MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN"

Transkript

1 MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) F: (+45)

2 AGENDA Kapitalejerlån og selvfinansiering Kapitaltab Selskabsretlige dokumenter

3 Kapitalejerlån Om reglerne for kapitalejerlån Reglerne om kapitalejerlån findes i SL Kaptalejerlån er som altovervejende hovedregel forbudt.

4 Kapitalejerlån Krav til kapitalejerlån for at det er lovligt Selskabsloven 210 kapitalejerlån er som hovedregel forbudt Som udgangspunkt er det ikke lovligt direkte eller indirekte at stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejer, ledelsen eller disses nærtstående i selskabet, dets moderselskab eller andre virksomheder, der har bestemmende indflydelse over selskabet. Det afgørende tidspunkt for vurderingen af, hvorvidt et lån eller en sikkerhedsstillelse er lovlig eller ulovlig er tidspunktet, hvor lånet eller sikkerhedsstillelsen ydes det vil sige tidspunktet for aftalens indgåelse. Er et lån f.eks. ydet før låntager bliver kapitalejer eller direktør i et selskab, vil lånet også efterfølgende være lovligt. Omvendt vil et ulovligt kapitalejerlån ikke efterfølgende blive lovliggjort ved, at kapitalejeren (debitor) sælger sin kapitalandel.

5 Kapitalejerlån Krav til kapitalejerlån for at det er lovligt SL 211 koncernlån er lovlige SL 212 sædvanlige forretningsmæssige dispositioner er lovlige

6 Lovlig selvfinansiering - En undtagelse til ulovlige kapitalejerlån Reglerne for selvfinansiering findes i SL Selskabsloven 206 som hovedregel ikke stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for tredjemands erhvervelse af kapitalandele i selskabet eller dets moderselskab. En væsentlig undtagelse til ulovlige kapitalejerlån/ selvfinansieringsforbud findes i SL 206, stk. 2, hvorved et selskab har mulighed, når betingelserne er opfyldt, for selv at deltage i finansieringen af dets overtagelse/ moderselskabets overtagelse. Selvfinansieringsreglerne kan alene benyttes i forbindelse med erhvervelse af kapitalandele i selskabet/ moderselskabet.

7 Lovlig selvfinansiering - En undtagelse til ulovlige kapitalejerlån Et punkt der kan have betydning i forhold til lovlig selvfinansiering er, at selskabets egenkapital, forhold og soliditet bevares, hvilket ikke vil være tilfældet, såfremt midlerne var blevet udloddet som udbytte til kapitalejerne. Det er mindre bydefuldt for selskabet at yde lån, idet der her vil være en fordring på køber som debitor. Ved udlodning af udbytte sker der en uigenkaldelig kapitalafgang. Reglerne om lovlig selvfinansiering er især interessant i forbindelse med gennemførelse af generationsskifter, ved medarbejderes køb af kapitalandele i selskabet eller ved overdragelser og kapitaludvidelser. Transaktionen skal have karakter af en selvfinansiering. Der anlægges en formålsfortolkning ved vurdering af, om udlån mv. har karakter af selvfinansiering og ikke udgør et ulovligt udlån til kapitalejere eller andre. Der skal således almindeligvis være en umiddelbar tidsmæssig og beløbsmæssig sammenhæng mellem selvfinansieringen og erhvervelsen af kapitalandele. Selvfinansieringen vurderes også som udgangspunkt at skulle foretages tidsmæssigt før kapitaltransaktionens gennemførelse for med større sikkerhed at kunne kvalificere som lovlig selvfinansiering. Lovlig selvfinansiering efter transaktionens gennemførelse og finansieringstransaktionen kan dokumenteres at være knyttet sammen med betaling for kapitalandelene.

8 Lovlig selvfinansiering Betingelser SL Det centrale ledelsesorgan i det långivende eller sikkerhedsstillende selskab skal udarbejde en redegørelse om lånet eller sikkerhedsstillelsen. Redegørelsen skal offentliggøres via Erhvervsstyrelsen og indeholde følgende: i) Baggrund for forslaget om økonomisk bistand. ii) Selskabets interesse i gennemførelse af disposition. iii) Betingelser knyttet til gennemførelse. iv) Vurdering af konsekvenser for likviditet og solvens. v) Prisen for tredjemands betaling af kapitalandele. Generalforsamlingen i det långivende eller sikkerhedsstillende selskab skal godkende lånet eller sikkerhedsstillelsen (krav om vedtægtsmajoritet).

9 Lovlig selvfinansiering Betingelser - fortsat Lån eller sikkerhedsstillelsen må alene oprettes i det omfang forpligtelsen kan honoreres indenfor rammerne af det långivende eller sikkerhedsstillende selskabs frie reserver på tidspunktet for långivningen eller sikkerhedsstillelsen. Lånet eller sikkerhedsstillelsen skal være økonomisk forsvarlig. Lånet eller sikkerhedsstillelsen skal oprettes på sædvanlige markedsvilkår. Der skal foreligge en kreditvurdering af låntager eller den der stilles sikkerhed for. Hvor går grænsen mellem lovlig selvfinansiering og aktionærlån? Hvor stor en kapitalandel kan eksempelvis erhverves? Må køber være kapitalejer i forvejen? Hvad hvis køber er koncernforbundet eller på anden vis nærtstående til kapitalejer? Krydslån? Omgåelse?

10 Typiske lovlige/ ulovlige dispositioner i henhold til reglerne om kapitalejerlån og lovlig selvfinansiering 1. Lån m.v. til kapitalejer, som ikke er moderselskab ulovlig, jf Lån m.v. til moderselskaber med hjemsted i DK, EU, EØS eller Schweiz, Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydkorea, New Zealand, Singapore, Taiwan eller USA? lovlig, jf Lån til moderselskab med hjemsted i andre lande ulovlig, jf Lån mv. til ledelsen i selskabet eller moderselskabet ulovlig, jf Lån til moderselskabet beliggende i de ovennævnte lande med henblik på erhvervelse af kapitalandele i selskabet (selvfinansiering) ulovlig, jf. 210, stk Lån mv. til tredjemand eller moderselskabet med henblik på erhvervelse af kapitalandele i selskabet eller moderselskabet (selvfinansiering), hvor betingelserne i er iagttaget? lovlig, jf Lån til I/S hvor direktøren i det långivende selskab er interessent ulovligt, jf Lån til selskabets direktør, der anvendes til køb af maskiner, som selskabet efterfølgende leaser Angiveligt ulovligt, men konkret vurdering om sædvanlig forretningsmæssig disposition, jf Lån til søsterselskab lovlig, jf Lån til tredjemand, der efterfølgende bliver direktør eller kapitalejer? lovlig, jf. 210.

11 Lovlig selvfinansiering Tilbagebetaling ved ulovlig selvfinansiering/ ulovlig kapitalejerlån Såfremt betingelser for lovlig selvfinansiering/ lovlig kapitalejerlån ikke er opfyldt, skal det lånte beløb tilbageføres til selskabet med tillæg af renter. Låneforhold der opstår som følge af fejldisposition skal tilbagebetales når det konstateres. Modregning der skal foreligge dokumentation for at kapitalejerlånet er afviklet ved modregning. Har selskabet alene stillet sikkerhed, bliver sikkerhedsstillelsen bindende for selskabet, hvis aftaleparten ikke havde kendskab til, at sikkerheden var stillet i strid med bestemmelsen i selskabsloven.

12 Revisors rolle Revisor skal være opmærksom på dispositioner om lån til kapitalejer eller ledelsesmedlemmer. Revisor skal påse, at betingelserne til lovlig selvfinansiering/kapitalejerlån er iagttaget og overholdt. Hvis det viser sig, at betingelserne for lovlig selvfinansiering/ kapitalejerlån ikke er iagttaget på behørig vis: a) Supplerende oplysninger og protokol, hvis der er tale om ulovligt lån b) Forbehold i årsrapport, hvis oplysninger ikke fremgår af årsregnskabet. Lån ydet til selvfinansiering: a) Oplyses i revisorprotokollatet!

13 Kapitaltab Om kapitaltabsreglen - reaktionspligt Reglerne om kapitaltab findes i SL 119. Reglerne er som udgangspunkt ens for aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber). Ledelsen i et kapitalselskab skal sikre, at GF afholdes, senest 6 måneder efter at det konstateres, at selskabets egenkapital udgør mindre end halvdelen af den tegnede kapital. Afgørende er om kapitalen er tegnet, ikke om den er indbetalt. For anpartsselskaber gælder dog, at bestemmelserne om kapitaltab altid skal iagttages, såfremt selskabets egenkapital udgør mindre en kr Reaktionspligten i SL 119 medfører således, at den centrale ledelsesorgan på GF skal redegøre for kapitalselskabets økonomiske stilling og om fornøden stille forslag om foranstaltninger der bør træffes.

14 Kapitaltab Om kapitaltabsreglen Hvis der er tale om enkeltstående tab, der tipper balancen, er realisationstidspunktet/ det tidspunkt ledelsen opnår kendskab til tabet, afgørende for 6-måneders periodens beregning. Hvis økonomien retter sig i løbet af 6-månederes perioden, bortfalder ledelsens reaktionspligt. Ledelsen skal derfor løbende følge selskabets økonomiske udvikling, jf. herved forsvarlighedskravet i SL 115 og 116. Kan ikke opfyldes ved alene at overveje spørgsmålet i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab. Manglende reaktion fra ledelsens side vil kunne medføre erstatningsansvar, jf. SL 361. I UFR H fandt retten, at bestyrelsesmedlemmerne havde forsømt deres forpligtelse til at føre tilsyn med selskabets økonomi.

15 Kapitaltab Spørgsmål til kapitaltabsberegning og reaktionspligt Spørgsmål A) Er der reaktionspligt, når et kapitalselskab har en aktiekapital på kr men et underskud på kr ? Spørgsmål B) Er der reaktionspligt når et kapitalselskab har en aktiekapital på kr. 1,3. mio., et underskud på kr men også fri reserver for kr ? Spørgsmål C) I forbindelse med, at revisor i april 2012 reviderer årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2011 til 31. januar 2011 for SEL A/S, aflægger revisor årsrapporten med påtegning om, at selskabet over en periode på blot 2 uger i den forudgående regnskabsår har tabt over halvdelen af dets kapital, idet selskabet har mistet en stor ordre. At ordren har medført et stort tab, er på intet tidspunkt gået på for hverken bestyrelsen eller direktionen, førend revisor gør opmærksom på dette efter regnskabsårets afslutning. Hvad skal ledelsen gøre?

16 Kapitaltab Revisors rolle Hvis der foreligger et kapitaltab og der ikke er afholdt behørig generalforsamling supplerende oplysninger. Uden at tage forbehold skal revisor oplyse, at selskabet i strid med selskabsloven ikke har afholdt generalforsamling senest 6 måneder efter at selskabet har tabt halvdelen af kapitalen.

17 Selskabsretlige dokumenter Forhandlingsprotokollen: Af hensyn til senere mulighed for dokumentation og eventuel placering af ansvar skal protokollen være en forhandlingsprotokol og ikke kun en beslutningsprotokol. Der skal være mulighed for at genfinde forudsætninger for de drøftelser, der har fundet sted. Revisionsprotokollen: Revisors manglende advarsel i revisionsprotokollen til den samlede bestyrelse kan efter omstændighederne påføre revisor et erstatningsansvar, såfremt et tab kunne være undgået eller mindsket gennem en sådan advarsel i tide. Forretningsorden: Forretningsordenen skal tage udgangspunkt i kapitalselskabets virksomhed og behov. Bestyrelsen må således selv vurdere behovene. Der findes dog en vis vejledning i SL 130, hvor bestyrelsen særligt må overveje: - Konstitution - Arbejdsdeling - Tilsyn med daglig ledelse - Føring af bøger og protokoller etc. - Skriftlige og elektroniske møder - Tavshedspligt - Suppleanter - Underskrift på revisionsprotokol - Sikring af grundlaget for revision

18 Selskabsretlige dokumenter - Vedtægterne Vedtægter Minimumskrav: - Navn og binavne - Formål - Selskabskapitalens størrelse og kapitalandeles pålydende værdi - Kapitalandelens rettigheder - Selskabets ledelsesorgan - Indkaldelse til generalforsamling - Regnskabsår Supplerende krav: (Disse forhold skal alene med, hvis der er truffet beslutning herom) - Særlige rettigheder for nogle kapitalandele - kapitalejernes ret til at se ejerbogen

19 Selskabsretlige dokumenter - Ejerbogen Ejerbog Ejerbogen skal føres af det centrale ledelsesorgan. Selskabet kan vælge en juridisk eller fysisk person uden for selskabet til at føre ejerbogen. Det skal efter bestemmelsen fremgå af selskabets vedtægter, hvis man har valgt en person til at føre ejerbogen, således at kapitalejerne er bekendt med hvem, der fører ejerbogen. Ansvaret overgår til den person, der er valgt. Alle ejere skal fremgå af ejerbogen dvs. ikke kun stor kapitalejer. Ejerbogen skal indeholde følgende: - Navn - Bopæl/ hjemsted på alle kapitalejere - Størrelse af kaptalandel - CVR. nr. for kapitalejer - Dato for erhvervelse/ afhændelse - Stemmerettighed Ejerskifte/ pantsætning skal indberettes til selskabet senest 2 uger efter ejerskifte/ pantsætning.

20 Selskabsretlige dokumenter - Ejeraftaler Selskabet har generelt ikke pligt til at efterkomme en aftale mellem kapitalejerne. En bestemmelse i en aftale, der tillægger aftalen forrang i forhold til vedtægterne er kun gyldig inter parters. Vil man binde selskabet eller dets organer, må vilkårene fremgå af vedtægterne eller direktørkontrakten/ bestyrelseskontrakten. Pas på med ejeraftaler, der skaber en ret for selskabet, idet sådanne ejeraftaler kan være indgået i selskabets interesse. F.eks. kan en konkurrenceklausul, som kapitalejerne har påtaget sig i en ejeraftale i tilfælde af en kapitalejers udtræden af selskabet, normalt anses for at været indgået i selskabets interesse, og må derfor også skabe ret for selskabet.

21 Selskabsretlige dokumenter - Revisors pligter efter selskabsloven Revisors grundlæggende opgaver findes i SL 147. Hvis der er valgt en revisor til at revidere selskabets årsregnskab har revisor visse pligter som supplement til ledelsens pligter. Revisor skal bl.a.: 1) Efterkomme de krav vedrørende revision, som generalforsamlingen stiller, for så vidt angår de ikke strider mod loven, mod selskabets vedtægter eller mod god revisor skik. Strider kravet mod lov eller lignende, skal revisor orientere ledelsen herom. Hvis ledelsen ikke vil ændre opfattelse, er revisor nødt til at modificere revisionspåtegning, hvis der er tale om begrænsninger i revisionen.

22 Selskabsretlige dokumenter Revisors pligter efter selskabsloven 2) Påse, at ledelsen overholder sine pligter til at udarbejde forretningsorden, oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller, samt at reglerne om forelæggelse og underskrivelse af revisionsprotokoller er overholdt. Påse, at der føres en forhandlingsprotokol over de af bestyrelsen og generalforsamlingen førte forhandlinger Påse, at der føres en fortegnelse over samtlige af selskabets kapitalandele i ejerbogen. Påse, at den øverste ledelse fører en forretningsorden, hvori den øverste ledelse har truffet nærmere bestemmelser om udførelse af sit hverv. Påse, at enhver tilførsel til revisionsprotokollen er underskrevet (læst) af samtlige medlemmer i den øverste ledelse.

23 Selskabsretlige dokumenter Revisors pligter efter selskabsloven Revisor er som udgangspunkt ikke ansvarlig for at sikre, at ledelsen overholder selskabslovens regler. Revisor er dog forpligtet til at lave en selvstændig erklæring, hvis ledelsen ikke overholder sine pligter. Erklæringen forelægges sammen med årsrapporten på generalforsamlingen. Hvis revisor konstaterer, at vedtægterne direkte strider mod lovgivningen, skal revisor orientere ledelsen herom og anmode om at vedtægterne ændres.

24 SPØRGSMÅL?

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Finansiering af Management buyout

Finansiering af Management buyout Juridisk institut Eksamensnr. 410159 Bachelorafhandling Anslag:107.564 HA(Jur.) Finansiering af Management buyout Forfatter Jesper Morsing Jørgensen Hovedvejleder Hanne Søndergaard Birkmose (Juridisk institut)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Behandling af ulovlige kapitalejerlån

Behandling af ulovlige kapitalejerlån Copenhagen Business School Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2014 Behandling af ulovlige kapitalejerlån (How to treat illegal shareholder loans) Navn: Alice Gardalid Anslag/sider: 148.517/80 Afleveringsfrist:

Læs mere

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Indledning Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Definition - Virksomhedsoverdragelse: Virksomhedsoverdragelse En transaktion hvorved en funktionel enhed overføres fra én (sælger) til

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 29. maj 2012 blev der i sag nr. 45/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Ulovlige aktionærlån

Ulovlige aktionærlån Forfatter: Morten Husted Christensen Vejleder: Karina Kim Egholm Elgaard Ulovlige aktionærlån Redegørelse af nuværende lovgivning og analyse af problemstillinger Illegal shareholder loans Exposition of

Læs mere

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser I krisetider mødes mange selskaber med overvejelser om rekonstruktion. Rekonstruktion kan ske ved at tilføre selskabet midler eller ved at frigøre selskabet

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Ny erhvervsfondslov Januar 2015 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Folketinget vedtog den 25. juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Lov om ændring af årsregnskabsloven. SIDE 3 Leasing og forsikringsdækning

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Lov om ændring af årsregnskabsloven. SIDE 3 Leasing og forsikringsdækning STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN 2 2004 SIDE 2 Lov om ændring af årsregnskabsloven STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB www.revisam2000.dk E-mail: revi@revisam2000.dk KARLSLUNDE Metalgangen

Læs mere

Risici ved erklæringsafgivelse

Risici ved erklæringsafgivelse Risici ved erklæringsafgivelse 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor Kvalitetskontrollant Bjarne Aalbæk

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Indhold. Blicher i tal. Velkommen til Kursus den 22/10 2014 for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen CO@Blicher.dk Slides på www.blicher.

Indhold. Blicher i tal. Velkommen til Kursus den 22/10 2014 for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen CO@Blicher.dk Slides på www.blicher. Velkommen til Kursus den 22/10 2014 for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen CO@Blicher.dk Slides på www.blicher.dk 1 Indhold 13.00 Kort introduktion 13.00 Nyt om personalegoder 13.30 Momsfradrag

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere