Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj Punkt nr. 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5"

Transkript

1 Region Midtjylland Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 Bilag til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Punkt nr. 5

2 Region Midtjylland under dannelse Forberedelsesudvalgets Regnskab maj 2007

3 Indholdsfortegnelse Side 0. Indledning 3 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og formål 4 3. Formelle regler 4 4. Bevillings- og kompetenceregler 5 5. Bemærkninger til Forberedelsesudvalgets Årsregnskab Generelle bemærkninger Specifikke bemærkninger 7 6. Finansiering af Forberedelsesudvalgets udgifter Løn- og personaleudgifter for udlånte medarbejdere fra amterne Afslutning 10 Bilag: Vedhæftet oversigt over driftsregnskab Vedhæftet oversigt over anlægsregnskab

4 0. Indledning Nærværende rapport indeholder bemærkninger til forberedelsesudvalgets regnskab Der gives først et kort afsnit omkring baggrunden og de formelle forhold vedr. forberedelsesudvalgets økonomiske forvaltning. Herefter afgives såvel nogle generelle som specifikke bemærkninger til regnskabet. Afslutningsvis redegøres der for de løn- og personaleudgifter, som ikke direkte er en del af regnskabet, men som har været bogført i de 4 amter i Sammenfatning I nedenstående opstilling i Tabel 1.1 fremgår Forberedelsesudvalgets drifts- og anlægsresultat Tabel 1.1 Forberedelsesudvalgets drifts- og anlægsresultat 2006 Bevillingsområder Nettobudget Korr. Regnskab Difference kr. (2006 P/L) 2006 Nettobudget Drift: Forberedelsesudvalget * Sekretariatsbetjening af forberedelsesudvalget * Reserver * Driftsudgifter, i alt Finansiering drift (4 amter) * Anlæg: Etablering af Driftscenter Holstebro * Etablering af 3 it-driftscentre * Anskaffelse af nye standard. Pc ere * Anlægsudgifter, i alt Finansiering (lån fra engangspulje) * Drift- og anlæg: Samlede udgifter Samlet finansiering * Bevillingsniveauer Driftsregnskabet udviser balance, idet nettodriftsudgifter er finansieret af de 4 amter. I forhold til det korrigerede nettodriftsbudget udviser regnskabet et samlet mindreforbrug på kr. end forventet i forbindelse med budgetrevisionen i oktober Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug i kr., hvilket primært skyldes et mindreforbrug på Etablering af driftscenter Holstebro. Baggrunden for mindreforbruget er, at en væsentlig del af etableringen først har fundet sted i 1. kvartal af

5 Alle 3 anlægsbevillinger er af Forberedelsesudvalget besluttet finansieret ved ansøgning om lånedispensation i relation til engangspuljen til engangsinvesteringer i forbindelse med kommunalreformen og efterfølgende optagelse af lån. Ud over Forberedelsesudvalgets budget har de 4 amter anvendt ca. 72 mio. kr. til løn- og personalerelaterede udgifter til de medarbejdere der har været udlånt til Region Midtjylland under dannelse. Viborg Amt har endvidere afholdt anlægsudgifter på ca. 30. mio. kr. til den nye Regionsrådssal. I alt op mod 250 mio. kr. 2. Baggrund og formål I henhold til bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. i forbindelse med oprettelse af regioner skulle formanden for Forberedelsesudvalget udarbejde forslag til budget for Forberedelsesudvalget for 2006 senest den 1. februar Budgetforslaget brev vedtaget på Forberedelsesudvalgets møde den 8. februar Budgetforslaget for 2006 blev fremsendt til amtsrådene i Viborg, Ringkjøbing, Vejle og Århus amter til orientering. herudover blev det tilkendegivet, at Forberedelsesudvalget ville få forelagt et revideret budget i efter året 2006 grundet den usikkerhed, der var i forbindelse med budgetlægningen. På Forberedelsesudvalgsmødet den 20. september blev det besluttet at give en anlægsbevilling i 2006 og 2007 til etablering af driftscenter Holstebro på i alt 11,0 mio. kr. med et rådighedsbeløb i 2006 på 8,0 mio. kr. og i 2007 på 3,0 mio. kr. På mødet den på 11. oktober 2006 blev der foretaget den annoncerede revision af Forberedelsesudvalgets driftsbudget På mødet den 15. november blev der givet en anlægsbevilling på etablering af 3 it-driftscentre i regionen på 19,9 mio. kr. På mødet den 13. december blev det besluttet at give en anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. til anskaffelse af standardiserede pc ere. I forbindelse med ovenstående 3 anlægsbevillinger blev det givet Forberedelsessekretariatet bemyndigelse til, at undersøge muligheden for at finansiere projekterne ved optagelse af lån fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til engangsudgifter i forbindelse med kommunalreformen. Region Midtjylland har den 17. januar 2007 modtaget lånedispensation på de ovenstående nævnte anlægsprojekter på i alt 33,9 mio. kr. Amterne er løbende blevet orienteret om korrektionerne vedr. Forberedelsesudvalgets budget. 3. Formelle regler Jf. bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. i forbindelse med oprettelse af regioner (Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 389 af 2. maj 2006) hedder det bl.a.: Årsregnskabet for 2006 for forberedelsesudvalget aflægges af forretningsudvalget for regionen til regionsrådet, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. juni ( 6, stk. 6) 4

6 Revisionen afgiver inden den 15. august 2007 en årsberetning om revisionen af forberedelsesudvalgets regnskab for 2006 til regionsrådet. ( 6, stk. 7) Revisionens årsberetning over årsregnskabet forelægges forretningsudvalget for regionen til besvarelse, inden regionsrådet i et møde træffer afgørelse om revisionens bemærkninger, om eventuelle andre spørgsmål vedrørende det pågældende regnskab og om regnskabets godkendelse. ( 6, stk. 8) Regnskabet for 2006 for forberedelsesudvalget sendes (jf. den reviderede den reviderede bekendtgørelse) den 15. november 2007 til den statsforvaltning, der varetager tilsynet med regionen, sammen med revisionens årsberetning og de afgørelser som regionsrådet har truffet i forbindelse hermed. Samtidig sendes afgørelserne til revisionen ( 6, stk. 9) Forberedelsesudvalget besluttede den 17. januar 2006 at vælge Århus Amt som budget- og regnskabsførende for Forberedelsesudvalget. Forberedelsesudvalgets budget er derfor underlagt de generelle regler vedrørende Århus Amts administration af økonomiske forhold, jf. dennes kasse- og regnskabsregulativ. Det blev endvidere besluttet, at Århus Amts sagkyndige revisor KPMG C. Jespersen antages som sagkyndig revisor for Forberedelsesudvalget, samt at revisionsregulativet for det regnskabsførende amt følges. 4. Bevillings- og kompetenceregler: Der blev ved budgetvedtagelsen fremlagt fire selvstændige bevillinger. Det drejede sig om følgende bevillinger: 1. Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland 2. Sekretariatsbetjening af Forberedelsesudvalget 3. Reservepulje 4. Samlet finansiering af amterne Det blev anført at udgifter og indtægter således ikke kunne flyttes mellem bevillingsniveauerne uden, at Forberedelsesudvalget tog bevillingsmæssig stilling. Forberedelsesudvalgets sekretariat varetog den almindelige forvaltning indenfor bevillingsområderne. På Forberedelsesudvalgets møde den 11. oktober 2006 blev der foretaget en revision og regulering af budgettet med udgangspunkt i de forventede udgifter og indtægter pr Bemærkninger til Forberedelsesudvalgets Årsregnskab 2006 I nedenstående fremgår de generelle og specifikke bemærkninger til årsregnskabet for forberedelsesudvalgets regnskab Generelle bemærkninger 5

7 Driftsregnskab 2006: I nedenstående tabel fremgår regnskabstallene for Forberedelsesudvalgets driftsregnskab 2006 opdelt på bevillingsniveauer. For bevillingen er Sekretariatsbetjening af Forberedelsesudvalget er bevillingen valgt underopdelt, som ved budgetrevisionen forelagt Forberedelsesudvalget på sit møde den 11. oktober Tabel 5.1: Forberedelsesudvalgets driftsregnskab 2006: Forberedelsesudvalgets driftsregnskab 2006 Bevillingsområder Nettobudget Korr. Nettobudget Regnskab Difference kr., (2006 P/L) Forberedelsesudvalget * Sekretariatsbetjening af Forberedelsesudvalget *: Kontorfaciliteter og etablering af driftscentre It-udgifter Etablering af regionalt trafikselskab Øvrige udgifter, herunder konsulenter Reserver* Total Finansiering * Balance * Bevillingsniveauer Driftsregnskabet udviser balance, idet nettodriftsudgifterne er finansieret af de 4 amter. I forhold til de forventede nettodriftsudgifter udviser regnskabet et samlet mindreforbrug på i alt kr. end forventet i forbindelse med budgetrevisionen i oktober Anlægsregnskab 2006: I nedenstående tabel 5.2 fremgår regnskabstallene for Forberedelsesudvalgets anlægsregnskab 2006 opdelt på bevillingsniveauer. Tabel 5.2 Forberedelsesudvalgets anlægsregnskab Bevillingsområder Nettobudget Korr. Nettobudget Regnskab Difference kr., (2006 P/L) Etablering af driftscenter Holstebro Etablering af 3 it-driftscentre i regionen Anskaffelse af nye standardiserede pc'ere Total Finansiering (lån til engangsinvesteringer) Balance Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug i kr., hvilket primært skyldes et mindreforbrug på Etablering af driftscenter Holstebro. Baggrunden for mindreforbruget er, at en væsentlig del af etableringen af driftscentret i mod forventning først har fundet sted i 1. kvartal af Alle 3 anlægsprojekter er af Forberedelsesudvalget besluttet finansieret ved ansøgning om lånedispensation. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 17. januar meddelt Region 6

8 Midtjylland lånedispensation fra engangspuljen til engangsinvesteringer i forbindelse med kommunalreformen. Som det fremgår af ovenstående tabel 5.2 er der vedr. anlægsprojektet for Etablering af driftscenter Holstebro et mindreforbrug på kr. i Der skal på Forretningsudvalgsmødet den 15. juni 2007 og efter Regionsrådsmøde den 27. juni 2007 tages stilling til genbevilling af uforbrugte budgetter i Specifikke bemærkninger, driftsregnskabet I nedenstående afgives der nogle mere specifikke bemærkninger indenfor de underopdelinger som specifikt blev angivet i forbindelse med reguleringen af budgettet jf. ovenstående tabel 5.1: Forberedelsesudvalget *: Der er et mindreforbrug på kr. Regnskabsresultatet ligger således meget tæt på det korrigerede budget. Sekretariat betjening af forberedelsesudvalget *: a) Kontorfaciliteter og etablering af driftscentre Der er en mindreudgift på kr., hvilket er sammensat af henholdsvis diverse merudgifter til indretning i den nye tilbygning til Regionrådssalen (henholdsvis gardiner og malerier) samt mindreforbrug på diverse øvrige konti til kontorfaciliteter og etablering af driftscentre. IT-udgifter Der har til etablering af Region Midtjylland i 2006 været afholdt væsentlige It-udgifter. Samlet er der dog et mindreforbrug på kr., hvilket bl.a. skyldes aktiviteter der ikke kunne færdiggøres i Driftsudgifterne består i hovedtræk af følgende: Etablering 174 servere med tilhørende programmel på ca. 6,6 mio. kr. Alle 4 regionshuse har undergået en renovering/nyetablering af it-kabling, udskiftning af switche, etablering af en samlet platform til ip-telefoni til ca. 5,9 mio. kr. Brug af eksterne konsulenter til løsning af nødvendige opgaver for at sikre sikker drift pr. 1. januar Konsulentudgifterne er primært gået til etablering af it-infrastruktur og basis applikationer, datakonvertering, støtte til udbudsforretning og fysisk design af netværk. Udgifterne udgør ca. 11,8 mio. kr. Etablering af regionsnetværk på i alt ca. 2,4 mio. kr. It-udstyr, såsom pc ere, printere, PDA m.v. til medarbejdere og politikere på i alt ca. 5.0 mio. kr. 7

9 Udvikling af ledelsesinformationssystem InfoRM på i alt ca. 15,4 mio. kr. Samt øvrige udgifter til lønsystem, afregningssystem, digitalforvaltning, udvikling af særlige systemer på sundhedsområdet m.v. på ca. 7,1 mio. kr. Etablering af regionalt trafikselskab Der er et merforbrug jf. regnskabsresultatet i ØS2000 på kr. Dette er dog misvisende. Forberedelsesudvalget gav på sit møde den 13. december 2006, efter anmodning fra Midttrafik, en ekstra tillægsbevilling til etablering af trafikselskabet, på 5,3 mio. kr., som desværre ikke fremgår i regnskabet i ØS2000. Hvis der på tages højde for denne tillægsbevilling, vil etableringen af Midttrafik i stedet udvise et mindreforbrug på Øvrige udgifter, herunder konsulenter Der er et merforbrug på kr. En væsentlig forklaring herpå er, at der ikke var forudsat bogført en udgift på ca. 9,0 mio. kr. vedr. projekt E-login. Det skal dog bemærkes, at E-login-projektet, som er kørt i regi af Århus Amt, har været et fælles projekt for etableringen af regionens indkøbsfunktion. 6. Finansiering af forberedelsesudvalgets udgifter 2006 Det fremgår af bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, regioner mv. i forbindelse med oprettelse af regioner, at udgifter til Forberedelsesudvalgets virksomhed finansieres forholdsmæssigt mellem amtskommunerne som udgør den pågældende region i forhold til deres andel af udskrivningsgrundlaget, justeret for kommuner som efter den 1. januar 2007 ligger udenfor Region Midtjylland. På Forberedelsesudvalgsmødet den 20. september blev det besluttet at give en anlægsbevilling i 2006 og 2007 til etablering af driftscenter Holstebro på i alt 11,0 mio. kr. med et rådighedsbeløb i 2006 på 8,0 mio. kr. og i 2007 på 3,0 mio. kr. På mødet den 15. november blev der givet en anlægsbevilling på etablering af 3 it-driftscentre i regionen på 19,9 mio. kr. På mødet den 13. december blev det besluttet at give en anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. til anskaffelse af standardiserede pc ere. I forbindelse med ovenstående 3 anlægsbevillinger blev det givet Forberedelsessekretariatet bemyndigelse til, at undersøge muligheden for at finansiere projekterne ved optagelse af lån fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til engangsudgifter i forbindelse med kommunalreformen. Region Midtjylland har den 17. januar 2007 modtaget lånedispensation på de ovenstående nævnte anlægsprojekter på i alt 33,9 mio. kr. På baggrund heraf finansieres de 3 anlægsarbejder ved optagelse af lån og anlægsudgifterne hertil, fordeles ikke mellem de 4 amter. Det er således kun de afholdte driftsudgifter på i alt kr., som finansieres ved fordeling mellem de 4 amter. I nedenstående tabel fremgår finansieringen af de afholdte driftsudgifter. 8

10 Tabel 5.1: Fordeling af Forberedelsesudvalgets udgifter 2006: Finansiering Andele % Amters andele af kr. (2006 P/L) Nettoudgifter Ringkjøbing Amt 22% Viborg Amt 13% Vejle Amt 10% Århus Amt 55% Total 100% Løn- og personaleudgifter for udlånte medarbejdere fra amterne i 2006 I forbindelse med organiseringen af Forberedelsesudvalgets sekretariat i 2006, blev det besluttet, at der skulle anvendes en udlånsmodel for bemandingen af sekretariatet. Forberedelsesudvalgets budget 2006 indeholder ikke lønudgifter samt øvrige personalerelaterede udgifter til medarbejdere udlånt til Forberedelsessekretariatet. Det blev aftalt mellem de 4 amter, at der skulle laves en opgørelse og udligning af de af amterne afholdte løn- og personaleudgifter for udlånte medarbejdere. På den baggrund udarbejdede Amterne en opgørelse over deres udgifter til udlånte medarbejdere. Denne opgørelse bør ses i sammenhæng med de overfor opførte udgifter afholdt af forberedelsesudvalget. Sigtet med en opgørelse af det enkelte amts udgifter til løn- og personaleudgifter til etableringen af Region Midtjylland, var dels at gøre det synligt, hvad etableringen af regionen har kostet i ressourcer, dels at sikre, at de deltagende amter bidrog med nogenlunde deres andel også af den del, der blev bogført i det enkelte amts regnskab. Aftalen gik på at amterne skulle opgøre, hvad de bidrog med i løn til ansatte, der helt eller delvist var udlånt. Indeholdt i opgørelsen var udlån for 2 dage eller mere pr uge. Hertil skulle endvidere lægges de direkte henførbare omkostninger til transport/kørselsgodtgørelse for de udlånte medarbejdere til Forberedelsessekretariatet samt evt. udgifter til ekstra pc, mobiltelefon o. lignende. De samlede udgifter fordeles efter samme fordelingsnøgle, som er anvendt i forbindelse med finansiering af Forberedelsesudvalget budget Det fremgår af bekendtgørelsen om budget- og regnskabsvæsen, regioner m.v. i forbindelse med oprettelse af regioner, at udgifter til Forberedelsesudvalgets virksomhed finansieres forholdsmæssigt mellem amtskommunerne som udgør den pågældende region i forhold til deres andel af udskrivningsgrundlaget, justeret for kommuner som efter den 1. januar 2007 ligger udenfor Region Midtjylland. På baggrund af de aftalte principper for opgørelse af løn- og personaleudgifter udarbejdede de 4 amter et skøn over udgifterne. I nedenstående tabel 7.1 opgørelse vises den udligningsberegning, som grundlag for fordelingen mellem Amterne. 9

11 Tabel 7.1: Amternes opgørelse samt udligning i mellem amterne Udgiftselementer kr. (2006 P/L) Århus Viborg Ringkjøbing Vejle Andele (fordelingsnøgle) 55,0 % 13,0 % 22,0 % 10,0 % Udgifter opgjort i Amter Fordeling 52,2 % 26,7 % 14,6 % 6,5 % 100,0 % Fordeling efter fordelingsnøgle Forskel / udligningsbeløb 1) ) Afregnet ultimo 2006 mellem de enkelte amter Samlet set var der udgifter til løn- og personalerelaterede udgifter for udlånt personale til Forberedelsessekretariatet m.v. i 2006 på i alt ca. 73 mio. kr. Som det ligeledes fremgår af ovenstående Tabel 7.1. havde Viborg Amt forholdsmæssigt flere udgifter end fordelingsnøglen tilsiger. Denne forskel blev udlignet ved betaling fra de andre 3 amter. Amt I alt 8. Afslutning Afslutningsvist skal det ligeledes bemærkes, at der i relation til etablering af Regionen ligeledes har været afholdt anlægsudgifter på i at ca. 30 mio. kr. til etablering af den nye Regionsrådssal i Viborg. Det kan således være hensigtsmæssigt, at vise at de samlede udgifter for etablering af Region Midtjylland i 2006 kan opgøres til op mod 250 mio. kr. jf. nedenstående tabel 7.1. swe viser en samlet oversigt: 7.1 Samlede udgifter til etablering af Region Midtjylland i 2006 Udgiftselementer: Samlede udgifter kr. (2006 P/L) afholdt i relation til Region Midtjylland 2006 Forberedelsesudvalgets udgifter: - Driftsudgifter Anlægsudgifter Løn- og personaleudgifter for udlånte medarbejdere fra amterne i Ny Regionrådssal i Viborg I alt

12 Bilag 11

13 Regnskab 2006 for Forberedelsesudvalget 8. maj 2007 Drift: Drift: kr. (2006 P/L) Vedtaget budget Ændring Korr. budget Regnskab Difference * Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland: Vederlag til regionsrådsformand og medlemmer af FU Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste Rejser og befordring Møder og repræsentation IT-udgifter Øvrige udgifter Midlertidige udvalg Lovbestemte udvalg (Kontaktudvalg m.fl.) Bestyrelser Udgifter til forberedelsesudvalget i alt * Sekretariatsbetjening af forberedelsesudvalget: Sekretariatsafdelingen: Kontorfaciliteter for Region Midtjylland Etablering- og flytteudgifter til amtsgården, Viborg Etablering af driftscentre Seminarer, møder mv Møder og repræsentation Kontorhold IT-udgifter og digital forvaltning Øvrige udgifter (incl. udlæg til Bo Johansen) Konsulentudgifter Forskningsprojekt vedrørende regioner og politisk ledelse Lønudgifter Forsikringer Kunst til regionscentret Sekretariatsafdelingen i alt Kommunikationsafdelingen: Grafisk identitet Udvikling af WEB-standard Personalemagasin Licenser Branding, information m.v Kopi- og printudgifter Etablering af grafisk service Helse Streamning af Forberedelsesudvalgsmøder Kamera og forbindelse Diverse Kommunikationsafdelingen i alt Økonomisk afdeling: Ledelsesinformation Revision FAUNAR Forberedelse af koncernregnskabsfunktionen i RM Konsulentudgifter IT-udgifter Økonomisk afdeling i alt HR-afdeling: IT-udgifter Konsulentbistand HR-afdeling i alt IT-afdeling: Etablering af IT-driftscenter Horsens samt infrastruktur Etablering af regionsnetværk samt opretholdelse af kommunikationslinier og forrretningskritiske støttefunktioner Etablering af IT-driftscenter Skejby Øvrige konsulentydelser Licenser til MS Office IT-afdeling i alt Sundhedsområdet: Møder og konference Branding, informationsmateriale m.v Diverse udgifter Konsulentudgifter IT (apparatur) Etablering af regionslægevagt Sundhedsområdet i alt Social, psykiatri og specialundervisningsområdet: Konference og kurser Afregnings- og ledelsesinformationssystem Bostedssystem Social, psykiatri og specialundervisningsområdet i alt Regional Udvikling: Etablering af Vækstforum Regional Udvikling i alt Etablering af det regionale trafikselskab a) Sekretariatsbetjening af forberedelsesudvalget i alt (I) * Reserver Reserve til uforudsete udgifter Reserve til uforudsete IT-udgifter Reserver i alt Sekretariatsbetjening af forberedelsesudvalget i alt (II) Total * Finansiering: Indtægter fra amterne Balance -466 a) TB fra Forberedelsesudvalgets møde den 13. december fremgår desværre ikke i ØS2000! 12

14 Anlæg: Anlæg (dranst 3): kr. (2006 P/L) Regnskab Difference Sekretariatsbetjening af Forberedelsesudvalget Sekretariatsafdelingen Etablering af Driftscenter Holstebro Total Finansiering: Lånefinansiering af engangsudgifter via ISM s lånepulje Balance Anlæg (dranst 3): kr. (2006 P/L) Regnskab Difference Sekretariatsbetjening af Forberedelsesudvalget IT-afdelingen Etablering af 3 it-driftscentre i regionen Total Finansiering: Lånefinansiering af engangsudgifter via ISM s lånepulje Finansiering i alt Balance Anlæg (dranst 3): kr. (2006 P/L) Regnskab Difference Sekretariatsbetjening af Forberedelsesudvalget IT-afdelingen Anskaffelse af nye standardiserede pc'ere Total Finansiering: Lånefinansiering af engangsudgifter via ISM s lånepulje Finansiering i alt Balance

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006 Region Midtjylland Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006 Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 5 Notat REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 6 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 6 BEVILLINGSREGLER Indhold Side 0 Indledning 6.0-1 1 Bevillingstyper 6.1-1 2 Bevillingsniveau

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Region Midtjylland Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 47-Eftersendelse Regionshuset Viborg

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000 Hvidovre Kommune Anlægsregnskab 01.11.2013 Projekt nr. og navn: 0120 Miljø- og energipulje 2011 Funktion og dranst: 002510-3 Bevillingsprogram: 6533000012 Formålet med miljøpuljen er at arbejde for minimering

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Økonomirapport december 2007 samt regulering af budget 2007 og 2008. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Økonomirapport december 2007 samt regulering af budget 2007 og 2008. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Økonomirapport december 2007 samt regulering budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 44 Regionshuset Viborg Økonomirapport december 2007 Regionsøkonomi

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -1 af 29 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -2 af 29

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Eksternt regnskab for 2014 1 2 Forsøg med mobilbetaling i

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Der var afbud fra Torben Nørregaard, hvorfor suppleant

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital.

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital. Personale. Planlægning og Økonomi Lønservicecentrets projektadministration Dyrehavevej 29 3400 Hillerød Opgang 51A - plan 4 Telefon 4829 5702 Direkte 4829 5702 Fax 48295726 Web www.hillerodhospital.dk

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center)

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center) REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalgets sammenfatning og vurdering Da pædagogisk Center servicerer folkeskolerammen (ramme 30.30) og gruppeordningerne

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Region Midtjylland. Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni 2007. Punkt nr.

Region Midtjylland. Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni 2007. Punkt nr. Region Midtjylland Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni 2007 Punkt nr. 3 Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Kompetencer og økonomistyring et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 2 Styreform... 4 2.1 Mål- og rammestyring... 4 2.2 Central styring

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

GIC Wellness ApS. Situationsrapport

GIC Wellness ApS. Situationsrapport GIC Wellness ApS Situationsrapport I rapporten indgår regnskabstal, som ikke er endelige, da hverken driftsregnskab 2008 eller anlægsregnskabet er afsluttet. Der kan stadig komme ukendte udgifter, og i

Læs mere

Roskilde Amt. Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt 2006

Roskilde Amt. Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Roskilde Amt Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere