En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden"

Transkript

1 13. oktober årgang nr. 17 BRYGGEBLADET ARVEN EFTER SOJAKAGEN tons forurenet jord skal bortskaffes Mulge deponerngssted e r udpeget Mængden af forurenet jord, som skal fjernes efter Dansk Sojakagefabrk, før fabrkkens grund gen kan bruges tl noget, skønnes nu at være ca tons. Det fremgår af et oplæg tl en handlngsplan for opryd nngen, som Bryggebladet er kommet besddelse af. Bryggebladet omtalte februar en redegørelse for de hdtdge undersøgelser af forurenngen på grunden. Her skønnede man, at ca tons jord var så stærkt forurenet med kvksølv, nkkel, ole og benzn, at det vlle være nødvendgt at rense eller fjerne jorden. Der er kke foretaget nye undersøgelser på grunden, og den nye handlngsplan bygger på de samme tal som redegørelsen fra februar. Når oprydnngsbehovet nu allgevel skønnes at være meget større, skyldes det tre forhold. For det første regner man nu med, at der vl blve stllet strengere krav tl renheden af den jord, som efterla des på grunden. For det andet regner man det for sandsynlgt, at de faktske mængder forurenet jord vl vse sg at være større end, hvad de hdtdge undersøgelser tyder på. Og for det trede er det erfarngen fra andre forurenede grunde, at den bortgravede jord mængde normalt blver større end beregnet. Bryggens Borgerforenng/ lsands Brygges Lokalråd Indkaldelse tl årsmøde Borgerforenngen/Lokalrådet afholder årsmøde trsdag den 25. oktober 1994 kl Gmle, Thorshavnsgade 21. (*) Forslag tl dagsorden: l. Valg af drgent. 2. Godkendelse af dagsorden og forretnngsorden. 3. Beretnng. 4. Regnskab. 5. Forslag. (**) 6. Valg tl bestyrelsen: a) Formand (for l år) (.. *) b) Næstformand c) Kasserer d) 2 bestyrelsesmedlemmer e) 2 bestyrelsessuppleanter f) l revsor g) l revsorsuppleant (post~rne b- f vælges for en toårg perode) 7. Eventuelt. (*) Adgang tl mødet mod forevsnng af gyldg kvtterng for medlemskab. Medlemskab for 1994 kan tegnes ved ndgangen m~ betalng af20 kr. (**) Forslag skal være forenngen hænde på adressen Lefsgade 7 senest 5 dage før mødet. ("'**)Posten er på valg, ford forenngens hdtdge formand, Poul Jensen, er fraflyttet og dermed kke længere opfylder betngelserne for medlemskab. Det faktske behov for bortgravnng er således fortsat behæftet med uskkerhed, og handlngsplanen regner man med, at den endelge mængde kan afvge op tl 50 pct. fra de anslåede tons. Tvvl om bortskaffelsen Det er endnu kke afklaret, hvad der skal ske med den forurenede jord. Af teknske og økonomske grunde er rensnng af jorden dog kke realstsk, og handlngsplanen peger udelukkende på en deponerngsløsnng. I planen nævnes en række betngelser, som et depot skal opfylde for at være egnet tl formålet, herblandt at det lgger så tæt på Islands Brygge, at transport udgfterne blver så små som mulgt. På den baggrund foreslås tre konkrete deponerngsmulgheder, nemlg ndbygnng støjvold eller skbakke "som nyt landskabelgt element på Vestamager", deponerng en tdlgere B & W tørdok eller deponerng forbndelse med op fyldnngsarbejde ved Ydre Nordhavn. Sdstnævnte løsnng er den eneste, som både har den fornødne kapactet og tlgodeser ønsket om transport ad søvejen, og er samt dg den løsnng, som planlægnngsmæssgt er nået længst. Endnu mangler depotet Nordhavnen dog en mljøgodkendelse. Ifølge det påbud om op rydnng, som Mljøkontrollen København gav sojakagefabrkken december en uge før fabrkken lukkede - skal den endelge handlngsplan for opryd nngen forelgge senest l. jul 1995, mens oprydnngen skal være afsluttet senest den!.jul V beklager En klde, som ønsker at forblve anonym, peger mdlertd over for Brygge bladet på rskoen for, at fabrksgrunden kommer tl at lgge forurenet og ubenyttet hen mange år ud fremt den. Et par år før luknngen lod ØK nemlg Dansk Sojakagefabrk omdanne fra et akteselskab tl anparts selskabet DS Industres ApS. Efter luknngen har selskabets opgave været at forestå afvklng og oprydnng efter fabrkken m.h.p. salg af grunden, og Mljøkontrollens påbud er rettet tl dette selskab. Hvs selskabet kke kan afvkle fabrkken og afhænde grunden med fortjeneste, er rskoen for en konkurs som følge af oprydnngsudgfterne nærlggende, mener Bryggebladets klde, og så fald er det uklart, hvor ansvaret og regnngen skal placeres. Som tdlgere omtalt, har ØK samarbejde med de almennyttge bolgselskaber Lejerbo, AKB og FSB planer om at opføre ca almennyttge bolger på grunden. Sælges grunden tl dette formål, vl salgsndtægten kunne fnansere oprydnngen, men det er endnu uskkert, om bolgprojektet vl blve godkendt. max Bryggebladet har desværre været nødt tl at sprnge en udgvelse over, og dette nummer er kun på 8 sder. Det skyldes sammenbrud trykkerets rotatonspresse, men v håber, at masknen er repareret tl næste nummer, så v gen kan komme fuld udgave på 12 sder. Under alle omstændgheder vl Bryggebladet udkomme d. 27. oktober. På grund af den reducerede udgave har v måttet hd e en del stof ude. Børnesden, Fagregsteret, "Et øjeblk", nyt fra Hekla og en del læserndlæg har der kke været plads tl. Redaktonen 1558 nye bøger årets store bogkatalog Hent kataloget her: BRYGGENS. BOG- OG PAPIRHANDEL ISLANDS BRYGGE KØBENHAVN S TLF OS STEMPELPAPIRHANDLER S EIFFEL -tak H vad gør man, når man har været uden arbejde et stykke td, og er dødtræt af at blve kostet rundt systemet? Brødrene Thomas og Caspar Pedersen brød sg kke om den tlværelse, og blev derfor selvstændge, hvlket resulterede forretnngen 5 EIFFEL. SIDE3 HanCats Gmle Hvs bogen går rundt med opfattelsen, at fed rock kun ekssterer Købenpavn (eller måske tl nød Arhus) så har de chancen for at revdere denne opfattelse lørdag den 22. oktober! SIDE4 Insttuton medsjæl Jeg vl opfordre famler med børn børnefrtdshjemsalderen tl at besøge n st tutonen Snorresgade 3 og se hvlken mljø, man der kan tlbyde jeres børn, netop på grund af at legepladsen kke lgger lge udenfor døren, skrver Flemmng Klysaer Nelsen, forælder og bestyrelsesmedlem børnehaven Snorresgade 3. SIDES Valget... Hvordan gk Folketngsvalget på Bryggen? Bryggebladet vser resultatet af afstemnngen på skolen på Islands Brygge, hvor samtlge bryggeboere kunne afgve deres stemme. SIDE7 Tlbørn bllederaf alle slags Færgen Kronborg er efterårsferen forvandlet tl en magsk verden, hvor også Bryggens Børneateler har workshop. SIDES

2 2, Salg & reparaton af TV-VIDEO-STEREO Grats låne-tv under reparatonen TV- og Vdeoudlejnng """''III Batterskft på ure. Pnk Rado Servce Center Isafjordsgade 13 Tlf ~ Kære Bryggeboere Hvorfor er I blevet så sløsede? Der har aldrg set så rodet og snavset ud, sær foran på Bryggen, som der gør nu. l. Når I putter glas og flasker den dertl ndrettede contaner, så tag dog den tomme pose eller aske med hjem stedet for at ef\erlade det på stedet. 2. Når I fodrer fugle ved jernbanen, så lad dog være med at lade den tomme pose flyve for vnden. 3. Når skal ned med skraldeposen, så læg den den dertl ndrettede bøtte nede gården, stedet for at stoppe den ned affaldskassen ved stoppestedet. Hjælp med at holde Bryggen ren både for djn egen og djne medborgeres skyld. Med venlg rulsen og tak for et dejlgt og oplysende blad. "'Bryggeven BRYGGEBLADET Ny lejerforenng på Islands Brygge Merete Jensen/ Gunnar Perner Bergthorasgack 2 Nu er der en kreds, der lægger op tl dannelsen af en ny fælles lejerforenjog på Bryggen, hvor der bl.a. skal være ansat en jurst tl at varetage specelt Brygges lejeres nteresser. Da der for 3 år sden blev oprettet beboerrepræsentatoner de fleste karreer på Bryggen, dannedes også fællesforenngen BIB, og man meldte sg kollektvt nd LLO. BIB har stor udstræknng været centrum for en magtkamp, således var det bl.a. vanskelgt overhovedet at få enghed om vedtægter, og allerede den sammenhæng meldte nogen af beboerrepræsentatonerne sg ud afbib.- I samme perode oprettedes Beboerhjørnet., hvor man var flere år om at blve enge om vedtægterne -hvorfor tror man, at der nu kan skabes enghed om en lejerforenng? Uden på nogen måde at være "forlovet" med LLO og med vden om de tng, der er foregået LLO, "pamper" mv., er det vores menng, at v bør benytte os af den ekspertse, der er samlet LLO, og som v forvejen betaler for. Flere af beboerrepræsentatonerne har haft. klar økonomsk fordel og hjælp fra LLO, og det kunne være rart, om nogen af dsse vlle oplyse om fordelene og resultaterne her bladet, da det kun er få, der kender tl den hjælp og støtte, der er opnået, hvlket ofte fører tl, at folk sger: "V får jo ngen hjælp fra LLO." Der kan vel også sættes spørgsmålstegn ved trygheden omkrng en ny forenng, der skal admnstrere store beløb. Der har aldrg været frem lagt budgetter eller regnskaber for B IB og Beboerhjørnet, hvor der begge steder har været store beløb omløb peroder - kke mndst omkrng hærværket og ombygnngen af Beboerhjørnet. LLO har specelt starten for 3 år sden haft kurser sær henvendt for nye beboerrepræsentaton e r på Bryggen, men få vste nteresse, og flere af "vore ledere" følte sg for kloge tl at geltage og benytte sg af dsse og andre tlbud LLO, desuden havde jursten for Bryggen LLO en perode en månedlg træffetd Beboerhjørnet, men på grund af sædvanlg dårlg nformaton hos os selv på Bryggen, var der få, der overhovedet kendte tl ordnngen. V opfordrer herved tl eftertanke - og det mndste krav må være, at det er en generalforsamlng den enkelte beboerrepræsentaton, der afgør, om den pågældende karre skal/kan meldes ud afllo. Malou Blomster ftj sger tak tl alle vore kunder: ford I gjorde vores 25 års jublæum tl sådan en dejlg dag. - V ta'r 25 år mere. 13. oktober 1994 Alle flm 25kr. også premereflm V får nye flm hjem tre gange om ugen Børneflm kan beholdes hjemme to dage ABENT KL ALLE UGENS DAGE VIDEO-EKSPRESSEN THORSHAVNSGADE 16 KLD. ({) FIWE~ ISAFJORDSGADE IHEIIAVI S relf.: OS 00 - l«lbiltlf.: M l LAsE, SIKRING MM UDFØRES DØGNSERVICE Gullfosshus (Artllervej/ Halfdans /Lefs-/ Gullfossgade) Ejendommen er bygget to etaper. Opførelsen påbegyndtes 1926 ved den bentmte arktekt Kay Fsker ( , der også er kendt for bl.a. Yestersøhus og Dronnngegården. Selve grunden er på m2 og ved fænlggørelsen af ejendonunen 1932 ru%dmede den 336 lejhgheder ( værelser), og er dermed Bryggens største gårdhaveanlæg. P.g.a Gullfosshus' karakterstske udformnng blev den hurtgt kendt under navnet Sng-Sng, opkaldt efter det navnkundge amerkanske fængsel. Hele Bryggens befolknng kendte Gullfosshus, da bydelens bblotek var at fnde to sammenlagte lejlgheder på Artllervej 70. Inde gården kunne man telefonere en af Bryggens få telefonbokse. Der lå oprndelgt 6 forbet nyopførte Gullfosshus, Mange lejlgheder er endnu kke beboede. retnnger ejendommen - alle Halfdansgade. Man har gennem tderne kunne handle bager, cgarhandel, urtekræmmer, mejer og konfekture mm. J 1960 stftedes andelsbolgforerungen "Gullfoss". Det var en af de første prvatejede ejendomme kobenhavn, der blev omdannet tl andele. Købesummen 1960 var 6 mo kroner. I dag er den bogførte værd på kr 14,5 mo kroner. Poul A. Sørensen, arkvar Islands Brygges Lokalhstorske Forenng og Arkv Husk venlgst, at v er nteresseret alt materale fra Is lands Brygge. V kan træffes hos formand Susse Paddson, Snorresgack 3, tlf eller arkvar Poul Sørensen, tlf e Jule's Kereskole v/ J. Schmdt * MIK kørelærer * Specale ordblnde og nervøse * Garant og ankenævn *Medlem af Dansk Kørelærerunon * Eget teorlokale på Bryggen * Egen bane og køreteknk på Amager * Rng og få tlsendt en brochure TLF

3 13. oktober 1994 BRYGGEBLADET 3 5 EIFFEL- tak -eller hstoren om to unge mennesker, der kan selv Hvad gør man, når man har været uden arbejde et stykke td, og er dødtræt af at blve kostet rundt systemet? Brødrene Thomas og Caspar Pedersen brød sg kke om den tlværelse, og blev derfor selvstændge, hvlket resulterede forretnngen 5 EIFFEL. Forretnngen, der lgger Eglsgade, handler mest med gamle møbler, der er afsyret og restaureret, men er også leverngsdygtge sjove effekter som musknstrum~nter og spllemaskner fra 40-50'eme. Bryggebladet har været på besøg kælderbutkken for at se nænnere på de to ungersvende og deres vrke. Bryggefamle med tradtoner Da de to brødre blev arbejdsløse, lå det dem kke fjernt at starte en butk med møbler op. De er uddannet som henholdsvs tømrer og snedker, og deres farfar havde for 50 år sden en model- og hobbyforretnng på Bryggen. Forretnngen der ekssterer endnu, er flyttet tl Vesterbro, hvor Thomas og Caspars forældre drver den. Farfars erfarnger kommer også 5 EIFFEL tl Thomas og Caspar foran deres forretnng. gode, da det er ham, der sørger for regnskaber og moms og den slags. Selv er de 3. generatons bryggeboere. Farfar og farmor, faster, fætre og kusner bor på Bryggen, så det var helt naturlgt at lægge forretnngen her. De har også forstået at holde fast tradtoner og lægger det hele taget vægt på nostalg, hvlket deres forretnng bærer tydelgt præg af. Møblerne er typsk år gamle, og hvad der ellers sælges er også fra en forgangen td. Kasseapparatet butkken er fra farfars td og er kke tl salg. Det er tl gengæld langbordet fra Stege, der er 100 år gammelt og lykkehjulet fra 30'erne. Facaden er kke spor prangende, som f.eks Brugsen og Faktas, men holdt en smuk afdæmpet stl Og det nye gadesklt, høvlen. der hænger ud fra facaden, lgner den skltnng man kunne fnde sdste århund rede, og som endnu fn des den gamle del af den ndre by. Måske kunne andre blve nspreret af dette gode eksempel, så v kunne få et sjovere gademljø? Forretnng medsucces - Det var spændende for os at starte butkken op. V vlle kke have kassekredt og store banklån, så derfor måtte v starte på lavt blus. Det betød, at v på vores åbnngsdag stort set solgte alle vores varer. Det var jo godt, men allgevel kke så godt, for det er faktsk kke særlg nemt, at skaffe de gamle møbler, som v laver stand, og v tager temmelg langt for at fnde dem. Så v fk en nedgangsperode, men nu går det rgtg godt, og det er derfor, at v nu er flyttet tl større lokaler. For øjeblkket får v værksætterydelse, 9g uden det var v heller aldrg kommet gang. Konkurrencen er alt for stor, og der er kke særlg stor fortjeneste på de møbler, v sælger. Tænk på, at v har udgfter tl afsyrng, nyt træ og også skal have en slags løn. Udover hvad v gver ndkøbsprs, husleje med vdere. Så når folk nd mellem fortæller os, at vores varer er dyre, da det jo kke kan koste meget at opkøbe sådan noget gammelt noget, kan v godt blve ldt kede af det. På grund af problemerne med at skaffe de gamle møbler, begyndte v at lave nye møbler efter de gamle modeller, og det sælger faktsk også ret godt, men det er også en god kvaltet. Her den nænneste fremtd vl v prøve, at lave vores eget desgn møbler, så v er ret fortrøstnngsfulde om fremtden. V skal nok klare os, når nu værksætterydelsen om noget td bortfalder. Om kke andet tager v da stadg ud og laver tømrer- og snedkerarbejde, og v reparerer også gerne folks møbler, sger Thomas og Caspar fra 5 EIFFEL. Få dn egen bograf Skulle du være nteresseret at lave dn egen bograf, er der hjælp at hente 5 EIF FEL. Et af forretnngens kurosteter er bografsæder, og der er mulgt at erhverve sg 2 sæder for 750 kroner. Sæderne er fra Nordsk Flm, og kke fra den gamle BryggebografBergthora, og der er solgt en stykker af dem hdtl. Nogle er købt mængder af 3-4, så der fndes måske en hjemmebograf eller to på Bryggen. For øvrgt er de fleste kunder fra Bryggen, men der kommer da kunder udefra- selv fra Hotel Scandnava. De fleste vl helst have de gamle møbler, men der sælges en del nyt også. Navnet 5 EIFFEL fandt Thomas og Caspar på, da de syntes, at det passede godt tl den nostalg, de vlle slå ldt på, samt at navnet sg selv er ldt anderledes, hvlket får folk tl at se ldt nærmere p! udstllngsvnduerne Eglsgade. uc l anlednng af overtagelse ndbydes tl ce_øfo RECEPTION o p a BARA LDSBORG Islands Brygge 15, 2300 København S tlf Søndag den l G. oktober V o byder p a mad, drkke og musk fra k l. l Mange hlsener og velkommen Ida og Peter Rex

4 4 BRYGGEBLADET GI MLE ISLANDS BRYGGES MEDBORGERHUS Thorshavnsgade 21 Kon tor: t lf Caf e: tlf Fax: tlf Lørdag d. 22/10 kl. 21 cafeen: HANCATS Moderne rock med rødder SO'erne- og så kårer kvnderne aftenens HanKat efter kvalfcerede krterer! Entre 30 kr. Trsdag d. 25/1 O kl. 20: Commtments på 46-tommer tv med fed lyd! Fredag d. 28/1 O kl. 21: Pop-rock/rockablly revew på asfaltklnker! Fatty Jones' Hot Shots feat: Mek Pek & r Fabulous Forwarmers Entre 50 kr.- også forsalg Gmles Cafe, tlf HanCats I Groles Cafe lørdag d. 22/ 10 -Eneste københavnsoptræden for Odenses bedste og sjoveste rockband på Danmarksturne! Hvs nogen går rundt med opfattelsen, at fed rock kun ekssterer København (eller måske tl nød Århus) så har de chancen for at revdere denne opfattelse lørdag den 22. oktober! Der var nogle Gmle der var henrykte, da tlbuddet kom om at kunne præsentere HanCats København som led en Danmarksturne. Tankerne gk ca. tre år tlbage tl Odense, hvor de fk noget af et chok over en fuldstændg ustyrlg oplevelse med HanGats og 500 vlde odenseanere. HanGats er fuldstændg vlde! Nogle sger endda, at det der foregår på scenen mest af alt lgner et hundeslagsmål. Det er hvert fald gvet, at der er lv og glade dage og fart over feltet, når hankattene trykker den afl HanCats spller rock'n roll, der har st udgangspunkt 50'erne, men med en fremdrft og råstyrke der tlhører 90'erne. Det hele blver frækt og frejdgt fyret af lge øjenhøjde med en tradtonel rockabllybesætnng, der bl.a. omfatter kontrabas. Sangene er hovedsagelgt orgnale HanGats-kompostoner, der brnger en rundt et mldt sagt farvergt unvers med tekster som "I'm Makng Love 'Ib My Best Frend's Gr!", "Lovebug" eller "My Pecous Sxpack"- Katte psser som bekendt terrtoret af med mellemrum, og det gælder også HanCats. Deres seneste CD blev ndspllet med producerassstance af Blly Gross. Blly Cross, der er en kær gammel ven af Gmle, er blevet spurgt, om han vlle komme og splle med Han Gats. Blly grnede henrykt - men måtte a flå, da han er blevet ramt af en øresyg, dom, der er enhver rockmuskers marerdt. Blly sger: -De spller for højt for mne ører- men glæd jer, for de er fanerne dejlge! 13. oktober ggens. Pensonstklub V er nu fuld gang med vores 26. sæson og v byder alle pensonster velkommen tl nogle hyggedage Pensonstklubben på Artllervej 71 C. V har åbent: Mandage kl , onsdage 9 l 13, fredag kl V har følgende særarrangementer oktober måned: Mandag den 24. oktober - Bankospl. Onsdag den 26. oktober - Mnudflugt tl Bakkemu~ se et. 'Mandag den 31. oktober Fødelsedagsmenu og lotter. Aktvteter: systue, porcelænsmalng, stoftryk, håndarbejde, frsør, bllard, kortspl, madklub, bagnng, avslæsnng, sang, motons Bryggens Loppetorv Har åbent mandag, trsdag. og onsdag kl På gensyn. Ella Nlsson»Dukke Ella«P.S. Tekno-bler og gamle dukker købes. Artller vej ~ ' gymnastk, udflugter, fester, bankospl. Aktvteterne er et tlbud man kan benytte alt efter lyst og behov - men samværet, hyggen og snakker er, efter vores menng, en vgtg tng daglgdagen. Rng eller kom forb og fa et program. Bryggens Pensonstklub, Artllervej 71 C, 2300 København S. Tlf Trænger hjemmet tl en omgang? Vnduespolerng Rergørng Loftrydnng Rng og aftal besøg for et uforplgtende tlbud. GJ\ARDS RENGØRING EI'ITRUM VINDUESPOLERING APS NAR R(NUORING FA E N TILLI O S SAG København Holbæk o A rets Charterparty sger mange tak tl: Smons Charterkompagn, Tuborg Amager, Zebra, Cafe Haraldsborg, Cafe Mokken,.Njal Foto, Bryggens Bog- og Paprhandel, Sterlng Arways, Jesus og alle andre der var med tl at skabe festen! Tak! Åbent hver dag kl Søndag kl HanGats Gmle lørdag den 22. oktober klokken21 - entr!! 30 kr. Kelmtæpper Amagers største udvalg Kelm tæpøer. Vælg mellem 500 Slk. V har netop modtaget en kæmpe sendng som sælges tl uhørt lave prser 140x200cm. NU~: 485; ~~~rant ~~: ~ FNd. l0-11 uttnlpetlllllllr IMd ARTILLERIVEJ S TLF Ø &

5 13. oktober 1994 BRYGGEBLADET 5 Børnensttuton med sjæl A( Flemmng Klysner Nelsen, forælder og bestyrelsesmedlem børnehaven Snorresgade 3 Som forælder og bestyrelsesmedlem Børnehaven og Frtdshjemmet Snorresgade 3 føler jeg mg tvunget tl at opfordre forældre på Bryggen om at overveje, hvad de som forældre prorterer højest ved deres børns nsttutoner, pædagogsk kvaltet eller ydre materelle forhold. Det vrker som om, at mange forældre skræmmes væk af ydre forhold, der måske kke Lge er så strømunet som vores hverdag, frem for at se på hvlke forhold deres barn reelt tlbydes. Dette ndlæg skal kke forstås som om, at der kke fndes nye lækre nsttutoner, der er oppe på "dupperne", og vrkelg tlbyder barnet en opfyldelse af alle de behov det måtte have. Det skal blot opfattes som en undren over, hvorfor mange forældre kun vælger nsttuton ud fra det ydre og kke ud fra barnets reelle hverdag. Jeg har mg barn gående Børnehaven og Frtdshjemmet Snorresgade 3, en lejlghednsttuton belggende stueetagen, der er normeret tl 40 børn. Insttutonens ndre er kke så stort, men så godt som nyrenoveret og gjort ndbydende. Det første der slår en, når man træder nd ad døren, er den ro og hygge der er. Ikke at børnene kke larmer og farer rundt, men på grund af personalets accept og overblk vrker det kke kaotsk. Insttutonen har en legeplads, der dog er belggende meter fra nsttutonen. Legepladsen er kke deel og absolut kke udstyret med en standardnsttutons legeredskaber. Den har sne fejl, men også store fordele. Bl.a. klatretræer, mulghed for at gemme sg eller bygge huler buskene, en stor jordvold at løbe på og fremfor alt også jord og grus. Ikke kun dette evndelge kedelge sand børn altd udsættes for. Jeg må gang på gang undre mg over, hvorfor Børnehaven og Frtdshjemmet skal kæmpe for lt få opfyldt normerngen, Arsagen er, mener jeg, at mange forældre lader sg afskrække, når de hører, at nsttutonen er en stuelejughed uden d- rekte adgang tl legeplads. Mange forældre lader sg dupere af flot nybyg og en stor legeplads lge udenfor døren, frem for at forholde sg tl hvlken hverdag børnene reelt. tlbydes. For af erfarng ved jeg, at der kke nødvendgvs behøves at være ndhold mellem det flotte ydre og det pædagogske ndhold. Jeg vl gerne her bladet gøre opmærksom på nogle af de tng, børnehaven og frtdshjemmet står for og kan tlbyde. Først og fremmest er der den evndelge klche: Barnet skal være centrum. I dette tlfælde er det nu sandt. Netop de trange forhold gør at alle aktvteter, er nøje overvejet. Hvad kan der laves hjemme nsttutonen, og hvad må de opsøge ude. Netop at. man kke bare kan "smde'' barnet ud på legepladsen, gør at man overvejer om barnet. kke har brug for noget andet. Måske bare en gåtur på volden, eller skal der laves noget mere spændende, hvad med en tur svømmehallen, lerværkstedet Gmle, gymnastk på Bryggeskolen, en tur teatret, besøge hjemmet tl nuværende.børn nsttutonen eller måske en "udgået" ven. Alle dsse aktvteter er kke enkeltstående tlfælde, men så godt som ugentlge tlbagevendende begvenheder. Ingen aktvtet er utænkelg. Personalet opfatter jeg som værende vllge tl at lytte tl og handle efter forslag fra forældrene. Jeg vl vove den påstand, at nsttutonen Snorresgade 3, på grund af de kedelge ydre forhold er blevet tvunget tl, med fordel, at skulle forholde sg tl de mere ndre værder. Hvordan!ar v detgodt sammen? H vordan skrer v det enkelte barn størst mulg udfoldelsesmulghed og chancen for en bergende udvklng? Dsse spørgsmål føler jeg konstant lgger personalet på snde, og det gver altså et utrolgt varmtog accepterende mljø. Sjældent har jeg set et sted, hvor man kæmper så meget for den enkelte. Oven på den lovprsnng må jeg så atter spørge, hvad ønsker v som forældre for vores børn? Det vgtgste er da vel de socale forhold og mulgheder barnet får, end om legepladsen lgger lge udenfor døren. Jeg vl opfordre famler med børn børnefrtdshjemsalderen tl at besøge nsttutonen Snorresgade 3 og se hvlken mljø, man der kan tlbyde jeres børn, netop på grund af at legepladsen kke lgger lge udenfor døren. Med venlg hlsen Flemmng Klysner Nelsen Cafe Isbjørnen Reykjavksgade l Tlf Cafeen med de rare gæster. Genbestllnger og forstørrelser fra Kodak Prseksempler: 1 Ox15 cm fra negatv NU 2,50 20x30 cm fra negatv NU 17,00 50x75 cm fra negatv: NU 85,00 Tlbuddet gælder fra 24x36 mm farvenegatv eller da [ ~=~.: J tl og med 29/ ~--. NJAL FOTO VIDEO NJALSGADE S TLF GIRO FAX Kæregæster Tak for at I gjorde vores 2 års fødselsdag tl en skøn og uforglemmelg dag. Tak for alle blomsterne og gaverne. Vore sædvanlge bllge prser gælder HELE åbnngstden fra kl

6 6 BRYGGEBLADET 13. oktober 1994 Aktuelt fra Hans Tausens Krke Gudstjenestelste Søndag d. 16. oktober kl. 1 O: Hans Anker Jørgensen. Onsdag d. 19. oktober kl. 14: Gudstj. Hans Anker Jørgensen. Samvær. Søndag d. 23. oktober kl. 1 O: Fabrtus. lrsdag d. 25. oktober kl : Studentergudstj. Hans Anker Jørgensen. Basar I Hans Tausens Krkes lørdag den 29. oktober kl Som de fleste har læst på den nyudkomne basarlodseddel er den årlge basar Hans Tausens Krke fastsat tl lørdag den 29. oktober. I den forbndelse vl v allerede nu gerne gt~re opmærksom på fe)gende: 1: V tøgø gerne rrwd ølle former for 1&4ndarbejtU tl lul~oden. Kan aflevere på lrrltelrontoret. Hans Tausens Krkes ba- sarlodseddel Grsen. 2: V tager mal tale rrwd loppe~ruvic«htng undt. møbler og lultyk lwdejcrer p.g.o. den begræntede plodl. Studentergudstjeneste Evt. ajhentnng kan aftales med krkekontoret på tlf På forhånd tak! Trsdag den 25. oktober kl "Jesu lgnelser som ltteratur og forkyndelse". Studentergudstj~ n este ved Hans Anker Jørgensen. Efter gudsljenesten præsenterer de danskstuderende Peder Wutt-Pedersen, Pernlle Kjær og Laurds Fahl forskellge ltterære Jgnelsestolknnger. Samvær for ældre Onsdag den 19. oktober kl. 14 Efter den korte Guds~eneste, hvor Hans Anker Jørgensen prædker, samles v tl kaffebord salen, og bagefter skal v se Jørgen Roos' flm "Knud" om Knud Rasmussen. Alle der var med på lkovtoren sommer så Knud Rasmussens hus Hundested kan her få et ndblk, hvlken særpræget personlghed han var - en rgtg eventyrer. Alle er selvfølgelg velkommen!! ndensogns vejvser Sogne- og studenterpræst Hana Anker J rgensen, KBF+BM, Englandsvej 150, tjf trsdag kl17- lb. Træffes krken: 'Ibrsd. + fred. kj , Uf Træffes på KUA: Trsd., onsd.+ torsc. kj. ll- 12, tlf Sognepræst Bjarne Fabrtus Petersen, Æblets Kvt. 15, Nverød, 2990 Nvå, tlf Trælfes krken trsd. torsd. og lørd. kl Mand. kl og onsd. kl Tlf Krkekontor Kordegn Chr. Lnd, Halfdansgade 6,1 tlf Træffes dgl. kj , trsd. tll. kj. 16 -lb,lørd. kj.l0-12. Krketjener Anne Grundtvg. Træffes hverdage kj på Uf Organst Brtta Bugge Madsen, Puggårdsgade 15, Kbh. v. tlf , bedst kj. 17- lb undt. mand. Menlghedarbts formand Mchael Rs, Reykjavksgade 5, Uf Krkelg, ~, ' ' vejleder, '. ' ~~ Fødsel Fødselsanmeldelse sker tl krkens kontor senest 4 dage efter barnels fødsel. Gul anmeldelse udfyldt stand samt personlge attester medbrnges l fremsendes. Dåb l navngvelse Anmeldelse herom foretages på krkekontoret Barnets fødselsattest medbrnges. Herefter henvender man sg tl præsten om dåben. Velse Prøvelsesattest fremskaffes fra Rådhusets bryllupskontor. Denne afleveres tl krkens kontor, efter at aftale om tdspunkt for velse er foretaget med præsten. Begravelse Td og sted for højtdelgheden aftales med præsten, der skal medvrke. Personlg samtale Skulle der være et eller andet, som De godt vl drøfte med en af os præster, så er De tl enhver td velkommen tl at rnge og træffe aftale for en samtale enten hos Dem eller præsten. <Se vejvseren). De ved at præsten har absolut tavshedsphgt Krkefrokost Den sdste søndag måneden er der efter gudstjenesten krkefrokost Der er lejlghed tl under tvangfre former at hygge sg og lære hnande.n at kende. Kom og vær med! Krkebl For beboere på Islands Brygge, der har svært ved at komme tl og fra krke, er der grats taxakørsel. Man skal blot dagen forvejen rnge tl krkekontoret på tlf kl Dette gælder også, hvs man kke er tryg ved at gå alene ud om aftenen. Danmarksmesterskaberne sportsklatrng I weekenden den 24. og 25. september 1994 afholdt Ungdomsrngen København/ Frederksberg det første DM sportsklatrng for frtds- og ungdomsklubber. Arrangementet blev afholdt på Islands Brygge ved Bryggens Børne- og Ungdomscenter, Artl leruej 71 C, der har Nordeuropas største klatretårn. BBU vandt en hel del ttler: Drenge JO - 12 år: Nr. l : Rene Pedersen. Nr. 2: Lauge Eskldsen. Nr. 3: M chael Koch. Drenge år: Nr. 1: Peter Jensen. Nr. 2: Taus Jensen. Drenge år: Nr. 1: Martn Sørensen. Nr. 2: Error Gslason. Drenge år: Nr. 2: Chrstoffer Rohr. Pger JO - 12 år: Nr. 1: Louse.Aruresen. Nr. 2: Krsa Jensen. Nr. 3: Anne Hansen. Tllykke tl Bryggens Børne- og Ungdomscen ter med de mange flotte resultater! ' '.... '\.\\ =- \ \ \ Ældrebolgerne Lefsgade er nu ued at uære færdge. I ad skllge dr har det uæret et ønske fra Bryggens sde med ældrebolger omrddet, så færdggørelsen af bolgerne hl ses velkommen. Forhdbentlg u l bolgerne fortrnsvs blue brugt tl bryggeboere, der sdledes u l kunne blue boende deres eget lokalomrdck. P oks Inter 4. Basun Ugensgåde Hvad er dette? - Handske tl sømandssynng? - Hovedbeklædnng tl mnearbejdere? - PrDteseholder? - Støttebnd tl fodvorter? Besvarelse tl Bryggebladet 1 konvolut mærket Njal A senest den 23. oktober. Blandt de rgtge løsnnger trækkes lod om en god flaske vn, som kan afbentes Beboerhjørnet Vnder af gåden nr. 15, som var enhed tl opsamlng af affaldsstoffer, blev: Ingrd Andersen, Eglsgade 16, 2. th. Løs kryds og tværsen og aflever den Beboerhjørnets postkasse, Lefsgade 7, senest søndag den 23. oktober kl. 19. Husk at skrve dt navn og dn adresse her: Blandt de rgtge løsnnger trækker v lod om et gavekort på 100 kr. tl Zebra. Navnet på vnderen står næste nummer. Vnder afltrydsen nr. 14 blev: Ole Hansen, Isafjordsgade 7 2. th., ~0/:)S To l\;> ~.:.:E t AL,. E.ll. - r=c~t... lt:c.t ~'-Æ R c.. l'~ ~~-- r-j ~Ilt...!: t. E_ N IlE h SF l t- t.c: - ~.1\ r!l'. :,\A.:E l'! OD- K 'Y(- C: ~ M.l:;:EJ?. \:~~~ &1 F T ~ PAHt PIG-c. N A ~N t:.!:j. w-- s;(~~r r.. f!..t.. 7>T.>\/ ~~l <,c: oa.- ~ ~- J)rs'V. ",~c. c~ e.. ~ N A\ /11 TC."-c '>:c.-c- l'\. \\'"' FC l~ FE l)l:e: ~- '"'":A " H2Æ.. <;,~ l

7 13. oktober 1994 BRYGGEBLADET Folketngsvalget på Bryggen Efterhånden har alle set resultatet af valget t.l Folketnget, men hvordan gk valget på Bryggen? Bryggebladet vser her resultatet af afstemnngen på skolen på Islands Brygge, hvor samtlge bryggeboere kunne afgve deres stemme. Skemaet vser, hvordan stemmefordelngen var på Bryggen og landet som helhed. Og man kan vst rolgt sge, at der er forsk el. De mest markante forskelle er, at bryggeboerne Har gvet Socalstsk Folkepart og Enhedslsten betydelgt større stemmeandel end på landsbass, og at partet Venstre kun får halvt så mange stemmer. Deles parterne op blokke, hvor Socaldemokratet, SF og Enhedslslen er den "venstreorenterede" del, og Venstre, Konservatve og Fremskrdtspartet er den 'bøjreorenterede" del, ser det således ud: Den "socalstske" blok har 62,2'k af bryggeboernes stemmer, mens blokken yderst tl højre har 28,8%. Altså et markant flertal for en mere socal poltk, hvlket adskller sg væsentlgt fra landet som helhed, hvor de to blokke er næsten lge store, med henholdsvs 45% og 44,7% af stemmerne. Jacob Haugaard som statsmnster Hvor Bryggen klartstemmer _ på en mere socalt ndstllet regerng, går det tl gengæld Navn/ adelnr den anden vej Folketnget, det VKZ fk en fremgang på hele 9 mandater. Folketnget ser det hele taget ud tl at polarsere sg. En stor fremgang for den stærkt højreorenterede del, mdterparter, der blev svækket kraftgt og valget af en egentlg venstrefløj form af Enhedslsten. Enhedslsten, der måske blev den største vnder på Bryggen, det de fk 11,2% af stemmerne mod kun 3,1% på landsplan. "Mndre sex på lærervæ ; ' ' '"j ' o l o ' l' o o... : : j rejserne", "Bedre vnd på cykelsterne" og lgnende stærke argumenter fk valgt komkeren og Sqvassh-reklameagenten Jacob Haugaard nd Folketnget. Nr. 7 på topscorer-lsten blev det kendte TV-ansgt uden hverken partstøtte, penge fra landbrugsorgansatoner eller lgnende. Det bør udløse en statsmnsterpost!- Selv sger Jacob Haugaard, at dette bekræfter hans formodnnger om demokratet, og der er noget, Løsnng på krydsen kan afleveres Beboerhjørnets postkasse, Lefsgade 7, tl og med søndag d. 23. oktober Blandt de rgtge løsnnger trækkes lod om et gavekort på 100 kr. tl EDEKA v/ Per Toft. V offentlggør vnderen næste nummer, som udkommer den 27. oktober. Mfll~ VfflSTR( Oll lt!n~~ede PMST; N YH~DS 0/S/.AU. t:~>jl> GENNE 1<4 -R~ -~..._,_j l l!.. l l.. 1 : l der tyder på at meder som avser og TV har en temmelg stor ndflydelse på valgets resultat. - Faktsk er det kke så få folketngsmedlemmer, der har en fortd som TV-stjerner. Islands Brygge er en del af Søndre Storkreds, og her blev følgende valgt tl Folketnget: Socaldemokraterne Thve Lndbo Larsen og Brte Wess, Agnete Laustsen (C), Kjeld Rahbæk Møller (SF) og Jens Løgstrup Madsen fra Venstre. uc Kryds& tværs-vnder Vnder afkrydsen Bryggebladet nr. 7 blev: Anna Nelsen, Lefsgade 5, 4.th. fl)jllf:r s~ GJI.. S PRE~ SF'f..J..E SI 7r»lf MOD ~vsste T RIE ST'A'ID - IV E.SNt~r. /(VINDE ELSKE flflol!!! VÆ.etr Tlllf~'- O Al f M. TIL HF.ST /LP rfn ten Mlf.Lf(E -Htf.Æ NO D f PlM; j t:~lol- I<IEIIJ(UQ O"' r.j~l -Jffl GERlloll Sj,.l rflt.plp ~ :n.!. votal -11~ SlHIS K 1(1)/{ t!ær 1Jt/K ~ -TJW. V1fR PI6E ofl: GPIP ~IJST ~V-M -CA!Ol'r ~.,.. v~ Ol-M ~ El,J\Ote s: <!O'S "f/il. $~001'4 1/JN~~ u~ v 611 RN L.tVf"f l~ije'r. ()RfN(:, SlrU.M M e Vt'1' SPISE NV$$~ JTI>Tl.. M T 7'l>tT' Y P St v fr/ø' SVING, eø~ VoK"tt. BE~tDI m.~ 11\tn>s MÆl- vo- ~«v K('tl fqh./al NMflltH ((f:x \<I~ ~N!.~"t~; L.fVN Skemaet user, huordan stemmefordelngen var på Bryggen og landet som lu!lhed. Og man kan vst rolgt sge, at der er forskel. H vor spller du ed?? Tæ nk på, h vor meget v betaler tlbage tl spllerne: Varelotteret 65% Tps & Lotto 45% Gevnster: stk. på lottersedler.. Gevnstsum: Kr P rs for deltagelse 6 mdr. kr. 170,- {VAREWTTERIET J KLASSELOTTERI ONLINE TIPS ON LINE LOTTO Quck skrabelodder Salg af telefonkort Vne fra HOLTE VINLAGER BP flaskegas VI LEVERER OVERALT E EDEKA v/per Toft ISLANDS BRYGGE 25 TLF DIIKA Fax: Løsnng af krydsen nr. 15 Mandag torsdag: 7-19 Fredag: 7-20 Lørdag: ~ o ~.::: t:.; ':U: ("b e;-:-..u ""-11.,.". l ~ ~.,_,. Te~~t Jlll.t..,.,._,...!,,..., 13 j: l' [ R A R s s l' o R M f 11:. ::... sro.. "l Q R ~ O IT 4.,'1 '' ~ S O V S ~ t) R l K k t Rf;o S rr E ~ '... t: s s o F- G. f q R. 1-~ ~ s = :!-.. s t r ~ P Å ~k.~rr q"" r E T <'' f\ftj1l ~L E CrE5''U.~ """' A~ S A C. k l ~ ~'ol n G. ~ 1v f - n ~ ~= "r.l ~ S K G',, IS l: ~ N t: "'1 f - --:rj..j t: ~Ro~~-5 l' R U, h..." s ~ Q. l ~ A N!:';-o S ~ ~ N 1:: - -u.. ~~ "' E c. l ~ f\ o h.., N E K, s q 7

8 BRYGGEBLADET Tlbørn blleder af alle slags MIF Kronborg, kajen ved Arnalehaven Den oktober 1994 Daglg kl Færgen Kronborg er efterårsferen forvandlet tl en magsk verden, en rejse gennem tden med skulpturer, kæmpe træfgurer, en legemaskne og meget mere. Kunstnerne Peter Severn, Akhanda, Erk Bredahl, Lena Bjerregaard, Thrben Huss, Thrben Helsnghoff og Mchael F. Nelsen har sammen med danske og portugsske børn stået for udfonnnngen af fem pavlloner, som fylder hele det 800 kvadratmeter store vogndæk. MIF Kronborg vl hele udstllngsperoden sprudle af arrangementer for og med børn. Flm, teater, musk og hstorefortællng. Electronc Cafe Internatonal tm, artster og workshops. Alle dage er der lysblleder af New Jungle Orchestra ved Perre Dørge og Mo.rten Carlsen. Færgen Kronborg og Bryggens Børneateler holder udstllng og Workshop Begravelse O Bsættelse Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem ~l ~f. Begrave ses orretn1ng Amagerbrogade 155 lsands Brygge 13 TLF DØGNVAGT V skyder dent Du hænger dent op på vægge'n Portrætfoto (l stk.. farve. 13xl8 cm.) 10,- Tlbuddet gælder fra l 7 l l O tl 22/ l O '<\ T~ M/F KRONBORG ::-...;:. ~..l_~ BILLEDER AF ALLE SLAGS.. ~.,. "6 KAÆMVUuu.u&MAVIIC, NMt k~-~- Med overskrfter såvel portugsske som danske avser som "ubetnget succes", "færge synkefærdg af tlstrømnng", "børnenes egen færge", "største europæske kultursucces", har workshop-metoden efter dansk Efterårstlbud 15 /o på alle 94-modeller uanset mærke og førprs (gælder så længe lager haves, ca. 200 cykler) Lygtetændngstd BA Normalprs: 49,-/stk. ~ :, ~. ~! ~['!::5~:-11 _;,, \ Langebro Cykler Thorshavnsgade 2 Tlf g ter Nu 80,-/sæt Lån op tl kr. uden udbetalng Aben: man-tre: ,1ør: 9-14 målestok placeret sg på europakortet. De deltagende kunstnere er af den portugsske stat nvteret tl at undervse på semnarer og læreanstalter for pædagogk. Danske børn og forældre får endnu en chance for at stfte bekendskab med projektet peroden. Kommer famlen på besøg? Vflbyder Københavns bllgste overnotnng på toton nyrenoveret hotel særrobot III bryggeboere tlf Eglsgade 33 f;r hosten sej? Mucolysn acetylcysten Løsner problemet effektvt, hurtgt og økonomsk Husk! V fremkalder dne farveflm på kun 1 tme. lsands Brygge 7 Tlf Nyborg & A-Z Gulvservce Dn gulvmand på Bryggen o BUTIK ABEN MAND.-TORS Plejeprodukter tl gulve RÅD OG VEJLEDNING Gunløgsgade 35 kld ~~ (,sot,!cf:ol",o'ic~~~ ~-:; -*~-"l" l,l'.t... )", r Hot "' l"n,j,;7- ".~..,.,;~ --., :' - t KM..._..IOf'ltr. 0f""tot5or"rllfCCM' 10r.IC'tt)\(\t:fo'IIJIC<4~V'I't \. tqt(. f' =~ "JP~.'f O:J ~w.~'.t-jeoe;n ".~:>.1'.7- -~ :c.::".:.l'" : '.l'lf Grl'rldlt'"ot mn.,...~.r'l\fo!iots Bmr~ t.\icoii""'th~~ '~t' 10,.1lrHftot\oo't fo'.t.t\.,"" '~"''..,,...:--..,,._. _".,~.. 1'...,;.~:-.. N''- ~.w.: lnltft!oftfr. l\ """"'f>t>."...,t f''~-'"llo'itfmt<: ~~elfta<'ll)'f~eo',. o.lotl n~ofot,.lt'i,)i~j.,. '.t''~ts... CJ,fJ" ~t'"'"'t;;.. : -~toof'lf"tlff'i.'.,.(o'\t."' OrlS4)tnMf!nVJIOtm: ~gt.ltlv "! 30SIS.OOW~ol"f'IM?CC,..~.x~ se.$1f>r ~ P~t>yC otot)j; ~JS-.::-".)I"~,l~~S" J'.;)!"\ &,.s.>',lo~',.. "'ff'>:h!"~ :e< "'.).)(~\..:\l't'"0-}~0""9t"tt"ot ~~=~"=~'r~~~ ~:~ :~'rl~~ ;~oo;:~~~ ~~ ~~~~~~~:~~e-o:..;-o~~~ :s; ~ ;;,,'o:... ~~~~ø::.'~~~,~:~~v~..!~~. ~~ 1 c»gkg ~ 0.. 1~01\~o~ftll.r.:Jot...at~ t ~~~:.M"' Or'tt!~\ll " '-"<'""' :xl'~-:... ~.1-.', ',... ~~...a oo~tq>ro P~og...-:I,IUCOI\Sof'lltof!f9'.YII.tla!~~!OU If. l) ~' (.t })S;... tes!-. 1))P.5 -. :X s., ) : ~_;,. ~ ' 'X~. ~tv,, ' 'o~co< Y'OI.. wt.l01trtt200m; ttst-. l16!.v 20t..." Jl.Q..r.!:)~ Ø..l ~ v,lxi J!,:to,.., '" '0C''"' ' ::.-t- lc." ~..... ol..,

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

Københavns kommune har netop givet sig selv tilladelse

Københavns kommune har netop givet sig selv tilladelse 1. februar 1996 4. årgang nr. 2 BRYGGEBLADET Havneparksfond mangler penge Forventet millionbeløb fra Ejendomsselskabet Norden lader vente på sig Selv om vinteren midlerti digt har sat en stopper for anlægsarbejdet

Læs mere

BRYGGEBLADET. bliver sat dato på nedrivningerne,

BRYGGEBLADET. bliver sat dato på nedrivningerne, 23.februar 2000 8.årgang nr. 4 BRYGGEBLADET SuperBrugsen må vige for byggeplaner Freja Ejendomme opsiger en række erhvervslejemål i Njalsgade for at forbinde Bryggen og Ny Tøjhusgrunden Kun halvandet år

Læs mere

BRYGGEBLADET. i Kulturby 96.

BRYGGEBLADET. i Kulturby 96. 22. juni 1993 1. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Hjælp vores havnepark Åbent brev til overborgmester Jens Kramer Mikkelsen og borgmester Tom Ahlberg Model af lokalrådets forslag til udsmykning af festpladsen.

Læs mere

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte CYKELTURE med Grøn Gude Gentofte Kolofon: Cykelture med Grøn Gude Gentofte 3. oplag 2. udgave Oktober 2011 Trykt 4000 eksemplarer Klder: Gentofte Kommune, Slots- og Ejendomsstyrelsen med flere Udvklet

Læs mere

Amager-narkomaner til Bryggen

Amager-narkomaner til Bryggen 23. marts 1993 1. årgang nr. 1 BRYGGEBLADET Amager-narkomaner til Bryggen Lokalrådet forsøger at bremse kommunens planer om at lægge»metadoncenter«i Njalsgade Bortset fra den nye Paintball-klub i kælderen,

Læs mere

BRYGGEBLADET. Hansen har jo allerede udtalt noget i denne retning! Gimle eller de gule bygninger i parken

BRYGGEBLADET. Hansen har jo allerede udtalt noget i denne retning! Gimle eller de gule bygninger i parken 22. september 1999?.årgang nr. 15 BRYGGEBLADET Vrede over politikerudtalelser Lokalrå det er urolig for politikern es inten tioner om nedlæggelsen af Gimle "Det kan ikke være rigtigt, at Ole Henzen endnu

Læs mere

BRYGGEBLADET. Atter to andelsforeninger. »SÅDAN!!!!«stod der som overskrift på Andelsforeningen

BRYGGEBLADET. Atter to andelsforeninger. »SÅDAN!!!!«stod der som overskrift på Andelsforeningen 25. april 2001 9.årgang nr.8 BRYGGEBLADET Freja presser prisen Årsagen til at Muslim World League endnu ikke har købt moskégrunden er, at ejeren forlanger en meget høj pris for grunden. Ifølge TV-2 Nyhederne

Læs mere

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K Statstsk társoversgt 1998 Tema om overforselsndkomster Statstcal ten year revew 1998 DAN MARKS STATIST I K 01.0. Statstsk társoversgt 1998 Udgvet af Danmarks Statstk August 1998 39. árgang ISBN 87 501

Læs mere

BRYGGEBLADET. Torben'llelsinghoff er betænkelig ved risi/loen for at trafikken på Artil(e?tiJ(j bliver lige så voldsom som fa.er på Amager Boulevard.

BRYGGEBLADET. Torben'llelsinghoff er betænkelig ved risi/loen for at trafikken på Artil(e?tiJ(j bliver lige så voldsom som fa.er på Amager Boulevard. 13. marts 1997 5. årgang nr. 5 BRYGGEBLADET Beboere bekymrede for motorvej Planerne om motorvej på Artillerivej b ekymrer b eboere på Artillerivej, og lokalrådene anbefaler at investeringerne bruges p

Læs mere

Undersøgelse underkastes undersøgelse

Undersøgelse underkastes undersøgelse 1998B RYG G E B LA D ET 6. 12. november årgang nr. 19 Undersøgelse underkastes undersøgelse Ørest a dsselskabet og Gru n dejerforeningen er uenige om gru n dva ndssænkning - Miljøkontrollen har n u bestilt

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Ingen pladser før sommeren 2008

Ingen pladser før sommeren 2008 Tjekket gymnasium 1.g er og bryggebo Mathilde Kjær Hansen glæder sig til at indtage det nye i Gymnasium i Ørestad efter sommerferien. side 8-9 DONG scorer kassen Alle, simpelthen alle jeg har talt med,

Læs mere

Nr. 18 15. januar 1996

Nr. 18 15. januar 1996 Nr. 18 15. januar 1996 -- LEDEREN. Hvor møj ska' vi gi'? Hvor møj er det værd? Overskriften er fra revyen 1991 Grønbjerg, hvor det drejede sig om indsamlinger til forskellige fester og mærkedage. Den er

Læs mere

Gang i kulturen. Islands Brygge 7. Ny sommerkøreplan

Gang i kulturen. Islands Brygge 7. Ny sommerkøreplan 21. maj 2003 11. årgang nr. 9 Forfatterne V Remme, Lars Bukdahl og Claus Andersen deltog i oplæsningsaftenen den 13. maj. Næste oplæsningsaften er den 27. maj. Gang i kulturen Efter et noget svagt første

Læs mere

BRYGGEBLADET. Det er helt klart et minus, at Oppelstrup ikke mere er formand - han var en handlekraftig mand, har ikke helt opgivet håbet:

BRYGGEBLADET. Det er helt klart et minus, at Oppelstrup ikke mere er formand - han var en handlekraftig mand, har ikke helt opgivet håbet: 3.maj 2000 8.årgang nr. 9 BRYGGEBLADET Beboerhave ødelægges af vej og vendeplads Pladsen foran det projekterede nye Uvis fremtid De hjemløses pensionat KFUM er stadig uden fremtid. SIDE 3 En beslutning

Læs mere

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Egedal Kommne Dronnng Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Blag tl Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabsprakss... 3 Målopfølgnng... 9 Investerngsoversgt... 21 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt...

Læs mere

Eksperter slår alarm over grundvandssænkning

Eksperter slår alarm over grundvandssænkning 23. april 1998 6. årgang nr. 8 BRYGGEBLADET Eksperter slår alarm over grundvandssænkning Oppumpningen af grundvand ved metro-byggeriet u dgør en alvorlig risiko for Bryggens ejendomme Hvis den sænkning

Læs mere

Ølbaren venter. Kommunen kræver handicaptoilet. som man ikke kan komme ned i i kørestol.

Ølbaren venter. Kommunen kræver handicaptoilet. som man ikke kan komme ned i i kørestol. Portræt af Jarl Cordua Efter fem år har Cordua valgt at prioritere familien og lave politisk journalistik i radioen. Derfor er han sluttet som Bryggebladets klummeskribent. Ølbaren venter Kommunen kræver

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Ikke for børn. møde en naturvejleder, der vil fortælle om naturen i lokalområdet

Ikke for børn. møde en naturvejleder, der vil fortælle om naturen i lokalområdet Ny skive fra Per Vers Bryggens rapper Per Vers udgiver nu sin anden soloplade»ego«om kærlighed, familieliv og lortebleer. Mød Per Uldal aka Per Vers, som forelskede sig i rapmusik, da han som 12-årig hørte

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26 10 TV i fsb Stor pakke, lille pakke eller ingen pakke 4 Banko Gang i de gamle på Islands Brygge 8 Bor Sundhedstjek du i en sund bolig? Lille Peter Edderkop... Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks

Læs mere

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto December - Januar - Februar Vækst Nr. 2 November 2012 i Gislev Bandholm Foto Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Årgang 63

Læs mere

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Kursuscenterguden www.u-u.dk KURSUSCENTRE.dK KoNfERENCE med UdSgT og NdSgT TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Hos KursusCentre.dk holder v meget af at forkæle vores gæster, så jeres oplevelse blver mere and

Læs mere

srå ese Helena Horstedt

srå ese Helena Horstedt II\retrNINreIlE C o utur eteknkker o g ov er d ådge m a teraler er omdrejnngspunkt Helena Hbrstedts stl, som også er kendetegnende for en ny generafon af svenske desgnere. Her er godt desgn nemlg g med

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ]

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ] TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ] Nye regler for udlejning side 3 Afdelingsmødet et vigtigt møde side 4, 6 og 7 En lang vinter med sne og frost side 12 Styringsreform og bæredygtigt byggeri Mange ting til fremlæggelse

Læs mere