Statusnotat Ungeindsats 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusnotat Ungeindsats 2011"

Transkript

1 Statusnotat Ungeindsats 2011 Middelfart Job og Vækstcenter har sammen med UU-Lillebælt været primus motor i opbygningen af et solidt praktisk og teoretisk netværk, med alle aktørerne på ungeområdet. Middelfart Job og Vækstcenter har påtaget sig opgaven som koordinerende og udviklende, i forhold til ungeindsatsen og har godt fat i de forskellige problemstillinger. Tal fra Region Syddanmarks kvartalsrapport viser, at Middelfart er den kommune i klyngen der har det laveste antal af unge under 30 år på offentligt forsørgelsen særligt lavt ligger Middelfart på antallet af unge under 30 på kontanthjælp. Samtidig overgår de årige i Middelfart i højere grad til selvforsørgelse end andre i klyngen. Ungegruppen har som helhed, en del udfordringer der ligger uden for beskæftigelsesindsatsen, men Job og Vækstcentret har vurderet, at for at indsatsen skal lykkedes og målsætningen om at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse i 2015 nås, må Job og Vækstcenter Middelfart være opsøgende og insisterende i forhold til samarbejde, koordinering og udvikling på tværs af aktører. De største udfordringer fremover vurderes fortsat at være overgangen fra Børne- og Fritidsforvaltningen til Job og Vækstcentret. Derudover er unge med alvorlige psykiske lidelser/misbrugsproblemer et fokuspunkt. Endelig er der en gruppe unge der ikke er i kontakt med systemet unge der ikke er i uddannelse eller job og som ikke modtager ydelser/forsørgelse fra det offentlige. Denne gruppe af unge formodes at forsørge sig selv ved hjælp af forældre/kriminalitet/sort arbejde. Gruppen er svær at komme i kontakt med eller at kortlægge og af naturlige årsager er det ikke muligt at sanktionere dem økonomisk. 1

2 Fakta om de unge under 30 år I dette afsnit har jobcentret opgjort, hvor mange unge borgere, der i august 2011 for de forsikrede ledige og juli 2011 for kontanthjælpsmodtagerne (match 1,2 og 3) var registreret i WorkBase (Jobcenter Middelfarts styrings og registreringsværktøj). Forsikrede ledige I Middelfart Kommune har der, siden maj 2010 til august 2011, i gennemsnit været 54 unge mellem 18 og 24 år, der har modtaget dagpenge. Siden maj 2010 er antallet af unge mellem 18 og 24 år på dagpenge, faldet fra 60 personer til 37 personer i august For unge mellem 25 og 29 år har der gennemsnitlig være 82 personer, der har modtaget dagpenge i perioden fra maj 2010 til august Det højeste antal af unge mellem 25 og 29 år der modtog dagpenge, var i december 2010 og februar 2011, men antallet er faldet stødt frem mod august Forsikrede ledige årige årige 20 0 WorkBase august 2011 Kontanthjælpsmodtagere match 1 Der har i gennemsnit være 19 unge mellem 18 og 24 år, der har modtaget kontanthjælp i perioden maj 2010 til juli For unge mellem 25 og 29 år ligger gennemsnittet på 12 personer i perioden fra maj 2010 til juli Selv om der er sket en stigning i antallet af jobklare unge, er det ikke en markant stigning, og en del af forklaringen kan være, at Jobcentret foråret igennem har haft fokus på 2

3 matchkategoriseringen af kontanthjælpsmodtagere, hvilket har medført at nogle af de indsatsklare og midlertidige passive unge er blevet ommatchkategoriseret. Kontanthjælpsmodtagere - match årige årige WorkBase juli 2011 Kontanthjælpsmodtager match 2 og 3 I perioden maj 2010 til juli 2011 har der gennemsnitligt været 82 unge indsatsklare (match 2) og midlertidige passive (match 3) mellem 18 og 24 år. I perioden maj 2010 til juli 2011 har der gennemsnitligt været 43 unge indsatsklare (match 2) og midlertidige passive (match 3), mellem 25 og 29 år. Hen over foråret er der sket et lille fald i antallet af match 2 og 3 borgere. Forklaringen kan være, at der i Jobcentret foråret igennem har været fokus på matchkategoriseringen af kontanthjælpsmodtagere, hvilket har medført at nogle af de indsatsklare og midlertidige passive unge er blevet ommatchkategoriseret til Jobklare (match 1) og indsatsklare (match 2). 3

4 Kontanthjælp match årige årige 0 WorkBase juli 2011 Ledighedslængde For de 25 jobklare kontanthjælpsmodtagere mellem 18 og 24 år, er der 10 unge der har en ledighedsperiode på 0-12 uger, 9 unge der har en ledighedsperiode på uger og 6 unge der har en ledighedsperiode på 40 og derover. For de årige jobklare kontanthjælpsmodtagere er der 7 unge der har en ledighedsperiode mellem 0-12 uger, 3 unge der her en ledighedsperiode på uger og 6 unge der har en ledighedsperiode på mere end 40 uger. Ud af de unge dagpengemodtagere mellem 18 og 24 år er der 20 unge der har en ledighedsperiode på 0 12 uger, 10 unge har en ledighedsperiode på mellem uger og 7 unge har en ledighedsperiode på mere end 40 uger. De unge dagpengemodtagere mellem 25 og 29 år, har en ledighedsperiode på 0-12 uger for 17 unges vedkommende, 22 unge har en ledighedsperiode på uger og 33 unge har en ledighedsperiode mere end 40 uger. 4

5 årige kont.hj. Ledighedslængde årige forsikrede årige kont.hj årige forsikrede 0-12 uger uger > 40 uger WorkBase forsikrede ledige august 2011, kontanthjælpsmodtagere juli 2011 Uddannelsesniveau 21 af de unge kontanthjælpsmodtager har ingen uddannelse, for de forsikrede unge gælder det at 24 unge ingen uddannelse har. For både de forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere, er der i alt 13 unge der har en gymnasial uddannelse, hvoraf 10 er kontanthjælpsmodtager og 3 er forsikrede ledige. Der er 92 kontanthjælpsmodtager og forsikrede ledige, der har en erhvervsuddannelse el. mere, ud af dem er der 10 kontanthjælpsmodtagere og de resterende 82 er forsikrede ledige. Ud af de 37 forsikrede unge mellem år, er der 34 unge, der har en erhvervsuddannelse eller mere. Sammenholdes dette tal med regeringens målsætning om at 95 % af en ungdomsårgang skal have en kompetencegivende uddannelse, er der 92 % af de forsikrede ledige tilknyttet Jobcentret mellem år, der har en erhvervsuddannelse eller mere. For de unge mellem 25 og 29 år er der 63 % af de unge, der har en kompetencegivende uddannelse. At tallet er noget lavere for de årige kan skyldes, at de havde gode muligheder for at finde et job i en periode, hvor der var højkonjunkturer og derfor ikke havde behov for at tage en kompetencegivende uddannelse. Desuden blev ungdomsuddannelse først målsat som et fokusområde i 2008, hvor de første beskæftigelsespolitiske mål blev udmeldt. Derfor har det uddannelsesmæssige fokus påvirket de årige mere end de årige. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er som forventet lavere end for de forsikrede ledige. Ud af de 10 kontanthjælpsmodtagere der har en erhvervsuddannelse eller mere er 7 af de unge mellem 18 og 24 og 3 unge er mellem 25 og 29 år. 5

6 Uddannelsesniveau Ingen uddannelse Gym.niveau Erhvervsudd. Og mere 82 Kontant match 1 forsikrede ledige WorkBase forsikrede ledige august 2011, kontanthjælpsmodtagere juli

7 Region Syddanmarks kvartalsrapport I den seneste kvartalsrapport (august 2011) fra Beskæftigelsesregion Syddanmark konkluderes der: Middelfart er den kommune i klyngen, der har den mindste andel af unge under 30 år på offentlig forsørgelse. Dog har Middelfart det seneste år oplevet en stigning på 17,9 pct. i antallet af unge på førtidspension. De årige i Middelfart overgår i højere grad selvforsørgelse end det er tilfældet for klyngen, og knap hver 3. nyledig ung er selvforsørgende indenfor 3 måneder. En stor andel af de midlertidig passive kontanthjælpsmodtagere 1 er blevet rykket op til gruppen af borgere, der kan modtage en aktiv indsats. 2 Middelfart har dermed reduceret antallet af de kontanthjælpsmodtagere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet og derfor har høj risiko for at overgå til permanent forsørgelse. Omrokeringen har betydet en stigning i antallet af job-og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Unge, der begynder voksenlivet på kontanthjælp har større risiko for at forblive på offentlig forsørgelse. Af de unge, der i 2005 modtog kontanthjælp i deres 18. og 19. år er ca. 38 % selvforsørgende eller på SU 5 år senere. Til sammenligning er tallet for de unge, der ikke modtog kontanthjælp i samme periode 81 %. I Middelfart starter knap 6 % af de unge deres voksenliv på kontanthjælp. Middelfart har det seneste år oplevet en mindre stigning i antallet af unge på offentlig forsørgelse. Sammenlignet med klyngen og regionen som helhed, har Middelfart dog en relativ lille del af den unge befolkning på offentlig forsørgelse. Særligt har Middelfart færre unge på kontanthjælp. Derimod er der i det sidste år sket en markant stigning i antallet af unge førtidspensionister (17 % - hvilket betyder at der pt. er 97 unge førtidspensionister) og unge på sygedagpenge (14 %). Lovkrav forsikrede og ikke-forsikrede unge 1 dvs. borgere, der er så langt væk fra job eller uddannelse, at de ikke anses som værende i stand til at modtage en aktiv indsats 2 COWI har i Juni 2011 afsluttet en analyse af kontantshjælpsmodtagerne i Middelfart kommune. Undersøgelsen viste, at en stor del af de borgere, der var længst væk fra arbejdsmarkedet kunne flyttes til enten job- eller indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Analyse af kontanthjælpsmodtagere i Middelfart kommune, COWI, Juni

8 Fælles for forsikrede og ikke forsikrede unge (Match1, Jobklare unge): Unge under 25 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, skal have et uddannelsespålæg, hvis det skønnes, at den unge vil kunne gennemføre uddannelse. (gælder dog ikke hvis den unge har forsørgerpligt). Et uddannelsespålæg betyder at den unge, enten skal påbegynde, søge optagelse på, eller komme med forslag til opstart på en kompetencegivende uddannelse, hvor den unge under hele uddannelsen har et forsørgelsesgrundlag i form af SU, lærlingeløn, elevløn el.lign. Forsikrede unge: Aktiveringspligt ved 4 ugers ledighed for årige 26 ugers sammenhængende aktivering. Aktiveringspligt ved 13 ugers ledighed for årige 26 uger sammenhængende aktivering. Derefter aktivering hver gang der har været udbetalt dagpenge i 25 uger. Ikke forsikrede unge: Match 1 (jobklare): Match 2 (indsatsklare): Match 3 (midlertidig passive) Bliver straksaktiveret dvs. dagen efter henvendelse påbegyndes 6 ugers jobsøgning/uddannelsesafklaring. Henvises til aktivering mhp. afklaring af uddannelsesparathed/-jobmuligheder Ikke til rådighed ingen aktivering Unge under 18: Særligt udsatte unge eller unge, der mere generelt har brug for en beskæftigelsesfremmende indsats, kan i visse situationer få tilbud om vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik i Job og Vækstcentret, selv om de er under 18 år og ikke har ret til forsørgelse i form af kontanthjælp. Jobcentret har en forpligtigelse i forhold til at etablere og følge op på praktikker for unge under 18. Unge Indsatsen: Med regeringens målsætning om at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse i 2015 har Middelfart Kommune, Job og Vækstcenter Middelfart og Det Lokale Beskæftigelsesråd haft stor fokus på ungeindsatsen, både i den daglige drift og i forhold til igangsættelse af projekter og partnerskabsaftaler som beskrevet i LBRs handleplaner og kommunens beskæftigelsesplaner. Regeringen har sideløbende med Job og Vækstcentrets indsats igangsat 8

9 ungepakke 1 og 2. Job og Vækstcentret har i forhold til begge ungepakker 3 været på forkant med udviklingen og har derfor allerede før begge ungepakker haft gang i initiativer beskrevet i ungepakkerne. Middelfart Kommune deltog i 2009 i Projekt Uddannelse til Alle II (UTA II), sammen med Fredericia Kommune. UTA-projekterne havde til formål at dæmme op for de udfordringer, der tegner sig for de unge i forhold til deres overgang til, og gennemførsel af, ungdomsuddannelse. 4 Samtidig besluttede Job og Vækstcenter Middelfart, allerede i 2009, at kvalificere indsatsen og styrke sagsbehandlere og jobkonsulenter ved at oprettet et specialiseret ungeteam, der udelukkende tager sig af målgruppen årige. COWI har i juni 2011 afsluttet en analyse af kontanthjælpsmodtagere i Middelfart kommune. Undersøgelsen viste, at en stor del af de borgere, der var længst væk fra arbejdsmarkedet kunne flyttes til enten job- eller indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. 5 Derfor har Ungeteamet senest arbejdet med op- og ommatchning af ungegruppen. Fra starten har, de mange forskellige, aktører på området betydet store udfordringer for indsatsen, i sær i overgange mellem Børne og Fritidsforvaltningen og Jobcenter, mellem ledighed og uddannelse m.m. Mange uddannelsesinstitutioner har udviklet interne støtteordninger og mentor/vejlederfunktioner. Her har en af udfordringerne været at den enkelte unge kunne befinde sig i en situation, hvor han/hun har en sagsbehandler, en støtte/kontakt person, en mentor og en vejleder alle velmenende voksne der vil den unge det bedste men effekten bliver ofte at den unge føler sig hevet i fra alle sider og bliver mere forvirret. Derfor har Job og Vækstcenter Middelfart, sammen med UU-Lillebælt, fra starten valgt en koordinerende rolle i forhold til aktørerne på området. Job og Vækstcenter Middelfart opfatter det tværfaglige samarbejde som altafgørende for, at en individuel helhedsorienteret indsats kan lykkes. Et af fokus punkterne er, at overgangene for den unge praktiseres professionelt og hensigtsmæssigt med den unge i fokus. Middelfart Job og Vækstcenter har fokus på den forebyggende indsats og arbejder derfor sammen med andre kommunale institutioner omkring gruppen af ikke-uddannelsesparate unge/unge med særlige behov under 18. Job og Vækstcenter Middelfart arbejder med 3 hovedlinjer indenfor ungeindsatsen: 1. Internt samarbejde og koordinering 2. Eksternt samarbejde og koordinering 3 Se bilag 1 4 Se bilag 2 5 Analyse af kontanthjælpsmodtagere i Middelfart kommune COWI, Juni

10 3. Udviklingsarbejde, projekter og redskaber. 1. Det interne samarbejde Ud over etablering af ungeteamet har Job og Vækstcentret i 2010 opbygget et internt Unge og Uddannelsesnetværk hvor alle der har med ungegruppen at gøre, mødes jævnligt. Netværkets formål er overordnet at kvalificere det daglige arbejde med de unge borgere i forhold til uddannelse og vejledningen i forhold hertil. Dette skal opnås ved: internt at sparre med hinanden om den gode uddannelsesvejledning (metode, målgruppebestemt, form og indhold) at udvide kendskabet til de eksisterende partnerskabsaftaler med vores eksterne netværk (uddannelsesinstitutioner + UU Lillebælt, Ung Nu, misbrugscentret) at udvide samarbejdet med det eksterne netværk internt at sparre om de svære sager (en borger, et (mangelfuldt) samarbejde) at udvikle på og drive ungeindsatsen i Job og Vækstcenter Middelfart Når unge visiteres til Job og Kompetencehuset tilknyttes de en kontaktperson i unge- og uddannelsesnetværket. De tilbydes særlige moduler med fokus på uddannelse (valg af, motivering til, afklaring i forhold til). 2. Eksternt samarbejde og koordinering. Job og Vækstcenter Middelfart har taget initiativ til en lang række af netværk både på ledelses- og praktikker niveau, samtidig har Job og Vækstcentret indgået partnerskabsaftaler med IBC-Fredricia, SOSU-skolen i Middelfart, VUC Middelfart og EUC Fredericia. I partnerskabsaftalerne forpligtiger Job og Vækstcenter Middelfart og Uddannelsesinstitutionerne sig til at: At yde en fælles tidlig indsats for at fastholde unge mellem 18 og 29 med boglige, sociale og psykiske problemer i uddannelse. At yde den enkelte unge støtte til at gennemføre uddannelse At foretage en vurdering af uddannelses- og beskæftigelsesmulighederne hos den enkelte unge før og under studiet. At styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og Middelfart Job og Vækstcenter ved enkel og let tilgængelig kontakt. Praktisk har partnerskabsaftalerne betydet at Job og Vækstcentret og uddannelsesinstitutionerne arbejder tættere sammen omkring den enkelte unge som skønnes at kunne få problemer med at gennemføre en uddannelse. Det betyder blandt andet at støtten til den enkelte unge koordineres og sættes i gang individuelt i forhold til den unges problemstillinger. Partnerskabsaftalerne har ført til en lang række at nye initiativer som bliver beskrevet under afsnittet initiativer. 10

11 Job og Vækstcenter Middelfart samarbejder også med de omkringliggende kommuner/jobcentre/lbr både i forhold til netværk og konkrete projekter eksempelvis den årlige uddannelsesmesse. Netværk: Overordnet netværk: Job og Vækstcenter Middelfart har taget initiativ til og styrer et overordnet netværk med deltagelse af Jobcenter Assens, Job og Vækstcenter Middelfart, IBC-Fredericia, EUC-Fredericia, LO-Vestfyn, 3F, TIB, Vestfyns Handelskole, SDE Syddanmark, VUC-Middelfart, VUC-Glamsbjerg og UU- Lillebælt. Netværkets formål er gensidig sparring og vidensdeling i forhold til ungegruppen, samt udvikling af nye fælles initiativer der kan støtte unge i uddannelse og job. Praktiker netværk: Job og Vækstcentrets Unge og Uddannelsesnetværk har dannet netværk på praktikkerniveau med de forskellige aktører på ungeområdet eks. uddannelsesinstitutioner, UU-Lillebælt, misbrugscentret og Ung Nu). Dette samarbejde betyder blandt andet at VUC Middelfart ugentligt stiller en vejleder til rådighed for ungegruppen i Job og Kompetencehuset og ugentlig foretager FVUscreening i Job og Kompetencehuset.. UU-samarbejde: Job og Vækstcenter Middelfart og UU-Lillebælt har et tæt samarbejde, der ud over netværksdannelse, består i udvikling af nye initiativer. UU-Lillebælt stiller ugentligt en vejleder til rådighed for ungegruppen i Job og Kompetencehuset. Det er planen at en vejleder fra UU-Lillebælt fremover deltager i alle førstegangssamtaler med unge i Middelfart Job og Vækstcenter. Samtidig har UU- Lillebælt og Job og Vækstcenter Middelfart sammen udviklet et koncept omkring en månedlig vejlederdag (se under initiativer ) Øvrigt samarbejde unge under 18: Job og Vækstcentret arbejde sammen med andre af kommunens institutioner især i forhold til gruppen af unge under 18. Her er der især et tæt samarbejde med produktionsskolen og Middelfart Ungdomsskole, i forhold til gruppen under 18. EGU - Erhvervsgrunduddannelsen Erhvervsgrunduddannelsen udbydes af produktionsskolen i et samarbejde med og Job og Vækstcentret og er en individuelt tilrettelagt vekseluddannelse, der henvender sig til unge, som befinder sig i en utilfredsstillende uddannelses- eller 11

12 beskæftigelsesmæssig situation. Uddannelsen tilrettelægges i et samarbejde mellem praktikvirksomheden, den unge og vejlederen på produktionsskolen. EGU har ført hørt under Børne og Fritidsforvaltningen men budget ansvaret for indsatsen omkring EGU er overtaget af Job og Vækstcentret for at styrke den fælles ungeindsats MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb er oprettet som en del af initiativerne under Ungepakke 2 MUFU er for de ikkeuddannelsesparate unge, som har opfyldt deres undervisningspligt i grundskolen (9. skoleår), men ikke matcher de eksisterende ungdomsuddannelser og Middelfart Kommunes øvrige uddannelsesforberedende forløb. Middelfart Kommune har valgt at forankre den del af Ungepakke 2, der drejer sig om de årige i Skoleafdelingen. MUFU er for de unge, der har brug for et individuelt tilrettelagt forløb, som kan hjælpe dem til at blive helt eller mere uddannelses- eller beskæftigelsesparate. Der arbejdes med udgangspunkt i de ikkeuddannelsesparate unges mange forskelligartede behov. Målgruppens udfordringer kan være meget forskellige, men eksempler kunne være: Afklaring af fremtidsønsker/ uddannelsesvalg, stabilt fremmøde, sund levevis, angst-problematikker, faglig afdækning/ forbedring af fagligt niveau, netværk blandt jævnaldrende, misbrug af hash eller andre euforiserende stoffer. Job og Vækstcenter Middelfart sidder i MUFUs styregruppe og Jobcentrets rolle er at etablere praktikker for målgruppen efter et positivt forløb. 3. Udviklingsarbejde, projekter og redskaber. UU-Lillebælt i Job og Vækstcentret For at have yderligere fokus på uddannelse og uddannelsesformer er UU-Lillebælt og Job og Vækstcentret blevet enige om at et UU-Vejleder i en forsøgsperiode deltager i førstegangssamtaler (hovedsageligt ikke-forsikrede unge) på Job og Vækstcentret. Forsøget sættes igen i efteråret Vejlederdage: Job og Vækstcenter Middelfart og UU Lillebælt har udviklet en koncept omkring fælles månedlige vejlederdage. Projektet er et samarbejde mellem UU-Lillebælt, UU-Lillebælt, Jobcenter Fredericia, Job og Vækstcenter Middelfart, Syddanske Erhvervsskole, Studievalg, 12

13 EUC-Lillebælt, VUC, SOSU skolen, Beskæftigelsesregion Syddanmark og Den Nationale Ungeenhed. UU-Lillebælt har det overordnede ansvar for indsatsen. På Vejlederdagene vil repræsentanter/vejledere fra forskellige uddannelsesinstitutioner være tilstede sammen med UU-vejledere og Jobcentermedarbejdere, så den enkelte unge hurtigt kan få svar på diverse spørgsmål i forhold til studievalg, støtteordninger m.m. Herved kan opnås et grundigere uddannelsesvalg der sikrer gennemførelse af uddannelsen og vejen til job. Den primære målgruppe er ledige unge under 30. Herunder både unge med og uden uddannelse i Middelfart og Fredericia kommuner. Vejlederdag vil blive afholdt enten månedligt eller hver anden måned, ca. 3 timer pr. gang + 1 time til fælles opsamling blandt repræsentanterne fra uddannelsesinstitutioner, UU Lillebælt og jobcentrene - i alt 4 timer. Det påtænkes, sammen med Fredericia Jobcenter, at søge midler til en koordinator via Beskæftigelsesregionens pulje til bekæmpelse af langtidsledighed. Virksomhedscentre for unge. I de virksomhedsrettede forløb er der taget hensyn til de særlige ungeproblematikker. I virksomhedscentrene er der mentorer der særligt tager sig af ungegruppen. Studieforberende forløb VUC Et af resultaterne af partnerskabsaftalerne er oprettelse af et studieforberende forløb hos VUC Middelfart. Forløbet er et introkursus for dem, som enten skal i gang med en uddannelse, eller er droppet ud af en uddannelse. Der er løbende optag på det studieforberedende forløb og følgende elementer indgår i forløbet: Fokus på læringsstile og Cooperative Learning Studie- og læseteknikker Brug af Pc er i studiet til opgaveskrivning/brug af internet i studiet Hvordan kan min økonomi hænge sammen, budget, skat, SU Screening af kundskaber i dansk, matematik og engelsk Mental forberedelse på at gå i gang med en uddannelse Mange af de unge på forløbet får tilknyttet en frivillig social mentor fra Job og Vækstcentret. Der er indtil nu kørt 3 forløb hvor gennemsnitlig 75 % af de deltagende unge i dag er i gang med en uddannelse. Hold 4 er lige startet. Modellen med studieforberedende forløb er ved at sprede sig til resten af landet via VUC. Unge godt i gang: Job og Vækstcenter Middelfart deltog i 2009/2010 i Projekt 'Unge - godt i gang' - et kontrolleret forsøg under arbejdsmarkedsstyrelsen, med både en deltager- og en kontrolgruppe. De unge i deltagergruppen fik en intensiv og særlig tilrettelagt indsats, mens de 13

