Årsberetning DOF-Bornholm 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning DOF-Bornholm 2011"

Transkript

1 Årsberetning DOF-Bornholm 2011 DOF-Bornholm havde igen i 2011 et travlt og virksomt år. Foreningens bestyrelse, udvalg og repræsentanter har været involveret i en lang række af sager og begivenheder. Vi har igennem et par år arbejdet efter et sæt af målsætninger for foreningens virke og aktivitetsniveau. Jeg kan konstatere, at vi på de fleste områder lever op til de mål vi satte os i begyndelsen af året og mere til. I løbet af året holdt vi 8 bestyrelsesmøder. Derudover har flere i bestyrelsen deltaget i en lang række møder, det har været møder i div. råd, udvalg og med offentlige instanser. Medlemsstatus Trods lavkonjunktur lykkedes det os at fastholde medlemstallet, det er meget glædeligt. Foreningen tæller nu ca. 250 medlemmer. Det er vi meget glade for og vi tager det som et tegn på, at foreningens virke er synligt og vedkommende. Vi har ganske få medlemmer under 18, som det ikke er lykkedes os at involvere på trods af en stor indsats. Jeg håber, at der i husstandsmedlemsskaberne gemmer sig børn og unge. Jeg vil gerne igen opfordre forældre og bedsteforældre til at tage deres børn og børnebørn med ud på foreningens ture. Ungdomsarbejdet Jeg har svært ved at se, hvad vi lokalt kan gøre for at løfte ungdomsarbejdet. Måske var det værd at overveje de nye sociale medier, som kunne gøres vores lokalafdeling tiltrækkende for de yngre målgrupper. Vi overvejer for øjeblikket at oprette en Facebookgruppe for DOF-Bornholm, der vil i den nærmeste fremtid blive taget stilling til hvordan. På hjemmesiden har vi desuden en Twitterfunktion. Nyt logo DOF Bornholms bestyrelse har længe ønsket et nyt logo for foreningen. Vi har diskuteret udformning, signalværdi og hvad der burde være i et tidssvarende logo. Vi besluttede, at det nye logo skulle indeholde en af de genindvandrede arter på øen, og som samtidig var typisk og speciel for øens natur. Vi valgte at pege på Alken, der de seneste år er genindvandret som ynglefugl på Bornholm og som næsten kan ses året rundt. Vi forelagde en lokal fuglekunstner opgaven og nu foreligger det nye logo designet af Ben Woodhams. DOF Bornholms bestyrelse er meget begejstrede for resultatet og har besluttet at anvende det nye logo. Logoet vil fremover kunne ses på Gaddisijn, Årsrapporten, Fugle og Naturs foreningssider og som brevhoved på DOF-Bornholms breve. Året i DOF Der har været afholdt to formandsmøder i forbindelse med repræsentantskabsmøderne. Forårets repræsentantskabsmøde foregik i Skærbæk tæt på vadehavet. Mogens og undertegnede var af sted og vi havde udover møderne en lang række gode oplevelser i det sønderjyske. Mogens fandt et hidtil ukendt ynglepar af Hvid Stork, hvilket vakte en del opmærksomhed i forsamlingen. Desværre viste det sig senere at storkeparret ikke formåede at få ungerne på vingerne, sandsynligvis pga. fødemangel. Forårets program var præget af de mange beretninger samt fremlæggelse af hovedforeningens regnskab og budget.

2 DOF s medlems- og mediestrategi var på dagsordenen. En fremlæggelse af aktivundersøgelsen gav et spændende billede af DOF s kernetropper. Undersøgelsen viste bl.a. at DOF-Bornholm med ca. 50 aktive, har procentvis flest aktive medlemmer, det er vi ret stolte af! Konklusionen er, at de aktive er modne, trofaste og garvede mennesker med overskud og lyst til at yde et stykke frivilligt arbejde. De mange aktive udfører et stort arbejde med at registreringer, undersøgelser formidling og foreningsarbejde. Det er beregnet, at tidsforbruget hertil på landsplan svarer til 9,5 mio. kr. hvert år! På forårets repmøde blev vores afgåede formand Christian Hjorth fejret af repræsentantskabet for sit lange og engagerede formandskab ved et festligt aftenarrangement. Christian holdt op som formand og dagen efter blev Egon Østergaard DOF s nye formand udpeget af HB. Christian blev på efterårets repræsentantskabsmøde indvalgt som medlem af repræsentantskabet. Lokalafd. Seminar i Dalum 17.sept. ang. Atlas 3 og caretakerprojektets exitstrategi. Jeg var sammen med Kåre på lokalafdelingsseminar i Dalum, hvor Caretakerprojektets fortsættelse i lokalafdelingerne blev diskuteret. Det kommende Atlas 3 projekt blev skitseret og debatteret. I vores lokalafdeling vil Jens og Kåre koordinere projektet, der vil få brug for mange optællere til at dække kvadrater og linietakseringer. Landbrugskampagnen Landbrugskampagnen blev på forårets repræsentantskabsmøde skudt i gang af Christian Hjorth. I løbet af foråret og sommeren blev der på landsplan skrevet mange læserbreve og der var mange debatindlæg om landsbrugets forvaltning af naturværdierne. Vi deltog i den lokale debat og redegjorde for vores holdninger og ønsker DOF-Bornholm foreslog at den dårligste landbrugsjord, med økonomisk støtte, kan tilbageføres til naturtilstand. Fra naturens hånd er noget jord bedre egnet til dyrkning end andet. I dag kompenserer landmændene ved at dræne jorden eller pumpe den fuld af forurenende gødningsstoffer. Det skader den omliggende natur og det giver heller ikke rigtig godt udbytte for landmanden. De våde og de sandede arealer bør tages ud af landbrugsdriften og gives tilbage til naturen. Natur på den dårlige landbrugsjord vil give mere plads til naturen og flere oplevelser med sanglærker, agerhøns og viber. Naturpolitisk arbejde i DOF-Bornholm DOF-Bornholm får som høringsberettiget part tilsendt en lang række sager, der vedrører alt fra nye sommerhustilbygninger til færdsel på søterritoriet. I år har bestyrelsen arbejdet med en række naturpolitiske sager. Jeg vil ridse nogle sager op, som vi har reageret overfor og sendt høringssvar til. DOF-Bornholms forslag til ny kommuneplan. Vi har kommenteret Kommuneplan 2009 overfor Teknik og miljø og har stillet forslag til forbedringer af kommende planer. Vi mener, at landzoneloven i forbindelse med terrænændringer bør administreres restriktivt af hensyn til ikke på andre måder beskyttede småbiotoper. Vi tænker især på opfyldningen af våde markarealer og terrænændringer på f.eks. campingpladser i kystzonen.

3 Derudover ønsker vi at udpegningsgrundlaget for Natura 2000 områder ajourføres, Vandrefalk, Alk og Baltisk Sildemåge er ikke med på udpegningsgrundlaget for Slotslyngen og Hammeren. I Almindingen bør arterne Lærkefalk og Rørdrum være med i udpegningsgrundlaget. Offentlig høring vedr. vand- og naturplaner: Vi har fremsendt høringssvar til Roskilde Miljøcenter vedr. Natura2000-område nr. 186: Almindingen, Ølene, og Paradisbakkerne. I vores kommentarer påpegede vi især, at vi savnede en række arter i udpegningsgrudlaget og at vi ønskede at en række arealer burde indgå i området. Vi påpegede desuden, at selvom der ligger veldokumenterede oplysninger om en række vigtige arter, f.eks. Rød Glente, Rørhøg, Perleugle, Sortspætte, Rødrygget Tornskade og Hvepsevåge, så er disse tal ikke med i beskrivelsen. Vi mener desuden at de beskrevne antal for Trane og Rørhøg er for uambitiøse og ude af trit med virkeligheden. Område nr. 184 Hammeren og Slotslyngen.: I naturplanforslaget er Vandrefalken nu nævnt som en art, der kræver særlig beskyttelse inden for EU, og det nævnes også, at området indeholder fuglefjeld med en række rødlistede fuglearter. Vi er glade for, at disse forhold nu nævnes, men forekomsterne bør konkretiseres ved at nævne arternes navne. Ellers kan der være meget stor risiko for, at disse interesser tilsidesættes af myndigheder og ejere i den videre proces. Der står stadig intet om, hvordan disse væsentlige arter bør forvaltes. Vi finder derfor stadig områdets udpegningsgrundlag helt utilstrækkeligt. Kort sagt mener vi, at de meget væsentlige fugleforekomster i Natura2000-området slet ikke er tilstrækkeligt beskyttede med denne Naturplan. Vi er for begge områder på sigt bekymrede for vedligeholdelsen af lysåbne arealer ved afgræsning og slæt. Mulighedernes Land Ringebakke og Almeløkkebruddet. Årets største naturpolitiske udfordring for DOF-Bornholm var at få sat et tydeligt aftryk på planen for reetableringen og brugen af området. Bestyrelsen har besigtiget forholdene i Vangbruddet-,Almeløkkebruddet og ved pieren, for at få en klar og fælles holdning til projektet. Vi kunne konstatere, at der er klare fugleinteresser i områderne, både i selve bruddene og på kysten. Vi formulerede herefter en række forslag, som DOF-Bornholm skulle fremføre i forårets møder og workshops. Sidst i maj måned deltog vi planværkstederne om Ringebakkebruddet. Det er mit indtryk at vores forslag blev hørt og blev indarbejdet i den færdige plan for området. Vores fornemste opgave i processen har været at påpege vigtigheden i at beskytte fuglelivet i bruddene, således at de øvrige aktiviteter ikke skaber konflikter i forhold til ynglefuglene i området. Der er/har været mange interesser repræsenteret i processen og det har været særdeles vanskeligt at tilgodese alles interesser. Vi håber, at man vil opretholde et forbud mod bilkørsel i området. I skrivende stund er denne sag endnu ikke afgjort og vi afventer Fredningsnævnets afgørelse. Nyt fugletårn ved Kærgård Naturstyrelsen har for nogle år siden erhvervet ejendommen Kærgård på Skørrebrovej. Ejendommen omfatter arealer der ligger op til Kærgårdsmosen og et betydeligt stykke af selve mosearealet. Vi har i DOF-Bornholms bestyrelse et ønske om, at der etableres adgang og fugletårn med udsigt til Kærgårdsmosen.

4 Ved de årlige møder med Naturstyrelsen og i andre sammenhænge har vi peget på, at der ved Kærgård er en oplagt mulighed for at etablere et nyt fugletårn med en enestående udsigt. Et tårn placeret her vil få udsigt ud over mosen og op til Almindingens stejle skrænter og klippepartier. Derudover er der netop her mulighed for offentlig adgang til et stykke bornholmsk natur med klippeløkker, små overdrev, engarealer og mose. Denne mulighed er der pt. ikke andre steder i området. I den forbindelse var vi på besigtigelse med repræsentanter fra Naturstyrelsen. På mødet var der enighed om, at lokaliteten var unik og at der i området var gode muligheder for at etablere et fugletårn. Der blev set på mulige adgangsforhold, tårnplaceringer og ønsker vedr. udformning af fugletårnet. Repræsentanten fra Naturstyrelsen gjorde opmærksom på, at styrelsen for øjeblikket ikke har midler til opførelse af fugletårne på Bornholm og foreslog, at vi undersøgte muligheden for at få fondsmidler til projektet. Vi gav udtryk for, at DOF-Bornholm ville være meget tilfreds med et tårn i samme stil og kvalitet som det nordre tårn i Ølene. Vi påpegede muligheden for et grønt partnerskab. Vallensgårds mose og FVF. DOF Bornholms bestyrelse henvendte sig i sommer til Fugleværnsfonden for at få en vurdering af, om Vallensgårds mose og enge ved opkøb kunne blive et nyt FVF reservat. Området har et stort potentiale som et væsentligt aktiv for naturen og fuglelivet, hvis det tilbageføres til mose og våde enge. Sommerens store nedbør og de heraf oversvømmede enge, viste helt klart områdets muligheder og potentialer som et vigtigt fugleområde helt på højde med Udkæret. Vi mener, det er oplagt at et sådant projekt sker i et samarbejde med Naturstyrelsen, da de i forvejen ejer store arealer i området. DOF Bornholm selvfølgelig gerne bidrage til og være med i projektet. Fra DOF Bornholms side prioriterer vi, at engene inden for det afgrænsede område gøres våde igen, således som vi har set det i den regnfulde periode i denne sommer. Ved at etablere våde enge vil man få en meget stor kvalitetsforbedring af områdets naturværdier. Området har et stort formidlingspotentiale. Vi forestiller os, at formidlingen af områdets naturværdier kan ske i samarbejde med DOF-Bornholm, FVF og Naturstyrelsen. Vi ser gerne, som vi tidligere har beskrevet, at der etableres et fugletårn på Kærgårdsområdet, der er ejet af Naturstyrelsen. Vi afventer nu FVFs vurdering af projektmulighederne og håber der snart kommer en afklaring. Nylars plantage og fredning DOF Bornholm støttede fredningsforslaget, som det er udarbejdet af DN. Vi finder det vigtigt at frede området, da det indeholder en lang række naturværdier. En fredning sikrer, at der ikke foretages større renafdrifter og at området bevarer sine naturværdier. En fredning gør det muligt at skabe en endnu bedre natur for både fugle og fauna i et enestående kulturlandskab. DOF- Bornholm gik i denne sag imod Friluftsrådets indstilling til fredningen. Vores kredsrepræsentant i Friluftsrådet på Bornholm har talt for støtte til fredningsforslaget af Nylars Plantage. Grønne partnerskaber i Poulsker og Bodilsker plantager Det er Lars Wilhjelm, ejer af Poulsker- og Bodilsker plantager, der i samarbejde med Naturstyrelsen, BRK,DN, Friluftsrådet, DOF og Svampevennerne har indgået et grønt partnerskab. DOF-Bornholm har ikke været synderligt inddraget i processen, men vi forventer selvfølgelig at blive indbudt, når der skal udpeges plads til fugletårn. Hvordan perleuglekasserne oprindelig er kommet ind i billedet er jeg ikke klar over, men ideen stammer fra tidligere forslag fra DOF-Bornholm til forbedring af naturindholdet i plantagerne, som vi lavede til KU-Lifes projekt for 4 år siden.

5 Salthammer møde med Snogebæk Havn og fællesanliggener. I august holdt naturforeningerne og en repræsentant fra BRK et møde med Snogebæk Havn og Fællesanliggener. På mødet fremførte foreningerne deres holdninger til terrænændringer, helikopterlandingsplads og formidling af Salthammer området. Der var forståelse for, at det var uhensigtsmæssigt at lande med helikopter på og i nærheden af Salthammer Odde. Lokaliteten er en vigtig rastelokalitet for vadere, måger og andefugle. Vi håber, at der findes en løsning på problemet, således at aktiviteterne i området ikke kommer i konflikt med og forstyrrer naturværdierne. DOF-Bornholm lovede at bidrage til formidlingen af Salthammer Odde ved skiltning i samarbejde med BRK. Vi håber, at vi ad denne vej kan oplyse om områdets naturværdier til gavn for lokale og turister. Formidling 4H deltagelse St. Bededag deltog DOF-Bornholm ( Ben, Eilif og Per) i 4Hs indvielse af aktivitetshuset i Hareløkkerne sammen med mange foreninger og organisationer. Vi havde fået materialer fra DOF og fine blå veste. Der var en rimelig interesse for vores forening og mange var forbi og fik information og en snak om fugle. Desværre druknede vi nok i mængden af udstillere og i hård konkurrence fra mavedanserne. Formidling ved Nexø Sydstand Vi blev i 2010 opmærksom på, at Nexø Skytteforenings aktiviteter på Lange Skanse var ophørt. Vi foreslog, at man i stedet lavede Skyttehuset om til formidlingsted for områdets naturværdier. Området har spændende muligheder for at formidle gode naturoplevelser til turister og fastboende. Stedet er ideelt til formidling af den lokale natur. I 2011 har DOF-Bornholm udarbejdet ideer og oplæg til informationstavler m.m. Det er Jens, Sune og Mogens, der har stået for udarbejdelsen af idematerialet og kontakten til BRK. Kredsrepræsentant i Friluftrådet på Bornholm Kurt Pedersen har repræsenteret DOF i den lokale kreds af Friluftsrådet. Det er vigtigt, at vi som naturforening har sæde her og kan tale naturens sag i sagsbehandlingen. DOF Bornholms engagerede kredsrepræsentant i Friluftsrådet, har gjort en stor indsats for at fremme DOF Bornholms synspunkter til fordel for naturen. Tak for din indsats. Ministeraftalemøde mellem DOF-Bornholm og Naturstyrelsen Møde afholdt den Medieudvalg DOF-Bornholms bestyrelse har siden 2009 haft et medieudvalg bestående af bestyrelsesmedlemmer, redaktører og en pressemedarbejder. Det har vi gjort for at koordinere medieindsatsen så optimalt og tilfredsstillende som muligt. Udvalget holdt to møder, hvor det især var logo og layout i vores medier, der var på dagsordenen. Hjemmesiden og lokalbladet Gaddisijn udvikler og fornyer sig fortsat. Det nye logo er i løbet af året indarbejdet i foreningens medier. Herfra skal lyde en stor tak til redaktørerne for deres store indsats og vigtige arbejde for DOF-Bornholms medier. Tak til Lis, Eilif, Sune og Thomas. Jeg håber I vil fortsætte det flotte arbejde.

6 Årsrapport Desværre har vi ved udgangen af 2011 endnu ikke fået årsrapporten for 2008 i trykken. Der mangler dog ganske lidt og vi håber fra redaktionen at have den klar inden for kort tid. Når dette er sket kan vi endelig komme i gang med de næste årgange. Det er derfor et stort ønske at få flere skribenter til årsrapporten så vi kan få afviklet det vi er bagud så hurtigt som muligt. Carsten har som redaktør og hovedforfatter ydet en kæmpe indsats igennem 12 år herfra skal lyde en stor tak for det flotte arbejde i rapportgruppen. DOF Basen DOFbasen har efterhånden eksisteret i over ti år. Den er det naturlige medie når der skal indberettes iagttagelser af stort og småt og der kommer en halv snes nye bidragydere til hvert år - således også i På fem år er antallet brugere hermed mere end fordoblet. I alt benytter over hundrede bornholmere nu DOFbasen og der er i øvrigt over ti millioner observationer fra landet som helhed. På Bornholm oplevede vi dog - trods de flere brugere - en mindre tilbagegang i antallet indtastninger i Vi har derfor mistet førstepladsen over flest årlige iagttagelser til Frederikshavn. Her på øen indberettedes dog stadig fire gange flere fugle end i en gennemsnitlig kommune i 2011! Dette svarer til næsten 120 observationer dagligt! Årets artsrigeste lokalitet var Dueodde hvor 231 arter registreredes mens der på Hammeren taltes 229. DOFbasen udvikler sig med jævne mellemrum og i 2011 blev det muligt at uploade billeder til alle typer observationer. Samtidig er det blevet meget lettere at indberette sine iagttagelser direkte fra basens hjemmeside og på sigt er det meningen at det lille indtastningsmodul mange har liggende på deres PC-er skal nedlægges. Medlemsaktiviteter Grøftekantundersøgelsen Det har gennem de senere år gentagne gange været diskuteret, om landmændene tog tilstrækkeligt hensyn til vejkanternes natur. DOF-Bornholm har gentagne gange gjort opmærksom på en udbredt oppløjning af bagkanterne til grøfter og cykelstier. Vejkanterne har stor biologisk betydning som levested og spredningskorridorer for både vilde dyr og planter i det åbne land, og i takt med at der bliver færre hegn og markskel stiger vejkanternes relative betydning. Problemerne opstår, når den lokale landmand pløjer dele af vejkanten op eller sprøjter plantevæksten på vejkanten. På mødet i Grønt Dialogforum 6/ foreslog DOF derfor et samarbejdsprojekt mellem kommunens vejvirksomhed, Bornholms Landbrug, Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling (DN) og DOF om at gennemgå et antal vejstrækninger for at dokumentere omfanget af eventuelle overtrædelser af gældende regler. Dette samarbejde blev etableret: DOF og DN skulle udføre feltarbejdet med hjælp fra deres medlemmer. Vejvirksomheden skulle levere den faglige information om regler for vejkanternes ejendomsforhold og benyttelse samt udarbejde kort i stor målestok til feltarbejdet. Ifølge aftalen skulle DOF afrapportere undersøgelsen. Rapporten skal sendes til kommunens vejvirksomhed samt Bornholms Landbrug. Deltagerne i undersøgelsen registrerede forholdene på vejkanterne på de aftalte strækninger, og hvor der var klare overtrædelser af reglerne skulle disse dokumenteres ved udmåling med målebånd/tommestok samt et foto. Der var enighed om, at det ikke handlede om mm-demokrati, men at vi koncentrerede os om de klare overtrædelser. Mange overtrædelser blev registreret og dokumenteret.

7 I undersøgelsen er der undersøgt i alt 102 km vejkanter, og i alt er der registreret 121 skader, dvs. 1,2 skade pr. km vejkant. Vi håber, at undersøgelsen har været med til, at der er opmærksomhed på de vigtige bagkanter og at der fremover udføres bedre landmandskab i forbindelse med driften af arealerne. Rågeundersøgelsen I foråret gennemførte DOF-Bornholm en undersøgelse af antallet af besatte reder i rågekolonierne. Mange medlemmer var ude i april og maj for at registrere antallet af ynglepar. Rågetællingen påviste en markant nedgang i rågebestanden, der nu kun er 1/3 af bestanden i 60 erne. Undersøgelsen blev forelagt vildtkonsulenten i Naturstyrelsen og en landskabsmedarbejder i Regionskommunen. Udover det konkrete talmateriale har vi udarbejdet detailkort med koloniernes størrelse og placering. Vi forventer at materialet vil indgå i den kommende forvaltning på området. Det er særdeles gode nyheder, at Naturstyrelsen reagerede positivt på DOF-Bornholms rågetælling. Vi håber og forventer, at tilladelser til regulering af råger ikke gives de næste mange år eller at ordningen ophører. Landskabsforvalteren i regionskommunen fortalte, at man fremover vil være mere restriktiv med at anbefale regulering i rågekolonier på kommunes arealer. Ture og møder Ekskursionsudvalget har i det forløbne år planlagt og afholdt mange møder og ture. Der har været et medlemsmøde på Natur-Bornholm og to på Bornholms Centralbibliotek, hvoraf det ene var arrangementet med Jule-fugle-flet. Ved Årets Naturoplevelser, som DOF-Bornholm er medarrangør af, var der indlæg ved uglegruppen. I årets løb har der været afholdt 11 ture. I dette tal er inkluderet Ørnens Dag og Fuglenes Dag samt sejlturen langs de bornholmske fuglefjelde. Tre af turene har været offentlige, nemlig Ørnens Dag, Fuglenes Dag og en tur til Dueodde ultimo august. Der har været afholdt to storture, dels ørneturen til Sverige i februar og dels vadehavsturen til Rømø og Mandø i april. Begge ture havde en rigtig god tilslutning. Caretaker Fællesmøde for caretakere på Klippely med foredrag, fælles spisning og uglelyt. Årets fælles caretakerarrangement blev holdt på Klippely. Formålet med disse arrangementer er først og fremmest at deltagerne i projektet får mulighed for at møde hinanden på tværs af grupperne. Thomas Wikstrøm projektkoordinator fra DOFs naturfaglige afdeling gav en status på projektet og deltagerne fik mulighed for at drøfte caretakerarbejdet. Efter fælles spisning havde Hanne arrangeret Perleuglelyt i den kolde og næsten klare vårvinteraften. Desværre lykkedes det ikke denne aften at høre noget til uglerne. Grupperne har i 2011 fortsat det flotte arbejde med registrering og overvågning af fuglene i IBA-områderne. Caretakerarbejdet fortsætter formodentlig i lokalafdelingsregi mange år endnu Caretakerprojektet er bevilliget midler indtil Hvad der herefter skal ske ved vi ikke præcist. Men jeg regner med at lokalitetsarbejdet fortsætter og at de aktive caretakere også vil deltage i et kommende atlasprojekt. Udover IBA-Almindingen har vi herovre ansvaret for Rønne Banke og Ertholmene. Punkttællinger 2011 blev der indrapporteret 19 ynglefugle-punkttællinger og fem vinterfugle tællinger på Bornholm. Der er plads til endnu flere deltagere i tællingerne. Vi ser gerne at endnu flere deltager i

8 aktiviteterne, gerne i samarbejde med erfarne optællere. Jens er koordinator og hjælper gerne med at komme i gang. Kystfugletælling Bornholms vandfugletælling 15. og 16. januar Trods dårligt føre med megen tøsne og rigtig våde stier, dertil tåge og tågedis, der særligt om lørdagen gav noget nedsat sigtbarhed, blev årets vandfugletælling gennemført. Resultaterne bearbejdes til offentliggørelse i Gaddisijn og hjemmesiden og obstallene indtastes i DOF basen. Det er Mogens der koordinerer indsatsen og foretager bearbejdningen af resultaterne i samarbejde med Carsten. Arrangement for de aktive I DOF-Bornholms bestyrelse har vi altid fokus på det frivillige arbejde for fuglesagen. En lørdag i marts inviterede bestyrelsen de aktive i foreningen på brunch, foredrag og med en ekskursion i Svanekes smukke skærgård. Per Ekberg Petersen, caretaker fra Gribskov, fortalte om fuglene i Gribskov og viste sine fremragende fotos herfra. Det var et par spændende og inspirerende timer sammen med Per, der sidste år modtog DOFs hæder for sit virke for fuglene. Fuglene Vores fælles interesse er fuglene, jeg vil til sidst kort redegøre for nogle enkelte, men meget markante, arter på Bornholm, som nogle af DOF-Bornholms aktive medlemmer bruger rigtig mange timer på at undersøge, hjælpe og beskytte. Tranerne fortsatte deres positive bestandsudvikling. Det anslås, at bestanden i 2011 var på par. Tranens indvandring på Bornholm er en succeshistorie i den bornholmske fugleverden. Vi kan håbe på, at den bornholmske bestand som helhed fortsætter sin positive udvikling. DOF-Bornholm fik i sommer besøg af en svensk trane-ringmærker fra Tranemo i Sverige. Eilif stod for besøget og rundvisning og har tilbudt at medvirke ved en evt. ringmærkning. Jesper Toft forsøger at lave et ringmærkningsprojekt i samarbejde med Zoologisk Museum, Naturstyrelsen og DOF-Bornholm. Perleugle: For tredje år i træk ynglede Perleuglen på Bornholm og det i samme kasse som i I år havde ringmærkningsafdelingen på Zoologisk Museum også ønsket, at hunnen skulle ringmærkes og dette skete den 16. april, hvor Klaus Dichmann kom til øen for at foretage ringmærkningen. Det viste sig dog overraskende, at perleuglehunnen allerede havde ring på og at hun var ringmærket som unge i selvsamme kasse i Den 27. april kom Klaus Dichmann atter til øen for at ringmærke ungerne sammen med David Nestved, der i 2011 har fået ringmærkningslicens til at ringmærke Perleugler. Antallet af ringmærkede unger blev fire, hvor der den 16. april blev registreret seks unger i kassen. Slørugle: Efter endnu en hård vinter i 2010/2011 gik sløruglebestanden ned fra 6 ynglepar i 2010 til kun 2 par i Begge sløruglepar fik et kuld på vingerne. Det ene par forsøgte at yngle for anden gang, men yngleforsøget mislykkedes. 7 unger blev ringmærkede mod 21 i En unge er

9 genmeldt som død, fundet her på Bornholm. Der blev sat 14 sløruglekasser op på nye steder i 2011 fortrinsvis på kvæggårde. Vandrefalkene havde igen ynglesucces på bornholms kystklipper. Et kort rids over ynglesæsonens iagttagelser og begivenheder Vandrefalkene opholder sig omkring sidste års redehylde De ligger på æg. Æggene er antagelig lagt for 3-4 dage siden 9.5. Der er unger i reden 2.6. Ringmærkning Knud Falk og Søren Møller. Der er 3 unger 2 hunner og 1 han. De er Store og livskraftige ungerne flyver for første gang ungerne opholder sig stadig omkring reden Stor Skallesluger Jan Riis-Hansen blev ny lokalkoordinator for Stor Skallesluger. Jan har i mange år arbejdet med opsætning kasser til arten og registrering af ynglesucces i disse. I 2012 iværksættes et nyt stort kasseprojekt. Arten indgår i DOFs overvågningsprogram for otte udvalgte arter, InAidOf Eight, hvoraf vi på Bornholm også har fokus på Vandrefalk og Perleugle. De sjove, smukke og usædvanlige Vi havde tre SU-arter i 2011: Stellersand som endnu var på øen til 2/1, høgeørn (som kun blev set af en håndfuld tilrejsende) og så vel årets hit i form af rosenbrystet tornskade. Desuden tror jeg vi vil huske 2011 for mange lundsangere, hvidvingede korsnæb og hvidbrynet løvsanger. Afslutning Dette var min femte og sidste årsberetning som formand for DOF-Bornholm. Jeg vil gerne takke for den store tillid I har vist mig i bestyrelsen og udvalgene. Uden bestyrelsens og de mange frivilliges store arbejde og opbakning, havde det været en umulig opgave. Jeg er sikker på, at den næste formand vil tage udfordringerne op til gavn for DOF-Bornholm. Der er masser at tage fat på. Jeg vil til slut takke alle jer aktive for jeres store engagement i fuglesagen, uden jeres store arbejde havde vi ikke haft en så velfungerende og aktiv forening. Tak til alle der bidrog og støttede foreningen og fuglelivet i På bestyrelsens vegne Per C. Pedersen

Årsberetning DOF-Bornholm 2008

Årsberetning DOF-Bornholm 2008 Årsberetning DOF-Bornholm 2008 I løbet af året holdt vi syv bestyrelsesmøder. Alle ni bestyrelsesmedlemmer har i årets løb ydet en stor indsats og har vist et flot engagement for fuglesagen på Bornholm.

Læs mere

Formandsberetning 2012

Formandsberetning 2012 Formandsberetning 2012 I 2010 bestemte Fredningsnævnet, at Svartingedalen efter vores ønske skulle fredes. Pga erstatningens størrelse skal sagen også behandles i Natur- og Miljøklagenævnet, som besøgte

Læs mere

Undersøgelse af vejkanternes tilstand på Bornholm 2011-12.

Undersøgelse af vejkanternes tilstand på Bornholm 2011-12. Undersøgelse af vejkanternes tilstand på Bornholm 2011-12. Af Jens Christensen, DOF-Bornholm. Baggrunden for denne undersøgelse er, at det gennem de senere år gentagne gange har været diskuteret, om landmændene

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2014.

Formandsberetning i HBH 2014. Formandsberetning i HBH 2014. Velkommen til ordinær genf. i HBH. Før vi går i gang med genf., skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Gunnar Moff Andersen, som desværre afgik ved døden i begyndelsen

Læs mere

I 2011 tilstræbes tillige gennemført en DOF-base-aften et centralt sted i Vestsjælland for nye og lettere trænede brugere.

I 2011 tilstræbes tillige gennemført en DOF-base-aften et centralt sted i Vestsjælland for nye og lettere trænede brugere. Handlingsplan for DOF-Vestsjælland, 2011 DOF arbejder i Danmark og internationalt indenfor følgende fire spor: indsamling og udbredelse af viden om fugle formidling af fugleoplevelser i naturen beskyttelse

Læs mere

Årsberetning DOF-Bornholm 2010

Årsberetning DOF-Bornholm 2010 Årsberetning DOF-Bornholm 2010 Det har været et travlt og begivenhedsrigt år i DOF-Bornholm. Foreningens bestyrelse, udvalg, repræsentanter har været involveret i en lang række af sager og begivenheder.

Læs mere

Dato: 1. marts 2016 Årsberetning DOF København 2015

Dato: 1. marts 2016 Årsberetning DOF København 2015 Dato: 1. marts 2016 Årsberetning DOF København 2015 1: Bestyrelsen: Hans Harrestrup Andersen, formand, repræsentantskabet (R), dettes forretningsudvalg, Naturpolitisk udvalg (NPU), Grønt råd Lejre kommune,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 FOR DN IKAST-BRANDE

ÅRSBERETNING 2015 FOR DN IKAST-BRANDE Medlemssituationen ÅRSBERETNING 2015 FOR DN IKAST-BRANDE Medlemstilbagegangen er aftaget i årets løb. Pr. 1. oktober et vort medlemstal opgjort til 562 mod 580 på samme tid i fjor, en tilbagegang på 18.

Læs mere

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 10. december 2012 kl. 9.30 Mødelokale 1

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 10. december 2012 kl. 9.30 Mødelokale 1 Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 10. december 2012 kl. 9.30 Mødelokale 1 Dagsorden: Siden sidst.... 1 Grøftekanter langs de kommunale veje.... 2 Indvinding af hvidt sand.... 3 Kommunens rolle i forhold

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. HG s vision og værdier

Læs mere

Årsberetning DOF Storstrøm 2011

Årsberetning DOF Storstrøm 2011 Årsberetning DOF Storstrøm 2011 Af Michael Thelander, formand Medlemsstatus og PR-udvalget Efter flere års medlemsfremgang i DOF Storstrøm er udviklingen nu vendt og medlemstallet faldt med ca. 35 i 2011,

Læs mere

Naturgenopretning ved Bøjden Nor

Naturgenopretning ved Bøjden Nor LIFE09 NAT/DK/000371 - Connect Habitats - Bøjden Nor Naturgenopretning ved Bøjden Nor - en kystlagune med overdrev Lægmandsrapport En naturperle Bøjden Nor er et helt særligt værdifuldt naturområde, der

Læs mere

Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010

Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010 Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010 Generelt: Så er det atter blevet tid til at mødes til generalforsamling og bl.a. gøre status over det året som nu er gået.. 2011 er et lidt specielt år for

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Nyhedsbrev Favrskov Idrætssamvirke

Nyhedsbrev Favrskov Idrætssamvirke Nyhedsbrev Favrskov Idrætssamvirke 2. januar 2012 Hermed nyhedsbrev fra Favrskov Idrætssamvirke. Nyhedsbrevet er forholdsvis kort og primært med indhold, kommentarer, holdninger samt INFO fra Favrskov

Læs mere

Center for Miljø og Natur Team Miljø. Gavnø Gods adm@gavnoe.dk. Afgørelse om forlængelse af adgangsforbud på Lindholm

Center for Miljø og Natur Team Miljø. Gavnø Gods adm@gavnoe.dk. Afgørelse om forlængelse af adgangsforbud på Lindholm Gavnø Gods adm@gavnoe.dk Center for Miljø og Natur Team Miljø Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 5588 www.naestved.dk Dato 29-3-2016 Sagsnr. 01.05.15-P19-1-16 Afgørelse om forlængelse af

Læs mere

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Velkommen til den årlige generalforsamling. Sang nummer? Jeg vil starte med at ønske tillykke til Erik Scherdetzki med 40 år og optagelse som æresmedlem, Morten

Læs mere

Mødereferat, Kreds Roskilde Udskrevet den 20. august 2010 Friluftsrådet

Mødereferat, Kreds Roskilde Udskrevet den 20. august 2010 Friluftsrådet Kunde/Projekt: Kredsbestyrelsesmøde Deltagere til mødet: Tove Binzer, Jess Jessen, Lone Aalekjær, Gert Pedersen, Referat udsendes til: Kredsbestyrelsen, per.saugmann Dagsorden: Mødedato: 24. juni 2010

Læs mere

DOFbasen fylder 10 år

DOFbasen fylder 10 år 15. maj 2012 DOFbasen fylder 10 år Af Timme Nyegaard, Henning Heldbjerg og Steen Brølling Den 15. maj 2002 var det for første gang muligt at gå ind på hjemmesiden www.dofbasen.dk og downloade et program,

Læs mere

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

Beretning generalforsamling Ribe Bykernes Beboerforening 2013

Beretning generalforsamling Ribe Bykernes Beboerforening 2013 Beretning generalforsamling Ribe Bykernes Beboerforening 2013 Året 2013 har for en stor dels vedkommende stået i Ølskurets tegn, både internt i foreningen, men måske mest i medierne. Specielt har det netop

Læs mere

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser'

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Uoverensstemmelser kan dreje sig om sagen og værdierne og / eller om personen. Det er vigtigt at være bevidst om forskellen! Uenighed om sagen Vi mennesker

Læs mere

LBK nr. 587 af 27/5/2013 (Planloven) 2. LBK nr. 951 af 3/7/2013 (Naturbeskyttelsesloven) Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 1601 København V

LBK nr. 587 af 27/5/2013 (Planloven) 2. LBK nr. 951 af 3/7/2013 (Naturbeskyttelsesloven) Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 1601 København V Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 1601 København V Att. Carsten Ehlers Thomsen Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge

Nationalpark Mols Bjerge Nationalpark Mols Bjerge Nationalpark Mols Bjerge omfatter 180 km 2 på det sydlige Djursland. Nationalparken omfatter med andre ord en hel del mere end lige netop Mols Bjerge. Den røde linje markerer nationalparkens

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 Vi begyndte 2011 med at 20 Bydelsmødre-grupper fra hele landet stiftede Bydelsmødrenes Landsorganisation. Siden da er mange nye Bydelsmødre blevet uddannet, mange nye Bydelsmødre-grupper

Læs mere

Der blev nedsat et Formandskab, bestående af formand og næstformand, samt 4 udvalg med varierende antal medlemmer:

Der blev nedsat et Formandskab, bestående af formand og næstformand, samt 4 udvalg med varierende antal medlemmer: Beretning for 2015 Velkomst Det er nu anden gang holder vi generalforsamling på Knivholt. Hvis det havde været rigtigt, skulle generalforsamlingen have været holdt i Hjørring, men da Hjørringgruppen er

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Nordjylland

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Nordjylland Ploven fjerner 3 beskyttet natur Naturbeskyttelsesloven fra 1992 indeholder bestemmelser om beskyttelse af bestemte naturtyper. Disse bestemmelser er beskrevet i lovens 3. Mange naturområder er forsvundet

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2015.

Formandsberetning i HBH 2015. Velkommen til ordinær genf. i HBH og HBV. Før vi går i gang med genf. skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Else Emig, som desværre afgik ved døden i august måned. Hun døde på sygehuset efter kort

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Plan og Udvikling Sagsnr. 270571 Brevid. 2142760 Ref. HABR Dir. tlf. hannebb@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger til indledende høring af VVM for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2013 Allerførst velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Odense Lokalgruppe Referat af grupperådsmøde den 21. september 2005 Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Referent: Karina

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Status og tiltag for fuglenes diversitet

Status og tiltag for fuglenes diversitet Status og tiltag for fuglenes diversitet COWI - biodiversitetsseminar 24. april 2009 Henning Heldbjerg, Dansk Ornitologisk Forening Status og tiltag for fuglenes diversitet DOF s fugleovervågning Viden

Læs mere

Dansk Skovforening kan ikke finde en repræsentant til Det Grønne Råd og har derfor takket nej til deltagelse.

Dansk Skovforening kan ikke finde en repræsentant til Det Grønne Råd og har derfor takket nej til deltagelse. Til Det Grønne Råd Miljø og Teknik Natur og Vand Laksetorvet DK 8900 Randers Telefon +45 89 15 1850 Telefax +45 89151660 ove.noerregaard@randers.dk www.randers.dk 10. marts 2008 Referat fra mødet i Det

Læs mere

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde.

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde. Vestsjællandske subrariteter VI Af Lasse Braae I dette nummer er der fokus på skovens fugle, og valget er derfor faldet på nogle arter, der optræder som relativt fåtallige ynglefuglearter i de danske skove.

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Årsberetning 2015 afd. 9 Byengen Nordengen

Årsberetning 2015 afd. 9 Byengen Nordengen Hørsholm-Kokkedal Afd. 9 Årsberetning 2015 afd. 9 Byengen Nordengen Indledning Siden sidste beboermøde har det på mange måder været et travlt år og udfordrende år. Der har været afholdt 13 bestyrelsesmøder,

Læs mere

Grundejerforeningen Frugtparken

Grundejerforeningen Frugtparken Grundejerforeningen Frugtparken Formand Per Toft Kjelstrup Nøddevej 41 7800 Skive Tlf: 97 51 01 13 Udskrevet 16. marts 2010 Fejning: Stikvejene vil også i år blive fejet, hvilket vil ske inden konfirmationerne,

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for Kims Top og Den Kinesiske Mur Natura 2000-område nr. 190 Habitatområde H165 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

Vildtforvaltningsrådets Reservatgruppe J.nr. NST-359-00031 Ref. hls Den 23. marts 2015

Vildtforvaltningsrådets Reservatgruppe J.nr. NST-359-00031 Ref. hls Den 23. marts 2015 NOTAT Vildtforvaltningsrådets Reservatgruppe Blåvandshuk J.nr. NST-359-00031 Ref. hls Den 23. marts 2015 Notat fra 5. møde i Vildtforvaltningsrådets Reservatgruppe, den 24. februar 2015 Til stede: Formand

Læs mere

(Sommer)Nyt til forældrene i Skejby Vorrevang Dagtilbud

(Sommer)Nyt til forældrene i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Sommernyhedsbrev Skejby Vorrevang Dagtilbud (Sommer)Nyt til forældrene i Skejby Vorrevang Dagtilbud Sommeren er over os, og den seneste tid har budt på en masse spændende indslag. Blandt andet kan vi

Læs mere

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal Stråmosen naturgenopretning i Ølstykke i Egedal 18. april 2016 extern Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oversigt, placering, og ejerskab... 4 3. Tidligere initiativer og status...

Læs mere

Årsmøde i Grimstrup Lokalråd 19. november 2007

Årsmøde i Grimstrup Lokalråd 19. november 2007 Årsmøde i Grimstrup Lokalråd 19. november 2007 1. Valg af dirigent Per Strand blev valgt uden modkandidat. Konstaterede herefter at årsmødet vat lovligt indkaldt via Bramming Ugeavis. 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær).

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær). Generalforsamling, Grundejerforeningen Mosen, 26/2 2014 Tilstede: 18, 27, 14, 20, 41, 37, 42, 28, 26, 31, 29, 15, 10, 19 og 13. 1. Valg af dirigent Henrik nr. 20 vælges som dirigent 2. Beretning Præsentation

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige

Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige BERETNING FOR 2015 Indledning I 2015 har de børnesagkyndige psykologers arbejde for en gangs skyld ikke givet anledning til større debat i medierne.

Læs mere

Årsberetning DOF-Bornholm 2009

Årsberetning DOF-Bornholm 2009 Årsberetning DOF-Bornholm 2009 2009 var på de fleste områder et aktivt år i DOF-Bornholm. Undertegnede var i januar til formandsmøde, hvor strategier og målsætninger for foreningens virke 2009 2012 blev

Læs mere

Beretning, generalforsamling i Ok Melfar 21.11.2007 afholdt i Grimmermosehus. Udvalgsarbejde

Beretning, generalforsamling i Ok Melfar 21.11.2007 afholdt i Grimmermosehus. Udvalgsarbejde Beretning, generalforsamling i Ok Melfar 21.11.2007 afholdt i Grimmermosehus Kære Ok Melfar medlemmer, kære venner Jeg vil på bestyrelsens vegne byde jer velkommen til Generalforsamlingen. Udvalgsarbejde

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til at tale her ved årets dyrskue.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til at tale her ved årets dyrskue. 1 Borgmester Peter Sørensen (S), tale ved Dyrskuet i Horsens 14. juni 2013 Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til at tale her ved årets dyrskue. Det er en meget stor glæde for mig at

Læs mere

Årsberetning for DOF-Bornholm 2016

Årsberetning for DOF-Bornholm 2016 Årsberetning for DOF-Bornholm 2016 Det er igen blevet den tid på året hvor vi skal kigge ned i motorrummet på lokalafdelingen og se hvordan det hele kører. Og jeg synes faktisk roligt at man kan sige,

Læs mere

Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010

Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010 Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010 Generelt: Så er tiden atter inde til at kigge såvel tilbage på den forgangne sæson, som til at se fremad, mod de kommende sæsoner i biavlen Lave honningpriser

Læs mere

Information om råger og rågekolonier i byer

Information om råger og rågekolonier i byer Naturforvaltning Den 18. januar 2016 Information om råger og rågekolonier i byer Indledning Råger og rågekolonier i byer er for nogle en glæde for andre en gene. Rågekolonier i byer medfører tit mange

Læs mere

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 1. Valg af dirigent: Niels Juul Jensen 2. Valg af stemmetællere: Ib Berthelin og Lars Asserhøj 3. Formandens beretning Anne-Grethe Mathisen

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 28 maj 2008 kl. 9.30 Mødelokale 1

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 28 maj 2008 kl. 9.30 Mødelokale 1 Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 28 maj 2008 kl. 9.30 Mødelokale 1 Dagsorden: Siden sidst.... 1 Driftsplan for de statslige arealer i Vendsyssel... 2 Handleplan for bekæmpelse af Bjørneklo... 3 Status

Læs mere

Folket og forskerne i forening - Citizen science

Folket og forskerne i forening - Citizen science Folket og forskerne i forening - Citizen science Formål med Biodiversitet Nu : Skabe ny viden om naturens mangfoldighed i din kommune Vække undren og begejstring omkring naturen og kendskab til biodiversitet

Læs mere

Jeg vil gerne sige tak for invitationen til at holde årets Sankt Hans-tale, her ved Thisted Roklub.

Jeg vil gerne sige tak for invitationen til at holde årets Sankt Hans-tale, her ved Thisted Roklub. Sankt Hans-tale 2012 Jeg vil gerne sige tak for invitationen til at holde årets Sankt Hans-tale, her ved Thisted Roklub. Det er, på trods af en kølig og våd vejrudsigt, nu her ved midsommer, at vi kan

Læs mere

Opsamling på konferencen den 4. april

Opsamling på konferencen den 4. april Kære alle Oven på den gode dag i Vejle den 4. april med både konference og repræsentantskabsmøde vil jeg her i nyhedsbrevet forsøge at samle op på de overordnede aktiviteter i Uddannelsesbenchmark, hvor

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 25 Offentligt. Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag. Oktober 2014

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 25 Offentligt. Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag. Oktober 2014 Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 25 Offentligt Naturplan Danmark Vores fælles natur - Sammendrag Oktober 2014 1 Vores fælles natur, side 3 Regeringens vision - helt nede på jorden, side 4 Naturpolitik

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Det udsendte oplæg har været et godt arbejdsredskab for en konkret stillingtagen til de 36 udmeldte områder.

Det udsendte oplæg har været et godt arbejdsredskab for en konkret stillingtagen til de 36 udmeldte områder. DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING i Guldborgsund Kommune Sven Aabolt Christensen Skovby Tværvej 32 4840 Nørre Alslev Tlf.: 5443 3352/4092 7065 Mail: sven@aabolt.dk og guldborgsund@dn.dk 24.05.12. Guldborgsund

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Silkeborg Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Silkeborg Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels

Læs mere

Øen der ikke vil dø. Teskt af Julie Hammer Lauridsen og Michala Rosendahl Foto af Michala Rosendahl

Øen der ikke vil dø. Teskt af Julie Hammer Lauridsen og Michala Rosendahl Foto af Michala Rosendahl Øen der ikke vil dø I Kattegat ligger Tunø og kæmper. Selvom befolkningstallet på øen har været stabilt de sidste ti år, er fremtiden usikker. For det er ikke nemt at lokke unge mennesker til en ø, hvor

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Godhavn Grundejerforening

Godhavn Grundejerforening Godhavn Grundejerforening Nr. 45 Medlemsinformation 16. maj 2009 Ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Godhavn Grundejerforening Søndag den 21. juni 2009. kl. 10.00

Læs mere

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter vågner nu op igen og jollerne er pakket ud igen på Jollepladsen ved Frederikssund Lystbådehavn før påsken. Nu

Læs mere

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Atlas III - en kort fortælling om den tredje store kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Oplæg til møde i Svendborgs Grønne Råd, den 23. april 2014 Niels Andersen Sådan arbejder DOF for fuglene Kort

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet Grønsmølle Bæk

AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet Grønsmølle Bæk Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. september 2013 J.nr.: NMK-510-00210 Ref.: JCH AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Hjerneskade foreningen Århus /Østjylland REFERAT AF GENERALFORSAMLING Lørdag d. 31. januar 2015

Hjerneskade foreningen Århus /Østjylland REFERAT AF GENERALFORSAMLING Lørdag d. 31. januar 2015 Hjerneskade foreningen Århus /Østjylland REFERAT AF GENERALFORSAMLING Lørdag d. 31. januar 2015 Inden vi gik i gang med den egl. Generalforsamling, fik foreningens nye direktør, Morten Lorenzen ordet for

Læs mere

DN Sønderborg Årsmøde den 18 november 2014

DN Sønderborg Årsmøde den 18 november 2014 DN Sønderborg Årsmøde den 18 november 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 4. Forslag fra medlemmerne 5. Eventuelt Beretning

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

Formandens beretning 2014/15:

Formandens beretning 2014/15: Formandens beretning 2014/15: Velkommen til årets generalforsamling, en særlig velkomst til vores indbudte gæstetalere: Bodil Jakobsen, KUK, Korsør Ebbe Jens Ahlgren, Bolig Korsør Charlotte Kaas, Korsør

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Februar 2010 RomerNyt 44

Februar 2010 RomerNyt 44 Februar 2010 RomerNyt 44 Kære alle Ejerlaugets bestyrelse ønsker jer alle et godt og oplevelsesfyldt 2010. Kong Vinter har i sandhed budt det nye år velkommen. Det er længe siden, at der har været så fin

Læs mere

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur Knopsvane Knopsvane han i imponerepositur Videnskabeligt navn (Cygnus olor) Udbredelse: Knopsvanen er udbredt fra Irland i vest, gennem Vest og Mellemeuropa (indtil Alperne) til det vestlige Rusland, og

Læs mere

Ho Bugt Distrikt. Sendt til: DT-staben Gruppeledere i Ho Bugt Distrikt Udviklingskonsulenterne Lars Kjeld Jensen Ejendomsfonden M.fl.

Ho Bugt Distrikt. Sendt til: DT-staben Gruppeledere i Ho Bugt Distrikt Udviklingskonsulenterne Lars Kjeld Jensen Ejendomsfonden M.fl. Sendt til: DT-staben Gruppeledere i Ho Bugt Distrikt Udviklingskonsulenterne Lars Kjeld Jensen Ejendomsfonden M.fl. Den 30-09-2010 REFERAT af Distriktsstabsmøde den 30-09-2010 hos Søren Til stede: Afbud:

Læs mere

Ændringsforslag til HB s forslag til AP2015: 1.6 Natur Nationalpark Gribskov & Esrum Sø

Ændringsforslag til HB s forslag til AP2015: 1.6 Natur Nationalpark Gribskov & Esrum Sø BILAG 5-2-7 UDKAST TIL HB Dato: 11. november 2014 Til: Repræsentantskabet på mødet 22.-23. november 2014 Sagsbehandler: Michael Leth Jess, mlj@dn.dk, 31 19 32 41 Ændringsforslag til HB s forslag til AP2015:

Læs mere

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Sted: Café Charlottenborg, Nyhavn 2, 1051 København K Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

2. Efterretninger/siden sidst: a) Medlemstal, aktuelt: MK:64, JK:181, UK:240 b)økonomi i 2015. Hvad er udsigterne? (se bilag)

2. Efterretninger/siden sidst: a) Medlemstal, aktuelt: MK:64, JK:181, UK:240 b)økonomi i 2015. Hvad er udsigterne? (se bilag) Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse mandag den 23. marts 2015 Afbud: Irvin Beckovic 1. Referat fra: a) Bestyrelsesmødet den 26. januar 2015 Referatet blev godkendt uden bemærkninger 2. Efterretninger/siden

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Anders Petersen Området ligger i gæssenes trækrute. Bramgåsen, der er totalfredet, findes her i området.

Anders Petersen Området ligger i gæssenes trækrute. Bramgåsen, der er totalfredet, findes her i området. 13-09-2013 Lise Overby Nørgård Direkte: 7257 7367 Mail: lio@jammerbugt.dk Sagsnr.: 01.16.00-G00-1-13 Referat fra borgermøde i Haverslev den 12.9.2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation v/otto Kjær Larsen,

Læs mere

Formandens beretning for Vejlby Strand grundejerforening for året 2012/2013

Formandens beretning for Vejlby Strand grundejerforening for året 2012/2013 Ja, så er der gået endnu et år, det er så min fjerde beretning. Efter at vi i bestyrelsen nu i et par år, har haft fokus på at få en god struktur, sikre en stor åbenhed i foreningen og få styr på økonomien,

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07506.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00 Fredningen vedrører: Dyndeby Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen.

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen. 26. november 2015 For ikke at skabe forvirring har vi afventet et bebudet nyhedsbrev fra andelsbestyrelsen, men det lader vente på sig, så vi synes ikke vi kan vente længere med at informere jer lidt om,

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

Eventyret om det skæve slot

Eventyret om det skæve slot 24 Eventyret om det skæve slot Tema I Børnekulturhus Ama r er et eventyr om, hvordan det lykkedes at bygge landets første børnekulturhus opført fra grunden på baggrund af hårdt arbejde fra en ildsjæl og

Læs mere