En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden"

Transkript

1 13. oktober årgang nr. 17 BRYGGEBLADET ARVEN EFTER SOJAKAGEN tons forurenet jord skal bortskaffes Mulge deponerngssted e r udpeget Mængden af forurenet jord, som skal fjernes efter Dansk Sojakagefabrk, før fabrkkens grund gen kan bruges tl noget, skønnes nu at være ca tons. Det fremgår af et oplæg tl en handlngsplan for opryd nngen, som Bryggebladet er kommet besddelse af. Bryggebladet omtalte februar en redegørelse for de hdtdge undersøgelser af forurenngen på grunden. Her skønnede man, at ca tons jord var så stærkt forurenet med kvksølv, nkkel, ole og benzn, at det vlle være nødvendgt at rense eller fjerne jorden. Der er kke foretaget nye undersøgelser på grunden, og den nye handlngsplan bygger på de samme tal som redegørelsen fra februar. Når oprydnngsbehovet nu allgevel skønnes at være meget større, skyldes det tre forhold. For det første regner man nu med, at der vl blve stllet strengere krav tl renheden af den jord, som efterla des på grunden. For det andet regner man det for sandsynlgt, at de faktske mængder forurenet jord vl vse sg at være større end, hvad de hdtdge undersøgelser tyder på. Og for det trede er det erfarngen fra andre forurenede grunde, at den bortgravede jord mængde normalt blver større end beregnet. Bryggens Borgerforenng/ lsands Brygges Lokalråd Indkaldelse tl årsmøde Borgerforenngen/Lokalrådet afholder årsmøde trsdag den 25. oktober 1994 kl Gmle, Thorshavnsgade 21. (*) Forslag tl dagsorden: l. Valg af drgent. 2. Godkendelse af dagsorden og forretnngsorden. 3. Beretnng. 4. Regnskab. 5. Forslag. (**) 6. Valg tl bestyrelsen: a) Formand (for l år) (.. *) b) Næstformand c) Kasserer d) 2 bestyrelsesmedlemmer e) 2 bestyrelsessuppleanter f) l revsor g) l revsorsuppleant (post~rne b- f vælges for en toårg perode) 7. Eventuelt. (*) Adgang tl mødet mod forevsnng af gyldg kvtterng for medlemskab. Medlemskab for 1994 kan tegnes ved ndgangen m~ betalng af20 kr. (**) Forslag skal være forenngen hænde på adressen Lefsgade 7 senest 5 dage før mødet. ("'**)Posten er på valg, ford forenngens hdtdge formand, Poul Jensen, er fraflyttet og dermed kke længere opfylder betngelserne for medlemskab. Det faktske behov for bortgravnng er således fortsat behæftet med uskkerhed, og handlngsplanen regner man med, at den endelge mængde kan afvge op tl 50 pct. fra de anslåede tons. Tvvl om bortskaffelsen Det er endnu kke afklaret, hvad der skal ske med den forurenede jord. Af teknske og økonomske grunde er rensnng af jorden dog kke realstsk, og handlngsplanen peger udelukkende på en deponerngsløsnng. I planen nævnes en række betngelser, som et depot skal opfylde for at være egnet tl formålet, herblandt at det lgger så tæt på Islands Brygge, at transport udgfterne blver så små som mulgt. På den baggrund foreslås tre konkrete deponerngsmulgheder, nemlg ndbygnng støjvold eller skbakke "som nyt landskabelgt element på Vestamager", deponerng en tdlgere B & W tørdok eller deponerng forbndelse med op fyldnngsarbejde ved Ydre Nordhavn. Sdstnævnte løsnng er den eneste, som både har den fornødne kapactet og tlgodeser ønsket om transport ad søvejen, og er samt dg den løsnng, som planlægnngsmæssgt er nået længst. Endnu mangler depotet Nordhavnen dog en mljøgodkendelse. Ifølge det påbud om op rydnng, som Mljøkontrollen København gav sojakagefabrkken december en uge før fabrkken lukkede - skal den endelge handlngsplan for opryd nngen forelgge senest l. jul 1995, mens oprydnngen skal være afsluttet senest den!.jul V beklager En klde, som ønsker at forblve anonym, peger mdlertd over for Brygge bladet på rskoen for, at fabrksgrunden kommer tl at lgge forurenet og ubenyttet hen mange år ud fremt den. Et par år før luknngen lod ØK nemlg Dansk Sojakagefabrk omdanne fra et akteselskab tl anparts selskabet DS Industres ApS. Efter luknngen har selskabets opgave været at forestå afvklng og oprydnng efter fabrkken m.h.p. salg af grunden, og Mljøkontrollens påbud er rettet tl dette selskab. Hvs selskabet kke kan afvkle fabrkken og afhænde grunden med fortjeneste, er rskoen for en konkurs som følge af oprydnngsudgfterne nærlggende, mener Bryggebladets klde, og så fald er det uklart, hvor ansvaret og regnngen skal placeres. Som tdlgere omtalt, har ØK samarbejde med de almennyttge bolgselskaber Lejerbo, AKB og FSB planer om at opføre ca almennyttge bolger på grunden. Sælges grunden tl dette formål, vl salgsndtægten kunne fnansere oprydnngen, men det er endnu uskkert, om bolgprojektet vl blve godkendt. max Bryggebladet har desværre været nødt tl at sprnge en udgvelse over, og dette nummer er kun på 8 sder. Det skyldes sammenbrud trykkerets rotatonspresse, men v håber, at masknen er repareret tl næste nummer, så v gen kan komme fuld udgave på 12 sder. Under alle omstændgheder vl Bryggebladet udkomme d. 27. oktober. På grund af den reducerede udgave har v måttet hd e en del stof ude. Børnesden, Fagregsteret, "Et øjeblk", nyt fra Hekla og en del læserndlæg har der kke været plads tl. Redaktonen 1558 nye bøger årets store bogkatalog Hent kataloget her: BRYGGENS. BOG- OG PAPIRHANDEL ISLANDS BRYGGE KØBENHAVN S TLF OS STEMPELPAPIRHANDLER S EIFFEL -tak H vad gør man, når man har været uden arbejde et stykke td, og er dødtræt af at blve kostet rundt systemet? Brødrene Thomas og Caspar Pedersen brød sg kke om den tlværelse, og blev derfor selvstændge, hvlket resulterede forretnngen 5 EIFFEL. SIDE3 HanCats Gmle Hvs bogen går rundt med opfattelsen, at fed rock kun ekssterer Købenpavn (eller måske tl nød Arhus) så har de chancen for at revdere denne opfattelse lørdag den 22. oktober! SIDE4 Insttuton medsjæl Jeg vl opfordre famler med børn børnefrtdshjemsalderen tl at besøge n st tutonen Snorresgade 3 og se hvlken mljø, man der kan tlbyde jeres børn, netop på grund af at legepladsen kke lgger lge udenfor døren, skrver Flemmng Klysaer Nelsen, forælder og bestyrelsesmedlem børnehaven Snorresgade 3. SIDES Valget... Hvordan gk Folketngsvalget på Bryggen? Bryggebladet vser resultatet af afstemnngen på skolen på Islands Brygge, hvor samtlge bryggeboere kunne afgve deres stemme. SIDE7 Tlbørn bllederaf alle slags Færgen Kronborg er efterårsferen forvandlet tl en magsk verden, hvor også Bryggens Børneateler har workshop. SIDES

2 2, Salg & reparaton af TV-VIDEO-STEREO Grats låne-tv under reparatonen TV- og Vdeoudlejnng """''III Batterskft på ure. Pnk Rado Servce Center Isafjordsgade 13 Tlf ~ Kære Bryggeboere Hvorfor er I blevet så sløsede? Der har aldrg set så rodet og snavset ud, sær foran på Bryggen, som der gør nu. l. Når I putter glas og flasker den dertl ndrettede contaner, så tag dog den tomme pose eller aske med hjem stedet for at ef\erlade det på stedet. 2. Når I fodrer fugle ved jernbanen, så lad dog være med at lade den tomme pose flyve for vnden. 3. Når skal ned med skraldeposen, så læg den den dertl ndrettede bøtte nede gården, stedet for at stoppe den ned affaldskassen ved stoppestedet. Hjælp med at holde Bryggen ren både for djn egen og djne medborgeres skyld. Med venlg rulsen og tak for et dejlgt og oplysende blad. "'Bryggeven BRYGGEBLADET Ny lejerforenng på Islands Brygge Merete Jensen/ Gunnar Perner Bergthorasgack 2 Nu er der en kreds, der lægger op tl dannelsen af en ny fælles lejerforenjog på Bryggen, hvor der bl.a. skal være ansat en jurst tl at varetage specelt Brygges lejeres nteresser. Da der for 3 år sden blev oprettet beboerrepræsentatoner de fleste karreer på Bryggen, dannedes også fællesforenngen BIB, og man meldte sg kollektvt nd LLO. BIB har stor udstræknng været centrum for en magtkamp, således var det bl.a. vanskelgt overhovedet at få enghed om vedtægter, og allerede den sammenhæng meldte nogen af beboerrepræsentatonerne sg ud afbib.- I samme perode oprettedes Beboerhjørnet., hvor man var flere år om at blve enge om vedtægterne -hvorfor tror man, at der nu kan skabes enghed om en lejerforenng? Uden på nogen måde at være "forlovet" med LLO og med vden om de tng, der er foregået LLO, "pamper" mv., er det vores menng, at v bør benytte os af den ekspertse, der er samlet LLO, og som v forvejen betaler for. Flere af beboerrepræsentatonerne har haft. klar økonomsk fordel og hjælp fra LLO, og det kunne være rart, om nogen af dsse vlle oplyse om fordelene og resultaterne her bladet, da det kun er få, der kender tl den hjælp og støtte, der er opnået, hvlket ofte fører tl, at folk sger: "V får jo ngen hjælp fra LLO." Der kan vel også sættes spørgsmålstegn ved trygheden omkrng en ny forenng, der skal admnstrere store beløb. Der har aldrg været frem lagt budgetter eller regnskaber for B IB og Beboerhjørnet, hvor der begge steder har været store beløb omløb peroder - kke mndst omkrng hærværket og ombygnngen af Beboerhjørnet. LLO har specelt starten for 3 år sden haft kurser sær henvendt for nye beboerrepræsentaton e r på Bryggen, men få vste nteresse, og flere af "vore ledere" følte sg for kloge tl at geltage og benytte sg af dsse og andre tlbud LLO, desuden havde jursten for Bryggen LLO en perode en månedlg træffetd Beboerhjørnet, men på grund af sædvanlg dårlg nformaton hos os selv på Bryggen, var der få, der overhovedet kendte tl ordnngen. V opfordrer herved tl eftertanke - og det mndste krav må være, at det er en generalforsamlng den enkelte beboerrepræsentaton, der afgør, om den pågældende karre skal/kan meldes ud afllo. Malou Blomster ftj sger tak tl alle vore kunder: ford I gjorde vores 25 års jublæum tl sådan en dejlg dag. - V ta'r 25 år mere. 13. oktober 1994 Alle flm 25kr. også premereflm V får nye flm hjem tre gange om ugen Børneflm kan beholdes hjemme to dage ABENT KL ALLE UGENS DAGE VIDEO-EKSPRESSEN THORSHAVNSGADE 16 KLD. ({) FIWE~ ISAFJORDSGADE IHEIIAVI S relf.: OS 00 - l«lbiltlf.: M l LAsE, SIKRING MM UDFØRES DØGNSERVICE Gullfosshus (Artllervej/ Halfdans /Lefs-/ Gullfossgade) Ejendommen er bygget to etaper. Opførelsen påbegyndtes 1926 ved den bentmte arktekt Kay Fsker ( , der også er kendt for bl.a. Yestersøhus og Dronnngegården. Selve grunden er på m2 og ved fænlggørelsen af ejendonunen 1932 ru%dmede den 336 lejhgheder ( værelser), og er dermed Bryggens største gårdhaveanlæg. P.g.a Gullfosshus' karakterstske udformnng blev den hurtgt kendt under navnet Sng-Sng, opkaldt efter det navnkundge amerkanske fængsel. Hele Bryggens befolknng kendte Gullfosshus, da bydelens bblotek var at fnde to sammenlagte lejlgheder på Artllervej 70. Inde gården kunne man telefonere en af Bryggens få telefonbokse. Der lå oprndelgt 6 forbet nyopførte Gullfosshus, Mange lejlgheder er endnu kke beboede. retnnger ejendommen - alle Halfdansgade. Man har gennem tderne kunne handle bager, cgarhandel, urtekræmmer, mejer og konfekture mm. J 1960 stftedes andelsbolgforerungen "Gullfoss". Det var en af de første prvatejede ejendomme kobenhavn, der blev omdannet tl andele. Købesummen 1960 var 6 mo kroner. I dag er den bogførte værd på kr 14,5 mo kroner. Poul A. Sørensen, arkvar Islands Brygges Lokalhstorske Forenng og Arkv Husk venlgst, at v er nteresseret alt materale fra Is lands Brygge. V kan træffes hos formand Susse Paddson, Snorresgack 3, tlf eller arkvar Poul Sørensen, tlf e Jule's Kereskole v/ J. Schmdt * MIK kørelærer * Specale ordblnde og nervøse * Garant og ankenævn *Medlem af Dansk Kørelærerunon * Eget teorlokale på Bryggen * Egen bane og køreteknk på Amager * Rng og få tlsendt en brochure TLF

3 13. oktober 1994 BRYGGEBLADET 3 5 EIFFEL- tak -eller hstoren om to unge mennesker, der kan selv Hvad gør man, når man har været uden arbejde et stykke td, og er dødtræt af at blve kostet rundt systemet? Brødrene Thomas og Caspar Pedersen brød sg kke om den tlværelse, og blev derfor selvstændge, hvlket resulterede forretnngen 5 EIFFEL. Forretnngen, der lgger Eglsgade, handler mest med gamle møbler, der er afsyret og restaureret, men er også leverngsdygtge sjove effekter som musknstrum~nter og spllemaskner fra 40-50'eme. Bryggebladet har været på besøg kælderbutkken for at se nænnere på de to ungersvende og deres vrke. Bryggefamle med tradtoner Da de to brødre blev arbejdsløse, lå det dem kke fjernt at starte en butk med møbler op. De er uddannet som henholdsvs tømrer og snedker, og deres farfar havde for 50 år sden en model- og hobbyforretnng på Bryggen. Forretnngen der ekssterer endnu, er flyttet tl Vesterbro, hvor Thomas og Caspars forældre drver den. Farfars erfarnger kommer også 5 EIFFEL tl Thomas og Caspar foran deres forretnng. gode, da det er ham, der sørger for regnskaber og moms og den slags. Selv er de 3. generatons bryggeboere. Farfar og farmor, faster, fætre og kusner bor på Bryggen, så det var helt naturlgt at lægge forretnngen her. De har også forstået at holde fast tradtoner og lægger det hele taget vægt på nostalg, hvlket deres forretnng bærer tydelgt præg af. Møblerne er typsk år gamle, og hvad der ellers sælges er også fra en forgangen td. Kasseapparatet butkken er fra farfars td og er kke tl salg. Det er tl gengæld langbordet fra Stege, der er 100 år gammelt og lykkehjulet fra 30'erne. Facaden er kke spor prangende, som f.eks Brugsen og Faktas, men holdt en smuk afdæmpet stl Og det nye gadesklt, høvlen. der hænger ud fra facaden, lgner den skltnng man kunne fnde sdste århund rede, og som endnu fn des den gamle del af den ndre by. Måske kunne andre blve nspreret af dette gode eksempel, så v kunne få et sjovere gademljø? Forretnng medsucces - Det var spændende for os at starte butkken op. V vlle kke have kassekredt og store banklån, så derfor måtte v starte på lavt blus. Det betød, at v på vores åbnngsdag stort set solgte alle vores varer. Det var jo godt, men allgevel kke så godt, for det er faktsk kke særlg nemt, at skaffe de gamle møbler, som v laver stand, og v tager temmelg langt for at fnde dem. Så v fk en nedgangsperode, men nu går det rgtg godt, og det er derfor, at v nu er flyttet tl større lokaler. For øjeblkket får v værksætterydelse, 9g uden det var v heller aldrg kommet gang. Konkurrencen er alt for stor, og der er kke særlg stor fortjeneste på de møbler, v sælger. Tænk på, at v har udgfter tl afsyrng, nyt træ og også skal have en slags løn. Udover hvad v gver ndkøbsprs, husleje med vdere. Så når folk nd mellem fortæller os, at vores varer er dyre, da det jo kke kan koste meget at opkøbe sådan noget gammelt noget, kan v godt blve ldt kede af det. På grund af problemerne med at skaffe de gamle møbler, begyndte v at lave nye møbler efter de gamle modeller, og det sælger faktsk også ret godt, men det er også en god kvaltet. Her den nænneste fremtd vl v prøve, at lave vores eget desgn møbler, så v er ret fortrøstnngsfulde om fremtden. V skal nok klare os, når nu værksætterydelsen om noget td bortfalder. Om kke andet tager v da stadg ud og laver tømrer- og snedkerarbejde, og v reparerer også gerne folks møbler, sger Thomas og Caspar fra 5 EIFFEL. Få dn egen bograf Skulle du være nteresseret at lave dn egen bograf, er der hjælp at hente 5 EIF FEL. Et af forretnngens kurosteter er bografsæder, og der er mulgt at erhverve sg 2 sæder for 750 kroner. Sæderne er fra Nordsk Flm, og kke fra den gamle BryggebografBergthora, og der er solgt en stykker af dem hdtl. Nogle er købt mængder af 3-4, så der fndes måske en hjemmebograf eller to på Bryggen. For øvrgt er de fleste kunder fra Bryggen, men der kommer da kunder udefra- selv fra Hotel Scandnava. De fleste vl helst have de gamle møbler, men der sælges en del nyt også. Navnet 5 EIFFEL fandt Thomas og Caspar på, da de syntes, at det passede godt tl den nostalg, de vlle slå ldt på, samt at navnet sg selv er ldt anderledes, hvlket får folk tl at se ldt nærmere p! udstllngsvnduerne Eglsgade. uc l anlednng af overtagelse ndbydes tl ce_øfo RECEPTION o p a BARA LDSBORG Islands Brygge 15, 2300 København S tlf Søndag den l G. oktober V o byder p a mad, drkke og musk fra k l. l Mange hlsener og velkommen Ida og Peter Rex

4 4 BRYGGEBLADET GI MLE ISLANDS BRYGGES MEDBORGERHUS Thorshavnsgade 21 Kon tor: t lf Caf e: tlf Fax: tlf Lørdag d. 22/10 kl. 21 cafeen: HANCATS Moderne rock med rødder SO'erne- og så kårer kvnderne aftenens HanKat efter kvalfcerede krterer! Entre 30 kr. Trsdag d. 25/1 O kl. 20: Commtments på 46-tommer tv med fed lyd! Fredag d. 28/1 O kl. 21: Pop-rock/rockablly revew på asfaltklnker! Fatty Jones' Hot Shots feat: Mek Pek & r Fabulous Forwarmers Entre 50 kr.- også forsalg Gmles Cafe, tlf HanCats I Groles Cafe lørdag d. 22/ 10 -Eneste københavnsoptræden for Odenses bedste og sjoveste rockband på Danmarksturne! Hvs nogen går rundt med opfattelsen, at fed rock kun ekssterer København (eller måske tl nød Århus) så har de chancen for at revdere denne opfattelse lørdag den 22. oktober! Der var nogle Gmle der var henrykte, da tlbuddet kom om at kunne præsentere HanCats København som led en Danmarksturne. Tankerne gk ca. tre år tlbage tl Odense, hvor de fk noget af et chok over en fuldstændg ustyrlg oplevelse med HanGats og 500 vlde odenseanere. HanGats er fuldstændg vlde! Nogle sger endda, at det der foregår på scenen mest af alt lgner et hundeslagsmål. Det er hvert fald gvet, at der er lv og glade dage og fart over feltet, når hankattene trykker den afl HanCats spller rock'n roll, der har st udgangspunkt 50'erne, men med en fremdrft og råstyrke der tlhører 90'erne. Det hele blver frækt og frejdgt fyret af lge øjenhøjde med en tradtonel rockabllybesætnng, der bl.a. omfatter kontrabas. Sangene er hovedsagelgt orgnale HanGats-kompostoner, der brnger en rundt et mldt sagt farvergt unvers med tekster som "I'm Makng Love 'Ib My Best Frend's Gr!", "Lovebug" eller "My Pecous Sxpack"- Katte psser som bekendt terrtoret af med mellemrum, og det gælder også HanCats. Deres seneste CD blev ndspllet med producerassstance af Blly Gross. Blly Cross, der er en kær gammel ven af Gmle, er blevet spurgt, om han vlle komme og splle med Han Gats. Blly grnede henrykt - men måtte a flå, da han er blevet ramt af en øresyg, dom, der er enhver rockmuskers marerdt. Blly sger: -De spller for højt for mne ører- men glæd jer, for de er fanerne dejlge! 13. oktober ggens. Pensonstklub V er nu fuld gang med vores 26. sæson og v byder alle pensonster velkommen tl nogle hyggedage Pensonstklubben på Artllervej 71 C. V har åbent: Mandage kl , onsdage 9 l 13, fredag kl V har følgende særarrangementer oktober måned: Mandag den 24. oktober - Bankospl. Onsdag den 26. oktober - Mnudflugt tl Bakkemu~ se et. 'Mandag den 31. oktober Fødelsedagsmenu og lotter. Aktvteter: systue, porcelænsmalng, stoftryk, håndarbejde, frsør, bllard, kortspl, madklub, bagnng, avslæsnng, sang, motons Bryggens Loppetorv Har åbent mandag, trsdag. og onsdag kl På gensyn. Ella Nlsson»Dukke Ella«P.S. Tekno-bler og gamle dukker købes. Artller vej ~ ' gymnastk, udflugter, fester, bankospl. Aktvteterne er et tlbud man kan benytte alt efter lyst og behov - men samværet, hyggen og snakker er, efter vores menng, en vgtg tng daglgdagen. Rng eller kom forb og fa et program. Bryggens Pensonstklub, Artllervej 71 C, 2300 København S. Tlf Trænger hjemmet tl en omgang? Vnduespolerng Rergørng Loftrydnng Rng og aftal besøg for et uforplgtende tlbud. GJ\ARDS RENGØRING EI'ITRUM VINDUESPOLERING APS NAR R(NUORING FA E N TILLI O S SAG København Holbæk o A rets Charterparty sger mange tak tl: Smons Charterkompagn, Tuborg Amager, Zebra, Cafe Haraldsborg, Cafe Mokken,.Njal Foto, Bryggens Bog- og Paprhandel, Sterlng Arways, Jesus og alle andre der var med tl at skabe festen! Tak! Åbent hver dag kl Søndag kl HanGats Gmle lørdag den 22. oktober klokken21 - entr!! 30 kr. Kelmtæpper Amagers største udvalg Kelm tæpøer. Vælg mellem 500 Slk. V har netop modtaget en kæmpe sendng som sælges tl uhørt lave prser 140x200cm. NU~: 485; ~~~rant ~~: ~ FNd. l0-11 uttnlpetlllllllr IMd ARTILLERIVEJ S TLF Ø &

5 13. oktober 1994 BRYGGEBLADET 5 Børnensttuton med sjæl A( Flemmng Klysner Nelsen, forælder og bestyrelsesmedlem børnehaven Snorresgade 3 Som forælder og bestyrelsesmedlem Børnehaven og Frtdshjemmet Snorresgade 3 føler jeg mg tvunget tl at opfordre forældre på Bryggen om at overveje, hvad de som forældre prorterer højest ved deres børns nsttutoner, pædagogsk kvaltet eller ydre materelle forhold. Det vrker som om, at mange forældre skræmmes væk af ydre forhold, der måske kke Lge er så strømunet som vores hverdag, frem for at se på hvlke forhold deres barn reelt tlbydes. Dette ndlæg skal kke forstås som om, at der kke fndes nye lækre nsttutoner, der er oppe på "dupperne", og vrkelg tlbyder barnet en opfyldelse af alle de behov det måtte have. Det skal blot opfattes som en undren over, hvorfor mange forældre kun vælger nsttuton ud fra det ydre og kke ud fra barnets reelle hverdag. Jeg har mg barn gående Børnehaven og Frtdshjemmet Snorresgade 3, en lejlghednsttuton belggende stueetagen, der er normeret tl 40 børn. Insttutonens ndre er kke så stort, men så godt som nyrenoveret og gjort ndbydende. Det første der slår en, når man træder nd ad døren, er den ro og hygge der er. Ikke at børnene kke larmer og farer rundt, men på grund af personalets accept og overblk vrker det kke kaotsk. Insttutonen har en legeplads, der dog er belggende meter fra nsttutonen. Legepladsen er kke deel og absolut kke udstyret med en standardnsttutons legeredskaber. Den har sne fejl, men også store fordele. Bl.a. klatretræer, mulghed for at gemme sg eller bygge huler buskene, en stor jordvold at løbe på og fremfor alt også jord og grus. Ikke kun dette evndelge kedelge sand børn altd udsættes for. Jeg må gang på gang undre mg over, hvorfor Børnehaven og Frtdshjemmet skal kæmpe for lt få opfyldt normerngen, Arsagen er, mener jeg, at mange forældre lader sg afskrække, når de hører, at nsttutonen er en stuelejughed uden d- rekte adgang tl legeplads. Mange forældre lader sg dupere af flot nybyg og en stor legeplads lge udenfor døren, frem for at forholde sg tl hvlken hverdag børnene reelt. tlbydes. For af erfarng ved jeg, at der kke nødvendgvs behøves at være ndhold mellem det flotte ydre og det pædagogske ndhold. Jeg vl gerne her bladet gøre opmærksom på nogle af de tng, børnehaven og frtdshjemmet står for og kan tlbyde. Først og fremmest er der den evndelge klche: Barnet skal være centrum. I dette tlfælde er det nu sandt. Netop de trange forhold gør at alle aktvteter, er nøje overvejet. Hvad kan der laves hjemme nsttutonen, og hvad må de opsøge ude. Netop at. man kke bare kan "smde'' barnet ud på legepladsen, gør at man overvejer om barnet. kke har brug for noget andet. Måske bare en gåtur på volden, eller skal der laves noget mere spændende, hvad med en tur svømmehallen, lerværkstedet Gmle, gymnastk på Bryggeskolen, en tur teatret, besøge hjemmet tl nuværende.børn nsttutonen eller måske en "udgået" ven. Alle dsse aktvteter er kke enkeltstående tlfælde, men så godt som ugentlge tlbagevendende begvenheder. Ingen aktvtet er utænkelg. Personalet opfatter jeg som værende vllge tl at lytte tl og handle efter forslag fra forældrene. Jeg vl vove den påstand, at nsttutonen Snorresgade 3, på grund af de kedelge ydre forhold er blevet tvunget tl, med fordel, at skulle forholde sg tl de mere ndre værder. Hvordan!ar v detgodt sammen? H vordan skrer v det enkelte barn størst mulg udfoldelsesmulghed og chancen for en bergende udvklng? Dsse spørgsmål føler jeg konstant lgger personalet på snde, og det gver altså et utrolgt varmtog accepterende mljø. Sjældent har jeg set et sted, hvor man kæmper så meget for den enkelte. Oven på den lovprsnng må jeg så atter spørge, hvad ønsker v som forældre for vores børn? Det vgtgste er da vel de socale forhold og mulgheder barnet får, end om legepladsen lgger lge udenfor døren. Jeg vl opfordre famler med børn børnefrtdshjemsalderen tl at besøge nsttutonen Snorresgade 3 og se hvlken mljø, man der kan tlbyde jeres børn, netop på grund af at legepladsen kke lgger lge udenfor døren. Med venlg hlsen Flemmng Klysner Nelsen Cafe Isbjørnen Reykjavksgade l Tlf Cafeen med de rare gæster. Genbestllnger og forstørrelser fra Kodak Prseksempler: 1 Ox15 cm fra negatv NU 2,50 20x30 cm fra negatv NU 17,00 50x75 cm fra negatv: NU 85,00 Tlbuddet gælder fra 24x36 mm farvenegatv eller da [ ~=~.: J tl og med 29/ ~--. NJAL FOTO VIDEO NJALSGADE S TLF GIRO FAX Kæregæster Tak for at I gjorde vores 2 års fødselsdag tl en skøn og uforglemmelg dag. Tak for alle blomsterne og gaverne. Vore sædvanlge bllge prser gælder HELE åbnngstden fra kl

6 6 BRYGGEBLADET 13. oktober 1994 Aktuelt fra Hans Tausens Krke Gudstjenestelste Søndag d. 16. oktober kl. 1 O: Hans Anker Jørgensen. Onsdag d. 19. oktober kl. 14: Gudstj. Hans Anker Jørgensen. Samvær. Søndag d. 23. oktober kl. 1 O: Fabrtus. lrsdag d. 25. oktober kl : Studentergudstj. Hans Anker Jørgensen. Basar I Hans Tausens Krkes lørdag den 29. oktober kl Som de fleste har læst på den nyudkomne basarlodseddel er den årlge basar Hans Tausens Krke fastsat tl lørdag den 29. oktober. I den forbndelse vl v allerede nu gerne gt~re opmærksom på fe)gende: 1: V tøgø gerne rrwd ølle former for 1&4ndarbejtU tl lul~oden. Kan aflevere på lrrltelrontoret. Hans Tausens Krkes ba- sarlodseddel Grsen. 2: V tager mal tale rrwd loppe~ruvic«htng undt. møbler og lultyk lwdejcrer p.g.o. den begræntede plodl. Studentergudstjeneste Evt. ajhentnng kan aftales med krkekontoret på tlf På forhånd tak! Trsdag den 25. oktober kl "Jesu lgnelser som ltteratur og forkyndelse". Studentergudstj~ n este ved Hans Anker Jørgensen. Efter gudsljenesten præsenterer de danskstuderende Peder Wutt-Pedersen, Pernlle Kjær og Laurds Fahl forskellge ltterære Jgnelsestolknnger. Samvær for ældre Onsdag den 19. oktober kl. 14 Efter den korte Guds~eneste, hvor Hans Anker Jørgensen prædker, samles v tl kaffebord salen, og bagefter skal v se Jørgen Roos' flm "Knud" om Knud Rasmussen. Alle der var med på lkovtoren sommer så Knud Rasmussens hus Hundested kan her få et ndblk, hvlken særpræget personlghed han var - en rgtg eventyrer. Alle er selvfølgelg velkommen!! ndensogns vejvser Sogne- og studenterpræst Hana Anker J rgensen, KBF+BM, Englandsvej 150, tjf trsdag kl17- lb. Træffes krken: 'Ibrsd. + fred. kj , Uf Træffes på KUA: Trsd., onsd.+ torsc. kj. ll- 12, tlf Sognepræst Bjarne Fabrtus Petersen, Æblets Kvt. 15, Nverød, 2990 Nvå, tlf Trælfes krken trsd. torsd. og lørd. kl Mand. kl og onsd. kl Tlf Krkekontor Kordegn Chr. Lnd, Halfdansgade 6,1 tlf Træffes dgl. kj , trsd. tll. kj. 16 -lb,lørd. kj.l0-12. Krketjener Anne Grundtvg. Træffes hverdage kj på Uf Organst Brtta Bugge Madsen, Puggårdsgade 15, Kbh. v. tlf , bedst kj. 17- lb undt. mand. Menlghedarbts formand Mchael Rs, Reykjavksgade 5, Uf Krkelg, ~, ' ' vejleder, '. ' ~~ Fødsel Fødselsanmeldelse sker tl krkens kontor senest 4 dage efter barnels fødsel. Gul anmeldelse udfyldt stand samt personlge attester medbrnges l fremsendes. Dåb l navngvelse Anmeldelse herom foretages på krkekontoret Barnets fødselsattest medbrnges. Herefter henvender man sg tl præsten om dåben. Velse Prøvelsesattest fremskaffes fra Rådhusets bryllupskontor. Denne afleveres tl krkens kontor, efter at aftale om tdspunkt for velse er foretaget med præsten. Begravelse Td og sted for højtdelgheden aftales med præsten, der skal medvrke. Personlg samtale Skulle der være et eller andet, som De godt vl drøfte med en af os præster, så er De tl enhver td velkommen tl at rnge og træffe aftale for en samtale enten hos Dem eller præsten. <Se vejvseren). De ved at præsten har absolut tavshedsphgt Krkefrokost Den sdste søndag måneden er der efter gudstjenesten krkefrokost Der er lejlghed tl under tvangfre former at hygge sg og lære hnande.n at kende. Kom og vær med! Krkebl For beboere på Islands Brygge, der har svært ved at komme tl og fra krke, er der grats taxakørsel. Man skal blot dagen forvejen rnge tl krkekontoret på tlf kl Dette gælder også, hvs man kke er tryg ved at gå alene ud om aftenen. Danmarksmesterskaberne sportsklatrng I weekenden den 24. og 25. september 1994 afholdt Ungdomsrngen København/ Frederksberg det første DM sportsklatrng for frtds- og ungdomsklubber. Arrangementet blev afholdt på Islands Brygge ved Bryggens Børne- og Ungdomscenter, Artl leruej 71 C, der har Nordeuropas største klatretårn. BBU vandt en hel del ttler: Drenge JO - 12 år: Nr. l : Rene Pedersen. Nr. 2: Lauge Eskldsen. Nr. 3: M chael Koch. Drenge år: Nr. 1: Peter Jensen. Nr. 2: Taus Jensen. Drenge år: Nr. 1: Martn Sørensen. Nr. 2: Error Gslason. Drenge år: Nr. 2: Chrstoffer Rohr. Pger JO - 12 år: Nr. 1: Louse.Aruresen. Nr. 2: Krsa Jensen. Nr. 3: Anne Hansen. Tllykke tl Bryggens Børne- og Ungdomscen ter med de mange flotte resultater! ' '.... '\.\\ =- \ \ \ Ældrebolgerne Lefsgade er nu ued at uære færdge. I ad skllge dr har det uæret et ønske fra Bryggens sde med ældrebolger omrddet, så færdggørelsen af bolgerne hl ses velkommen. Forhdbentlg u l bolgerne fortrnsvs blue brugt tl bryggeboere, der sdledes u l kunne blue boende deres eget lokalomrdck. P oks Inter 4. Basun Ugensgåde Hvad er dette? - Handske tl sømandssynng? - Hovedbeklædnng tl mnearbejdere? - PrDteseholder? - Støttebnd tl fodvorter? Besvarelse tl Bryggebladet 1 konvolut mærket Njal A senest den 23. oktober. Blandt de rgtge løsnnger trækkes lod om en god flaske vn, som kan afbentes Beboerhjørnet Vnder af gåden nr. 15, som var enhed tl opsamlng af affaldsstoffer, blev: Ingrd Andersen, Eglsgade 16, 2. th. Løs kryds og tværsen og aflever den Beboerhjørnets postkasse, Lefsgade 7, senest søndag den 23. oktober kl. 19. Husk at skrve dt navn og dn adresse her: Blandt de rgtge løsnnger trækker v lod om et gavekort på 100 kr. tl Zebra. Navnet på vnderen står næste nummer. Vnder afltrydsen nr. 14 blev: Ole Hansen, Isafjordsgade 7 2. th., ~0/:)S To l\;> ~.:.:E t AL,. E.ll. - r=c~t... lt:c.t ~'-Æ R c.. l'~ ~~-- r-j ~Ilt...!: t. E_ N IlE h SF l t- t.c: - ~.1\ r!l'. :,\A.:E l'! OD- K 'Y(- C: ~ M.l:;:EJ?. \:~~~ &1 F T ~ PAHt PIG-c. N A ~N t:.!:j. w-- s;(~~r r.. f!..t.. 7>T.>\/ ~~l <,c: oa.- ~ ~- J)rs'V. ",~c. c~ e.. ~ N A\ /11 TC."-c '>:c.-c- l'\. \\'"' FC l~ FE l)l:e: ~- '"'":A " H2Æ.. <;,~ l

7 13. oktober 1994 BRYGGEBLADET Folketngsvalget på Bryggen Efterhånden har alle set resultatet af valget t.l Folketnget, men hvordan gk valget på Bryggen? Bryggebladet vser her resultatet af afstemnngen på skolen på Islands Brygge, hvor samtlge bryggeboere kunne afgve deres stemme. Skemaet vser, hvordan stemmefordelngen var på Bryggen og landet som helhed. Og man kan vst rolgt sge, at der er forsk el. De mest markante forskelle er, at bryggeboerne Har gvet Socalstsk Folkepart og Enhedslsten betydelgt større stemmeandel end på landsbass, og at partet Venstre kun får halvt så mange stemmer. Deles parterne op blokke, hvor Socaldemokratet, SF og Enhedslslen er den "venstreorenterede" del, og Venstre, Konservatve og Fremskrdtspartet er den 'bøjreorenterede" del, ser det således ud: Den "socalstske" blok har 62,2'k af bryggeboernes stemmer, mens blokken yderst tl højre har 28,8%. Altså et markant flertal for en mere socal poltk, hvlket adskller sg væsentlgt fra landet som helhed, hvor de to blokke er næsten lge store, med henholdsvs 45% og 44,7% af stemmerne. Jacob Haugaard som statsmnster Hvor Bryggen klartstemmer _ på en mere socalt ndstllet regerng, går det tl gengæld Navn/ adelnr den anden vej Folketnget, det VKZ fk en fremgang på hele 9 mandater. Folketnget ser det hele taget ud tl at polarsere sg. En stor fremgang for den stærkt højreorenterede del, mdterparter, der blev svækket kraftgt og valget af en egentlg venstrefløj form af Enhedslsten. Enhedslsten, der måske blev den største vnder på Bryggen, det de fk 11,2% af stemmerne mod kun 3,1% på landsplan. "Mndre sex på lærervæ ; ' ' '"j ' o l o ' l' o o... : : j rejserne", "Bedre vnd på cykelsterne" og lgnende stærke argumenter fk valgt komkeren og Sqvassh-reklameagenten Jacob Haugaard nd Folketnget. Nr. 7 på topscorer-lsten blev det kendte TV-ansgt uden hverken partstøtte, penge fra landbrugsorgansatoner eller lgnende. Det bør udløse en statsmnsterpost!- Selv sger Jacob Haugaard, at dette bekræfter hans formodnnger om demokratet, og der er noget, Løsnng på krydsen kan afleveres Beboerhjørnets postkasse, Lefsgade 7, tl og med søndag d. 23. oktober Blandt de rgtge løsnnger trækkes lod om et gavekort på 100 kr. tl EDEKA v/ Per Toft. V offentlggør vnderen næste nummer, som udkommer den 27. oktober. Mfll~ VfflSTR( Oll lt!n~~ede PMST; N YH~DS 0/S/.AU. t:~>jl> GENNE 1<4 -R~ -~..._,_j l l!.. l l.. 1 : l der tyder på at meder som avser og TV har en temmelg stor ndflydelse på valgets resultat. - Faktsk er det kke så få folketngsmedlemmer, der har en fortd som TV-stjerner. Islands Brygge er en del af Søndre Storkreds, og her blev følgende valgt tl Folketnget: Socaldemokraterne Thve Lndbo Larsen og Brte Wess, Agnete Laustsen (C), Kjeld Rahbæk Møller (SF) og Jens Løgstrup Madsen fra Venstre. uc Kryds& tværs-vnder Vnder afkrydsen Bryggebladet nr. 7 blev: Anna Nelsen, Lefsgade 5, 4.th. fl)jllf:r s~ GJI.. S PRE~ SF'f..J..E SI 7r»lf MOD ~vsste T RIE ST'A'ID - IV E.SNt~r. /(VINDE ELSKE flflol!!! VÆ.etr Tlllf~'- O Al f M. TIL HF.ST /LP rfn ten Mlf.Lf(E -Htf.Æ NO D f PlM; j t:~lol- I<IEIIJ(UQ O"' r.j~l -Jffl GERlloll Sj,.l rflt.plp ~ :n.!. votal -11~ SlHIS K 1(1)/{ t!ær 1Jt/K ~ -TJW. V1fR PI6E ofl: GPIP ~IJST ~V-M -CA!Ol'r ~.,.. v~ Ol-M ~ El,J\Ote s: <!O'S "f/il. $~001'4 1/JN~~ u~ v 611 RN L.tVf"f l~ije'r. ()RfN(:, SlrU.M M e Vt'1' SPISE NV$$~ JTI>Tl.. M T 7'l>tT' Y P St v fr/ø' SVING, eø~ VoK"tt. BE~tDI m.~ 11\tn>s MÆl- vo- ~«v K('tl fqh./al NMflltH ((f:x \<I~ ~N!.~"t~; L.fVN Skemaet user, huordan stemmefordelngen var på Bryggen og landet som lu!lhed. Og man kan vst rolgt sge, at der er forskel. H vor spller du ed?? Tæ nk på, h vor meget v betaler tlbage tl spllerne: Varelotteret 65% Tps & Lotto 45% Gevnster: stk. på lottersedler.. Gevnstsum: Kr P rs for deltagelse 6 mdr. kr. 170,- {VAREWTTERIET J KLASSELOTTERI ONLINE TIPS ON LINE LOTTO Quck skrabelodder Salg af telefonkort Vne fra HOLTE VINLAGER BP flaskegas VI LEVERER OVERALT E EDEKA v/per Toft ISLANDS BRYGGE 25 TLF DIIKA Fax: Løsnng af krydsen nr. 15 Mandag torsdag: 7-19 Fredag: 7-20 Lørdag: ~ o ~.::: t:.; ':U: ("b e;-:-..u ""-11.,.". l ~ ~.,_,. Te~~t Jlll.t..,.,._,...!,,..., 13 j: l' [ R A R s s l' o R M f 11:. ::... sro.. "l Q R ~ O IT 4.,'1 '' ~ S O V S ~ t) R l K k t Rf;o S rr E ~ '... t: s s o F- G. f q R. 1-~ ~ s = :!-.. s t r ~ P Å ~k.~rr q"" r E T <'' f\ftj1l ~L E CrE5''U.~ """' A~ S A C. k l ~ ~'ol n G. ~ 1v f - n ~ ~= "r.l ~ S K G',, IS l: ~ N t: "'1 f - --:rj..j t: ~Ro~~-5 l' R U, h..." s ~ Q. l ~ A N!:';-o S ~ ~ N 1:: - -u.. ~~ "' E c. l ~ f\ o h.., N E K, s q 7

8 BRYGGEBLADET Tlbørn blleder af alle slags MIF Kronborg, kajen ved Arnalehaven Den oktober 1994 Daglg kl Færgen Kronborg er efterårsferen forvandlet tl en magsk verden, en rejse gennem tden med skulpturer, kæmpe træfgurer, en legemaskne og meget mere. Kunstnerne Peter Severn, Akhanda, Erk Bredahl, Lena Bjerregaard, Thrben Huss, Thrben Helsnghoff og Mchael F. Nelsen har sammen med danske og portugsske børn stået for udfonnnngen af fem pavlloner, som fylder hele det 800 kvadratmeter store vogndæk. MIF Kronborg vl hele udstllngsperoden sprudle af arrangementer for og med børn. Flm, teater, musk og hstorefortællng. Electronc Cafe Internatonal tm, artster og workshops. Alle dage er der lysblleder af New Jungle Orchestra ved Perre Dørge og Mo.rten Carlsen. Færgen Kronborg og Bryggens Børneateler holder udstllng og Workshop Begravelse O Bsættelse Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem ~l ~f. Begrave ses orretn1ng Amagerbrogade 155 lsands Brygge 13 TLF DØGNVAGT V skyder dent Du hænger dent op på vægge'n Portrætfoto (l stk.. farve. 13xl8 cm.) 10,- Tlbuddet gælder fra l 7 l l O tl 22/ l O '<\ T~ M/F KRONBORG ::-...;:. ~..l_~ BILLEDER AF ALLE SLAGS.. ~.,. "6 KAÆMVUuu.u&MAVIIC, NMt k~-~- Med overskrfter såvel portugsske som danske avser som "ubetnget succes", "færge synkefærdg af tlstrømnng", "børnenes egen færge", "største europæske kultursucces", har workshop-metoden efter dansk Efterårstlbud 15 /o på alle 94-modeller uanset mærke og førprs (gælder så længe lager haves, ca. 200 cykler) Lygtetændngstd BA Normalprs: 49,-/stk. ~ :, ~. ~! ~['!::5~:-11 _;,, \ Langebro Cykler Thorshavnsgade 2 Tlf g ter Nu 80,-/sæt Lån op tl kr. uden udbetalng Aben: man-tre: ,1ør: 9-14 målestok placeret sg på europakortet. De deltagende kunstnere er af den portugsske stat nvteret tl at undervse på semnarer og læreanstalter for pædagogk. Danske børn og forældre får endnu en chance for at stfte bekendskab med projektet peroden. Kommer famlen på besøg? Vflbyder Københavns bllgste overnotnng på toton nyrenoveret hotel særrobot III bryggeboere tlf Eglsgade 33 f;r hosten sej? Mucolysn acetylcysten Løsner problemet effektvt, hurtgt og økonomsk Husk! V fremkalder dne farveflm på kun 1 tme. lsands Brygge 7 Tlf Nyborg & A-Z Gulvservce Dn gulvmand på Bryggen o BUTIK ABEN MAND.-TORS Plejeprodukter tl gulve RÅD OG VEJLEDNING Gunløgsgade 35 kld ~~ (,sot,!cf:ol",o'ic~~~ ~-:; -*~-"l" l,l'.t... )", r Hot "' l"n,j,;7- ".~..,.,;~ --., :' - t KM..._..IOf'ltr. 0f""tot5or"rllfCCM' 10r.IC'tt)\(\t:fo'IIJIC<4~V'I't \. tqt(. f' =~ "JP~.'f O:J ~w.~'.t-jeoe;n ".~:>.1'.7- -~ :c.::".:.l'" : '.l'lf Grl'rldlt'"ot mn.,...~.r'l\fo!iots Bmr~ t.\icoii""'th~~ '~t' 10,.1lrHftot\oo't fo'.t.t\.,"" '~"''..,,...:--..,,._. _".,~.. 1'...,;.~:-.. N''- ~.w.: lnltft!oftfr. l\ """"'f>t>."...,t f''~-'"llo'itfmt<: ~~elfta<'ll)'f~eo',. o.lotl n~ofot,.lt'i,)i~j.,. '.t''~ts... CJ,fJ" ~t'"'"'t;;.. : -~toof'lf"tlff'i.'.,.(o'\t."' OrlS4)tnMf!nVJIOtm: ~gt.ltlv "! 30SIS.OOW~ol"f'IM?CC,..~.x~ se.$1f>r ~ P~t>yC otot)j; ~JS-.::-".)I"~,l~~S" J'.;)!"\ &,.s.>',lo~',.. "'ff'>:h!"~ :e< "'.).)(~\..:\l't'"0-}~0""9t"tt"ot ~~=~"=~'r~~~ ~:~ :~'rl~~ ;~oo;:~~~ ~~ ~~~~~~~:~~e-o:..;-o~~~ :s; ~ ;;,,'o:... ~~~~ø::.'~~~,~:~~v~..!~~. ~~ 1 c»gkg ~ 0.. 1~01\~o~ftll.r.:Jot...at~ t ~~~:.M"' Or'tt!~\ll " '-"<'""' :xl'~-:... ~.1-.', ',... ~~...a oo~tq>ro P~og...-:I,IUCOI\Sof'lltof!f9'.YII.tla!~~!OU If. l) ~' (.t })S;... tes!-. 1))P.5 -. :X s., ) : ~_;,. ~ ' 'X~. ~tv,, ' 'o~co< Y'OI.. wt.l01trtt200m; ttst-. l16!.v 20t..." Jl.Q..r.!:)~ Ø..l ~ v,lxi J!,:to,.., '" '0C''"' ' ::.-t- lc." ~..... ol..,

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod Lars Provstgaard,

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg)

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg) afholdes en Fælles Generalforsamlng sammen med HGU, Dagl Brugsen, Dn Egen Forenng og Dagsorden: 1. Valg af drgent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretnng og fremlæggelse af vsoner for fremtden

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Trsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutt - Grønlandsk Lovsamlng Sere C-I 14.december oss Afsnt 5, Gruppe 1 Lb.nr. 9. Aftale om tjenestebolger Grønland I medfør at 15, stk. 2 lov om statens tjenestemænd GrØnland, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Når klimakteriet tager magten Fokus

Når klimakteriet tager magten Fokus Når klmakteret tager magten Fokus For Bente Skytthe var det en lang og opsldende proces at komme gennem klmakteret, der blandt andet bød på hjertebanken, hedeture og voldsomme blødnnger. Overgangsalder

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

i l\ri"* vi/ v'+ d' - '"= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r "'; *,,{ Agenda u"=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t

i l\ri* vi/ v'+ d' - '= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r '; *,,{ Agenda u=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t bt (*, U t \ ct') c, (r..j )\d $,rr\ f ),l ) \uu -J lott, rt,, t{' ' [#, fur $rt",'t (,t_ { r'. \ t 1.T, tf,l \ wt '1${ r rj ^lr t;.\4 t} Crh d /\ -":.-,, Uu! 1futrfurt,? /r!.j{ j f- 1l,t' n\up :,/ JY

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger Udvklngen de kommunale udlgnngsordnnger af Svend Lundtorp AKF Forlaget Jun 2004 Forord Dette Memo er skrevet de sdste måneder af 2003, altså før strukturkommssonens betænknng og før Indenrgsmnsterets

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

FE90092 Samme bane bare med brune Bodex plader, i stedet for planker i gran, til samme pris! Kardemommeby

FE90092 Samme bane bare med brune Bodex plader, i stedet for planker i gran, til samme pris! Kardemommeby Legepladser og uderum tl børn og voksne Tjek prsen! Nkostne Multbane 10 x 20 meter bane med udstyr som vst. Varmgalvanserede stålstolper, mål og basket. Plader tl basket er lavet af vejrbestandgt polyethylene,

Læs mere

Personfnidder blokerer for politiske reformer

Personfnidder blokerer for politiske reformer Personfndder blokerer for poltske reformer Danskernes dom er klar: mededæknng Danmark blver for høj grad domneret af personspørgsmål. En ny Cevea-undersøgelse vser, at de mange personsager dansk poltk

Læs mere

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an ;..... ' an IWMMh f,, N DEI STJERNE Jul 1972 121. Årgang Nummer 7 I det fængsel dag de langt Guds stedet stedet krg Nummer Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE WILLIAM H. BENNETT, assstent tl De Tolvs Råd

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

program 2014/15 ISHØJ UNGDOMSSKOLE Kolofon: Ishøj Kommune www.isung.dk Alt kan ske

program 2014/15 ISHØJ UNGDOMSSKOLE Kolofon: Ishøj Kommune www.isung.dk Alt kan ske ISHØJ UNGDOMSSKOLE program 2014/15 Alt kan ske www.sung.dk Kolofon: Redakton: Gunnar Thuln, Rasmus Blchfeldt, Kenneth Strøm. Tekster: Ida Wonsld, Gunnar Thuln, Rasmus Blchfeldt, Kenneth Strøm. Foto: Thomas

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

STJERNE DEIV. budskab. Det. inspirerende INDHOLDSFORTEGNELSE AF SIDSTE DAGES HELLIGE

STJERNE DEIV. budskab. Det. inspirerende INDHOLDSFORTEGNELSE AF SIDSTE DAGES HELLIGE lt ø- 4 det Independence, gang Krkens at søgen hmmelen en Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE RICHARD L. EVANS af De Tolvs Råd Der er frstelser overalt. Mulghederne for at øve det onde eller for at gøre godt

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 4. september2012 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www almenboaarhus.dk

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Renovering, tilbygning og vedligeholdelse

Renovering, tilbygning og vedligeholdelse 25 års erfarng renoverngsarbejde nybyg Om Gladsaxe Totalentreprse / Byggeselskab ApS Gladsaxe Totalentreprse / Byggeselskab ApS er en moderne entreprenørforretnng med stor erfarng nden for bæredygtgt energrgtgt

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære?

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære? SåDAn GØR VI Februar 2014 KLASSELEDELSE Hvad skal eleverne lære? Fagudvalgene har fået en central rolle Sofendalskolens arbejde med klasseledelse og struktur relaton tl folkeskolereformen. Klasserumsledelse

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere

er ikke kun for voksne

er ikke kun for voksne junor Coacng Coacng er kke kun for voksne Fre ungdomsryttere fra Sanrum Rklub aft mulged for at møs med en coac. Koort været at booste troen egne evner Tekst og foto: Tet R asmussen D e fleste nesker forbnr

Læs mere

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør Nr. 1, 2006 Sden sdst den sdste nyhedsbrev har ABSALON lgget ved såvel Flådestaton Korsør som Flådestaton Frederkshavn, for at få nstalleret mere mltært udstyr om bord. Installatonerne blev afsluttet den

Læs mere

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj I IEL D, & A /74 : - : 1tr 34 1. I stj Foto: Mkkel H.A. d ek andsdelsholdenes fo mål: Landsdelsholdene har tl formål at samle gymnaster og nstruktører fra desforenngens lokalforennger: for at nsprere og

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Flere job. Gennem nye alliancer og samarbejde

Flere job. Gennem nye alliancer og samarbejde Et magasn om udfordrngerne på arbejdsmarkedet et regonalt perspektv. Med fokus på nytænkende samarbejder på tværs af erhvervs-, uddannelses- og beskæftgelsesndsatser. Når vden omsættes tl vækst. 2015 TEMA

Læs mere

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116.

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116. MAJ 116. DEN NR. 3 STJERNE 1967 ÅRG. D 20 686 E hmlen. I løssalg Danmark DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 3- Maj 1967-116. Arg. INDHOLD Det ædleste kald lvet. Af Præsdent

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration.

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration. P D "". -9 o :å 77 " a t> c &.4 6 d o Mtr. nr., ejerlav, sogn: ( København kvarter) eller ( de sønderjydske landsdele) bd. og bl. tngbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 6 ' Stempel: 2 5 krp

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Krkeblad Krkelg vejvser Vestre krke Graver krketjener: Morten Gert Hansen Krkevej 18, 7560 tlf. 21 20 27 43 mal: hjermvkrkegaard@gmal.com Snepræst: Jonas Serner-Pedersen Krkevej 9, 7560 tlf. 97 46 41 14

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Er det rigtigt at forskellen imellem den jyske og fynske måde at danse på er som følger:

Er det rigtigt at forskellen imellem den jyske og fynske måde at danse på er som følger: RHEINLÆNDER-POLKA. På Læsø kaldes dansen en jysk-fynsk. I Jylland bruger man udtrykket "en fynbo". Her på Fyn sger v en rhenlænder-polka - hvad mon dansen hedder rhen-landet? Dansen går march-tempo. På

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Fraværende med afbud: Bjarne Vogt Dagsorden for mødet er:

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmerne er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Bodl Schmdt, Lars Provstgaard, Chrstan Holm Nelsen, Maybrtt Pugflod;

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

MZNdcmsAe STJERNE. Februar 1974. .123. Årgang Nummer 2

MZNdcmsAe STJERNE. Februar 1974. .123. Årgang Nummer 2 MZNdcmsAe TJERNE Februar 1974.12. Årgang Nummer 2 &* Abrahams TJERNE rgan for JEU KRITI KIRKE AF IDTE DAGE HELLIGE Februar 1974 12. Årgang, Nummer 2 DET FØRTE PRÆIDENTKAB pencer W. Kmball N. Eldon Tanner

Læs mere

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ Sporene på Svnø og Avnø Indhold Sde Ldt om Svnø og Avnø 4-5 Avnø Naturcenter 6-7 Rødt spor: Det åbne land 8-9 Strandengens mange lyde 10-11 Blåt spor: Frluftslvet 12-13 Gult spor:

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Væk bonden og oplev landbolvet Benyt museets mange fleksble tlbud eller sammensæt selv et program tl dagsbesøget eller lejrskoleturen. Aktvtet engagement fordybelse

Læs mere

Ligeløn-stilling blandt dimittender

Ligeløn-stilling blandt dimittender Lgeløn-stllng blandt dmttender For fjerde år træk vser DJs dmttendstatstk, at der prakss stort set er lønmæssg lgestllng blandt nyuddannede. Lge mange mænd og kvnder får næsten det samme løn. Startløn

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Advokat Bors Frederksen Advokat Jørgen Holst Advokatfrmaet Poul Schmth Holst, Advokater Vester Farmagsgade 23 Hans Broges Gade 2 1606 København V 8100 Århus C J.nr. 89-14585 BORIDERJCWZ Redegørelse medfør

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

- 3 - sa? JA, DET KUNNE VÆRE MERE NÆRLIGGENDE, ALLIGEVEL VIL JEG MENE, AT DET ER FOR TIDLIGT AT SIGE NOGET OM DET. KÆRE NB'ERE

- 3 - sa? JA, DET KUNNE VÆRE MERE NÆRLIGGENDE, ALLIGEVEL VIL JEG MENE, AT DET ER FOR TIDLIGT AT SIGE NOGET OM DET. KÆRE NB'ERE KÆRE NB'ERE DET VAR EN STOR OG GLÆDELG OVERRASKELSE AT FORBNDELSE MED MT JUBLÆUM MØDTE MED DET FARVERGE OPTOG DET GLÆDEDE MG SPECELT, AT HAVDE FAET DE SMA PGER OG DRENGE MED BØRN HAR EN FANTASTSK GOD MADE

Læs mere

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune Ernst & Youngs oversgt over admnstratve effektvserngsforslag tl Nyborg kommune Forslag Kommentarer Samlet drøftet med borgmester, kommunaldrektør og økonomchef. Omfatter alt følgende 7 punkter. Potentalet

Læs mere

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." ,/l, : u^ - '..' 6HN*

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW. mmmuum ;/****.** jé«# **-*» 'T^' :,.';,. ,/l, : u^ - '..' 6HN* ,! : DEN STJERNE Februar 1977 126. årgang Nummer 2 ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." f f-f - I!.,/l, : 5 u^ - m; : ;. '..' 6HN* ^ *, m: JHUNdansAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog Integratonspoltkkens Handleplan bruttokatalog Læsevejlednng: Første del er en skematsk oversgt. Nye ndsatser er markeret med en stjerne og fndes beskrevet mere udførlgt den sdste del af kataloget. Grøn

Læs mere

Programslyring. iiiillm. l{iclo*olt lr/indow* til Workgloups. qfoldctfs- Copyright @ l gbs-lgg3 ldicro*oft Corporation

Programslyring. iiiillm. l{iclo*olt lr/indow* til Workgloups. qfoldctfs- Copyright @ l gbs-lgg3 ldicro*oft Corporation llm Prramslyrng l{clo*olt lr/ndow* tl Workgloups hfm. Verson 311 qfoldctfs Copyrght @ l gbslgg3 ldcro*oft Corporaton En hstore 3 kaptler, der handler om hvordan skærmen fk sn prompt (A:l) hvordan musen

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 15. årgang nr. 5 august - september 2010

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 15. årgang nr. 5 august - september 2010 Marsk & Muld Farup Sneblad 15. årgang nr. 5 august - september 2010 www. farupsn.dk er for alle, men mest for dg/snet. Hvem skal være Årets Borger 2010? REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgves den 1. alle lge

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er ndkaldt tl konsttuerngsmøde og tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt,

Læs mere

KLIK ind på www.hakoah.dk

KLIK ind på www.hakoah.dk jublæumsskrft 1 1 1 2 INDHOLD INDHOLD JUBILÆUMSSKRIFT JUBILÆUMSSKRIFT KLIK nd på www.hakoah.dk KLIK nd på www.hakoah.dk 4 INDLEDNING 4 INDLEDNING 5 EN HILSEN FRA 5 HAKOAHS FORMAND EN HILSEN FRA - MARTIN

Læs mere

22.ÅRGANG. Rona Ryvard er sekretær og telefondame. Men er der travlt i butikken, gi'r hun et nap med, som her på billedet.

22.ÅRGANG. Rona Ryvard er sekretær og telefondame. Men er der travlt i butikken, gi'r hun et nap med, som her på billedet. NR.9 24. NOVEMBER 1977 22.ÅRGANG o PA BESØG I DET SYDJYSKE - V har megen personlg kontakt med kunderne, udtaler Kurt Køhn, Phlps Servce Center Haderslev Ved ndkørslen tl ndustrkvarteret Haderslev - mdt

Læs mere

%j& ^WWWWWw^ DBSf(/flMieSTJER«fE NR. 1 JANUAR 1968 117. ÅRGANG

%j& ^WWWWWw^ DBSf(/flMieSTJER«fE NR. 1 JANUAR 1968 117. ÅRGANG %j& ^WWWWWw^ DBSf(/flMeSTJER«fE NR. 1 JANUAR 1968 117. ÅRGANG verden, værdfulde..... løssalg DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF PRÆSIDENT N. ELDON TANNER Anden rådgver Det første Præsdentskab Mange hævder, at

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii ORGINAL EKS~MPL4R dåto 1r~17-2t/, -~ 9 LDk4II~PL11~N~. ft 12. w~dvut~ n~kkaj~1o.n,jrw MHRJIFFtE1~~BY, NARIH1ER k~ummune M...t... O~ Indholdsfortegnelse Sde REDEGØRELSE Generelt Lokalpanens område Lokapanens

Læs mere

Beboeren. Sommerlandet. Ildsjæle. Vinderen er fundet. Teater og debat. Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden i boligafdelingerne

Beboeren. Sommerlandet. Ildsjæle. Vinderen er fundet. Teater og debat. Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden i boligafdelingerne Beboeren Jun 2011 Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden bolgafdelngerne Bolger støbeskeen Der er mange nye bolger på vej KAB-fællesskabet sde 6 sde 8 Fede klpper, bål og blødende f ngre

Læs mere