14 unge i kontrolgruppen fik den normale indsats i Job og Vækstcentret. Formålet med projektet var systematisk at indsamle viden om hvilken indsats, der er mest effektiv i forhold til at få unge ledige til at påbegynde uddannelse, samt at udvikle metoder i forhold til hvilke vejledningsindsatser der bidrager til at få unge i job og uddannelse. Der deltog 80 under 30 år i periode: juni 2009 juni I Job og Vækstcenter Middelfart foregik projektet i Job og Kompetencehuset hvor følgende redskaber blev benyttet: Kontaktforløb: ugentlige individuelle samtaler Kollektive afklaringsforløb Forebyggende, understøttende tilbud (psykolog, motion) Virksomhedsrettede tilbud / Fokus på uddannelse/job Kobling til mentor Evalueringen af projektet forelægger endnu ikke, men de fleste af de udviklede vejledningsredskaber tilbydes ungegruppen i Job og Kompetencehuset i dag. Praktikpladskampagne I samarbejde med Det Lokale Beskæftigelsesråd blev der i 2009/2010 sat gang i en større praktikpladskampagne i Middelfart Kommune. Kampagnen var delt i to, en lokal kampagne og en fynsdækkende lærlingekampagne hvis mål var 150 ekstra lærepladser. Den Lokale Kampagne var betalt af Det Lokale Beskæftigelsesråd hvor der blev udformet trykt kampagnemateriale for at gøre virksomhederne opmærksomme på de nye regler i forhold til økonomien når virksomhederne ansætte en lærling. Den fynsdækkende kampagne udnævnte fire lokale erhvervsfolk til lærlingeambassadører. Samtidig har virksomhedskonsulenterne konstant fokus på lærlingepladser i deres opsøgende arbejde. Uddannelsesmesse Det Lokale Beskæftigelses råd afholder hvert år en uddannelsesmesse i samarbejde med omkringliggende kommuner. Messen bliver afholdt i oktober, som erfaringsmæssigt er den måned hvor mange unge dropper ud af en påbegyndt uddannelse. Uddannelsesmessen har deltagelse af stort set alle uddannelsesinstitutioner og fagbevægelsen. I 2011 er messen udvidet til også at være Jobmesse med deltagelse af virksomheder. De deltagende virksomheder kan ikke garanterer at de har jobs med til messen, men kan inspirerer unge til uddannelse i forhold til jobtyper og senere ansættelse. Frivillige ungementorer I 2010 besluttede Job og Vækstcenter Middelfart og LBR at forsøge at understøtte ungdomsindsatsen ved at uddanne frivillige sociale mentorer der kunne støtte unge med problemer ud over ledighed. Job og Vækstcentret har ansat en mentorkoordinator og samtidig 14

15 stiller Det Lokale Beskæftigelsesråd udviklingskonsulenten til rådighed for arbejdet. De frivillige mentorer gennemgår en uddannelse med særlig henblik på målgruppens problemstillinger og bliver herefter matchet med en mentee. Mentorarbejdet foregår i samarbejde med områdets uddannelsesinstitutioner. Jobcentret tilbyder også mentorer til aldersgruppen såfremt kapaciteten tillader det. Der er pt. ca. 85 aktive frivillige sociale mentorer i ungementornetværket og 90 unge der har tilknyttet en frivillig mentor. Ordningen har stor succes med at fastholde unge i uddannelse. Af det første hold unge der blev matchet med en frivillig social mentor er ca. 95 % blevet fastholdt i uddannelse. Reboot Reboot var et 2-årigt integrationsprojekt, på EUC-Fredericia. Projektet var et særligt tilrettelagt forløb for gruppen af uforsikrede unge, hvis kontakt med uddannelsessystemet er bortfaldet eller er i fare for at falde bort, og hvis fremtidige indtræden i uddannelse eller beskæftigelse forudsætter en kombination af opkvalificering, afklaring, vejledning og holdningsbearbejdelse samt reel praktik i en virksomhed. Indsatsen følger den enkelte unge fra start til slut; altså fra rekrutteringen af den unge til den unge er overgået til uddannelse eller beskæftigelse med succes. Samtidig var et af formålene med indsatsen, at medarbejderne de forskellige steder skulle kompetenceudvikles til at tage sig af målgruppen især underviserne på Reboot/EUC skulle omskoles til en helt ny målgruppe. Den enkelte unge var under forløbet var SU berettiget og projektet finansieret af integrationsministeriet, undervisningsministeriet og de lokale beskæftigelsesråd i Middelfart og Fredericia. Forløbet sluttede i efteråret

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Roskilde Kommune November 2010 Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre indgik den 5. nov. 2009 en aftale om "Flere unge i

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Disposition 1. De inaktive unge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2016 2. Hvem er de unge ledige? Center for Ungdomsforskning, 2011 3. Indsatser på folkeskoleområdet

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune 1/7 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Om LBR Side 3 Ministerens fire overordnede mål Side 4 Anvendelse af puljemidler Side

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde Møde i Erhvervs, Vækst, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 1. Halvår 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 3 Køn... 4 Alder... 4 Tilbud...

Læs mere

Notat. Status - ungeindsatsen 2. kvartal 2013

Notat. Status - ungeindsatsen 2. kvartal 2013 Notat Status - ungeindsatsen 2. kvartal 213 I budget 213-16 blev der afsat en innovationsblok på 1,5 mio. kr. årligt til en styrket indsats over for unge. Dette forventes, at medføre en besparelse på 1

Læs mere

Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015

Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015 Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service RCT NOTATARK Hjørring, april 2015 Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015 Tilbud til de uddannelsesparate

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet

Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet Unge mellem 18-29 år Oversigt over tilbud og aktiviteter for de 18-29-årige Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv er på deres møde den 28. marts 2012, blevet præsenteret

Læs mere

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Målgruppen Ikke en klar definition /

Læs mere

R A P P O R T. Aktiveringstilbud til unge. Udarbejdet af Politisk Administrativt Sekretariat, april 2016.

R A P P O R T. Aktiveringstilbud til unge. Udarbejdet af Politisk Administrativt Sekretariat, april 2016. R A P P O R T Aktiveringstilbud til unge Udarbejdet af Politisk Administrativt Sekretariat, april 2016. A K T I V E R I N G S T I L B U D T I L U N G E S i d e 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelse...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Notat. Status på ungeindsatsen 3. kvartal 2013

Notat. Status på ungeindsatsen 3. kvartal 2013 Notat Status på ungeindsatsen 3. kvartal 203 I budget 203-6 blev der afsat en innovationsblok på kr.,5 mio. årligt til en styrket indsats overfor unge ledige. Dette forventes at medføre en besparelse på

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Beskæftigelsesregionerne Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark samt Hovedstaden & Sjælland 24. februar 2011 Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Aktivering på en virksomhed er den bedste

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland På kanten af arbejdsmarkedet - Konference 2. december 2009 1 Overordnede udfordringer Horsens

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014 Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) i Horsens Kommune Formålet med UPV Undersøgelser viser, at personer

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Ungeledighed i Herning Kommune Dette notat belyser; 1. fakta om unge ledige i Herning kommune og den relative udvikling 2. den eksisterende indsats for unge ledige

Læs mere

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid mandag den 20. august 2012 kl. 8:30 Sted Jobcentret - Mødelokalet bag kantinen Afbud Niels Erik Olsen, Karsten Edal, Bjarne Dideriksen, Lars Elfvengren Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 4 Tilbud... 4

Læs mere

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål.

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål. Opfølgning på resultatmål 27. maj 2014 vedtog Ungeudvalget resultatmål for ungeindsatsen. Det blev også besluttet, at der løbende skal følges op på, hvordan det går med målopfyldelsen. Dette er første

Læs mere

Job- og Arbejdsmarkedsudvalg

Job- og Arbejdsmarkedsudvalg Job- og Arbejdsmarkedsudvalget Blok nr. I1 Fagudvalg: Politikområde: Innovationsblok Forventet budgetmæssige ændringer. Job- og Arbejdsmarkedsudvalg Arbejdsmarkedspolitik Forstærket uddannelsesindsats

Læs mere

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning En styrket og sammenhængende overgangsvejledning 93% af de unge starter på en ungdomsuddannelse når de forlader folkeskolen. Tallet har været stigende og er resultatet af en systematisering af uddannelsesplanlægningen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra mødet den. --- Godkendt

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra mødet den. --- Godkendt N o r d f y n Referat Mødedato: Mandag den 20. juni 2011 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20110620 www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Uddannelsesafklarende samtaler. Mogens Bak Hansen, Arbejdsmarkedschef Fredericia Kommune Anders Ladegaard, Centerleder UU-Lillebælt

Uddannelsesafklarende samtaler. Mogens Bak Hansen, Arbejdsmarkedschef Fredericia Kommune Anders Ladegaard, Centerleder UU-Lillebælt Uddannelsesafklarende samtaler Mogens Bak Hansen, Arbejdsmarkedschef Fredericia Kommune Anders Ladegaard, Centerleder UU-Lillebælt Viden og hypoteser om unge i jobcentret Starter du et liv på kontanthjælp

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2012... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 6

Læs mere

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplan 2016 er i sin form og i sit indhold reduceret i forhold til tidligere år. I planen fokuseres der i år alene på 3 udvalgte indsatsområder, som Jobcentret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

1. Ansvar og redskaber til kommunerne

1. Ansvar og redskaber til kommunerne 6. Alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Uddannelsesniveauet skal løftes, så vi sikrer mod,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 6. udkast 7. oktober 2013 Indledning Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan Jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Planen

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Notat Sagsnr.: 2014/0001359 Dato: 22. april 2014 Titel: Mentorindsats i Jobcenter Halsnæs Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Halsnæs Jobcenter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Center for Job og Uddannelse December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De overordnede rammer... 3 Trin i den nye refusionsmodel... 3 Mål og indsatser overfor borgere og

Læs mere

Koordineret Ungeindsats med fokus på: - Ny vej til uddannelse - Samspil mellem jobcenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Koordineret Ungeindsats med fokus på: - Ny vej til uddannelse - Samspil mellem jobcenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) 1 Beskæftigelsespolitisk konference 20. april 2009 Beskæftigelsesrådet Nordjylland Koordineret Ungeindsats med fokus på: - Ny vej til uddannelse - Samspil mellem jobcenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Strategi for en tværgående ungeindsats

Strategi for en tværgående ungeindsats Ringsted Kommune Arbejdsmarkedscenter Nørregade 100 Tlf. 57624000 2015 Arbejdsmarkeds-, skole- og børnecenter Strategi for en tværgående ungeindsats Indhold Resumé... 1 Strategiske pejlemærker for ungeindsatsen...

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Referat. 102. Godkendelse af dagsorden. Indholdsfortegnelse:

Referat. 102. Godkendelse af dagsorden. Indholdsfortegnelse: Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid mandag den 21. marts 2011 kl. 8:00 Sted Jobcentret - Mødelokalet bag kantinen Afbud Pia Tørving, Karsten Edal Indholdsfortegnelse: 102. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg

PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg oktober 2007 1. Ansøgeroplysninger Ansøger UU Silkeborg og Ungeteamet i Jobcenter Silkeborg En fælles ansøgning med baggrund i det første

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007 Startrapport April 27 Side 1 af 2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...2 2. SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED...3 3. MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV...4 4. SITUATIONEN FOR JOBCENTER...7

Læs mere

I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2007 gennemgået.

I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2007 gennemgået. Pkt.nr. 6 Afrapportering Beskæftigelsesplan 2007 613756 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at afrapporteringen tages til efterretning Politisk beslutning:

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge 27. august 2015 Jakob Jensen, COK og Lone Englund Stjer, KL 27-08-2015 1 Hvad snakker vi om Udfordringen hvad siger analysen Det økonomiske potentiale i en effektiv forebyggende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 212 Jobcenter Sorø 1 Lokale udfordringer Langtidsledigheden skal bekæmpes Der har været en kraftigt stigning gennem 29 og ind i 211 Langtidsledige opgøres, som ledige der har modtaget

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

Analyse af 18-29-årige

Analyse af 18-29-årige Beskæftigelsesregion Syddanmark Analyse af 18-29-årige med fokus på modtagerne af kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse Pixi-udgaven Juni 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon

Læs mere

UNG GRAVID UNG MOR. Årsberetning 2009 NÆSTVED KOMMUNE BØRNE OG KULTURFORVALTNINGEN

UNG GRAVID UNG MOR. Årsberetning 2009 NÆSTVED KOMMUNE BØRNE OG KULTURFORVALTNINGEN UNG GRAVID UNG MOR Årsberetning 2009 NÆSTVED KOMMUNE BØRNE OG KULTURFORVALTNINGEN BØRNE12. april 2010 Børnesundhedstjenesten Ledelsessekretariatet for Børn og Kultur UNG GRAVID UNG MOR Årsberetning 2009

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold

Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Handicapkonferencen - Unge

Handicapkonferencen - Unge Handicapkonferencen - Unge 14. September 2009 Beskæftigelsesregion Syddanmark Regeringen forebygger ungdomsledighed Alle unge skal have mulighed for et liv med uddannelse og job Regeringens 95% mål. 95%

Læs mere

Vejledning til alle borgere

Vejledning til alle borgere Vejledning til alle borgere Formål Formålet med papiret Vejledning til alle borgere er dels at sætte fokus på de problemstillinger, der knytter sig til vejledningsordningerne og strukturen og dels at udpege

Læs mere

Opfølgnings - frekvens/evaluering. Februar 2013, og igen ved projektets ophør sommeren 2013. Søgt i Arbejdsmarekdsstyrelsen

Opfølgnings - frekvens/evaluering. Februar 2013, og igen ved projektets ophør sommeren 2013. Søgt i Arbejdsmarekdsstyrelsen Brug for alle Tilbud til Match 3, i alt 95 borgere. Efter indledende samtaler fremlægges sagen i tværgående teams samarbejder. Teamet arbejder sammen om at tilvejebringe en indsats, der understøtter borgerens

Læs mere

Ministermål nr. 1 2013

Ministermål nr. 1 2013 Ministermål nr. 1 2013 type: Fagområde Flere unge skal have en uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. lavt uddannelsesniveau

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Referat af møde den 21. oktober 2014 med Jobcenter Vordingborg vedr. visitation af unge på uddannelseshjælp

Referat af møde den 21. oktober 2014 med Jobcenter Vordingborg vedr. visitation af unge på uddannelseshjælp Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 22. Oktober 2014 J.nr.: 2014-0031189 /MGR Referat af møde den 21. oktober 2014 med Jobcenter Vordingborg vedr. visitation af unge på uddannelseshjælp Mødedeltagere:

Læs mere

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats.

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats. SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSMENTORKORPS PÅ FYN ERHVERVSMENTOR FRA SYD TIL ØST I januar 2014 har erhvervsmentorkorpset Dygtige Unge afholdt møde med repræsentanter fra Jobcentrene i Svendborg, Faaborg-Midtfyn

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord UNGEANALYSE Jobcenter Mariagerfjord Ungeanalyse - Jobcenter Mariagerfjord Denne pjece giver en sammenfatning af en COWI-analyse af ledige unge mellem 18 og 29 år tilknyttet Jobcenter Mariagerfjord. Analysen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt N o r d f y n Referat Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20110314 www.nordfynskommune.dk Ref. bak Dato 31. marts 2011 Mødedato:

Læs mere

Notat - Uddannelsestilbud til ledige

Notat - Uddannelsestilbud til ledige Notat - Uddannelsestilbud til ledige Bilag til mødesag vedrørende uddannelsestilbud til ledige Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. september 2013. Notatet redegør nærmere om hvilke uddannelsestilbud de

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

ErhvervsGrundUddannelsen - EGU... 3. Placering i uddannelsesbilledet... 3. Målgruppe... 4. Uddannelsesbeviset... 4. Opbygning... 5. Praktikdelen...

ErhvervsGrundUddannelsen - EGU... 3. Placering i uddannelsesbilledet... 3. Målgruppe... 4. Uddannelsesbeviset... 4. Opbygning... 5. Praktikdelen... VORDINGBORG KOMMUNE INDHOLD Denne folder skal informere om EGU. Informationen er henvendt til vejledere i Vordingborg Kommune og andre der ønsker grundlæggende viden om EGU og uddannelsens muligheder.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 31 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhusets gæstekantine Lis Bilov, Niels Abildtrup,

Læs mere