Budget Bind 2: Budgetbemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2015. Bind 2: Budgetbemærkninger"

Transkript

1 Budget 2015 Bind 2: Budgetbemærkninger Økonomi og Personale - December 2014

2

3 INDHOLD Forord... 3 Kommunalbestyrelsens visioner og strategiske mål... 4 Driftsbevillinger 11 Dagpasning Børn og familie Undervisning Kultur og fritid Biblioteker Ældre Psykiatri og handicappede Sundhed Sociale ydelser Uddannelse og Beskæftigelse Erhverv Beredskab Teknik og Miljø Veje, parker og anlæg Vej og Park Ejendomme og service DeViKa Kollektiv trafik Affaldshåndtering Økonomi og Personale Administration og IT Folkemødet Politikere Anlæg Øvrige bevillinger 91 Renteindtægter Renteudgifter Afdrag på udlån Afdrag på lån Optagelse af lån Tilskud og udligning Skatter Balanceforskydninger

4

5 FORORD Bind 2 til Budget 2015 indeholder budgetbemærkningerne for de enkelte bevillinger. Denne publikation supplerer således bind 1, som indeholder de generelle bemærkninger, budgetforudsætningerne, økonomisk styring herunder bevillingsreglerne, bevillingsoversigt, investeringsoversigt og andre budgetoversigter samt oversigt over takster og gebyrer. Der er udarbejdet budgetbemærkninger for hver bevilling, dels som en samlet beskrivelse af aktiviteterne på området, og dels opdelt på funktioner inden for hver bevilling. Bemærkningerne beskriver afgrænsningen af bevillingen i forhold til kontoplanen, eventuelle bevillingsmæssige bindinger samt forudsætningerne for budget

6 Kommunalbestyrelsens visioner og strategiske mål. Kommunalbestyrelsen har vedtaget fire visioner med tilhørende strategiske mål. Visionerne og de strategiske mål er grundlaget for Bornholms Udviklingsplan Udmøntningen heraf understøttes af kommunalbestyrelsens mål for valgperioden samt fagudvalgenes delmål. Vision: Et godt og aktivt liv for alle Bornholm er øen, hvor der er mulighed for et godt, sundt og aktivt liv for alle. Et aktivt samspil udvikler det gode, sunde og aktive liv på øen. Strategiske mål a. Udvikling af by- og havnemiljøer med blandede bolig- og serviceområder b. Klare og kendte mål for den offentlige service c. Med udgangspunkt i borgernes behov skal sagsbehandlingen styrkes d. Styrke kvaliteten i forebyggelsesindsatsen på alle områder e. Der skal være en aktiv inddragelse af borgerne Vision: Bornholm som vidensamfund Bornholm er øen, hvor der er livslang læring for alle. Øen er laboratorium for innovation og har et stærkt uddannelsesmiljø, som grundlag for den samfundsmæssige udvikling og et erhvervsliv i vækst. Strategiske mål a. Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, kommunen og erhvervslivet, herunder skabe gode rammebetingelser for et stærkt vidensamfund b. Etablering af fysisk uddannelsescenter fra ungdomsuddannelser til mellemlange og videregående uddannelser samt efteruddannelser Vision: Grøn bæredygtig ø Bornholm er en grøn ø, der baserer sig på alternativ energi. Vi eksporterer alternativ energi og viden derom. Den grønne bevidsthed er allestedsnærværende i det bornholmske samfund, både politisk, erhvervsmæssigt og hos den enkelte borger. Strategiske mål a. Der skabes arbejdspladser og økonomisk vækst i kraft af grøn alternativ teknologi b. Udvikling af trafikale forhold både privat og kollektiv, der er baseret på alternativ energi c. Der skal etableres strukturer, der understøtter den grønne tanke, og som samtidig fremmer den enkelte borgers ansvar for egen sundhedstilstand d. Fremme et eksperimentelt miljø der udvikler, formidler og deler viden om muligheder e. I kommunens møde med borgerne fremmes bornholmernes ejerskab til visionen om grøn bæredygtig ø f. Udvikling af miljørigtigt byggeri - 4 -

7 Vision: Økonomisk bæredygtig ø Bornholm er øen med befolkningsfremgang og et erhvervsliv i stadig vækst. Vi har en god økonomi i kommunen med stigende indtægter Strategiske mål a. Udvikling af rammebetingelser for vækst b. Understøtte uddannelse som erhverv samt kunstnermiljøer og alternativ teknologi som grundlag for erhvervsudvikling c. Rammebetingelserne for pendlere, herunder tiltrækning af flere pendlere, gøres mere attraktive - 5 -

8 Bevilling 11 Dagpasning Budget 2015 Bevilling 11 Dagpasning Bevilling Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter Dagtilbud, herunder Dagtilbud Bornholm Ledelse & adm., Pladsanvisningen, Specialpædagoger, Børnehusene, Mælkebøtten, Tilskud og betaling samt Dagplejen Fællesudgifter, dagtilbud (tidl. Sekretariatsbevilling). Bevillingen administreres af Center for Børn og Familie. Økonomi for bevillingen Udgifter Indtægter Nettobudget Specifikation af ændringer Korrektioner Beløb i kr., 2015-pl Demografi dagpasning Omorganisering Antorini-midler udmøntet til PPR, Børn og Familie Justering af forældrebetaling m.v. vedr. implementering af folkeskolereform på SFOområdet Stigning i besparelse på administration udskudt et år Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i kr., 2015-pl Lov nr. 894 af 4. juli 2013 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love

9 Bevilling 11 Dagpasning Budget 2015 Politiske prioriteringer Beløb i kr., 2015-pl ØPU-T 1 Begrænset annoncering i fysiske medier Effektivisering og sygdomsbesparelse B Bevillingens omfang og bindinger Bevillingen omfatter budget på følgende funktioner, som hver især er beskrevet på de følgende sider: Skolefritidsordninger (ikke overførbart område) Kommunale specialskoler jf. folkeskolelovens 20 stk. 2 og 5 (ikke overførbart område) Bidrag til statslige og private skoler (en del af budgettet er ikke overførbart område *) Fælles formål Dagpleje (en del af budgettet er ikke overførbart område *) Daginstitutioner (en del af budgettet er ikke overførbart område *) Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger (en del af budgettet er ikke overførbart område *) Sekretariat og forvaltninger Budgetbeløb på de ikke-overførbare områder kan ikke anvendes til andre formål uden kommunalbestyrelsens godkendelse. *) De ikke-overførbare områder indeholder budgetposter til søskendetilskud, økonomiske fripladser og forældrebetaling

10 Bevilling 11 Dagpasning Budget 2015 Overblik over bevilling Dagpasning, budget 2015 Beløb i kr., netto Overførbare områder Ikke-overførbare områder I alt Drift + Statsrefusion Beløb i 2015-pl Dagtilbud Bornholm ledelse & adm Pladsanvisningen Specialpædagoger Børnehusene Mælkebøtten Tilskud til private ordninger Søskendetilskud Økonomiske fripladser Forældrebetaling Dagplejen Fællesudgifter, dagtilbud I alt

11 Bevilling 11 Dagpasning Budget 2015 Funktion Skolefritidsordninger Funktionen omfatter søskendetilskud, fripladser i skolefritidsordninger, forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud. Økonomi for funktion Skolefritidsordninger Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Søskendetilskud Økonomiske fripladser Forældrebetaling I alt Søskendetilskud: Budgettet er beregnet som 17,2 % af den budgetterede forældrebetaling på SFO-området. Økonomiske fripladser: Budgettet er beregnet som 30,0 % af den budgetterede forældrebetaling på SFO-området. Forældrebetaling: Budgetterede antal helårsbørn gange den månedlige takst

12 Bevilling 11 Dagpasning Budget 2015 Funktion Kommunale specialskoler Funktionen omfatter forældrebetaling vedr. skolefritidsordninger. Økonomi for funktion Kommunale specialskoler Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Forældrebetaling I alt Forældrebetaling: Budgetterede antal helårsbørn gange den månedlige takst

13 Bevilling 11 Dagpasning Budget 2015 Funktion Bidrag til statslige og private skoler Funktionen omfatter skolefritidsordninger (vippeordning) ved frie grundskoler. Økonomi for funktion Bidrag til statslige og private efterskoler Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Tilskud til private ordninger I alt Budgettet er uændret i forhold til Dog er budgetreguleret vedr. effektivisering og sygdomsbesparelsen

14 Bevilling 11 Dagpasning Budget 2015 Funktion Fælles formål På denne funktion registreres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende dagpleje og daginstitutioner for børn samt klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge, bl.a. udgifter til søskendetilskud og tilskud til privat pasning. Dertil registres udgifter til ledelse og administration. Økonomi for funktion Fælles formål Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Dagtilbud Bh. led & adm. Tilskud til private ordninger Dagtilbud bet. til/fra off. mynd. Søskendetilskud, dagpleje og daginstitutioner Specialpædagoger Sprogstimulering 2-sprogede børn Fællesudgifter, dagtilbud I alt Dagtilbud, ledelse & administration: Budgettet til 1,0 stilling er i forbindelse med omorganiseringen flyttet til Center for Økonomi og Personale. For budget er der indarbejdet korrektioner vedr. effektivisering og sygdomsbesparelse. Tilskud til private ordninger: Der er budgetteret med udgifter til 29 børn i privat dagpleje. Søskendetilskud, dagpleje og daginstitutioner: Da der udbetales søskendetilskud til børn både i kommunale og private institutioner er budgettallet udregnet som en forventet procentandel af den beregnede totale forældrebetaling på området. Procentandelen er i 2015 udregnet til 7,4 % og er udregnet på baggrund af bogføringen pr. 31. juli Den samlede forældrebetaling er beregnet til kr. og giver derfor følgende budgettal for søskendetilskud: 7,4 % af kr. = kr

15 Bevilling 11 Dagpasning Budget 2015 Specialpædagoger: Budgettet er med virkning fra 2015 flyttet til Daginstitutioner. Sprogstimulering 2-sprogede børn: Budget til 30-timers dagtilbud til 2-sprogede børn der ikke er optaget i dagtilbud. Fællesudgifter, dagtilbud: Budgettet består af en række puljer og projektmidler. Bl.a. er puljen til pengene følger barnet og demografireguleringskontoen placeret her

16 Bevilling 11 Dagpasning Budget 2015 Funktion Dagpleje På denne funktion registreres udgifter vedrørende den kommunale dagpleje, økonomiske fripladser og forældrebetaling. Økonomi for funktion Dagpleje Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Økonomiske fripladser Forældrebetaling Dagpleje I alt Økonomiske fripladser: Budgettet er beregnet som 32,1 % af den budgetterede forældrebetaling på dagplejen. Procentandelen er beregnet med i udgangspunkt i bogføringen pr. 31. juli Forældrebetaling: Budgettet er beregnet som 25 % af de budgetterede gennemsnitlige bruttodriftsudgifter. Dagplejen: Budgettet for området styres efter en model som er blevet anvendt i flere år. Princippet er at pengene følger barnet. Det er derfor antallet af passede børn der fastsætter budgettet til dagplejere og tilsynsførende (løn m.m.), samt til beskæftigelsesmaterialer. Dertil er der et fast beløb til rengøring m.m. Der budgetteres med pasning af 184 helårsbørn i dagplejen i Dette er at betragte som et a conto budget. Budgettet vil løbende blive korrigeret i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2015 og ved regnskabsafslutningen reguleres budgettet endeligt i forhold til den faktiske belægning (det faktisk antal passede børn i løbet af året). Området har endvidere tilsynspligten for den private dagpleje (frit valg), hvorfor der er afsat midler til tilsyn af 29 børn i Også budgettet til tilsynet korrigeres endeligt ved regnskabsafslutningen efter det faktiske antal børn i privat dagpleje

17 Bevilling 11 Dagpasning Budget 2015 Nøgletal for budgettildelingsmodellen på dagplejen: Antal børn i dagplejen 184 Antal børn i frit valg 29 Antal pladser pr. dagplejer normeringsmæssigt *) 4 Antal pladser pr. dagplejer budgetmæssigt *) 3,788 *) Forskellen skal dække vikarudgifter ved sygdom, barnets 1. og 2. sygedag, ferie, feriefridage, afspadsering, møder, kurser m.v. Dagplejere pr. tilsynsførende/adm. medarbejder inkl. frit valg børn (normeringsmæssigt) Beløb. pr. barn til legetøj, inventar, legestuer, kollektiv ulykkesforsikring, forældresamarbejde, administration (ekskl. løn) Personforsikring. pr. medarbejder (normeringsmæssigt) Tj.kørsel pr. dagplejer (normeringsmæssigt) Tj.kørsel pr. tilsynsførende + leder (normeringsm.) Uddannelse pr. dagplejer (normeringsmæssigt) Uddannelse pr. tilsynsf. og leder (normeringsmæssigt) 24, kr kr. 212 kr kr. 908 kr kr

18 Bevilling 11 Dagpasning Budget 2015 Funktion Daginstitutioner På denne funktion registreres udgifter vedrørende de kommunale daginstitutioner, økonomiske fripladser og forældrebetaling. Dertil er der puljebeløb på Fællesudgifter, dagtilbud. Økonomi for funktion Daginstitutioner Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Børnehuse Specialpædagoger Økonomiske fripladser Forældrebetaling Fællesudgifter, dagtilbud I alt Børnehuse: Også her anvendes princippet følger pengene barnet. Der tildeles institutionerne et fast kronebeløb pr. passet barn alt efter hvilken aldersgruppe barnet tilhører. Satserne er følgende: Kategori Årligt takstbeløb pr. barn 0 2 år kr. 3 5 år kr. 3 5 år (deltid) kr. Støttebeløb pr. 0 5 år kr. Budgettallene, som dagtilbudsdistrikterne tildeles med udgangspunkt i tildelingsmodellen, er at betragte som a conto beløb. I forbindelse med budgetopfølgningerne samt ved regnskabsafslutningen reguleres budgetterne i forhold til den faktiske belægning. Der er budgetteret med pasning af årige og årige (heraf årige på deltid) i Foruden budgettildelingen efter princippet pengene følger barnet får hver afdeling/adresse tildelt et grundbeløb på kr. Dertil tildeles der et fast beløb til aflønning af afdelingslederne. Endelig tildeles der budgetmidler til forsikring af løsøre

19 Bevilling 11 Dagpasning Budget 2015 Specialpædagoger: Budgettet er flyttet hertil fra Fælles formål med virkning fra og med Budgettet dækker al specialpædagogisk indsats i kommunens egne institutioner. Budgettet til indsatsen i privatinstitutioner er placeret under PPR. Økonomiske fripladser: Budgettet er beregnet som 30,1 % af den budgetterede forældrebetaling på institutionerne. Procentandelen er beregnet med i udgangspunkt i bogføringen pr. 31. juli Dertil er der placeret lov- og cirkulære midler her, som følge af ny lovgivning. Det samlede budget er beregnet således: 30,1 % af forældrebetaling på kr kr. Lov- og cirkulæremidler kr. I alt kr. Forældrebetaling: Budgettet er beregnet som 25 % af de budgetterede gennemsnitlige bruttodriftsudgifter. Fællesudgifter, dagtilbud: Budgettet består af en række puljer og projektmidler. Bl.a. er puljen til aflønning af pædagogstuderende og PAU-elever placeret her

20 Bevilling 11 Dagpasning Budget 2015 Funktion Særlige dagtilbud og særlige klubber På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter 32 og 36 i lov om social service. Funktionen omfatter specialbørnehaven Mælkebøtten. Økonomi for funktion Særlige dagtilbud og særlige klubber Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Mælkebøtten I alt Mælkebøtten: Der er ingen budgettildelingsmodel for børnehaven. Dog er området blevet demografireguleret i de seneste år. For budget er der indarbejdet korrektioner vedr. effektivisering og sygdomsbesparelse

21 Bevilling 11 Dagpasning Budget 2015 Funktion Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger På denne funktion registreres tilskud til puljeordninger efter 101 og 102 i dagtilbudsloven og til privat dagpleje, private fritidshjem og private klubber efter 21, stk. 3, 52, stk. 5 og 66, stk. 5 i dagtilbudsloven samt ti privat institutioner efter 19, stk. 5 Funktionen omfatter driftstilskud til børn i privatinstitutioner og puljeordninger, samt økonomiske fripladser hertil. Økonomi for funktion Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Driftstilskud til børn i privatinstitutioner Driftstilskud til børn i puljeordning Øk. fripladser til privatinstitutioner og puljeordninger I alt Driftstilskud til børn i privatinstitutioner: Der er budgetteret med betaling til i alt 284 børn i privatinstitutioner. Budgettet er sammensat således: Driftstilskud Tilskud til administration Bygningstilskud I alt kr kr kr kr. Driftstilskud til børn i puljeordning: Der er budgetteret med tilskud til 14 børn

22 Bevilling 11 Dagpasning Budget 2015 Økonomiske fripladser til privatinstitutioner og puljeordninger: Økonomiske fripladser til privatinstitutioner er beregnet som 30,2 % af den beregnede forældrebetaling på området. For puljeordninger er budgettallet beregnet som 7,0 % af det budgetterede beløb til tilskud. Samlet ser budgettet således ud: Privatinstitutioner 30,2 % af estimeret forældrebetaling på kr kr. Puljeordninger 7,0 % af tilskud på kr kr. I alt kr

23 Bevilling 11 Dagpasning Budget 2015 Funktion Sekretariat og forvaltninger På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens administration. Funktionen omfatter Pladsanvisningen. Økonomi for funktion Sekretariat og forvaltninger Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Pladsanvisning I alt Besparelsestrappen er udskudt til For budget er der indarbejdet korrektioner vedr. effektivisering og sygdomsbesparelse

24 Bevilling 12 Børn og familie Budget 2015 Bevilling 12 Børn og familie Børn og familie hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen administreres af Center for Børn og Familie. Bevillingen omfatter undervisningstilbud, dag- og døgntilbud, forebyggelse, støtte og behandling, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), sundhedstjeneste samt administration. Der varetages rådgivningsopgaver i forhold til familier, skoler og daginstitutioner, undersøgelses- og myndighedsudøvelse ved iværksættelse af foranstaltninger efter serviceloven. Herunder døgnanbringelse af børn og unge, familierådgivning og terapi, fast kontaktperson, gruppetilbud, SSP-arbejde samt døgn- og aflastningsopgaver. PPR / sundhedsplejen bidrager til rummelige og inkluderende børnemiljøer gennem fokus på et tæt samarbejde med børn, familier, daginstitutioner, skoler og andre tilbud, der indgår i børnenes netværk med henblik på forebyggelse, tidlige opsporing og indsats. PPR / sundhedsplejen foretager visitationen til den vidtgående specialundervisning samt specialpædagogiske tilbud i de private dagtilbud. Økonomi for bevillingen Udgifter Indtægter Nettobudget Specifikation af ændringer Korrektioner Beløb i kr., 2015-pl Udmøntning Antorini-midler Overførsel til Ungdomsskolen vedr. forebyggende arbejde Omorganisering Regulering af kronepulje under PPR Demografikorrektion vedr. PPR og sundhedsplejen Udskydelse af stigning i besparelse på administrationen fra budget Regulering af takst 2015 socialtilsyn

25 Bevilling 12 Børn og familie Budget 2015 Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i kr., 2015-pl Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen m.v.) Lov nr af 22. december 2010 om ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste) Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (barnets reform) Lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service (forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste) Lov nr. 495 af 21. maj 2013 om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Kriminalpræventive sociale indsatser) Lovforslag L168 om ændring af lov om social service og lov om forpligtende kommunale samarbejder (En tidlig forebyggende indsats m.v.) ydelser Lovforslag L 169 om ændring af lov om social service (Forstærket indsats mod asocial adfærd ved etablering af netværkssamråd, udvidelse af målgruppen for magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet m.v.) Socialstyrelsens / VISO s overtagelse af ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud samt ansvaret for koordinering af vidensudvikling på området Politiske prioriteringer Beløb i kr., 2015-pl Samling af de sociale udføretilbud i lokaler som også giver mulighed for træningslejligheder og værelser til unge Udvidelse fra 2 til 3 gadeplansmedarbejdere Besparelse som følge af de senere års øgede fokus på forebyggelse på børne- og ungeområdet Effektiviserings- og sygdomsbesparelse Begrænset annoncering i fysiske medier

26 Bevilling 12 Børn og familie Budget 2015 Bevillingens omfang og bindinger Bevillingen omfatter budget på følgende funktioner, som hver især er beskrevet på de følgende sider: Folkeskoler Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens Bidrag til statslige og private skoler Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål Daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sociale formål Øvrige sociale formål Sekretariat og forvaltninger Det specialiserede børneområde

27 Bevilling 12 Børn og familie Budget 2015 Overblik over bevilling Børn og familie, budget 2015 fordelt på afdelinger Beløb i kr., netto Center for Børn og Familie Drift + Statsrefusion Beløb i 2015-pl Familiebehandling Børne- og Familiehuset Ungehuset PPR Løvstikken Sundhedsplejen Ydelser Myndighed og tilsyn Administration I alt

28 Bevilling 12 Børn og familie Budget 2015 Funktion Folkeskoler Funktionen omfatter normalundervisning af anbragte børn og unge. Økonomi for funktion Folkeskoler Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Alm. folkeskoleundervisning anbragte børn LP-modellen I alt Udgifter til almindelig undervisning, hvor et barn er anbragt udenøs i familiepleje eller i et opholdssted uden intern skole: Antal helårssager Gns. pris i kr

29 Bevilling 12 Børn og familie Budget 2015 Funktion Syge- og hjemmeundervisning Funktionen omfatter hospitalsundervisning i henhold til folkeskolelovens 23. Økonomi for funktion Syge- og hjemmeundervisning Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Hospitalsundervisning I alt Udgifter til hospitalsundervisning omfatter primært betaling til Københavns Kommune for undervisning af indlagte børn og unge på Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital. Herudover udgør en mindre andel af udgifterne undervisning af børn, som er indlagt på Julemærkehjemmet samt Børneskolen Filadelfia

30 Bevilling 12 Børn og familie Budget 2015 Funktion Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Funktionen omfatter selve driften af PPR udgifter vedrørende skolepsykologer, skolepsykologiske fællesordninger, samt eventuelle køb af privat psykologiske konsulentydelser mv. i forbindelse med visitationsprocessen, jf. folkeskolelovens 12, stk. 2. PPR arbejder forebyggende og tilbyder bl.a. 3-års-screening, klasselæsekonferencer samt generel rådgivning / vejledning til forældre og pædagoger / lærere. PPR foretager pædagogisk-psykologiske vurderinger og tilbyder i et vist omfang behandling / undervisning. Området betjener både de kommunale folkeskoler, specialskoler og de private skoler i kommunen. Herudover er samtlige dagtilbud brugere af PPR s ydelser. Økonomi for funktion Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) PPR LP-modellen I alt Budgetrammen bliver demografikorrigeret i forhold til antallet af 0-16 årige. Demografikorrektionen bevirker, at der er indregnet en besparelse på kr. i forhold til budget Derudover er budgettet reguleret iht. organisatoriske ændringer

31 Bevilling 12 Børn og familie Budget 2015 Funktion Skolefritidsordninger Funktionen omfatter pædagogiske fripladser på SFO-området. Økonomi for funktion Skolefritidsordninger Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Pædagogiske fripladser I alt Der kan bevilges hel eller delvis socialpædagogisk friplads enten af behandlingsmæssige eller af særlige socialpædagogiske grunde

32 Bevilling 12 Børn og familie Budget 2015 Funktion Specialundervisning i regionale tilbud Funktionen omfatter udgifter til regionale undervisningstilbud. Økonomi for funktion Specialundervisning i regionale tilbud Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) 20.3 spec. undervisning, regionale tilbud I alt Udgifterne er lovbestemte og beregnes efter objektive kriterier. Udgiftsfordelingen sker i forhold til antallet af 0-17 årige på landsplan

33 Bevilling 12 Børn og familie Budget 2015 Funktion Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20 Funktionen omfatter udgifter til specialundervisning, hvor et barn er anbragt udenøs på en institution / opholdssted, og hvor den stedlige kommune / region har etableret et særligt specialundervisningstilbud, eller hvor der er intern skole på det private opholdssted. Økonomi for funktion Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20 Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) 20.2 undervisning, udenøs 20.5 underv., intern skole I alt Antal helårssager 10,0 10,0 10,0 10,0 Gns. pris i kr

34 Bevilling 12 Børn og familie Budget 2015 Funktion Bidrag til statslige og private skoler Funktionen omfatter kommunens udgift vedr. specialundervisning på frie grundskoler jf. friskolelovens 23. Økonomi for funktion Bidrag til statslige og private skoler Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) 20.2 spec.undervisn., priv. skoler I alt Budgettet er videreført fra budget

35 Bevilling 12 Børn og familie Budget 2015 Funktion Kommunal sundhedstjeneste Funktionen omfatter den kommunale sundhedstjeneste efter sundhedslovens kapitel 36. Økonomi for funktion Kommunal sundhedstjeneste Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Sundhedsplejen Projekter I alt Budgetforudsætningerne er lagt til grund ud fra følgende: Spæd- og småbørn - forældrekursus klar til barn - førstegangsfødende samt gravide med behov tilbydes graviditetsbesøg - 5 hjemmebesøg til alle nyfødte samt ekstra besøg ved behov - mødregrupper - åbent hus med div. emner - evt. konsultation - daglig telefonrådgivning - sundhedsplejerske-telefonrådgivning i weekender og helligdage. Skolebørn - kontakt med skolebørn 0-9. kl. - indskolingsundersøgelse, FNU test og sundhedsorienterende samtale med elev / forældre i 0. klasse - undersøgelse og sundhedsorienterende samtale med elev / forældre i 1. klasse - undersøgelse og sundhedsorienterende samtale / sundhedspædagogisk aktivitet i klasse - udslusningsundersøgelse / samtale i 8. klasse - elever fra andre klassetrin efter behov. Budgetrammen bliver demografikorrigeret i forhold til antallet af 0-16 årige. Demografikorrektionen bevirker, at der er indregnet en besparelse på kr. i forhold til budget Derudover er budgettet reguleret iht. organisatoriske ændringer

36 Bevilling 12 Børn og familie Budget 2015 Funktion Andre sundhedsudgifter Funktionen omfatter plejetakst for færdigbehandlede patienter, jf. sundhedslovens 238. Vedrører primært unge, der har været indlagt til behandling på ungdomspsykiatriske afdelinger, men som venter på en kommunal foranstaltning. Økonomi for funktion Andre sundhedsudgifter Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Plejetakst for færdigbehandlede patienter I alt Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter

37 Bevilling 12 Børn og familie Budget 2015 Funktion Indtægter fra den centrale refusionsordning Funktionen omfatter refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning. Økonomi for funktion Indtægter fra den centrale refusionsordning Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Refusion plejefam. / opholdst. Refusion forebyg. foranstalt. Refusion døgninstitutioner Berigtigelser I alt Budgettet er videreført fra budget Derudover er der tillagt et skøn over berigtigelser

38 Bevilling 12 Børn og familie Budget 2015 Funktion Fælles formål Funktionen omfatter udgifter til et ø-dækkende specialpædagogisk team. Økonomi for funktion Fælles formål Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Specialpædagogisk team Dagtilbud anb. børn I alt specialpædagoger er forankret i et ø-dækkende gruppe. 2 specialpædagoger er specialiseret i døve børn, og 2 specialpædagoger varetager sprog, konsultative og specialpædagogiske forløb i fortrinsvis de private dagtilbud. Der varetages desuden tosprogsforløb i såvel kommunale som private dagtilbud. I forhold til budget 2014 er budgettet forhøjet med kr. vedrørende udmøntning af Antorini -midler. Midlerne er budgettet til specialpædagogisk indsats i privatinstitutioner

39 Bevilling 12 Børn og familie Budget 2015 Funktion Daginstitutioner Funktionen omfatter udgifter til dagtilbud til anbragte børn og unge samt pædagogiske fripladser på dagsinstitutionsområdet. Økonomi for funktion Daginstitutioner Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Dagtilbud anb. børn Pædagogiske fripladser LP-modellen I alt Dagtilbud, anbringelser Antal helårssager 24,0 24,0 24,0 24,0 Gns. pris i kr Indtægter fra andre kommuner Socialpædagogisk friplads: Der kan bevilges hel eller delvis socialpædagogisk friplads enten af behandlingsmæssige eller af særlige socialpædagogiske grunde

40 Bevilling 12 Børn og familie Budget 2015 Funktion Særlige dagtilbud og særlige klubber Funktionen omfatter udgifter til opsøgende indsats i samarbejde med Bornholms Ungdomsskole. Økonomi for funktion Særlige dagtilbud og særlige klubber Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Forebyggende indsats I alt Budgettet vedrører klubtilbud Stjernen. Der er overført kr. til Ungdomsskolen (klub samt sommerferieaktiviteter)

41 Bevilling 12 Børn og familie Budget 2015 Funktion Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamilier, netværksplejefamilier, egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge, jf. 66, stk. 1, nr. 1-5 i lov om social service. Desuden budgetteres der med udgifter til advokatbistand til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år i forbindelse med sager om tvangsanbringelse af børn og unge uden for hjemmet, tvangsmæssige undersøgelser mv., jf. 72 i lov om social service. Forældres og barnets eller den unges betaling for døgnopholdet i plejefamilier og opholdssteder, jf. 159 i lov om social service, samt den unges betaling for udslusningsophold i plejefamilier og opholdssteder, jf. 160 i lov om social service budgetteres også under funktionen. Endelig omfatter funktionen udgifter til socialtilsynets objektivt finansierede opgaver, herunder tilsyn med og godkendelse af plejefamilier. Økonomi for funktion Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Plejefamilier Netværkspl. fam Opholdssteder Kost- / efterskoler Egne vær., koll. og koll. opholdst. Advokatbistand incl. refusion Plejefamilier, betaling Objektiv finansiering, socialt I alt Plejefamilier Antal helårssager 78,0 78,0 78,0 78,0 Gns. pris i kr

42 Bevilling 12 Børn og familie Budget 2015 Akutaftale med Familieplejen Bornholm Uddannelse af plejefamilier Endnu ikke udmøntet rammebesparelse* * Endnu ikke udmøntet rammebesparelse er teknisk placeret under plejefamilier, men skal ikke nødvendigvis udmøntes på posten plejefamilier. Posten består bl.a. af besparelse på kr. i 2016 stigende til kr. i 2017 som følge af senere års øgede fokus på forebyggelse samt effektiviserings- og sygdomsbesparelse. Netværksplejefamilier Antal helårssager 4,0 4,0 4,0 4,0 Gns. pris i kr Opholdssteder Antal helårssager 11,0 11,0 11,0 11,0 Gns. pris i kr Kost- og efterskoler Antal helårssager 9,0 9,0 9,0 9,0 Gns. pris i kr Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder Antal helårssager 13,0 13,0 13,0 13,0 Gns. pris i kr Budgettet til advokatbistand samt betaling - plejefamilier er reguleret i forhold til forventet forbrug. Budgettet til objektiv finansiering vedr. plejefamilier reguleres årligt i forhold til den udmeldte objektive finansiering

43 Bevilling 12 Børn og familie Budget 2015 Funktion Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge, herunder til unge fra 18 til 22 år, jf. 50 a, stk. 1, 52, stk. 3, nr. 1-6 og 8-9, 52 a, 54 og 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 4 i lov om social service. Udgifter til personlig og praktisk hjælp, aflastning og vedligeholdelsestræning, der ydes til børn og unge efter 83, 84 og 86 stk. 2, i medfør af 44 i lov om social service hører ligeledes til på denne funktion. Kommunens egne institutioner, Børne- og Familiehuset, Ungehuset samt Løvstikken hører til på denne funktion. Økonomi for funktion Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Familiecentret Børne- og Familiehuset Ungehuset Løvstikken Støtte i hjemmet Familiebehandling Døgnophold Skole- / familierådgiver Aflastningsordninger Fast kontaktperson for barnet Fast kontaktperson for familien / det tværgående støttekorps Formidling af praktiktilbud Anden hjælp / rådgivning Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver

44 Bevilling 12 Børn og familie Budget 2015 Støtteperson til forældremyndighedsindehaver Børnehuse Pulje til forebyggende foranstalt. Facility Management I alt Familiebehandling Familiecentret* Skole- / familierådgiver * Vedtaget beslutning om samling af de sociale udføretilbud i lokaler som også giver mulighed for træningslejligheder og værelser til unge er teknisk placeret under Familiecentret, men skal ikke nødvendigvis udmøntes her. Børne- og Familiehuset Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Overførsler og tilskud I alt Ungehuset Personale Aktiviteter og materialer Socialtilsyn* IT, inventar og materiel Bygninger og grunde I alt * Ungehuset har et budgetbeløb svarende til ét tilsyn med døgntilbud som udmeldt af Frederiksberg Kommune. Budgettet reguleres årligt i forhold til eventuelle ændringer i de udmeldte takster. Ungehuset afholder herudover selv udgifter til eventuelle skærpede tilsyn m.m. inden for budgetrammen. Løvstikken: Børne- /ungeaflastning Der opereres med en intern budgetmodel, hvor der er et grundbudget dækkende løn til teamleder, administration, indvendig vedligeholdelse, køkken m.v. Derudover er der et variabelt budget dækkende udgifter til personale. Det variable budget reguleres via antallet af overnatninger på Løvstikken. Der afregnes ud fra 4 takster. 1 takst for hverdage og 1 takst for weekender. Derudover er der 2 takster med udgangspunkt i børnenes funktionsniveau

45 Bevilling 12 Børn og familie Budget 2015 Voksenaflastning Dækker over 4 pladser hver weekend. Evt. merindskrivning vil afregnes efter børnetaksterne. For opgaver efter timeafregning sendes der minimum regning for 4 timer. Løvstikken Personale Aktiviteter og materialer Socialtilsyn* IT, inventar og materiel Bygninger og grunde Takstbetaling I alt * Løvstikken har et budgetbeløb svarende til ét tilsyn med døgntilbud som udmeldt af Frederiksberg Kommune. Budgettet reguleres årligt i forhold til eventuelle ændringer i de udmeldte takster. Løvstikken afholder herudover selv udgifter til eventuelle skærpede tilsyn m.m. inden for budgetrammen. Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Antal helårssager 8,0 8,0 8,0 8,0 Gns. pris i kr Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer Egne DASK 9 pladser Aflastningsordninger Antal helårssager 72,0 72,0 72,0 72,0 Gns. pris i kr Fast kontaktperson for barnet eller den unge Antal helårssager 21,0 21,0 21,0 21,0 Gns. pris i kr Fast kontaktperson for hele familien / det tværgående støttekorps Antal helårssager (fast kontaktperson) 6,0 6,0 6,0 6,0 Gns. pris i kr. (fast kontaktperson) Det tværgående støttekorps Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge I alt

46 Bevilling 12 Børn og familie Budget 2015 Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte Anden hjælp / rådgivning Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte Antal helårssager 65,0 65,0 65,0 65,0 Gns. pris i kr Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemme Antal helårssager 34,0 31,0 31,0 31,0 Gns. pris i kr Børnehuse Betaling til regionens børnehus* *Budgettet reguleres årligt i forhold til eventuelle ændringer i de udmeldte takster

47 Bevilling 12 Børn og familie Budget 2015 Funktion Døgninstitutioner for børn og unge Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet efter 66, stk. 1, nr. 6, jf. 52, stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i døgninstitutioner for årige, jf. 76, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres udgifter til udslusningsophold i døgninstitutioner for årige, jf. 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. Ligeledes registreres udgifter til delvist lukkede institutioner, jf. 123 b i lov om social service. Økonomi for funktion Døgninstitutioner for børn og unge Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Døgninstitutioner, nedsat funktionsevne Døgninstitutioner, soc. adfærdspr. Døgninstitutioner, betaling Hybelordningen I alt Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Antal helårssager 11,0 11,0 11,0 11,0 Gns. pris i kr Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer Antal helårssager 5,0 5,0 5,0 5,0 Gns. pris i kr

48 Bevilling 12 Børn og familie Budget 2015 Funktion Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Ved en sikret afdeling forstås en afdeling, hvis yderdøre og vinduer kan være konstant aflåst. Sikrede døgninstitutioner og afdelinger skal godkendes af Socialministeriet efter indstilling fra kommunen, jf. Socialministeriets regler herom. På funktionen registreres desuden udgifter til betaling af unge kriminelles ophold i Kriminalforsorgens institutioner, jf. 174, stk. 5 i lov om social service. Økonomi for funktion Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Sikrede døgninst I alt Udgifterne til sikrede døgninstitutioner for børn og unge er finansieret af en takstbetaling og en betaling af objektiv finansiering. Den enkelte kommune skal betale en fast takst, når unge under 18 år fra kommunen opholder sig på sikrede institutioner. Differencen mellem denne takst og de faktiske udgifter til den pågældende plads finansieres via objektiv finansiering. De enkelte kommuners andel af den objektive finansiering opgøres på baggrund af deres respektive andel af de årige

49 Bevilling 12 Børn og familie Budget 2015 Funktion Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende rådgivningsinstitutioner, herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videnscentre for børn og unge, jf. 11 i lov om social service, samt børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke er en sygehusydelse. Endvidere registreres udgifter i forbindelse med konsulentbistand, rådgivning om familieplanlægning, rådgivning, undersøgelse eller behandling efter Servicelovens 11 stk. 3, 4 og 12. Økonomi for funktion Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Videnscentre Konsulentbistand I alt Budgettet til videnscentre er ophørt fra budget 2015, da Socialstyrelsen / VISO har overtaget ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de landsdækkende undervisningstilbud samt ansvaret for koordinering af vidensudvikling på området. Tidligere var det finansieret via objektiv finansiering fra kommunerne. Budgettet til konsulent er tilpasset til forventet niveau

Budget 2015-2018. Specielle bemærkninger

Budget 2015-2018. Specielle bemærkninger - 2018 12. september 2014 Bevilling 11 Dagpasning Bevilling Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter Dagtilbud, herunder Dagtilbud Bornholm Ledelse & adm., Pladsanvisningen,

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Bevilling 12 Børn og familie

Bevilling 12 Børn og familie Bevilling 12 Børn og familie Beskrivelse Børn og familie hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen administreres af Center for Børn og Familie. Bevillingen omfatter undervisningstilbud, dag- og

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.17 Særlige dagtilbud

Læs mere

Budget 2016. Bind 2: Budgetbemærkninger

Budget 2016. Bind 2: Budgetbemærkninger Budget 2016 Bind 2: Budgetbemærkninger Økonomi og Personale - December 2015 INDHOLD Forord... 3 Kommunalbestyrelsens visioner og strategiske mål... 4 Driftsbevillinger 11 Dagpasning... 6 12 Børn og familie...

Læs mere

Budget 2016-2019. Specielle bemærkninger

Budget 2016-2019. Specielle bemærkninger - 2019 Specielle bemærkninger 11. september 2015 Indholdsfortegnelse: Bevilling 11 Dagpasning... 2 Bevilling 12 Børn og familie... 11 Bevilling 13 Undervisning... 33 Bevilling 21 Kultur og fritid... 46

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Politikområde 1: Dagpasning

Politikområde 1: Dagpasning Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 2015 Politikområde 1: Dagpasning Beskrivelse Politikområde 1 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Dagtilbudsområdet er organiseret i fire distrikter.

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 258.442 256.726

Læs mere

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen Kompetenceplan for ørn og Unge området Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen ndledning Tønder Kommunes styrelsesvedtægt samt Lov om Kommunernes Styrelse angiver de overordnede regler for fordeling

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge

Udvalget for Børn og Unge Udvalget for Børn og Unge Udvalget varetager forvaltningen af kommunale opgaver for børn og unge op til 18 år (samt efterværn op til det 23. år), herunder betalingsspørgsmål vedrørende: dagtilbud klubtilbud

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Budget Bind 2: Budgetbemærkninger

Budget Bind 2: Budgetbemærkninger Budget 2018 Bind 2: Budgetbemærkninger Økonomi og Personale - December 2017 INDHOLD Forord... 3 Kommunalbestyrelsens visioner og mål... 4 Driftsbevillinger 11 Dagpasning... 6 12 Børn og familie... 15 13

Læs mere

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner:

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Inden for politikområdet ydes der støtte, råd og vejledning til børn og unge og deres familier, samt udbetales sociale ydelser inden for områderne i henhold til gældende lovgivninger. Indsatserne er samlet

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Budget Specielle bemærkninger til 1. behandling af budgettet

Budget Specielle bemærkninger til 1. behandling af budgettet Budget 2017 Specielle bemærkninger til 1. behandling af budgettet Økonomi og Personale - September 2016 INDHOLD Forord... 3 Kommunalbestyrelsens visioner og mål... 4 Driftsbevillinger 11 Dagpasning...

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetforslag 2013 Børneudvalget Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Budget Bind 2: Budgetbemærkninger

Budget Bind 2: Budgetbemærkninger Budget 2017 Bind 2: Budgetbemærkninger Økonomi og Personale - December 2016 INDHOLD Forord... 3 Kommunalbestyrelsens visioner og mål... 4 Driftsbevillinger 11 Dagpasning... 6 12 Børn og familie... 15 13

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service. 1 of 42 04/10/2010 10:12. Oversigt (indholdsfortegnelse) Generelle bestemmelser

Bekendtgørelse af lov om social service. 1 of 42 04/10/2010 10:12. Oversigt (indholdsfortegnelse) Generelle bestemmelser 1 of 42 04/10/2010 10:12 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 906 af 26/09/2005 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 07-10-2005 Indenrigs- og Socialministeriet Vis mere... Afsnit I Kapitel

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Budget 2014-2017. Specielle bemærkninger. 13. september 2013. 1. behandling Side 1

Budget 2014-2017. Specielle bemærkninger. 13. september 2013. 1. behandling Side 1 Budget 2014-2017 Specielle bemærkninger 13. september 2013 1. behandling Side 1 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2014-2017 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Politikområdet

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog (pædagogisk psykologisk rådgivning)... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Bevilling 13 Undervisning

Bevilling 13 Undervisning Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Bilag. Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag

Bilag. Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag Bilag Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag www.svendborg.dk Jægermakens Specialbørnehave 32

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594. Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.000 Siden sidste budgetopfølgning, er der iværksat 5 nye anbringelser

Læs mere

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2.

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2. BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3623 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Ad. 13. Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018 Specielle bemærkninger til Budget 215-218 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner Økonomi og Administration Sagsbehandler: Anne Lund Sagsnr. 28.09.44-G01-1-13 Dato:20.3.2014 Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner De supplerende

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Sektorer Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget omplaceringer Budget 2014 2014 2014 Sektor Undervisning 594,806 6,211 601,017 606,694 5,677 Sektor Dagtilbud 241,244 8,298 249,542

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter: områ debeskrivelse, områ de 517 Udsåtte Børn 1. Indledning. område 517 Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt truede eller handicappede børn og unge og deres familier. Området omfatter både

Læs mere

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst Som en del af økonomiaftalen for 2008 mellem KL og regeringen er det aftalt, at kommunernes udgifter i 2008 løftes med 1,3 mia. kr. til

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune.

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune. BEK nr 1674 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6182 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Uddannelsesudvalget og omfatter folkeskoler, skolefritidsordninger, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), skolebibliotekerne, Pædagogisk Center, specialcentre og

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune I medfør af lov nr. 400 af 1. juni 2005 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark NOTAT Titel Fra: Til: Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen, Danmark Valuta för pengarna? Kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska

Læs mere

4. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftale for 2010:

4. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftale for 2010: 1. Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson: Hanne Deichmann 48495060. Kommunenummer: 233 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: vurdér kommunens

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. januar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler

Læs mere

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Disse retningslinjer er udarbejdet i forhold til Egedal Kommunes forpligtigelse til at føre tilsyn med de kommunale dagtilbud,

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR 108 Fagligt område: Politiske mål: Børn og Familier Se Børne- og Ungepolitik godkendt i Sammenlægningsudvalget december 2006. 03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR PPR er normeret med 9 psykologer,

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

Institutioner for voksne side 1

Institutioner for voksne side 1 Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 4 5.32

Læs mere

Tabel 1. Budgetforudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Budget 2016

Tabel 1. Budgetforudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Budget 2016 Ikke decentraliserede områder MBU 1. Søskenderabatter Tabel 1. forudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Foræl Funktion Forældrebetaling Søskenderabat Andel drebe taling Søskenderabat Andel* 3.22.05

Læs mere

Sektorredegørelse for Børne- og Ungeudvalget

Sektorredegørelse for Børne- og Ungeudvalget Sektorredegørelse for Kapitel 1 beskrivelse af området s ansvarsområder er opdelt i fire budgetområder. Budgetområde 3.01 Skoler, budgetområde 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år, budgetområde 3.03

Læs mere

Hvidovre Kommune Budgetbehandling 26.05.2011 Skoleudvalget Bilag 1 B. FORSLAG TIL BEMÆRKNINGER TIL BUDGETRAPPORT

Hvidovre Kommune Budgetbehandling 26.05.2011 Skoleudvalget Bilag 1 B. FORSLAG TIL BEMÆRKNINGER TIL BUDGETRAPPORT Hvidovre Kommune Budgetbehandling 26.05.2011 Skoleudvalget Bilag 1 B. FORSLAG TIL BEMÆRKNINGER TIL BUDGETRAPPORT BUDGET 2012-2015 Funktion 03.22 Udgifter: 359.533.000 kr. Aktivitet Folkeskolen m.m. (ekskl.

Læs mere

Delegationsplan for Hørsholm Kommune, Børn- og Skoleudvalget

Delegationsplan for Hørsholm Kommune, Børn- og Skoleudvalget Side 1 af 1 Delegationsplan for Hørsholm Kommune, ørn- og Skoleudvalget Delegationsplan for Hørsholm Kommune, ørn- og Skoleudvalget... 1 Lovområder administreret af center for ørn og Voksne...2 Lov om

Læs mere

Vejledning for etablering af privatinstitution

Vejledning for etablering af privatinstitution Vejledning for etablering af privatinstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets - og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens 19

Læs mere

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune ørneudvalget Delegationsplan for Køge Kommune ndholdsfortegnelse Lov om social service... 2 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge... 5 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale

Læs mere