EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Økonomi- og Valutaudvalget 2009 FORELØBIG 2005/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelse af en informations- og kommunikationsstrategi om euroen og Den Økonomiske og Monetære Union (2005/0000(INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører: Jules Maaten PR\ doc PE v01-00

2 PR_INI INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING...3 BEGRUNDELSE...Error! Bookmark not defined. PE v /12 PR\ doc

3 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING om gennemførelse af en informations- og kommunikationsstrategi om euroen og Den Økonomiske og Monetære Union (2005/0000(INI)) Europa-Parlamentet, der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en informations- og kommunikationsstrategi for euroen og Den Økonomiske og Monetære Union (KOM(2004)0552), der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Centralbank - Første rapport om de praktiske forberedelser til den fremtidige udvidelse af euroområdet (KOM(2004)0748), der henviser til sine holdninger af 16. juni om bestemmelser i forbindelse med indførelsen af euroen, der henviser til sin beslutning af 6. juli om kommunikationsstrategi i de sidste faser af gennemførelsen af ØMU, der henviser til sin beslutning af 4. juli om foranstaltninger til at lette de økonomiske beslutningstageres overgang til euroen, der henviser til forretningsordenens artikel 45, der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A6-0000/2005), A. der henviser til, at projektet med at opbygge ØMU'en og indføre euroen efter seks år generelt anses som værende yderst vellykket, B. der henviser til, at dette forstærkes af, at euroen har en høj status på de internationale finansmarkeder, at stadig flere handler faktureres i euro, og at centralbankerne i stigende omfang omlægger deres reserver fra dollars til euro, C. der henviser til, at der på dette tidspunkt ikke kan være tvivl om fordelene ved en fælles valuta og de tilhørende instrumenter en fælles monetær politik og bedre samordning af de økonomiske politikker: billigere finansiering pga. historisk lave renter, større prisgennemsigtighed, hvilket på mellemlang sigt medfører lavere priser, fjernelse af valutakursrisikoen inden for eurozonen, fremme af handel og rejser inden for EU og pres på medlemsstaterne for at gennemføre en stabilitetsorienteret finanspolitik; 1 EFT C 67 af , s EFT C 121 af , s EFT C 65 E af , s PR\ doc 3/12 PE v01-00

4 D. der henviser til, at en vis del af den europæiske offentlighed ikke desto mindre hævder at have en negativ opfattelse af euroen; der henviser til, at Eurobarometers undersøgelse viser, at denne tendens er stigende, idet støtten til valutaen i eurozonen lå på 68 % umiddelbart inden overgangen til euroen, 75 % umiddelbart efter, og 66 % i første halvår af 2004; der henviser til, at det negative resultat af folkeafstemningen i henholdsvis Sverige og Danmark ligeledes er bevis på en folkelig modstand mod den fælles valuta i Europa; der henviser til, at undersøgelser i de nye medlemsstater ligeledes afspejler en voksende modstand mod vedtagelsen af euroen, E. der henviser til, at disse holdninger i høj grad er blevet forstærket af visse fejl under overgangen, selv om denne rent teknisk set var yderst vellykket, idet den kun påvirkede inflationen med 0,2 %; der henviser til, at der ikke var tilstrækkeligt fokus på konsekvenserne af overgangen for den gennemsnitlige forbruger, som var vidne til en voldsom stigning i priserne på dagligvarer og tjenester, samt de små og mellemstore virksomheder, der ikke var tilstrækkeligt informerede, og ikke havde nok likviditet; der henviser til, at det set i bakspejlet åbenlyst var en fejl at afslutte kommunikationskampagnerne om euroen så hurtigt efter den fysiske indførelse, F. der henviser til, at der er behov for en sammenhængende, ambitiøs og længerevarende kommunikationsstrategi for euroen og ØMU'en for at støtte den fælles valuta, undgå tidligere tiders fejl og forberede de nye medlemsstater på en smidig overgang; der henviser til, at Kommissionen og Den Europæiske Centralbank (ECB) under Europa- Parlamentets demokratiske kontrol og sammen med medlemsstaternes finansielle myndigheder er de vigtigste organer med ansvar for, at denne strategi lykkes; 1. støtter euroen som et stærkt symbol på den europæiske integration og som et middel til at bringe de europæiske borgere tættere på de idealer, der ligger til grund for Unionen; 2. bemærker, at euroen tilsyneladende er upopulær blandt visse borgere; mener, at dette er i strid med den kendsgerning, at euroen muligvis er det mest vellykkede europæiske projekt nogensinde; mener, at den fælles valuta fortsat er et vigtigt emne i kommunikationspolitikken i EU; mener, at fordelene ved euroen og ØMU'en prisstabilitet, lave renter på realkredit, bedre rejsemuligheder; beskyttelse mod valutakurssvingninger og eksterne chok fortsat skal sælges til og udførligt forklares for befolkningen; 3. mener, at det er vigtigt, at de vigtigste politiske beslutningstagere ikke tager europrojektet for givet, eftersom euroens tilstand overordnet set bidrager til Unionens fremskridt, særligt hvad angår den kommende ratificering af forfatningstraktaten; 4. støtter en strammere samordning af den økonomiske politik mellem medlemsstaterne og finanspolitisk forsigtighed inden for rammerne af en reformeret, men robust stabilitets- og vækstpagt; mener, at Det Europæiske Råd med sin udvanding af pagten i marts 2005 risikerer at underminere den fælles mønts troværdighed og skade dens omdømme i offentligheden, medmindre alle medlemsstater uden undtagelse overholder den nye aftale fuldt ud; PE v /12 PR\ doc

5 5. glæder sig over Kommissionens seneste rapport om kommunikationsstrategien for euroen, men bemærker, at tonen er alt for optimistisk i lyset af den overvejende mangel på popularitet; opfordrer Kommissionen til at præcisere de vigtigste kommunikationsmål og i detaljer beskrive de nødvendige skridt for at nå dem; understreger vigtigheden af mere intensivt at anvende moderne markedsføringsteknikker, når ØMU'en præsenteres for offentligheden, ved at spille på folks naturlige nysgerrighed og bestræbe sig på at sælge euroen og dens fordele som en attraktiv "pakke"; 6. støtter fortsat Prince-programmet og opfordrer til, at de tilgængelige midler hertil øges; mener, at den interinstitutionelle dialog om euroen kan fremmes gennem den Interinstitutionelle Gruppe om Information (IGI); advarer om, at princippet om samfinansiering, der ligger til grund for Prince-programmet, kan skabe betydelige problemer for indførelsen af euroen i de nye medlemsstater, som mangler de nødvendige budgetmidler; 7. understreger behovet for at fokusere på borgernes bekymringer i de tre lande, der inden udvidelsen ikke var med i euroen Det Forenede Kongerige, Sverige og Danmark og opfordrer Kommissionen til at udarbejde specifikke handlingsplaner med henblik på at hjælpe regeringerne i disse medlemsstater med den opgave, det er at overbevise en skeptisk befolkning; 8. mener, at den nylige udvidelse af EU er en stor udfordring for ØMU'en, den fælles valuta og Den Europæiske Centralbanks struktur og funktion; mener, at Kommissionen skal koncentrere kræfterne om at hjælpe de nye medlemsstater på vejen mod vedtagelse af euroen; opfordrer Kommissionen til at tage højde for den frygt for prisstigninger, som befolkningen i de nye medlemsstater har givet udtryk for; 9. bemærker, at der i de nye medlemsstater gennemføres flere kontante finansielle transaktioner end transaktioner med elektroniske betalingsmidler sammenlignet med de gamle medlemsstater; opfordrer indtrængende Kommissionen til at tage dette i betragtning, når den forbereder overgangen i de nye medlemsstater; mener, at en kort periode med to valutaer er den bedste metode til at sikre en vellykket overgang i de nye medlemsstater; 10. opfordrer til, at der ydes ekstra finansiering til oprettelse af nationale fora for euroen i medlemsstaterne under finansministeriets ansvar, et system, der ved tidligere lejligheder har vist sig nyttigt; mener, at EU bør støtte "twinning"-modellen, hvorved hver enkelt ny medlemsstat støttes af en vejleder fra et af landene i eurozonen; mener, at hvis fejlene fra den tidligere overgang skal undgås, bør der straks gennemføres en undersøgelse om uregelmæssigheder og tilfælde af overdreven oprunding i de nuværende lande i euroområdet; 11. opfordrer ECB til hvert år i sin årsberetning eller en særlig beretning at foretage en kvantitativ analyse som skal drøftes i Europa-Parlamentet om de fordele, euroen har medført for almindelige borgere med konkrete eksempler på, hvordan anvendelsen af euroen har haft en positiv indvirkning på befolkningens dagligdag; 12. anmoder Kommissionen om at gennemføre særlige opinionsundersøgelser af SMV'er i PR\ doc 5/12 PE v01-00

6 hele Europa for at vurdere, i hvor høj grad valutaen er accepteret i sektoren; 13. opfordrer banksektoren til at sikre, at hæveautomaterne udbetaler flere 20-euro-sedler i stedet for 50-euro-sedler til kunderne eftersom de færreste kontantbetalinger beløber sig til mere end euro i gennemsnit for at reducere det beløb, butiksejerne har i kassen, og dermed mindske risikoen for røveri; 14. anmoder Kommissionen om at offentliggøre en analyse, der skal drøftes i Europa- Parlamentet, om de alt for mange 500-euro-sedler, der er i omløb, eftersom udstedelsen heraf er fordoblet i 2005 til 190 millioner sedler på grund af en stigende efterspørgsel fra de økonomiske aktører i euroområdet; anerkender fordelene ved at have en seddel med en så høj pålydende værdi som 500-euro-sedlen, men advarer om den mulige risiko, der kan være forbundet med så store sedler i forhold til hvidvaskning af penge og kriminalitet; 15. beklager de stadig høje omkostninger i forbindelse med grænseoverskridende betalinger i euro i detailhandlen og støtter oprettelsen af et fælles europæisk betalingsområde; anmoder Kommissionen om at udarbejde omfattende lovgivning på dette område og benytte lejligheden til at harmonisere de elektroniske betalingssystemer i EU for at reducere de omkostninger, der normalt betales af forbrugerne og SMV'erne; 16. glæder sig over, at ECB arbejder på en anden generation af pengesedler; mener, at euroen i kraft af sit omfang er særligt sårbar over for forfalskninger og opfordrer indtrængende ECB til at være meget opmærksom herpå og tage hensyn til de indhøstede erfaringer ved udformningen af en ny generation af pengesedler; mener, at det er vigtigt, at Europol og medlemsstaternes politistyrker prioriterer dette emne; 17. opfordrer Kommissionen til fortsat at sende Europa-Parlamentet den kvartalsvise skriftlige opdatering om Prince-programmet; 18. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. PE v /12 PR\ doc

7 BEGRUNDELSE I. Indledning Da Kommissionen i 2004 offentliggjorde sin meddelelse om gennemførelsen af en informations- og kommunikationsstrategi for euroen og Den Økonomiske og Monetære Union, indledte Europa-Parlamentet en vidtrækkende debat med alle de relevante interessenter om et yderst vigtigt emne i forhold til det europæiske projekt, nemlig hvordan man i tilstrækkelig grad informerer de europæiske statsborgere og virksomheder om fordelene ved vores fælles valuta, euroen, og de tilhørende makroøkonomiske rammer, eller ØMU'en (Den Økonomiske og Monetære Union). Europa-Parlamentet har været tæt involveret i alle ØMU'ens trin, lige fra beslutningen om at lancere valutaen blev truffet i Maastricht i 1992 til den 1. januar 1999, da de deltagende medlemsstaters valutakurser blev uigenkaldeligt fastlåst i forhold til euroen, og Den Europæiske Centralbank blev oprettet, og endelig til den efterfølgende fysiske overgang i I dag, næsten syv år efter euroen blev lanceret og i lyset af Kommissionens meddelelse, mener ordføreren, at det er på høje tid at evaluere, om ØMU'en er vellykket eller mislykket, samt foreslå løsninger og udstikke vejen frem. II. Euroens succes ØMU'en og euroen er de mest vellykkede paneuropæiske projekter, der nogensinde er gennemført. I et historisk lys er det vanskeligt at finde lignende tilfælde, hvor der på så kort tid er opbygget en fælles valuta. I betænkningen gentages Parlamentets helhjertede støtte til euroen som en stærk drivkraft bag den europæiske integration samt som et middel til at nå Unionens mål. Euroen er ikke kun et symbol på fælles identitet og fælles værdier, men kan stimulere samhørigheden yderligere ved at vise, at hvis medlemsstaterne på beslutsom vis arbejder sammen, kan borgerne høste udbredte og langvarige fordele. Euroens succes kan måles på mange måder: 1. Først og fremmest har den fælles monetære politik og den styrkede samordning af de økonomiske politikker, der understøtter euroen, medført billigere finansiering til alle: renterne er historisk lave, hvilket fremmer investeringer og forbrug og medfører reelle fordele for forbrugerne, eksempelvis gennem lavere rente på realkredit og billige lån. 2. For det andet har den øgede prisgennemsigtighed inden for euroområdet sammen med ECB's håndfaste forvaltning af den monetære politik medført et stabilt miljø, herunder lav inflation (blot 2,3 % i 2001 og efterfølgende 2002), hvilket fremmer det private forbrug. 3. For det tredje har euroen medført øget fleksibilitet for økonomierne i euroområdet i forhold til finansielle kriser. Uden den fælles valuta ville begivenheder som PR\ doc 7/12 PE v01-00

8 terrorangrebene den 11. september 2001 i New York og den 11. marts 2004 i Madrid eller regnskabsskandalerne i 2002 have medført voldsom uro i Europa som helhed og i mange økonomier i euroområdet i særdeleshed og ville have medført, at nationale valutaer brød sammen. 4. For det fjerde har fjernelsen af valutakursrisikoen i eurozonen gjort det lettere at rejse inden for euroområdet uden besværet og omkostningerne i forbindelse med at veksle valuta. Det er ligeledes lettere at rejse uden for euroområdet, eftersom euroen er blevet en generelt accepteret international valuta. 5. For det femte drager de europæiske forbrugere fordel af den relativt stærke euro i forhold til dollaren, eftersom råvarer og olie udbydes på verdensmarkedet i amerikanske dollars. Den positive valutakurs medfører relativt lave priser på brændstof og fødevarer for de europæiske forbrugere. 6. En anden positiv virkning af euroen er, at den har medført øget handel inden for EU. Flere undersøgelser viser, at ØMU'en har haft en positiv indvirkning på handlen inden for euroområdet med gennemsnitlig ca. 10 % for alle landene i eurozonen og op til ca. 17 % i visse lande som f.eks. Nederlandene, Spanien, Belgien og Østrig, siden euroen blev indført. Derudover har den fælles valuta også medført øget handel med lande uden for euroområdet. Siden 1999 er internationale handler i stigende grad blevet faktureret i euro. 7. Derudover har euroen opnået en høj status på finansmarkederne og har påtaget sig en vigtig rolle som international reservevaluta (fra 13,5 % af verdens reserver i 1999 til 19,7 % i 2003). Euroen er dermed ved at udvikle sig til den foretrukne drivkraft for internationale investeringer og lån (internationale værdipapirer i euro er nu en skarp konkurrent til værdipapirer i amerikanske dollars). Dette bør endvidere styrke Europas rolle i internationale fora og organisationer. 8. Valutaintegration stimulerer ligeledes integration af kapitalmarkeder i EU og medfører strukturelle ændringer på bank- og finansområdet. Den grænseoverskridende handel er øget, ligesom konsolideringerne er stigende. I sidste ende bør de større valgmuligheder og lavere priser finde vej til den gennemsnitlige forbruger af finansielle tjenester. 9. Sidst, men ikke mindst har ØMU'en lagt et velkomment pres på medlemsstaterne om at gennemføre stabilitetsorienterede finanspolitikker. Teoretisk set kræver tilstedeværelsen af en valutaunion koordinerede eller harmoniserede finanspolitikker for så vidt muligt at mindske risikoen for, at nogle medlemsstater "kører gratis". Tilbage i 1999 var den nødvendige disciplinære spændetrøje, som de politiske beslutningstagere udtænkte, den såkaldte stabilitets- og vækstpagt. Trods den kritik, der kan rettes mod pagten, er det klart, at den stadig beviser sit værd ved at styrke den finanspolitiske disciplin. Ordføreren mener, at den nylige revision af pagten, som Det Europæiske Råd er nået til enighed om, kun kan ses som en forbedring, hvis alle medlemsstater uden undtagelse overholder den nye aftale fuldt ud. Hvis de nye aftaler igen overtrædes, vil det være til varig skade for såvel euroens troværdighed som dens offentlige image. PE v /12 PR\ doc

9 Alle disse fordele er resultatet af en fra et rent teknisk synspunkt yderst vellykket introduktionsstrategi, både i 1999, da de gamle valutaer blev omdannet til euro, og i 2002 i forbindelse med den fysiske overgang. Den logistiske bedrift, det er at indføre pengesedler og mønter samtidig i 12 lande, skal ikke undervurderes. Trods småuheld var operationen vellykket, og det i den grad, at implikationerne bag den næsten ikke skænkes en tanke. Bortset fra Den Europæiske Centralbank, Europa-Kommissionen og medlemsstaternes regeringer har interessenter som SMV'ernes forbrugerorganisationer, fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer osv. bidraget til succesen. Europa-Parlamentet har spillet en central rolle ved at være en stærk støtte for Kommissionens arbejde, ved at godkende et væsentligt budget til kampagnen, samt ved at være en kritisk partner i drøftelserne med Kommissionen og ECB. I perioden 1996 til medio 2002 blev der tildelt over 200 millioner euro fra Europa-Kommissionens midler, fortrinsvist fra Prince-programmets budgetposter. Medlemsstaterne brugte langt større beløb, og ECB brugte 80 millioner euro. III. Euroens problemer Når alt dette er sagt, mener ordføreren ikke desto mindre, at der er plads til forbedringer, for så vidt angår kommunikationsstrategien for euroen. Efter en meget lang periode på syv år med euroen og ØMU'en, er det på tide at trække sig lidt tilbage og foretage en objektiv analyse af rammerne for vores valuta. Dette gælder så meget desto mere, fordi europrojektet langt fra er afsluttet. Fremhævelse af euroens fordele er rent faktisk en løbende og daglig øvelse, og vedligeholdelse og styrkelse af euroområdets troværdighed og stabilitet er en uophørlig opgave, der kræver konstant pleje og opmærksomhed. Den eventuelle fremtidige udvidelse af euroområdet til nye lande fortjener en grundig overvejelse af, hvordan de politiske beslutningstagere skal undgå fortidens fejl, og hvordan de kan forbedre tidligere kommunikationskampagner. Det er virkelig nedslående at bemærke, at der trods euroens objektive fordele som beskrevet ovenfor og trods den generelt smidige overgang, der fandt sted, stadig er en vis del af den europæiske befolkning, der fortsat hævder at have en negativ opfattelse af euroen. Og denne tendens er tilsyneladende stigende. Hvor uudgrundeligt dette end kan synes, skal de politiske beslutningstagere og navnlig Kommissionen og medlemsstaternes finansministre opgøre disse opfattelser og tage skridt til at korrigere dem. Nye undersøgelser fra Eurobarometer viser, at støtten til valutaen i eurozonen var 68 % umiddelbart inden overgangen, 75 % umiddelbart efter og 66 % i første halvår af Disse undersøgelser forstærkes at nyere undersøgelser i de nye medlemsstater, som ligeledes viser en voksende fjendtlighed mod vedtagelsen af euroen: kun 44 % af befolkningen i de nye medlemsstater mener, at indførelsen af euroen vil have positive konsekvenser for deres land, og 47 % er utilfredse med, at euroen skal erstatte deres nationale valuta. Det siger sig selv, at den offentlige mening i de tre lande, der ikke havde vedtaget euroen før udvidelsen, Det Forenede Kongerige, Sverige og Danmark, fortsat generelt er imod valutaunionen, hvilket på brutal vis blev udstillet i det negative resultat af folkeafstemningen i henholdsvis Sverige og Danmark. Blandt flere forskellige årsager, der ikke er genstand for denne betænkning (euroskepsis, nationalisme, sympati for nationale traditioner osv.), er en af de vigtigste årsager til, at befolkningens opfattelse har været så negativ i de medlemsstater, der vedtog euroen, at det PR\ doc 9/12 PE v01-00

10 føltes, som om priserne pludselig steg efter overgangen. Indførelsen af euroens samlede virkning på inflationen vurderes nu til at været blot 0,2 % i 2002, men denne yderst begrænsede stigning skjuler en realitet, der var pinligt indlysende for den almindelige borger i 2002 og Tallet er et gennemsnit og skjuler således de enorme prisstigninger i dagligvarer som kaffe, grøntsager, brød, aviser, en klipning, lokale afgifter, herunder parkeringsafgifter osv. Selv om inflationen i januar 2002 delvist skyldtes en dårlig høst og andre økonomiske faktorer, er det ordførerens påstand, at disse opfattelser i høj grad blev forværret af visse fejl, der blev begået i overgangsperioden. Den gennemsnitlige forbruger blev eksempelvis ikke tilstrækkeligt informeret om den mulige risiko for, at priser på dagligvarer og tjenester ville stige voldsomt. Det kom derfor fuldstændig bag på borgerne. Og sådanne indtryk bliver siddende længe. Heller ikke SMV'erne fik nok oplysninger, ligesom de ikke fik tilstrækkelig likviditet til at klare alle de transaktioner, der fandt sted i de første par måneder. Aftaler mellem centrale regeringer og SMV'ernes organisationer og, hvad der er endnu mere skandaløst, de lokale regeringer for at undgå hensynsløse prisstigninger synes ikke at have virket eller i så fald kun i begrænset omfang. Endelig er det nu klart, at det var en fejl at afslutte kommunikationskampagnerne om euroen så hurtigt efter dens fysiske indførelse. Der havde været brug for mere tid, hvis euroens image skulle fæstnes i befolkningens bevidsthed og hurtigt ændre det forkerte indtryk, som prisstigningerne gav. Selv om de i økonomisk sammenhæng var mindre væsentlige i forhold til den overordnede økonomi, vejede de tungt i den gennemsnitlige forbrugers budget. Ordføreren forslår derfor, at ECB hvert år fremlægger en kvantitativ analyse af de fordele, euroen har medført for den almindelige borger. Dette har yderligere den fordel, at det tvinger EU's politiske beslutningstagere til at tage højde for ikke kun makroøkonomiske aspekter af udviklingen i valutaen, men også konsekvenserne for den almindelige borger, Flere andre af euroens fordele som f.eks. større prisgennemsigtighed og virkningerne i forhold til konkurrencen viser sig kun, når og hvis regeringerne træffer de nødvendige foranstaltninger med hensyn til færdiggørelsen af det indre marked, forhåbentlig inden for rammerne af Lissabon-strategien. IV. Forslag til forbedringer Med dette i erindring er formålet med betænkningen at foreslå en mulig vej fremad. Den indeholder ingen krav om detaljerede udgiftsprogrammer for kommunikationskampagner eller andre detaljer, men snarere om at den europæiske offentlighed forelægges tydelige politiske meddelelser og valg, hvorved vejen banes for, at Kommissionen og medlemsstaterne med stor entusiasme vil forsvare valutaen. Den fælles valuta er og bør altid være et vigtigt emne i kommunikationspolitikken i EU. Fordelene ved euroen og ØMU'en skal løbende sælges til og forklares for befolkningen: de politiske beslutningstagere kan ikke hvile på laurbærrene. Hvis europrojektet tages for givet, kan et hvilket som helst eksternt chok eller en given politisk krise udløse et angreb på valutaunionen. Euroen skal ikke være syndebuk for andres fejl. Dette er særligt relevant i lyset af de forskellige folkeafstemninger, der i øjeblikket holdes i EU med henblik på at ratificere forfatningstraktaten. Ordføreren glæder sig derfor over Kommissionens seneste rapport om kommunikationsstrategien for euroen, men mener, at den i lyset af ovennævnte problemer er PE v /12 PR\ doc

11 alt for optimistisk. Kommissionen skal præcisere sine vigtigste kommunikationsmål og i detaljer beskrive de skridt, der skal tages for at nå dem. Den bør anvende mere moderne markedsføringsteknikker og forsøge at sælge euroen og dens fordele som en global 'pakke'. Det er derfor nødvendigt, at Europa-Parlamentet fortsætter sin stærke støtte til Princeprogrammet og godkender yderligere midler hertil. Der henvises især til de medlemsstater, der ikke har vedtaget euroen. Der er behov for særlige handlingsplaner for at hjælpe regeringerne i de pågældende medlemsstater med at overbevise den skeptiske befolkning. Der er rigelige beviser for og tilstrækkelig forskning, der beviser, at hvis borgerne i disse lande bliver forelagt de objektive kendsgerninger, vil de skifte mening. Der er imidlertid ikke tilstrækkelig politisk vilje fra de politiske myndigheder, særligt i Det Forenede Kongerige, Sverige og Danmark, til at markedsføre euroen på en troværdig måde. Det samme sker nu i de nye medlemsstater, der tiltrådte EU i Politisk har udvidelsen enorm betydning, men mindre i makroøkonomisk sammenhæng. Det er måske derfor, myndighederne i de pågældende medlemsstater endnu ikke har fokuseret tilstrækkeligt på en sammenhængende kommunikationsstrategi for euroen. Ingen af de ti nye medlemsstater er endnu medlem af eurozonen, men de har ikke mulighed for at vælge den fra og skal før eller siden vedtage valutaen. Opmærksomheden omkring de nye medlemsstaters pligt til at vedtage euroen er bekymrende lille, eftersom 57 % af befolkningen tror, at deres land selv kan vælge, om det vil vedtage euroen. Så meget desto mere bør Kommissionen koncentrere kræfterne om at hjælpe disse lande på deres vej mod vedtagelse af euroen og særligt hjælpe dem med at dæmpe den frygt for prisstigninger, som en betydelig del af befolkningen i de nye medlemsstater har. Det er ligeledes vigtigt at bemærke, at flere finansielle transaktioner i de nye medlemsstater betales kontant i stedet for med elektroniske betalingsmidler. For at støtte overgangen kan der bl.a. etableres nationale fora for euroen under finansministerens ansvar. Endvidere støttes "twinning"-modellen i betænkningen, hvorved nye medlemsstater støttes af en vejleder fra et af landene i eurozonen. Endelig mener ordføreren, at en kort periode med to valutaer er den bedste metode til at sikre en vellykket overgang i de nye medlemsstater. Endvidere opfordres der i betænkningen til en række særlige handlinger med det formål at fremme accepten af euroen: q En undersøgelse om uregelmæssigheder og tilfælde af overdreven oprunding under overgangen i q Særlige opinionsundersøgelser af SMV'erne for at vurdere, i hvor høj grad euroen er accepteret skal gennemføres af Kommissionen. q Hæveautomater skal udbetale flere 20-euro-sedler i stedet for 50-euro-sedler for at reducere det kontantbeløb, butiksejere har i kassen og dermed mindske risikoen for røveri. q En undersøgelse fra Kommissionens side om de alt for mange 500-euro-sedler, der er i omløb, hvilket kan udgøre en risiko i forhold til hvidvaskning af penge og kriminalitet. q Omfattende lovgivning fra Kommissionens side med henblik på at oprette et reelt fælles europæisk betalingsområde i Europa for at reducere de høje omkostninger i forbindelse med grænseoverskridende betalinger i detailhandlen. PR\ doc 11/12 PE v01-00

12 q En advarsel til Europol og medlemsstaternes politi om risikoen for forfalskninger af den nye generation af pengesedler. PE v /12 PR\ doc

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 6.12.2012 2012/2262(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelse af direktiv 2004/25/EF om overtagelsestilbud 2012/2262 (INI)) Retsudvalget Ordfører: Klaus-Heiner

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Den økonomiske og monetære union

Den økonomiske og monetære union Den økonomiske og monetære union Ulemper = ingen selvstændig valutakurs og ens rentesats også i tilfælde af forskelligartede konjunkturudsving fra land til land (= asymmetriske choks) Fordele ved monetær

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Økonomi- og Valutaudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0000(INI) 15.9.2004 UDKAST TIL BETÆNKNING om Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2003 (16 C6-0000/2004 2004/0000(INI)) Økonomi-

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION

DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION om indførelse af en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union Amsterdam, den 16. juni 1997 (97/C 236/03) På grundlag af den enighed, der blev

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 19.9.2012 2012/2134(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bedre adgang til finansiering for SMV'er 2012/2134 (INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører:

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt Europaudvalget - Økofin Offentligt Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. - Økofin - Spørgsmål af. januar. 7. februar J.nr. 5-9 Spørgsmål:

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2012/2040(INI) 4.6.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om "På vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger" (2012/2040(INI))

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 18.3.2011 2011/0014(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen.

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen. Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014 forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen for Europa-Parlamentets næstformand Sylvie Guillaume og Kommissionens førstenæstformand,

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen?

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.1 Redegør for, hvad begrebet pengepolitik omfatter. 5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.3 Siden finanskrisen begyndelse i 2007 har

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

ECB Månedsoversigt Juni 2014

ECB Månedsoversigt Juni 2014 LEDER For at opfylde sit mandat til at fastholde prisstabilitet besluttede Styrelsesrådet på mødet den 5. juni 2014 at indføre en kombination af foranstaltninger til at lempe pengepolitikken yderligere

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012 BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet 100 USA 95 90 85 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Disposition 1. Den europæiske statsgældskrise

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 31.1.2014 2013/2185(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter (2013/2185(INI))

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2009/2166(INI) 5.1.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om Den Europæiske Investeringsbank (EIB) - årsberetning 2008 (2009/2166(INI)) Budgetkontroludvalget Ordfører:

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORELØBIG 2004/0141(CNS) 8.11.2004 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument Mødedokument RETTELSE DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES MED DE ÆNDRINGER, SOM FORMANDEN VIL FORESLÅ VED BEGYNDELSEN AF MØDET ONSDAG DEN 31. MAJ 2006 30/05/06 PE DA DA Forklaring af procedurerne

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Danmark er duksen i et gældsplaget Europa

Danmark er duksen i et gældsplaget Europa Danmark er duksen i et gældsplaget Europa AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Hvis eurozonen var et land, så

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ARBEJDSDOKUMENT. Tale af Tassos Haniotis, medlem af Franz Fischlers kabinet

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ARBEJDSDOKUMENT. Tale af Tassos Haniotis, medlem af Franz Fischlers kabinet EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27. juni 2002 ARBEJDSDOKUMENT om den amerikanske lov om sikkerhed og investering i landdistrikterne Tale af Tassos Haniotis,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Hvorfor undervise i EU?

Hvorfor undervise i EU? Hvorfor undervise i EU? Oplæg ved: Mads Dagnis Jensen og Julie Hassing Nielsen Konference: EU i undervisningen sådan! Onsdag den 5. oktober 2011 Aarhus Universitet, Institut for Statskundskab Indhold Præsentation

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde.

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde. Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde December 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 2 Nationalbankloven Formålsparagraf, 1: "Danmarks Nationalbank, der ved denne Lovs Ikrafttræden overtager

Læs mere