EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Økonomi- og Valutaudvalget 2009 FORELØBIG 2005/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelse af en informations- og kommunikationsstrategi om euroen og Den Økonomiske og Monetære Union (2005/0000(INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører: Jules Maaten PR\ doc PE v01-00

2 PR_INI INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING...3 BEGRUNDELSE...Error! Bookmark not defined. PE v /12 PR\ doc

3 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING om gennemførelse af en informations- og kommunikationsstrategi om euroen og Den Økonomiske og Monetære Union (2005/0000(INI)) Europa-Parlamentet, der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en informations- og kommunikationsstrategi for euroen og Den Økonomiske og Monetære Union (KOM(2004)0552), der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Centralbank - Første rapport om de praktiske forberedelser til den fremtidige udvidelse af euroområdet (KOM(2004)0748), der henviser til sine holdninger af 16. juni om bestemmelser i forbindelse med indførelsen af euroen, der henviser til sin beslutning af 6. juli om kommunikationsstrategi i de sidste faser af gennemførelsen af ØMU, der henviser til sin beslutning af 4. juli om foranstaltninger til at lette de økonomiske beslutningstageres overgang til euroen, der henviser til forretningsordenens artikel 45, der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A6-0000/2005), A. der henviser til, at projektet med at opbygge ØMU'en og indføre euroen efter seks år generelt anses som værende yderst vellykket, B. der henviser til, at dette forstærkes af, at euroen har en høj status på de internationale finansmarkeder, at stadig flere handler faktureres i euro, og at centralbankerne i stigende omfang omlægger deres reserver fra dollars til euro, C. der henviser til, at der på dette tidspunkt ikke kan være tvivl om fordelene ved en fælles valuta og de tilhørende instrumenter en fælles monetær politik og bedre samordning af de økonomiske politikker: billigere finansiering pga. historisk lave renter, større prisgennemsigtighed, hvilket på mellemlang sigt medfører lavere priser, fjernelse af valutakursrisikoen inden for eurozonen, fremme af handel og rejser inden for EU og pres på medlemsstaterne for at gennemføre en stabilitetsorienteret finanspolitik; 1 EFT C 67 af , s EFT C 121 af , s EFT C 65 E af , s PR\ doc 3/12 PE v01-00

4 D. der henviser til, at en vis del af den europæiske offentlighed ikke desto mindre hævder at have en negativ opfattelse af euroen; der henviser til, at Eurobarometers undersøgelse viser, at denne tendens er stigende, idet støtten til valutaen i eurozonen lå på 68 % umiddelbart inden overgangen til euroen, 75 % umiddelbart efter, og 66 % i første halvår af 2004; der henviser til, at det negative resultat af folkeafstemningen i henholdsvis Sverige og Danmark ligeledes er bevis på en folkelig modstand mod den fælles valuta i Europa; der henviser til, at undersøgelser i de nye medlemsstater ligeledes afspejler en voksende modstand mod vedtagelsen af euroen, E. der henviser til, at disse holdninger i høj grad er blevet forstærket af visse fejl under overgangen, selv om denne rent teknisk set var yderst vellykket, idet den kun påvirkede inflationen med 0,2 %; der henviser til, at der ikke var tilstrækkeligt fokus på konsekvenserne af overgangen for den gennemsnitlige forbruger, som var vidne til en voldsom stigning i priserne på dagligvarer og tjenester, samt de små og mellemstore virksomheder, der ikke var tilstrækkeligt informerede, og ikke havde nok likviditet; der henviser til, at det set i bakspejlet åbenlyst var en fejl at afslutte kommunikationskampagnerne om euroen så hurtigt efter den fysiske indførelse, F. der henviser til, at der er behov for en sammenhængende, ambitiøs og længerevarende kommunikationsstrategi for euroen og ØMU'en for at støtte den fælles valuta, undgå tidligere tiders fejl og forberede de nye medlemsstater på en smidig overgang; der henviser til, at Kommissionen og Den Europæiske Centralbank (ECB) under Europa- Parlamentets demokratiske kontrol og sammen med medlemsstaternes finansielle myndigheder er de vigtigste organer med ansvar for, at denne strategi lykkes; 1. støtter euroen som et stærkt symbol på den europæiske integration og som et middel til at bringe de europæiske borgere tættere på de idealer, der ligger til grund for Unionen; 2. bemærker, at euroen tilsyneladende er upopulær blandt visse borgere; mener, at dette er i strid med den kendsgerning, at euroen muligvis er det mest vellykkede europæiske projekt nogensinde; mener, at den fælles valuta fortsat er et vigtigt emne i kommunikationspolitikken i EU; mener, at fordelene ved euroen og ØMU'en prisstabilitet, lave renter på realkredit, bedre rejsemuligheder; beskyttelse mod valutakurssvingninger og eksterne chok fortsat skal sælges til og udførligt forklares for befolkningen; 3. mener, at det er vigtigt, at de vigtigste politiske beslutningstagere ikke tager europrojektet for givet, eftersom euroens tilstand overordnet set bidrager til Unionens fremskridt, særligt hvad angår den kommende ratificering af forfatningstraktaten; 4. støtter en strammere samordning af den økonomiske politik mellem medlemsstaterne og finanspolitisk forsigtighed inden for rammerne af en reformeret, men robust stabilitets- og vækstpagt; mener, at Det Europæiske Råd med sin udvanding af pagten i marts 2005 risikerer at underminere den fælles mønts troværdighed og skade dens omdømme i offentligheden, medmindre alle medlemsstater uden undtagelse overholder den nye aftale fuldt ud; PE v /12 PR\ doc

5 5. glæder sig over Kommissionens seneste rapport om kommunikationsstrategien for euroen, men bemærker, at tonen er alt for optimistisk i lyset af den overvejende mangel på popularitet; opfordrer Kommissionen til at præcisere de vigtigste kommunikationsmål og i detaljer beskrive de nødvendige skridt for at nå dem; understreger vigtigheden af mere intensivt at anvende moderne markedsføringsteknikker, når ØMU'en præsenteres for offentligheden, ved at spille på folks naturlige nysgerrighed og bestræbe sig på at sælge euroen og dens fordele som en attraktiv "pakke"; 6. støtter fortsat Prince-programmet og opfordrer til, at de tilgængelige midler hertil øges; mener, at den interinstitutionelle dialog om euroen kan fremmes gennem den Interinstitutionelle Gruppe om Information (IGI); advarer om, at princippet om samfinansiering, der ligger til grund for Prince-programmet, kan skabe betydelige problemer for indførelsen af euroen i de nye medlemsstater, som mangler de nødvendige budgetmidler; 7. understreger behovet for at fokusere på borgernes bekymringer i de tre lande, der inden udvidelsen ikke var med i euroen Det Forenede Kongerige, Sverige og Danmark og opfordrer Kommissionen til at udarbejde specifikke handlingsplaner med henblik på at hjælpe regeringerne i disse medlemsstater med den opgave, det er at overbevise en skeptisk befolkning; 8. mener, at den nylige udvidelse af EU er en stor udfordring for ØMU'en, den fælles valuta og Den Europæiske Centralbanks struktur og funktion; mener, at Kommissionen skal koncentrere kræfterne om at hjælpe de nye medlemsstater på vejen mod vedtagelse af euroen; opfordrer Kommissionen til at tage højde for den frygt for prisstigninger, som befolkningen i de nye medlemsstater har givet udtryk for; 9. bemærker, at der i de nye medlemsstater gennemføres flere kontante finansielle transaktioner end transaktioner med elektroniske betalingsmidler sammenlignet med de gamle medlemsstater; opfordrer indtrængende Kommissionen til at tage dette i betragtning, når den forbereder overgangen i de nye medlemsstater; mener, at en kort periode med to valutaer er den bedste metode til at sikre en vellykket overgang i de nye medlemsstater; 10. opfordrer til, at der ydes ekstra finansiering til oprettelse af nationale fora for euroen i medlemsstaterne under finansministeriets ansvar, et system, der ved tidligere lejligheder har vist sig nyttigt; mener, at EU bør støtte "twinning"-modellen, hvorved hver enkelt ny medlemsstat støttes af en vejleder fra et af landene i eurozonen; mener, at hvis fejlene fra den tidligere overgang skal undgås, bør der straks gennemføres en undersøgelse om uregelmæssigheder og tilfælde af overdreven oprunding i de nuværende lande i euroområdet; 11. opfordrer ECB til hvert år i sin årsberetning eller en særlig beretning at foretage en kvantitativ analyse som skal drøftes i Europa-Parlamentet om de fordele, euroen har medført for almindelige borgere med konkrete eksempler på, hvordan anvendelsen af euroen har haft en positiv indvirkning på befolkningens dagligdag; 12. anmoder Kommissionen om at gennemføre særlige opinionsundersøgelser af SMV'er i PR\ doc 5/12 PE v01-00

6 hele Europa for at vurdere, i hvor høj grad valutaen er accepteret i sektoren; 13. opfordrer banksektoren til at sikre, at hæveautomaterne udbetaler flere 20-euro-sedler i stedet for 50-euro-sedler til kunderne eftersom de færreste kontantbetalinger beløber sig til mere end euro i gennemsnit for at reducere det beløb, butiksejerne har i kassen, og dermed mindske risikoen for røveri; 14. anmoder Kommissionen om at offentliggøre en analyse, der skal drøftes i Europa- Parlamentet, om de alt for mange 500-euro-sedler, der er i omløb, eftersom udstedelsen heraf er fordoblet i 2005 til 190 millioner sedler på grund af en stigende efterspørgsel fra de økonomiske aktører i euroområdet; anerkender fordelene ved at have en seddel med en så høj pålydende værdi som 500-euro-sedlen, men advarer om den mulige risiko, der kan være forbundet med så store sedler i forhold til hvidvaskning af penge og kriminalitet; 15. beklager de stadig høje omkostninger i forbindelse med grænseoverskridende betalinger i euro i detailhandlen og støtter oprettelsen af et fælles europæisk betalingsområde; anmoder Kommissionen om at udarbejde omfattende lovgivning på dette område og benytte lejligheden til at harmonisere de elektroniske betalingssystemer i EU for at reducere de omkostninger, der normalt betales af forbrugerne og SMV'erne; 16. glæder sig over, at ECB arbejder på en anden generation af pengesedler; mener, at euroen i kraft af sit omfang er særligt sårbar over for forfalskninger og opfordrer indtrængende ECB til at være meget opmærksom herpå og tage hensyn til de indhøstede erfaringer ved udformningen af en ny generation af pengesedler; mener, at det er vigtigt, at Europol og medlemsstaternes politistyrker prioriterer dette emne; 17. opfordrer Kommissionen til fortsat at sende Europa-Parlamentet den kvartalsvise skriftlige opdatering om Prince-programmet; 18. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. PE v /12 PR\ doc

7 BEGRUNDELSE I. Indledning Da Kommissionen i 2004 offentliggjorde sin meddelelse om gennemførelsen af en informations- og kommunikationsstrategi for euroen og Den Økonomiske og Monetære Union, indledte Europa-Parlamentet en vidtrækkende debat med alle de relevante interessenter om et yderst vigtigt emne i forhold til det europæiske projekt, nemlig hvordan man i tilstrækkelig grad informerer de europæiske statsborgere og virksomheder om fordelene ved vores fælles valuta, euroen, og de tilhørende makroøkonomiske rammer, eller ØMU'en (Den Økonomiske og Monetære Union). Europa-Parlamentet har været tæt involveret i alle ØMU'ens trin, lige fra beslutningen om at lancere valutaen blev truffet i Maastricht i 1992 til den 1. januar 1999, da de deltagende medlemsstaters valutakurser blev uigenkaldeligt fastlåst i forhold til euroen, og Den Europæiske Centralbank blev oprettet, og endelig til den efterfølgende fysiske overgang i I dag, næsten syv år efter euroen blev lanceret og i lyset af Kommissionens meddelelse, mener ordføreren, at det er på høje tid at evaluere, om ØMU'en er vellykket eller mislykket, samt foreslå løsninger og udstikke vejen frem. II. Euroens succes ØMU'en og euroen er de mest vellykkede paneuropæiske projekter, der nogensinde er gennemført. I et historisk lys er det vanskeligt at finde lignende tilfælde, hvor der på så kort tid er opbygget en fælles valuta. I betænkningen gentages Parlamentets helhjertede støtte til euroen som en stærk drivkraft bag den europæiske integration samt som et middel til at nå Unionens mål. Euroen er ikke kun et symbol på fælles identitet og fælles værdier, men kan stimulere samhørigheden yderligere ved at vise, at hvis medlemsstaterne på beslutsom vis arbejder sammen, kan borgerne høste udbredte og langvarige fordele. Euroens succes kan måles på mange måder: 1. Først og fremmest har den fælles monetære politik og den styrkede samordning af de økonomiske politikker, der understøtter euroen, medført billigere finansiering til alle: renterne er historisk lave, hvilket fremmer investeringer og forbrug og medfører reelle fordele for forbrugerne, eksempelvis gennem lavere rente på realkredit og billige lån. 2. For det andet har den øgede prisgennemsigtighed inden for euroområdet sammen med ECB's håndfaste forvaltning af den monetære politik medført et stabilt miljø, herunder lav inflation (blot 2,3 % i 2001 og efterfølgende 2002), hvilket fremmer det private forbrug. 3. For det tredje har euroen medført øget fleksibilitet for økonomierne i euroområdet i forhold til finansielle kriser. Uden den fælles valuta ville begivenheder som PR\ doc 7/12 PE v01-00

8 terrorangrebene den 11. september 2001 i New York og den 11. marts 2004 i Madrid eller regnskabsskandalerne i 2002 have medført voldsom uro i Europa som helhed og i mange økonomier i euroområdet i særdeleshed og ville have medført, at nationale valutaer brød sammen. 4. For det fjerde har fjernelsen af valutakursrisikoen i eurozonen gjort det lettere at rejse inden for euroområdet uden besværet og omkostningerne i forbindelse med at veksle valuta. Det er ligeledes lettere at rejse uden for euroområdet, eftersom euroen er blevet en generelt accepteret international valuta. 5. For det femte drager de europæiske forbrugere fordel af den relativt stærke euro i forhold til dollaren, eftersom råvarer og olie udbydes på verdensmarkedet i amerikanske dollars. Den positive valutakurs medfører relativt lave priser på brændstof og fødevarer for de europæiske forbrugere. 6. En anden positiv virkning af euroen er, at den har medført øget handel inden for EU. Flere undersøgelser viser, at ØMU'en har haft en positiv indvirkning på handlen inden for euroområdet med gennemsnitlig ca. 10 % for alle landene i eurozonen og op til ca. 17 % i visse lande som f.eks. Nederlandene, Spanien, Belgien og Østrig, siden euroen blev indført. Derudover har den fælles valuta også medført øget handel med lande uden for euroområdet. Siden 1999 er internationale handler i stigende grad blevet faktureret i euro. 7. Derudover har euroen opnået en høj status på finansmarkederne og har påtaget sig en vigtig rolle som international reservevaluta (fra 13,5 % af verdens reserver i 1999 til 19,7 % i 2003). Euroen er dermed ved at udvikle sig til den foretrukne drivkraft for internationale investeringer og lån (internationale værdipapirer i euro er nu en skarp konkurrent til værdipapirer i amerikanske dollars). Dette bør endvidere styrke Europas rolle i internationale fora og organisationer. 8. Valutaintegration stimulerer ligeledes integration af kapitalmarkeder i EU og medfører strukturelle ændringer på bank- og finansområdet. Den grænseoverskridende handel er øget, ligesom konsolideringerne er stigende. I sidste ende bør de større valgmuligheder og lavere priser finde vej til den gennemsnitlige forbruger af finansielle tjenester. 9. Sidst, men ikke mindst har ØMU'en lagt et velkomment pres på medlemsstaterne om at gennemføre stabilitetsorienterede finanspolitikker. Teoretisk set kræver tilstedeværelsen af en valutaunion koordinerede eller harmoniserede finanspolitikker for så vidt muligt at mindske risikoen for, at nogle medlemsstater "kører gratis". Tilbage i 1999 var den nødvendige disciplinære spændetrøje, som de politiske beslutningstagere udtænkte, den såkaldte stabilitets- og vækstpagt. Trods den kritik, der kan rettes mod pagten, er det klart, at den stadig beviser sit værd ved at styrke den finanspolitiske disciplin. Ordføreren mener, at den nylige revision af pagten, som Det Europæiske Råd er nået til enighed om, kun kan ses som en forbedring, hvis alle medlemsstater uden undtagelse overholder den nye aftale fuldt ud. Hvis de nye aftaler igen overtrædes, vil det være til varig skade for såvel euroens troværdighed som dens offentlige image. PE v /12 PR\ doc

9 Alle disse fordele er resultatet af en fra et rent teknisk synspunkt yderst vellykket introduktionsstrategi, både i 1999, da de gamle valutaer blev omdannet til euro, og i 2002 i forbindelse med den fysiske overgang. Den logistiske bedrift, det er at indføre pengesedler og mønter samtidig i 12 lande, skal ikke undervurderes. Trods småuheld var operationen vellykket, og det i den grad, at implikationerne bag den næsten ikke skænkes en tanke. Bortset fra Den Europæiske Centralbank, Europa-Kommissionen og medlemsstaternes regeringer har interessenter som SMV'ernes forbrugerorganisationer, fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer osv. bidraget til succesen. Europa-Parlamentet har spillet en central rolle ved at være en stærk støtte for Kommissionens arbejde, ved at godkende et væsentligt budget til kampagnen, samt ved at være en kritisk partner i drøftelserne med Kommissionen og ECB. I perioden 1996 til medio 2002 blev der tildelt over 200 millioner euro fra Europa-Kommissionens midler, fortrinsvist fra Prince-programmets budgetposter. Medlemsstaterne brugte langt større beløb, og ECB brugte 80 millioner euro. III. Euroens problemer Når alt dette er sagt, mener ordføreren ikke desto mindre, at der er plads til forbedringer, for så vidt angår kommunikationsstrategien for euroen. Efter en meget lang periode på syv år med euroen og ØMU'en, er det på tide at trække sig lidt tilbage og foretage en objektiv analyse af rammerne for vores valuta. Dette gælder så meget desto mere, fordi europrojektet langt fra er afsluttet. Fremhævelse af euroens fordele er rent faktisk en løbende og daglig øvelse, og vedligeholdelse og styrkelse af euroområdets troværdighed og stabilitet er en uophørlig opgave, der kræver konstant pleje og opmærksomhed. Den eventuelle fremtidige udvidelse af euroområdet til nye lande fortjener en grundig overvejelse af, hvordan de politiske beslutningstagere skal undgå fortidens fejl, og hvordan de kan forbedre tidligere kommunikationskampagner. Det er virkelig nedslående at bemærke, at der trods euroens objektive fordele som beskrevet ovenfor og trods den generelt smidige overgang, der fandt sted, stadig er en vis del af den europæiske befolkning, der fortsat hævder at have en negativ opfattelse af euroen. Og denne tendens er tilsyneladende stigende. Hvor uudgrundeligt dette end kan synes, skal de politiske beslutningstagere og navnlig Kommissionen og medlemsstaternes finansministre opgøre disse opfattelser og tage skridt til at korrigere dem. Nye undersøgelser fra Eurobarometer viser, at støtten til valutaen i eurozonen var 68 % umiddelbart inden overgangen, 75 % umiddelbart efter og 66 % i første halvår af Disse undersøgelser forstærkes at nyere undersøgelser i de nye medlemsstater, som ligeledes viser en voksende fjendtlighed mod vedtagelsen af euroen: kun 44 % af befolkningen i de nye medlemsstater mener, at indførelsen af euroen vil have positive konsekvenser for deres land, og 47 % er utilfredse med, at euroen skal erstatte deres nationale valuta. Det siger sig selv, at den offentlige mening i de tre lande, der ikke havde vedtaget euroen før udvidelsen, Det Forenede Kongerige, Sverige og Danmark, fortsat generelt er imod valutaunionen, hvilket på brutal vis blev udstillet i det negative resultat af folkeafstemningen i henholdsvis Sverige og Danmark. Blandt flere forskellige årsager, der ikke er genstand for denne betænkning (euroskepsis, nationalisme, sympati for nationale traditioner osv.), er en af de vigtigste årsager til, at befolkningens opfattelse har været så negativ i de medlemsstater, der vedtog euroen, at det PR\ doc 9/12 PE v01-00

10 føltes, som om priserne pludselig steg efter overgangen. Indførelsen af euroens samlede virkning på inflationen vurderes nu til at været blot 0,2 % i 2002, men denne yderst begrænsede stigning skjuler en realitet, der var pinligt indlysende for den almindelige borger i 2002 og Tallet er et gennemsnit og skjuler således de enorme prisstigninger i dagligvarer som kaffe, grøntsager, brød, aviser, en klipning, lokale afgifter, herunder parkeringsafgifter osv. Selv om inflationen i januar 2002 delvist skyldtes en dårlig høst og andre økonomiske faktorer, er det ordførerens påstand, at disse opfattelser i høj grad blev forværret af visse fejl, der blev begået i overgangsperioden. Den gennemsnitlige forbruger blev eksempelvis ikke tilstrækkeligt informeret om den mulige risiko for, at priser på dagligvarer og tjenester ville stige voldsomt. Det kom derfor fuldstændig bag på borgerne. Og sådanne indtryk bliver siddende længe. Heller ikke SMV'erne fik nok oplysninger, ligesom de ikke fik tilstrækkelig likviditet til at klare alle de transaktioner, der fandt sted i de første par måneder. Aftaler mellem centrale regeringer og SMV'ernes organisationer og, hvad der er endnu mere skandaløst, de lokale regeringer for at undgå hensynsløse prisstigninger synes ikke at have virket eller i så fald kun i begrænset omfang. Endelig er det nu klart, at det var en fejl at afslutte kommunikationskampagnerne om euroen så hurtigt efter dens fysiske indførelse. Der havde været brug for mere tid, hvis euroens image skulle fæstnes i befolkningens bevidsthed og hurtigt ændre det forkerte indtryk, som prisstigningerne gav. Selv om de i økonomisk sammenhæng var mindre væsentlige i forhold til den overordnede økonomi, vejede de tungt i den gennemsnitlige forbrugers budget. Ordføreren forslår derfor, at ECB hvert år fremlægger en kvantitativ analyse af de fordele, euroen har medført for den almindelige borger. Dette har yderligere den fordel, at det tvinger EU's politiske beslutningstagere til at tage højde for ikke kun makroøkonomiske aspekter af udviklingen i valutaen, men også konsekvenserne for den almindelige borger, Flere andre af euroens fordele som f.eks. større prisgennemsigtighed og virkningerne i forhold til konkurrencen viser sig kun, når og hvis regeringerne træffer de nødvendige foranstaltninger med hensyn til færdiggørelsen af det indre marked, forhåbentlig inden for rammerne af Lissabon-strategien. IV. Forslag til forbedringer Med dette i erindring er formålet med betænkningen at foreslå en mulig vej fremad. Den indeholder ingen krav om detaljerede udgiftsprogrammer for kommunikationskampagner eller andre detaljer, men snarere om at den europæiske offentlighed forelægges tydelige politiske meddelelser og valg, hvorved vejen banes for, at Kommissionen og medlemsstaterne med stor entusiasme vil forsvare valutaen. Den fælles valuta er og bør altid være et vigtigt emne i kommunikationspolitikken i EU. Fordelene ved euroen og ØMU'en skal løbende sælges til og forklares for befolkningen: de politiske beslutningstagere kan ikke hvile på laurbærrene. Hvis europrojektet tages for givet, kan et hvilket som helst eksternt chok eller en given politisk krise udløse et angreb på valutaunionen. Euroen skal ikke være syndebuk for andres fejl. Dette er særligt relevant i lyset af de forskellige folkeafstemninger, der i øjeblikket holdes i EU med henblik på at ratificere forfatningstraktaten. Ordføreren glæder sig derfor over Kommissionens seneste rapport om kommunikationsstrategien for euroen, men mener, at den i lyset af ovennævnte problemer er PE v /12 PR\ doc

11 alt for optimistisk. Kommissionen skal præcisere sine vigtigste kommunikationsmål og i detaljer beskrive de skridt, der skal tages for at nå dem. Den bør anvende mere moderne markedsføringsteknikker og forsøge at sælge euroen og dens fordele som en global 'pakke'. Det er derfor nødvendigt, at Europa-Parlamentet fortsætter sin stærke støtte til Princeprogrammet og godkender yderligere midler hertil. Der henvises især til de medlemsstater, der ikke har vedtaget euroen. Der er behov for særlige handlingsplaner for at hjælpe regeringerne i de pågældende medlemsstater med at overbevise den skeptiske befolkning. Der er rigelige beviser for og tilstrækkelig forskning, der beviser, at hvis borgerne i disse lande bliver forelagt de objektive kendsgerninger, vil de skifte mening. Der er imidlertid ikke tilstrækkelig politisk vilje fra de politiske myndigheder, særligt i Det Forenede Kongerige, Sverige og Danmark, til at markedsføre euroen på en troværdig måde. Det samme sker nu i de nye medlemsstater, der tiltrådte EU i Politisk har udvidelsen enorm betydning, men mindre i makroøkonomisk sammenhæng. Det er måske derfor, myndighederne i de pågældende medlemsstater endnu ikke har fokuseret tilstrækkeligt på en sammenhængende kommunikationsstrategi for euroen. Ingen af de ti nye medlemsstater er endnu medlem af eurozonen, men de har ikke mulighed for at vælge den fra og skal før eller siden vedtage valutaen. Opmærksomheden omkring de nye medlemsstaters pligt til at vedtage euroen er bekymrende lille, eftersom 57 % af befolkningen tror, at deres land selv kan vælge, om det vil vedtage euroen. Så meget desto mere bør Kommissionen koncentrere kræfterne om at hjælpe disse lande på deres vej mod vedtagelse af euroen og særligt hjælpe dem med at dæmpe den frygt for prisstigninger, som en betydelig del af befolkningen i de nye medlemsstater har. Det er ligeledes vigtigt at bemærke, at flere finansielle transaktioner i de nye medlemsstater betales kontant i stedet for med elektroniske betalingsmidler. For at støtte overgangen kan der bl.a. etableres nationale fora for euroen under finansministerens ansvar. Endvidere støttes "twinning"-modellen i betænkningen, hvorved nye medlemsstater støttes af en vejleder fra et af landene i eurozonen. Endelig mener ordføreren, at en kort periode med to valutaer er den bedste metode til at sikre en vellykket overgang i de nye medlemsstater. Endvidere opfordres der i betænkningen til en række særlige handlinger med det formål at fremme accepten af euroen: q En undersøgelse om uregelmæssigheder og tilfælde af overdreven oprunding under overgangen i q Særlige opinionsundersøgelser af SMV'erne for at vurdere, i hvor høj grad euroen er accepteret skal gennemføres af Kommissionen. q Hæveautomater skal udbetale flere 20-euro-sedler i stedet for 50-euro-sedler for at reducere det kontantbeløb, butiksejere har i kassen og dermed mindske risikoen for røveri. q En undersøgelse fra Kommissionens side om de alt for mange 500-euro-sedler, der er i omløb, hvilket kan udgøre en risiko i forhold til hvidvaskning af penge og kriminalitet. q Omfattende lovgivning fra Kommissionens side med henblik på at oprette et reelt fælles europæisk betalingsområde i Europa for at reducere de høje omkostninger i forbindelse med grænseoverskridende betalinger i detailhandlen. PR\ doc 11/12 PE v01-00

12 q En advarsel til Europol og medlemsstaternes politi om risikoen for forfalskninger af den nye generation af pengesedler. PE v /12 PR\ doc

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8)

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) Indledning og retsgrundlag Den 10. februar 2017 modtog

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ARBEJDSDOKUMENT. om Kommissionens beretning: Konvergensberetning Sverige

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ARBEJDSDOKUMENT. om Kommissionens beretning: Konvergensberetning Sverige EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 24. juli 2002 ARBEJDSDOKUMENT om Kommissionens beretning: Konvergensberetning 2002 - Sverige Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål Ordfører:

Læs mere

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2016/2063(INI)

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2016/2063(INI) Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/2063(INI) 9.6.2016 BETÆNKNING om Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2015 (2016/2063(INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører for

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Forelæsning af Peter Nedergaard den 2. april. Emne: Den økonomiske og monetære union

Forelæsning af Peter Nedergaard den 2. april. Emne: Den økonomiske og monetære union Forelæsning af Peter Nedergaard den 2. april Emne: Den økonomiske og monetære union Oversigt: 1. Vigtige spørgsmål om ØMU en 2. Teorier om valutapolitik 3. Udviklingen af ØMU en 4. ØMU ens institutionelle

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Kort vejledning om euroen

Kort vejledning om euroen Kort vejledning om euroen Økonomiske og finansielle anliggender Om euroen Euroen kom til verden i 1999. Den optrådte først på lønsedler og regninger. Den 1. januar 2002 fandt eurosedler og euromønter vej

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 12.5.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 137/7 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2. marts 2012 om et forslag til

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.5.2000 KOM(2000) 346 endelig 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. oktober 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 14949/14 FISC 181 ECOFIN 1001 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14576/14

Læs mere

Uafhængig årlig vækstundersøgelse 2013 ECLM-IMK-OFCE

Uafhængig årlig vækstundersøgelse 2013 ECLM-IMK-OFCE Uafhængig årlig vækstundersøgelse 2013 ECLM-IMK-OFCE Sammenfatning Fire år efter, at den store recession startede, befinder euroområdet sig stadig i krise. Både det samlede BNP og BNP per capita er lavere

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 6. juni 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til Udvalget om Kultur,

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/2226(INI) 6.4.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan forbedre beskæftigelsen i landdistrikterne

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 25.9.2013 2013/2174(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forsikringsdækning af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer (2013/2174(INI)) Økonomi-

Læs mere

Indhold. Forord Resumé ESRB Årsberetning 2011 Indhold

Indhold. Forord Resumé ESRB Årsberetning 2011 Indhold Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Indhold Forord... 4 Resumé... 5 ESRB Årsberetning 2011 Indhold 3 Forord Mario Draghi Formand for Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici Det glæder mig at præsentere

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.6.2011 KOM(2011) 360 endelig 2011/0157 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og indgåelse af en monetær aftale mellem Den Europæiske Union og Den Franske

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Den økonomiske og monetære union

Den økonomiske og monetære union Den økonomiske og monetære union Ulemper = ingen selvstændig valutakurs og ens rentesats også i tilfælde af forskelligartede konjunkturudsving fra land til land (= asymmetriske choks) Fordele ved monetær

Læs mere

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 43 (alm. del) af 2. december 2008.

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 43 (alm. del) af 2. december 2008. Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 43 (alm. del) af 2. december 2008. 18. december 2008 J.nr. 53-73 Spørgsmål: Ministeren bedes redegøre

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 28. maj 2009 Konjunktursituationen og aktuel økonomisk politik Udsigt til produktionsfald både i Danmark og internationalt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.5.2007 KOM(2007) 260 endelig 2007/0093 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2013 COM(2013) 379 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om gennemførelsen af de overordnede retningslinjer i den økonomiske politik i de lande, der

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD DEN 28.-29. oktober

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. januar 2017 (OR. en) 5734/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 5188/17 Vedr.: ECOFIN 50

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2011/0332(NLE) 2.4.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 339 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 27.11.2007 KOM(2007) 756 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG,

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION

DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION om indførelse af en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union Amsterdam, den 16. juni 1997 (97/C 236/03) På grundlag af den enighed, der blev

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 13.12.2010 2010/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om grønbogen om corporate governance i finansielle institutioner (2010/0000(INI)) Økonomi- og Valutaudvalget

Læs mere

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt Europaudvalget - Økofin Offentligt Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. - Økofin - Spørgsmål af. januar. 7. februar J.nr. 5-9 Spørgsmål:

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0285(NLE) 2.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 19.9.2012 2012/2134(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bedre adgang til finansiering for SMV'er 2012/2134 (INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 6.12.2012 2012/2262(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelse af direktiv 2004/25/EF om overtagelsestilbud 2012/2262 (INI)) Retsudvalget Ordfører: Klaus-Heiner

Læs mere

EU'S FINANSPOLITISKE RAMME

EU'S FINANSPOLITISKE RAMME EU'S FINANSPOLITISKE RAMME For at sikre stabilitet i Den Økonomiske og Monetære Union er det nødvendigt, at rammen for at undgå uholdbare offentlige finanser er robust. En reform (som led i sixpack), der

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Høring Din mening om Europa 2020 Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 HOVEDKONKLUSIONER, VURDERING OG POLITISKE KONSEKVENSER Regionsudvalgets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

13608/16 shs/top/bh 1 DG G 2B

13608/16 shs/top/bh 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 13608/16 FISC 164 ECOFIN 948 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit, Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/96/0496 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende nr.

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 256 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Tysklands nationale reformprogram for 2015

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetkontroludvalget 2009 2008/2271(DEC) 30.1.2009 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2007 (C6-0444/2008

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 25.11.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 284/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 5. november

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0294 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0294 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0294 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2016 COM(2016) 294 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om konstatering af, at Spanien ikke har truffet

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

NOTE formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring om en samordnet europæisk handlingsplan for landene i euroområdet

NOTE formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring om en samordnet europæisk handlingsplan for landene i euroområdet RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. oktober 2008 (OR. en) 14239/08 POLGEN 104 ECOFIN 411 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 213/16 Den Europæiske Unions Tidende 20.7.2011 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. marts 2011 om en henstilling

Læs mere

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT)

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT) DA Tale Bruxelles, den 13. oktober 2016 Tale af Klaus-Heiner Lehne, formand for Den Europæiske Revisionsret Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 13.6.2007 ARBEJDSDOKUMENT om diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere i tredjelande

Læs mere

Indførelsen af eurosedler og -mønter

Indførelsen af eurosedler og -mønter 1 Indførelsen af eurosedler og -mønter INDLEDNING Den 1. januar 00 indføres eurosedler og -mønter i de 1 eurolande. 1 Mens sedlerne er ens i alle landene, har mønterne både en national side og en fælles

Læs mere

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.11.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 16. november 2009 om forslag til Rådets forordning om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere