Tilsynsrapport. Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud. Anmeldt tilsyn 19. november 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud. Anmeldt tilsyn 19. november 2015"

Transkript

1 Tilsynsrapport Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud Anmeldt tilsyn 19. november 2015

2 Tilsynets vurdering Vurdering På baggrund af brugernes udtalelser, er det tilsynets vurdering, at brugerne på Klub Stjerneskud bliver hørt, respekteret og anerkendt. Brugernes ret til medbestemmelse og indflydelse understøttes, ifølge tilsynets vurdering, af medarbejdernes pædagogiske indsats, som har den enkelte bruger i centrum. Det vurderes, at brugerne har indflydelse på alle relevante beslutninger, som vedrører klubbens virke og som derfor påvirker dem. Herunder indflydelse på hverdagens aktiviteter, maden, fællesskabet og de indbyrdes relationer. Det vurderes, at tilbuddet iværksætter mange tiltag af både underholdende og oplysende karakter, som retter mod at involvere brugerne i det omkringliggende samfund. Ligeledes vurderes, at tilbuddet iværksætter tiltag, som retter sig mod at invitere det omkringliggende samfund og andre med interesse for tilbuddet indenfor. Klubben har et velfungerende klubråd, der sammen med fællesmødet, danner grundlaget for de vigtige demokratiske beslutninger, som klubbens medlemmer tager del i, ifølge tilsynets vurdering. Opfølgning fra seneste tilsynsbesøg Den omstændighed, at nogle brugere, også i den kommende vinterperiode, er henvist til at sidde udenfor og vente på at kunne komme ind, er forsat bekymrende. 2/11

3 Tilsynets bemærkninger, anbefalinger og påbud Definition på bemærkninger, anbefalinger og påbud Bemærkninger: Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet skal være opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter. Anbefalinger: Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, f ved at tage stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Påbud: Påbud gives, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud indenfor en angivet tidsfrist fremsender en redegørelse til tilsynet om, hvordan de har taget hånd om problemet. Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger Det bemærkes, at brugernes egne udtalelser om muligheden for indflydelse og medbestemmelse, uden undtagelse, er positive. Tilsynet har særlig hæftet sig ved brugernes udtalelser om, at de oplever at deres meninger og forslag bliver taget seriøst, og at de møder støtte og opbakning hos personalet til at kunne fremføre disse. Tilsynet bemærker også brugernes udtalelse om, at de oplever, at medarbejderne lytter til dem og hjælper dem, og at de løbende informeres om relevante forhold, som angår klubbens virke. Tilsynet bemærker brugernes positive udtalelser om fællesskabet, aktiviteterne i og udenfor huset, de indbyrdes sociale relationer og relationen mellem bruger og medarbejder samt om anerkendelsen af klubrådets og fællesmødets berettigelse. På samme måde bemærker tilsynet medarbejdernes anerkendelse af brugernes ret til indflydelse og medbestemmelse kombineret med en understøttende pædagogisk tilgang baseret på grundlæggende demokratiske spilleregler, herunder hemmelig afstemning ved valg til klubrådet. Anbefalinger Påbud Tilsynet anbefaler, at parterne finder en tilfredsstilende løsning på problemet med brugernes ventetid udenfor på bænken i vinterperioden. Tilsynet har ikke givet anledning til påbud. 3/11

4 Oplysninger Tilbuddets navn og adresse Leder Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud Lundebjergvej Frederikssund Funktionsleder Jørgen Carstensen Tilbudstype og lovgrundlag Tilbuddet er et kommunalt aktivitets- og samværstilbud, jf. serviceloven 104 Antal pladser og belægningsgrad Ifølge Tilbudsportalen råder tilbuddet over 100 pladser som er grænsen for det antal personer, der må befinde sig i lokalerne. Klubben benyttes af ca. 70 betalende medlemmer. Klubben holder åben på følgende tidspunkter: Mandag, onsdag og torsdag , hver 3. fredag (15-20) samt en lørdag i måneden (10-15). Visitation er ikke nødvendig for at kunne benytte tilbuddet. De fleste brugere er bosiddende i Frederikssund kommune. I gennemsnit er de betalingstilsagn fra omkringliggende kommuner. Målgruppe Antal ansatte og personalesammensætning Voksne med udviklingshæmning (18+) Den nuværende personalesammensætning ifølge Tilbudsportalen: Funktionsleder Tre pædagogiske medarbejdere Samlet er der ifølge Tilbudsportalen en normering på 100 timers pædagogisk bistand incl. ledelse. Sidste tilsyn Dato for tilsyn 21. maj november 2015 Deltagere i tilsynet Funktionsleder 1 pædagog 4 brugere, heraf to valgte medlemmer af klubrådet Tilrettelæggelse af og fokus for tilsynet Tilsynet har særligt haft fokus på: Opfølgning fra seneste tilsynsbesøg Ændringer siden sidst Brugerindflydelse, medborgerskab og relationer Tilsynet havde inden besøget orienteret sig på stedets hjemmeside samt i 4/11

5 tilsendt materiale og tidligere tilsynsrapporter. Tilsynet blev gennemført via interviews/gruppeinterviews med hhv. ledelse, personale og brugere samt ved observation. Tilsynet blev vist rundt i tilbuddet af en bruger samt spiste med og talte ved denne lejlighed med en række af stedets øvrige brugere. På dagen for tilsynet var der almindelig hygge og spisning på dagsprogrammet i Klub Stjerneskud. Tilsynsførende Solvej Mose Mailund, tilsynskonsulent Lykke Bomholt, tilsynskonsulent 5/11

6 Opfølgning på seneste tilsyn Bemærkninger fra seneste tilsyn 1 Tilsynet oplyses om, at brugerne oftest tager direkte fra deres dagtilbud til klubben. Det giver en ventetid for brugerne indtil klubben åbner. Dermed synes der at være et behov for, at klubben flytter åbningstiden, så klubben åbner en halv time tidligere. Anbefalinger fra seneste tilsyn Tilsynet er blevet oplyst om, at nogle af brugerne også i vinterhalvåret sidder på bænken udenfor Klub Stjerneskud/Gnisten og venter i op til en time på, at klubben åbner. Tilsynet finder umiddelbart dette bekymrende og anbefaler, at klubben i samarbejde med forvaltningen, Gnisten og brugernes botilbud ser på, hvordan man undgår, at borgere i det næstkommende vinterhalvår kommer til at sidde udenfor i kulden. Påbud fra seneste tilsyn Opfølgning Der blev ikke udstedt påbud ved seneste tilsyn. Bemærkning: Tilbuddet har siden sidste tilsyn talt med Gnisten om muligheden for at flytte åbningstiden, uden at dette har medført, at denne er blevet ændret. Anbefaling: Da åbningstiden jf. ovenstående ikke er blevet ændret, er brugerne fortsat henvist til at sidde udenfor i vinterhalvåret og vente på at kunne komme ind, når klubben åbner. Vurdering Den omstændighed, at nogle brugere, også i den kommende vinterperiode, er henvist til at sidde udenfor og vente på at kunne komme ind, er forsat bekymrende. 1 Her medtages kun de bemærkninger fra seneste tilsyn, hvor tilsynet vurderer, at de kræver en opfølgning eller en opfølgende kommentar. 6/11

7 Siden sidste tilsyn Ændringer eller nye tiltag siden sidste tilsyn Som led i omstillingen af det specialiserede voksenområde, er der sket ændringer i ledelsesstrukturen på Klub Stjerneskud. Ændringerne indebærer, at der fremadrettet er en fælles leder, Henriette Fals, for handicap-, botilbud og aktivitet og nuværende funktionsleder som souschef. Tidligere teamkoordinator i tilbuddet har orlov frem til for indtil da at være beskæftiget på AKU-center Ejegod. Derudover er tre af de faste pædagogiske medarbejdere overgået til andre arbejdsfunktioner indenfor specialområdet. I stedet vil en medarbejder (måske to) fra Undervisningscentret blive overflyttet til klubben. Det er ikke lykkedes at rekruttere frivillige til stedet eller at fastholde den frivillige, der tidligere var på tale. Kriterium 1: Tilbuddet understøtter brugernes medinddragelse og indflydelse på beslutninger vedrørende dem selv og hverdagen i tilbuddet Indikator Ja Delvis Nej Bemærkninger Brugerne bliver hørt, respekteret og anerkendt På klubbens hjemmeside er det beskrevet, at brugerindflydelse, medbestemmelse og medansvar er vigtige elementer i tilrettelæggelsen af arbejdet i klubben. Leder og medarbejder fortæller, at det af brugerne valgte klubråd er det centrale og demokratiske forum, som klubbens medlemmer har valgt til at varetage deres interesser. De fortæller også, at klubrådet, der består af seks medlemmer, har som opgave at være talerør for alle klubbens medlemmer herunder at hjælpe dem, der ikke siger så meget, så de også bliver hørt. Brugere, leder og medarbejder giver alle udtryk for, at klubrådet bestemmer rigtig mange ting. Ikke mindst, hvor de forskellige ture og udflugter skal gå til. Leder og medarbejder udtaler, at det er deres indtryk, at medlemmerne af klubrådet er meget glade for posten som valgt medlem til rådet og at de tager opgaven seriøst. Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter brugernes ret til og mulighed for at træffe valg og have indflydelse Brugerne har indflydelse på Leder fortæller, at der fra medarbejdernes side udvises stor fleksibilitet og støtte til brugerne med det formål, at klubben skal opleves som et sted, hvor alle bliver hørt og set og dermed sikres retten til indflydelse på hverdagen på stedet. Personalet ved således præcist, hvilke brugere der har behov for støtte for at blive hørt ligesom de (personalet) har øje for, hvornår de mindre ressourcestærke brugere har brug for at blive guidet, for at blive en del af fællesskabet. For at imødegå, at det altid er de samme brugere, der bliver valgt til klubrådet, overvejes det for tiden, at lade valget foregå hemmeligt ved hjælp af afkrydsning ved billeder af dem, der stiller op i stedet for som nu, ved håndsoprækning. Tilsynet oplyses om, at brugerne har stor indflydelse på de beslutninger, som angår klubbens virke og som derfor 7/11

8 beslutninger, der vedrører dem selv påvirker dem (brugerne). Der er således med tiden blevet dannet flere grupper; ungegruppe, kvindegruppe, seniorgruppe, mandegruppe og musikgruppe efter ønske fra brugerne. Grupperne holder deres egne møder og bestemmer selv, hvad indholdet skal være og hvem, der skal være med i gruppen. Medarbejderne er med på sidelinjen og inspirerer brugerne til forskellige aktiviteter og have et øje på, at der hersker et forsvarligt miljø blandt gruppens medlemmer. Udover klubrådet er der også et permanent bladudvalg samt et permanent festudvalg, bestående af klubbens medlemmer. Én gang årligt er der valg til de to udvalg, og de opstillede medlemmer, som får flest stemmer, er valgt ind. Bladudvalget holder møder flere gange om måneden og festudvalget efter behov. Brugerne inddrages i arbejdet med de socialpædagogiske handleplaner Ikke relevant for klubbens arbejde. Brugerne deltager i handleplansmøder Ikke relevant for klubbens arbejde. Brugerne har generelt indflydelse på hverdagen i tilbuddet, herunder aktiviteter, beskæftigelsestilbud, kost, indkøb m.m. Brugerne fortæller tilsynet, at de har mulighed for at have indflydelse på og være medbestemmende om stort set alle klubbens forhold på det månedlige fællesmøde, hvor der også deltager en medarbejder. Brugerne fortæller videre, at de bare kan skrive alle deres forslag eller ønsker, også til mad, på en seddel og så lægge denne i den fælles idekasse, som tømmes på hvert fællesmøde. På mødet læses sedlen op og der holdes afstemning med håndsoprækning og flertalsbeslutning, men det er også tilladt, bare at række hånden op på selve mødet, hvis man har noget på hjerte. Nogle af forslagene er for dyre og nogle skal op på personalemøde, før de kan besluttes, fortæller brugerne, som supplerer med at sige, at personalet er gode til at lytte og at de (brugerne) ikke tøver med selv at henvende sig til medarbejderne, hvis de har brug for at snakke. Det er også på fællesmødet, at personalet informerer brugerne om forhold, som handler om klubbens virke, f.eks., at der er kommet ny leder, om besøg af tilsynet o.a. Ved gennemsyn af referat fra fællesmøde ses, at dagsordnen bliver fulgt, at der skrives referat, at brugerne informeres, og at brugerne har flere forslag til aktiviteter, bl.a. til ture ud af huset samt til indkøb af spil. Leder og medarbejder oplyser, at nogle af forslagene er forbundet med mange udgifter, og man derfor er nødt til at sætte nogle begrænsninger, f. eks. til ønske om flere ture til Roskilde eller København, da det både kræver megen logistik med hensyn til transport samt til behovet for personlige hjælpere. Derfor bruger man helst de lokale tilbud i byen samt i nærområdet, så alle kan deltage. Brugerne giver med overbevisning udtryk for, at de oplever, at 8/11

9 Tilbuddet har et fungerende brugerråd, som afholder faste, formelle møder, herunder skrives referater have indflydelse på de allerfleste ting i hverdagen i tilbuddet. Det gælder alle slags aktiviteter, herunder ture, fester, mad mv. Som eksempel på brugernes indflydelse på hverdagen fortæller de to repræsenter fra klubrådet, at man har opsagt aftalen med det firma, som gennem lang tid har leveret maden. I stedet får man nu maden fra en anden leverandør, og efter ønske fra brugerne er det besluttet at prøvespise maden i november og december, hvorefter de (brugerne) skal være med til at evaluere og bestemme, om man skal fortsætte med at få maden fra denne. Indtil videre er brugerne meget glade for den mad, som det nye firma leverer, fortæller de brugere tilsynet talte med, men det samme lød også fra de brugere, som tilsynet spiste sammen med. Klubrådet på Stjerneskud er sammensat af seks valgte repræsentanter blandt klubbens brugere. Der foretages valg til rådet én gang årligt i oktober måned. Klubrådets opgave er, ifølge tilbuddets egen formålsbeskrivelse, i videst muligt omfang at kunne styre/lede det månedlige fællesmøde, hvor aktiviteter og ture for den kommende periode besluttes. Brugerne, som tilsynet taler med, fortæller, at alle som har lyst, kan melde sig som kandidat til klubrådet. Man stiller bare op og dem, der får flest stemmer, er valgt. De fortæller også, at det sker, at der er nogen, der ikke bliver valgt, selvom de gerne vil være med i klubrådet. Der er nemlig meget stor interesse for at være med i klubrådet, ifølge brugerne. Klubrådet holder møde ca. en gang om måneden af en halv times varighed. En fra personalet skriver referat mens en af brugerne er fast ordstyrer. Referaterne fra møderne i klubrådet læses op på førstkommende fællesmøde samt læses i klubbladet. Kriterium 2: Brugerne indgår i sociale relationer og tilbuddet åbner sig mod og involverer det omgivende (lokal)samfund Indikator Ja Delvis Nej Bemærkninger Brugerne indgår i sociale relationer på tilbuddet Leder og medarbejder fortæller, at der er masser af liv i de sociale relationer blandt klubbens medlemmer men også, at der ind imellem er optakt til konflikter, som medarbejderne er nødsaget til at involvere sig i for at imødegå, at de udvikler sig, og for at beskytte og skærme brugerne for unødige konfrontationer. Brugere, medarbejder og leder fortæller samstemmende, at brugerne er trygge ved at personalet griber ind og hjælper med at løse konflikter, når der er behov for det. Om de sociale relationer fortæller brugerne, at de har mange gode venner i klubben, men også på Facebook. De ses dog mest med hinanden i klubben men også, hvis man er på samme arbejdsplads. I fritiden ser man ikke noget til hinanden. Klubben er et godt sted at få nye venner. Én af de brugere, som 9/11

10 Der foregår aktiviteter på tilbuddet, som har til formål at styrke brugernes sociale fællesskab og indbyrdes relationer Tilbuddet iværksætter tiltag, der retter sig mod at involvere brugerne i det omkringliggende samfund tilsynet taler med, fortæller, at han kun er kommet i klubben i kort tid, og at han blev taget godt imod, da han kom som ny. Så det var ikke noget problem for ham at komme ind i fællesskabet, fortæller brugeren. Samværet og sammenholdet i de forskellige grupper er en oplagt aktivitet, hvor brugerne understøttes og styrkes i at indgå i sociale fællesskaber og opretholde gode indbyrdes relationer, ifølge leder og medarbejder, der også fortæller, at mange af brugerne skal hentes ind i de sociale relationer, fordi de har stor gavn af det sociale samvær. Brugerne er forskellige og derfor skal udbuddet af aktiviteter også være forskellige, så alle har mulighed for at deltage. Det kan f.eks. ture for at se på speed-way, for dem, der er gang i og som har glæde ved dette eller for andre mere stille brugere, er det måske tilstrækkeligt for dem at deltage i KREA i klubben. Dertil kommer, at cafeen er et yndet samlingssted for alle klubbens brugere. Her snakkes og socialiseres livligt over kaffen og maden. Leder og medarbejder beretter om, at brugerne meget ofte er på ture ud af huset, som f.eks. dansebar i Roskilde, speed-way, biograf, tur i Sillebroen, musikskovtur, besøg på brandstation, festivals mv. Lige nu glæder man sig til den årlige indkøbstur til Tyskland i starten af december måned. Tilbuddet iværksætter tiltag, der retter sig mod at invitere det omkringliggende samfund indenfor i tilbuddet Klubben har jævnligt besøg af ligesindede gæster eller af andre, som er interesserede i klubben. F.eks. har STU-eleverne fra Højagergaard været på besøg, Kræftens Bekæmpelse var der i forbindelse med et fællesmøde, pårørende og ikke mindst jævnlige samvær med klub ZigZag fra Egedal Kommune. Under besøget oplyses tilsynet om, at klub ZigZag, som Stjerneskud har haft et godt og festligt samvær med gennem flere år, desværre lukker med udgangen af 2015 grundet besparelser. Brugerindflydelse, medborgerskab og relationer Tilsynet vurdering På baggrund af brugernes udtalelser, er det tilsynets vurdering, at brugerne på Klub Stjerneskud bliver hørt, respekteret og anerkendt. Brugernes ret til medbestemmelse og indflydelse understøttes, ifølge tilsynets vurdering, af medarbejdernes pædagogiske indsats, som har den enkelte bruger i centrum. Det vurderes, at brugerne har indflydelse på alle relevante beslutninger, som vedrører klubbens virke og som derfor påvirker dem. Herunder indflydelse på hverdagens aktiviteter, maden, fællesskabet og de indbyrdes relationer. Det vurderes, at tilbuddet iværksætter mange tiltag af både underholdende og oplysende karakter, som retter mod at involvere brugerne i det omkringliggende samfund. 10/11

11 Ligeledes vurderes, at tilbuddet iværksætter tiltag, som retter sig mod at invitere det omkringliggende samfund og andre med interesse for tilbuddet indenfor. Klubben har et velfungerende klubråd, der sammen med fællesmødet, danner grundlaget for de vigtige demokratiske beslutninger, som klubbens medlemmer tager del i, ifølge tilsynets vurdering. 11/11

Tilsynsrapport. Støttecenter Under Elmen. Anmeldt tilsyn 6. og 14.10.2015

Tilsynsrapport. Støttecenter Under Elmen. Anmeldt tilsyn 6. og 14.10.2015 Tilsynsrapport Støttecenter Under Elmen Anmeldt tilsyn 6. og 14.10.2015 Tilsynets vurdering Vurdering Det er tilsynets vurdering, at brugerne på Støttecenter Under Elmen bliver hørt, respekteret og anerkendt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012.

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012. Center for Særlig Social Indsats Den: 11. december, 2014 Acadre: 14/25865 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Center For Job og Oplevelse Højvangen 11 3060 Espergærde Afd.: Vinkeldamsvej Leder: Karsten Grubert

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Tårnborg 1. oktober 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Tårnborg Ravnsnæsvej 22 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Kommissorium U Døgn / Stjerneskud. Kommissorium U Døgn / Stjerneskud.

Kommissorium U Døgn / Stjerneskud. Kommissorium U Døgn / Stjerneskud. NYHEDSBREV Kommissorium U Døgn / Kommissorium U Døgn / Kommissorium for Botilbud på handicapområdet uden døgndækning samt Klub Stjerneskud Formål Deloitte-rapporten anbefaler, at vi har et strategisk fokus

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Bøgelunden 17. november 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet Bøgelunden Sophie Magdalenesvej 9 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

LUNDEBJERGVEJ 76 3600 FREDERIKSSUND TLF.: 24 97 29 70 MAIL: stjerneskud@frederikssund.dk

LUNDEBJERGVEJ 76 3600 FREDERIKSSUND TLF.: 24 97 29 70 MAIL: stjerneskud@frederikssund.dk LUNDEBJERGVEJ 76 3600 FREDERIKSSUND TLF.: 24 97 29 70 MAIL: stjerneskud@frederikssund.dk ÅBNINGSTIDER: MANDAG: 16.30 20.30. ONSDAG: 16.30 20.30. HVER 3. FREDAG 15.00 20.00 MEDLEMSBLAD FOR STJERNESKUDS

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Støttecenter Parkvej Anmeldt tilsyn 18. august 2015

Tilsynsrapport. Støttecenter Parkvej Anmeldt tilsyn 18. august 2015 Tilsynsrapport Støttecenter Parkvej Anmeldt tilsyn 18. august 2015 Tilsynets vurdering Vurdering Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter brugernes medinddragelse og indflydelse på beslutninger,

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Uanmeldt tilsyn 23. april 2015

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Uanmeldt tilsyn 23. april 2015 Tilsynsrapport Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Uanmeldt tilsyn 23. april 2015 Tilsynets vurdering Fysiske rammer Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer har en acceptabel standard. Der observeres et

Læs mere

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011 Uanmeldt tilsyn hos Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted 10.oktober 2011 Tilsynet er udført af: Birte Wedel-Brandt og Peter Ege FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende

Læs mere

- og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte

- og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte Trivselsplan - og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte I Vestsalling skole og dagtilbud arbejder vi målrettet for at skabe tydelige rammer for samværet og har formuleret dette som forventninger

Læs mere

Huset I Tveje Merløse

Huset I Tveje Merløse Huset I Tveje Merløse Rapport over Uanmeldt tilsyn 2011 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Fysiske rammer,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSELSER VED TILBUD FOR VOKSNE I SOCIAL- & HANDICAP DRIFT. Brugerbestyrelsens formål

STANDARDVEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSELSER VED TILBUD FOR VOKSNE I SOCIAL- & HANDICAP DRIFT. Brugerbestyrelsens formål Gentofte Kommune 1. april 2008 STANDARDVEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSELSER VED TILBUD FOR VOKSNE I SOCIAL- & HANDICAP DRIFT Brugerbestyrelsens formål Ved tilbud I Gentofte Kommune til voksne efter Servicelovens

Læs mere

Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset

Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam Køge Kommune 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om Huset og dets brugere... 4 Konklusion...

Læs mere

LUNDEBJERGVEJ 76 3600 FREDERIKSSUND TLF.: 24 97 29 70 MAIL: stjerneskud@frederikssund.dk

LUNDEBJERGVEJ 76 3600 FREDERIKSSUND TLF.: 24 97 29 70 MAIL: stjerneskud@frederikssund.dk LUNDEBJERGVEJ 76 3600 FREDERIKSSUND TLF.: 24 97 29 70 MAIL: stjerneskud@frederikssund.dk ÅBNINGSTIDER: MANDAG: 16.30 20.30. ONSDAG: 16.30 20.30. TORSDAG: 16.30-20.30. FREDAG 15.00 20.00 (SE KALENDER I

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 21. juni 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Opholdstedet Tjørnegade 6 Tilbudstype og form Socialpædagogisk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 6. november 2014

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 6. november 2014 Tilsynsrapport Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 6. november 2014 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse og personale Bofællesskabet har fem ledige pladser. I samarbejde med bestyrelsen har

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 / handicapområdet voksne. Kulturhuset

Årsrapport for tilsyn 2012 / handicapområdet voksne. Kulturhuset Årsrapport for tilsyn 2012 / handicapområdet voksne Kulturhuset Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Kulturhuset, Levisonsvej 22, st., 6000 Kolding Tlf.: 75 54 34 43 E-mail: kulturhuset@kolding.dk

Læs mere

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER DEL DINE FIDUSER GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN Samspillet 9 ud af 10 forældre mener, at debat om børnenes trivsel og problemer i klassen er det vigtigste indhold på et forældremøde.

Læs mere

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11.

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11. Indledning Med denne information ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune at give et overblik over sprogstimulering til tosprogede småbørn, der ikke går i børnehave og som derfor deltager

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård

Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn d.5.marts 2008 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Per Ludvig Pedersen, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ Thorvaldsensvej 12 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4628 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold TRÆNERHÆFTE 1 Målgruppe 5 Indhold Mål 5 Hvad skal vi lære om? 6 Viden børn, trivsel og fodbold 8 Børn, trivsel og fodbold 11 Refleksion noter 12 Samspil og sammenhæng 13 Refleksion noter 14 Din betydning

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 4. juni 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Forsorgstilbuddet Nordbyen, Center for Akut- og Opsøgende

Læs mere

vedrørende privatinstitutionen Eventyrhuset, Prangervej 67, 7000 Fredericia

vedrørende privatinstitutionen Eventyrhuset, Prangervej 67, 7000 Fredericia Tilsynsrapport vedrørende privatinstitutionen Eventyrhuset, Prangervej 67, 7000 Fredericia 13. september 2013 Baggrund Tilsynsrapporten er udarbejdet af UdviklingsForum på opdrag af Institutionsafdelingen,

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret Bofællesskab Nørre Allé

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret Bofællesskab Nørre Allé Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret Bofællesskab Nørre Allé 28. juni 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Ungdomscentret Bofællesskab

Læs mere

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Den gode inklusion DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Kalundborg Kommune 4400 Kalundborg www.kalundborg.dk Telefon, omstilling: 59 53 44 00 1/12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MULTIHUSET MULTIHUSET. Nyt aktivitets, - behandlings- og caféhus for dig der har et misbrugsproblem og/eller er psykisk skrøbelig

MULTIHUSET MULTIHUSET. Nyt aktivitets, - behandlings- og caféhus for dig der har et misbrugsproblem og/eller er psykisk skrøbelig MULTIHUSET Nyt aktivitets, - behandlings- og caféhus for dig der har et misbrugsproblem og/eller er psykisk skrøbelig MULTIHUSET Socialpsykiatri og Misbrug Horsedammen 42 2605 Brøndby Daglig leder: Hanne

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

Social Frivilligpolitik 2012-2015

Social Frivilligpolitik 2012-2015 Social Frivilligpolitik 2012-2015 Forord Det Frivillige Sociale Arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet i Glesborg. den 6. juni 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet i Glesborg. den 6. juni 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet i Glesborg den 6. juni 2013. Juni 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Opholdsstedets navn: Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 15 til 17 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Hans Flink, samt 2 medarbejdere

Læs mere

Bocenter Sydvest Virksomhedsplan 2015-2016. Version 20150603

Bocenter Sydvest Virksomhedsplan 2015-2016. Version 20150603 Bocenter Sydvest Virksomhedsplan 2015-2016 Version 20150603 1 Om Bocenter Sydvest INDLEDNING Bocenter Sydvest dækker en bred vifte af botilbud til borgere med udviklingshæmning og med betydeligt og varigt

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Beskyttet beskæftigelsestilbud Nørremarken Nørremarksvej 17 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Beskyttet beskæftigelsestilbud Nørremarken Nørremarksvej 17 8800 Viborg Disposition 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Tilbudsportalen, side 2 3. Formalia, side 3 4. Baggrundsinformation, side 3 5. Resume af anbefalinger/opmærksomhedspunkter fra sidste års tilsynsbesøg

Læs mere

Program 1/1-31/7 2016

Program 1/1-31/7 2016 Program 1/1-31/7 2016 Præsthøjgården DE ÅBNE AKTIVITETSCENTRE 1 2 VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRETS PROGRAM 2016 Det åbne aktivitetscenter på Præsthøjgården er for selvhjulpne brugere. Aktivitetscentret

Læs mere

Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune

Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune Indhold: Spørgsmål og svar fra dagen Side 3 10. Alle spørgsmål i samlet rækkefølge Side 11 Hjælpe spørgsmål til uddybning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Tilsynsrapport. Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud. Anmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud. Anmeldt tilsyn Tilsynsrapport Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud Anmeldt tilsyn 12.11.2014 Tilsynets vurdering Bruger- og personalesituation Det er tilsynets vurdering, at den nye mødestruktur med klarere rollefordeling

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konklusion... 4 Præsentation af målgruppen for Den Gule Dør...

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BO- OG TRÆNINGSHUSET VIBEVEJ

SERVICEDEKLARATION BO- OG TRÆNINGSHUSET VIBEVEJ SERVICEDEKLARATION BO- OG TRÆNINGSHUSET VIBEVEJ Vibevej 8 9330 Dronninglund Afdelingsleder: Dorte Lassen E-mail: dorte.lassen@99454545.dk Tlf: 4177 8491 Præsentation af tilbuddet: Botræningshuset Vibevej

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Søstjernen, Ullasvej 5, 3700 Rønne, telefon: 56 92 43 50 Dato for tilsynsbesøg: 10. november kl. 13-16 Forrige tilsynsbesøg: 5. november

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

LUNDEBJERGVEJ 76 3600 FREDERIKSSUND TLF.: 24 97 29 70 MAIL: stjerneskud@frederikssund.dk

LUNDEBJERGVEJ 76 3600 FREDERIKSSUND TLF.: 24 97 29 70 MAIL: stjerneskud@frederikssund.dk LUNDEBJERGVEJ 76 3600 FREDERIKSSUND TLF.: 24 97 29 70 MAIL: stjerneskud@frederikssund.dk ÅBNINGSTIDER: MANDAG: 16.30 20.30. ONSDAG: 16.30 20.30. TORSDAG: 16.30-20.30. FREDAG 15.00 20.00 (SE KALENDER I

Læs mere

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale 1 BØRN FORÆLDRE PERSONALE TRIVSEL Tryghed: At kende de voksne og børnene imellem. Ligeværdighed børnene

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

SPIREN. ForårsSFO på Abildgårdskolen. En god start på et godt skoleliv

SPIREN. ForårsSFO på Abildgårdskolen. En god start på et godt skoleliv SPIREN ForårsSFO på Abildgårdskolen En god start på et godt skoleliv Indhold Forord Børne- og læringssyn Etablering af nye fællesskaber Læring og motivation Tryghed og trivsel Eksempel på aktivitetsplan

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Værkstederne ved Rudeskov Den 21. januar og 18. februar 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Værkstederne ved Rudeskov Sophie Magdalenesvej

Læs mere

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Online

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 1 Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 Identitet Hvem er vi? Hvad vil vi gerne kendes på? 2 Vores overordnede pædagogiske opgave er fritidspædagogisk Endvidere er omsorg, sociale relationer

Læs mere

Endelige rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Endelige rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Sundhed Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Endelige rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Rudkøbing Plejehjem

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Løvfrøen Nylars, Bøgevej 11, 3720 Nylars Dato for tilsynsbesøg: 19. januar 2015 Forrige tilsynsbesøg: 7.maj 2009, 3. maj 2010, 23.

Læs mere

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven Sundheds- og Ældreområdet Tilsynsrapporter Solbjerghaven 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE indholdsfortegnelse...2 Embedslægens tilsynsrapport...4 kommunalt uanmeldt tilsyn...26 kommunalt anmeldt besøg...31 2 3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

SKOLEREFORM 2014. Grauballe Skole. Grauballe Skole

SKOLEREFORM 2014. Grauballe Skole. Grauballe Skole SKOLEREFORM 2014 FILM OM SKOLEREFORMEN https://publisher.qbrick.com/embed.aspx?mid=9991a52e SKOLEREFORMENS FORMÅL Folkeskolereformen skal gøre en god folkeskole bedre. Vi skal bygge videre på folkeskolens

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Sammenskrivning af afrapportering fra anmeldt lovpligtigt tilsyn på private dagtilbud i 2015

Sammenskrivning af afrapportering fra anmeldt lovpligtigt tilsyn på private dagtilbud i 2015 Sammenskrivning af afrapportering fra anmeldt lovpligtigt tilsyn på private dagtilbud i 2015 1. Indledning Børn og Unge Sekretariat og Dagtilbud Centrumpladsen 7, 1. sal th. 5700 Svendborg lisbeth.ansbjerg@svendborg.dk

Læs mere

Dato 12-12-2012. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 11-12-2012. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 12-12-2012. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 11-12-2012. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Rosenvej er godkendt til 4 døgnpladser Journalnummer Dato 12-12-2012 Udarbejdet af Lane Lund Dato for Tilsynsbesøg

Læs mere

SERVICEDEKLARATION KLUB TRAMPOLINEN

SERVICEDEKLARATION KLUB TRAMPOLINEN SERVICEDEKLARATION KLUB TRAMPOLINEN Nordens Allé 33 9700 Brønderslev Telefon: 99 45 54 80 Afdelingsleder: Gitte D. Velling E-mail: gitte.d.velling@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Trampolinen er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Bybørnehaven Asylet Skolegade 28, 7400 Herning Marianne Horslund Vorre. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Bybørnehaven Asylet Skolegade 28, 7400 Herning Marianne Horslund Vorre. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 26-02-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Bybørnehaven Asylet Skolegade 28, 7400 Herning Marianne Horslund Vorre Tilsynsførende:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering D. 1. juli 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere

Læs mere

Referat for anmeldt tilsyn 2013 Børn- og ungeområdet.

Referat for anmeldt tilsyn 2013 Børn- og ungeområdet. Referat for anmeldt tilsyn 2013 Børn- og ungeområdet. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Tinghøj er en kommunal institution efter Lov om Social Service 67,1. Under Tinghøj er yderligere organiseret:

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Lovgrundlag: 104 i Lov om Social Service (SEL). Ydelser indenfor aktivitetsog samværstilbud Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov.

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Aktivitets og samværstilbuddet Skriversvej Skriversvej 8 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Aktivitets og samværstilbuddet Skriversvej Skriversvej 8 8800 Viborg Disposition 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Tilbudsportalen, side 3 3. Formalia, side 3 4. Baggrundsinformation, side 3 5. Resume af anbefalinger/opmærksomhedspunkter fra sidste års tilsynsbesøg

Læs mere

Jeg glæder mig til at bo på Sedenhuse

Jeg glæder mig til at bo på Sedenhuse Jeg glæder mig til at bo på Sedenhuse Interview med seks af de unge der skal flytte på Sedenhuse i november. Af Ole Dan Jensen og Stig Sørensen, fagkonsulenter i H&P, juni 2009. Gitte Nø., David, Nynne,

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Lejligheden er vidunderlig.

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Kommunal Tilsynsrapport. Odder Kommune. Uanmeldt tilsyn 19. september 2012. Fokus på: målrettethed i ydelserne. Plejecenter Bronzealdervej

Kommunal Tilsynsrapport. Odder Kommune. Uanmeldt tilsyn 19. september 2012. Fokus på: målrettethed i ydelserne. Plejecenter Bronzealdervej Kommunal Tilsynsrapport Odder Kommune Uanmeldt tilsyn 19. september 2012 Fokus på: målrettethed i ydelserne Plejecenter Bronzealdervej Bronzealdervej 8, 8300 Odder Telefon: 87 80 32 70 : 87 80 32 72 Dagligleder:

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Molevitten

Velkommen i Børnehuset Molevitten Velkommen i Børnehuset Molevitten FRITIDSHJEMMET PALETTEN KRIDTHUSET VELKOMMEN i Børnehuset Molevitten. Bestyrelsen og medarbejderne ser samarbejdet mellem forældre og pædagoger som en af de mest betydningsfulde

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet med

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 13. maj 2013 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser National koordination - Socialstyrelsen KKR Syddanmark I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G E R FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede, heraf formanden eller næstformanden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede, heraf formanden eller næstformanden. DANSK RIDE FORBUND BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN 1 Datoer for bestyrelsesmøder fastsættes normalt 1 gang årligt for det kommende år, og derfor med min. 14 dages varsel. Når særlige forhold kræver hurtig

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 64% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Tilsynsrapport. Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud. Uanmeldt tilsyn 15. maj 2014

Tilsynsrapport. Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud. Uanmeldt tilsyn 15. maj 2014 Tilsynsrapport Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud Uanmeldt tilsyn 15. maj 2014 Tilsynets vurdering Bruger- og personalesituation Det er tilsynets vurdering, at tilførslen af flere personaleressourcer

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN i Odense Kommune Dagplejen i Odense Kommune Vi vil gerne byde velkommen til Dagplejen i Odense Kommune. Vi glæder os til det kommende samarbejde og til at være en del af dit barns

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere