Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007"

Transkript

1 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv

2 Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne vejlednng er udarbejdet af Drektoratet for FødevareErhverv 007 Bdragyder(e): Drektoratet for FødevareErhverv, Plantedrektoratet, Fødevarestyrelsen, Mljømnsteret, Skov- og Naturstyrelsen, Justtsmnsteret, Kommunernes Landsforenng Fotograf(er): stockphoto Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Nyropsgade København V Tlf.: Fax: E-mal: Websted: ISBN (Tryk) ISBN (Web)

3 Indholdsfortegnelse Indlednng Drekte støtteordnnger...7. Landdstrktsprogrammet...8. Område : Mljø...8. Område : Folkesundhed, dyresundhed og plantesundhed Område : Dyrevelfærd Område : God landbrugs- og mljømæssg stand (GLM)...9 Formål... 0 Generelt Krydsoverensstemmelsessystemet (webapplkatonen)...0. Ansvar for kontrollen Procedure for kontrollen.... KO-kontrol....5 Anden-kontrol....6 Konsekvenser af manglende overholdelse af krav....7 Uagtsom eller forsætlg handlng eller undladelse....8 Nedsættelse af støtten....7 Drektoratets håndterng af manglende overholdelse Andre sanktoner Producentskfte...7. Kontrol Rskoanalyse...8. Støttepopulaton og udtagnng tl kontrol...0. Habltet.... Globale producenter....5 Varslng af kontrolbesøg....6 Tlsyn....7 Nægtet adgang tl kontrol....8 Kontrolrapport....9 Hørng....0 Force majeure.... Kontrolndberetnng.... Klager...5. Manglende opfyldelse af kontrolforplgtelsen Kvaltetsskrng af kontrol med krydsoverensstemmelse Krav og bedømmelsesskemaer Mljø...

4 Krav. Stoffer, produkter og materaler, der kan forurene grundvand, jord og undergrund... Krav. Anvendelse af affald tl jordbrugsformål... Krav. Udbrngnng af affald tl jordbrugsformål... Krav. Gødsknngsformål, gødnngsplanlægnng, gødnngsregnskab, gødsknngsbehov og markplan... 5 Krav.5 Maksmale udsprednngsmængder for affald... 7 Krav.6 Hygejnske restrktoner for anvendelse af affald... 8 Krav.7 Indretnng af stalde og lgnende ved erhvervsmæssgt dyrehold... 0 Krav.8 Opbevarngskapactet for husdyrgødnng ved erhvervsmæssgt dyrehold... Krav.9 Opbevarng af fast husdyrgødnng... 5 Krav.0 Opbevarng af kompost og fast husdyrgødnng... 8 Krav. Opbevarng af enslage Krav. Opbevarng flydende gødnng, samt enslagesaft og spldevand... 5 Krav. Udbrngnngsperoder for husdyrgødnng... 5 Krav. Udbrngnngsmetode for husdyrgødnng på ubevoksede arealer Krav.5 Udbrngnngs- og arealrestrktoner for gødsknng Krav.6 meter bræmmer langs naturlge vandløb og søer Krav.7 Udarbejdelse af gødnngsregnskaber Krav.8 Afsætnng af husdyrgødnng Krav.9 Lgevægten mellem vrksomhedens kvælstofforbrug og behov... 6 Krav.0 Maksmale lagre af husdyrgødnng... 6 Krav. Etablerng af plantedække... 6 Krav. Grænser for tldelng af husdyrgødnng (harmonreglerne) Krav. Beskyttelse af naturtyper belggende et Natura 000 område Krav. Beskyttelse af kltfredede arealer belggende et Natura 000 område Krav.5: Beskyttelse af strandbredder belggende et Natura 000 område... 7 Krav.6 Beskyttelse af arealer ydre koge Tøndermarsken belggende et Natura 000 område Krav.7 Beskyttelse af reder og redetræer Krav.8: Anvendelse af fælder... 8 Krav.9 Om fredskovsplgtge arealer belggende et Natura 000 område Folkesundhed, dyresundhed og plantesundhed Fødevarestyrelsens bedømmelse af krav.,.6-. og Krav. Øremærknng af kreaturer med godkendte øremærker Krav. Indberetnng af kvæg og deres flytnnger samt førelse af besætnngsregster.. 9 Krav. Regstrerng det centrale husdyrbrugsregster CHR Krav. Øremærknng af får og geder med godkendte øremærker Krav.5 Indberetnng af får og geder og deres flytnnger samt førelse af besætnngsregster Krav.6 Anmeldelse af mstanke om BSE hos et kreatur... 0 Krav.7 Anmeldelse af mstanke om TSE hos et får eller en ged... 0

5 Krav.8 Regler for kvægbesætnnger under offentlgt tlsyn på grund af mstanke om BSE eller fund af BSE... 0 Krav.9 Regler for besætnnger under offentlgt tlsyn på grund af mstanke om TSE eller fund af TSE hos et får eller en ged Krav.0 Samhandel med får og geder Krav. Tlkald af dyrlæge ved mstanke om mund og klovesyge Krav. Tlkald af dyrlæge ved mstanke om smtsomt blæreudslet (SVD) hos svn. 08 Krav. Tlkald af dyrlæge ved mstanke om bluetongue hos får, geder og kreaturer09 Krav. Veternære lægemdler... 0 Krav.5 Foder må kke være farlgt, håndterng af foderlægemdler, farlge stoffer og affald... Krav.6 Opbevarng og anvendelse af forblandnger eller fodertlsætnngsstoffer ren form... Krav.7 Forbud vedrørende anmalsk proten... 6 Krav.8 Anvendelse og/eller besddelse af plantebeskyttelsesmdler... 7 Krav.9 Brugen af plantebeskyttelsesmdler skal lstes en sprøjtejournal, og mdlerne må kun anvendes på de afgrøder og de dosernger, de er godkendt tl... 0 Krav.0 Håndterng af affald fra medcnanvendelse... Krav. Tlbagetræknng af sundhedsskadelge fødevarer samt afhjælpnng af problemer, konstateret ved offentlg kontrol... Krav. Forebyggelse af ndslæbnng og sprednng af smtsomme sygdomme, der kan overføres tl mennesker gennem fødevarer... 5 Krav. Sporbarhed af dyr og fødevarer... 8 Krav. Journaler tl dyr og fødevarer... Krav.5 Sundhedskrav for produkton af mælk... Krav.6 Brucellose og tuberculose mælkeleverende besætnnger... Krav.7 Lokaler og udstyr tl mælkeprodukton... 6 Krav.8 Hygejne under malknng og ndsamlng... 7 Krav.9 Æg tl konsum... 9 Krav.0 Anvendelse af bocder og journal over bocder... 9 Krav. Sporbarhed... 0 Krav. Journal over analyseresultater... Krav. Afhjælpende foranstaltnnger, når der konstateres problemer ved den offentlge kontrol... Krav. Journal over anvendelse af genetsk modfceret frø (GMO-frø) Dyrevelfærd...6 Krav. Alle landbrugsdyr, personale... 7 Krav. Alle landbrugsdyr, tlsyn... 8 Krav. Alle landbrugsdyr, optegnelser... 9 Krav. Alle landbrugsdyr, bevægelsesfrhed Krav.5 Alle landbrugsdyr, rum og bygnnger tl husnng af dyr... 5 Krav.6 Alle landbrugsdyr, der holdes udendørs... 5

6 Krav.7 Alle landbrugsdyr, automatseret eller mekansk udstyr... 5 Krav.8 Alle landbrugsdyr, vand, foder og andre stoffer... 5 Krav.9 Alle landbrugsdyr, avlsmetoder Krav.0 Alle landbrugsdyr, undtagen svn, operatve ndgreb Krav. Kalve, arealkrav og enkeltbokse Krav. Kalve, materaler der anvendes tl stalde... 6 Krav. Kalve, elektrske nstallatoner... 6 Krav. Kalve, solerng, opvarmnng og ventlaton... 6 Krav.5 Kalve, automatseret eller mekansk udstyr... 6 Krav.6 Kalve, belysnng Krav.8 Kalve, bevægelsesfrhed Krav.9 Kalve, fastbndng Krav.0 Kalve, rengørng og desnfekton Krav. Kalve, gulve og lejearealer Krav. Kalve, foder Krav. Kalve, fodrng... 7 Krav. Kalve, vand... 7 Krav.5 Kalve, udstyr tl fodrng og vand... 7 Krav.6 Kalve, råmælk tl kalve Krav.7 Svn, arealkrav Krav.8 Svn, opbndng Krav.9 Svn, drægtge søer og gylte flok Krav.0 Svn, rodemateraler tl søer og gylte Krav. Svn, fodersystem tl søer og gylte flok Krav. Svn, foder... 8 Krav. Svn, solaton af svn... 8 Krav. Svn, støjnveau... 8 Krav.5 Svn, belysnng... 8 Krav.6 Svn, ndretnng af stalde Krav.7 Svn, rodemateraler Krav.8 Svn, gulvflader Krav.9 Svn, fodrng Krav.0 Svn, vand Krav. Svn, operatve ndgreb Krav. Svn, særlge bestemmelser for orner... 9 Krav. Svn, særlge bestemmelser for søer og gylte... 9 Krav. Svn, særlge bestemmelser for pattegrse... 9 Krav.5 Svn, særlge bestemmelser for fravænnede grse og avls-/fedesvn God landbrugs- og mljømæssg stand...97 Krav. Etablerng af plantedække på udtagne arealer samt landbrugsarealer, der kke dyrkes Krav. Vedlgeholdelse af udtagne arealer samt landbrugsarealer, der kke dyrkes.. 0

7 Krav. Plantedække på udtagne arealer samt landbrugsarealer, der kke dyrkes... 0 Krav. Plantebeskyttelse, gødsknng og kunstvandng på udtagne arealer samt landbrugsarealer, der kke dyrkes... 0 Krav.5 Vedlgeholdelse af plantedækket på permanente græsarealer Krav.6 Opretholdelse af permanente græsarealer Blag - Brugervejlednng tl websystemet...07 Blag - Varslngsregler for kontrolbesøg... Blag - Kontrolrapportens oplysnnger...5 Blag - Defntoner...7 5

8 Indlednng Denne vejlednng beskrver reglerne om krydsoverensstemmelse, hvordan manglende overholdelse af krav skal bedømmes og hvordan krydsoverensstemmelsessystemet fungerer. I forbndelse med reformen af EU's landbrugspoltk 005 blev det vedtaget, at der skal være sammenhæng mellem udbetalng af drekte støtte tl landbrugere og deres ansvar for mljø, sundhed og dyrevelfærd. Landbrugeren skal overholde en række krydsoverensstemmelseskrav, for at få den fulde støtte udbetalt. Dette kaldes krydsoverensstemmelse. Reglerne om krydsoverensstemmelse gælder for enkeltbetalngsordnngen, for støtte tl protenafgrøder, energafgrøder og stvelseskartofler samt for moderfår- og handyrpræmer. Som noget nyt omfatter krydsoverensstemmelse fra og med 007 også landbrugere, der får henholdsvs tlsagn og støtte efter nogle enkelte støtteordnnger under det nye landdstrktsprogram Med det nye landdstrktsprogram er hele bedrften som udgangspunkt omfattet af reglerne om krydsoverensstemmelse. EU har udpeget fre ndsatsområder, som er omfattet af krydsoverensstemmelse. Det drejer sg om følgende områder: Mljø - forordnngen er mljø- og naturkrav samlet under området mljø Folkesundhed, dyresundhed og plantesundhed Dyrevelfærd God landbrugs- og mljømæssg stand (GLM) I 007 ndføres der nye krav nden for ndsatsområdet vedrørende sundhed og dyrevelfærd. Nærmere beskrvelse af kravene og bedømmelsen af dem fndes vejlednngens afsnt 6. Den gældende natonale lovgvnng om krydsoverensstemmelse fndes Bekendtgørelse nr. 79 af. marts 007 om krydsoverensstemmelse.. Drekte støtteordnnger Reglerne om krydsoverensstemmelse trådte kraft den. januar 005 og er nærmere beskrevet to forordnnger: Rådets forordnng (EF) nr. 78/00 af 9. september 00 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspoltks ordnnger for drekte støtte og om fastlæggelse af vsse støtteordnnger for landbrugere og Kommssonens forordnng (EF) nr. 796/00 af. aprl 00 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse, graduerng og det ntegrerede forvaltnngs- og kontrolsystem. Reglerne betyder, at landbrugere, der søger om drekte støtte, skal overholde en række krav den ekssterende lovgvnng, hvs de vl modtage støtten uden nedsættelser. De drekte støtteordnnger er: enkeltbetalng, protenafgrøder, energafgrøder og stvelseskartofler samt præmer for moderfår og handyr. 6

9 Alle krav skal være overholdt for hele bedrften (hele CVR-/CPR-nummeret), hvs støtten skal udbetales fuldt omfang. Det er således en betngelse for udbetalng af fuld støtte, at alle krav om krydsoverensstemmelse overholdes.. Landdstrktsprogrammet Krydsoverensstemmelse kommer også tl at gælde for areal- og dyrebaserede ordnnger under det nye landdstrktsprogram, som starter 007. Dette fremgår af Rådets forordnng (EF) nr. 698/005 af 0. september 005 om støtte tl udvklng af landdstrkterne fra Den Europæske Landbrugsfond for Udvklng af Landdstrkterne. Under landdstrktsprogrammet er følgende ordnnger omfattet af krydsoverensstemmelse: ordnnger vedrørende mljøvenlgt landbrug, Natura 000-betalnger, ø-støtte og enkelte skovordnnger. Det er de samme krydsoverensstemmelseskrav, der allerede gælder for de drekte støtteordnnger, som også skal gælde for ordnngerne under landdstrktsprogrammet. I 007 er det kun ansøgere under ø-støtteordnngen, der vl blve omfattet af krydsoverensstemmelse. Ansøgere under de andre landdstrktsordnnger vl først blve omfattet senere. Drektoratet vl udsende supplerende nformaton, når ordnngerne værksættes.. Område : Mljø Mljøområdet omfatter krav, der skal medvrke tl en forbedrng af mljøet. Kravene vedrører: Beskyttelse af grundvandet mod forurenng (krav.) Anvendelse af slam tl jordbrugsformål (..6) Opbevarng og udbrngnng af husdyrgødnng m.m.(krav.7.5) Dyrknngsfr bræmmer langs vandløb (krav.6) Udarbejdelse af gødnngsregnskab (krav.7.) Bevarelse af naturtyper, vlde dyr og planter (krav..6) Beskyttelse af reder og redetræer, samt anvendelse af fælder (krav.7 og.8) Fredskov (krav.9). Mljøområdet kontrolleres af Kommunerne og Plantedrektoratet.. Område : Folkesundhed, dyresundhed og plantesundhed Sundhedsområdet omfatter krav, der skal skre og forbedre folke-, dyre- og plantesundheden. Kravene vedrører: Øremærknng af kvæg, får og geder (krav. og.) Førelse af et besætnngsregster for kvæg, får og geder (krav. og.5) Regstrerng af kvæg, -svne-, fåre- eller gedebesætnng CHR (krav.) Anmeldelse af dverse dyresygdomme: mund- og klovsyge, smtsomt blæreudslæt hos svn, blue tongue hos får og geder, BSE hos kreaturer og TSE hos får og geder (krav.6,.7,.,.,.) Regler for besætnnger under offentlgt tlsyn på grund af mstanke eller fund af BSE eller TSE og krav vedrørende samhandel med får og geder (krav.8,.9,.0) Forbud mod anvendelse af vsse hormoner og uønskede stoffer (. og.5) Regstrerng ved anvendelsen af forblandnger og/eller tlsætnngsstoffer ved fremstllng af egne foderblandnger (.6) 7

10 Forbud vedr. anvendelse af anmalsk proten (.7) Besddelse og anvendelse af godkendte plantebeskyttelsesmdler (.8 og.9) Håndterng af affald fra medcnanvendelse (krav.0) Tlbagetræknng af sundhedsskadelge fødevarer (krav.) Forebyggelse, test og anmeldelse af dverse dyresygdomme (krav.) Sporbarhed af dyr, foder og fødevarer (. og.) Journalførng af dyrekontroller og anmalske produkter (krav.) God mælkekvaltet og forsvarlg håndterng og opbevarng af mælken (krav.5,.7 og.8) Brucellose og tuberkulose mælkeleverende besætnnger (krav.6) Håndterng og opbevarng af æg (krav.9) Korrekt brug og journalførng af bocder (krav.0) Journalførng af testresultater og af plantematerale (krav.) Afhjælpende foranstaltnnger ved problemer ved den offentlge kontrol (krav.) Journal over anvendelse af GM såsæd (krav.) Området kontrolleres af Fødevarestyrelsen, Plantedrektoratet og Mljøstyrelsen..5 Område : Dyrevelfærd Dyrevelfærdsområdet omfatter 5 krav der vedrører: Krav tl staldndretnng Håndterng af dyrene Rengørng og desnfekton Foder og vand Rodematerale tl svn Faglg uddannelse Optegnelser Avlsmetoder Krav..0 vedrører alle landbrugsdyr. Krav.-.6 vedrører kalve. Krav.7.5 vedrører svn. Området kontrolleres af Fødevarestyrelsen..6 Område : God landbrugs- og mljømæssg stand (GLM) Kravene på området skal skre, at alle landbrugsarealer, sær arealer, der kke længere anvendes tl produktonsformål, såsom udtagne og udyrkede arealer, bevares god landbrugs-og mljømæssg stand. Kravene omfatter: Etablerng og vedlgeholdelse af plantedække på udtagne og udyrkede arealer (krav..) Vedlgeholdelse af plantedække på permanente græsarealer (krav.5) Krav.6 er udgået. Området kontrolleres af Plantedrektoratet. For mere nformaton om GLM, se Blag C Vejlednng om Enkeltbetalng december 006 8

11 Formål Denne vejlednng henvender sg tl de myndgheder, som er ansvarlge for at gennemføre kontrollen med, at kravene blver overholdt. Det drejer sg om Kommunerne, Skov- og Naturstyrelsen, Plantedrektoratet og Fødevarestyrelsen. Formålet med vejlednngen er at gøre kontrollen med krydsoverensstemmelse ensartet myndghederne mellem. Det er lgeledes hensgten at oplyse kontrolmyndghederne om, hvordan der udtages landbrugere tl kontrol og om fremgangsmåden ved kontrolndberetnng tl Drektoratet for FødevareErhverv. Generelt Bekendtgørelse nr. 79 af. marts 007 præcserer de EU-forordnngsbestemmelser, som kontrolmyndghederne er forplgtede tl at følge forbndelse med krydsoverensstemmelse. Kontrollen med krydsoverensstemmelse vl ofte være en del af kontrolmyndghedernes almndelge kontroller. Kontrolmyndghederne, som er nævnt denne vejlednngs afsnt 6, udfører kontrollen for at skre, at bestemmelserne Bekendtgørelse nr. 79 af. marts 007 blver overholdt. Der henvses tl Drektoratet for FødevareErhvervs hjemmesde Der fndes de ovennævnte bestemmelsers fulde tekst. Bestemmelserne kan også fndes Vejlednng om Krydsoverensstemmelse, aprl Krydsoverensstemmelsessystemet (webapplkatonen) Drektoratet for FødevareErhverv har etableret et webbaseret system tl admnstraton og ndberetnng af krydsoverensstemmelseskontrol. Systemet danner grundlag for kommunkatonen mellem Drektoratet for FødevareErhverv og kontrolmyndghederne. Webapplkatonen fndes på webadressen: ko-kontrol.dffe.dk. Bemærk, at der kke skal skrves www foran. Webapplkatonen har følgende funktoner: Dannelse og vsnng af støtteansøgere Udtagnng af landbrugere tl kontrol for krydsoverensstemmelse Valderng af de udtagne landbrugere Indrapporterng af kontrolresultater fra henholdsvs KO-kontrol og anden-kontrol, hørngssvar m.m. Systemet ndeholder en oversgt over støtteansøgere, som kontrolmyndghederne anvender ved udtagnng af landbrugere tl krydsoverensstemmelseskontrol. Herudover ndeholder systemet en statstsk oversgt, hvoraf det bl.a. fremgår, hvlken andel af landbrugerne, der skal udtages tl KO-kontrol.. Ansvar for kontrollen Drektoratet for FødevareErhverv har som udbetalngsorgan ansvaret for at organsere kontrollen med krydsoverensstemmelse Danmark. 9

12 Der skelnes mellem de myndgheder, der er ansvarlge for at udføre kontrollen, og de myndgheder, der er ansvarlge for admnstratonen af reglerne. Ansvaret for kontrollen med overholdelsen af de krav, der er omfattet af krydsoverensstemmelse lgger hos de kontrolmyndgheder, der efter gældende regler er udpeget dertl. Selve kontrollen blver udført af den myndghed, der er udpeget hertl eller af den myndghed, som den ansvarlge kontrolmyndghed har ndgået en kontrolaftale med. Følgende myndgheder er ansvarlge for admnstratonen af reglerne: Mljøstyrelsen, Skovog Naturstyrelsen, Plantedrektoratet, Fødevarestyrelsen, Justtsmnsteret og Drektoratet for FødevareErhverv. Følgende myndgheder er ansvarlge for at udføre kontrollen med et eller flere krydsoverensstemmelseskrav: Kommunerne, Skov- og Naturstyrelsen, Plantedrektoratet og Fødevarestyrelsen. I afsnt 6 er det for hvert krav angvet, hvlken kontrolmyndghed, der er ansvarlg for at udtage landbrugere og for at udføre kontrollen.. Procedure for kontrollen Hver kontrolmyndghed kontrollerer efter de sædvanlge procedurer jf. nedenstående: Plantedrektoratet foretager sn kontrol på grundlag af kontrolnstrukser for gødnngsregnskaber og harmonregler, foderhygejne, efterafgrøder og enkeltbetalng (nkl. god landbrugs- og mljømæssg stand). Desuden kontrollerer Plantedrektoratet krav nr.. og. for Fødevarestyrelsen og krav nr...5 og for Skov- og Naturstyrelsen på bass af kontrolnstrukser godkendt af henholdsvs Fødevarestyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen. De nævnte nstrukser revderes hvert år. Fødevarestyrelsens kontrol følger Fødevarestyrelsens generelle kontrolvejlednng (Kap.V, Sagsopfølgnng). Kommunerne tlrettelægger og udfører tlsynet med landbruget på mljøbeskyttelseslovens område. I den forbndelse har Mljøstyrelsen udarbejdet Vejlednng (nr., 99) om tlsyn med landbrug, Vejlednng (nr. 5, 990) om affaldsstoffer tl jordbrugsformål, Vejlednng (nr. 7, 99) om erhvervsmæssgt dyrehold, husdyrgødnng, enslage m.v. Vejlednng (nr. 6, 997) om 0-års kontrol af gyllebeholdere og Vejlednng (nr. 6, 00) om dfferenteret mljøtlsyn. Kommunerne udfører kontrollen med krav. og.6 for Skov og Naturstyrelsen og har overtaget kontrollen med krav.6 fra amterne. Mljøstyrelsen har endvdere udarbejdet Vejlednng om håndhævelse af Mljøbeskyttelsesloven (nr. 6, 005) og Vejlednng om anvendelse af retsskkerhedsloven på mljøområdet. Dsse vejlednnger vedrører mljøområdet almndelghed og bruges derfor også forhold tl landbruget.. KO-kontrol Der anvendes to begreber forbndelse med kontrol med krydsoverensstemmelse henholdsvs KO-kontrol og anden-kontrol. 0

13 KO-kontrol er defneret som planlagte kontroller for krydsoverensstemmelse. Dsse kontroller udføres hos landbrugere, der er udtaget tl kontrol på grundlag af en rskoanalyse (jf. afsnt..) og som ndgår den ene procent af bekræftede støtteansøgere, der skal kontrolleres. Vsse krav kontrolleres dog admnstratvt og kke hos landbrugeren. Det fremgår under kravet, hvs det kontrolleres admnstratvt forbndelse med KO-kontrol. KO-kontroller udføres som en ntegreret del af den kontrol, kontrolmyndghederne gennemfører efter øvrg gældende lovgvnng. Selv om kontrolbesøget for en KO-kontrol eventuelt foregår over flere dage, skal kontrollens resultat ndberettes samlet. Den enkelte kontrolmyndghed kontrollerer og ndberetter samtlge krav, som ndgår den pågældende kontrolmyndgheds kontrolforplgtgelser forhold tl krydsoverensstemmelse. Der ndberettes såvel kontroller med OK resultat og resultater, hvor der fndes manglende overholdelse. Alle krav skal kontrolleres og resultaterne for samtlge krav skal være oplyst ved ndberetnngen. Kontrollen foregår hele kontrolåret, der løber fra. januar tl. december. Kontrolmyndgheden skal på enhver kontrol kontrollere samtlge krav, som de er ansvarlge for. Hvs kontrollen med ét eller flere krav er afhængg af sæsonen og derfor kke kan kontrolleres på kontroltdspunktet, skal det bemærkes kontrolrapporten, og kravet ndberettes som rrelevant. Kontrolmyndgheden skal udarbejde en kontrolrapport, som ndeholder de oplysnnger, der er beskrevet blag..5 Anden-kontrol Der er tale om anden-kontrol, hvs kontrolmyndgheden konstaterer eller har mstanke om manglende overholdelse af krav, forbndelse med f.eks.: Kontrolbesøg planlagt tl andre formål Anmeldelse Opfølgnng på KO-kontrol Der udtages derfor kke landbrugere tl anden-kontrol. Ved anden-kontrol skal der kun ndberettes ved konstaterng af manglende overholdelse af krav. Hvs der konstateres en manglende overholdelse af krav på en anden-kontrol skal den manglende overholdelse ndberettes tl Drektoratet for FødevareErhverv. Der ndberettes alene på det/de krav, hvor der er konstateret manglende overholdelse. Hvs anden-kontrollen er en opfølgnng på en tdlgere KO-kontrol, skal resultatet af andenkontrollen kun ndberettes, hvs der kke er rettet på det forhold, der udgjorde den manglende overholdelse ved KO-kontrollen, det vl sge hvs der fortsat er tale om en manglende overholdelse.

14 Kontrollen skal udføres overensstemmelse med de retnngslner, som er gældende for det enkelte krav og efter samme procedure som ved KO-kontrol. Kontrolmyndgheden skal lgeledes udfærdge en kontrolrapport, som ndeholder de oplysnnger, som er beskrevet blag. Resultatet af eventuelle anden-kontroller vl ndgå drektoratets beregnng af den drekte støtte tl landbrugere det støtteår, hvor kontrollen har fundet sted..6 Konsekvenser af manglende overholdelse af krav Konstaterer kontrolmyndgheden, at en landbruger kke har overholdt et krydsoverensstemmelseskrav, skal myndgheden vurdere den manglende overholdelse ud fra alvor, omfang og varghed. Den manglende overholdelse vl få tldelt karakteren - både for alvor, omfang og varghed. en en en en Når den manglende overholdelse af et krav lgger nden for en tolerancegrænse, som er fastlagt retsgrundlaget for kravet. Når den manglende overholdelse kun har mndre betydnng forhold tl kravets formål. Når den manglende overholdelse af et krav har en væsentlg betydnng et. Når den manglende overholdelse af et krav har meget stor betydnng forhold tl kravets formål. Den samlede vurderng af kravet sker ved, at karaktererne for alvor, omfang og varghed lægges sammen..7 Uagtsom eller forsætlg handlng eller undladelse Der skelnes mellem, om en manglende overholdelse af krav skyldes en uagtsom eller forsætlg handlng eller undladelse. Ved manglende overholdelse af krav vedrørende krydsoverensstemmelse betragtes den manglende overholdelse af et krav normalt som en uagtsom handlng eller undladelse. En uagtsom handlng eller undladelse omhandler stuatoner, hvor landbrugeren kke udvser tlstrækkelg agtpågvenhed og derfor kke opfylder et eller flere krav. Stuatonen bedømmes mldere end den forsætlge handlng eller undladelse. En forsætlg handlng eller undladelse omhandler stuatoner, hvor landbrugeren undlader at handle eller foretager en handlng, som han ved eller anser for overvejende sandsynlgt vl medføre en manglende overholdelse af et eller flere krav. Denne stuaton bedømmes strengere og medfører en øget nedsættelse af støtten. For at en sag kan afgøres som forsætlg, skal der som udgangspunkt forelgge:. Meget klar objektv manglende overholdelse af reglerne, eller. Forudgående ndskærpelse af reglerne ndenfor en perode på år regnet fra den første manglende overholdelse. I særlge tlfælde vl anden drekte kommunkaton mellem landbrugeren og kontrolmyndgheden end en ndskærpelse kunne godtgøre, at landbrugeren er bekendt med den manglende overholdelse og dens betydnng. Hvs en kontrolmyndghed f.eks. har skrevet tl samtlge

15 lodsejere et område med beskyttede vandløb og mndet om, hvlke krav der gælder, vl dette kunne sdestlles med en ndskærpelse. Dokumentaton for klar og objektv manglende overholdelse af reglerne kan forelgge form af eksempelvs fotos eller prøveresultater. Hvs kontrolmyndgheden vurderer, at der er tale om en forsætlg handlng, afkrydser myndgheden feltet forsætlg webapplkatonen..8 Nedsættelse af støtten Manglende overholdelse af krav, som drekte kan tlskrves en handlng eller undladelse af en handlng fra den pågældende landbruger, kan medføre, at den drekte støtte blver nedsat. Drektoratet for FødevareErhverv beslutter hvor meget støtten skal nedsættes. Beslutnngen sker på baggrund af ndberetnngen fra kontrolmyndgheden og ud fra en vurderng af, om der er tale om en uagtsom - eller forsætlg handlng eller undladelse eller en gentagen manglende overholdelse nden for de sdste tre år. I det følgende beskrves, hvordan Drektoratet for FødevareErhverv beregner nedsættelsen af støtten. Uagtsom handlng eller undladelse Et krav Hvs landbrugeren på grund af en uagtsom handlng eller undladelse kke har overholdt et krav, vl landbrugerens støtte som udgangspunkt blver nedsat med %. Nedsættelsen kan blve nedsat tl % eller hævet tl 5 % afhængg af, hvor alvorlge, omfangsrge og varge manglerne er. Nedsættelsen blver fastsat bl.a. på baggrund af kontrolmyndghedens samlede karakter for krtererne alvor, omfang og varghed: Samlet karakter 6-7 = % sankton Samlet karakter 8-0 = % sankton Samlet karakter - = 5 % sankton Flere krav nden for samme område Er der flere krav nden for samme område, som landbrugeren kke har overholdt, vurderes det som én manglende overholdelse nden for området. Områdets nedsættelsesprocent vl da svare tl den højeste nedsættelsesprocent for et enkelt krav nden for området. En manglende overholdelse af ét krav kan godt samtdg medføre manglende overholdelse af et andet krav. Det vl sge, at det samme forhold, konstateret på kontrollen, kan medføre manglende overholdelse af to krav. I dette tlfælde ndberettes der manglende overholdelse af begge krav. Ved beregnng af nedsættelsesprocenten blver kravet med den højeste ndberettede karakter afgørende. Flere krav nden for forskellge områder Hvs landbrugeren kke har overholdt flere krav nden for forskellge områder, blver den samlede nedsættelse af landbrugsstøtten beregnet ved at lægge nedsættelsesprocenterne fra områderne sammen. Hvs det er første gang, landbrugeren kke har overholdt et eller flere krav, og hvs dette skyldes uagtsomhed, kan nedsættelsen af støtten maksmalt blve 5 %.

16 Gentagelse af uagtsom manglende overholdelse Det betragtes som en gentagelse, hvs en landbruger flere gange nden for en treårs perode undlader at overholde det samme krav. Treårsperoden er det gangværende kontrolår plus de to foregående år. Hvs der blver foretaget flere uafhængge kontrolbesøg nden for samme år, blver en manglende overholdelse af samme krav også betragtet som en gentagelse. Ved beregnng af nedsættelsen ved gentagelsestlfælde, tager drektoratet udgangspunkt den nedsættelsesprocent, der blev beregnet ved den foregående kontrol. Denne procent ganges herefter med. Hvs nedsættelsen forrge gang var beregnet tl %, blver nedsættelsen ved gentagelse x % = 9 %. Konstaterer kontrolmyndgheden flere gange efter hnanden, at et krav, som tdlgere nden for -års-peroden er blevet ndberettet som manglende overholdelse af flere krav nden for samme område, ganges det konkrete kravs forrge sanktonsprocent med. Konstaterer kontrolmyndgheden flere gange efter hnanden, at et krav, som tdlgere ndenfor -års-peroden er blevet ndberettet som manglende overholdelse af flere krav nden for forskellge områder, ganges det konkrete kravs forrge sanktonsprocent med. Eksempel Hvs der et år ndberettes manglende overholdelse af krav. og krav. med resulterende nedsættelsesprocent på henholdsvs % og %, så blver nedsættelsesprocenten. Hvs der året efter ndberettes manglende overholdelse af krav. betragtes det som en gentagen manglende overholdelse af krav., og nedsættelsesprocenten blver gange %, som var forrge års nedsættelsesprocent for kravet. Skyldes den manglende overholdelse af krydsoverensstemmelse uagtsomhed, kan nedsættelsen af støtten ved gentagelse maksmalt blve 5 %. Når nedsættelsesprocenten blver 5 %, underretter Drektoratet for FødevareErhverv landbrugeren om, at yderlgere manglende overholdelse af samme krav betragtes som en forsætlg handlng. Forsætlg handlng eller undladelse Hvs landbrugeren kke har overholdt et eller flere krydsoverensstemmelseskrav, og drektoratet vurderer, at det skyldes en forsætlg handlng eller undladelse, blver nedsættelsen vurderet ndvduelt for hvert krav de konkrete tlfælde. Hvs landbrugeren kke har overholdt et krav, og drektoratet vurderer det som forsætlgt, fører det som udgangspunkt tl en nedsættelse af landbrugsstøtten på 0 %. Procentsatsen kan særlge tlfælde reduceres tl 5 eller forøges tl 00. Konsekvenserne af manglende overholdelse af krydsoverensstemmelse fremgår af nedenstående tabel.

17 Manglende overholdelse af: Et krav Flere krav nden for samme område Flere krav nden for forskellge områder Uagtsom manglende overholdelse Første gang Som udgangspunkt nedsættes støtten med pct. Procenten kan nedsættes tl eller forhøjes tl 5 afhængg af vurderngen af alvor, omfang og varghed. Hvs vurderngen som helhed gver resultatet mndre betydnng er nedsættelsen pct. Hvs vurderngen som helhed gver resultatet væsentlg betydnng er nedsættelsen pct. Hvs vurderngen som helhed gver resultatet meget stor betydnng er nedsættelsen 5 pct. Støtten nedsættes med den højeste nedsættelsesprocent for det enkelte krav, dog max 5 pct. (behandles som én manglende overholdelse). Støtten nedsættes med den højeste nedsættelsesprocent for de enkelte krav, hvor der er forsætlg manglende overholdelse. Nedsættelsesprocenterne for de enkelte områder lægges sammen, dog max. 5 pct. Eks. pct. + 5 pct. = 8 pct., der nedsættes tl 5 pct. Gentagelse Nedsættelsesprocenten fra den første manglende overholdelse ganges med faktor. Eks. pct. x = 9 pct. Ved yderlgere gentagelse ganges den senest fastsatte nedsættelsesprocent med en faktor, dog max. 5 pct. Eks. x 9 pct. = 7 pct., der nedsættes tl 5 pct. Når 5 pct. er nået underrettes landbrugeren om, at en yderlgere manglende overholdelse vl blve behandlet som en forsætlg manglende overholdelse. Støtten nedsættes med den højeste nedsættelsesprocent for det enkelte krav, hvor der er gentagen manglende overholdelse, dog max 5 pct. (behandles som én manglende overholdelse). Nedsættelsesprocenter for de enkelte områder lægges sammen, dog max 5 pct. Eks. 9 pct. + 5 pct. = pct., der nedsættes tl 5 pct. Forsætlg manglende overholdelse Som udgangspunkt nedsættes støtten med 0 pct. Procenten kan nedsættes tl mnmum 5 pct. eller forøges tl 00 pct. på grundlag af kontrolmyndghedens ndberetnng. I vurderngen ndgår desuden drektoratets regstrerng af, hvorvdt den manglende overholdelse er en gentagelse, samt vurderngen af alvor, omfang og varghed. Nedsættelsesprocenterne for de enkelte områder lægges sammen. 5

18 .7 Drektoratets håndterng af manglende overholdelse Drektoratet for FødevareErhverv har udvklet et IT-system tl admnstraton af krydsoverensstemmelse, som skrer ensartethed beregnngen af nedsættelse af støtten. IT-systemet beregner nedsættelsen automatsk på grundlag af evaluerngen, som er foretaget af kontrolmyndgheden. IT-systemet er også stand tl at understøtte dentfcerng af forsæt, hvs dette felt er afkrydset kontrolmyndghedens ndrapporterng. Det er endvdere mulgt for Drektoratet for FødevareErhverv at ændre nedsættelsen manuelt som følge af f.eks. en klage, eller hvs drektoratet vurderer, at ndberetnngen kke er overensstemmelse med den pågældende regel eller vejlednng for ndberetnng..8 Andre sanktoner Reglerne om krydsoverensstemmelse erstatter kke det almndelge strafferetslge system. Hvs reglerne om krydsoverensstemmelse er knyttet tl en retsbestemmelse, der foreskrver, at landbrugeren kan straffes med bøde eller meldes tl poltet, kan landbrugeren rskere at blve trukket den drekte støtte samt at blve straffet med bøde for samme forhold. De to typer sanktoner er uafhængge af hnanden. Kontrolmyndgheden skal derfor høre landbrugeren og ndberette den manglende overholdelse tl Drektoratet for FødevareErhverv nden for de gældende frster ( forhold tl kontrolbesøget) uden at afvente et evt. forløb det almndelge strafferetslge system..9 Producentskfte Ved anmeldelse af producentskfte gælder det, at erhververen overtager forplgtelsen tl at overholde reglerne om krydsoverensstemmelse ved overtagelse af såvel en hel som en del af en bedrft. En erhverver er en producent, som ved køb, tlforpagtnng eller ved ophør med bortforpagtnng overtager retten tl en hel bedrft eller dele af en bedrft fra en anden. En overdrager er en producent, som ved salg, bortforpagtnng eller ved ophør med tlforpagtnng overdrager retten tl en hel bedrft eller dele af en bedrft tl en anden. For mere nformaton se Drektoratet for FødevareErhvervs Vejlednng om Producentskfte 006, afsnt 9. Hvs overdrageren beholder støtten ved producentskfte Hvs der ndsendes en producentskfteerklærng, overgår forplgtelsen tl at overholde reglerne om krydsoverensstemmelse tl erhververen. Det vl sge, at erhververen ved ndsendelsen af en producentskfteerklærng forplgter sg tl at opfylde alle støttebetngelserne nklusve krydsoverensstemmelse den 0 måneders lange rådghedsperode for at overdrageren kan få udbetalt den fulde støtte. Hvs erhververen overtræder reglerne om krydsoverensstemmelse løbet af den 0 måneder lange rådghedsperode, kan det medføre en redukton støtten, der tlfalder overdrageren. 6

19 Hvs erhververen overtræder reglerne om krydsoverensstemmelse på de overdragede arealer efter den 0 måneder lange rådghedsperode, vl det kke medføre en redukton af støtten, som tlfalder overdrageren, men dermod en redukton af erhververens støtte. Det er også sådan, at det kke har betydnng for erhververens eventuelle støtte, hvs overdrageren har forbrudt sg mod reglerne om krydsoverensstemmelse på de overdragede arealer. Hvs støtten for de overdragede arealer tlfalder erhververen Med Anmeldelse om producentskfte og Erklærng om enkeltbetalng kan overdrageren og erhververen beslutte, at erhververen dels ndtræder overdragerens rettgheder og plgter, dels får udbetalt støtten. Det ndebærer blandt andet, at erhververen overtager en eventuel nedsættelse af støtten, der er forårsaget af, at overdrageren kke har overholdt reglerne om krydsoverensstemmelse forud for producentskftet. Erhververen overtager dog kke hstorkken form af overdragerens tdlgere manglende overholdelse af reglerne om krydsoverensstemmelse. Det betyder, at hvs der sker en gentagen manglende overholdelse af samme krav, medfører det kke en skærpet sankton, men blver betragtet som en ny manglende overholdelse. Først hvs erhververen kke overholder et krav flere gange betragter drektoratet det som en gentagelse. For mere nformaton om rådghedsperode henvses der tl afsnt. Vejlednng om Enkeltbetalng, Kontrol. Rskoanalyse Kontrolmyndgheden skal altd udarbejde en skrftlg rskoanalyse forud for udtagnng af støtteansøgere tl kontrol med krydsoverensstemmelse. I rskoanalysen beskrves krtererne for udvælgelse af landbrugere tl kontrol. Ved rskoanalyse menes en vurderng af sandsynlgheden for manglende overholdelse af krydsoverensstemmelseskrav, baseret på tdlgere erfarnger. I forbndelse med krydsoverensstemmelse vurderer kontrolmyndgheden sandsynlgheden for følgende forhold på bedrften: Rsko for manglende overholdelse af bestemmelserne om mljø Rsko for manglende overholdelse af bestemmelserne om sundhed Rsko for manglende overholdelse af dyrevelfærdskrav Rsko for manglende overholdelse af bestemmelserne om god landbrugs- og mljømæssg stand Der stlles følgende krav tl kontrolmyndghedernes rskoanalyse: Rskoanalysen skal udarbejdes ud fra den gældende lovgvnng, hvs dette er relevant, alternatvt ud fra de pågældende krav eller normer. Hvs rskoanalysen udarbejdes ud 7

20 fra de relevante krav eller normer, kan rskoanalysen baseres på de enkelte bedrfter, bedrftskategorer eller geografske områder. Hvs kontrolmyndgheden vurderer, at det er mere effektvt, kan en særlg rskoanalyse foretages for vrksomheder, særlge slagterer, handlende eller leverandører. Rskoanalysen skal være dokumenteret skrftlgt og være påført journalnummer, dato og kontrolmyndghedens navn. Rskoanalysen skal opbevares hos kontrolmyndgheden mnmum 5 år. Rskoanalysen skal forelægges Drektoratet for FødevareErhverv, hvs drektoratet anmoder herom. Ved udarbejdelse af rskoanalysen kan nedenstående skabelon for eksempel anvendes. Notat Rskoanalyse vedr. kontrol med krydsoverensstemmelse Dato Journalnr. Kontrolmyndghed Retsgrundlag Et ndledende afsnt om baggrunden for udarbejdelse af rskoanalysen relaton tl f.eks. lovgvnngen og den ordnng, der skal kontrolleres. Teksteksempel: I henhold tl Bekendtgørelse nr. 79 af. marts 007 om krydsoverensstemmelse, skal kontrolmyndgheden udtage landbrugere tl kontrol med krydsoverensstemmelse på baggrund af en rskoanalyse. Analyse af tdlgere erfarnger Et afsnt der ndeholder en analyse af forrge års kontrolresultater og andre erfarnger, samt en analyse af tdlgere anvendte rskokrterer tl belysnng af, om de rgtge parametre er anvendt. Baggrund for udvalgte rskokrterer Et afsnt der ndeholder en kort begrundelse for hvlke rskokrterer der er valgt relaton tl de konkrete krav. Lægges der flere rskokrterer tl grund for udtagnngen, redegøres der for hvor højt de enkelte krterer er vægtet og hvorfor. Afslutnngsvst kan notatet ndeholde en konkluson, der beskrver de valgte krterer og vægtnngen af dem. Eksempel på rskokrterer: Bedrftsstørrelse Antal dyreenheder Drftsform Landbrugsaktvtetstype (dyrknng af afgrøder, dyrehold m.v.) Afgrødetype Bedrfter der grænser op tl beskyttet natur/vandløb 8

21 Geografsk fordelng Dato for sdste kontrolbesøg Antal marker, areal og antal dyr, der er søgt støttet tl Ændrnger forhold tl foregående år Kontrolresultater fra foregående år tlfælde af manglende overholdelse af krav Udskftnnger af dyr som omhandlet artkel 58 KFO 796/00 De anvendte rskokrterer skal være relevante for de konkrete krav, der skal kontrolleres. Den enkelte kontrolmyndghed træffer selv beslutnng om, hvlke rskokrterer der skal danne grundlag for udtagnng. Hvs rskoanalysen vser, at der kke fndes et tlstrækkelgt grundlag for udvælgelse af rskokrterer, kan kontrolmyndgheden fortage en tlfældg udvælgelse af landbrugere, der skal kontrolleres. Det skal begrundes rskoanalysen, hvs denne metode vælges.. Støttepopulaton og udtagnng tl kontrol Drektoratet for FødevareErhverv stller fra kontrolårets start en oversgt over støtteansøgere tl rådghed for kontrolmyndghederne. Oversgten dannes første omgang ud fra det forudgående års støtteansøgere, men opdateres takt med, at ansøgnngerne modtages og regstreres det pågældende år. Endvdere kan oversgten over støtteansøgere ændres f.eks. ved ændrnger ejerforhold for den enkelte landbruger, for eksempel salg af en ejendom. Hovedparten af støtteansøgerne kan først bekræftes efter udløbet af ansøgnngsfrsten for enkeltbetalngsordnngen, som er den. aprl. Desuden meddeles mnmumskontrolprocenten samt det antal landbrugere, der skal udtages tl planlagte KO-kontroller. Denne er som udgangspunkt %, men kan sænkes eller øges henhold tl krav anden lovgvnng. Kontrolmyndgheden har selv ansvar for at undersøge, om en landbruger der er udtaget tl kontrol, har ansøgt om støtte. Hvs den udtagne ansøger kke er ansøger det pågældende år, skal kontrolmyndgheden udtage en ny ansøger tl kontrol. Når kontrolmyndgheden er en kommune, udtager denne efter rskoanalyse mndst % af landbrugerne, der ansøger om drekte landbrugsstøtte, nden for myndghedens geografske område, tl kontrol. Bortset fra kommunerne kan en kontrolmyndghed stedet årlgt på baggrund af en rskoanalyse vælge at udtage det antal bedrfter tl kontrol, der svarer tl mndst % af de bedrfter, der har ndgvet ansøgnng om støtte, og som er omfattet af de kontrolordnnger, der hører under den pågældende myndgheds kompetence. Udtagnngsprocenten kan dog være lavere eller højere end %, hvor en anden mnmumsprocent fremgår af den ekssterende lovgvnng. Kontrolmyndgheden kan ved udtagnng tl kontrol efter rskoanalysen, hvs det er nødvendgt, foretage udskftnnger den valgte populaton hvs den begrunder og dokumenterer det. Begrundelsen og dokumentatonen ndsendes va mal tl: Ændrnger den valgte kontrolpopulaton kan fnde sted, så længe der kke er sket ndberetnng på CVR/CPR-nummeret. Hvs den udtagne landbruger, som ønskes udskftet, er en glo- 9

22 bal producent (en producent, der har produktonsenheder belggende nden for flere kommuners geografske område), forudsætter udskftnngen, at der tages kontakt tl andre berørte myndgheder og træffes aftale herom. Kontrolmyndghederne skal senest den 5. maj kontrolåret meddele Drektoratet for FødevareErhverv, hvlke bedrfter kontrolmyndgheden har udtaget tl KO-kontrol. Meddelelser herom skal ske på: Blag ndeholder vejlednng tl brug for udvælgelse af de producenter, der skal kontrolleres, og vser hvlke producentoplysnnger, der danner grundlag for udtagelsen. I denne forbndelse har producent og landbruger samme betydnng.. Habltet Kontrolmyndgheden betragtes som nhabl de tlfælde, hvor kontrolmyndgheden har udtaget sn egen ejendom tl kontrol med krydsoverensstemmelse. Kontrolmyndgheden skal dsse tlfælde træffe aftale med en anden kontrolmyndghed om at udføre kontrollen.. Globale producenter Bedrfter, der modtager drekte støtte, og som omfatter produktonsenheder belggende forskellge kontrolmyndgheders geografske område, er globale producenter. Udtages en global producent tl kontrol, ndgår denne beregnngen af kontrolomfanget hos den kontrolmyndghed, der først har udtaget bedrften tl kontrol. Hvs en bedrft (ét CVR-CPR nummer) har produktonsenheder fordelt over flere kontrolmyndgheder, vser webapplkatonen, hvlke andre kontrolmyndgheder, der skal kontrollere de andre dele af bedrften. Dsse ejendomme skal kontrolleres for samtlge krydsoverensstemmelseskrav, som kontrolmyndgheden er ansvarlg for, og kontrolresultatet ndberettes som en KO-kontrol. Den kontrolmyndghed, der har regstreret producentens CVR/CPR-adresse, kan udtage producenten tl KO-kontrol, selv om der ngen landbrugsaktvtet er på adressen. I sådanne tlfælde skal kontrolmyndgheden begrunde udtagnngen rskoanalysen. Ejendomme belggende på grænsen mellem to kontrolmyndgheders område Hvs det konstateres, at dele af en landbrugers ejendom (ejendomsnr.) er belggende en anden kontrolmyndgheds område, skal kontrolmyndgheden, hvor ejendommen er regstreret, aftale med den anden kontrolmyndghed, hvem der gennemfører kontrollen..5 Varslng af kontrolbesøg Der er kke fastsat særlge regler om varslng af tlsyn, det dsse forventes at følge normal prakss nden for kontrolområderne. Hvs der kke er særlge regler om varslng, skal kontrolbesøget anmeldes skrftlgt dage forvejen henhold tl reglerne om varslng retsskkerhedslovens 5 (Lov nr. af 9. jun 00 om retsskkerhed ved forvaltnngens anvendelse af tvangsndgreb og oplysnngsplgter). Varslng bør mdlertd kke fnde sted tlfælde, hvor varslngen kan forsplde formålet med kontrollen; f.eks. ford en landbruger vl kunne nå at bergtge forhold, der ellers vl udgøre manglende overensstemmelse, nden kontrollen gennemføres, eller hvs en EU retsakt tlsger, at varslng som udgangspunkt kke skal foretages og højst må ske 8 tmer før et kontrolbesøg, jf. blag. 0

23 .6 Tlsyn Kontrolløren skal ved ankomsten tl den udtagne bedrft præsentere sg og nformere om baggrunden for kontrollen og om formålet med kontrollen med krydsoverensstemmelse. I samme forbndelse skal Drektoratet for FødevareErhvervs folder om kontrolbesøget udleveres for at gøre landbrugeren bekendt med det vdere forløb efter kontrolbesøgets afslutnng. Folderen kan hentes på: Kontrolløren skal under kontrolbesøget anvende en høflg og konstruktv tone, og bør gennem dalog med landbrugeren skre sg, at landbrugeren fuldt ud er klar over formålet med- og de mulge konsekvenser af kontrollen. Kontrolmyndghederne bør således skre sg, at landbrugeren medvrker postvt ved kontrollen og at de forhold, der konstateres under gennemgangen, er fuldt belyste, samt at landbrugeren er nformeret om det vdere forløb. Kontrolløren skal gennemføre kontrolbesøget, således at det kke er tl unødg gene for landbrugeren, herunder at kontrolbesøget afsluttes så hurtgt som forsvarlgt. Kontrolløren må forbndelse med kontrolbesøget kke udtale sg om, hvordan den manglende overholdelse senere kan tænkes at blve afgjort af Drektoratet for FødevareErhverv forhold tl udbetalng af drekte støtte. Kontrolløren kan henvse den kontrollerede landbruger tl Vejlednng om Krydsoverensstemmelse, hvor de mulge konsekvenser af manglende overholdelse af krydsoverensstemmelseskrav er beskrevet. Under kontrolbesøget har landbrugeren plgt tl at medvrke tl, at kontrollen kan gennemføres. Hvs landbrugeren forhndrer gennemførelsen af en kontrol, vl landbrugeren kke være berettget tl at modtage landbrugsstøtte. Hvs landbrugeren som ansøger kke selv kan være tl stede under kontrollen, er det landbrugerens ansvar at fnde en stedfortræder. Det gælder også, hvs landbrugeren er borte fra bedrften en længere perode..7 Nægtet adgang tl kontrol Kontrolmyndgheden skal straks meddele Drektoratet for FødevareErhverv de tlfælde, hvor den er blevet nægtet adgang tl kontrol med krydsoverensstemmelse. Ved nægtet adgang forstås tlfælde, hvor kontrolløren har kontaktet landbrugeren, og det kke nden for 8 tmer ( normal arbejdstd) er mulgt at gennemføre kontrollen, ford landbrugeren modsætter sg dette. Indberetnngen sker på: Plantedrektoratet kontakter drektoratet telefonsk på stedet, hvs landbrugeren nægter kontrolløren adgang..8 Kontrolrapport Kontrolmyndgheden skal forbndelse med kontrolbesøget udarbejde en kontrolrapport, der ndeholder oplysnngerne, som fremgår af blag. Kontrolrapporten skal blandt andet ndeholde: Datoen for hvornår kontrollen er foretaget Kontrollørens ntaler

24 Navn på bedrftsrepræsentanten Rskokrterum lagt tl grund for udtagnng af landbrugeren Om kontrollen blev varslet, og så fald med hvor lang frst Angvelse af, om der er tale om force majeure Markerng af krav, der er OK Angvelse af krav med manglende overholdelse bedømmelse vedrørende alvoren, omfanget og vargheden af den manglende overholdelse En kort redegørelse for de agttagelser, der gver anlednng tl ndberetnngen af den manglende overholdelse af et eller flere krav Udtalelse om de agttagelser eller begvenheder, der begrunder vurderngen af forsæt, samt dokumentaton herfor Bemærknnger tl hørngssvar, herunder bemærknnger tl, om der under hørngen er fremkommet kommentarer vedr. karakterbedømmelsen. I webapplkatonen er der mulghed for at hente og udskrve en kontrolrapport for hver enkelt landbruger, som kan bruges ved kontrolbesøget. Ved at anvende denne kladde på kontrolbesøget skres det, at kontrolrapporten ndeholder de nødvendge oplysnnger jf. blag. Kontrolrapporten skal være velbegrundet og veldokumenteret..9 Hørng Hvs kontrolmyndgheden konstaterer, at landbrugeren har undladt at overholde et eller flere krav, skal myndgheden høre landbrugeren om kontrolresultatet, nden den ndberetter kontrolresultatet tl Drektoratet for FødevareErhverv. Ved hørngen skal det fremgå, hvlken bedømmelse af alvor, varghed og omfang, kontrolmyndgheden vl ndberette tl drektoratet. Hørngen sker typsk ved fremsendelse af en kop af kontrolrapporten tl landbrugeren, vedlagt oplysnng om hørngsfrsten og en anvsnng på, hvordan han skal besvare hørngen. For hver kontrolmyndgheds område henvses der tl de gældende hørngsfrster. Kontrolmyndgheden skal efterfølgende vurdere, om landbrugerens eventuelle bemærknnger har betydnng for bedømmelsen af den manglende overholdelse, nden resultatet ndberettes tl Drektoratet for FødevareErhverv. Ved ndberetnngen skal kontrolmyndgheden desuden anføre sne bemærknnger tl landbrugerens hørngssvar. Har landbrugeren ndsendt et hørngssvar, skal feltet hørngssvar relevant afkrydses og kommentarfeltet udfyldes webapplkatonen. Landbrugeren bør efter god forvaltnngsskk orenteres, hvs hørngssvaret gver kontrolmyndgheden anlednng tl en ændrng af vurderngen af den manglende overholdelse. Hørngssvaret fra landbrugeren skal ndsendes tl Drektoratet for FødevareErhverv og vl ndgå drektoratets vurderng af den manglende overholdelse..0 Force majeure Landbrugeren har mulghed for at angve, om hans manglende overholdelse af et eller flere krav skyldes, at helt ekstraordnære, udefra kommende og uforudsgelge begvenheder har medført, at han kke har kunnet overholde kravene om krydsoverensstemmelse. Dette kaldes

25 force majeure. I det tlfælde kan der efter en konkret vurderng ses bort fra den manglende overholdelse. Ekstraordnære og uforudsgelge omstændgheder kan være dødsfald, alvorlg sygdom, naturkatastrofer eller brand, samt udbrud af epzoot (smtsomme dyresygdomme som f.eks. mundog klovesyge) besætnngen. Afgørende for vurderngen er, at omstændghederne skal vedrøre landbrugeren selv, landbrugerens nærmeste famle eller landbrugerens bedrft. Herudover skal der være sammenhæng mellem årsagen tl den manglende overholdelse af kravet og tdspunktet for den særlge omstændghed. For at kunne påberåbe sg force majeure eller særlge omstændgheder skal landbrugeren skrftlgt underrette drektoratet nden for 0 arbejdsdage fra det tdspunkt, hvor han er stand tl at det. Landbrugeren skal ndsende tlstrækkelg dokumentaton (fx form af en lægeerklærng) for de særlge omstændgheder, som han ønsker, der skal tages hensyn tl. Drektoratet har udarbejdet en nformatonsfolder om, hvordan Drektoratet for FødevareErhverv lader vurderngen om force majeure ndgå ved en eventuel nedsættelsesberegnng. Kontrolmyndgheden afleverer folderen ved kontrolbesøget eller sender den med kontrolresultatet. Folderen kan hentes på: Kontrolndberetnng Indberetnng af kontrolresultatet foregår Krydsoverensstemmelsessystemet (webapplkatonen) form af en elektronsk kontrolrapport. Indberetnng af kontrolbesøget skal ske senest måneder efter kontrolbesøget. Frsten kan dog forlænges med måneder særlge tlfælde. Særlge tlfælde kan være en nødvendg kemsk eller fyssk analyse, jf. Kommssonens Forordnng (EF) Nr. 796/00, art. 8, stk.. Forespørgsel om forlængelse af frsten, med angvelse af årsag hertl, rettes tl Drektoratet for FødevareErhverv på Af hensyn tl udbetalng af støtten skal ndberetnngen ske nden den 5. november kontrolåret. I de tlfælde, hvor kontrollen sæsonmæssgt lgger slutnngen af året, skal ndberetnngen være modtaget senest måneder efter kontrolbesøget. Frsten for ndberetnng den 5. november er fastsat, så en eventuel redukton af støtten kan ske, nden støtten udbetales tl landbrugeren. I de tlfælde, hvor drektoratet anmoder om supplerende materale, ndsendes det tl kontrolkontoret, va maladressen: Hvs dette kke er mulgt, kan materalet ndsendes med post tl:

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse, 2006

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse, 2006 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse, 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Titel: Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse, 2006

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 008 Maj 008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 008 Maj

Læs mere

Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen)

Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen) Dette retteblad indeholder

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 008 September 008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 008 September 008

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 009 December 008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 009 Denne vejledning

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Europaudvalget 2007 2777 - landbrug og fiskeri Offentligt

Europaudvalget 2007 2777 - landbrug og fiskeri Offentligt Europaudvalget 2007 2777 - landbrug og fiskeri Offentligt Folketinget - Europaudvalget København, den 12. april 2007 Sagsnr.: 2153 FVM 434 Folketinget Europaudvalget har i skrivelse af 31. januar 2007

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.9.2015 C(2015) 6588 fnal KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 om ændrng af Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 for så vdt angår beregnng

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Samarbejdsaftale 15-02 -2013. Sagsnr. 2010-160601. Dokumentnr. 2013-125092. 1. Parterne

Samarbejdsaftale 15-02 -2013. Sagsnr. 2010-160601. Dokumentnr. 2013-125092. 1. Parterne KØBENHAVNS KOMMUNE Ten- og Mljøforvaltnngen Center for Mljø Samarbejdsaftale mellem aftagerommunerne tl Hovedstadsområdets Forsynngsselsab (HOFOR A/S) om fælles tlsyn med vandværer tlnyttet HOFOR Vand

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

Benchmarking Krydsoverensstemmelse og Branchekode

Benchmarking Krydsoverensstemmelse og Branchekode Benchmarking Krydsoverensstemmelse og Branchekode KO krav og deres sammenhæng til branchekode krav 7.1 Miljø 1.1 Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord, undergrund 1.2 Anvendelse

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Bemærknnger tl lovforslaget Almndelge bemærknnger l. ndlednng 2. Lovforslagets ndhold 2.1. ndførelse af nye sanktoner for overtrædelse af de fællesskabsretlge udbudsregler 2.2. Justerng af standstl-reglerne

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen.~,I-,, ~,. I. NYBORG KOMMUNE Teknsk forvaltnng 1992 2. oplag, august 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund og ndhold Forholdet tl andet planlægnng

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog Integratonspoltkkens Handleplan bruttokatalog Læsevejlednng: Første del er en skematsk oversgt. Nye ndsatser er markeret med en stjerne og fndes beskrevet mere udførlgt den sdste del af kataloget. Grøn

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. januar 2008

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. januar 2008 07/01 '08 12: 08 FAX +45 33 63 27 6~_~~HøJlSTERET l4 001/011 UDSKRFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. januar 2008 Sag 532/2005 (l. afdelng) Sclmeder Electrc Danmark AJS (tdlgere

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune Ernst & Youngs oversgt over admnstratve effektvserngsforslag tl Nyborg kommune Forslag Kommentarer Samlet drøftet med borgmester, kommunaldrektør og økonomchef. Omfatter alt følgende 7 punkter. Potentalet

Læs mere

9.80.02 Udstyr. Vejregler for indretning af saltlader og saltpladser

9.80.02 Udstyr. Vejregler for indretning af saltlader og saltpladser M«V 9.80.02 Udstyr Vejtjeneste Vejregler for ndretnng af saltlader og saltpladser CC o Vejdrektoratet - Vej regel udvalget Jun 1981 VEJREGLERNES STRUKTUR henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (mnsteret

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann Gulvvarmeanlæg en ntrodukton af Peter Wetzmann Sde 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Introdukton tl gulvvarme... 4 2.1 Hstorsk gennemgang...4 2.2 Fyssk beskrvelse...4 3 Typer... 6 3.1 Tung gulvvarme...6

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141 Hovedgård Skole... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 5 Indsatsområder og resultater... 5 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 8 ndsatsområder...

Læs mere

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet Teknsk forskrft TF 3.4.1 pændngskvaltet Tlslutnngsbetngelserne med hensyn tl spændngskvaltet for forbrugsanlæg tlsluttet transmssonsnettet 02.04.2013 02.04.2013 02.04.2013 09.04.2013 DATE 1.3 PHT FBC FJ

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

PRODUKTIONSEFFEKTEN AF AVL FOR HANLIG FERTILITET I DUROC

PRODUKTIONSEFFEKTEN AF AVL FOR HANLIG FERTILITET I DUROC PRODUKTIONSEFFEKTEN AF AVL FOR HANLIG FERTILITET I DUROC MEDDELELSE NR. 1075 Vrknngsgraden (gennemslaget) tl en produktonsbesætnng for avlsværdtallet for hanlg fertltet Duroc blev fundet tl 1,50, hvlket

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

NYBORG. KOMMUNE Lokalpian. nr. 36

NYBORG. KOMMUNE Lokalpian. nr. 36 NYBORG KOMMUNE Lokalpan nr. 36 for DSB S anlægsområde ved Knudshoved samt for dele af tlgrænsende arealer. 2. oplag, august 1997 NYBORG KONMIJNE LOKALPLAN NR. 36 FOR DSB S ANLÆGSORNADE VED KNUDSHOVED SANT

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn Brugerhåndbog Del IX Formodel tl beregnng af udlandsskøn September 1999 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 3 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 1. Indlednng FUSK er en Formodel tl beregnng af UdlandsSKøn.

Læs mere

Retteblad til Vejledning om krydsoverensstemmelse,

Retteblad til Vejledning om krydsoverensstemmelse, Retteblad til Vejledning om krydsoverensstemmelse, januar 2008 Maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv RETTEBLAD TIL VEJLEDNING OM KRYDSOVERENSSTEMMELSE

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Advokat Bors Frederksen Advokat Jørgen Holst Advokatfrmaet Poul Schmth Holst, Advokater Vester Farmagsgade 23 Hans Broges Gade 2 1606 København V 8100 Århus C J.nr. 89-14585 BORIDERJCWZ Redegørelse medfør

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. Sandsynlighedsregning

2. Sandsynlighedsregning 2. Sandsynlghedsregnng 2.1. Krav tl sandsynlgheder (Sandsynlghedens aksomer) Hvs A og B er hændelser, er en sandsynlghed, hvs: 1. 0 ( A) 1 n 2. ( A ) 1 1 3. ( A B) ( A) + ( B), hvs A og B ngen udfald har

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Økonometr Prøveeksamen Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Resultaterne denne besvarelse er fremkommet ved brug af eksamensnummer 7. Dne

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ DK ] Indholdsfortegnelse 1 Indlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne manual -------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder Dokumenttype: Teknsk anvsnng Forfatter: FDC Punktklder TA henvsnnger TA. nr.: P04 Vers on: 1 Gyldg fra: 01.01.2013 Sder: Sdst ændret: 14.11.2012 Oprettet 22. nov. 2012 0 Indhold 1 Indlednng... 2 2 Metode...

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 4. september2012 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www almenboaarhus.dk

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om kontrol med krydsover-ensstemmelse

Læs mere

2. Denne samarbejdsaftale erstatter den mellem parterne tidligere indgåede samarbejdsaftale af. 15. 2. 2013.

2. Denne samarbejdsaftale erstatter den mellem parterne tidligere indgåede samarbejdsaftale af. 15. 2. 2013. Fejl! Uendt betegnelse for doumentegensab.københavns KOMMUNE Fejl! Uendt betegnelse for doumentegensab.ten- og Mljøforvaltnngen Fejl! Uendt betegnelse for doumentegensab.center for Mljø Samarbejdsaftale

Læs mere

14 Omkostningsindeks for dagrenovation og slamsugning

14 Omkostningsindeks for dagrenovation og slamsugning 133 14 Omkostnngsndeks for dagrenovaton og slamsugnng 14.1 Grundlæggende nformaton om ndekset 14.1.1 Navn Omkostnngsndeks for dagrenovaton og slamsugnng. 14.1.2 Formål Formålet med ndeksene er at belyse

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011 Fakta om Erhvervet Af. Cand. Oecon. Fnn Chrstensen, klde: Fakta om Erhvervet 0, udgvet Landbrug & Fødeer Landbrug & Fødeer udgav november 0 den seneste udgave publkatonen Fakta om Erhvervet 0, Notatder

Læs mere

03977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00. Fredningen vedrører: Lyngbo Hede. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

03977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00. Fredningen vedrører: Lyngbo Hede. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03977.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00 Frednngen vedrører: Lyngbo Hede Domme la ksatons kom mss onen Naturklagenævnet Overfrednngsnævnet Frednngsnævnet 21-02-1966 Kendelser Deklaratoner FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

WallPerfect W 985E DK

WallPerfect W 985E DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng VÆG & LOFT 2 års garant WallPerfect W 985E overblk a 7 6 8 4 9 14 15 1/2 16 5 13 3 10 11/12 19 17 18 20 24 22 25 21 23 26 b c OFF A B A B 1 2 3 4 5 4 A 4 B 11

Læs mere