Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj Punkt nr. 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5"

Transkript

1 Region Midtjylland Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 Bilag til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Punkt nr. 5

2 Region Midtjylland under dannelse Forberedelsesudvalgets Regnskab maj 2007

3 Indholdsfortegnelse Side 0. Indledning 3 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og formål 4 3. Formelle regler 4 4. Bevillings- og kompetenceregler 5 5. Bemærkninger til Forberedelsesudvalgets Årsregnskab Generelle bemærkninger Specifikke bemærkninger 7 6. Finansiering af Forberedelsesudvalgets udgifter Løn- og personaleudgifter for udlånte medarbejdere fra amterne Afslutning 10 Bilag: Vedhæftet oversigt over driftsregnskab Vedhæftet oversigt over anlægsregnskab

4 0. Indledning Nærværende rapport indeholder bemærkninger til forberedelsesudvalgets regnskab Der gives først et kort afsnit omkring baggrunden og de formelle forhold vedr. forberedelsesudvalgets økonomiske forvaltning. Herefter afgives såvel nogle generelle som specifikke bemærkninger til regnskabet. Afslutningsvis redegøres der for de løn- og personaleudgifter, som ikke direkte er en del af regnskabet, men som har været bogført i de 4 amter i Sammenfatning I nedenstående opstilling i Tabel 1.1 fremgår Forberedelsesudvalgets drifts- og anlægsresultat Tabel 1.1 Forberedelsesudvalgets drifts- og anlægsresultat 2006 Bevillingsområder Nettobudget Korr. Regnskab Difference kr. (2006 P/L) 2006 Nettobudget Drift: Forberedelsesudvalget * Sekretariatsbetjening af forberedelsesudvalget * Reserver * Driftsudgifter, i alt Finansiering drift (4 amter) * Anlæg: Etablering af Driftscenter Holstebro * Etablering af 3 it-driftscentre * Anskaffelse af nye standard. Pc ere * Anlægsudgifter, i alt Finansiering (lån fra engangspulje) * Drift- og anlæg: Samlede udgifter Samlet finansiering * Bevillingsniveauer Driftsregnskabet udviser balance, idet nettodriftsudgifter er finansieret af de 4 amter. I forhold til det korrigerede nettodriftsbudget udviser regnskabet et samlet mindreforbrug på kr. end forventet i forbindelse med budgetrevisionen i oktober Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug i kr., hvilket primært skyldes et mindreforbrug på Etablering af driftscenter Holstebro. Baggrunden for mindreforbruget er, at en væsentlig del af etableringen først har fundet sted i 1. kvartal af

5 Alle 3 anlægsbevillinger er af Forberedelsesudvalget besluttet finansieret ved ansøgning om lånedispensation i relation til engangspuljen til engangsinvesteringer i forbindelse med kommunalreformen og efterfølgende optagelse af lån. Ud over Forberedelsesudvalgets budget har de 4 amter anvendt ca. 72 mio. kr. til løn- og personalerelaterede udgifter til de medarbejdere der har været udlånt til Region Midtjylland under dannelse. Viborg Amt har endvidere afholdt anlægsudgifter på ca. 30. mio. kr. til den nye Regionsrådssal. I alt op mod 250 mio. kr. 2. Baggrund og formål I henhold til bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. i forbindelse med oprettelse af regioner skulle formanden for Forberedelsesudvalget udarbejde forslag til budget for Forberedelsesudvalget for 2006 senest den 1. februar Budgetforslaget brev vedtaget på Forberedelsesudvalgets møde den 8. februar Budgetforslaget for 2006 blev fremsendt til amtsrådene i Viborg, Ringkjøbing, Vejle og Århus amter til orientering. herudover blev det tilkendegivet, at Forberedelsesudvalget ville få forelagt et revideret budget i efter året 2006 grundet den usikkerhed, der var i forbindelse med budgetlægningen. På Forberedelsesudvalgsmødet den 20. september blev det besluttet at give en anlægsbevilling i 2006 og 2007 til etablering af driftscenter Holstebro på i alt 11,0 mio. kr. med et rådighedsbeløb i 2006 på 8,0 mio. kr. og i 2007 på 3,0 mio. kr. På mødet den på 11. oktober 2006 blev der foretaget den annoncerede revision af Forberedelsesudvalgets driftsbudget På mødet den 15. november blev der givet en anlægsbevilling på etablering af 3 it-driftscentre i regionen på 19,9 mio. kr. På mødet den 13. december blev det besluttet at give en anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. til anskaffelse af standardiserede pc ere. I forbindelse med ovenstående 3 anlægsbevillinger blev det givet Forberedelsessekretariatet bemyndigelse til, at undersøge muligheden for at finansiere projekterne ved optagelse af lån fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til engangsudgifter i forbindelse med kommunalreformen. Region Midtjylland har den 17. januar 2007 modtaget lånedispensation på de ovenstående nævnte anlægsprojekter på i alt 33,9 mio. kr. Amterne er løbende blevet orienteret om korrektionerne vedr. Forberedelsesudvalgets budget. 3. Formelle regler Jf. bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. i forbindelse med oprettelse af regioner (Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 389 af 2. maj 2006) hedder det bl.a.: Årsregnskabet for 2006 for forberedelsesudvalget aflægges af forretningsudvalget for regionen til regionsrådet, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. juni ( 6, stk. 6) 4

6 Revisionen afgiver inden den 15. august 2007 en årsberetning om revisionen af forberedelsesudvalgets regnskab for 2006 til regionsrådet. ( 6, stk. 7) Revisionens årsberetning over årsregnskabet forelægges forretningsudvalget for regionen til besvarelse, inden regionsrådet i et møde træffer afgørelse om revisionens bemærkninger, om eventuelle andre spørgsmål vedrørende det pågældende regnskab og om regnskabets godkendelse. ( 6, stk. 8) Regnskabet for 2006 for forberedelsesudvalget sendes (jf. den reviderede den reviderede bekendtgørelse) den 15. november 2007 til den statsforvaltning, der varetager tilsynet med regionen, sammen med revisionens årsberetning og de afgørelser som regionsrådet har truffet i forbindelse hermed. Samtidig sendes afgørelserne til revisionen ( 6, stk. 9) Forberedelsesudvalget besluttede den 17. januar 2006 at vælge Århus Amt som budget- og regnskabsførende for Forberedelsesudvalget. Forberedelsesudvalgets budget er derfor underlagt de generelle regler vedrørende Århus Amts administration af økonomiske forhold, jf. dennes kasse- og regnskabsregulativ. Det blev endvidere besluttet, at Århus Amts sagkyndige revisor KPMG C. Jespersen antages som sagkyndig revisor for Forberedelsesudvalget, samt at revisionsregulativet for det regnskabsførende amt følges. 4. Bevillings- og kompetenceregler: Der blev ved budgetvedtagelsen fremlagt fire selvstændige bevillinger. Det drejede sig om følgende bevillinger: 1. Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland 2. Sekretariatsbetjening af Forberedelsesudvalget 3. Reservepulje 4. Samlet finansiering af amterne Det blev anført at udgifter og indtægter således ikke kunne flyttes mellem bevillingsniveauerne uden, at Forberedelsesudvalget tog bevillingsmæssig stilling. Forberedelsesudvalgets sekretariat varetog den almindelige forvaltning indenfor bevillingsområderne. På Forberedelsesudvalgets møde den 11. oktober 2006 blev der foretaget en revision og regulering af budgettet med udgangspunkt i de forventede udgifter og indtægter pr Bemærkninger til Forberedelsesudvalgets Årsregnskab 2006 I nedenstående fremgår de generelle og specifikke bemærkninger til årsregnskabet for forberedelsesudvalgets regnskab Generelle bemærkninger 5

7 Driftsregnskab 2006: I nedenstående tabel fremgår regnskabstallene for Forberedelsesudvalgets driftsregnskab 2006 opdelt på bevillingsniveauer. For bevillingen er Sekretariatsbetjening af Forberedelsesudvalget er bevillingen valgt underopdelt, som ved budgetrevisionen forelagt Forberedelsesudvalget på sit møde den 11. oktober Tabel 5.1: Forberedelsesudvalgets driftsregnskab 2006: Forberedelsesudvalgets driftsregnskab 2006 Bevillingsområder Nettobudget Korr. Nettobudget Regnskab Difference kr., (2006 P/L) Forberedelsesudvalget * Sekretariatsbetjening af Forberedelsesudvalget *: Kontorfaciliteter og etablering af driftscentre It-udgifter Etablering af regionalt trafikselskab Øvrige udgifter, herunder konsulenter Reserver* Total Finansiering * Balance * Bevillingsniveauer Driftsregnskabet udviser balance, idet nettodriftsudgifterne er finansieret af de 4 amter. I forhold til de forventede nettodriftsudgifter udviser regnskabet et samlet mindreforbrug på i alt kr. end forventet i forbindelse med budgetrevisionen i oktober Anlægsregnskab 2006: I nedenstående tabel 5.2 fremgår regnskabstallene for Forberedelsesudvalgets anlægsregnskab 2006 opdelt på bevillingsniveauer. Tabel 5.2 Forberedelsesudvalgets anlægsregnskab Bevillingsområder Nettobudget Korr. Nettobudget Regnskab Difference kr., (2006 P/L) Etablering af driftscenter Holstebro Etablering af 3 it-driftscentre i regionen Anskaffelse af nye standardiserede pc'ere Total Finansiering (lån til engangsinvesteringer) Balance Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug i kr., hvilket primært skyldes et mindreforbrug på Etablering af driftscenter Holstebro. Baggrunden for mindreforbruget er, at en væsentlig del af etableringen af driftscentret i mod forventning først har fundet sted i 1. kvartal af Alle 3 anlægsprojekter er af Forberedelsesudvalget besluttet finansieret ved ansøgning om lånedispensation. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 17. januar meddelt Region 6

8 Midtjylland lånedispensation fra engangspuljen til engangsinvesteringer i forbindelse med kommunalreformen. Som det fremgår af ovenstående tabel 5.2 er der vedr. anlægsprojektet for Etablering af driftscenter Holstebro et mindreforbrug på kr. i Der skal på Forretningsudvalgsmødet den 15. juni 2007 og efter Regionsrådsmøde den 27. juni 2007 tages stilling til genbevilling af uforbrugte budgetter i Specifikke bemærkninger, driftsregnskabet I nedenstående afgives der nogle mere specifikke bemærkninger indenfor de underopdelinger som specifikt blev angivet i forbindelse med reguleringen af budgettet jf. ovenstående tabel 5.1: Forberedelsesudvalget *: Der er et mindreforbrug på kr. Regnskabsresultatet ligger således meget tæt på det korrigerede budget. Sekretariat betjening af forberedelsesudvalget *: a) Kontorfaciliteter og etablering af driftscentre Der er en mindreudgift på kr., hvilket er sammensat af henholdsvis diverse merudgifter til indretning i den nye tilbygning til Regionrådssalen (henholdsvis gardiner og malerier) samt mindreforbrug på diverse øvrige konti til kontorfaciliteter og etablering af driftscentre. IT-udgifter Der har til etablering af Region Midtjylland i 2006 været afholdt væsentlige It-udgifter. Samlet er der dog et mindreforbrug på kr., hvilket bl.a. skyldes aktiviteter der ikke kunne færdiggøres i Driftsudgifterne består i hovedtræk af følgende: Etablering 174 servere med tilhørende programmel på ca. 6,6 mio. kr. Alle 4 regionshuse har undergået en renovering/nyetablering af it-kabling, udskiftning af switche, etablering af en samlet platform til ip-telefoni til ca. 5,9 mio. kr. Brug af eksterne konsulenter til løsning af nødvendige opgaver for at sikre sikker drift pr. 1. januar Konsulentudgifterne er primært gået til etablering af it-infrastruktur og basis applikationer, datakonvertering, støtte til udbudsforretning og fysisk design af netværk. Udgifterne udgør ca. 11,8 mio. kr. Etablering af regionsnetværk på i alt ca. 2,4 mio. kr. It-udstyr, såsom pc ere, printere, PDA m.v. til medarbejdere og politikere på i alt ca. 5.0 mio. kr. 7

9 Udvikling af ledelsesinformationssystem InfoRM på i alt ca. 15,4 mio. kr. Samt øvrige udgifter til lønsystem, afregningssystem, digitalforvaltning, udvikling af særlige systemer på sundhedsområdet m.v. på ca. 7,1 mio. kr. Etablering af regionalt trafikselskab Der er et merforbrug jf. regnskabsresultatet i ØS2000 på kr. Dette er dog misvisende. Forberedelsesudvalget gav på sit møde den 13. december 2006, efter anmodning fra Midttrafik, en ekstra tillægsbevilling til etablering af trafikselskabet, på 5,3 mio. kr., som desværre ikke fremgår i regnskabet i ØS2000. Hvis der på tages højde for denne tillægsbevilling, vil etableringen af Midttrafik i stedet udvise et mindreforbrug på Øvrige udgifter, herunder konsulenter Der er et merforbrug på kr. En væsentlig forklaring herpå er, at der ikke var forudsat bogført en udgift på ca. 9,0 mio. kr. vedr. projekt E-login. Det skal dog bemærkes, at E-login-projektet, som er kørt i regi af Århus Amt, har været et fælles projekt for etableringen af regionens indkøbsfunktion. 6. Finansiering af forberedelsesudvalgets udgifter 2006 Det fremgår af bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, regioner mv. i forbindelse med oprettelse af regioner, at udgifter til Forberedelsesudvalgets virksomhed finansieres forholdsmæssigt mellem amtskommunerne som udgør den pågældende region i forhold til deres andel af udskrivningsgrundlaget, justeret for kommuner som efter den 1. januar 2007 ligger udenfor Region Midtjylland. På Forberedelsesudvalgsmødet den 20. september blev det besluttet at give en anlægsbevilling i 2006 og 2007 til etablering af driftscenter Holstebro på i alt 11,0 mio. kr. med et rådighedsbeløb i 2006 på 8,0 mio. kr. og i 2007 på 3,0 mio. kr. På mødet den 15. november blev der givet en anlægsbevilling på etablering af 3 it-driftscentre i regionen på 19,9 mio. kr. På mødet den 13. december blev det besluttet at give en anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. til anskaffelse af standardiserede pc ere. I forbindelse med ovenstående 3 anlægsbevillinger blev det givet Forberedelsessekretariatet bemyndigelse til, at undersøge muligheden for at finansiere projekterne ved optagelse af lån fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til engangsudgifter i forbindelse med kommunalreformen. Region Midtjylland har den 17. januar 2007 modtaget lånedispensation på de ovenstående nævnte anlægsprojekter på i alt 33,9 mio. kr. På baggrund heraf finansieres de 3 anlægsarbejder ved optagelse af lån og anlægsudgifterne hertil, fordeles ikke mellem de 4 amter. Det er således kun de afholdte driftsudgifter på i alt kr., som finansieres ved fordeling mellem de 4 amter. I nedenstående tabel fremgår finansieringen af de afholdte driftsudgifter. 8

10 Tabel 5.1: Fordeling af Forberedelsesudvalgets udgifter 2006: Finansiering Andele % Amters andele af kr. (2006 P/L) Nettoudgifter Ringkjøbing Amt 22% Viborg Amt 13% Vejle Amt 10% Århus Amt 55% Total 100% Løn- og personaleudgifter for udlånte medarbejdere fra amterne i 2006 I forbindelse med organiseringen af Forberedelsesudvalgets sekretariat i 2006, blev det besluttet, at der skulle anvendes en udlånsmodel for bemandingen af sekretariatet. Forberedelsesudvalgets budget 2006 indeholder ikke lønudgifter samt øvrige personalerelaterede udgifter til medarbejdere udlånt til Forberedelsessekretariatet. Det blev aftalt mellem de 4 amter, at der skulle laves en opgørelse og udligning af de af amterne afholdte løn- og personaleudgifter for udlånte medarbejdere. På den baggrund udarbejdede Amterne en opgørelse over deres udgifter til udlånte medarbejdere. Denne opgørelse bør ses i sammenhæng med de overfor opførte udgifter afholdt af forberedelsesudvalget. Sigtet med en opgørelse af det enkelte amts udgifter til løn- og personaleudgifter til etableringen af Region Midtjylland, var dels at gøre det synligt, hvad etableringen af regionen har kostet i ressourcer, dels at sikre, at de deltagende amter bidrog med nogenlunde deres andel også af den del, der blev bogført i det enkelte amts regnskab. Aftalen gik på at amterne skulle opgøre, hvad de bidrog med i løn til ansatte, der helt eller delvist var udlånt. Indeholdt i opgørelsen var udlån for 2 dage eller mere pr uge. Hertil skulle endvidere lægges de direkte henførbare omkostninger til transport/kørselsgodtgørelse for de udlånte medarbejdere til Forberedelsessekretariatet samt evt. udgifter til ekstra pc, mobiltelefon o. lignende. De samlede udgifter fordeles efter samme fordelingsnøgle, som er anvendt i forbindelse med finansiering af Forberedelsesudvalget budget Det fremgår af bekendtgørelsen om budget- og regnskabsvæsen, regioner m.v. i forbindelse med oprettelse af regioner, at udgifter til Forberedelsesudvalgets virksomhed finansieres forholdsmæssigt mellem amtskommunerne som udgør den pågældende region i forhold til deres andel af udskrivningsgrundlaget, justeret for kommuner som efter den 1. januar 2007 ligger udenfor Region Midtjylland. På baggrund af de aftalte principper for opgørelse af løn- og personaleudgifter udarbejdede de 4 amter et skøn over udgifterne. I nedenstående tabel 7.1 opgørelse vises den udligningsberegning, som grundlag for fordelingen mellem Amterne. 9

11 Tabel 7.1: Amternes opgørelse samt udligning i mellem amterne Udgiftselementer kr. (2006 P/L) Århus Viborg Ringkjøbing Vejle Andele (fordelingsnøgle) 55,0 % 13,0 % 22,0 % 10,0 % Udgifter opgjort i Amter Fordeling 52,2 % 26,7 % 14,6 % 6,5 % 100,0 % Fordeling efter fordelingsnøgle Forskel / udligningsbeløb 1) ) Afregnet ultimo 2006 mellem de enkelte amter Samlet set var der udgifter til løn- og personalerelaterede udgifter for udlånt personale til Forberedelsessekretariatet m.v. i 2006 på i alt ca. 73 mio. kr. Som det ligeledes fremgår af ovenstående Tabel 7.1. havde Viborg Amt forholdsmæssigt flere udgifter end fordelingsnøglen tilsiger. Denne forskel blev udlignet ved betaling fra de andre 3 amter. Amt I alt 8. Afslutning Afslutningsvist skal det ligeledes bemærkes, at der i relation til etablering af Regionen ligeledes har været afholdt anlægsudgifter på i at ca. 30 mio. kr. til etablering af den nye Regionsrådssal i Viborg. Det kan således være hensigtsmæssigt, at vise at de samlede udgifter for etablering af Region Midtjylland i 2006 kan opgøres til op mod 250 mio. kr. jf. nedenstående tabel 7.1. swe viser en samlet oversigt: 7.1 Samlede udgifter til etablering af Region Midtjylland i 2006 Udgiftselementer: Samlede udgifter kr. (2006 P/L) afholdt i relation til Region Midtjylland 2006 Forberedelsesudvalgets udgifter: - Driftsudgifter Anlægsudgifter Løn- og personaleudgifter for udlånte medarbejdere fra amterne i Ny Regionrådssal i Viborg I alt

12 Bilag 11

13 Regnskab 2006 for Forberedelsesudvalget 8. maj 2007 Drift: Drift: kr. (2006 P/L) Vedtaget budget Ændring Korr. budget Regnskab Difference * Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland: Vederlag til regionsrådsformand og medlemmer af FU Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste Rejser og befordring Møder og repræsentation IT-udgifter Øvrige udgifter Midlertidige udvalg Lovbestemte udvalg (Kontaktudvalg m.fl.) Bestyrelser Udgifter til forberedelsesudvalget i alt * Sekretariatsbetjening af forberedelsesudvalget: Sekretariatsafdelingen: Kontorfaciliteter for Region Midtjylland Etablering- og flytteudgifter til amtsgården, Viborg Etablering af driftscentre Seminarer, møder mv Møder og repræsentation Kontorhold IT-udgifter og digital forvaltning Øvrige udgifter (incl. udlæg til Bo Johansen) Konsulentudgifter Forskningsprojekt vedrørende regioner og politisk ledelse Lønudgifter Forsikringer Kunst til regionscentret Sekretariatsafdelingen i alt Kommunikationsafdelingen: Grafisk identitet Udvikling af WEB-standard Personalemagasin Licenser Branding, information m.v Kopi- og printudgifter Etablering af grafisk service Helse Streamning af Forberedelsesudvalgsmøder Kamera og forbindelse Diverse Kommunikationsafdelingen i alt Økonomisk afdeling: Ledelsesinformation Revision FAUNAR Forberedelse af koncernregnskabsfunktionen i RM Konsulentudgifter IT-udgifter Økonomisk afdeling i alt HR-afdeling: IT-udgifter Konsulentbistand HR-afdeling i alt IT-afdeling: Etablering af IT-driftscenter Horsens samt infrastruktur Etablering af regionsnetværk samt opretholdelse af kommunikationslinier og forrretningskritiske støttefunktioner Etablering af IT-driftscenter Skejby Øvrige konsulentydelser Licenser til MS Office IT-afdeling i alt Sundhedsområdet: Møder og konference Branding, informationsmateriale m.v Diverse udgifter Konsulentudgifter IT (apparatur) Etablering af regionslægevagt Sundhedsområdet i alt Social, psykiatri og specialundervisningsområdet: Konference og kurser Afregnings- og ledelsesinformationssystem Bostedssystem Social, psykiatri og specialundervisningsområdet i alt Regional Udvikling: Etablering af Vækstforum Regional Udvikling i alt Etablering af det regionale trafikselskab a) Sekretariatsbetjening af forberedelsesudvalget i alt (I) * Reserver Reserve til uforudsete udgifter Reserve til uforudsete IT-udgifter Reserver i alt Sekretariatsbetjening af forberedelsesudvalget i alt (II) Total * Finansiering: Indtægter fra amterne Balance -466 a) TB fra Forberedelsesudvalgets møde den 13. december fremgår desværre ikke i ØS2000! 12

14 Anlæg: Anlæg (dranst 3): kr. (2006 P/L) Regnskab Difference Sekretariatsbetjening af Forberedelsesudvalget Sekretariatsafdelingen Etablering af Driftscenter Holstebro Total Finansiering: Lånefinansiering af engangsudgifter via ISM s lånepulje Balance Anlæg (dranst 3): kr. (2006 P/L) Regnskab Difference Sekretariatsbetjening af Forberedelsesudvalget IT-afdelingen Etablering af 3 it-driftscentre i regionen Total Finansiering: Lånefinansiering af engangsudgifter via ISM s lånepulje Finansiering i alt Balance Anlæg (dranst 3): kr. (2006 P/L) Regnskab Difference Sekretariatsbetjening af Forberedelsesudvalget IT-afdelingen Anskaffelse af nye standardiserede pc'ere Total Finansiering: Lånefinansiering af engangsudgifter via ISM s lånepulje Finansiering i alt Balance

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til vedtægter. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Forslag til vedtægter. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Forslag til vedtægter Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 6 Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S)

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

Referat. af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 7. marts 2008 /ELSGRE Refer af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Tirsdag den 5. december 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Den 17. maj 2006 Århus Kommune

Den 17. maj 2006 Århus Kommune Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. maj 2006 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 1. Resume Regnskabet for 2005 viser et underskud på det skattefinansierede

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2014

BILAG Styringsaftale 2014 BILAG Styringsaftale 2014 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... 1 Bilag 3: Takstoversigt... 2 Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet 12. december 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet 12. december 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 14. december 2007 /ELSGRE Refer af mødet i Regionsrådet 12. december 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsberetningen findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 87-7788-244-X

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere