) og Årligt tilskud til Fritidshuset (Grundejerforeningens medlemmer opkræves hver 15 kr.) Tilkendegivelserne fordelte sig således: 26 var for forslaget, 5 imod forslaget og 4 undlod at give sin mening til kende. Tilkendegivelserne omfattede det samlede forslag som anført. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant Henning Jensen og Bente Struwe genvalgtes til bestyrelsen. 11

12 12 Som emne til nyt bestyrelsesmedlem pegede bestyrelsen på Ib Secher Pedersen, Vejrmøllen 3, i stedet for Mogens Østgård, der ikke ønskede genvalg. Ib blev herefter enstemmigt valgt uden modkandidater. Bestyrelsessuppleant René Klausen var ikke mødt og havde ikke udtrykt ønske om genvalg. Marianne Berg, Hanevej 4, erklærede sig villig til at indtræde som suppleant. Marianne blev herefter valgt som bestyrelsessuppleant enstemmigt og uden modkandidater. 7. Valg af revisor og suppleant Svend Aage Sørensen blev genvalgt som revisor. Svend Erik Nielsen blev genvalgt som revisorsuppleant. 8. Eventuelt Marianne Berg, Hanevej 4, anmodede om ordet, hvorefter hun på Power Point viste, hvordan gader og fortove i Dall Villaby havde været og til dels stadig er præget af huller og ujævn belægning. Marianne forklarede, at nogle få unge familier i bl.a. Dall Villaby var blevet udpeget af kommunen til at berette om forhold, der har betydning for unge familier. Marianne var blandt de udpegede og havde konstateret, at det nytter at gøre opmærksom på ting, herunder på mangelfuld vedligeholdelse af vejene. Hendes egne henvendelser havde f.eks. betydet, at nogle huller i vejene blev repareret allerede efter ca. 14 dage. Mere end 7 cm niveauforskel på fliserne i fortovsbelægningen, forpligtiger Teknisk Forvaltning til at gøre noget ved sagen, oplyste hun. Formanden, Flemming Hansen, syntes, at det var et fint initiativ med unge mennesker involveret. Grundejerforeningen har skrevet mange breve vedrørende mangelfuld vedligeholdelse af asfalt og fliser og det var en sej kamp. Svend Erik Nielsen, Nattergalevej 6, syntes også godt om initiativet og foreslog, at unge familier med noget på hjerte i forhold til lokalområdet evt. også orienterede Grundejerforeningen. Svend Vang, Snedronningens Vej 22, henledte opmærksomheden på den stadig manglende belysning på Dallvej på strækningen mellem Systemvej og Hjortevej. Har Grundejerforeningen rykket kommunen igen, spurgte han, og henviste til, at der er belysning på tilsvarende veje ved Klarup og Vodskov. Formanden, Flemming Hansen, svarede, at der ikke har været rettet henvendelse til kommunen om sagen fornylig, men vi prøver igen, lovede han. Svend Vang, spurgte også om reglerne med hensyn til parkering af lastbiler i villakvartererne. Sekretæren, Mogens Østgård, svarede med at henvise til Bekendtgørelse om parkering i Aalborg Kommune 4, der bestemmer: Biler med tilladt totalvægt over 3500 kg (lastbiler, busser og lignende) samt påhængs- og sættevogne med tilladt totalvægt over 750 kg må ikke parkeres i mere end 4 timer: 1) i boligområder eller på andre veje og pladser, hvor der forefindes beboelse inden for en afstand af 100 m, medmindre der findes særligt afmærkede pladser for sådanne køretøjer, 2) på veje, hvor der i henhold til færdselslovens bestemmelser ved skiltning er fastsat en højere tilladt hastighed end den i byzoneområdet gældende.

13 Hele parkeringsbekendtgørelsen kan fås ved henvendelse til Aalborg Kommune, ligesom den let kan søges på nettet f.eks. ved anvendelse af Google søgemaskine. 13 Udtræden af bestyrelsen Efter 12 år som bestyrelsesmedlem i Grundejerforeningen / Vandværket og i de senere år samtidig Grundejerforeningens / Vandværkets repræsentant i Fritidshusets bestyrelse, trådte Mogens Østgård ud af bestyrelsen. Formanden, Flemming Hansen, takkede på bestyrelsens vegne Mogens for hans indsats som henholdsvis næstformand og senest som sekretær og overrakte ham en afskedsgave. Mogens takkede for gaven og benytter her lejligheden til at ønske god vind til Ib Secher, der blev valgt ind i bestyrelsen. Dirigenten, Niels Frost, takkede til slut for en lidt livlig og saglig generalforsamling. Dirigent Referent Niels Frost Mogens Østgård

Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a.

Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 23. februar 2009 kl. 19.30 i Fritidshuset, Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk

Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Sted: Fællesrummet på Kirke Sonnerup Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999.

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Grundejerforeningen TRANKÆR af 7. maj 1997 31. maj 1999 Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent. Bestyrelsesformand Arnold Bruun bød velkommen

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Kolonihavehave forbundets lokaler i Odense, mandag den 27. februar 2012. 63 stemmeberettigede var fremmødt, samt

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere