Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013"

Transkript

1 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen er altid noget særligt. Det er en stor begivenhed, ikke bare når det gælder antallet af deltagere. Men også i den betydning, at det er en vigtig begivenhed. Det er her, bestyrelsen rapporterer til ejerne, hvordan året er gået, og hvad planerne er for fremtiden. Det er her, vi står til regnskab, og det er her, aktionærerne har mulighed for at gøre deres indflydelse gældende. For Danske Bank er dagen i allerhøjeste grad noget særligt. For Danske Bank er på mange måder en særlig virksomhed, der indtager en betydningsfuld position på markedet og i samfundet. Blandt andet fordi vi med mere end aktionærer er en af de danske virksomheder, der har den største og bredeste aktionærkreds. Der er med andre ord rigtigt mange, der med rette har stor interesse i og høje forventninger til Danske Banks udvikling, og som derfor følger nøje med i, hvordan det går. 1

2 Det ses jo blandt andet af, at der som regel er mange journalister til stede, der dækker både stort og småt. En af de første artikler, der blev skrevet fra sidste års generalforsamling, handlede således om, at der blandt aktionærerne skulle være en udbredt opfattelse af, at kagen vi serverede var for klistret. Klistrede kager er jo en alvorlig sag, og det glæder mig derfor at kunne meddele, at vi i år har forsøgt at skrue lidt op for niveauet og har forsøgt at sørge for, at kagerne er mindre klistret. Det håber jeg, I sætter pris på. Spøg til side. Det er selvfølgelig mest tilfredsstillende at være bestyrelsesformand på generalforsamlinger, hvor der kan rapporteres om fremskridt. Og det kan vi i år. Vi forbedrede resultatet med 51 % fra 4,7 til 7, 1 milliarder kr. En pæn fremgang der jo også betyder, at vi fra bestyrelsens side foreslår, at der for første gang siden 2007 udbetales udbytte og denne gang på 2 kroner per aktie som en begyndelse. Men lad det også være sagt med det samme, fremgangen er kun et skridt på vejen. Vi er ikke i mål, hverken når det gælder kundetilfredsheden, de finansielle resultater eller bankens omdømme. Slide 2: Ledelsesændringer Da jeg stod her på samme sted sidste år, sagde jeg, at 2012 var et særligt år for Danske Bank, og at det var et vendepunkt. Det var og er stadig rigtigt. Vi havde gennemført et omfattende strategiarbejde og skabt en helt ny 2

3 organisationsstruktur. Begge dele medførte store forandringer, og begge dele har bidraget væsentligt til, at det nu for alvor begynder at gå fremad. Men en enig bestyrelse besluttede alligevel i september, at der var behov for at sætte ekstra fart på implementeringen af strategien. Og vi vurderede samtidig, at der var behov for at skifte ud på CEO-posten. Det var ikke nogen nem beslutning, men det var en rigtig beslutning. Strategien er den samme, retningen er justeret, og tempoet er sat op. Og der er tegn på, at det går fremad. Administrerende direktør Thomas Borgen vil efter min beretning redegøre lidt mere detaljeret for, hvordan implementeringen af strategien skrider fremad. Udnævnelsen af Thomas Borgen er i øvrigt ikke den eneste ændring, der har fundet sted i direktionen. Glenn Söderholm overtog per 1. november ansvaret for den forretningsenhed, der hedder Corporates og Institutions og indtrådte samtidigt i direktionen. Den 21. april tiltræder Jim Ditmore som Chief Operating Officer og får dermed blandt andet ansvar for Danske Banks IT-udvikling og -drift og indtræder også i direktionen. Robert Endersby, der er medlem af direktion og chef for Group Risk Management, ønsker at vende hjem til England og forlader banken ved årets udgang. Vi går nu i gang med en søgeproces for at finde hans afløser 3

4 OM MAKRO OG REGNSKAB Slide 3: Svag vækst og lave renter præger økonomien Danske Bank er i lighed med andre banker på mange måder et spejl af økonomien på de markeder, hvor vi opererer. Og hastigheden af vores fremskridt er til en vis grad afhængig af makroøkonomisk medvind. Når økonomien er præget af fremgang, vækst og optimisme, er efterspørgslen efter finansiering, rådgivning og andre services høj, og det påvirker selvsagt bankens resultater i positiv retning. På samme måde vil fortsat manglende medvind eller - endnu værre - decideret modvind betyde, at vi skal trampe endnu hårdere i pedalerne for at komme i mål. Når vi vurderer resultaterne for 2013, er det derfor relevant at tage et kort blik på de makroøkonomiske vilkår, vi arbejdede under. Når man kigger på de markeder, som betyder mest for Danske Bank, var 2013 generelt et år med fortsat svag vækst og ekstremt lave renter. Både private husholdninger og erhvervslivet var forsigtige og holdt igen med forbrug og investeringer, hvilket ikke er unaturligt, når man tager den globale usikkerhed og den store krisebevidsthed i betragtning. Men der var også fremskridt og tegn på, at der måske er bedre tider på vej, selvom det stadig er skrøbeligt. Globalt oplevede de finansielle markeder en generel forbedring i 2013, og aktiemarkederne steg kraftigt blandt andet på grund af lavere usikkerhed 4

5 knyttet til den europæiske gældskrise og forventninger til væksten i den globale økonomi. I eurozonen bredte en svag bedring sig, og selv de sydeuropæiske lande begyndte i løbet af året at vise spæde tegn på vækst. På vores hjemmemarkeder viste den danske økonomi, som er den, der har størst betydning for Danske Bank svag fremgang. Trods et skuffende fjerde kvartal sidste år, er der tegn på, at den økonomiske bedring fortsætter. For så vidt angår økonomien på vores andre markeder er det et lidt blandet billede. Den norske økonomi begyndte at vise små svaghedstegn, men trods det står Norge fortsat stærkt økonomisk. Svensk økonomi står også stærkt efter, at Sverige sluttede 2013 med overraskende høj vækst. Til gengæld var finsk økonomi fortsat præget af negativ vækst, men selv for Finland er der tegn på bedring i år. Samlet set er vi forsigtige optimister for 2014 og forventer således, at året vil byde på langsom, men skrøbelig vækst med fortsat lave renteniveauer. Så alt i alt lidt mere medvind, men stadig op ad bakke. Slide 4: Hovedpunkter fra regnskabet Lad mig nu gennemgå hovedpunkterne i årsregnskabet for Hvis I ikke allerede er i besiddelse af regnskabet, kan det også findes på vores hjemmeside 5

6 Der er som sagt ingen tvivl om, at vi fortsat er langt fra at levere de resultater, som opfylder både bestyrelsens og direktionens ambitioner, og som man med rette kan forvente som aktionær i Danske Bank. Men der er heller ingen tvivl om, at vi tog et skridt fremad i Lad mig først gennemgå de store linjer: Resultatet i 2013 var på 7,1 mia. kr., hvilket altså er en fremgang på 51 % i forhold til De samlede indtægter udgjorde 40 mia. kr. og faldt dermed med 12 procent. Det skyldes hovedsageligt, at handelsindtægterne var noget lavere end i 2012, der var et ekstraordinært godt år, samt lavere indtægter fra vores forsikringsaktiviteter. Nettorenteindtægterne var stort set på niveau med 2012, mens nettogebyrindtægterne steg, men altså ikke nok til at opveje faldet i de øvrige poster. Omkostningerne holdt vi i ro med et lille fald på 1 procent, mens nedskrivningerne faldt med hele 45 procent. Alt i alt betyder det, at vi samlet leverer et afkast af vores egenkapital på 5 procent en forbedring på 1,4 procentpoint, der primært er drevet af de faldende nedskrivninger på udlån. Det går med andre ord i den rigtige retning, og det er vi naturligvis tilfredse med. Men det er fortsat ikke godt nok 5 procent er alt for lavt, både i forhold til niveauet hos vores 6

7 nordiske konkurrenter og vores egne ambitioner. Det skal og kan vi gøre bedre. Fremadrettet vil der ikke være samme fald i nedskrivningerne på udlån, idet disse efterhånden har nået et niveau som før krisen og dermed vil flade ud. Det er derfor helt afgørende, at vi både får indtægterne op og omkostningerne ned. Slide 5: Omkostningerne faldt i 2013 Lad os se nærmere på omkostningerne. De udvikler sig som planlagt og er som nævnt faldet med 1 procent fra 2012 til I dette indgår nogle store engangsomkostninger blandt andet i forbindelse med den reduktion af medarbejderantallet, som vi gennemførte i 4. kvartal samt omkostninger, der relaterer sig til afviklingen af vores irske aktiviteter inden for privatkundemarkedet og de mindre og mellemstore virksomheder. Begge disse initiativer er, sammen med andre besparelser, de vigtigste elementer i den plan, vi annoncerede ved 3. kvartal. En plan, der skal nedbringe vores omkostninger med yderligere 5 procent eller ca. en milliard kr. i Der er ingen tvivl om, at omkostningerne også fremadrettet vil være et meget vigtigt fokusområde, hvis vi fortsat skal være konkurrencedygtige og nå vores finansielle mål. 7

8 Slide 6: Personal Banking Lad os kigge på de enkelte forretningsenheder og se på, hvordan de hver især har bidraget til årets resultat. Personal Banking, der servicerer vore privatkunder, leverede et resultat før skat på 2,7 mia. kr. En stigning på 64 procent i forhold til 1,7 mia. kr., i Nettorenteindtægterne faldt en lille smule, men med 16,7 mia. kr. var de samlede indtægter på niveau med Omkostningerne faldt 3 procent, mens nedskrivningerne på udlån var på 1,9 mia. kr. et fald på 30 procent og dermed hovedforklaringen på fremgangen i årets resultat. Faldet i nedskrivningerne, der ikke mindst har fundet sted i Danmark, vidner om, at økonomien og boligmarkederne generelt har stabiliseret sig, hvilket naturligvis er positivt både for økonomien, kunderne og banken generelt. Slide 7: Business Banking I Business Banking, der servicerer de mindre og mellemstore virksomheder, har der også været fremgang på flere fronter. Resultatet blev forbedret med 55 procent og landede på 4,8 mia. kr. før skat. Også her var toplinien under pres, primært på grund af lav efterspørgsel. Nettorenteindtægterne faldt med 4 procent, mens de samlede indtægter faldt med 2 procent og endte på 12,1 mia. kr. Omkostningerne i Business 8

9 Banking steg med 2 procent, blandt andet på grund af omstrukturerings- og fratrædelsesomkostninger. Nedskrivningerne faldt med 53 procent til 1,8 mia. kr. og var også her hovedforklaringen på det stærkt forbedrede resultat. Slide 8:Corporates & Institutions For Corporates & Institutions, der servicerer de allerstørste virksomheder og institutionelle kunder, var 2013 et udfordrende år. Nettorenteindtægterne steg med 20 procent til 2,3 mia. kr. og gebyrindtægterne med 9 procent til 1,2 mia. kr., hvilket er et godt tegn, fordi det viser, at de kundedrevne indtægter udvikler sig fornuftigt. Men det var ikke nok til at kompensere for et stort fald i handelsindtægterne på 41 procent, der til dels skyldes, at 2012 som vi sammenligner med var et usædvanligt godt år. I alt faldt de samlede indtægter med 26 procent til 8,4 mia. kr. Omkostningerne i Corporates & Institutions steg med 7 procent, hvilket blandt andet skyldes, at vi har investeret i at øge de kundedrevne indtægter yderligere. Nedskrivninger på udlån faldt med 59 procent, og samlet set betyder det, at resultat før skat faldt med 43 procent og endte på 3,4 mia. kr. Slide 9: Danske Capital Danske Capital havde en ganske pæn resultatfremgang på 21 procent. Resultatet blev i alt på 1,1 mia. kr., samtidig med at aktiver under 9

10 forvaltning steg med 6 procent til 727 mia. Danske Capital opnåede både stigende salg og øgede markedsandele, og faktisk er indtjeningen fordoblet på bare fem år. Efter en usædvanligt god performance i 2012 leverede Danske Capital i 2013 et mere normalt, men dog fortsat tilfredsstillende afkast til kunderne. I 2013 skabte Danske Capital således en merværdi for investorerne i forhold til benchmark på 8,5 mia. kr. og indfriede divisionens ambitiøse målsætninger om altid at levere høje investeringsafkast til kunderne. Målsætninger, som Danske Capital i øvrigt har indfriet i fire ud af de seneste fem år. Slide 10:Danica Pension Årets resultat for Danica viser, at indtjeningen faldt med 50 procent til 1,1 mia. kr. Det skyldes, at Danicas resultat er volatilt og blandt andet afhænger af udviklingen på de finansielle markeder. Resultatet af de underliggende forsikringsaktiviteter steg med 4 procent til 1,5 mia. kr., og præmierne steg med 9 procent til 26,8 mia. Der har været skrevet meget om markedet for store erhvervskunder. Her har Danica forlænget aftalerne med flere af de største kunder, men konkurrencen er hård, og som markedet har udviklet sig, har Danica desværre også mistet nogle storkunder. Det er naturligvis en udvikling, vi 10

11 arbejder på at få vendt bød dog samtidigt på en flot fremgang i salget af forsikrings- og pensionsprodukter til privatkunder igennem banken; salget steg med 30 procent til 3,5 mia. kr. Samarbejdet med Danske Bank vil i 2014 blive videreudviklet til også at omfatte bankens erhvervskunder. Slide 11: Nedskrivninger normaliseret Samlet set kan vi se, at fremgangen i årets koncernresultat først og fremmest skyldes en meget positiv udvikling i nedskrivningerne på udlån. De store tab og hensættelser på udlån har i de senere år været helt centrale for hele den finansielle sektor generelt, og for Danske Bank i særdeleshed. Samlet set faldt nedskrivningerne med 45 procent og er dermed tilbage på samme niveau som før finanskrisen, hvilket naturligvis er meget positivt. Ikke bare for banken, men også fordi det afspejler, at både private kunder og virksomheder har fået en bedre økonomi. Slide 12: Afvikling af non-core i Irland går som planlagt Man skal altid være påpasselig med at erklære en krise slut. Og det er klart, at verden endnu ikke er kommet helt på fode efter den økonomiske krise, der fulgte i kølvandet på den finansielle krise. Det gælder også for Danske Bank vi har som bekendt stadig et langt stykke vej, inden vi leverer de resultater, vi har ambitioner om. Men med 2013 vil jeg tillade mig at 11

12 konkludere, at finanskrisen er ude af vores bøger. Det ses af nedskrivningerne, men også af en række andre forhold: For eksempel vores non-core aktiviteter i Irland, som har været en af de helt store udfordringer i de senere år. Også her er det for alvor gået fremad i Afviklingen af porteføljen går som planlagt. Vores krediteksponering falder støt, og ejendommene bliver afviklet med stigende hast, idet vi dog samtidig er påpasselige med at beskytte værdierne. Slide 13: Stærk kapitalbase og forslag om udbytte Også når det gælder vores kapitalforhold, er vi fri af krisen. Vi er i dag en meget stærkere og mere solid bank, end da vi gik ind i krisen. I dag er vores kernekapital 14,7 procent mod 8,1 procent i 2008, og vores solvens er steget fra 13,0 i 2008 til 21,4 procent i dag. At Danske Bank er en stærk, solid og velkapitaliseret bank blev også bekræftet af den fælleseuropæiske bankmyndighed EBA i december De konkluderede, at Danske Bank er blandt de bedst kapitaliserede af de banker, de undersøgte i Danmark, og at de danske banker generelt er blandt de bedst kapitaliserede i Europa. Den stærke kapitalsituation gør det også muligt for os at indfri det statslån på 24 mia. kr., som vi optog hos den danske stat i Bestyrelsen har i 12

13 dag besluttet, at vi indfrier lånet den 11. april Det er en glædelig begivenhed. Dels fordi det markerer afslutningen på en svær periode. Dels fordi det betyder, at vi fremadrettet netto sparer op mod 1 mia. kr. årligt i finansieringsomkostninger. Det har således været et dyrt, men nødvendigt lån. Jeg vil i den forbindelse benytte lejligheden til at sige tak for lån til den danske stat og i det hele taget kvittere for det mod og den handlekraft, et bredt flertal af danske politikere udviste under den finansielle krise. Det har uden tvivl bidraget til, at krisen blev mindre alvorlig, end den kunne være blevet. Slide 14: Anvendelse af overskud Vores stærke kapitalsituation betyder også, at vi mener, det er forsvarligt at udbetale udbytte til vores aktionærer for første gang siden Som det fremgår af dagsordenen punkt c) foreslår bestyrelsen således, at vi udbetaler 2 kr. pr. aktie, hvilket svarer til 28 procent af årets resultat. Jeg er selvsagt glad for, at vi nu igen er i en situation, hvor vi kan udbetale udbytte. Vi har en langsigtet målsætning om at uddele ca. 40 procent af resultatet til aktionærerne, og jeg forventer, at vi kan øge udbyttet yderligere de kommende år. For så vidt angår resultatdisponeringen i øvrigt, så henviser jeg til forslaget i dagsordenen, som er gengivet på planchen bag mig. Slide 15: Aktiekurs 13

14 Men udbytte er jo ikke det eneste grund til at investere i Danske Bank. Jeg går ud fra, at mange af jer har bidt mærke i aktiekursen, som er steget det seneste år. Det er en positiv udvikling, som tyder på, at investorer og analytikere har tillid til, at de tiltag og de initiativer vi har sat i søen, er de rigtige for banken. Slide 16: Stabile ratings med underliggende positiv udvikling Vores credit ratings er ligeledes på rette kurs dog er de ikke helt, hvor vi ønsker de skal være. Bankens ratings er ikke ændret i 2013, men ratingbureauerne ændrede dog de underliggende vurderinger de såkaldte outlooks i løbet af året. Standard and Poors ændrede deres vurdering af banken fra positiv til stabil, mens både Fitch og Moody s efterfølgende ændrede deres vurderinger af Danske Bank i positiv retning, hvilket afspejler den voksende tillid til banken. Vores ratings har ikke bare stor betydning for vores finansieringsomkostninger og dermed vores evne til at være konkurrencedygtige på markedet. De er også afgørende for, hvilke kunder der ønsker at gøre forretning med os, og hvilken type forretning de ønsker at gøre. Bedre ratings er derfor et vigtigt fokusområde, og vi arbejder på at forbedre dem med mindst ét trin så hurtigt som muligt. Ratingbureauerne har blandt andet fokus på vores evne til at nedbringe andelen af korte flexlån. På det område har vi blandt andet ved hjælp af det 14

15 nye produkt FlexKort samt prisdifferentiering gjort store fremskridt. Vi har således reduceret andelen af F1og F2 lån markant i de seneste 2 år. Ved udgangen af 2011 udgjorde de 31 % af det samlede udlån, og ved udgangen af 2013 var andelen 18%. Alt i alt gode fremskridt på en række af de udfordringer, vi har haft som følge af finanskrisen, som vi nu lægger bag os. Slide 17: Regulering i 2013 Finanskrisen har ikke kun haft konsekvenser for Danske Bank, men også for samfundet generelt. I 2013 var der generelt fortsat stor fokus på den finansielle krise og årsagerne bag. I september fremlagde det såkaldte Rangvid-udvalg, med professor Jesper Rangvid i spidsen, resultatet af deres halvandet år lange undersøgelse af årsagerne til finanskrisen. Jeg vil gerne anerkende det store og grundige arbejde, udvalget lagde i rapporten, og den meget nuancerede debat udvalgets arbejde førte til. Vi er enige med Rangvid-udvalget i, at den finansielle krise skyldes en kombination af mange faktorer og ikke kan tilskrives et enkelt element. Vi er også enige i udvalgets konklusioner om, at bankerne skal være stærkere og mere solide, end vi var før krisen, hvilket vi selv har arbejdet på at blive, og som vi er lykkedes ganske godt med. 15

16 Det er vigtigt, at vi som samfund og sektor forsøger at forstå, hvad der førte til krisen og forholder os til, hvordan vi kan minimere risikoen for nye kriser. I kølvandet på finanskrisen er der både herhjemme og på EUniveau taget initiativ til omfattende lovgivning, der indebærer skærpede regler om alt fra krav til bestyrelsens sammensætning til kapitalbuffere, likviditetskrav og øget tilsyn. Det er både naturligt og forståeligt, at der fra politisk hold tages initiativer, der minimerer risikoen for nye kriser og/eller sikrer, at de kriser, der måtte opstå i fremtiden, begrænses mest muligt. Men det er vigtigt, at vi gør det på en sådan måde, at risikoen ikke bliver minimeret på bekostning af muligheden for at skabe vækst og beskæftigelse. Det er også vigtigt, at reglerne ikke bidrager til at skævvride konkurrencen mellem bankerne. Hvis det bliver dyrere og sværere at drive bank i Danmark end i vores nabolande, stækker det ikke bare de danske banker, men det svækker også dansk erhvervslivs konkurrencevilkår, fordi det bliver dyrere at skaffe kapital. Jeg vil i den forbindelse også fremhæve den indsats, et bredt politisk flertal har gjort for at finde den rigtige balance mellem på den ene side hensynet til den finansielle stabilitet og på den anden side den finansielle sektors mulighed for at understøtte vækst og beskæftigelse i forbindelse med udarbejdelsen af de såkaldte SIFI-regler, der blev indgået en politisk aftale 16

17 om i efteråret. Reglerne stiller skrappere krav til syv systemisk vigtige finansielle institutioner, hvoraf Danske Bank er den ene. Som den største af de syv SIFI er stilles der særligt skrappe krav til Danske Bank. Dette er helt naturligt og vi er tilfredse med, at man er enig om at se på reglerne igen, når de øvrige EU-lande er færdige med deres regler. Med vedtagelsen af de nye kapital- og likviditetskrav er nogle af de vigtige elementer i de regulatoriske reformer på plads. Der udestår dog stadig en række spørgsmål. Det gælder for eksempelvis i forhold til håndteringen af kriseramte banker, etablering af en fælles bankunion og strukturelle reformer. Men også en række vigtige spørgsmål om, hvordan danske realkreditobligationer regnes med i bankernes likviditet. Det er et arbejde, vi både følger tæt og gerne bidrager konstruktivt til, så vi også her sikrer, at reglerne får den ønskede effekt og ikke hæmmer den økonomiske vækst unødigt. I det hele taget har vi et tæt, godt og konstruktivt samarbejde med myndighederne. Det gælder også i de enkelte tilfælde, hvor vi ikke er helt enige. Som bekendt har vi anket et påbud fra Finanstilsynet omkring opgørelsen af vores risikovægtede aktiver. Det er en meget teknisk og kompleks problemstilling, der handler om, hvordan vi opgør risikoen på vores erhvervskunder, hvilket betyder noget for, hvor meget kapital vi skal lægge til side. Når vi har anket afgørelsen skyldes det en faglig uenighed med tilsynet, og fordi sagen efter vores opfattelse indeholder nogle 17

18 principielle spørgsmål, der bør afklares. Jeg vil dog gerne gøre opmærksom på, at vi allerede har implementeret påbuddet om at hæve vores risikovægtede aktiver med 96 mia. kr. OM STRATEGI: Slide 18: Strategien ligger fast Nu, hvor vi har lagt finanskrisen bag os, er det for alvor tid til at se fremad og fokusere på, hvordan vi får realiseret Danske Banks fulde potentiale. Vores vision om at blive den mest betroede finansielle partner ligger fast, det samme gør vores mission om at sætte nye standarder. Og den strategi, vi lancerede i efteråret 2012, tager både højde for de fundamentalt forandrede vilkår, vi arbejder under i kølvandet af krisen og udstikker samtidig en klar retning for fremtiden. Det er den, der med et stærkt fokus på vores kunder skal genrejse banken og gøre os til den mest betroede finansielle partner for vores kunder og derigennem sikre, at vi igen leverer stærke resultater og et konkurrencedygtigt afkast til vores aktionærer. Vi måler vores fremskridt på to konkrete parametre: Kundetilfredshed og afkast til vores aktionærer. Konkret er målene, at vi vil være i top to, når det gælder kundetilfredsheden blandt vores primære kundegrupper. Og målt på egenkapitalforrentning, skal vi være i den bedste halvdel blandt de 18

19 seks store nordiske banker. De to mål hænger naturligvis sammen. Tilfredse kunder er en forudsætning for at skabe fornuftige resultater. Når det gælder kundetilfredsheden er udgangspunktet, at vi er langt fra målet. Men der var fremgang at spore i 2013 ikke mindst når det gælder de allerstørste virksomheder og institutionelle kunder, hvor Danske Bank genvandt positionen som nr. 1 i Norden. Det er et stærkt resultat, som er frembragt af en fokuseret indsats og hårdt arbejde. Der var også fremskridt blandt især mindre og mellemstore virksomheder, mens der særligt på privatmarkedet i Danmark fortsat er et stort stykke arbejde foran os. Vi har dog mange tilfredse kunder, og der kommer flere hver dag. Men vi skal have endnu flere. På det finansielle område er vores langsigtede mål at levere et afkast på mere end 12 procent. Som bekendt leverede vi kun 5 procent i 2013, så der er ingen tvivl om, at der venter nogle år med hårdt arbejde forude for at komme i mål. På den korte bane er målet at levere 9 procent i 2015, hvilket i sig selv vil kræve en stor indsats. På både kundetilfredshed og afkast er der således tale om virkeligt ambitiøse målsætninger. Men strategien er tilsvarende klar, og viljen til at gennemføre den er stærk blandt både medarbejdere og ledelse, så jeg er meget stærk i troen på, at vi når det. 19

20 Vores mission er som bekendt at sætte nye standarder inden for tre områder: Rådgivning. At drive bank handler først og fremmest om at have den kompetence, der skal til for at give vores kunder den rådgivning, de har behov for. Danske Bank har en unik kombination af kompetencer, produkter og dygtige medarbejdere, der giver os en stærk position på markedet. Den skal vi udbygge og udnytte videre. Digitalisering. Den teknologiske udvikling går stærkt og giver hele tiden nye muligheder for at gøre ting bedre, hurtigere og billigere, men også for at gøre helt nye ting. Danske Bank er allerede førende, når det gælder udvikling af digitale platforme det skal vi blive ved med. Tillid og åbenhed. Hele den finansielle sektor og ikke mindst Danske Bank har i løbet af de seneste fem år mistet tillid fra kunder, aktionærer og samfundet omkring os. Den tillid skal vi have genskabt ved hver dag at skabe værdi for alle interessenter, og ikke mindst ved at være åbne og ærlige. Derfor agerede vi også konsekvent, da vi gennem interne kontroller fik mistanke om, at fire medarbejdere havde overtrådt bankens interne regler i forbindelse med nogle obligationshandler i Vi overdrog sagen til Finanstilsynet, og vi samarbejder fuldt og helt med myndighederne i det videre forløb. 20

21 Strategien giver således en klar retning for det videre arbejde, og Thomas Borgen vil som nævnt om lidt give nogle eksempler på, hvordan arbejdet med at gennemføre den skrider fremad i praksis. Bestyrelsesforhold, aflønningspolitik og bestyrelsens fokusområder Slide 19: Bestyrelsens sammensætning 2013 har været endnu et travlt år for bestyrelsen. Vi har siden sidste års generalforsamling holdt 20 møder. Dertil kommer yderligere 20 udvalgsmøder fordelt på de fire bestyrelsesudvalg. Jeg vil derfor også benytte lejligheden til at sige tak til hele bestyrelsen for samarbejdet i det forgangne år. En særlig tak skal lyde til næstformand Niels Bjørn Christiansen der har valgt ikke at genopstille. Niels har ydet et betydeligt bidrag til bankens omstillingsproces. Også stor tak til de afgående medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Susanne Arboe, Helle Brøndum og Per Alling Toubro, der fratræder i forbindelse med generalforsamlingen. I stedet for Niels Bjørn Christiansen har bestyrelsen besluttet at foreslå Rolv Erik Ryssdal som nyt bestyrelsesmedlem. Det vender vi tilbage til, når vi skal vælge bestyrelsesmedlemmer. De medarbejdervalgte medlemmer vælges efter lovgivningen for fire år ad gangen. Seneste valg af medarbejderrepræsentanter fandt sted i marts 2010, og der har derfor været afholdt nyvalg den 12. marts i år. Udover Charlotte 21

22 Hoffmann og Carsten Eilertsen, der fortsætter i bestyrelsen, har medarbejderne valgt Kirsten Ebbe Brich og Steen Lund Olsen som nye medlemmer. Velkommen til jeg glæder mig til samarbejdet med jer. Slide 20: Aflønningspolitik Under dagsordens pkt. i) har bestyrelsen stillet forslag om en række ændringer til aflønningspolitikken. Ændringerne afspejler en række regelændringer i den finansielle lovgivning, som der arbejdes på at færdiggøre i disse uger. Samtidig har vi bragt politikken i overensstemmelse med best practice. Overordnet er det bankens ambition, at politikken skal understøtte en langsigtet og vedvarende værdiskabelse til aktionærerne. Samtidig skal politikken sikre, at vi har mulighed for at tilbyde en konkurrencedygtig og markedskonform aflønning, så vi kan tiltrække og fastholde de rette kompetencer. Endelig skal politikken sikre, at aflønningen ikke tilskynder til uacceptabel risikotagning. Bestyrelsen har i januar i år vedtaget en ny struktur for incitamentsaflønning, der er baseret på disse principper, og som sikrer, at der er en klar og direkte sammenhæng mellem størrelsen af incitamentsaflønningen og de langsigtede resultater, bankens medarbejdere skaber. Sidste år besluttede bestyrelsen at fastholde direktionens lønninger uændrede. Jeg henviser i den forbindelse til note 7 i årsrapporten, hvor direktionens aflønning i det forgangne år er beskrevet i detaljer. Heller 22

23 ikke i år har vi fundet anledning til at regulere direktionens løn, men i 2014 vil vi dog give mulighed for en større bonus, hvis direktionen leverer et resultat, der overstiger forventningerne. Mens direktionens aflønning først og fremmest er et anliggende for bestyrelsen, er det generalforsamlingen, der fastsætter bestyrelsens vederlag. Som der er redegjort for i indkaldelsen under dagsordenens pkt. h), foreslås en mindre omfordeling. For at bringe banken mere på linje med de øvrige store nordiske banker foreslås det, at basishonoraret sættes lidt op, mens honoraret til næstformanden sættes ned. Samlet set indebærer forslaget en marginal reduktion af det samlede vederlag til bestyrelsen for Bestyrelsens vederlag har i øvrigt været uændret siden Slide 21: Fokusområder i 2014 I det kommende år vil bestyrelsen fortsætte sit gode og tætte samarbejde med direktionen med fokus på at få implementeret strategien, ligesom vi løbende vil vurdere behovet for justeringer. Vi vil have særlig fokus på 3 områder: Kundetilfredshed: Vores kunder er vores eksistensberettigelse. Vores evne til at tiltrække nye kunder og fastholde dem vi har ved at møde deres behov og leve op til deres forventninger, er en forudsætning for vores fremtidige succes. Det er derfor af afgørende betydning, at den svagt positive udvikling vi ser på dette område fortsætter, og det vil vi have stort 23

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank.

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank. 1 Danske Banks generalforsamling 2015 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2014 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Kære aktionærer, Så er der igen gået et år, siden jeg sidst

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2012

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2012 Danske Banks generalforsamling 2013 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2012 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Planche 1: Bestyrelsens beretning Planche 2: Generalforsamling

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Aflønningspolitik i Danica Pension

Aflønningspolitik i Danica Pension Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen,

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Pressemøde. Årsrapport 2010. 10. februar 2011

Pressemøde. Årsrapport 2010. 10. februar 2011 Pressemøde Årsrapport 2010 10. februar 2011 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Henvisninger til det planlagte aktieudbud i denne rapport

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005 Pressemøde Halvårsregnskab 2005 11. august 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak for at

Læs mere

Udbytte & kapitalstyring i Tryg

Udbytte & kapitalstyring i Tryg Udbytte & kapitalstyring 30. januar 2014 Udbytte & kapitalstyring i Tryg I december 2012 indførte Tryg en ny udbyttepolitik, hvor fokus er at opnå en højere grad af stabilitet i de årlige udlodninger.

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER UDBYTTE Omdrejningspunktet for uddannelsen er professionelt og værdiskabende bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder.

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1 (velkommen til pressepræsentation) Tak, fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af resultatet

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2009

Regnskab for 1. halvår 2009 Pressemøde Regnskab for 1. halvår 2009 11. august 2009 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Velkommen til, og tak fordi I har valgt at

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt NOTAT 24. juni 2009 09/03070-1 /lkl-dep Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om Roskilde Bank Spørgsmål AK Ministeren bedes redegøre for

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Tid: Torsdag den 23. april 2015 kl. 11.00

Tid: Torsdag den 23. april 2015 kl. 11.00 Indkaldelse til generalforsamling i PostNord AB (publ) Hermed indkaldes til generalforsamling i PostNord AB (publ), (Organisationsnr. 556771-2640). Tid: Torsdag den 23. april 2015 kl. 11.00 Sted: PostNords

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2005. 9. februar 2006

Pressemøde. Årsregnskab 2005. 9. februar 2006 Pressemøde Årsregnskab 2005 9. februar 2006 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42 Den 8. april 2014 NewCap Holding A/S Amaliegade 14, 2 1256 København K Tlf. +45 8816 3000 CVR nr. 13255342 www.newcap.dk Agenda og forløb af ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S Amaliegade 14,

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005 Pressemøde Årsregnskab 2004 10. februar 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Formål Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") har til formål at: 1) være i overensstemmelse med og fremme en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere