bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*"

Transkript

1 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet t altføftabeit ben Jfibe februar (ftra Journal of Discourses.") Seg ev tafnemmelig for ben 9tettigr)eb jeg t)ar at famle? jeg er ogfaa tafnemmelig for benne 3)ag SBelfignelfer og at jeg leber i benne Sibåalber. 33egwtbelfen af STtbemeg gt/lbe ftorc «>uugtyolbning fan ba fenbe fainmenligneg meb 25egrmbelfen af Sugningen af et tempel, $bi SRaterialier enbnu ere abfbrebte, utilbannebe og ubolerebe, altfaa i raa 91aiurtilftanb. Seg er tafnemmelig til perten, at SDkterialierne ere ifærb meb at famles og at bi fyabe bet privilegium at et ub embel. 3eg foler mig opføre en aanbelig og moraljl Sugning fyffetig beb at bcere et SØleblem af bette amfunb; bet er min Icebe og min Sijft at ubføre ben Sjenefte, fortil ub t)ar falbet mig, nemlig at birfe for 2ften» neffenes timelige og aanbelige 33elfa>rb, for Obbtyggelfen af r)an SRige baa forken og for grembringelfen af l)an obe. S5i ere blebne famlebe og famle til bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* bel, tf)i ber er ffrebet: 3)en, fom feirer, f)am bil jeg gjøre til en ^Sifle i min ub3 Sembel, og r)an jfal iffe tybermere gaae ub berfra." (5t/riftu3 felb famenlignes meb en lebenbe teen, r)bilfen er ubbalgt og bbrebar for ub, og Slpoftelen $eber fremftifler be JpeOige fom lebenbe tene, opbtyggebe til at boere et aanbeligt,!puu3, til et t)ectigt ^roeftebømme, at fiemboere aanbelige Dffere, belber)agelige for ub beb Sefum (Sfjriftum." 2lboftelen ^auius figer til be el* lige: <&aa ere S ba iffe mere joefter og gtemmebe, men be JpefligeS Wtbbou gere og ub uu folf, obhjggebe baa Slboftlemeg og $robl)eterneg runbbolb, faa -Sefu <St)riftuS felb er. >øbebf/}øme= ftenen, baa b>ilfen ben l>ele Sugning fammenføiet bojer til et belligt 2>mbel i

2 306 SBemærfuiiiQcr af ^>ræf. Soinig. herren, baa t)bilfen ogfaa 3 tillige blibe btyggebe tit ubg SSottg i Stanben." Jpbab amqbem t/abe ubg tempel meb Slfguber? SEr)i 3 ere ben le«benbe ubg Sembel, ligefom ub r)aber fagt: jeg bit boe ibtanbt bent og banbre iblanbt bent, og jeg bit bære bereg ub, og be jtutte bære mit golf. Derfor gaaer ub fra bem og affonbrer Gsber, figer herren, og rører iffe noget Ureent; og jeg bit annamme (Sber. Dg jeg bil bare (Sberg gaber, og S putte boere mine (Sønnet og Døttre, figer - erren ben Sllmæg- tige.- Bi, be ibfte-dageg >eoige, ere tyer i ben >enfigt at grunblægge ubg 3Rige baa forben, gor at btibe berebt for benne ierning, bar bet nøbbenbigt, at bi ffulbe ubfamleg fra afle kationer og SBerbenS Øitger, tt)i berfom bi bare forbtebne ibtanbt bem, funbe bi iffe l)abe mobtaget ubg øng t/eflige ^raftebommeg Drbinancer, t)bitfe ere nobbenbige tit at futbtommengjøre be Retlige og berebe bem for b,an8 Dilfommelfe. Snbfamtingen i be fibfte Dage bleb tåbelig feet af be gamle ^robtjerer og Slboftler, og 8tøtt8 ertigb,eb bleb ftilbret for bem af -Qtanben ; men be Cibelfer, bet Slrbeibe, ben SJcøie og be 58efv>oerligt)eber, fom be Retlige b,abbe for at ubføre be ftore 9tefultater, fom be faae, t)abe be iffe beflrebet, tl)i bet er meget fanbfønligt, at bigfe Dmftænbigb, eber iffe blebe aabenbarebe for bem, men be faae tåbelig beb 3tabenbaringen 2Ianb, at be Retlige ffulbe inbfamleg i be fibfte Dage for at futbfommeg og tjefliggjøreg til at btibe S3ruben, fiammetg Jpuftru. 3eg antager, at Jperreng Slanbg t>ner og Stabenbaringer, fjbilfe gabeg tit r)an8 trofafte golf i forrige Diber angaaenbe 3ion i be fibfte Dage, tignebe meget bem, fom gibeg til t)ang golf i bore Dage. s Jcaar bi førft mobtog (Sbangeltetg Stanb, bragte ben o? flor læbe, greb og StilfrebStyeb ; bi blebe ligefom fyenrt/fte i Slanben og ffuebe Siong -føerligfyeb, uben at fee alle be Strængfler og 5prøbelfer, fom maatte gaae forub for,3iong gulbfommengjørelfe. 9taar bore Srøbre og oftre, langt borte i be fremmebe Sanbe, annammebe bangeliet og 2labenbarelfeng 21anb fomoberbem, blebe be ftylbte meb læbe beb betragtningen af be Retliges Snbfamling; be bromte berom; be talte berom, og naar be fom tilfammen i bereg SSønforfamlinger, bar Snbfamlingen til gion beftanbigt i bereg inb, faafremt be lebebe faalebes, at be funbe ntybe Stanben af bereg SReligion. Den Stanb bragte beftanbigt bereg ierter til at glæbe fig, bet bar iffe Sanfen baa 9?eifen ober abet og ober letterne, fom gab bem benne læbe, men bet bar betragtningen ober 3ion8 fjønljeb og er«ligfyeb, tt)i be funbe iffe fee be SSefboerligfyeber, be bilbe fomme til at gjennemgaae unber Snbfamlingen til 3ion, iffe t)efler tænfte be baa be Stnftrengelfer, be bilbe fomme til at ubftaae efter bereg ^jemfamling.?paa famme 5ftaabe {Tuebe be amle 3ion8 Jperligtyeb i be fibfte Dage. 3Si funne iffe for 9iærbcerenbe ab» miniftrere be ^øie Drbinancer i Drbetg fulbefte SBett/bning, ei b, eller ffulle bi blibe iftanb til at gjøre bet, førenb bi faae et Sembet bygget. Det er ogfaa enafslarfagerne forfor golfet maa famleg til eet teb for at ubg ufeg Drbinancer funne gjennemgaaeg baa en fulbgt>lbig 2Jcaabe, t)bilfet iffe fan ffee, faalcenge be Retlige ere abfprebte iblanbt Sorbeng kationer. Slpoftelen ^oljanneg faae ubentbibl i bnet 3ion i beng fjønljeb og gulbfommenf)eb og at Sion ffulbe blibe obbr/gget beb ubg golfg aam ub fra?3abr,lon. Unber 3nbftb>lfe af ben famme Slanb ubbrb.ber Dabib: 2tf 3ion aabenbarebeg ub b,erligen i en fulbfommen Deiligtyeb.'*

3 3?emærfninger af *}kcef. gjoung. 307 an ffal fatbe ab himmelen obenaf, og ab Scrben fer at bømme fit fjolf. 5or» famler mig minejpeoige, fom gjøre Sagt meb mig beb Offer." gpperftepræften 6aipl)ag fombfagbe breben af ben famme propl^etifle Slanb, at Sefug ffulbe bøe for ftolfet (bet jøbtffe golf), og, fom Sofctanneg figer: iffe for bet golf alene, men paa bet it)an og ftulbe famle be abfprebte ubg Sørn til een ob." Snbfamlingen faalebeg forubfagtgaaer nu i Dpftylfeelfe, og oberalr, l)bor ber iblanbt 2)iennefleneg Søm gibeg oprigtige jæle, fom finbe Seljag i at bære ben.sperreg Qefu Difciple, og at forfage tynb, flet elffab og ftynbige Saner, opforbreg be til at gaae nb fra be Santroe og at forfamle fig tilfammen til bet teb, fom ben almægtige t)ar.ubpeget. 2)enne. >er» reng jeming begr>nbte for ober trebitoe 2lar fiben og fortfætteg frembeleg; enbnu Irjber til r)ang golf iblanbt Sorbeng sfta* bort fra fjenbe, 3 mit golf! at' S iffe fiulbe blibe beelagtige i i enbeg imber, og at 3 iffe ffulbe ram* meg af b;enbeg Slager.* (Sfter at ubg Søm ere faalebeg blebne inbfamlebe, Pille be blibe berebte for 9Ke fiæ Somme. iffioobruff bemærfebe, at!r)an iffe troebe bet bilbe bare fyunbrebe 5lar, inben grelferen bilbe fomme. Set»ebfommer iffe og, naar b)an bil fomme. Seg troer iffe, at gaberen enbnu b,ar be* r)aget at aabenbare bet til noget 90?en» er bor Sligt «t lebe obereengftemmenbe meb Jpirnmeleng gorbringer og br/gtig= gjøre og felb til at ubføre bet Slrbeibe, b,bortil.gerren b/ar bepffet og. -føborlebeg funne bi ubføre ben jerning? Sunne bi giøre bet berbeb, at enljber Sttanb tager fat berpaa, paa fin egen Siig og beb at følge fit eget^jerteg forfængelige Sanfer? 9?ei! Si bide 2lfle paa eengang inbrømme, at bi albrig funne ubføre bette Slrbeibe uben at blibe beilebte af Jperren felb for= mebelft be SUiibler, b,bilfe bet behager t)am at bruge for at tilbeiebringe fit golfg gulbfommengjørelfe og at berebe bem for nejle paa Sorben, og jeg beeb iffe, at!r)an l)ar aabenbaret bet for (Snglene. an fyabbe ibetminbfte iffe' gjort bet i grelfereng 2)age, og jeg troer iffe, at ban enbnu t/ar aabenbaret bet. Gsnten b,an fommer ibag, imorgen, benne Uge, ncefte Uge, iaar eder ncefte Slår, berpaa fommer bet iffe an, men bet tilfommer og at bære berebte for fyang Somme til enfyber Sib og bermeb ffulbe bi bare tilfrebfe. >et ben Jperligljeb, fom er ibente. Seg bil ingenlunbe betbible anbb, eben af ben tyaa* ftanb, at be ellige, mebeng be bare ab= fprebte blanbt kationerne, ftræbte efter at lebe noiagtigere, enb be gjøve tyer i mange STilfælbe, tb,i ber Ijabbe be intet Slnbet til at prøbe bem enb ben fcelleg gjenbe, og ben gorljaanelfe, fom be tyabbe at libe af be Santroe, breb bem til at tyolbe fig nærmere til ub, men be t)abbe iffe be Srøbelfer ber at gjennemgaae, fom be b,abe tyer. 2)erfom bet er nøbbenbigt for og at blibe prøbebe i alle Sing, græber iffe, førger iffe berober, laber og tyefler iffe fnurre mob herren, berfom bet be= b,ager r)am at fir/re bet faalebeg, at bi faae be nobbenbige Srø belfer, ber tjene til bor gulbfommengjørelfe. 2)erfom Srø* belfen beftaaer i at feile ober abet i fibe, i at bære fr>ge og nebflaaebe, t at fee bore Sennerg Sebrøbelfe, t at ubfætteg for grtftelfer og Srøbelfer, forben ufjenbte af og, i at reife ober Sanbet fra be gorenebe tater til bette reb meb Sembane«etter Sognbeforbring, ligegtjlbigt r)bilfet, erren ftijrer Segibent)ebeme faalebeg for at prøbe fit golf paa en Sftaabe, fom iffe er ffeet tilforn, og fom er nøbbenbigt for at be ffufle blibe forføgte i alle Sing. Sttebeng bi faalebeg probeg, flulle bi iffe gibe efter for nogen

4 308 Semærftiiuget af $ræf. Soling. grifielfe til bet Dnbe, bære fig i Sanfer, bitte bære af eet fjerte og eet inb og Drb etter jerninger. labe og lebe og fttjre af fyam, fonnebelft 3)e ibfte = 2)ageg Retlige ere ofte ftioebe i fyøift fceregne Dmftcenbigfyeber og fom unbertiben ere meget prøbenbe; atligebel ejtfterer ber paa Sorben intet %olt, ber nr?ber faamange SPribitegier og faamegen ^xx^eh fom bi gjore. SSore obe, naar be retteligen efterlebeg, ere ffiffebe til at banne et gobt orbnet amfunb, og bor fyettige Sfteligiong Sobe, Ijbilfe ere aabenbarebe fra himmelen, ere, naar be fulbelig efterlebeg, fulbfommen ffiffebe til at banne SMennejfene til Sflebborgere i ubg SRige. 2>ei er at beflage, at iffe alle ibfte»!x)ageg Retlige lebe fom be burbe, men bi Ijabe fyabt Sangmobigfyeb meb bem for at fee, om be iffe bille ombenbe og forbebre fig, faa at be tilfibft funne blibe frelfte i ubg Sftige. 2)et er albeleå nøbbenbigt, ai be eflige ffufle mobtage be fetere Drbinancer, inben benne forte jorbiffe SLtlbcerelfc enbeg, paabet be maae blibe berebte og fulbfommen iftanb tit at bagfere forbi be bagtljabenbe Sngle og borbe inbførte i bet celeftiale SRtge og i ubg 9iærbære(fe. be 2lutb>riteter, Ijan fyar beffiffet i fit SRige. S5i ffulbe iffe anfee bette fom en SPrøbelfe, ber er [tørre, enb bi funne boere. Sr ufiruen friftet, forbi fy enbeg 9JJanb ønffer at beilebe og gibe fyenbe gobe og funbe 9taab? (Sr SD?enigr)eben SØteblem* mer friftebe, forbi bereg SBiffop ønfler at raabe bem til bet 23ebfte? 2)erfom alle SJJeblemmer i en reen, fulbe af ro og ubg $raft, bilbe bære af eet fjerte 03 eet inb meb bereg SBijfop og meb fyam i atte ing, bil erren ftt>re alle ing til bet SPebfte for ben famme SRenigfyeb og gibe bem 33elfignelfe i bereg goretagenber. 2)erfom en SMftop etter en anben dmbebgmanb i benne tfirfe ffulbe raabe 9Æenigl)ebeng SJieblemmer til nogen Uret etter til at brtybe nogen af ubg Sobe, ere be ba pligtige til at abtr.be? 9iei ingenlunbe! < >erren bil retfærbiggjøre bem, berfom be bcegre fig for at abl»be faabanne SRaab; men, berfom be raabe (Sber til at giore SKet, Ijbilfet be gjøre, ablpber bereg SRaab; tin' bi ere fomne obereeng om at anbenbe bor ib, bore SBore SSrobre og øftre, fom ere abfprebte, Jalenter og bor formue til Dpbtyggetfen maae famleé bjem for at probeg og ber= efter belfigneg meb en Serebelfe for ben tilfommenbe erligl)eb. 2>ette i5olf bil blibe prøbet meer eller minbre, mebeng be ere i bereg jorbiffe jtabernafter; be funne maaffee blibe falbte ligefom Slbrafyam i Olbtiben til at opoffre bet $joerefte, be fyabe, for (Sbangetietg fplb. 9iogte fyabe allerebe forfaget 21lt og fulgt Sljriftug ; be fyabe fortabt bereg 9Jtønb, bereg Jpuftruer, bereg 33øm, bereg øb» f!enbe og tjære SSenncr, SRogle i bet aab at fee bem igjen, Slnbre berimob i ben gorbentning albrig at fee bem mere i bette fitfe. 2)et tilfommer og 21 Ue at blibe prøbebe i afle Sing, og erren Ijar nu i inbe at prøbe og for at fee, om bi af ubg 9tige. jører beftanbigt 9tet, og Q bitte blibe prøbebe faameget fom 3 funne bære; men berfom 3 oberbinbe og blibe fulb= fommebe, bit (Sberg belønning blibe ebigt Sib i ubg 5Hige. 2>erfom S gjøre Uret og bebblibe bermeb, bide 3 faae flere SPrøbelfer, enb S funne ubfyolbe og tilfibft borbe forbomtc. 9Jaar bi mobtage Sfiebfetfe, laber og iffe blibe migmobige, men blibe mere trofafte, mere ubtjolbenbe i griftelfe, Slrængfel og SDJøie, fættenbe bor gortroftning tit ub og banbre i l)ang 2laft)ng Sr;g, Dag efter 2)ag og ime efter 2;ime. 35eb at lebe faalebeg, funne bi bære Ityffelige og frimobige unber be fbcerefte 5prøbelfev. 25i ere for Sførbceienbe

5 ' 23einærfmiifler af $rce[. Souiig. 309 prøbebe libt, men iffe meget 58i ubgjør en 2>eel af en [tor Station, font fyar Pærer een af be Ipffeligfte og bebfte 9fJatio= ner, fem nogenfinbe ejifterebe meb Jpen- [pn til gritjeb, tortyeben af ben? Snfti«tutioner og bet Sanb, ben befibber. perten figer: Sab mine genere og Sjenerinber blioe befeglebe og lab bereå 33ørn blioe befeglebe," men ben Ipffelige og [tore 3tegjering, unber fypilfen bi IjaPe lepet faalcenge, figer, at Pi iffe ffude ubføre 93efegtingen Drbinance. 2)ette fan Pære en liben S^røbe for 08 for Stcerbcerenbe. 3St bide fce, fybem ber lut feire, enten ub bit fcette fine -føenfigter igjennem og faae bem opfplbte, efler om 9ftobftanberne bide faae )ber= fyaanb. 3)e fyabe Ijabt bet i forrige ZU ber, ha bet IpffebeS bem at oberpinbe be Redige og øbelcegge bem i ben rab baabe formebetft grafalb og toeb at ifyjelflaae bem, faa at93rceftebømmet bleb taget bort fra Sorben; men bette er ben fibfte Ubbeting, ben faafalbte iberne $plbe [tore -Spuugljolbning, og bi»ifle [ee, om bet til Ipffe SirfenS gjenber nu at ubføre bet, [om be giorbe i forrige Sioer. herren f)ar aabeubaret fom fin SSiOie, at t)(iné tjenere ffude ægte flere ^uftruer. S3or SRegjering [iger, at en fflanh flal iffe t>a»e mere enb een Jpuftru, enbftiønbt fyan fan l)olbe [aamartge 9Jcaitre8fer, fom I)an behager; Ijan fan forføre og øbelcegge faamange af ( ba 2)øttre, fom bet et fyam muligt, men bet er fjant forbubt at anerfjenbe mere enb een [om [in ^uftru. 9tegjeringen [iger: 2)u [fat fun t)abe een u[tru; Jperrén [iger: 9Sgter flere u- [truer; be Redige abtpbe Jperren, og t>i»ide [ee, f)pem ber til[ibft bil [eire. 33e- til $aber Slbam, er fulbfommen fammen«føiet; berfor fyar ub befalet 08 at brage ub fra 33abpIon, Redige o? felb og opbpgge 3ion, beb at opbpgge tceber og Sempler, opbprfe og forffjønne Sanbet, inbtil Qorben er Rediget og berebt til at feorbe en S3olig for ub og Sngle. SSore gjenber [tge, at bi ffude iffe gjøre bette, og fe«beftaaer?j3røbel[en, ju[t [om bet J)ar bceret for en lang Sib tilbage. C5n af be førfte ing, fyborfor man laftebe Sofept) mitf), Par, forbi man ubfprebte bet SRpgte, at f)an bar en fatte-jder ulbgraber; og nuer rap» ning efter ulb anfeet fom en f)ceberlig og priigbcerbig Seffjæftigelfe. 9lu føge be efter ulb ober fyele Sanbet og gjøre ben [amme Sing, for fybilfen be forbømte fjam. 2)en ncefte 33effplbning mob Sofepl) og be Redige bar, at be opirrebe labetne tit Dprør mob beres herrer, og bette blep publiceret oberalt. Seg Pil nu fpørge, om be iffe fyabe gjort juft bet amme i taterne, for ^Piffet be ben ang falffeligen beffplbte be Redige? 2>en ncefte 33cfjfplbning bar, at be hellige cegtebe flere u[tuer. Dm Sftcenbene t be cfytiftne Stationer bille beflutte fig til at gjøre bet amme i gremtiben, fan jeg iffe [tge; men jeg toilbe ønffe, at be maatte, paabet at be Qbinber, fom be nu øbelcegge, funne blioe gjorte til Ijceberlige ufiruer ; tl)i ben 27?aabe, fyborpaa bet nu gaaer til i be faafalbte djriftne kationer, er albeleg [tribenbe Sobe og ufømmeligt for d)tiftne -Jttornb og SJbinber. erren figer til Stéraelg ønner: Sager S rael 2)øttre tilægte, gjører bem f)ceberlige, laber bem forøge? og opfplbe forben, berbeb opfplbenbe bere fabelfe? [eglingen Redige Drbinance maa utføreg 9Jcaal, paabet beres ^abne funne fjolbes tyer, }r>inberne maae befegle? til [ine i Sftcenb, børnene tit [ine gorcelbre, bet ene Seb af 5prce[tebømmet til bet anbet, i i f)oeberlig rinbring inbtil ben [tlbig[te lægt paa Sorben og i Sbigfyeben. vintag, at be ib[te-x)age8 hellige inbtil ben ganffe Icegtlinie, t)eelt tilbage fiabbe boet i tåben 9ierø gjorf i be fibfte

6 : u 310 SSemætfninger af $rcef. gjoung. tybe Silar, ligefom be Kjabe i Utal) Dale, og at be unge Qbinber i Ijiin tab bare blebne biebe til SJcormon-^lbfter [om uftruer, fybormange bilbe iffe nu Ijabe lebet [om Ijæberlige 9ftøbre til en [teer! og intelligent lægt, [om ere lagte i en [ot tiblig rab, uben ^ggtefcelte, barnlø[e, benneløfe, bancerebe og forglemte? &abbe gleerfoneriet Ijerflet i 9cerø gforf, bilbe ber nu, efter et moberat Dberftag fjabe lebet i fyceberlig ^ggteftanb fra to til fire tjunbrebe tufinbe }binber, t)bi8 forbcerbebe og forraabnebe Cebninger nu ere blanbebe meb røbet i t)iin [tynbige tab. 35ette er en beloeggel[e af ib, for fybilfet Sftenneflene, tfcer be 2)?agu)abenbe, fomme til at ftaae til 2ln[bar for ub baa 3)ommen3 3)ag. herren? SRøft er er berfor: aaer bort fra t)enbe, S mit golf! at 3 if!e [lulle blibe beelagtige i i)enbe imber, og at 3 tffe [!ulle rammes af t)enbe3 flager, og obbbgger S^ernpier til mit 5JJabn, og befeglcr mine øn«ner og mine 2)øttre for bet ebige Sib, [om en 33erebel[e for min S ilfommelfe, t^i Simen er iffe enbnu, men er nær forljaanben, ta greb [lal tageg bort fra forben, og Djcebelen [fat t)abe SRagt ober [it eget 3?ige; og herren [lal og[aa t)abe SHagt ober fine Retlige og [!al regjere iblanbt bem, og [tal fomme neb til 35om ober Sbumæa eller SSerben." l)i fee, be 3>age fomme, paa. l)bilfe be ffullc fige alige ere be Ufrugtfommelige og be Cib, fom iffe føbte, og be 33rbjter, [om iffe gabe 3)ie. 35a [lulle be begtynbe at [ige tilbjergene: falber ober o? I og til Jpøiene: jljuler og I l)i gjør man bette meb bet grønne %xct, l)bab bil ba ffee meb bet tørre?" gortcerenbe Slb l)ar aderebe t&* get fat baa bet tørre rce og ubs [traffenbe aanb begimber aflerebe at føles af benne kation, og bil [nart føles af alle kationer unber immelen. >bem bil anerfjenbe ub aanb i bette golfs 23efrielfe fra bereg gjenber, igiennem Stbel- [er, 2Me, Srcengfel og gorfølgelfe, og t)an faberlige gorfim i at obt)olbe bem i benne rfen, igiennem org, r>gbom, gattigbom og 5ftøb? ^De be trofafte Retlige bille anerfjenbe bet; men l)bor faa Ubenforftaaenbe, [om bi falbe bem, bille gibe bem Sib til at bebe til ub i Se[u 9labn for at faae at bibe, om bette SSærf er fanbt; be labe bet gaae forbi [ig, [om en ubetimelig ing, ber er ubærbig beres 'Dbmærffomljeb ; be ere ^aa optagne af benne SSerbeng SNnliggenber, at be t)abe iffe et Øieblif tiloberå til at tænfe baa at berebe [ig for ben tilfornmenbe SSerben, enbfljonbt mange af bem ere t)ceberlige 9Jiamb. $eg glæber mig, naar jeg oberbeier be [ibfte 2)age3 [tore SScerf og oberfluer be etlige i beres - >jem i Utal)8 frebetige 3)ale. Seg t)ar fun een Sejt, fom jeg onfler at lægge baa bereg inb, og bet er, at be maae forfage bercg tynber og blibe forenebe fom een 9JJanb i alle bereg timelige goretagenber, baabet at alt bereg 2lrbeibe maa conccntrercs i at obbtyggc og unberftøtte ubs Otige baa Qorben. 33t ere 2We falbte til at bcece ellige, til at [trcebe efter 9teent)eb i bort Sebnet, og at blibe fr/lbte meb Kraften af ben erre Sefu ellig=3lanb StabenbaringenS 2lanb; bi ere falbte fra SOførfet til 2r>[et, fra SSilbfarelfe til anbt)eb, fra atan 9fiagt til ben lebenbe ub; bi ere falbte fra SDførfetS 9tige til ubå og i)[etg Stige, og længere fyen, naar bi Ijabe gjort 08 bcerbige bertil, [lulle bi blibe ubbalgte og bet bil borbe [agt o : X)u Ijar lebet en ellig Sib, nu er 35 ubbalgt til at blibe en 2lrbing til bor gabers og ub celeftiale Otige." Wline Srøbre og øftre, laber o» iffe forglemme ^nbfamlingen af be hellige, for at be tunne blibe fyelligebe og

7 I I Ugen 33emærfninger af $præf Stamtg. 311 berebte til at arbe alle Sling, fiaber 08 lebe nøiere i pft/lbelfen af bore pligter, Jaa at bi htnne blibe helliggjorte og be* rebte til at boe tilfammen i bet celeftiate Sftige, b>ilfet ub forunbe briten. (Sfra Millennial Star.") Slrbeibet baa SBeften (tore jernbane bribeg meb al mulig urtigljeb for at baaffynbe ben? gulbenbelfe. (Sntyber $oft bringer og 9^t)eber om beng $remabflri» ben. Dit forbenteg, at ben 4be3ulibette Slår ffulbe Sinien allerebe naae,,-iftortb. gorf," fom er omtrent tre tyunbrebe og balbtrebfinb8tt)be engl. SNite fra altfoftaben. 33eb -Jpjcetb af en Sftaftine, fom falbe the Tracklayer" ( finneneblæg* geren), fonftruereg fra to tit fire engl. SClile om Dagen. De ehigc gloebe fig ober ben t}uu tige fremgang af 'Slrbeibet baa 23anen, og S8eftt)relfen af 3ernbanen8 øgning tjar gjort (Sontraft meb SPrcefibent }oung om fjfulbferelfcn af en bettybelig trce!- ning af 23anen, fom leber inb gjennem SEerritortet til altføen, b^bilfet Slrbeibe ffal bære fulbenbt tit ben lfte Sftobember nceftfommenbe. Dette bil bære af ftort abn for golfet; ibet 2lfle, fom ilte ere Stgerbbjfere eller ^aanbboerfere, bitte faae en Seitigfyeb til at arbeibe baa S3anen; og, ba alt Slrbeibe betaleg meb flingenbe Sftønt, bilte en ftor Sflcengbe $Penge blibe bragte inb i territoriet og obbceffe et nt)t ib i anbet og mfcetning; lige» fom Slange bitte faae Sflibter i cenbe til at fyjcelbe ub bereg 23eftcegtebe, fom cre i Slbfprebelfen. Srerbanen bil ogfaa boere enftorsbelfignetfe for be Retlige, fom iaar ere baa 18eien tit 3ion. 35c Dille funne reife flere Imnbrebe SOJile baa letterne i be rummelige og beqbemme Sernbanebogne, og bambe affteb baa een Dag en faaban SSeitcengbe, fom bet bilbe bflbe taget tre Uger at oberfare meb SBogne, trufne af jer. Snbianeren bit ftirre af gorunbring, naar ban faaer bet hurtige SSogn* tog at fee, truffet af ben bambenbe Qern* Ijeft, ile forbi, og ben obffrcemmebe )3rceri» Ulb bit flugte tit be fjerne bjerge, fterat jernbanen? ncerbcerenbe dnbeftation er naaet, bit bet bcere en behagelig 9lfbej= ling at futbenbe Øteften af SReifen baa ben fcebbantige Sftaabe, fybilfet bit gibe migranterne tilftrceffelig Srfaring i Ceir* libet, uben at blibe altfor trcettenbe. 9?aar 23anen er fulbenbt, bit 3nbbaanerne i Utatj fomme i birefte ftorbinbelfe meb fyete SSerben. ftober bioe be funne reife burtigen tit og gjennem ta= terne og berfra tit uro&ag ffaftlanb; beftobec tit Californien, (Sfyina, Snbien og tybfyabetg er. Sffe alene fremmebe JpanbetSbtabfe bide aabneg for bem, men fjbab ber er enbnu bigtigere, (Sbangelietg sprcebifen og 3 raelg Snbfainting bil ftor«tiltage og gjøreg lettere. 2)Jange ftaae i ben formening, at i gorfyotb tit, fom bet btiber lettere for og at tjjemfamle be ehige, bit ogfaa et faa ftort 5tntat af fremmebe fomme ibtanbt o, at bi flutle borbe oberbcelbebe. Denne Stntagetfe beroer baa Ube«fjenbtffab meb ftor^olbene, ibet fremmebe

8 312 Set Deftliflc Slinerifné (tore Sernbane. fæfcbantig foretræffe at bofætte fig i faa«banne 6gne, b>or bet falber tilfirceffelig fregn, tybtlfet gier agerbruget lettere, ba berimob i Utalt) 2llt, t)»ab ber er faact og plantet, maa banbeg og 33anbfanaler og røfter lebeg milelangt fra Roberne til be gelt, ber ffufle frugtbargjøreg. Sige«lebeg er bet et befbærligt og banffeligt Slrbeibe, at bringe 23rambe og Sræmaterialier fra be fteile ftlippefframter og kløfter, fjbilfet gjør, at Sanbet iffe er faa inbbtybenbe for 2lnberIebe8troenbe; tl)i ber forbreg Strbeibe og Ubf)olbent)eb tit at banne fig en Ditbærelfe i Jtlippebjergeneg Dale. Det er fanbt, at erren fyar rige«ugen belfignet be ibfte- Dageg Retlige og belønnet bereg trcebfomtyeb og glit* tigfyeb, faa at Datene nu tjar et blomftrenbe llbfeenbe, fammenlignet meb bet tomme be, font Ijerftebe, ba be begtynbte at nebfeette fig ber. 3Si broge ub i ftlippebjergeneg Dale for ber at funne lebe i greb og bijrfe ub ooereengftemmenbe meb ambittigf)ebeng Stybenbe. S8i f)abe iffe Iagt fiul paa borsfteligiong $Principer. 3?i f)abe publiceret bem i bore tuffer, og bore SØrigfionairer præbife bem offentlig i alle be Sanbe, f)bor ber er SReligiongfrifyeb. SSi ønffe, at ade kationer fjfuoe lære 08 og bore runbfeetninger at fjenbe, og bi troe, at jernbanen bil bcere et hibbet tit at bringe mange retjlafne SReifenbe tit og, fom biqe afgibe upartiffe og fanbbrue- 3Sibne»o^rb om o og bore gorfyolbe, og berbeb frembringe en gunftigere tern* ning for 08 iblanbt be gorbomgfrie og Sftettcenfenbe. Utljaf) territorium, fom er en Deel af be gorenebe tater, f)ar attib bætet et frit Sanb for golf af enfyber treti* befjenbelfe, og Sngen er bleben fornærmet, fom t)ar baretaget fine forretninger og labet SInbre i greb. bab man iffe ønffer i Utal), ere onbe og laftefulbe 5J3er= foner, faabanne biqe iffe ber finbe noget behageligt Dpljolbgfteb ; og om jernbanen ffulbe bringe nogle gaa af ben 5?la?fe, faa fan ben famme 58ane ogfaa bringe bem bort igjen. SSelfommen iblanbt og ere aqe ade gobe og frebelige SJienneffer ; og om be enb iffe troe bor Sfteligion, bille be bog blibe befyanblebe meb at mulig gorefommenljeb og SRefpeft. Det er morenbe at læfe alle be gorubfigelfer, ber finbe? i $regfen om 9JZor» monerneg belceggelfe, naar jernbanen er bleben færbig. Dette minber og om SJcanben, fom folgte Jpuben, for fjan fyabbe jtubt ^Biørnen ; bet er letpaa^rent at tale om at ubrfybbe et golf, men bet bit iffe blibe faa let at ubføre bet i jerningen. Jperren t)ar f)ibinbtil beflittet be ibfte- Dageg hellige; og bi troe, at fyan frem» beleg bil gjøre bet, tr> i anbljeben bil feire.

9 Sfcebaftioneiié SBemcerfningcr. 313 Sleamdinaviens Stjerne. Sfen 15be Sult. emigranternes Sifgang. 2>a SmigrattonS^orretningerne for iaar ere afjluttebe,»il bet maaftee intere?«fere tore Ccefere at erfare, at af be ibfte*dageg eflige 9J?enigl)eb,ere ubtanbrebe omtrent 544 Danjfe, 209 benfte, 63 9?orjfe, og 4 SEgbfte, ubgjorenbe ialt 820 {cele. Sif bette 5lntal afart 175 jcele fra Stbevpool ben 4be Suni meb eilffiber 3of)n 83rig$t" unber Seftprelfe af SÆlbfterne 3ameg og (L >. ftolfmann, agfifteret af 3 lbfte (S. ( Gbnftenfen. Den anben Slof, 627 jale, afgif fra Siberpool ben 20be Suni meb eilflibet Smeralb Sile/ unber SSeftyrelfe af 26lb= [terne an Senfen Jpalg, Sob,n ftagerberg og 3fameS mitb, font SprobiantJforbalter SlStbfte $eter anfen, og fom friter og SRegnjfabSfører ie 99?ogen ^eberfen. 2) c øbrtge 18 ere afgaaebe meb anbre fibe, beelé fra Jpantborg, beelg fra 9?orge. Xt bareslfle glabe og følte fig Idelige og tilfrebfe beb SIfreifen, fyaabenbe at famleg meb bereg Seflcegtebe og SSenner i bet fjerne 35eften. $ræfibent g. 2). SRidjarbg, fom organiferebe bem for bereg Slfreife fra (Snglanb, lobebe bem, at berfom be bilbe iagttage bereg l^eoige Religions gorffrifter og lebe obereengftemmenbe meb be gobe 9iaab, fom gabeg bem og totlbe borbe bem gibne 2ib efter anben, bilbe erren fore bem Ityffelig og bel til bereg 33eftemmelfegfteb. 2>et bar forft paatcenft, at SReifen ober Sltlanterbabet ffulbe j!ee meb Damppibe, men paa runb af be ^øie Sprifer for famme, inaatte man tnbftroenfe fig til eiljtibe, for at be minbre SBemiblebe funbe faae Slnlebning til at bære meb. 3>c fragtebe eiljtibe bare af førfte ftlagfe, bel inbrettebe og ubruftebe for ^agfage-- rerneg SSelbcere. SBeforbringen af bore ^agfagerer fra $iøbenf>abn til Ciberpool bar oberbraget til b rr. SRorriS & (So'g autboriferebe Slgent t. 33oDe og bleb ubført til bor 5 tlfrebgljeb, ligefom bi ere tafnemmelige og forbunbne for bet gilføn, fom førteg af SPoIitiautboriteterne l)er i Hjøbenljnbn, og for bereg buniane Sfmobefommen unber benne Slffaire. gølgenbe af be ubfenbte SSlbfter fra gien reifte biem iaar: JpanS Senfen alg, $eter ^anfen, Sobn ftagerberg, (S. 6. IU (5f)rtftenfcn, 6. D. golfmann, Qoban SBretberg og Sari Slgmugfen. 3Si ønffe bigfe bore Srøbre en Ujrtelig iem= reife og erreng SSelfignelfe for bet Slrbeibe be babe ubført t SJJigfionen. Cigelebeg erinbre bi meb Safnemmeligljeb 2Æ. ^eberfen for tyang lange og trofafte Slrbeibe Ijer paa Gontoiret; bi onjle ijam en Ityftelig gremtib iblanbt ubg golf; bet farnrne on(!e bi Qglbfte Sotyn fj^lbebranbb, fom ogfaa b,ar arbeibet en Zii ber paa (Sontoiret. SSi b,abbe ben læbe at lebfage bore migranter Siberpool, b b n bi meb rørte gølelfer tog 5If feb meb bem, og iffe alene ønj!ebe bem en U)ffelig 9ieife, men^ogfaa formanebe bem tit Srofaftljeb i (Sbangeliet, paabet at be maatte b.øre herren til, b.bab ber enb jtulbe møbe bem.

10 314 8tebafttonen SBemærfmnfjer. SSt fyabe i bette dummer inbført ben ftatiftiffe SRapbort for bet forløbne &aft>? sar, og bi bille gjøre bore Soefere obmærffomme baa, at be (Smigrerebeg Stntat i ben er angibet til 645, fybitfe ere bøbte Sfteblemmer; be 175, fom mangle i be 820, ere 23ørn, ber enbnu iffe ere bøbte. SSt ere tafnemmelige tit fierren for ben fremgang, bangeliet tjibinbtil Ijar -gjort i bigfe Canbe, og bi fyaabe, at Sufinber enbnu bitte ranfage anbfyeben, abltybe ben og forene fig meb ubg golf for at obbtygge ubg Stige baa Sorben. SSi "fyaabt, at Siben bil tømme, at be SSbte og SRettamfenbe iblanbt Slflennejfene bitte faae bereg ine op for ben forunbertige jerning, fom fierren fyar begtynbt, nemlig at inbfamte atle be Sroenbe til eet golf, faalebeg fom J)an til forffietlige Siber l)ar tabet fortynbe beb fine ^ropl>etcrg 9fiunb at pulte ffee. 18 e f i f f e I f e. SSlbfte 3tnbrea3 O. SBjertan fra 9iorge er b>rbeb beffiffet til at arbeibe baa. fanbinabieng tjent eg" (Sontoir. S. SBiberborg, SJJræfibent for ben ffanbinabifte 9fli3fion. Sanuar (gortfat fra ibe 301.) Sil tyberligcre Sefraftelfe fyerbaa fyar jeg nebenunber fat min Jjpaanbg Unber«ftrift og tateng egl. Ubfærbiget i pringfielb ben lobe røartg i bor fierreg Star 1841 og be gorenebe taters Uaffyamgigfyebgaar 65. i)man 2,rumbatl, tatgfefretair. (2..) Sif ouberneuren f)of. Satltm gøtgenbe bteb jlrebet baa 33agfiben af 23eftatlingen: fiobebqbarteret for 9kuboolegionen, Staben 5Rauboo i Sllinoig, ben 15be 2Rart (Smbebgcben er aflagt for mig obennæbnte >ag og Star. Sofyn <. Bennett, eneralmajor beb ^iaubootegionen. Sorgbag ben Ilte traf QÆtbfterne gjoung, itimbatt, fwidjarbs og Satylor fammen i Siberbool. SDknbag ben 15be møbte jeg i 33tyraabet og tog >eet i en Digfugfion an* gaaenbe fir. Stnnig'g SWefle i ben ftybbeftlige >eel af tåben. Seg afffribergølgenbe fra the Times and Seasons" for ibag: i

11 Sofepfc mitljs fiebnetdløb. 315 SSt bide for et ieblif betragte be, tlbebarftenbe Segn/' fom jpolitifec SjJarttlebere fyabe ubbrebt beretninger om for at obnaae bereg >enfigter. aatebeg fyabe be for gjembel mebbeelt, at unber nu= bærenbe Songreg* egfion ere Sbjefronerne i Senatets gorfamlinggfal, b>ilfe beiebe 1,500 $unb og figeg at b«toe foftet 5,000 Sollarg, fatbne neb og fnufte til Sltomer. Sigelebeg beretteg, at ben SpergamentruHe, b>orbaa Unionen? SSJiotto er ffreben og ^bilfen fyolbeg i filøerne af ben rn, ber er anbragt ober æbet for Spræfibenten i be {Jorcnebe taterg enat, ogfaa er falben tit forben, og [amme Sag fyænbte bet, at ben ene aanb baa ben tatue, ber faftfyolber bor Ijerlige (Sonftitution, og fom ftaaer Uge ober for be gorenebe ta= terg (Jabitolium, bræffebe ober og falbt neb. Ultter : Sen $erfon, fom er ob- Ijøiet tit ben fyæberltge $lab at bære benne ftore Sftebubltfg oberfte (SmbebS* manb, tager fra fit Jpiem for at begibe fig tit -gobebftaben ; Slabene fortætte og, at et Sorbjljælb rafter Sorben, ba fyan begiber fig fra SSeften. an fortfætter fin 9tetfe ober bjergene og anlommer tit Saltimore, b^or i)an tyilfeg meb en 65- blofion af Sanferne i ben fibftnæbnte tab og ^fyilabclbfyia ^i>ilte ere be ftore penge»9iegulatorer! Sitrer: Unber bførelfen af ben tmbofante gejl, foranftaltet af l)an8 SSenner og Siltjængere i en tiil faa ftorartet, at fongelige $Per= foner funbe føle SJtigunbelfe berober, braft bet Soug, fom bar ftraft ober ben brebe Sldee, ber forer fra $Præfibenten8 5J3aflab til (Sapitotium, og baa bbitfet flagene af be forflicflige tater, fybilfe t)abbe boteret for barn, bare fæftebe; bigfe glag falbt til Sorben, ba SLouget braft, og btebe titfølebe." Sigfe ere nogle af be fornemfte tl= bebarflenbe Segn," fom be bolitiffe Slabe Ijabe omtalt, men bi troe iffe, at bet til* fommer nogen SJcanb at fige, at bigfe Segn" (om be enb ere faabanne) ere beftemte til at tjene nogen af partierne t bere8 bolitiffe flaner. 2Si troe, at ub anfeer iffe partier eller ^Perfoner; og om bigfe beretninger ere fanbe, ere bi rebe til at befjenbe, at bi ere lettroenbe nof til at troe, at be fyenbege tit fommenbe Stlbragelfer, ber bille finbe teb fom Segn baa SDJenneffeng øng Sitfommelfe» Sit brængntngen af Sanfer ffulbe l)abe Sftoget at gjøre meb eller fyøre tit bette orgefpil, funbe ubentbibl ftmeg forun= berligt; men fybab fan bære mere ffiffet til at blage kationerne, enb $orfti)rrelfe og Ufiffer^eb i Spengebæfenet? ee t)en til ben StSngftetfe, fom nu raaber i be gorenebe tater angaaenbe bereg rats«bant Wan fragter, at benne Snftitution er faa raabben, at ben iffe fan t)elbrebeg, og gilialbanferne, folgenbe obebbanfeng (Sjempel, fyabe forøget SlOarmen i en for= uroligenbe rab, og man fragter faare for følgerne. Siet er altfaa ubenfor al Sbibl, at Sanfinftitutionerne bide fyabe Snbflbbelfe baa be ftore SBerbengbegibenljeber, ber fomme til at gaae forub for rtfti anben Silfommelfe. 2 lbfte 2B. SBoobruff bibaanebe en Sonference i f)bor 408 SJceblemmer, beelte i 18 rene, btebe fremftiflebe. (gortfætteg.)

12 : 316 Opteguelfer i erbien. &pte#nelfev i &evbien, (%xa Serlingffe Sibenbe. ") rinbringer og Dbtegnelfer fra en Oieife. CSfortfat fra ibe 303.) Det nubairenbe gbjftenbøtume erbten er beliggenbe baa Donaufloten? t)otre SBreb og inbeflutte? af be tbrfiffe ^?rpbintfer Bulgarien, Albanien, Macebonien cg 23o?nien famt Donau* og aufloben. Sanbet er 998 Qbabratmile [tort og tæller 1,129,000 Snbbaanere, r>oraf 1,117,000 ere Serber. Sanbet er inbbeelt i 17 faa= falbte 9iafia? eller Simrer. *>$aa Sanbet finbe? enbnu bet fftftfalbte Sraejtroa," ber beftaaer af flere familier, fom t/abe forenet fig unber en ^atriavd) " Det faafalbte ^raejtroa tyar en fulbftcenbig batriardjalff Drganifation, ber i o»ebfagen er baferet baa fulbftcenbig gribeb, men bog inbrcmmer gami«lien? berfyobcb en betbbelig Snbfltybelfc. Qm ligneube -Snftitution finbeg i SøSnteW og i Montenegro. Diéfe 33raejti»a forene?»eb S3eOibftb,eben om, at be ere er«ber og beb ben fælle? ftjcerligb ; eb til Urtb)eb, Sigfyeb og Uaffyoengigfyeb. De flimatiffc gorfyolb i erbien ere fcerbele? Ijelbige. 33armen er mobereret»eb Sanbet? ftore fobe og bet? mange 93anbløb, ber fom ofteft mellem fteile 33rebber fttyrte neb fra 23jergene; blanbt Sanbet? mange glober er 5fioraroa ben anfeeligfte. SBjerglanbetftaacr, fybab fmuffe Dale og ftolte 23jerge angaaer, itte tilbage for djrøeij, fun meb ben gorffjel, at t erbien ere SSjcrgene ffobbefranbfebe. Smtetfteb? finbeg beiligerc fobe; erbien er fcerligen ubmcerfet beb bet? mange ftore S3oge- og Sgejfobe, ber tilhore beel? taten, beel? Sommunerne og beel? enbelig bribate runbbefibbere. taten? fobe blibe bel abminiftrerebe. De faafalbte Gommunalffobe efterat babe inbfyentet (Sommuneforftanberflabet? Siflabelfe og mob en moberat 3lf= gift, benytte til eget Seljob. fobene ubgjore en af Sanbet? bcefentligfte Jpjoelbefilber, ibet be lebere en 9Na?fe abntømmer til Ubførfel. Sfoer ere gtm'effobene en rig Oubtcegtéfilbe, ibet be gibe Db= t)o!b og færing til obercrbentlig talrige binebjorbe, fom r)er febe? og fenere beb (Sjbort til Ublanbet inbbringe mange Jufinber. 3E be ferbiffe Sjerge finte? itobber,?fern og olbminer famt &UI. gtyrft Sara eorg (33ego,nbelfen af betle Slarlmnbrebe) intere?ferebe fig lebenbe for bi?fe 33jergbærfcr ; for Siben bribe? fun et IBjergbcerf et ftcbberbcerf af felbe 9tegjeringen. Smiblertib r)ar man nu begtynbt at labe bi?fe SJiiner ejbloitere af Slctiefeljfaber og bribate. De ferbiffe 33jergjletter og Dale ere bibunberlig frugtbare; r)er btyrfe? bcefentlig Jpbebe og 5)?ai?, ber tiuigemeb be be» fjenbte ferbiffe frugter, nceftefter biin, Jpornqbceg og Ulb, ubgjor ^obebgjenftanbene for Ubforfelen. SRiinfulturen er i SDpfomft. De bbibe 23iinbruer fra amanbria ere berømte; be fælge? iffe fjelbent for SKalagabruer. Den forte SSiin fra -JJebontin er ftcerf og berufenbe, men belfmagenbe. 2ttorbcertrcm finbe? i Sftængbe og Hulturen af itfeorme begtynber at b,cebe fig. Sif frugterne bør fremljcebe? figener, Saftanier, 33albnøbber og ganffe fortrinlige SSbler og 33lommer.

13 Dpteonelfer i Serbien. 317 >en agrariffe Sobgibning tilfteber en fulbftænbig og utnbflrcertlret ^yri^eb meb < >enft)rt til Qorbemeg ammenlcegnirtg forbeleg efter Qnbbr/ggerantaQet ober be enfelte (kommuner, og bigfe rebartere fatterne t bereg 5?rebg efter gortmte, og Ubfttyfning. Dmenbfffønbt ogfaa Sanb- færing og Seiligljeb. tatgubgifterne Doefertet er i Dbfomft, faa fan bet bog tffe ncegteg, at ber i faa Jpenfeenbe funbe jlee mere. 2)et amme er Silfcelbet meb ^abrifbcefenet, faa meget mere fom be talrige minbre og [tørre SBanblob maatte funne giøreg meget fritgtbrirtgeube for 3n» bnftrien. 3 bibfen for Stegjeringen (taaer en arbelig gtjvftc, fjbii (SibtUifte er beftemt til 1,200,000 %x. og»eb iben af b,am ben faafalbte fubtfd)ina, ber ifølge So- Den af 1860 famlet Ijbert trebte Stav og beftaaer af 120 2)ebuterebe. S erbiert t'jenber man l)berfen til tanbgforjfiet eller Slbel. børger ben 9Mfenbe, om ber iffe ftnbeg noget Sig= nenbe fom Stbelginftitutioner, faa faaer r,an bet polte bar; 33i ere StUe Stbetgmcenb, Mismo swibla goradni, bi t)abe i gamle Dage fjenbt til, fybab be falber be ftørre 33ønber." S 33o3mert ejifiere bigfe ftørre 33ønber, be tjabe i fin ib forraabt Sanbet for at blibe i 23efibbelfe af bereg ftore Sanbeienbomme, be b^be antaget 9ttuf)amebg Religion, be ere fybab man talber: be tr/rfijfe erber," be ere bore uforfontige ^jenber, og naar Simen fiaaer, faa er ber Sntet at gjøre meb bigfe Renegater, uben at fycenge bem. Jpo og i erbien ere be ftørre 33ønber efter Sanbetg (erobring forfbunbne." for 1866 bare bubgetterebe til 27,529,385 %v., og Snbtcegteme til en tilfbarertbe um. Sanbet ar ingen jcelb, berimob en Sebolbning af 14 til 15 9fti(lionev. ^robuftionen gjør ftore porten ftiger fra Star til Star, og i gor* b, olb b,ertil ogfaa fatteebnen, ganjfe bortfeet fra, at Sanbetg fatteebne iffe er oberanftrengt. tore ^»joelbefilber ftaae faalebeg til SRegieringeng 9caabtgf;eb. Slrmeen inbbeleg i ben regulatre Slrmee, beftaaenbe af 3,448 SO?anb, og 9ktionalgarben, beftaaenbe af 55,000 9Nanb. 2>eng fwtg og SSaaben f/ar r}ibtil boeret anfeet for at bære af ub= martet 35effaffent/eb. 2tQe ben nv/ere ibg gorbebringer ere t)er eftrrt/aanben bragte til Slnbenbelfe; tb, i i faa enfeenbe tjen* ber r/berfen SRegieringen eder kationen 9?oget til barfommetigf/eb. 2)e ferbiffe Officerer fenbeg fom ofteft til Ublanbet for at ubbanneg og fcerlig at giøre fig befjenbte meb ftriggfunfteng ntyere Dpftnbelfer. 2>e ferbiffe Slrfenater ere, et alene f?bab Dualiteten, men ogfaa f/bab Qbantiteten angaaer, bel forftjnebe. Jpber baabenbt)gtig erber bliber øbet t ibrugen af >Saaben, og i fornobent gatb er enf/ber Unberfaat fra bet 18be til bet 50be Star bligttg til at tage >eel i Sanbetg gorfbar og i Dbfr/lbelfen af Sftatto* Slbminiftrationen beførgeg af $ag» neng t/etligfte pligter. miniftre, nemlig en $inant», Ubenrigg-, Snbenrigg-, ffrigg= og Suftttgmimfter. (ftortfætteg.) fatterne ere for tørftebelen birelte og

14 318 9tyfjeber. er bien. Styrft 3ftilan >brenobicj er, ifølge elegrapr;=(5'fterretninger fra Selgrab, bleten balgt til erbieng Styrfie SRidjael ben Srebieg efterfølger. rcefenlanb. 3)ette Sanbg enefte Krubtmøfle i Slrgo? er fprungen i Cuften. toer ri g. Sfolge ftbrl." flulbe en ;JcorbpoIger,pebition afgaae fra øte* borg ben 9be eller lobe fibftleben meb Fruebampfftbet opfyia," ber t)ar 60 JpefteS Kraft og er 80 Ccefter brcegtigt. >en bibenflabelige (Sjpebition beftaaer af 8 5per» foner: ^rofegfor ^orbenfliølb, (Sjpebitioneng ^ormanb, eograpl) og 2ftineralog, Slbiunft 3. &. 3frii8, SotaniFer, 3. Semfirøm, $t;r,fifer, %. Srøalmgren, S. mit& og Jpolmgren,,8oologer,. Serggren, SBotaniFer, cg S. SRaucFtjoff, eelog. berrigg golfemcengbe bar, ifølge officiel Snbberetning fra bet ftatiftifle (Sen* tralbureau, bebfllbgangen af forrige Slår 4,195,681. ilbce$ten i 1867 bar 35,004,. IjbilFet er bettybelig minbre enb Silbcejten i 1866, ber ubgjorbe 46,536. 9torge. 6t 9?aturpb>nomert af et eienbommeligt lag ffal ifølge,33ergengpoften" bcere iaggttaget paa begge iber af Cinbegnceg for nogen ib fiben* 9Kan bemcerfebe nemlig, at øen oberalt i abnene fjcebebe fig 2 a 3 Sob og plubfelig fan! tilbage igjen ; berpaa gjentog benne Sebægelfe fig flere ange i nogle Minutter, r)t»oreftev 211t bar i fin gamle Drben. 9?aar unbtageg en ftcerf torm, Ijabbe abet iffe biift nogen goranbring, og fil Sorbrbjtelfe eder buffanffe Ubbrub tyørteg eoer faaeg Sfntet. 2) a n m a r F. Cøberbag ben 19be 3uni ffal en fbag Sorbrtojtelfe tocere bleben bemcerfet i SRr/tiøbing, ber i 9lcert)eben af Jpabnen fporebeg fom nogle tøb, ber fulgte Fort efter fyinanben og lebfagebeg af et fbagt 2)røn, fom af en (Sjplofion. Suftfrjn. 3 Obenfe iagttogeg om Siftenen ben 24be Suni en ftor tjerne, ber bebcegebe fig paa Rummelen fra ^orbbeft til v/boft, og efterljaanben ligefom forlcengebe fig, faa at ben Fom til at fee ub fom en Komet meb ale. 3 1 b F u g l e. orø Slbtg mebbeelte for nogen ib fiben, ftt en SlbFugle»ar feet berfra 33r)en, meben ben bebcegebe fig i Retning fra?iorbbeft mob tyboft. 3)en t)at»be en ftlarfyeb, fom meget oberftraalebe en tjerne af ferfte Sftang og iagt= togeg i Søbet af tbenbe 2ftinuter, i t/bilfen ib ben titbagelagoe en S3ane paa omtrent 45 r. nebab mob orijonten, bag Ijbilfen ben forfbanbt. 9ir; Opfinbelfe. Times befienbtgjør, at bet fyar prøbet en $regfe, ber obergaaer SUt, tjbab t)ibtil er opfunbet og ibærlfat paa 33ogtrv;FFeriet Dmraabe. Uenbeligt Spapir afbifler fig paa en SRufle og forfiner ^regfen meb SJSapir efterset)ob. SJtaftinen Fan paa benne 2Kaabe lebere 46,000 SlrF i Simen. -Jcoget faa ub>rt t)ar man albrig feet; men xffe nof l)ermeb ; graflinen ffærer titlige SFrfene af, falfer bem og afleberer bem fcerbige, bet ene efter bet anbet.

15 Slonbinger. 319 Storbritannien og SrlanbS famlebe tatsinbtcegt ubgiorbe i fibftafbigte ftinants«aar, ifølge ben for mjltg ubfomne Statistical abstract, for : 69,600,200' Sft., fyboraf c. 22,650,000 Sft. tyibrørte fra Solben, 20,162,000 Sft. fra Stccifen, 9,541,000 Sfr. fra tempela'giften, 6,177,000 og Snbfomftffatten, 3,509,000 Sft. fra forffietlige birefte afgifter af Hgnenbe 2trt, 4,630,000 Sft. fra. ^oftbcefenet, 345,000 Sft. fra Somainer, og enbelig 2,586,200 Sft. fra forjtjeilige Siloer. fatteoppebørften og ben bermeb i gorbinbetfe ftaaenbe fforbaltninq foftebe c, 4,883,200 Sft.; affeet f>erfra»ar tatgubgtften iøbrigt c. 66,353,000 Sft. tit følgenbe - obebpofter, nemlig tit tat gicelben forrentning og afbetaling c. 26,572,000 Sft., til Sibitlifte, apanager famt ben cibile Stbminiftration i betjpele c. 11,194,000 Sft. ; til Roeren og Sanbforfbarébcefenet iøbrigt c. 15,419,000 Sft. og tit ftlaaben c. 11,169,000 Sft. Sif Solbafgifterne inbfom itfe minbre enb 6,542,000 Sft. af Sobaf og So= baféfurrogater; uffer og SJcotkS gabe c. 5,582,500 Sft.; pirituofa ober 4,298,000 Sft.; SSiin c. 1,469,000 Sft.; 3^ee ober 2,827,000 Sft.; Æaffe tffun c. 390,000 Sft.; alle lag Æornbarer og ftabrifater beraf ober 969,000 Sft. (nceften ligefaa meget fom bore Solo«og fib afgifterg famlebe 33eløb); forffjeoige jenftanbe c. 686,000 Sft. 2tf Slccifeafgiften beftobe c. 10,511,500 Sft. i $robuftion8afgift af inbenlanbff 33rcenbebiin og ober 6,300,000 Sft. i SØkltffat. SBcerbien af famtlige Snbførfler bar c. 275,250,000 Sft., og af famtlige Ub» førfler c. 226,000 Sft, tjbilfet tilfammen giber en SBcerbt af 16 Sft. 12 sh. 5 d for fybert Snbibib af ben antagne 3ftibbelbefoltmng i Slaret, 30,157,500 9D?ennejfei\ 33rurto»3nbtcegten bar i fibfte ginantsaar 2 Sft. 6 sh. 2 d og Ubgifterne tibt ftørre. 2 Sft. 7 sh. 3 d, pr. obeb af ben fyele 58efolfning. Sif fremmebe SProbutter og ftabrifata inbforte? i 2laret8 Søb til gorbrug pr* Snbibib nceften 130 $unb ftornbarer, nceften 37 $unb raat uffer, c. 3'/ 2 $unb- b>, c. 1V3 $unb 2obaf, c. S 3 U $unb mør, c. 3*/ a $unb Ofr, tjenbeb 2 $Punfr gteff og finte, nceften»/» aflon SSiin (en atlon c. 4 3 /4 ^ot), ober /«aoon pirituofa (af inbenlanbffe pirituofa forbrugte? berfyos c.»/«aflon, altfaa i bet ete taget 1 ahon pirituofa pr. Snbibib), ober 13 S% ober 4 1 /, $unb tfar= tofter, faa at bet af bigfe jempler fan fee, i fjbor fyøt rab (Snglanb meb enfr;n> tit fin 5Befolfning ffirncering er afhængig af llblanbet. jennemfnifgprifen paa engelff bebe bar 67 sh. 4 d pr. }r., ben fyoiefte- $rité x be fibfte 10 Star. {ennemfnit3»23anfbigcontoen bar 2 1 /* pst., et faa labt tanbpunft, fom ben fun een ang til fyar inbtaget i be fibfte 15 Star, nemlig i Sil ftatttgl?icelp mebgif i StaretS Søb i (Sngtanb c. 6,960,000 Sft., i fot= Ianb tyenbeb 808,000 og i 3rlanb c. 797,000 Sft. StntaHet af (Smigranter ere pact bet SWerncermefte 196,000 ^erfoner. anbet ftaaben beftob af 28,773 fibe meb tilfammen 5,753,973 on8 Srcegtigfyeb, b>oraf 2,931 2>ampflibe meb ialt 901,052 S on 35rcegttgf)eb.

16 320 tatiftift Rapport. $taii lifk Happort obet jefu (?fjrifti Slittfe af i&fte«2>aaeé eutae ftor Ifte Jpaibaar konferencer.,-*- m j=> H SS ej 3-i w *S iq>.o -Q S o 5-»? Gi w É* w * «M r- "3 Sanmarf. Sliøbenf/aton Aalborg Senf^fet S -Jlarf)uu Sfrebericia ente? (Sfyrijitanta <3t>errtfl. tocffyohn {gotfyeborg Scørrføptng faerne untma nb$oIb. tbe. ^Bemærkninger af $roef. $oung ) et fceftlige Slmerifal (tore jernbane tebafrtoneng 23emcerfn. ( migranterne? afgang. SejiiKelfe) Søfeplj mitfyg CebnetStøb (fortfat) 314. tbe. Dptegnelfer i erbien (fovtf.) SHttøeber ; SSlanbinger tatiftift SRapbort 320. $?jøbcitl)atm. UbgtDet 9fi forladt af GL SBiber boret. SEr^it b,o8 gf. (S. æorbtng«

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer 97 fsfeanbmaoiens Stierne, (ftrpu før d* &tdfltø zgt& IpJt^ anbkben, Sunbffaben, >V/ben og roen eve forenebe. 17. Åarg. Nr. 7. Den 1. Januar 1868. Priis : 6 Sk. pr. Sxp 58emcev?mn#ev af tyvæfibent ). &.

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

(Store <SrtItfofUib, Star." Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G.

(Store <SrtItfofUib, Star. Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G. 2? 9 SftanOtnaoiens Sfjerne. rpn for åt JSMfti tyt% rilijj*. anbfyeben, ftunbftaben, >r)ben og rccn ere forenebe. 14. km. Sr. 19. JDen /. Jtf/i /86*S. Pnis : 6 Sk. pr. Exp. $Xat$coiifetcncen t (Store

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare.

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare. fttttbiwrtneirå tierne. Drgan for de $id te~$age8 Hellige. Sta Ifk Kfø&» 1885. cv til, at itle 9togen fliøv ber til 9tor>»eb octbsiig SSisbom og tomt Sebrageri, efter ajtøxnejlerå Sætninger, efter 3Serben

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&&

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&& ' I.' >^aets ^l^zræ '^^^?&& Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis08hert UbvalgU Dramattffe Da>rfet\

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1'

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' 639.07801 I i fa-" ' 1 i gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' giffcrt^umtilliugcn t Hakfuni v'iv/. 'mm* 1864. '-'K JKfft' V.>V t (V:' V * /'' i'/ 'V * - 1» -Jf.i.j-.. V : ' ; ".; '-:- ' 'SfC" 8Ifjji»fji

Læs mere

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5.

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5. lift mt t'nti t fonbott. Sttf Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'l)oli). fr til S3efi. 1 offerne.

Læs mere

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t W" Ol 00= ^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis04hert Ufcealgte Dramatiffc VætUv

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

;>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

;>A >*^  i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-r )7432784 2 X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl3 1761 w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl). 1869.

Læs mere

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang 5an6ljed, åunofkab, 5Dy > 05 ro forenet. Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe affjolbteé i alt afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. et førfte SWøbe tog fin

Læs mere

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce =

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce = tømtmamens ^tjtmt cm for de $id le4)ages Jieffige. anbljeben, $nnbffaben, nben og Sroen erc forenebe. ttf. 1. Den lfje Mohr 1880. 30te j&ttpftiji Støt 33tc SlarSfeft. tor SuBei 09 øitibcltg^cb. (gra cdeseret

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang Sanbtjeb, fiunofkab, Du, o ocj ro forenet, Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang ^falj ørfcæolønjffce xpehifian inferefanfe øpiiagelfer i hef nørhlige Jffitextcu oø ftifllige Hfalj. Slrføotogien (Dlbfunbffab)

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

%^ 'jy-.^^2ji^ EEEC i^ 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt.

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

eoer fomme neb fra Jptmten meb fine SSogne og øbfamle be fattige Jpcfltgc i englanb, Jøtlanb, 2Bale8, Sfrlanb, fanbinabien og Øerne i ^abet og bringe

eoer fomme neb fra Jptmten meb fine SSogne og øbfamle be fattige Jpcfltgc i englanb, Jøtlanb, 2Bale8, Sfrlanb, fanbinabien og Øerne i ^abet og bringe 12i* Sftanbtnaotens Stjerne. < rpn for de j5td(fte faørø {tilfør anbfjeben, ftunbflaben, 2>tyben og roen ere forenet- e«2(1. Aars. Ir. 9. Z)e Rattime* Ubfttelfe.

Læs mere

er bet, bi minbft befyobe* SSi ønffe og bebebe en SJtøngbe bebc, gobt 9ftecl, 33iin, Dlie og alt Slnbet, fom fan bbrfeg

er bet, bi minbft befyobe* SSi ønffe og bebebe en SJtøngbe bebc, gobt 9ftecl, 33iin, Dlie og alt Slnbet, fom fan bbrfeg 193 Sftaiibtuaoiens Stierne. n for åt jlidftø gaø*8 Iplttg*. anbr)eben, ftunbffaben, 2>»ben og roen ere forenebe. 13. Aar». Ir. 13. Den 1. April 1864. Prns : 6 Sk. pr. Exp. %a\t af tytæfibent ^ri^am fjjpuita,,

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift "2Cnm«lbelfcn af $rof.

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift 2Cnm«lbelfcn af $rof. J- m gotcufrtst a v paa qtøøf. 5laffé jemtrøle.».' "2Cnm«lbelfcn af $rof. C i (C. jsfr >Jrf$$er af i Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift f for fitteratur anbcn 2ufSj$tfaé tolvte

Læs mere

*$*% Sriliftk. Star.') fion, famt Ijbilfen rifling be bilbe fomme. til at inbtage \>aa ^BrøbenS Dag. 3t ranfage frifteme, forbi 3 mene,

*$*% Sriliftk. Star.') fion, famt Ijbilfen rifling be bilbe fomme. til at inbtage \>aa ^BrøbenS Dag. 3t ranfage frifteme, forbi 3 mene, 273 Slumbinaoiens Stjerne. (Drpn pt k JIMftø *$*% Sriliftk anbfyeben, tfunbffafcen, Xtyben og roen tre forenebe. 10. Aarg. Kr. 18. Den 15. Juni 1861, Priis : 6 Sk. pr. Iip. 9*JanfaQet (^fttftetne. (gra

Læs mere

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library From The Library of the late George Bryan t Schwartz ih om as $oj[js. 1/ >t fortælling af 3ona$ &ie. ftjøbenljatoiu yft-cnbafrre ^ogfianbcf* Joxki (3 1. Jbrgrf S Sen). Srtjtt rjo 3. Jprgenfen 4 Go.

Læs mere

at Ijenbe be ing, fom ere af ub beb Slabenbaring fra SefuS (5r)riflu tit bem felb. 2)et (Eoangelium, bi tjabefyørtbenne

at Ijenbe be ing, fom ere af ub beb Slabenbaring fra SefuS (5r)riflu tit bem felb. 2)et (Eoangelium, bi tjabefyørtbenne 241 Slianbtnaotens Stjerne. rpn før k $>U$t Daøfli gttliø*. anbfyeben, $unbf!aben, 2)l)ben og STroen ere forenebe. 13. Aarg. Nr. 16. Den lå. Mai 1864, Priis : 6 Sk. pr. &&U af tytæfihent 8Svi$ham $}vntiq

Læs mere

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + :

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + : DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < 4 < t 4 4 4 4 * < * * + : 1 1 03 0 8 00627 6 M!:! 4 nnijij y j jm S itllié if lié^illiliiié.«uijjlllill*? < «< < i «< < ^ ^ ^. 4 «< < < «< <

Læs mere

bem om Sagen i en fbftøtte, om batten i en Slbføile. Jpi>ig be fyabbe baret tro= fafte, bilbe erren I;abe tiffabt bem at

bem om Sagen i en fbftøtte, om batten i en Slbføile. Jpi>ig be fyabbe baret tro= fafte, bilbe erren I;abe tiffabt bem at 177 Sftanfimaotens Sfierne. rpn for åt $iå#t Jlaøtis 1*1%. anbfyeben, ftunbjtaben, >bben og roen ere forenebe. 11 Aars. Nr. 11 Den lo. Maris. 1863. Priis I 6 Sk. pr. Sale af 2@tøfite Støst Safter, affjolbt

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

$e gatrtgeé SØfafctagelfe*

$e gatrtgeé SØfafctagelfe* < 305 (Drptt før k S>i& ie fuges $elltge. anbbeben, tobflaben, >t)ben og roen ere forenebe. 2. Jlarg. ir. 20, Pen 15. Juli 1853. priis: 6 /2 pr. tørpl. $e gatrtgeé SØfafctagelfe* (Sapitain mooté Sompagni,

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

BRIEF p,'\j 0041212 *» X. rvwjll 5R. g. runbldigé Snglandébrcue til ^ané )uftru Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/nfsgrundtvigsbreoogrun

Læs mere

jeg førft bleb befjenbt meb ben? runb= fcetninger, og formebelft en faaban ftunb* ffab bleb jeg mebbeelagtig i bette 2?ærf.

jeg førft bleb befjenbt meb ben? runb= fcetninger, og formebelft en faaban ftunb* ffab bleb jeg mebbeelagtig i bette 2?ærf. 289 Sftanbtncmiens Stjerne. Ærpit for d* tdftø z$w ipiiø*- anbtyeben, ftunbftaben, 3)tyben og rocn ere forenebe. 13. km. Kr. 19. Den 1. Juli 1864, Priis : 6 Sk. pr. Exp. %au af ZmbUe Stmafa m. Sftmait

Læs mere

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige.

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. : 273 Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. anbl^eben, ^urtbfeaben, Sgben og Sroen ere fotenebe. ttr. 18. Den \Ui luni 1882. 3Ue ^Lorgonci. ^0 Og ^aluttebftttbi^t^tienbe aatltge Slonfetettce«( fter Deseret

Læs mere

H e n r i k &tø \)tr* -y OSK> 23titb*

H e n r i k &tø \)tr* -y OSK> 23titb* / J Ø l a t a r ^ i f t o r i f e I ' Z

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

jo f>ar gibet o? ben. an fyar begabet og meb herlige Slanbgebner og meb gubbommelige befibber, og b,an fjar fat og baa benne

jo f>ar gibet o? ben. an fyar begabet og meb herlige Slanbgebner og meb gubbommelige befibber, og b,an fjar fat og baa benne 177 SfianOuiaoiens Stjerne. rpn før åt jfcdfte Dagrø idhf*. anbljeben, ftunbffaben, 2>tyben og STroen erc forenebe. 13. Jkilø!fr. 11 Den 15 Marts. 1864. Priis : 6 Sk. pr. h}. of^olbt i SEabeniaflct, tore

Læs mere

pligter« blibe falbebe tit at bære 53ibne?btyrb om anbfyeben blanfct be ellige og opmuntre bem tit Sro.'aftljeb og Slgtpaagibenbeb.

pligter« blibe falbebe tit at bære 53ibne?btyrb om anbfyeben blanfct be ellige og opmuntre bem tit Sro.'aftljeb og Slgtpaagibenbeb. 177 S&an&tnaoiens Stierne. i for k $UtU 3)*0* 8 gdtig*. anb^eben, ftunbffaben, X>b>en cg roen ere forenebe. 21. Aarg. Kr. II Æ«i /tf. lam i 72. Friis: 6 Sk. pr. Ii>l. Ste ^efltges pligter«sale aj tølbfc

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

biiéforelfc for meget baarlig, berfom jeg fagbe, at be gorenebe tater beb at fenbe bereé (ionftitution omfring til be forfejellige

biiéforelfc for meget baarlig, berfom jeg fagbe, at be gorenebe tater beb at fenbe bereé (ionftitution omfring til be forfejellige 65 SfumMnaoieng Stjerne. #røan før it jjtftøt laps ptiøj anbfiebcn, Jftmbjfaben, >t)ben cg Sroen ere forenebe. 7. Aarg. Xr. o. Den 1. December 1867. prjis : 6 Sk. pr. Exp #n a(e af ^røfftent 3f. m. vant,

Læs mere

/808. Priis: 6 Sk. pr. Exp. Siv. Qeg ramler ofte \>aa, at bi. ere fløbe 6leber, feenbrægtige til at fatte. tingene, fom be ere, feenbroegtige til at

/808. Priis: 6 Sk. pr. Exp. Siv. Qeg ramler ofte \>aa, at bi. ere fløbe 6leber, feenbrægtige til at fatte. tingene, fom be ere, feenbroegtige til at 289 8&an&inaoieiis Stjerne. for At jlidftø %$*% $*IItgt. anbbeben, ftunbftaben, 3)»ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fc 19 Ærø f. «/808. Priis: 6 Sk. pr. Exp. SBemærf ltitt^er af $>ra>ft&ent ^oung eftermibbaøen

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

'.-rat é-a y^-« : 1 1 M-M-r ja.^ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minsnsbrevenovookj ^,i»in ^ønø i^vnt'' Slouelte. II y

Læs mere

Bergenve Rirfef~~ljolb riter ~cntoppiban. STf 59. S fj rap, refib. Rap. ti1 sl3eobum.

Bergenve Rirfef~~ljolb riter ~cntoppiban. STf 59. S fj rap, refib. Rap. ti1 sl3eobum. mange Sifabe, paa Orunb af be of Geftererne poabirtebe %Renig$eb& iemmere tarbeige ahenmenneffeige sannefe og ringe fonfeefioneae Ubbifing, faa banpeig, at ben fet ite birehe, men tun inbirefte aber fig

Læs mere

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer.

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. Cfyomas jtngefl, fjarts tetb og fjaits Sttftelfer. 293-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. ^orftanber 3If Heforntattonens 3tt&f0 re lf e fyacbe Crott&fyjem cæret t af gjort Cilbagegang. Ilen talrige og

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

.Deseret News.") fanbelig figer jeg: ører 3 $olf tangt. borte, og 3, fom ere paa >ernei. >abet, lt/tter tilfammen; tb, i fanbetig erren

.Deseret News.) fanbelig figer jeg: ører 3 $olf tangt. borte, og 3, fom ere paa >ernei. >abet, lt/tter tilfammen; tb, i fanbetig erren 129 Sftniifttnaoicfis Stjerne. Étøpji før k j&dftø n$t% Hellig*. anbbeben, Slunbffaben, 2H)ben cg STroen ere forenebe. 12. Aar?. Nr. 9. Den 1. Februar. 1863. Prils : 6 Sk. pr. Exp. %au af mmtt SStlforb

Læs mere

^i/^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minderfraenjerusoomunc J)eit l^euigc @roȎ Slirte. Jtiniier fra @tt 3entfafem$f(vrb.

Læs mere

itf é t il «--«i 1 [ 1T RrMlL1 : ' & Ute*^^ w Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/fraherregaardogloothyr C. A. Thyregod.

Læs mere

enbnu b,ar Ijan lun naaet til et bift be« grcenbfet rbene $Propl)et, eer og 5labenbarer gibe tun tbettybige Sbeer, fpnes

enbnu b,ar Ijan lun naaet til et bift be« grcenbfet rbene $Propl)et, eer og 5labenbarer gibe tun tbettybige Sbeer, fpnes ; ; gaae 145 Sftanftinauiens Stjerne. tn far fe JIMffe n$t% Helligt anbc/eoen, 5?unbjtaben, 2>r;ben og Stroen erc forenebe. 13. Åarg. h. 10. Den 15. Februar. 1864. hh: 6 Sk. pr. Ei ^væftebømmet fra ^I&am

Læs mere