Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj Punkt nr. 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5"

Transkript

1 Region Midtjylland Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 Bilag til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Punkt nr. 5

2 Region Midtjylland under dannelse Forberedelsesudvalgets Regnskab maj 2007

3 Indholdsfortegnelse Side 0. Indledning 3 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og formål 4 3. Formelle regler 4 4. Bevillings- og kompetenceregler 5 5. Bemærkninger til Forberedelsesudvalgets Årsregnskab Generelle bemærkninger Specifikke bemærkninger 7 6. Finansiering af Forberedelsesudvalgets udgifter Løn- og personaleudgifter for udlånte medarbejdere fra amterne Afslutning 10 Bilag: Vedhæftet oversigt over driftsregnskab Vedhæftet oversigt over anlægsregnskab

4 0. Indledning Nærværende rapport indeholder bemærkninger til forberedelsesudvalgets regnskab Der gives først et kort afsnit omkring baggrunden og de formelle forhold vedr. forberedelsesudvalgets økonomiske forvaltning. Herefter afgives såvel nogle generelle som specifikke bemærkninger til regnskabet. Afslutningsvis redegøres der for de løn- og personaleudgifter, som ikke direkte er en del af regnskabet, men som har været bogført i de 4 amter i Sammenfatning I nedenstående opstilling i Tabel 1.1 fremgår Forberedelsesudvalgets drifts- og anlægsresultat Tabel 1.1 Forberedelsesudvalgets drifts- og anlægsresultat 2006 Bevillingsområder Nettobudget Korr. Regnskab Difference kr. (2006 P/L) 2006 Nettobudget Drift: Forberedelsesudvalget * Sekretariatsbetjening af forberedelsesudvalget * Reserver * Driftsudgifter, i alt Finansiering drift (4 amter) * Anlæg: Etablering af Driftscenter Holstebro * Etablering af 3 it-driftscentre * Anskaffelse af nye standard. Pc ere * Anlægsudgifter, i alt Finansiering (lån fra engangspulje) * Drift- og anlæg: Samlede udgifter Samlet finansiering * Bevillingsniveauer Driftsregnskabet udviser balance, idet nettodriftsudgifter er finansieret af de 4 amter. I forhold til det korrigerede nettodriftsbudget udviser regnskabet et samlet mindreforbrug på kr. end forventet i forbindelse med budgetrevisionen i oktober Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug i kr., hvilket primært skyldes et mindreforbrug på Etablering af driftscenter Holstebro. Baggrunden for mindreforbruget er, at en væsentlig del af etableringen først har fundet sted i 1. kvartal af

5 Alle 3 anlægsbevillinger er af Forberedelsesudvalget besluttet finansieret ved ansøgning om lånedispensation i relation til engangspuljen til engangsinvesteringer i forbindelse med kommunalreformen og efterfølgende optagelse af lån. Ud over Forberedelsesudvalgets budget har de 4 amter anvendt ca. 72 mio. kr. til løn- og personalerelaterede udgifter til de medarbejdere der har været udlånt til Region Midtjylland under dannelse. Viborg Amt har endvidere afholdt anlægsudgifter på ca. 30. mio. kr. til den nye Regionsrådssal. I alt op mod 250 mio. kr. 2. Baggrund og formål I henhold til bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. i forbindelse med oprettelse af regioner skulle formanden for Forberedelsesudvalget udarbejde forslag til budget for Forberedelsesudvalget for 2006 senest den 1. februar Budgetforslaget brev vedtaget på Forberedelsesudvalgets møde den 8. februar Budgetforslaget for 2006 blev fremsendt til amtsrådene i Viborg, Ringkjøbing, Vejle og Århus amter til orientering. herudover blev det tilkendegivet, at Forberedelsesudvalget ville få forelagt et revideret budget i efter året 2006 grundet den usikkerhed, der var i forbindelse med budgetlægningen. På Forberedelsesudvalgsmødet den 20. september blev det besluttet at give en anlægsbevilling i 2006 og 2007 til etablering af driftscenter Holstebro på i alt 11,0 mio. kr. med et rådighedsbeløb i 2006 på 8,0 mio. kr. og i 2007 på 3,0 mio. kr. På mødet den på 11. oktober 2006 blev der foretaget den annoncerede revision af Forberedelsesudvalgets driftsbudget På mødet den 15. november blev der givet en anlægsbevilling på etablering af 3 it-driftscentre i regionen på 19,9 mio. kr. På mødet den 13. december blev det besluttet at give en anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. til anskaffelse af standardiserede pc ere. I forbindelse med ovenstående 3 anlægsbevillinger blev det givet Forberedelsessekretariatet bemyndigelse til, at undersøge muligheden for at finansiere projekterne ved optagelse af lån fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til engangsudgifter i forbindelse med kommunalreformen. Region Midtjylland har den 17. januar 2007 modtaget lånedispensation på de ovenstående nævnte anlægsprojekter på i alt 33,9 mio. kr. Amterne er løbende blevet orienteret om korrektionerne vedr. Forberedelsesudvalgets budget. 3. Formelle regler Jf. bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. i forbindelse med oprettelse af regioner (Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 389 af 2. maj 2006) hedder det bl.a.: Årsregnskabet for 2006 for forberedelsesudvalget aflægges af forretningsudvalget for regionen til regionsrådet, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. juni ( 6, stk. 6) 4

6 Revisionen afgiver inden den 15. august 2007 en årsberetning om revisionen af forberedelsesudvalgets regnskab for 2006 til regionsrådet. ( 6, stk. 7) Revisionens årsberetning over årsregnskabet forelægges forretningsudvalget for regionen til besvarelse, inden regionsrådet i et møde træffer afgørelse om revisionens bemærkninger, om eventuelle andre spørgsmål vedrørende det pågældende regnskab og om regnskabets godkendelse. ( 6, stk. 8) Regnskabet for 2006 for forberedelsesudvalget sendes (jf. den reviderede den reviderede bekendtgørelse) den 15. november 2007 til den statsforvaltning, der varetager tilsynet med regionen, sammen med revisionens årsberetning og de afgørelser som regionsrådet har truffet i forbindelse hermed. Samtidig sendes afgørelserne til revisionen ( 6, stk. 9) Forberedelsesudvalget besluttede den 17. januar 2006 at vælge Århus Amt som budget- og regnskabsførende for Forberedelsesudvalget. Forberedelsesudvalgets budget er derfor underlagt de generelle regler vedrørende Århus Amts administration af økonomiske forhold, jf. dennes kasse- og regnskabsregulativ. Det blev endvidere besluttet, at Århus Amts sagkyndige revisor KPMG C. Jespersen antages som sagkyndig revisor for Forberedelsesudvalget, samt at revisionsregulativet for det regnskabsførende amt følges. 4. Bevillings- og kompetenceregler: Der blev ved budgetvedtagelsen fremlagt fire selvstændige bevillinger. Det drejede sig om følgende bevillinger: 1. Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland 2. Sekretariatsbetjening af Forberedelsesudvalget 3. Reservepulje 4. Samlet finansiering af amterne Det blev anført at udgifter og indtægter således ikke kunne flyttes mellem bevillingsniveauerne uden, at Forberedelsesudvalget tog bevillingsmæssig stilling. Forberedelsesudvalgets sekretariat varetog den almindelige forvaltning indenfor bevillingsområderne. På Forberedelsesudvalgets møde den 11. oktober 2006 blev der foretaget en revision og regulering af budgettet med udgangspunkt i de forventede udgifter og indtægter pr Bemærkninger til Forberedelsesudvalgets Årsregnskab 2006 I nedenstående fremgår de generelle og specifikke bemærkninger til årsregnskabet for forberedelsesudvalgets regnskab Generelle bemærkninger 5

7 Driftsregnskab 2006: I nedenstående tabel fremgår regnskabstallene for Forberedelsesudvalgets driftsregnskab 2006 opdelt på bevillingsniveauer. For bevillingen er Sekretariatsbetjening af Forberedelsesudvalget er bevillingen valgt underopdelt, som ved budgetrevisionen forelagt Forberedelsesudvalget på sit møde den 11. oktober Tabel 5.1: Forberedelsesudvalgets driftsregnskab 2006: Forberedelsesudvalgets driftsregnskab 2006 Bevillingsområder Nettobudget Korr. Nettobudget Regnskab Difference kr., (2006 P/L) Forberedelsesudvalget * Sekretariatsbetjening af Forberedelsesudvalget *: Kontorfaciliteter og etablering af driftscentre It-udgifter Etablering af regionalt trafikselskab Øvrige udgifter, herunder konsulenter Reserver* Total Finansiering * Balance * Bevillingsniveauer Driftsregnskabet udviser balance, idet nettodriftsudgifterne er finansieret af de 4 amter. I forhold til de forventede nettodriftsudgifter udviser regnskabet et samlet mindreforbrug på i alt kr. end forventet i forbindelse med budgetrevisionen i oktober Anlægsregnskab 2006: I nedenstående tabel 5.2 fremgår regnskabstallene for Forberedelsesudvalgets anlægsregnskab 2006 opdelt på bevillingsniveauer. Tabel 5.2 Forberedelsesudvalgets anlægsregnskab Bevillingsområder Nettobudget Korr. Nettobudget Regnskab Difference kr., (2006 P/L) Etablering af driftscenter Holstebro Etablering af 3 it-driftscentre i regionen Anskaffelse af nye standardiserede pc'ere Total Finansiering (lån til engangsinvesteringer) Balance Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug i kr., hvilket primært skyldes et mindreforbrug på Etablering af driftscenter Holstebro. Baggrunden for mindreforbruget er, at en væsentlig del af etableringen af driftscentret i mod forventning først har fundet sted i 1. kvartal af Alle 3 anlægsprojekter er af Forberedelsesudvalget besluttet finansieret ved ansøgning om lånedispensation. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 17. januar meddelt Region 6

8 Midtjylland lånedispensation fra engangspuljen til engangsinvesteringer i forbindelse med kommunalreformen. Som det fremgår af ovenstående tabel 5.2 er der vedr. anlægsprojektet for Etablering af driftscenter Holstebro et mindreforbrug på kr. i Der skal på Forretningsudvalgsmødet den 15. juni 2007 og efter Regionsrådsmøde den 27. juni 2007 tages stilling til genbevilling af uforbrugte budgetter i Specifikke bemærkninger, driftsregnskabet I nedenstående afgives der nogle mere specifikke bemærkninger indenfor de underopdelinger som specifikt blev angivet i forbindelse med reguleringen af budgettet jf. ovenstående tabel 5.1: Forberedelsesudvalget *: Der er et mindreforbrug på kr. Regnskabsresultatet ligger således meget tæt på det korrigerede budget. Sekretariat betjening af forberedelsesudvalget *: a) Kontorfaciliteter og etablering af driftscentre Der er en mindreudgift på kr., hvilket er sammensat af henholdsvis diverse merudgifter til indretning i den nye tilbygning til Regionrådssalen (henholdsvis gardiner og malerier) samt mindreforbrug på diverse øvrige konti til kontorfaciliteter og etablering af driftscentre. IT-udgifter Der har til etablering af Region Midtjylland i 2006 været afholdt væsentlige It-udgifter. Samlet er der dog et mindreforbrug på kr., hvilket bl.a. skyldes aktiviteter der ikke kunne færdiggøres i Driftsudgifterne består i hovedtræk af følgende: Etablering 174 servere med tilhørende programmel på ca. 6,6 mio. kr. Alle 4 regionshuse har undergået en renovering/nyetablering af it-kabling, udskiftning af switche, etablering af en samlet platform til ip-telefoni til ca. 5,9 mio. kr. Brug af eksterne konsulenter til løsning af nødvendige opgaver for at sikre sikker drift pr. 1. januar Konsulentudgifterne er primært gået til etablering af it-infrastruktur og basis applikationer, datakonvertering, støtte til udbudsforretning og fysisk design af netværk. Udgifterne udgør ca. 11,8 mio. kr. Etablering af regionsnetværk på i alt ca. 2,4 mio. kr. It-udstyr, såsom pc ere, printere, PDA m.v. til medarbejdere og politikere på i alt ca. 5.0 mio. kr. 7

9 Udvikling af ledelsesinformationssystem InfoRM på i alt ca. 15,4 mio. kr. Samt øvrige udgifter til lønsystem, afregningssystem, digitalforvaltning, udvikling af særlige systemer på sundhedsområdet m.v. på ca. 7,1 mio. kr. Etablering af regionalt trafikselskab Der er et merforbrug jf. regnskabsresultatet i ØS2000 på kr. Dette er dog misvisende. Forberedelsesudvalget gav på sit møde den 13. december 2006, efter anmodning fra Midttrafik, en ekstra tillægsbevilling til etablering af trafikselskabet, på 5,3 mio. kr., som desværre ikke fremgår i regnskabet i ØS2000. Hvis der på tages højde for denne tillægsbevilling, vil etableringen af Midttrafik i stedet udvise et mindreforbrug på Øvrige udgifter, herunder konsulenter Der er et merforbrug på kr. En væsentlig forklaring herpå er, at der ikke var forudsat bogført en udgift på ca. 9,0 mio. kr. vedr. projekt E-login. Det skal dog bemærkes, at E-login-projektet, som er kørt i regi af Århus Amt, har været et fælles projekt for etableringen af regionens indkøbsfunktion. 6. Finansiering af forberedelsesudvalgets udgifter 2006 Det fremgår af bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, regioner mv. i forbindelse med oprettelse af regioner, at udgifter til Forberedelsesudvalgets virksomhed finansieres forholdsmæssigt mellem amtskommunerne som udgør den pågældende region i forhold til deres andel af udskrivningsgrundlaget, justeret for kommuner som efter den 1. januar 2007 ligger udenfor Region Midtjylland. På Forberedelsesudvalgsmødet den 20. september blev det besluttet at give en anlægsbevilling i 2006 og 2007 til etablering af driftscenter Holstebro på i alt 11,0 mio. kr. med et rådighedsbeløb i 2006 på 8,0 mio. kr. og i 2007 på 3,0 mio. kr. På mødet den 15. november blev der givet en anlægsbevilling på etablering af 3 it-driftscentre i regionen på 19,9 mio. kr. På mødet den 13. december blev det besluttet at give en anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. til anskaffelse af standardiserede pc ere. I forbindelse med ovenstående 3 anlægsbevillinger blev det givet Forberedelsessekretariatet bemyndigelse til, at undersøge muligheden for at finansiere projekterne ved optagelse af lån fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til engangsudgifter i forbindelse med kommunalreformen. Region Midtjylland har den 17. januar 2007 modtaget lånedispensation på de ovenstående nævnte anlægsprojekter på i alt 33,9 mio. kr. På baggrund heraf finansieres de 3 anlægsarbejder ved optagelse af lån og anlægsudgifterne hertil, fordeles ikke mellem de 4 amter. Det er således kun de afholdte driftsudgifter på i alt kr., som finansieres ved fordeling mellem de 4 amter. I nedenstående tabel fremgår finansieringen af de afholdte driftsudgifter. 8

10 Tabel 5.1: Fordeling af Forberedelsesudvalgets udgifter 2006: Finansiering Andele % Amters andele af kr. (2006 P/L) Nettoudgifter Ringkjøbing Amt 22% Viborg Amt 13% Vejle Amt 10% Århus Amt 55% Total 100% Løn- og personaleudgifter for udlånte medarbejdere fra amterne i 2006 I forbindelse med organiseringen af Forberedelsesudvalgets sekretariat i 2006, blev det besluttet, at der skulle anvendes en udlånsmodel for bemandingen af sekretariatet. Forberedelsesudvalgets budget 2006 indeholder ikke lønudgifter samt øvrige personalerelaterede udgifter til medarbejdere udlånt til Forberedelsessekretariatet. Det blev aftalt mellem de 4 amter, at der skulle laves en opgørelse og udligning af de af amterne afholdte løn- og personaleudgifter for udlånte medarbejdere. På den baggrund udarbejdede Amterne en opgørelse over deres udgifter til udlånte medarbejdere. Denne opgørelse bør ses i sammenhæng med de overfor opførte udgifter afholdt af forberedelsesudvalget. Sigtet med en opgørelse af det enkelte amts udgifter til løn- og personaleudgifter til etableringen af Region Midtjylland, var dels at gøre det synligt, hvad etableringen af regionen har kostet i ressourcer, dels at sikre, at de deltagende amter bidrog med nogenlunde deres andel også af den del, der blev bogført i det enkelte amts regnskab. Aftalen gik på at amterne skulle opgøre, hvad de bidrog med i løn til ansatte, der helt eller delvist var udlånt. Indeholdt i opgørelsen var udlån for 2 dage eller mere pr uge. Hertil skulle endvidere lægges de direkte henførbare omkostninger til transport/kørselsgodtgørelse for de udlånte medarbejdere til Forberedelsessekretariatet samt evt. udgifter til ekstra pc, mobiltelefon o. lignende. De samlede udgifter fordeles efter samme fordelingsnøgle, som er anvendt i forbindelse med finansiering af Forberedelsesudvalget budget Det fremgår af bekendtgørelsen om budget- og regnskabsvæsen, regioner m.v. i forbindelse med oprettelse af regioner, at udgifter til Forberedelsesudvalgets virksomhed finansieres forholdsmæssigt mellem amtskommunerne som udgør den pågældende region i forhold til deres andel af udskrivningsgrundlaget, justeret for kommuner som efter den 1. januar 2007 ligger udenfor Region Midtjylland. På baggrund af de aftalte principper for opgørelse af løn- og personaleudgifter udarbejdede de 4 amter et skøn over udgifterne. I nedenstående tabel 7.1 opgørelse vises den udligningsberegning, som grundlag for fordelingen mellem Amterne. 9

11 Tabel 7.1: Amternes opgørelse samt udligning i mellem amterne Udgiftselementer kr. (2006 P/L) Århus Viborg Ringkjøbing Vejle Andele (fordelingsnøgle) 55,0 % 13,0 % 22,0 % 10,0 % Udgifter opgjort i Amter Fordeling 52,2 % 26,7 % 14,6 % 6,5 % 100,0 % Fordeling efter fordelingsnøgle Forskel / udligningsbeløb 1) ) Afregnet ultimo 2006 mellem de enkelte amter Samlet set var der udgifter til løn- og personalerelaterede udgifter for udlånt personale til Forberedelsessekretariatet m.v. i 2006 på i alt ca. 73 mio. kr. Som det ligeledes fremgår af ovenstående Tabel 7.1. havde Viborg Amt forholdsmæssigt flere udgifter end fordelingsnøglen tilsiger. Denne forskel blev udlignet ved betaling fra de andre 3 amter. Amt I alt 8. Afslutning Afslutningsvist skal det ligeledes bemærkes, at der i relation til etablering af Regionen ligeledes har været afholdt anlægsudgifter på i at ca. 30 mio. kr. til etablering af den nye Regionsrådssal i Viborg. Det kan således være hensigtsmæssigt, at vise at de samlede udgifter for etablering af Region Midtjylland i 2006 kan opgøres til op mod 250 mio. kr. jf. nedenstående tabel 7.1. swe viser en samlet oversigt: 7.1 Samlede udgifter til etablering af Region Midtjylland i 2006 Udgiftselementer: Samlede udgifter kr. (2006 P/L) afholdt i relation til Region Midtjylland 2006 Forberedelsesudvalgets udgifter: - Driftsudgifter Anlægsudgifter Løn- og personaleudgifter for udlånte medarbejdere fra amterne i Ny Regionrådssal i Viborg I alt

12 Bilag 11

13 Regnskab 2006 for Forberedelsesudvalget 8. maj 2007 Drift: Drift: kr. (2006 P/L) Vedtaget budget Ændring Korr. budget Regnskab Difference * Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland: Vederlag til regionsrådsformand og medlemmer af FU Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste Rejser og befordring Møder og repræsentation IT-udgifter Øvrige udgifter Midlertidige udvalg Lovbestemte udvalg (Kontaktudvalg m.fl.) Bestyrelser Udgifter til forberedelsesudvalget i alt * Sekretariatsbetjening af forberedelsesudvalget: Sekretariatsafdelingen: Kontorfaciliteter for Region Midtjylland Etablering- og flytteudgifter til amtsgården, Viborg Etablering af driftscentre Seminarer, møder mv Møder og repræsentation Kontorhold IT-udgifter og digital forvaltning Øvrige udgifter (incl. udlæg til Bo Johansen) Konsulentudgifter Forskningsprojekt vedrørende regioner og politisk ledelse Lønudgifter Forsikringer Kunst til regionscentret Sekretariatsafdelingen i alt Kommunikationsafdelingen: Grafisk identitet Udvikling af WEB-standard Personalemagasin Licenser Branding, information m.v Kopi- og printudgifter Etablering af grafisk service Helse Streamning af Forberedelsesudvalgsmøder Kamera og forbindelse Diverse Kommunikationsafdelingen i alt Økonomisk afdeling: Ledelsesinformation Revision FAUNAR Forberedelse af koncernregnskabsfunktionen i RM Konsulentudgifter IT-udgifter Økonomisk afdeling i alt HR-afdeling: IT-udgifter Konsulentbistand HR-afdeling i alt IT-afdeling: Etablering af IT-driftscenter Horsens samt infrastruktur Etablering af regionsnetværk samt opretholdelse af kommunikationslinier og forrretningskritiske støttefunktioner Etablering af IT-driftscenter Skejby Øvrige konsulentydelser Licenser til MS Office IT-afdeling i alt Sundhedsområdet: Møder og konference Branding, informationsmateriale m.v Diverse udgifter Konsulentudgifter IT (apparatur) Etablering af regionslægevagt Sundhedsområdet i alt Social, psykiatri og specialundervisningsområdet: Konference og kurser Afregnings- og ledelsesinformationssystem Bostedssystem Social, psykiatri og specialundervisningsområdet i alt Regional Udvikling: Etablering af Vækstforum Regional Udvikling i alt Etablering af det regionale trafikselskab a) Sekretariatsbetjening af forberedelsesudvalget i alt (I) * Reserver Reserve til uforudsete udgifter Reserve til uforudsete IT-udgifter Reserver i alt Sekretariatsbetjening af forberedelsesudvalget i alt (II) Total * Finansiering: Indtægter fra amterne Balance -466 a) TB fra Forberedelsesudvalgets møde den 13. december fremgår desværre ikke i ØS2000! 12

14 Anlæg: Anlæg (dranst 3): kr. (2006 P/L) Regnskab Difference Sekretariatsbetjening af Forberedelsesudvalget Sekretariatsafdelingen Etablering af Driftscenter Holstebro Total Finansiering: Lånefinansiering af engangsudgifter via ISM s lånepulje Balance Anlæg (dranst 3): kr. (2006 P/L) Regnskab Difference Sekretariatsbetjening af Forberedelsesudvalget IT-afdelingen Etablering af 3 it-driftscentre i regionen Total Finansiering: Lånefinansiering af engangsudgifter via ISM s lånepulje Finansiering i alt Balance Anlæg (dranst 3): kr. (2006 P/L) Regnskab Difference Sekretariatsbetjening af Forberedelsesudvalget IT-afdelingen Anskaffelse af nye standardiserede pc'ere Total Finansiering: Lånefinansiering af engangsudgifter via ISM s lånepulje Finansiering i alt Balance

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Aarhus Kommunes, Silkeborg Kommunes,

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006 Præambel Region Syddanmark etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Ny Assens Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune, Kerteminde Kommune, Langelands Kommune, Ny Middelfart Kommune,

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Region Midtjylland Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 47-Eftersendelse Regionshuset Viborg

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 26. november 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 15. august 2016 0-3-3-07 Thomas D. Mikkelsen tdm@midttrafik.dk 8740 8364 Opdaterede vedtægter for Midttrafik VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Vedtægt for Sydtrafik

Vedtægt for Sydtrafik Vedtægt for Sydtrafik Vedtægt for Sydtrafik Region Syddanmark har med virkning fra 1. januar 2007 etableret Sydtrafik som et fælleskommunalt trafikselskab, der geografisk dækker Aabenraa, Billund, Esbjerg,

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHS KOMMNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. marts 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89402385

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1 Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG HJEMSTED... 3 2 INTERESSENTER... 3 3 FORMÅL... 3 4 PLIGTER OG RETTIGHEDER... 3 5 LÅN OG HÆFTELSE...

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 31. august 2014 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Udgifter til nye behandlinger... 4 Skema 2: Udmøntning

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

<z> movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA. alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten. Præambel

<z> movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA. alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten. Præambel movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA Præambel Region Hovedstaden og Region Sjælland samt samtlige kommuner i de to regioner, bortset fra Bornholms Regionskommune etablerer med virkning fra 1. januar

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015

TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015 Til samtlige centre, afdelinger og institutioner TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015 20-11-2015 Regnskabsafslutningen for 2015 nærmer sig med hastige skridt. De centralt fastsatte tidsfrister

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Dato: Afsluttende revision Årsregnskab 2016 31.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Afsluttende revision af årsregnskabet 2016 Dato:

Læs mere

Hvad er et budget i regionerne?

Hvad er et budget i regionerne? Inspirationsnotat nr. 2cc til arbejdet i MED-Hovedudvalg 3. juli 2007 Hvad er et budget i regionerne? Hvad er et budget - kort fortalt? Et budget er en oversigt over alle de forventede indtægter og udgifter.

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget -

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Vedrørende Fra Omfattende Bemærkning Forberedelsesudvalget for Kommunernes Revisionen af regnskabet for året 2006 Nej

Vedrørende Fra Omfattende Bemærkning Forberedelsesudvalget for Kommunernes Revisionen af regnskabet for året 2006 Nej Bilag til sag om endelig godkendelse af regnskaber og revisionsberetninger vedrørende 2006 for Forberedelsesudvalget samt for Fyns, Sønderjyllands, Ribe og Vejle amter. Oversigt over revisionsberetninger

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006 Region Midtjylland Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006 Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 5 Notat REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Region Midtjylland. Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 4 Notat om supplerende oplysninger

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007 Sag nr. 1 Emne: 1. økonomirapport 1 bilag 1. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Forord 1 Sammenfatning...1 2 Bevillingsområder...8 2.1

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 Den 20. september 2011 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 13. september 2011, sag nr. 1 SAG NR. 1 ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juli 1. Resume Kommunerne

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Kapitel 1 Regionsrådet 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Hovedstaden og Region Sjælland samt samtlige kommuner i de to regioner, bortset fra Bornholms Regionskommune etablerer med

Læs mere

1. at anlægsregnskaber for projekt 6084, 6090, 6091, 6096, 6104 og 6107 godkendes.

1. at anlægsregnskaber for projekt 6084, 6090, 6091, 6096, 6104 og 6107 godkendes. Pkt.nr. 8 Aflæggelse af anlægsregnskaber for ITprojekter 373794 Indstilling: ITafdelingen indstiller til Økonomiudvalget 1. at anlægsregnskaber for projekt 6084, 6090, 6091, 6096, 6104 og 6107 godkendes.

Læs mere

Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN

Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN Ledelsesnotat Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN Emne: Dato: Revision af årsregnskabet for 2015 12.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. februar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere