Følgende sager behandles på mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 29. oktober 2008 Onsdag kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kultur- og Fritidsudvalgets politikområdebeskrivelser til budget Tilbagemelding på borgerpanelundersøgelse forår Bibliotekspolitik, status oktober Statistik for Hørsholm Bibliotek, 3. kvartal Forslag til modernisering og nyindretning af Kulturhus Trommen 9 Klubhus til Rungsted Kajakklub 11 Hørsholm Pistolforening søger om ekstraordinært tilskud 17 Jon Litle Søgruppe søger om depot- og klargøringsfaciliteter 18 Orientering om sygefravær 2006 og Bilagsoversigt 23 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

2 Kultur- og Fritidsudvalget Punkt: 80 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: KFU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen Meddelelser Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Der blev orienteret om møde i det mellemkommunale museumssamarbejde Administrationen har på linie med en række andre kommuner været inviteret til møde med arrangørerne af EM i U21 fodbold i Sverige til sommer om mulige "sidearrangementer" i de enkelte kommuner. Anne Ehrenreich (AEH) efterspurgte generelle retningslinier for udstillinger i Kulturhus Trommen. Retningslinier sendes til udvalgsmedlemmerne til orientering. Thorkild Gruelund (THG) spurgte til sagen omkring aftale med Hørsholm-Rungsted Tennisklub. Den bliver dagsordenspunkt til ØU-mødet d. 13. november Udvalget fik uddelt et nr. af Tidsskrift for Kultur og Fritid Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 2

3 Kultur- og Fritidsudvalget Punkt: 81 Acadre sagsnr.: 08/2512 Journalnr.: S01 Sagsforløb: KFU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Line Becher Kultur- og Fritidsudvalgets politikområdebeskrivelser til budget 2009 Resume På Økonomiudvalgets møde den 4. september 2008 blev det tilkendegivet, at fagudvalgene ønskede at få lejlighed til at komme med bemærkninger til politikområdebeskrivelserne inden den endelige godkendelse i Økonomiudvalget den 13. november Forslag Administrationen foreslår, at Kultur og Fritidsudvalgets gennemgår politikområdebeskrivelserne: 60 Kultur, 61 Folkeoplysning, 62 Musikskolen og Trommen og 63 Idrætsparken. (Eftersendes den 24. oktober 2008). Bemærkninger vil blive medtaget til Økonomiudvalgets møde den 13. november 2008 med henblik på godkendelse af politikområdebeskrivelserne. Sagsfremstilling Politikområdebeskrivelserne indgår i publikationen Mål og Økonomi og er Kommunalbestyrelsens redskab til at kommunikere budgetresultatet til borgerne og andre interessenter. Politikområdebeskrivelserne indeholder politiske mål, økonomiske rammer, udviklingstendenser og udfordringer på områderne. Jf. den politiske tids- og arbejdsplan, godkendt af Økonomiudvalget den 17. januar 2008, behandles politikområdebeskrivelserne politisk i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen i to tempi: 1. Afsnit 1. Politikområdet, 3. Serviceniveau og 5. Perspektiver på området er med til 1. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 2. Afsnit 2. Nye mål i 2009 og 4. Økonomi udarbejdes efter den endelige budgetvedtagelse og behandles herefter i Økonomiudvalget. På Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet den 4. september 2008 blev det tilkendegivet, at fagudvalgene ønskede at få lejlighed til at komme med bemærkninger til politikområdebeskrivelserne. Administrationen fremsender derfor politikområdebeskrivelserne til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget. Eventuelle bemærkninger vil blive medtaget til Økonomiudvalgets møde den 13. november, hvor beskrivelserne skal godkendes. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 3

4 Administrationen vil i forbindelse med udarbejdelsen af tids- og arbejdsplan for budget komme med et oplæg til fagudvalgenes involvering i processen for udarbejdelsen af politikområdebeskrivelserne. Bilag - Politikområdebeskrivelse 60 - Politikområdebeskrivelse 61 - Politikområdebeskrivelse 62 - Politikområdebeskrivelse 63 Noter til bilag Politikområdebeskrivelserne vil blive eftersendt den 24. oktober Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den KFU havde en række specifikke kommentarer til beskrivelserne: der skal læses generelt korrektur på teksterne Kultur: o sidste afsnit i Perspektiver: bemærkningen om placering af museets lokalarkiv fjernes. Musikskolen og Trommen: o sidste afsnit i Serviceniveau: det tilføjes til beskrivelsen af Musikskolen, at der er 1150 elever. o Afsnit Perspektiver: den indledende del omskrives, da forholdet omkring fornyelse/modernisering har ændret sig med budget o 3. afsnit i Perspektiver: henvisningen til nedbringelsen af ventelisten vedr og fjernes derfor o Næstsidste afsnit i Perspektiver fjernes, dog ikke sidste afsnit om at Musikskolen fortsætter sine tilbud til småbørn m.v. Idrætsparken o Afsnit Perspektiver: der er tale om visioner. o henvisningen til at idrætsparkprojektet vil tilbyde faciliteter for den ikkeorganiserede idræt modereres. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 4

5 Kultur- og Fritidsudvalget Punkt: 82 Acadre sagsnr.: 08/18387 Journalnr.: P20 Sagsforløb: KFU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Pernille Svärd Tilbagemelding på borgerpanelundersøgelse forår 2008 Resume I foråret 2008 gennemførte Hørsholm Kommune en borgerpanelundersøgelse vedrørende områderne: Kultur, idræt og parkering. Jævnfør den proces, som direktionen har vedtaget for behandling af borgerpanelundersøgelser, fremlægger administrationen hermed status på, hvordan der på fagområdet for Kultur- og fritid er blevet arbejdet videre med de emner, som undersøgelsen omhandlede på baggrund af borgernes svar. Status fremgår af bilag 1: Kultur, idræt og parkering - Hvor er vi nu? Hovedrapporten fra borgerpanelundersøgelsen, der tidligere er behandlet i ØU, fremgår af bilag 2: Hørsholm Kommune Borgerpanelundersøgelse - Kultur, idræt og parkering 2008 Forslag Kultur- og Fritidsudvalget bedes drøfte orienteringen og give tilbagemelding på, hvorvidt status kan videreformidles til borgerne, eller om der skal suppleres i informationen og i så fald med hvad. Kommunikation Efter den politiske behandling vil borgerpanelet modtage en kort mail om, hvor langt kommunen er med de emner, som undersøgelsen omhandlede. Der vil ligeledes være information om samme på kommunens hjemmeside. Bilag - Bilag 2_hovedrapport.pdf - Bilag 1_KFU september 2008.doc Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Udsat til næste møde. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Punktet udsat til næste møde med henblik på et revideret oplæg til borgerinformation, hvor de seneste indstillinger fra Bymidtegruppen er medtaget. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 5

6 Kultur- og Fritidsudvalget Punkt: 83 Acadre sagsnr.: 08/20830 Journalnr.: G00 Sagsforløb: KFU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Jannie Lehmann Bibliotekspolitik, status oktober 2008 Resume Hørsholm Bibliotek fremlægger status på arbejdet med bibliotekspolitikken. Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Hørsholm Bibliotek fremlægger status på arbejdet med bibliotekspolitikken, det første statusmøde efter politikken blev vedtaget i august 2008 i KB. Bibliotekspolitikken er publiceret i sin helhed på bibliotekets hjemmeside og i skrivende stund er en tryksag på vej, "Bibliotekspolitik i få ord". Yderligere omtale i den brede forstand bliver via lokalpressen og i snæver forstand i eventuelle fagblade. Organisatorisk vil årsplanen for 2009 indeholde en række mål for, hvordan bibliotekspolitikken bliver afspejlet på de indre linjer organisatorisk og i forhold til processer samt relationer. Status på de fem bibliotekspolitiske målsætninger: Brug biblioteket der er dit: Der er etableret flere uformelle slå-sig-ned muligheder. Borgerne er i centrum: Vi er i gang med at indkredse yngre brugere (aldersgruppen år) via videnspersoner og der er etableret flere læsekredse. Vi vil stå for kvalitet, alsidighed og aktualitet: Via formidling er afviklet sundhedsdag i tæt samarbejde med andre institutioner og samarbejdspartnere, temaer i november bliver bl.a. "Hørsholm læser" samt erotik. Materialerne er revideret og der er kasseret forældet materiale i forbindelse med RFID-implementeringen. Vi vil udbrede kendskabet til og brugen af biblioteket: Vi er i gang med konceptudvikling af "Sådan bruger du biblioteket"-kurser til afvikling efter årsskiftet og en generel modernisering af hjemmesiden. Udsending af nyhedsbreve er undervejs. Vi vil samarbejde og servicere: Der er sendt faglige tilbud ud til alle skoler, og biblioteket har besøgt alle daginstitutioner. Der er nu et tæt samarbejde med Sundhedsklinikken. Samarbejdsaftaler med private samarbejdspartnere er påbegyndt. Se i øvrigt vedhæftet bilag for uddybende information og redegørelse for bibliotekspolitikken. Bilag - Status bibliotekspolitik, oktober 2008 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den KFU tog orienteringen til efterretning og bad om administrationens forslag til at øge åbningstiden og muligheder for at integrere servicefunktionerne i Kulturhuset. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 6

7 Kultur- og Fritidsudvalget Punkt: 84 Acadre sagsnr.: 08/20671 Journalnr.: G00 Sagsforløb: KFU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen Statistik for Hørsholm Bibliotek, 3. kvartal 2008 Resume Biblioteket fremlægger og kommenterer tal for benyttelse og brugeraktiviteter for 3. kvartal perspektiveret i forhold til samme kvartal sidste år. Tendensen på udlån til voksne og børn fordelt på materialetyper oplyses. Forslag Administrationen foreslår at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Biblioteket har trukket statistikker på områderne: Besøgstal, udlån, web-reserveringer, fjernlån og arrangementer/udstillinger. I perioden juli september 2008 har biblioteket haft lukket i 8 hele dage (kl ) og 4 halve dage (kl ) pga. konvertering af materialebestanden (RFID). Lukningen svarer til 49 % lavere åbningstid i september. Lørdag d. 6. september på Sundhedsdagen besøgte 1753 borgerne aktiviteterne som biblioteket lagde rammer og mandskab til. 3. kvartal er derfor lidt atypisk statistisk, men tendensen for fjernlån (lån af materialer fra andre forsknings- og folkebiblioteker) er stadig stigende. Besøgstallet er stabilt taget i betragtning af de reducerede åbningstider, ligesom udlånstallene. Herudover er der 26 % flere arrangementer i 3. kvartal 2008 i forhold til 3. kvartal 2007, hvilket skyldes den nye bibliotekspolitik og fokus på aktualitet, alsidighed og borgerne i centrum. Dette tal skal også ses i betragtning af reduceret lukketid. Besøgsstatistik og aktiviteter på hjemmesiden (Web besøg) kan endnu ikke trækkes/måles. Derfor er det heller ikke muligt at identificere nytteværdien af de web-ressourcer biblioteket stiller til rådighed for borgerne på hjemmesiden. Henvendelser, telefoniske eller personlige, til biblioteket måles ikke ej heller antal opgaver biblioteket modtager fra borgere og brugere. Set over det seneste 1½ år fordeler udlån til voksne og børn sig således: Voksen (bøger, tidsskrifter, lydbøger, film) 50% Voksen musik 10% Børn (bøger, tidsskrifter, lydbøger, film, musik, spil) 40% Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 7

8 Børnesegmentet repræsenterer 40 % af samtlige udlån, og i betragtning af børns andel af den samlede lånermasse, ca. 18 %, giver denne procentsats udtryk for at biblioteket har en meget stor besøgs- og udlånsfrekvens til kommunens børn. Man kan også se at voksen-musik er begrænset til 10 % hvilket kan være et udtryk for øget musiktilgængelighed på internettet udenfor biblioteket. Bilag - Statistik 3. kvartal 2008.xls Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den KFU tog orienteringen til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 8

9 Kultur- og Fritidsudvalget Punkt: 85 Acadre sagsnr.: 08/7187 Journalnr.: P22 Sagsforløb: KFU - åben sag - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Forslag til modernisering og nyindretning af Kulturhus Trommen Resume Arkitektfirmaet Dissing og Weitling har udarbejdet forslag til modernisering og nyindretning af Kulturhus Trommen. På Kultur og Fritidsudvalgets møde d. 27. august blev forslaget præsenteret udenfor dagsordenen. Forslaget har en vision om: - at forene det offentlige og den kommercielle del af Kulturhus Trommen - at Trommen ses som et hele - at skabe visionære tiltag i et stort, enkelt og tydeligt formsprog - at tilføre huset elementer, som signalerer "det nye Trommen" - at ikke lade den nuværende arkitektur stærke og bindende arkitektur hæmme nye tiltag - at skabe tilbud/rammer for alle aldersgrupper og sociale lag - med hensynstagen til de forskelle som er - at binde udeliv og indeliv mere sammen - at synliggøre Trommen for forbipasserende og skabe nysgerrighed - at bruge den digitale, virtuelle verden både ude og inde - at sætte besøgeren/borgeren i centrum i samspil med de ansatte - at skabe et værested, hvor det er cool at være. Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget diskuterer og kommenterer skitseforslaget, udarbejdet af Dissing og Weitling, til modernisering og nyindretning af Kulturhus Trommen mhp. udarbejdelse af anlægsbudget og faseplan for Kulturhuset. Sagsfremstilling KFU godkendte d. 30. april 2008 forslag til organisering og proces for nyindretning og modernisering af Kulturhus Trommen og deltagelse i etableringen af Kulturtorvet. Bl.a. besluttede udvalget, at KFU udvalgte en arkitekt der: - udarbejdede skitseforslag til indretning og modernisering af Kulturhus Trommen (Foyer, CM-sal, bibliotek og Trommen) - sammen med Bymidtegruppens udvalgte landskabsarkitekt udarbejdede forslag til åbning af Kulturhus Trommen og Kulturtorvet. I tidsplan for skitseprojektet blev det besluttet at for september 2008 skulle KFU modtage et forslag til Kulturhus Trommen og Kulturtorv og indgå i dialog med firmaet om Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 9

10 opkvalificering. Efterfølgende skulle udvalget afholde dialogmøder med interessenter som Kulturhusgruppen, Center- og handelsstandsforeningen m.m.. På oplæg fra KFU har arkitektfirmaet Dissing og Weitling udarbejdet skitseforslag til kulturhuset. På KFU s møde d. 27. august 2008 præsenterede Dissing og Weitling uden for dagsordenen deres skitseforslag for udvalget. Økonomi/personale I 2005 træf KFU en beslutning om at anvende 0,2 mio. kr. i projekteringsmidler til Caroline Mathilde Salens (CM-salen) fremtidige indretning i 2006, og at anvende 1,8 mio.kr. til selve ombygningen i Denne beslutning blev imidlertid ændret i forbindelse med en projektbeskrivelse af funktioner og formål, der fremkom med et forslag om at tænke CM-sal, foyer, bibliotek og Trommen sammen med henblik på at modernisere huset og skabe mere, synergi og samspil mellem husets funktioner, hvilket er helt i tråd med de politiske intentioner og ønsker i forbindelse med omdannelsen af Trommen til kommunal institution pr. 1. januar Denne ændring af projektet medførte, at de i alt afsatte midler på 2 mio til CM-salen blev tilbageført. I stedet afsatte KFU i forbindelse med budget 2007 kr. 0,2 mio til et skitseprojekt af det politiske ønske om en nyindretning og modernisering af CM-sal, foyer, bibliotek og Trommen. I juni 2007 tog KFU på studietur for at finde inspiration til denne nyindretning og modernisering. Projekteringsmidlerne til nyindretningen er grundet nyansættelser på Kulturområdet i forbindelse med den nye cheforganisation overført til I forbindelse med frigivelse af projekteringsmidler på 0,2 mio., der primært berører den indvendige indretning af Kulturhus Trommen, anbefaler administrationen at der i projekteringen indtænkes, hvordan et kommende kulturtorv kan spille sammen med Kulturhuset, og at der udarbejdes forslag til, hvordan Kulturhuset kan åbne sig op ud mod Kulturtorvet. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den KFU ser gerne Kulturhus Trommen udvikle sig i en retning, hvor en større del af husets driftsudgifter samt eventuelle udgifter til nyindretning kan dækkes dels ved flere kommercielle aktiviteter i huset og dels ved fondstilskud. Punktet genoptages på næste møde med henblik på en yderligere drøftelse af muligheder indenfor dette perspektiv. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den KFU finder forslaget fra Dissing og Weitling nytænkende med flere interessante detaljer. Der er i budget ikke afsat midler til gennemførelse af forslaget, som det foreligger. KFU opfordrede til igangsættelse af den aftalte afklaringsproces (iht. budgetforhandlingerne), som skal føre frem til en politisk helhedsløsning, som fremadrettet fastlægger de fysiske rammer, det kulturelle indhold og de økonomiske rammer for Kulturhus Trommen. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 10

11 Kultur- og Fritidsudvalget Punkt: 86 Acadre sagsnr.: 08/18019 Journalnr.: G01 Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Gitte Søby Klubhus til Rungsted Kajakklub Resume Rungsted Kajakklub søger om forhøjelse af kommunalt lån med kr. til i alt 1.3 mio. kr. Lånet søges frigivet som et rentefrit lån med årligt afdrag på kr. Desuden søger Rungsted Kajakklub om kaution fra Hørsholm Kommune for et 20 årigt fastforrentet bankeller realkreditlån på 2.6 mio. kr (eller 2.9 mio. kr. såfremt Hørsholm Kommune vælger ikke at imødekomme klubbens ansøgning om forhøjelse af det kommunale lån med kr). Derudover har administrationen udarbejdet et oplæg til brugsretsaftale mellem Rungsted Kajakklub og Hørsholm Kommune. Slutteligt søger administrationen om en anlægsbevilling på kr. til opførelse af 2 offentlige handicapvenlige toiletter til erstatning for de offentlige toiletter, der fjernes, såfremt tillæg 1 til lokalplan 103 for Rungsted Havn realiseres. Forslag Administrationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget: 1. indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at Rungsted Kajakklubs eksisterende kommunale lån forhøjes med kr. til et lån på i alt 1.3 mio. kr. 2. indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at det kommunale lån til Rungsted Kajakklub ydes som et rentefrit lån med et årligt afdrag på kr. Administrationen anbefaler, at lånet gøres betinget af, at Rungsted Kajakklub modtager minimum kr. i fondsmidler. 3. indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at det fulde kommunale lån til Rungsted Kajakklub frigives og udbetales til Rungsted Kajakklub i etaper. 4. indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at Hørsholm Kommune kautionerer for et 20 årigt fastforrentet bank- eller realkreditlån på 2.6 mio. kr. (eller 2.9 mio. kr. såfremt Hørsholm Kommune vælger ikke at imødekomme klubbens ansøgning om forhøjelse af det kommunale lån med kr) til Rungsted Kajakklub. Administrationen anbefaler, at kautionen bliver betinget af, at Rungsted Kajakklub modtager minimum kr. i fondsmidler. 5. godkender den af administrationen udarbejdede brugsretsaftale mellem Hørsholm Kommune og Rungsted Kajakklub. 6. indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at politikområde 61 får tilført en anlægsbevilling på kr. til opførelse af to offentlige handicapvenlige toiletter til erstatning for de offentlige toiletter, som fjernes såfremt tillæg 1 til lokalplan 103 for Rungsted Havn realiseres. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 11

12 Sagsfremstilling 16 kajakroere dannede i 2002 Rungsted Kajakklub, og siden da er klubben vokset støt og tæller i dag 190 medlemmer, og endnu 36 personer står på venteliste til klubben. Klubbens nuværende faciliteter består af to containere til opbevaring af i alt 38 kajakker samt et skur på ca 18 m2 mellem de to containere til opbevaring af udstyr samt til omklædning. Der er hverken indlagt el, varme eller vand i skuret og på grund af den trange plads kan maksimalt ti personer ad gangen klæde om i skuret. Rungsted Kajakklub har siden 2005 haft et ønske om at bygge et klubhus med mulighed for opbevaring af et større antal kajakker samt med omklædningsfaciliteter herunder bad og toiletter. Derudover ønsker klubben med opførelsen af klubhuset at fremme klublivet med flere tilbud og aktiviteter for derved at tiltrække og fastholde især de yngre medlemmer. Det nye klubhus er planlagt til at rumme medlemmer og 100 kajakker (heraf 50 private kajakker). Byggeriet er på ca. 325 m2 fordelt på 150 m2 til opbevaring af kajakker og udstyr, 65m2 til omklædning, toiletter og badefaciliteter, 25m2 til værksted og 85m2 til klublokale, tekøkken, gangarealer, garderobe, teknikrum mm. Ud af de 325 m2 er 260 m2 opvarmede rum og 65 m2 er uopvarmede. Jf bilag 6 har klubhuset samme arkitektoniske udtryk som Rungsted Roklubs klubhus. Finansiering af nyt klubhus Rungsted Kajakklub har indhentet et økonomioverslag fra Niras A/S (prisniveau januar 2008), som anslår, at den samlede pris for byggeriet bliver 4.3 mio. kr. (bilag 3). Dette beløb stemmer i følge klubben overens med et økonomioverslag, som klubben har indhentet ved et andet entreprenørfirma i Rungsted Kajakklub forventer at finansiere byggeriet ved følgende: Bank- eller realkreditlån 2.6 mio. kr. Egenbetaling: 0.2 mio. kr. Forventet fondsansøgning 0.2 mio. kr. Kommunalt bevilliget lån 1 mio. kr. Yderligere lån hos Hørsholm Kommune 0.3 mio. kr. I alt 4.3 mio. kr. Rungsted Kajakklub forventer at modtage kr. fra forskellige fonde. Klubben har endnu ikke fået endeligt tilsagn om fondsbevillinger, men mener sandsynligheden for at modtage midler fra fonde er stor. Såfremt klubben ikke modtager de forventede fondsbevillinger, vil det kommunale lån ikke komme til udbetaling. Ligeledes er kommunens kaution for klubbens bank- eller realkreditlån betinget af, at klubben som minimum modtager kr. i fondsmidler. Ansøgning om forhøjelse af kommunalt lån Hørsholm Kommune bevilligede i 2005 et lån til Rungsted Kajakklub til opførelse af klubhus på baggrund af et skitseprojekt. Prisen for gennemførelse af projektet var på daværende tidspunkt ca. 3 mio. kr. Rungsted Kajakklub har indhentet et økonomioverslag fra Niras A/S (prisniveau januar 2008), som anslår at den samlede pris for byggeriet bliver 4.3 mio. kr. (bilag 3). Prisen for byggeriet er således blevet 1.3 mio. kr. højere end prisoverslaget fra 2005, hvilket i følge klubben primært skyldes de stigende byggepriser. Grundet de markant øgede omkostninger ved byggeriet ansøger Rungsted Kajakklub om en forhøjelse af det allerede bevilligede kommunale lån på 1 mio. kr. med kr., hvorved det samlede kommunale lån vil være 1.3 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 12

13 Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget imødekommer Rungsted Kajakklubs ansøgning om forhøjelse af lånet med kr. anbefaler administrationen, at lånet gives på samme vilkår som anbefalet for lånet på 1 mio. kr. - nemlig et rentefrit lån med et årligt afdrag på kr. Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget vælger ikke at imødekomme Rungsted Kajakklubs ansøgning om forhøjelse af kommunalt lån med kr. skal klubben finde midler andetsteds - enten via yderligere fondsansøgninger eller via et bank- eller realkreditlån på 2.9 mio. kr. i stedet for det oprindeligt påtænkte lån på 2.6 mio. kr. Rungsted Kajakklub oplyser dog, at såfremt ansøgning om forhøjelse af lån ikke imødekommes, vil klubben i første omgang udskyde indretningen af klublokale og omklædningsfaciliteter. Klubben vil først optage yderligere bank- eller realkreditlån, når medlemstallet er over 215, da klubbens økonomiske situation derved muliggør tilbagebetaling af yderligere lån. Frigivelse af lån og vilkår for lån Kommunalbestyrelsen bevilligede på møde den 25. april 2005 et lån på 1 mio. kr. til Rungsted Kajakklub til opførelse af et nyt klubhus på Rungsted Havn. Administrationen anbefaler, at lånet er rentefrit og afdrages årligt med kr. Rungsted Kajakklub skal afholde alle omkostninger i forbindelse med udfærdigelse af pantebrevet mm., og lånets løbetid forlænges tilsvarende. Administrationen vurderer på baggrund af kajakklubbens økonomioverslag (bilag 4), at klubben har økonomisk råderum til at afdrage kr. årligt på det kommunale lån samtidigt med, at klubben har optaget et bank- eller realkreditlån på 2.6 mio. kr. Klubben tilstræber at have en kassebeholdning på kr. til uforudsete udgifter, men såfremt klubben skal afdrage lånet med kr. årligt, vil kassebeholdningen i 2013 jf bilag 4 ramme sit laveste niveau på kr. Dette forhold anser administrationen ikke for problematisk. Administrationen søger om frigivelse af lånet til Rungsted Kajakklub på 1 mio kr. (eller 1.3 mio kr. såfremt Hørsholm Kommune vælger at forhøje lånebeløbet). Administrationen anbefaler, at lånet kommer til udbetaling i rater. 1. rate udbetales ved etablering af fundament mv. 2. rate udbetales ved hejsning af spær og tag 3. rate udbetales når huset er beboeligt - der er isat vinduer mm. Udbetaling af lånet forudsætter: - at Rungsted Kajakklub modtager kr. i fondsbevillinger. - at pantebrev til fordel for Hørsholm Kommune er gyldigt etableret i ejendommen. - at Rungsted Kajakklub forsikrer bygningen mod brand i den takt bygningen opføres. Rungsted Kajakklubs økonomiske situation Rungsted Kajakklub har beregnet, at klubben kan tilbagebetale et 6% fastforrentet byggelån på 2.6 mio.kr. over 20 år og derudover have en kassebeholdning på minimum kr. (bilag 4), hvis følgende forudsætninger er til stede: 1. en medlemstilgang på 10 medlemmer i 2010 til i alt 200 medlemmer 2. en kontingentforhøjelse i 2010 fra de nuværende kr. til kr. pr. år (halv pris for unge) 3. udlejning af 50 opbevaringspladser til private kajakker i 2012 og fremover Ad. 1.: Administrationen vurderer, at en medlemstilgang på minimum 10 personer er realistisk, da klubben med de nuværende faciliteter har 36 personer på venteliste. Et nyt klubhus med bedre faciliteter må forventes at trække flere medlemmer til klubben. Til orientering kan nævnes, at Kolding Kajakklub byggede et nyt klubhus i 2005, og medlemstallet er siden da vokset fra 185 til 320. I følge formanden for Kolding Kajakklub Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 13

14 skyldes stigningen dels de nye faciliteter, og dels at kajaksporten i disse år er meget populær. Rungsted Kajakklub har beregnet, at såfremt medlemstallet efter 10 år skulle falde til 140, vil klubben ved at få forlænget løbetiden på byggelånet stadig kunne betale renter og afdrag på lånet. Ad. 2.: Det er vanskeligt at sammenligne kontingenter på tværs af de omkringliggende kajakklubber, da priserne ofte dækker over forskellige ydelser. Rungsted Kajakklub vurderer dog selv, at en årlig kontingentforøgelse i 2010 med 500 kr. (og 250 kr. for ungdomsmedlemmer) er realistisk, men så er det højeste prisniveau for kontingentet også nået i følge klubben. Ad. 3.: Rungsted Kajakklub er i øjeblikket orienteret om, at 25 medlemmer ønsker at leje en plads til opbevaring af en privat kajak, og klubben modtager løbende ønsker om udlejning af pladser både fra medlemmer og kommende medlemmer. Udlejning af 50 opbevaringspladser til private kajakker, synes derfor at være realistisk. Ansøgning om kaution For at finansiere opførelsen af klubhuset har Rungsted Kajakklub et lånebehov på 2.6 mio. kr. (eller 2.9 mio. kr. såfremt Hørsholm Kommune vælger ikke at imødekomme klubbens ansøgning om forhøjelse af det kommunale lån med kr.). Rungsted Kajakklub har været i kontakt med Nykredit, som stiller sig positiv overfor at låne klubben det nødvendige beløb under forudsætning af, at Hørsholm Kommune kautionerer for lånet. Kautionen er i følge kajakklubben nødvendig, da realkreditinstitutter og banker ellers ikke har den fornødne sikkerhed for lånet i og med, at klubhuset opføres på en kommunalt ejet grund, og klubhuset er begrænset til klubformål. Rungsted Kajakklub søger derfor om, at Hørsholm Kommune kautionerer for et 20 årigt fastforrentet bank- eller realkreditlån på 2.6 mio kr. (eller 2.9 mio. kr. såfremt Hørsholm Kommune vælger ikke at imødekomme klubbens ansøgning om forhøjelse af det kommunale lån med kr). Administrationen anbefaler, at kautionen bliver betinget af, at Rungsted Kajakklub modtager minimum kr. i fondsmidler. Administrationen gør opmærksom på, at såfremt der sker væsentlige ændringer i forudsætningerne for beregningen af Rungsted Kajakklubs økonomi , kan klubben få problemer med at betale renter og afdrag på byggelånet. Administrationen vurderer dog på baggrund af klubbens økonomioverslag (bilag 4) at de indlagte forudsætninger er realistiske. Såfremt Hørsholm Kommune vælger at kautionere for Rungsted Kajakklubs optagelse af et bank- eller realkreditlån, deponeres et beløb svarende til lånets størrelse. Brugsretsaftale Administrationen har udarbejdet et oplæg til brugsretsaftale (bilag 5) for matrikel 29h på Rungsted Havn. I brugsretsaftalen fremgår det blandt andet, at arealet overlades til Rungsted Kajakklubs vederlagsfrie leje og brug med henblik på opførelse og drift af et klubhus. Lejeaftalen løber frem til 31. december 2048, hvorefter aftalen kan genforhandles. Opførelse af offentlige toiletter Kultur- og Fritidsudvalget udtrykte på møde med Rungsted Kajakklub den 2. februar 2005 ønske om, at byggeriet af kajakklubbens klubhus skulle omfatte offentlige handicapvenlige toiletter til erstatning for de eksisterende toiletter. Toiletterne var dog ikke indarbejdet i det skitseprojekt, som lå til grund for, at Kommunalbestyrelsen den 25. april 2005 bevilligede et lån på 1 mio. kr. til Rungsted Kajakklub. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 15. juni 2005, at samme skitseprojekt kunne danne grundlag for udarbejdelse af Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 14

15 lokalplan med betingelse af, at klubhuset placeres parallelt med Strandvejen, og tagene bliver saddeltage. Siden 2005 har Teknik og Miljø løbende været i dialog med Rungsted Kajakklub i forhold til at udarbejde det byggeprojekt for klubhuset, der ligger til grund for udarbejdelsen af tillæg 1 til lokalplan 103, som blev endeligt godkendt i Kommunalbestyrelsen den 31. marts I dette byggeprojekt er de offentlige toiletter og et depot- og klargøringslokale til Jon Litle Søgruppe blevet indarbejdet. Opførelsen af Rungsted Kajakklubs nye klubhus jf tillæg 1 til lokalplan 103 bevirker, at de nuværende offentlige toiletter nord for Rungsted Kajakklubs nuværende placering skal nedlægges. Som erstatning for den nuværende toiletbygning har Rungsted Kajakklub jf tillæg 1 til lokalplan 103 indtænkt opførelsen af offentlige toiletter som en integreret del af det nye klubhus. Teknik og Miljø i Hørsholm Kommune oplyser, at man ønsker to handicapvenlige toiletter med egen indgang fra gavlen. Alt indvendigt inventar - undtagen gulv - skal opføres i rustfrit stål. Rungsted Kajakklub udbyder kajakhuset og toiletterne som en samlet entreprise, og Hørsholm Kommune betaler sin del af de samlede projekteringsomkostninger samt indretning af toiletterne. Administrationen forventer, at de samlede omkostninger i forbindelse med opførelse af de offentlige toiletter bliver cirka kr. Teknik og Miljø forestår fortsat den løbende drift af de offentlige toiletter. Økonomi/personale Bevillingsskema Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v Beløb Indeværende år Politikområde:61 A Politikområde:82 Finansforskydning Politikområde:82 Finansforskydning Overslagsår 1 Politikområde:61 A Overslagsår 2 Overslagsår 3 I alt Sagens tidligere behandling Kommunalbestyrelsen bevilligede på møde den 25. april 2005 et lån på 1 mio. kr. til Rungsted Kajakklub til opførelse af et nyt klubhus på Rungsted Havn. Teknik og Miljø vedtog den 15. juni 2005, at det af kajakklubben fremsendte skitsemateriale kunne danne baggrund for udarbejdelse af ny lokaleplan med betingelse af, at klubhuset placeres parallelt med Strandvejen og huset får saddeltage. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 15

16 På møde den 23. maj 2007 imødekom Kultur- og Fritidsudvalget en ansøgning fra Rungsted Kajakklub med kr. til ekstraomkostninger i forbindelse med projektering af klubhuset. Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. marts 2008 tillæg 1 til lokalplan 103 for Rungsted Havn. Med tillægget til lokaleplanen er de planmæssige forudsætninger opfyldt for opførelse af et klubhus til Rungsted Kajakklub umiddelbart nord for Rungsted Roklubs klubhus. Bilag - Bilag 1: Ansøgning fra Rungsted Kajakklub - Bilag 2: Projektbeskrivelse for nyt klubhus - Bilag 3: Overslag over byggepris for nyt klubhus - Bilag 4: Overslag over Rungsted Kajakklubs økonomi Bilag 5: Brugsretsaftale - Bilag 6: Facadetegninger af kajakhus Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den KFU indstiller følgende: KFU kan ikke indstille en forhøjelse af det eksisterende kommunale lån med 0,3 mio. kr. KFU kan indstille at det kommunale lån afdrages med stigende ydelse frem til 2015, hvor der afdrages kr. Lånet gøres betinget af at Kajakklubben modtager minimum 0,2 mio. kr. i fondsmidler eller lignende private bidrag. Herudover forventes klubben at optimere egenindtægter for at reducere klubbens økonomiske sårbarhed. KFU kan indstille at lånet udbetales i etaper KFU kan indstille, at der kautioneres for bank- eller realkreditlån for 2,9 mio. kr. KFU kan indstille forslag til brugsretsaftale med tillæg af følgende: o midler til vedligeholdelse af bygningen skal fremgå af budgettet o der skal årligt redegøres for vedligeholdsarbejder o KFU kan anbefale, at kommunens ejendomsservice udfører årligt bygningssyn på ejendommen KFU kan indstille anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til opførelse af to offentlige handicapvenlige toiletter Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 16

17 Kultur- og Fritidsudvalget Punkt: 87 Acadre sagsnr.: 08/20056 Journalnr.: G00 Sagsforløb: KFU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen Hørsholm Pistolforening søger om ekstraordinært tilskud Resume Grundet våbenlovens bestemmelser om ventetid på minimum to år og en aldersgrænse på 20 år for erhverv af personlig våbentilladelse, søger Hørsholm Pistolforening ekstraordinært tilskud til indkøb af ekstra trykluftpistol til oplæring af nye skytter. Forslag Administrationen anbefaler at Kultur- og Fritidsudvalget ikke bevilliger tilskud, da foreningen allerede besidder 2 trykluftspistoler, og bør budgettere med indkøb af yderligere trykluftspistoler. Sagsfremstilling Hørsholm Pistolforening søger om tilskud på kr. til supplerende trykluftspistol, der skal bruges til indøvning af nye skytter. Kultur- og Fritidsvalget valgte i 2007 at bevillige kr. i ekstraordinært tilskud til indkøb af elektronisk skydesimulator, trykluftsflaske og to trykluftspistoler. De samlede omkostninger, til indkøb i 2007, svarede til kr. hvorfor Hørsholm Pistolforening har hævet kontingentet med 28% i Resultatopgørelse for året 2007 er 9.327,62 kr. Administrationen har kontaktet Hørsholm Pistolforening og forhørt sig om overskud på resultatopgørelsen, der ifølge formanden skal bruges til videre drift, og derfor ikke kan bruges til indkøb af flere trykluftspistoler. Der er pr. 1 januar 2008 i alt 67 aktive medlemmer og foreningen har modtaget aktivitetstilskud på kr. Der har i året været en netto tilgang på 9 personer. Alle nye medlemmer skal gennemgå et introduktionskursus i sikkerhedsbestemmelse og grundregler for pistolskydning, og det er blandt andet til dette kursus at ekstra trykluftspistoler er nødvendige, da der kan forekomme op til 20 kursister. Økonomi/personale Se vedlagte regnskab for Bilag - Resultatopgørelse og balance Hørsholm Pistolforening.pdf - Ansøgningsskemaomekstraordinærttilskud_HPF_08.doc Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den KFU kan ikke godkende ansøgningen. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 17

18 Kultur- og Fritidsudvalget Punkt: 88 Acadre sagsnr.: 08/19725 Journalnr.: G01 Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Gitte Søby Jon Litle Søgruppe søger om depot- og klargøringsfaciliteter Resume Tillæg 1 til lokalplan 103 for Rungsted Havn omfatter blandt andet opførelse af et klubhus til Rungsted Kajakklub og nedlæggelse af toiletbygningen nord for kajakklubbens nuværende faciliteter. Jon Litle Søgruppe anvender et lokale i toiletbygningen til opbevaring af udstyr, og såfremt toiletbygningen rives ned for at gøre plads til opførelsen af Rungsted Kajakklubs nye klubhus, kommer Jon Litle til at mangle opbevaringsplads. Derudover ønsker Jon Litle yderligere plads til klargøring og reparation af både og joller i forår- og efterårsmånederne. Jon Litle Søgruppe søger derfor om opbevarings- og klargøringsplads enten i form af et ca 25 m2 lokale i forbindelse med Rungsted Kajakklubs hus jf. tillægget til lokalplanen eller i form af anden opbevaringsplads som erstatning for lokalet i toiletbygningen. Forslag Administrationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og beslutter, hvorvidt: 1. udvalget vil indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der ydes en tillægsbevilling på kr. til opførelse af et ca 25 m2 depot- og klargøringsrum til Jon Litle Søgruppe i forbindelse med kajakklubbens klubhus såfremt tillæg 1 til lokalplan 103 vedr. opførelse af klubhus til Rungsted Kajakklub realiseres. 2. udvalget vil indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der ydes en tillægsbevilling på kr. til opførelse af et ca 10 m2 depot- og klargøringsrum til Jon Litle Søgruppe i forbindelse med kajakklubbens klubhus såfremt tillæg 1 til lokalplan 103 vedr. opførelse af klubhus til Rungsted Kajakklub realiseres. 3. administrationen skal undersøge muligheden for at finde et opbevaringsrum på 6-8 m2 til erstatning for det rum, der bliver nedlagt, såfremt tillæg 1 til lokalplan 103 vedr. opførelse af klubhus til Rungsted Kajakklub realiseres. Sagsfremstilling Jon Litle Søgruppe har 76 medlemmer (heraf 11 medlemmer bosat uden for Hørsholm Kommune) - alle under 25 år. Søspejderne har en række forskellige både og joller, og alle aktiviteter tager udgangspunkt i Rungsted Havn. Jon Litle har, specielt om vinteren, et stort behov for opbevaringsplads til bådgrej, og om foråret og efteråret har Jon Litle behov for plads til klargøring og istandsættelse af jollerne. Jon Litle anvender i øjeblikket Havnehytten (optimistklubbens tidligere lokale på havnen) til opbevaring samt et opbevaringsrum på 6-8 m2 i toiletbygningen nord for Rungsted Kajakklubs faciliteter. Loftet i Havnehytten er i følge Jon Litle anvendeligt til opbevaring og Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 18

19 klargøring af grej, men pladsen er meget begrænset og skal ideelt kun dække behovet for udstyr til optimistjollerne, men rummer på nuværende tidspunkt også andet udstyr. Rummet i toiletbygningen anvendes til opbevaring af udstyr, der ikke kræver vedligeholdelse som fx bundplader, flydemateriale og presenninger, og pladsen er ligeledes her meget trang. Såfremt tillæg 1 til lokalplan 103 realiseres, nedlægges toiletbygningen for at give plads til opførelsen af Rungsted Kajakklubs klubhus, og Jon Litle mister herved en del opbevaringsplads. Som erstatning for lokalet i toiletbygningen søger Jon Litle om opbevaringsplads og derudover søger Jon Litle om plads til klargøring og reparation af både og joller enten i form af et ca 25 m2 lokale i forbindelse med Rungsted Kajakklubs klubhus jf. tillægget til lokalplanen eller i form af anden opbevaringsplads. Jon Litle ønsker et opbevarings- og klargøringslokale på ca. 25 m2. Lokalet behøver ikke være opvarmet, men skal helst være frostfrit, tørt og vel ventileret. Rummet bør have fast gulv, mens vægge og loft skal kunne holdes tørre, og der skal kunne opsættes hylder til opbevaring af tungt grej. Der er behov for el (stikkontakter og belysning) samt gerne adgang til rindende vand (fx umiddelbart uden for rummet). Der er et ønske om vinduer og dagslys, men det er ikke et krav. Jon Litle ønsker et lokale, der er 3-4 gange større end deres nuværende lokale i toiletbygningen, da rummet herved kan anvendes til reparation og klargøring af både og joller. Derudover giver et større rum mulighed for opbevaring af en del af det materiel, som på nuværende tidspunkt opbevares i Havnehytten og herved frigive plads i den, i følge Jon Litle, overfyldte Havnehytte. Administrationen har undersøgt muligheden for at finde alternative lokaler på Rungsted Havn til Jon Litle Søgruppe, men uden held. Birkeholthytten på Firhusvej er i følge Jon Litle ikke dimensioneret til hverken permanent eller midlertidig opbevaring af gruppens udstyr i vinterperioden. Ved udarbejdelsen af tillæg 1 til lokalplan 103, der blandt andet omfatter opførelsen af et klubhus til Rungsted Kajakklub, blev Jon Litles ønsker til et 25 m2 depot- og klargøringslokale indarbejdet. Der er således ingen planmæssige hindringer for at opføre et lokale til Jon Litle Søgruppe i forbindelse med kajakklubbens klubhusbyggeri. Administrationen gør opmærksom på, at såfremt Kultur- og Fritidsudvalget vælger at opføre et depotrum på ca 10 m2 i forbindelse med Rungsted Kajakklubs klubhus, ønsker Rungsted Kajakklub at bekoste og anvende de resterende m2 af et rum på i alt 25 m2, som er indarbejdet i projektplanerne for kajakklubbens klubhus. Økonomi/personale Administrationen oplyser, at på baggrund af et prisoverslag (prisniveau 2008), som Rungsted Kajakklub har indhentet i forbindelse med klubbens klubhusbyggeri, forventes kvadratmeterprisen for et uopvarmet rum at være ca kr. ekskl. moms. Prisen for et 25 m2 stort uopvarmet rum inkl. moms og 10% uforudsete udgifter er cirka kr. Jon Litle forventer ikke at kunne bidrage økonomisk til opførelsen af lokalet, men gruppen forventer via private fonde og sponsorer at kunne finansiere indretningen af rummet - herunder opsætning af hylder, arbejdsborde, supplerende belysning mm. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 19

20 Bilag - Ansøgning om depot- og klargøringslokale - Jon Litle Søgruppes regnskab 2007 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den KFU indstiller administrationens forslag 2. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 20

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 22-06-2011 Onsdag 22.06.2011 kl. 16:00 Mødelokale D1 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelse 2 1. kvartal, Hørsholm Bibliotek, Kvartalsstatistik

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 27. august 2009 Torsdag 27.08.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Politikområdebeskrivelser på Økonomiudvalgets område

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde ØU Torsdag 10.10.2013 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk politik for Hørsholm Kommune 3 Tildeling af vejret

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Fritidsudvalget, 24-09-2013 Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Meddelelser 5 Endelig

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere