EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Økonomi- og Valutaudvalget 2009 FORELØBIG 2005/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelse af en informations- og kommunikationsstrategi om euroen og Den Økonomiske og Monetære Union (2005/0000(INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører: Jules Maaten PR\ doc PE v01-00

2 PR_INI INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING...3 BEGRUNDELSE...Error! Bookmark not defined. PE v /12 PR\ doc

3 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING om gennemførelse af en informations- og kommunikationsstrategi om euroen og Den Økonomiske og Monetære Union (2005/0000(INI)) Europa-Parlamentet, der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en informations- og kommunikationsstrategi for euroen og Den Økonomiske og Monetære Union (KOM(2004)0552), der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Centralbank - Første rapport om de praktiske forberedelser til den fremtidige udvidelse af euroområdet (KOM(2004)0748), der henviser til sine holdninger af 16. juni om bestemmelser i forbindelse med indførelsen af euroen, der henviser til sin beslutning af 6. juli om kommunikationsstrategi i de sidste faser af gennemførelsen af ØMU, der henviser til sin beslutning af 4. juli om foranstaltninger til at lette de økonomiske beslutningstageres overgang til euroen, der henviser til forretningsordenens artikel 45, der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A6-0000/2005), A. der henviser til, at projektet med at opbygge ØMU'en og indføre euroen efter seks år generelt anses som værende yderst vellykket, B. der henviser til, at dette forstærkes af, at euroen har en høj status på de internationale finansmarkeder, at stadig flere handler faktureres i euro, og at centralbankerne i stigende omfang omlægger deres reserver fra dollars til euro, C. der henviser til, at der på dette tidspunkt ikke kan være tvivl om fordelene ved en fælles valuta og de tilhørende instrumenter en fælles monetær politik og bedre samordning af de økonomiske politikker: billigere finansiering pga. historisk lave renter, større prisgennemsigtighed, hvilket på mellemlang sigt medfører lavere priser, fjernelse af valutakursrisikoen inden for eurozonen, fremme af handel og rejser inden for EU og pres på medlemsstaterne for at gennemføre en stabilitetsorienteret finanspolitik; 1 EFT C 67 af , s EFT C 121 af , s EFT C 65 E af , s PR\ doc 3/12 PE v01-00

4 D. der henviser til, at en vis del af den europæiske offentlighed ikke desto mindre hævder at have en negativ opfattelse af euroen; der henviser til, at Eurobarometers undersøgelse viser, at denne tendens er stigende, idet støtten til valutaen i eurozonen lå på 68 % umiddelbart inden overgangen til euroen, 75 % umiddelbart efter, og 66 % i første halvår af 2004; der henviser til, at det negative resultat af folkeafstemningen i henholdsvis Sverige og Danmark ligeledes er bevis på en folkelig modstand mod den fælles valuta i Europa; der henviser til, at undersøgelser i de nye medlemsstater ligeledes afspejler en voksende modstand mod vedtagelsen af euroen, E. der henviser til, at disse holdninger i høj grad er blevet forstærket af visse fejl under overgangen, selv om denne rent teknisk set var yderst vellykket, idet den kun påvirkede inflationen med 0,2 %; der henviser til, at der ikke var tilstrækkeligt fokus på konsekvenserne af overgangen for den gennemsnitlige forbruger, som var vidne til en voldsom stigning i priserne på dagligvarer og tjenester, samt de små og mellemstore virksomheder, der ikke var tilstrækkeligt informerede, og ikke havde nok likviditet; der henviser til, at det set i bakspejlet åbenlyst var en fejl at afslutte kommunikationskampagnerne om euroen så hurtigt efter den fysiske indførelse, F. der henviser til, at der er behov for en sammenhængende, ambitiøs og længerevarende kommunikationsstrategi for euroen og ØMU'en for at støtte den fælles valuta, undgå tidligere tiders fejl og forberede de nye medlemsstater på en smidig overgang; der henviser til, at Kommissionen og Den Europæiske Centralbank (ECB) under Europa- Parlamentets demokratiske kontrol og sammen med medlemsstaternes finansielle myndigheder er de vigtigste organer med ansvar for, at denne strategi lykkes; 1. støtter euroen som et stærkt symbol på den europæiske integration og som et middel til at bringe de europæiske borgere tættere på de idealer, der ligger til grund for Unionen; 2. bemærker, at euroen tilsyneladende er upopulær blandt visse borgere; mener, at dette er i strid med den kendsgerning, at euroen muligvis er det mest vellykkede europæiske projekt nogensinde; mener, at den fælles valuta fortsat er et vigtigt emne i kommunikationspolitikken i EU; mener, at fordelene ved euroen og ØMU'en prisstabilitet, lave renter på realkredit, bedre rejsemuligheder; beskyttelse mod valutakurssvingninger og eksterne chok fortsat skal sælges til og udførligt forklares for befolkningen; 3. mener, at det er vigtigt, at de vigtigste politiske beslutningstagere ikke tager europrojektet for givet, eftersom euroens tilstand overordnet set bidrager til Unionens fremskridt, særligt hvad angår den kommende ratificering af forfatningstraktaten; 4. støtter en strammere samordning af den økonomiske politik mellem medlemsstaterne og finanspolitisk forsigtighed inden for rammerne af en reformeret, men robust stabilitets- og vækstpagt; mener, at Det Europæiske Råd med sin udvanding af pagten i marts 2005 risikerer at underminere den fælles mønts troværdighed og skade dens omdømme i offentligheden, medmindre alle medlemsstater uden undtagelse overholder den nye aftale fuldt ud; PE v /12 PR\ doc

5 5. glæder sig over Kommissionens seneste rapport om kommunikationsstrategien for euroen, men bemærker, at tonen er alt for optimistisk i lyset af den overvejende mangel på popularitet; opfordrer Kommissionen til at præcisere de vigtigste kommunikationsmål og i detaljer beskrive de nødvendige skridt for at nå dem; understreger vigtigheden af mere intensivt at anvende moderne markedsføringsteknikker, når ØMU'en præsenteres for offentligheden, ved at spille på folks naturlige nysgerrighed og bestræbe sig på at sælge euroen og dens fordele som en attraktiv "pakke"; 6. støtter fortsat Prince-programmet og opfordrer til, at de tilgængelige midler hertil øges; mener, at den interinstitutionelle dialog om euroen kan fremmes gennem den Interinstitutionelle Gruppe om Information (IGI); advarer om, at princippet om samfinansiering, der ligger til grund for Prince-programmet, kan skabe betydelige problemer for indførelsen af euroen i de nye medlemsstater, som mangler de nødvendige budgetmidler; 7. understreger behovet for at fokusere på borgernes bekymringer i de tre lande, der inden udvidelsen ikke var med i euroen Det Forenede Kongerige, Sverige og Danmark og opfordrer Kommissionen til at udarbejde specifikke handlingsplaner med henblik på at hjælpe regeringerne i disse medlemsstater med den opgave, det er at overbevise en skeptisk befolkning; 8. mener, at den nylige udvidelse af EU er en stor udfordring for ØMU'en, den fælles valuta og Den Europæiske Centralbanks struktur og funktion; mener, at Kommissionen skal koncentrere kræfterne om at hjælpe de nye medlemsstater på vejen mod vedtagelse af euroen; opfordrer Kommissionen til at tage højde for den frygt for prisstigninger, som befolkningen i de nye medlemsstater har givet udtryk for; 9. bemærker, at der i de nye medlemsstater gennemføres flere kontante finansielle transaktioner end transaktioner med elektroniske betalingsmidler sammenlignet med de gamle medlemsstater; opfordrer indtrængende Kommissionen til at tage dette i betragtning, når den forbereder overgangen i de nye medlemsstater; mener, at en kort periode med to valutaer er den bedste metode til at sikre en vellykket overgang i de nye medlemsstater; 10. opfordrer til, at der ydes ekstra finansiering til oprettelse af nationale fora for euroen i medlemsstaterne under finansministeriets ansvar, et system, der ved tidligere lejligheder har vist sig nyttigt; mener, at EU bør støtte "twinning"-modellen, hvorved hver enkelt ny medlemsstat støttes af en vejleder fra et af landene i eurozonen; mener, at hvis fejlene fra den tidligere overgang skal undgås, bør der straks gennemføres en undersøgelse om uregelmæssigheder og tilfælde af overdreven oprunding i de nuværende lande i euroområdet; 11. opfordrer ECB til hvert år i sin årsberetning eller en særlig beretning at foretage en kvantitativ analyse som skal drøftes i Europa-Parlamentet om de fordele, euroen har medført for almindelige borgere med konkrete eksempler på, hvordan anvendelsen af euroen har haft en positiv indvirkning på befolkningens dagligdag; 12. anmoder Kommissionen om at gennemføre særlige opinionsundersøgelser af SMV'er i PR\ doc 5/12 PE v01-00

6 hele Europa for at vurdere, i hvor høj grad valutaen er accepteret i sektoren; 13. opfordrer banksektoren til at sikre, at hæveautomaterne udbetaler flere 20-euro-sedler i stedet for 50-euro-sedler til kunderne eftersom de færreste kontantbetalinger beløber sig til mere end euro i gennemsnit for at reducere det beløb, butiksejerne har i kassen, og dermed mindske risikoen for røveri; 14. anmoder Kommissionen om at offentliggøre en analyse, der skal drøftes i Europa- Parlamentet, om de alt for mange 500-euro-sedler, der er i omløb, eftersom udstedelsen heraf er fordoblet i 2005 til 190 millioner sedler på grund af en stigende efterspørgsel fra de økonomiske aktører i euroområdet; anerkender fordelene ved at have en seddel med en så høj pålydende værdi som 500-euro-sedlen, men advarer om den mulige risiko, der kan være forbundet med så store sedler i forhold til hvidvaskning af penge og kriminalitet; 15. beklager de stadig høje omkostninger i forbindelse med grænseoverskridende betalinger i euro i detailhandlen og støtter oprettelsen af et fælles europæisk betalingsområde; anmoder Kommissionen om at udarbejde omfattende lovgivning på dette område og benytte lejligheden til at harmonisere de elektroniske betalingssystemer i EU for at reducere de omkostninger, der normalt betales af forbrugerne og SMV'erne; 16. glæder sig over, at ECB arbejder på en anden generation af pengesedler; mener, at euroen i kraft af sit omfang er særligt sårbar over for forfalskninger og opfordrer indtrængende ECB til at være meget opmærksom herpå og tage hensyn til de indhøstede erfaringer ved udformningen af en ny generation af pengesedler; mener, at det er vigtigt, at Europol og medlemsstaternes politistyrker prioriterer dette emne; 17. opfordrer Kommissionen til fortsat at sende Europa-Parlamentet den kvartalsvise skriftlige opdatering om Prince-programmet; 18. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. PE v /12 PR\ doc

7 BEGRUNDELSE I. Indledning Da Kommissionen i 2004 offentliggjorde sin meddelelse om gennemførelsen af en informations- og kommunikationsstrategi for euroen og Den Økonomiske og Monetære Union, indledte Europa-Parlamentet en vidtrækkende debat med alle de relevante interessenter om et yderst vigtigt emne i forhold til det europæiske projekt, nemlig hvordan man i tilstrækkelig grad informerer de europæiske statsborgere og virksomheder om fordelene ved vores fælles valuta, euroen, og de tilhørende makroøkonomiske rammer, eller ØMU'en (Den Økonomiske og Monetære Union). Europa-Parlamentet har været tæt involveret i alle ØMU'ens trin, lige fra beslutningen om at lancere valutaen blev truffet i Maastricht i 1992 til den 1. januar 1999, da de deltagende medlemsstaters valutakurser blev uigenkaldeligt fastlåst i forhold til euroen, og Den Europæiske Centralbank blev oprettet, og endelig til den efterfølgende fysiske overgang i I dag, næsten syv år efter euroen blev lanceret og i lyset af Kommissionens meddelelse, mener ordføreren, at det er på høje tid at evaluere, om ØMU'en er vellykket eller mislykket, samt foreslå løsninger og udstikke vejen frem. II. Euroens succes ØMU'en og euroen er de mest vellykkede paneuropæiske projekter, der nogensinde er gennemført. I et historisk lys er det vanskeligt at finde lignende tilfælde, hvor der på så kort tid er opbygget en fælles valuta. I betænkningen gentages Parlamentets helhjertede støtte til euroen som en stærk drivkraft bag den europæiske integration samt som et middel til at nå Unionens mål. Euroen er ikke kun et symbol på fælles identitet og fælles værdier, men kan stimulere samhørigheden yderligere ved at vise, at hvis medlemsstaterne på beslutsom vis arbejder sammen, kan borgerne høste udbredte og langvarige fordele. Euroens succes kan måles på mange måder: 1. Først og fremmest har den fælles monetære politik og den styrkede samordning af de økonomiske politikker, der understøtter euroen, medført billigere finansiering til alle: renterne er historisk lave, hvilket fremmer investeringer og forbrug og medfører reelle fordele for forbrugerne, eksempelvis gennem lavere rente på realkredit og billige lån. 2. For det andet har den øgede prisgennemsigtighed inden for euroområdet sammen med ECB's håndfaste forvaltning af den monetære politik medført et stabilt miljø, herunder lav inflation (blot 2,3 % i 2001 og efterfølgende 2002), hvilket fremmer det private forbrug. 3. For det tredje har euroen medført øget fleksibilitet for økonomierne i euroområdet i forhold til finansielle kriser. Uden den fælles valuta ville begivenheder som PR\ doc 7/12 PE v01-00

8 terrorangrebene den 11. september 2001 i New York og den 11. marts 2004 i Madrid eller regnskabsskandalerne i 2002 have medført voldsom uro i Europa som helhed og i mange økonomier i euroområdet i særdeleshed og ville have medført, at nationale valutaer brød sammen. 4. For det fjerde har fjernelsen af valutakursrisikoen i eurozonen gjort det lettere at rejse inden for euroområdet uden besværet og omkostningerne i forbindelse med at veksle valuta. Det er ligeledes lettere at rejse uden for euroområdet, eftersom euroen er blevet en generelt accepteret international valuta. 5. For det femte drager de europæiske forbrugere fordel af den relativt stærke euro i forhold til dollaren, eftersom råvarer og olie udbydes på verdensmarkedet i amerikanske dollars. Den positive valutakurs medfører relativt lave priser på brændstof og fødevarer for de europæiske forbrugere. 6. En anden positiv virkning af euroen er, at den har medført øget handel inden for EU. Flere undersøgelser viser, at ØMU'en har haft en positiv indvirkning på handlen inden for euroområdet med gennemsnitlig ca. 10 % for alle landene i eurozonen og op til ca. 17 % i visse lande som f.eks. Nederlandene, Spanien, Belgien og Østrig, siden euroen blev indført. Derudover har den fælles valuta også medført øget handel med lande uden for euroområdet. Siden 1999 er internationale handler i stigende grad blevet faktureret i euro. 7. Derudover har euroen opnået en høj status på finansmarkederne og har påtaget sig en vigtig rolle som international reservevaluta (fra 13,5 % af verdens reserver i 1999 til 19,7 % i 2003). Euroen er dermed ved at udvikle sig til den foretrukne drivkraft for internationale investeringer og lån (internationale værdipapirer i euro er nu en skarp konkurrent til værdipapirer i amerikanske dollars). Dette bør endvidere styrke Europas rolle i internationale fora og organisationer. 8. Valutaintegration stimulerer ligeledes integration af kapitalmarkeder i EU og medfører strukturelle ændringer på bank- og finansområdet. Den grænseoverskridende handel er øget, ligesom konsolideringerne er stigende. I sidste ende bør de større valgmuligheder og lavere priser finde vej til den gennemsnitlige forbruger af finansielle tjenester. 9. Sidst, men ikke mindst har ØMU'en lagt et velkomment pres på medlemsstaterne om at gennemføre stabilitetsorienterede finanspolitikker. Teoretisk set kræver tilstedeværelsen af en valutaunion koordinerede eller harmoniserede finanspolitikker for så vidt muligt at mindske risikoen for, at nogle medlemsstater "kører gratis". Tilbage i 1999 var den nødvendige disciplinære spændetrøje, som de politiske beslutningstagere udtænkte, den såkaldte stabilitets- og vækstpagt. Trods den kritik, der kan rettes mod pagten, er det klart, at den stadig beviser sit værd ved at styrke den finanspolitiske disciplin. Ordføreren mener, at den nylige revision af pagten, som Det Europæiske Råd er nået til enighed om, kun kan ses som en forbedring, hvis alle medlemsstater uden undtagelse overholder den nye aftale fuldt ud. Hvis de nye aftaler igen overtrædes, vil det være til varig skade for såvel euroens troværdighed som dens offentlige image. PE v /12 PR\ doc

9 Alle disse fordele er resultatet af en fra et rent teknisk synspunkt yderst vellykket introduktionsstrategi, både i 1999, da de gamle valutaer blev omdannet til euro, og i 2002 i forbindelse med den fysiske overgang. Den logistiske bedrift, det er at indføre pengesedler og mønter samtidig i 12 lande, skal ikke undervurderes. Trods småuheld var operationen vellykket, og det i den grad, at implikationerne bag den næsten ikke skænkes en tanke. Bortset fra Den Europæiske Centralbank, Europa-Kommissionen og medlemsstaternes regeringer har interessenter som SMV'ernes forbrugerorganisationer, fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer osv. bidraget til succesen. Europa-Parlamentet har spillet en central rolle ved at være en stærk støtte for Kommissionens arbejde, ved at godkende et væsentligt budget til kampagnen, samt ved at være en kritisk partner i drøftelserne med Kommissionen og ECB. I perioden 1996 til medio 2002 blev der tildelt over 200 millioner euro fra Europa-Kommissionens midler, fortrinsvist fra Prince-programmets budgetposter. Medlemsstaterne brugte langt større beløb, og ECB brugte 80 millioner euro. III. Euroens problemer Når alt dette er sagt, mener ordføreren ikke desto mindre, at der er plads til forbedringer, for så vidt angår kommunikationsstrategien for euroen. Efter en meget lang periode på syv år med euroen og ØMU'en, er det på tide at trække sig lidt tilbage og foretage en objektiv analyse af rammerne for vores valuta. Dette gælder så meget desto mere, fordi europrojektet langt fra er afsluttet. Fremhævelse af euroens fordele er rent faktisk en løbende og daglig øvelse, og vedligeholdelse og styrkelse af euroområdets troværdighed og stabilitet er en uophørlig opgave, der kræver konstant pleje og opmærksomhed. Den eventuelle fremtidige udvidelse af euroområdet til nye lande fortjener en grundig overvejelse af, hvordan de politiske beslutningstagere skal undgå fortidens fejl, og hvordan de kan forbedre tidligere kommunikationskampagner. Det er virkelig nedslående at bemærke, at der trods euroens objektive fordele som beskrevet ovenfor og trods den generelt smidige overgang, der fandt sted, stadig er en vis del af den europæiske befolkning, der fortsat hævder at have en negativ opfattelse af euroen. Og denne tendens er tilsyneladende stigende. Hvor uudgrundeligt dette end kan synes, skal de politiske beslutningstagere og navnlig Kommissionen og medlemsstaternes finansministre opgøre disse opfattelser og tage skridt til at korrigere dem. Nye undersøgelser fra Eurobarometer viser, at støtten til valutaen i eurozonen var 68 % umiddelbart inden overgangen, 75 % umiddelbart efter og 66 % i første halvår af Disse undersøgelser forstærkes at nyere undersøgelser i de nye medlemsstater, som ligeledes viser en voksende fjendtlighed mod vedtagelsen af euroen: kun 44 % af befolkningen i de nye medlemsstater mener, at indførelsen af euroen vil have positive konsekvenser for deres land, og 47 % er utilfredse med, at euroen skal erstatte deres nationale valuta. Det siger sig selv, at den offentlige mening i de tre lande, der ikke havde vedtaget euroen før udvidelsen, Det Forenede Kongerige, Sverige og Danmark, fortsat generelt er imod valutaunionen, hvilket på brutal vis blev udstillet i det negative resultat af folkeafstemningen i henholdsvis Sverige og Danmark. Blandt flere forskellige årsager, der ikke er genstand for denne betænkning (euroskepsis, nationalisme, sympati for nationale traditioner osv.), er en af de vigtigste årsager til, at befolkningens opfattelse har været så negativ i de medlemsstater, der vedtog euroen, at det PR\ doc 9/12 PE v01-00

10 føltes, som om priserne pludselig steg efter overgangen. Indførelsen af euroens samlede virkning på inflationen vurderes nu til at været blot 0,2 % i 2002, men denne yderst begrænsede stigning skjuler en realitet, der var pinligt indlysende for den almindelige borger i 2002 og Tallet er et gennemsnit og skjuler således de enorme prisstigninger i dagligvarer som kaffe, grøntsager, brød, aviser, en klipning, lokale afgifter, herunder parkeringsafgifter osv. Selv om inflationen i januar 2002 delvist skyldtes en dårlig høst og andre økonomiske faktorer, er det ordførerens påstand, at disse opfattelser i høj grad blev forværret af visse fejl, der blev begået i overgangsperioden. Den gennemsnitlige forbruger blev eksempelvis ikke tilstrækkeligt informeret om den mulige risiko for, at priser på dagligvarer og tjenester ville stige voldsomt. Det kom derfor fuldstændig bag på borgerne. Og sådanne indtryk bliver siddende længe. Heller ikke SMV'erne fik nok oplysninger, ligesom de ikke fik tilstrækkelig likviditet til at klare alle de transaktioner, der fandt sted i de første par måneder. Aftaler mellem centrale regeringer og SMV'ernes organisationer og, hvad der er endnu mere skandaløst, de lokale regeringer for at undgå hensynsløse prisstigninger synes ikke at have virket eller i så fald kun i begrænset omfang. Endelig er det nu klart, at det var en fejl at afslutte kommunikationskampagnerne om euroen så hurtigt efter dens fysiske indførelse. Der havde været brug for mere tid, hvis euroens image skulle fæstnes i befolkningens bevidsthed og hurtigt ændre det forkerte indtryk, som prisstigningerne gav. Selv om de i økonomisk sammenhæng var mindre væsentlige i forhold til den overordnede økonomi, vejede de tungt i den gennemsnitlige forbrugers budget. Ordføreren forslår derfor, at ECB hvert år fremlægger en kvantitativ analyse af de fordele, euroen har medført for den almindelige borger. Dette har yderligere den fordel, at det tvinger EU's politiske beslutningstagere til at tage højde for ikke kun makroøkonomiske aspekter af udviklingen i valutaen, men også konsekvenserne for den almindelige borger, Flere andre af euroens fordele som f.eks. større prisgennemsigtighed og virkningerne i forhold til konkurrencen viser sig kun, når og hvis regeringerne træffer de nødvendige foranstaltninger med hensyn til færdiggørelsen af det indre marked, forhåbentlig inden for rammerne af Lissabon-strategien. IV. Forslag til forbedringer Med dette i erindring er formålet med betænkningen at foreslå en mulig vej fremad. Den indeholder ingen krav om detaljerede udgiftsprogrammer for kommunikationskampagner eller andre detaljer, men snarere om at den europæiske offentlighed forelægges tydelige politiske meddelelser og valg, hvorved vejen banes for, at Kommissionen og medlemsstaterne med stor entusiasme vil forsvare valutaen. Den fælles valuta er og bør altid være et vigtigt emne i kommunikationspolitikken i EU. Fordelene ved euroen og ØMU'en skal løbende sælges til og forklares for befolkningen: de politiske beslutningstagere kan ikke hvile på laurbærrene. Hvis europrojektet tages for givet, kan et hvilket som helst eksternt chok eller en given politisk krise udløse et angreb på valutaunionen. Euroen skal ikke være syndebuk for andres fejl. Dette er særligt relevant i lyset af de forskellige folkeafstemninger, der i øjeblikket holdes i EU med henblik på at ratificere forfatningstraktaten. Ordføreren glæder sig derfor over Kommissionens seneste rapport om kommunikationsstrategien for euroen, men mener, at den i lyset af ovennævnte problemer er PE v /12 PR\ doc

11 alt for optimistisk. Kommissionen skal præcisere sine vigtigste kommunikationsmål og i detaljer beskrive de skridt, der skal tages for at nå dem. Den bør anvende mere moderne markedsføringsteknikker og forsøge at sælge euroen og dens fordele som en global 'pakke'. Det er derfor nødvendigt, at Europa-Parlamentet fortsætter sin stærke støtte til Princeprogrammet og godkender yderligere midler hertil. Der henvises især til de medlemsstater, der ikke har vedtaget euroen. Der er behov for særlige handlingsplaner for at hjælpe regeringerne i de pågældende medlemsstater med at overbevise den skeptiske befolkning. Der er rigelige beviser for og tilstrækkelig forskning, der beviser, at hvis borgerne i disse lande bliver forelagt de objektive kendsgerninger, vil de skifte mening. Der er imidlertid ikke tilstrækkelig politisk vilje fra de politiske myndigheder, særligt i Det Forenede Kongerige, Sverige og Danmark, til at markedsføre euroen på en troværdig måde. Det samme sker nu i de nye medlemsstater, der tiltrådte EU i Politisk har udvidelsen enorm betydning, men mindre i makroøkonomisk sammenhæng. Det er måske derfor, myndighederne i de pågældende medlemsstater endnu ikke har fokuseret tilstrækkeligt på en sammenhængende kommunikationsstrategi for euroen. Ingen af de ti nye medlemsstater er endnu medlem af eurozonen, men de har ikke mulighed for at vælge den fra og skal før eller siden vedtage valutaen. Opmærksomheden omkring de nye medlemsstaters pligt til at vedtage euroen er bekymrende lille, eftersom 57 % af befolkningen tror, at deres land selv kan vælge, om det vil vedtage euroen. Så meget desto mere bør Kommissionen koncentrere kræfterne om at hjælpe disse lande på deres vej mod vedtagelse af euroen og særligt hjælpe dem med at dæmpe den frygt for prisstigninger, som en betydelig del af befolkningen i de nye medlemsstater har. Det er ligeledes vigtigt at bemærke, at flere finansielle transaktioner i de nye medlemsstater betales kontant i stedet for med elektroniske betalingsmidler. For at støtte overgangen kan der bl.a. etableres nationale fora for euroen under finansministerens ansvar. Endvidere støttes "twinning"-modellen i betænkningen, hvorved nye medlemsstater støttes af en vejleder fra et af landene i eurozonen. Endelig mener ordføreren, at en kort periode med to valutaer er den bedste metode til at sikre en vellykket overgang i de nye medlemsstater. Endvidere opfordres der i betænkningen til en række særlige handlinger med det formål at fremme accepten af euroen: q En undersøgelse om uregelmæssigheder og tilfælde af overdreven oprunding under overgangen i q Særlige opinionsundersøgelser af SMV'erne for at vurdere, i hvor høj grad euroen er accepteret skal gennemføres af Kommissionen. q Hæveautomater skal udbetale flere 20-euro-sedler i stedet for 50-euro-sedler for at reducere det kontantbeløb, butiksejere har i kassen og dermed mindske risikoen for røveri. q En undersøgelse fra Kommissionens side om de alt for mange 500-euro-sedler, der er i omløb, hvilket kan udgøre en risiko i forhold til hvidvaskning af penge og kriminalitet. q Omfattende lovgivning fra Kommissionens side med henblik på at oprette et reelt fælles europæisk betalingsområde i Europa for at reducere de høje omkostninger i forbindelse med grænseoverskridende betalinger i detailhandlen. PR\ doc 11/12 PE v01-00

12 q En advarsel til Europol og medlemsstaternes politi om risikoen for forfalskninger af den nye generation af pengesedler. PE v /12 PR\ doc

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Økonomi- og Valutaudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0000(INI) 15.9.2004 UDKAST TIL BETÆNKNING om Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2003 (16 C6-0000/2004 2004/0000(INI)) Økonomi-

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-001 TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-002 FORSÆDE: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI Næstformand (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-003 Åbning af mødet 2-004 Formanden. - Jeg erklærer mødet for åbnet. 2-005 Uopsættelig behandling

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet

Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet Analysenotat Jean-Claude Juncker i tæt samarbejde med Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem og Mario Draghi Det Europæiske Råds

Læs mere

Euroforbeholdet baggrund og argumenter for deltagelse i euroen

Euroforbeholdet baggrund og argumenter for deltagelse i euroen Euroforbeholdet baggrund og argumenter for deltagelse i euroen ISBN: 87-87803-40-2 Euroforbeholdet baggrund og argumenter for deltagelse i euroen Udgivet af tænketanken Ja til Europa 2003 Europabevægelsen

Læs mere

MØDET TIRSDAG DEN 23. SEPTEMBER 2003

MØDET TIRSDAG DEN 23. SEPTEMBER 2003 2-001 MØDET TIRSDAG DEN 23. SEPTEMBER 2003 2-002 FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA Næstformand (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-003 Udnævnelse af formanden for ECB 2-004 Formanden. - Næste punkt på dagsordenen

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-001 TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-002 2-003 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand 2-004 (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-005 2-006 2-007 Åbning af mødet Modtagne dokumenter: se protokollen Debat om tilfælde

Læs mere

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009 1 ONSG DEN 25. MARTS 2009 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.10.) 2. Det Europæiske Råds resultater (19.-20. juni 2009) (forhandling) Formanden. Mine damer og herrer!

Læs mere

Europa- Kommissionen. Én valuta til ét Europa. siden 1957

Europa- Kommissionen. Én valuta til ét Europa. siden 1957 Europa- Kommissionen Én valuta til ét Europa siden 1957 Én valuta til ét Europa Én valuta til ét Europa INDHOLDSFORTEGNELSE: Hvad er Den Økonomiske og Monetære Union?... 1 Vejen til Den Økonomiske og Monetære

Læs mere

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken Europa-Kommissionen Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Europa-Kommissionen Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål

Læs mere

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 (udgivet i tilslutning til Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 2002) Bruxelles Luxembourg, 2003 Europe Direct

Læs mere

Argumenthåndbog. Udgivet af Den Danske Europabevægelse Bremerholm 6, 1069 København K e-mail: eubev@eubev.dk Hjemmeside: www.eubev.

Argumenthåndbog. Udgivet af Den Danske Europabevægelse Bremerholm 6, 1069 København K e-mail: eubev@eubev.dk Hjemmeside: www.eubev. Argumenthåndbog Udgivet af Den Danske Europabevægelse Bremerholm 6, 1069 København K e-mail: eubev@eubev.dk Hjemmeside: www.eubev.dk Ansvarshavende redaktør Rina Valeur Rasmussen Redaktion Sebastian Lang-Jensen

Læs mere

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone 27-05-2015 SamBach 2. semester Basisprojekt 2 (BP2), Gruppe 21 Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone Gruppemedlemmer: Mohamed Loukili 55 317, Mohamedsidiq Jamaal Nouh Mohamed 55 576

Læs mere

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2010 ISBN 978-92-823-3212-2 De Europæiske Fællesskaber,

Læs mere

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen Derfor euro Europas fælles mønt euroen er det største og mest ambitiøse projekt, som EU har haft held til at søsætte siden opbygningen af det indre marked i 80'erne. I denne lille bog giver fem økonomer

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013 Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk 13. september 2013 Klage vedrørende klage til Naturstyrelsen, J.nr. NST-4101-00321. Jeg har igennem det sidste år skrevet

Læs mere

SEPA DET FÆLLES EURO- BETALINGS- OMRÅDE: ET INTEGRERET DETAIL- BETALINGSMARKED

SEPA DET FÆLLES EURO- BETALINGS- OMRÅDE: ET INTEGRERET DETAIL- BETALINGSMARKED SEPA DET FÆLLES EURO- BETALINGS- OMRÅDE: ET INTEGRERET DETAIL- BETALINGSMARKED INDHOLD Forord 5 Indledning 6 1. Oprettelse af et fælles eurobetalingsområde (SEPA) 7 > En oversigt over SEPA 7 > Hvorfor

Læs mere

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01)

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01) 1.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1 REVISIONSRETTEN I medfør af traktaterne (EKSF-traktatens artikel 45 C, stk. 4, EF-traktatens artikel 248, stk. 4, og Euratom-traktatens artikel 160 C,

Læs mere

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108 4. KONTROL INDHOLD INDLEDNING 4.1. Grundtræk 4.2. Igangværende reformer 4.3. Andre kontrolmekanismer 4.4. Den valgte fremgangsmåde 4.5. Første beretning - afgrænsning af problemområder INTERN KONTROL 4.6.

Læs mere

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 27. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere