Rapport om Indirekte Fritids- og Kulturstøtte i Århus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om Indirekte Fritids- og Kulturstøtte i Århus Kommune"

Transkript

1 2008 Rapport om Indirekte Fritids- og Kulturstøtte i Århus Kommune Kultur og Borgerservice Formålet med analysen er at synliggøre for borgerne og kultur-, fritidsog idrætsudøverne hvilken indsats Århus Kommune årligt gør, samt give politikerne og andre beslutningstagere et gennemsigtigt grundlag at prioritere på. Center for Økonomi & Personale August 2008 Side 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé 3 2. Baggrund & Organisation Baggrund Organisation 5 3. Opgørelse af det indirekte tilskud til Fritids- og Kultur formål Lejeværdi af kommunalt ejede ejendomme Rente- & afdragsfrie lån Driftsfinansierede anlægsprojekter Skatter: Grundskyld & Dækningsafgift Idrætshaller på skolerne Lånegarantier 9 4. Huslejemodellen Århus Kommune Københavns Kommune Kommunal moms momsrefusion og moms af husleje Opgørelse af direkte samt indirekte tilskud Kulturområdet Sport & Fritid Fælles ikke udplacerede indirekte støtte midler Driftsfinansierede anlægsprojekter og rente- og afdragsfrie lån Sammenligningsgrundlag og usikkerheder Særlige forhold Filuren Lokalhistoriske arkiver Konklusion 16 BILAGSOVERSIGT Bilag A) Total Støtteoversigt Bilag B) Rente- & Afdragsfrie lån Bilag C) Bygningsoversigten Bilag D) Lejede Ejendomme Bilag E) Dækningsafgift Bilag F) Lån garantier Bilag G) Momsnotat Revisionens svar Bilag H) Oversigt arkivadresser og bygninger Bilag I) Ejendomsmægler Vurderings Rapport - Markedsvurdering Bilag 1) Ejendomsliste boldbaner, individuelle, lokaler, spejder, tennisanlæg, golfbaner, øvrige Bilag 2) Ejendomsliste lokalhistoriske arkiver Bilag 3) Desk Top Vurdering - individuelle Bilag 4) Desk Top Vurdering - lokaler og Spejderhytter Bilag 5) Desk Top Vurdering - lokalhistoriske arkiver Bilag 6) Oversigtskort baner samt øvrige 2

3 1. Resumé Den 26. marts 2008 besluttede Århus Byråd at igangsætte analyse til afdækning af det indirekte tilskud til fritids- og kulturområdet. Denne analyse er nu gennemført. Analysen viser, at det indirekte tilskud udgør kr. 163,3 mio. hvilket svarer til ca. 33 % af det samlede kommunale tilskud. Der findes ikke, projektgruppen bekendt, noget sammenligningsgrundlag andre steder i kommunen eller fra andre kommuner. Det er derfor ikke muligt umiddelbart at vurdere om det indirekte tilskud er større eller mindre end indirekte tilskud på andre områder og i andre kommuner. Den indirekte fritids- og kulturstøtte er i analysen defineret som institutioner/områder, der: ikke betaler husleje af bygningen og/eller jorden er fritaget for skatter (dækningsafgift og grundskyld) har fået bevilget rente- og afdragsfrie lån har fået finansieret anlægsprojekter via driften har fået en kommunal lånegaranti Af bilag A fremgår den indirekte fritids- og kulturstøtte fordelt på de enkelte institutioner/arealer. Langt den største del af det indirekte tilskud er lejeværdi af kommunale ejendomme som stilles til rådighed for institutioner og brugere. I henhold til Folkeoplysningsloven er Kommunen forpligtet til at stille lokaler gratis til rådighed for brugerne. Lejeværdien af disse ejendomme er medtaget i rapportens opgørelse af lejeværdien. Ejendommenes anskaffelses- eller opførelsesudgift har i sin tid belastet anlægsbudgettet men ikke driftsbudgetterne.. Ejendommene er derefter blevet stillet gratis til rådighed for brugerne. Denne praksis medfører et tilskud som ikke fremgår af driftsbudgetterne. Dette vil være gældende for de øvrige magistratsafdelinger i kommunen som dermed også yder indirekte tilskud. For de institutioner som betaler husleje, enten til privat udlejer eller til Ejendomsforvaltningen, optræder huslejebetalingen i det direkte tilskud og er dermed synlig i budgettet. Den del af budgettet vil institutionen ikke kunne bruge til kulturproduktion. For de institutioner hvor kommunen stiller bygningen gratis til rådighed, vil hele det direkte tilskud kunne anvendes til produktion (eksempelvis kulturproduktion). Hvis disse institutioner skal sammenlignes indbyrdes, vil det være mest retvisende at sammenligne tallet for det samlede tilskud. Der er tale om en forskellig praksis, som er blevet godkendt af Byrådet fra sag til sag. Rapporten synliggør det indirekte tilskud her og nu. Fremadrettet vil synlighed kunne sikres løbende ved indførelse af en huslejemodel. I en huslejemodel opkræves husleje hos brugerne samtidig med at brugerne modtager et tilsvarende direkte tilskud. Brugernes økonomi vil dermed være holdt neutral. Derudover vil en huslejemodel muligvis kunne øge omkostningsbevidstheden, hvis der forekommer brugbare alternative ejendomme. I henhold til Folkeoplysningsloven skal der stilles lokaler gratis til rådighed for brugerne. Det er pt. uafklaret om loven tillader opkrævning af husleje med tilsvarende kompensation inden for Folkeoplysningslovens område. Det skal undersøges nærmere, hvis en huslejemodel ønskes indført. 3

4 Indførelse af en huslejemodel vil medføre konsekvenser med hensyn til moms. Beregninger viser, at en sådan huslejemodel vil give et momstab på kr. 1,2 mio. hvis der ikke må kræves husleje inden for Folkeoplysningslovens område. Hvis det er muligt at indføre en huslejemodel på Folkeoplysningslovens område, vil der samlet set være en momsgevinst på kr. 1,2 mio. De opgjorte huslejeværdier er foretaget af en autoriseret ejendomsmægler som en desktop vurdering. Det vil sige en vurdering uden grundig besigtigelse af ejendommene. Der er i vurderingen ikke taget hensyn til lokalplanmæssige forhold eller eventuelle fredninger på bygningerne. Der er med andre ord ikke tale om en egentlig salgsvurdering, hvilket giver en usikkerhed i vurderingen af lejeværdien. Derudover er den vurderede lejeværdi et øjebliksbillede af den gældende situation på ejendomsmarkedet. Hvis en huslejemodel ønskes gennemført på mere præcise vurderinger, kræver det at der bliver udarbejdet en egentlig salgsvurdering. En salgsvurdering koster kr pr ejendom afhængig af ejendomstypen. Analysen omfatter 158 ejendomme. En salgsvurdering af alle ejendomme vil derfor koste mellem 2 mio. og 4 mio. kr. Indførelse af en huslejemodel vil medføre øget administration i Sport og Fritid, Center for Økonomi og Personale samt de fritids- og kulturinstitutioner der modtager tilskud. Omfanget skal vurderes nærmere. Revisionen har peget på to alternativer til en huslejemodel: manuel opgørelse i regneark anvendelse af speciel artskontering i økonomisystemet. Begge disse metoder synliggør det indirekte tilskud og vil formodentlig være billigere at administrere end en huslejemodel I analysen er der medtaget en vurdering af kommunens tab af indtægter fra grundskyld som følge af at kommunen ejer ejendommene. Hvis ejendommene var ejet af private, ville der skulle afregnes grundskyld til kommunen. Denne grundskyld mister kommunen ved at eje bygningerne selv. Rapporten synliggør også det indirekte tilskud som følge af rente- og afdragsfrie lån ydet til institutioner. Dette gælder også driftsfinansierede anlægsinvesteringer. En fremadrettet synliggørelse af disse tilskud vil kunne opnås ved at ændre på den måde disse håndteres i dag. En af metoderne kunne være at indføre en faktisk regnskabsmæssig udbetaling af lån samt faktisk betaling af renter og afdrag. I de kommende år vil økonomistyringsprincipperne inden for den offentlige sektor formodentlig ændres ved at der indføres omkostningsbaseret regnskab og budgettering, som vil kunne synliggøre det indirekte tilskud. Indførelsen vil blive foretaget ved en gradvis metodeudvikling. Analysen af det indirekte tilskud i Kultur og Borgerservice vil være et bidrag hertil. Borgmesterens Afdeling vil sende analysen til 6-byerne og KL for at fremme metodeudviklingen Hvis man vælger at synliggøre det indirekte tilskud ved at kræve husleje kombineret med øget tilskud, vil driftsbudgettet blive forøget afhængig af hvem der administrerer ordningen. Hvis Kultur og Borgerservice selv administrerer ordningen, altså indtægtsfører huslejen indenfor eget område, vil det samlede budget ikke ændres. Hvis derimod en ekstern part, eksempelvis Ejendomsforvaltningen, administrerer ordningen vil indtægterne ligge uden for Kultur og Borgerservices budgetområder og dermed vil budgetterne stige med det indirekte tilskud. Hvis man vælger at synliggøre de indirekte tilskud ved at medtage dem i driftsbudgetterne ved den ovenfor beskrevne eksterne administration, vil det ikke være muligt at sammenligne 4

5 driftsbudgetter mellem fritids- og kulturområdet med andre områder i kommunen. For at sammenligning kan foretages, kræves det at de øvrige områder medtager deres indirekte tilskud. Det er heller ikke muligt at sammenligne driftsbudgetterne med andre kommuners driftsbudget til fritids- og kulturområdet, så længe de ikke indregner indirekte tilskud efter samme principper. Inden for fritids- og kulturområdet i Århus kommune vil det dog være muligt at foretage sammenligning af det samlede tilskud, da de indirekte tilskud er opgjort for alle områder efter samme principper, dog med den usikkerhed der ligger i en desktop vurdering. Rapporten vurderes således, indenfor de givne forudsætninger, at bidrage til prioriteringsgrundlaget indenfor Kultur og Borgerservice. Fordele og ulemper ved indførelse af huslejemodel opsummeres i følgende tabel: Fordele Øget omkostningsbevidsthed hvis der findes alternative ejendomme Øget synliggørelse af det samlede kommunale tilskud Mulig momsgevinst Muligt internt prioriteringsgrundlag Ulemper Øget administration hos både kommunen og i institutionerne Mindre sammenlignelige budgetter Muligt momstab Dyr implementering Usikkerhed i vurdering af markedslejen jf. forudsætningerne 2. Baggrund & Organisation 2.1 Baggrund Byrådet behandlede den , indstillingen vedr. Forslag om at igangsætte nye analyser og/eller tværgående projekter (porteføljestyring), hvor følgende beslutningspunkt er det centrale i denne sammenhæng. At 1) Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice anmodes om i samarbejde med Borgmesterens Afdeling at foretage en Afdækning af den indirekte kultur- og fritidsstøtte i Århus Kommune. Der afsættes i alt kr. til analysen fra Borgmesterens Afdelings kontoafsnit til revisionsformål. Inden for denne ramme gennemføres en analyse med det formål at sikre et solidt prioriteringsgrundlag for politikere og andre beslutningstagere i forbindelse med Budget Analysen skal således fremsendes til Byrådet senest i august Den 26. marts 2008 vedtog byrådet, at analysen skulle igangsættes. Kommissorium samt disposition for den endelige rapport har været behandlet i Kulturudvalget den 31. marts 2008 og den 28. april Organisation Kultur og Borgerservice har udarbejdet nærværende rapport med inddragelse af Borgmesterens afdeling. Desuden har Ejendomsforvaltningen, Ejendomsbeskatningen og Revisionen bidraget med information til analysen. 5

6 Ejendomsmæglerfirmaet Flemming Mørk Pedersen ApS og CB Richard Ellis Cederholm A/S, er valgt efter udbud som eksterne konsulenter til, at lave konkrete vurderinger af markedsværdien/prisen på diverse bygninger og grunde. De afsatte kr. er alle blevet brugt til prisfastsættelsen af ejendomme i Kultur og Borgerservice. 3. Opgørelse af det indirekte tilskud til Fritids- og Kultur formål Analysen af det indirekte tilskud omfatter en vurdering af omfanget af indirekte støtte til fritids- og kulturinstitutioner. Det indirekte tilskud forstås som tilskud, der ikke fremgår af fritids- og kulturområdets driftsbudgetter. Til opgørelse af det indirekte tilskud vurderes følgende elementer inden for fritids- og kulturområdet, som kan indeholde indirekte støtte: Lejeværdi af kommunalt ejede ejendomme rente- og afdragsfrie lån driftsfinansierede anlæg grundskyld og dækningsafgift (skatter) lånegarantier. 3.1 Lejeværdi af kommunalt ejede ejendomme Fastsættelsen af lejeværdien af de kommunalt ejede ejendomme, er foretaget af valuar, som har anslået markedslejen ud fra nogle grundlæggende forudsætninger. Man har bl.a. taget udgangspunkt i følgende forudsætninger. Ejendommenes nuværende funktion. Arealer for bygning og grund. Beliggenheden i forhold til centrum og infrastruktur. Ejendom og udenoms arealer fremstår i almindelig vedligeholdelsesmæssig stand. Markedsvurderingsrapporten, der er udarbejdet af ejendomsmæglerne, findes som bilag I. Heraf fremgår alle mæglernes forudsætninger eksplicit, og detaljeret. Det er valgt at vurdere ejendommene ud fra to metoder. Dels som individuel vurdering og dels i klumper. Der er foretaget individuelle vurderinger, der hvor der gives direkte driftstilskud samt af de store bygninger. Resten er vurderet i klumper baseret på hvilken type bygning det er samt at vurderingsmetoden er passende for den konkrete bygning/grund. Klumperne består af boldbaner, kommunale lokaler, spejderhytter/fritidshuse, tennisanlæg og golfbaner. Det er kun ved de individuelle vurderinger, at der er foretaget en besigtigelse. Disse vurderinger må betragtes som mest præcise. Der skal gøres opmærksom på at det er ejendommens nuværende funktion, der benyttes til vurderingen. Det er vigtigt, at pointere, at det ejendommene ikke er vurderet med henblik på salg, men med henblik på en realistisk markedslejeværdi indenfor den aktuelle funktion, hvorfor der også kun er benyttet én mægler til vurderingen. 6

7 Alle ejendomme og vurderinger er listet i bilag C, samt på mæglernes vurderingsrapport som findes i bilag I. I listen fremgår Markedslejen, driftsomkostninger, nettolejen og markedsværdien. Markedslejen er den vurderede markedshuslejeværdi med driftsomkostningerne iberegnet. Driftsomkostningerne dækker udvendig bygningsvedligeholdelse (klimaskærm), bygningsforsikring, skatter, afgifter samt udlejers administrationsomkostninger. Nettolejen er markedslejen uden driftsomkostninger. Markedsværdien, er den vurderede ejendomsværdi på markedet, dog skal man igen være meget opmærksom på, at vurderingen udelukkende er baseret på den nuværende funktion. I rapportens opgørelse af det indirekte tilskud er det nettolejen som medtages. Hvis driftsomkostningerne betales af kommunen, vil det være en del af de direkte tilskud. Nettolejen består alene af forrentning af valuarens ejendomsvurdering. En række bygninger lejes af Ejendomsforvaltningen, som oplyser, at disse lejemål er på markedsvilkår. Dog stilles 4 af disse lejemål vederlagsfrit til rådighed. Ingen af disse lejemål var en del af kontrakten med valuaren Projektgruppen har derfor været nødsaget til selv at skønne markedslejen. Det drejer sig om Kvindemuseet, Besættelsesmuseet og Kunstnerlokaler på Kalkværksvej 7 og 12. Metoden der er valgt til denne vurdering er, at finde tilsvarende lejemål i valuarens vurderinger. Der er tale om to typer: Museer i midtbyen og kunstnerlokaler i midtbyen. Museerne er vurderet med udgangspunkt i vurderingen af Bymuseet, og kunstnerlokalerne er vurderet med udgangspunkt i Kunstnerværksteder (Del af Hovedbiblioteket). 3.2 Rente- & afdragsfrie lån Århus Kommune har igennem en række år givet rente- & afdragsfrie lån på fritids- og kultur området. For at afdække den indirekte støtte der er i disse lån, er det valgt at betragte lånet som var det et annuitetslån på linje med driftsfinansierede anlægsinvesteringer. Ved driftsfinansierede anlæg, vil der typisk vælges en 30 årig afdragsperiode for bygninger mv. På markedet er den effektive årlige rente for et 30 års annuitetslån ca. 7,25 %. Med baggrund i disse betragtninger er den indirekte støtte for disse lån opgjort til at være cirka 1,4 mio. kroner i I bilag B er alle rente- & afdragsfrie lån, på fritids- og kultur området, listet med den deraf beregnede indirekte støtte. 3.3 Driftsfinansierede anlægsprojekter Når man finansierer anlægsprojekter via driftsfinansiering reduceres den årlige ramme og driftsbudget med en ydelse beregnet som et annuitetslån med 4 % i realrente og en given løbetid. Når lånet er tilbagebetalt til kommunekassen efter udløbet af løbetiden, tilbageføres midlerne til ramme og budget igen. I visse tilfælde er det tilskuddet til institutionen der reduceres. Inden udløbet af lånetiden er den årlige ramme og driftsbudget mindre end normalåret og dermed indirekte. Derfor vil tilskud/ramme og budget synes mindre end de reelt er. Det skævvrider prioriteringsgrundlaget, hvis dette ikke synliggøres. 7

8 Listen nedenfor viser de driftsfinansierede anlægsprojekter, som medtages i rapporten. Det indirekte tilskud svarer til den årlige ydelse og udgør samlet kr. 1,57 mio. Driftfinansierede anlægsprojekter Anlægsprojekt 2009 Formål Udløbsår Vilhelmborg Økonomisk rekonstruktion 2022 Atletion Modernisering af Atletion 2018 Øvelokaler for rytmisk musik Oprettelse nye øvelokaler 2036 Voxhall Om- og udbygning af spillestedet Voxhall 2028 I alt Listen ovenfor omfatter kun de anlægsprojekter, hvor anlægsinvesteringen ikke medfører en øget markedslejeværdi af kommunal ejendom. Det betyder at eksempelvis Filmbyens ombygning ikke er medtaget. Det skyldes at ombygningen er medtaget i den markedslejeværdi som ejendomsmægleren har vurderet. Hvis driftsfinansieringen ikke var frasorteret ville værdien heraf blive medtaget to gange. Argumenterne for at tage de ovenstående med kan kort beskrives som: Vilhelmsborg: Ingen bygningsmæssig værdiforøgelse. Atletion: Lejekontrakten er udformet på baggrund af EU udbud, og derfor på markedsvilkår. Rytmisk Musik: Bygningen lejes af ejendomsforvaltningen på markedsvilkår. Voxhall: Ikke om- og udbygget endnu, og derfor heller ikke med i lejeværdien. 3.4 Skatter: Grundskyld & Dækningsafgift Grundskyld betales af private ejendomme, og vil derfor være en del af en markedsbestemt husleje En privat udlejer vil hente sine omkostninger ind plus en forrentning af sin investering. Århus Kommune har vedtaget en grundskyldspromille på 24,58. Regeringens skattestop betyder, at beregningsgrundlaget for grundskylden er den mindste af den offentlige ejendomsvurdering i 1999 med en fastsat max fremskrivning på 3 % årligt og den offentlige ejendomsvurdering pt. Det vurderes, at grundskylden kan skønnes som 25 % af den offentlige ejendomsvurdering, og finde grundskylden af dette (24,58 promille). Dette kan kun betragtes som et skøn og ikke et udtryk for hvad der rent faktisk ville skulle betales. Hvis grundskylden skal kunne vurderes præcist, kræver det en individuel vurdering af ejendommene. Udover grundskyld kan kommunen pålægge en dækningsafgift på erhvervsejendomme på baggrund af deres anvendelse. Anvendelser der falder i denne kategori kan i fritids- og kultur regi eksempelvis være biografer, teatre og musikhus., Anvendelser som ikke falder i denne kategori er 8

9 eksempelvis idræt, museum og skole/undervisning. Denne dækningsafgift svares alene af forskelsværdien 1. Loven fritager dog de fleste offentlige ejendomme for ovenstående grundskyld og dækningsafgift. Disse kan dog pålægges en anden dækningsafgift, der betales af grundværdien og forskelsværdien. De af Kultur og Borgerservices ejendomme hvoraf der svares dækningsafgift som erhvervsejendomme kan listes som. Filmbyen Filmbyen 2, 15, 19, 21, 23 Den Blå Hest - Oddervej 80 Kasino Bygningen - Rosenkrantzgade 21 Tivoli Friheden - Skovbrynet 5 Atletion - Stadion Allé Musikhuset Thomas Jensens Allé 2 Hvis en kommune opkræver dækningsafgift af erhvervsejendomme, skal denne skat opkræves af alle erhvervsejendomme også kommunale. For øvrige kommunale ejendomme kan kommunen vælge at opkræve dækningsafgift, dette har Århus Kommune dog fravalgt at gøre på egne bygninger. For detaljer angående dækningsafgift henvises der til en mere detaljeret gennemgang i bilag E. Grundskyld og dækningsafgift, er ikke en del af nettolejen for ejendommene. Derfor er det nødvendigt, at opgøre disse jf. ovenstående gennemgang. 3.5 Idrætshaller på skolerne Idrætshallerne på skoler er ikke taget med i denne opgørelse. Det skyldes at disse haller også benyttes til så meget andet, at en sådan opgørelse vil være svær at lave præcis. Hallerne er opført for at betjene skolernes brugere, bl.a. benytter skolerne dem til idrætsundervisning, andre idrætsudøvere benytter dem udenfor skoletiden. Hvordan man kan skelne herimellem er uklart. Dog er idrætsanlæggene opgjort da disse hører direkte under Sport & Fritids forvaltningen, på trods af at de ikke er udmatrikuleret. En officiel udskillelse af idrætsanlæggene fra skolerne, en udmatrikulering, er tidligere vurderet til at koste i omegnen af 0,5 mio. kr., og derfor fravalgt. Kulturudvalget blev desuden orienteret om, at en opgørelse af disse hallers værdi ikke ville blive opgjort, ved et møde i Kulturudvalget d. 28/ Lånegarantier I oversigten i bilag F fremgår det hvilke lånegarantier der er givet siden 2001 til fritids- og kulturområdet. Den årlige ramme er den maksimale lånegaranti der må stilles til rådighed. Byrådet besluttede den 28. november 2001, at uforbrugt garantiramme kan overføres mellem årene. Garantier er de afgivne garantiforpligtigelses størrelser. Disse fratrækkes garantirammen. 1 Forskelsværdien defineres som differencen mellem Ejendomsværdien og Grundværdien. Man kan tænke på Forskelsværdien som bygningens værdi, selvom den reelt omfatter lidt mere end blot bygningen. 9

10 Akkumuleret Garantiramme, viser rest garantirammen for hver gang en ny garanti er givet. Den akkumulerede lånegarantiramme er i 2008 ca. 27 mio. kr. Den økonomiske værdi af disse garantier er vanskelig, at opgøre. Det har det ikke været muligt at komme med et eksempel på en lånegaranti, hvor Århus Kommunes forpligtigelse er blevet realiseret. Dette gør at det vanskeligt at fastsætte risikoen ved disse garantier, hvilket er en afgørende faktor i fastsættelsen af den forventede udgift. Naturligvis har sådanne garantier en stor værdi for den enkelte institution, da disse vil kunne opnå billigere lån. På denne baggrund er det empirisk set ikke er en specielt risikofyldt forretning at stille garantier på denne måde. Man kan derfor argumentere for, at denne form for indirekte tilskud ikke er udgiftsbelastende for Århus Kommune og, at man på den baggrund ikke kan tale om, at det kan lade sig gøre at omprioritere midler fra denne aktivitet for, at tilgodese en anden kommunal aktivitet. I stedet for, at se på den forventede udgift forbundet med disse garantier, kunne man anskue værdien på baggrund af den rente gevinst institutionerne opnår på baggrund af en kommunegaranti. Dette er en omfattende analyse, og derfor er den økonomiske værdi af garantierne ikke medtaget i rapporten. 4. Huslejemodellen Det er et grundelement i en huslejemodel, at der med udgangspunkt i principperne i Erhvervslejeloven 2 skal betales husleje af brugerne. Dette reguleres sædvanligvis via en standardiseret lejekontrakt, hvor brugerne optræder som lejer af de benyttede lokaler. Efter indgåelsen af lejekontrakterne vil der typisk blive foretaget en budgetkorrektion, således at brugerne kompenseres for den merudgift som en huslejemodel har medført. En huslejemodel medfører, at huslejeudgiften bliver synlig i brugernes brutto budgetter. Udgifterne til lokaler i budgetlægningsprocessen indgår som parameter på lige fod med øvrige udgiftstyper. Synliggørelsen af udgifter til husleje kan medvirke til en større omkostningsbevidsthed, hvis der forekommer brugbare alternative ejendomme. Hvis administration af en huslejemodel holdes i afdelingerne selv, vil disse ikke påvirke netto budgetterne, da udgifter og indtægter vil gå i nul. Dette vil fastholde sammenlignelighed mellem Magistratsafdelingerne på netto niveau. Dog vil man ikke kunne sammenligne brutto budgetterne efter indførelsen af en huslejemodel på administrationsområdet. Staten indførte i 2000 en huslejemodel, som ved en evaluering i 2006 viste sig at fungere efter hensigten. En huslejemodel, som bygger på en tilsvarende model, er aktuelt under implementering i Århus Kommune og Københavns Kommune. Der er variation mellem institutionerne i forhold til finansieringssammensætningen. Der vil være nogle, der betaler husleje i dag - og derved ikke får indirekte kulturstøtte. Andre bor uden at betale husleje - og derved får indirekte kulturstøtte. Der er tale om en forskellig praksis, som dog som hovedregel vil være godkendt af Byrådet. 2 LOV nr. 934 af 20/12/ Lov om leje af erhvervslokaler m.v. 10

11 4.1 Århus Kommune Byrådet vedtog, den 22. februar 2006, indstilling om Ny huslejemodel for administrativ bygninger i Århus Kommune. Med en huslejemodel er det tiltænkt, at Ejendomsforvaltningen fungerer som udlejer og magistratsafdelingerne som lejere af administrative bygninger. Økonomisk er udgangspunktet for en huslejemodel samlet set budgetneutral, idet huslejen lægges ud i magistratsafdelingernes budgetter. Forventningen er dog, at modellen på længere sigt vil bidrage til en bedre udnyttelse af huslejebudgetterne gennem større omkostningsbevidsthed og bedre ressourceudnyttelse, f.eks. ved et større incitament for at tilpasse sig behov i nedadgående retning. Ligeledes øges incitamentet til at skifte fra relativt dyre lokaler i midtbyen til relativt billigere lokaler udenfor midtbyen. I den vedtagne indstilling, fra 22. februar 2006, var det anbefalet, at en huslejemodel skulle gennemføres den 1. januar De af magistratsreformen afledte omflytninger har efterfølgende betydet en forsinkelse. Udrulningen forventes nu gennemført i indeværende år. 4.2 Københavns Kommune I Københavns Kommune blev en huslejemodel indført, som led i en ny organisering, som har samlet ejendomsadministrationen i én enhed, Københavns Ejendomme (tidligere var ejendomsadministrationen decentraliseret i de enkelte fagforvaltninger). I København omfatter en huslejemodel alle kommunale lejere i alle kommunale ejendomme. Herunder administrationsbygninger, skoler, institutioner, plejehjem og kulturbygninger. Modellen anvendes således mere bredt end det er tilfældet i Århus Kommune, hvor den er afgrænset til administrationsbygninger. Implementeringen sker i to faser i Københavns Kommune. I første fase er huslejen fastsat med udgangspunkt i den offentlige vurdering. Den beregnes som en forrentning af denne med en rente på seks pct. På baggrund af erfaringerne i første fase, forventes den anden fase at begynde 1. januar 2009, hvor der gås over til egentlig markedsbestemt husleje. 4.3 Kommunal moms momsrefusion og moms af husleje Kommunerne har mulighed for, at få momsrefusion på tilskudsbetalinger. Formålet hermed er, at opnå konkurrence neutralitet mellem, at udføre opgaverne i kommunalt og i privat regi. Revisionen blev anmodet om en overordnet redegørelse for, hvilke konsekvenser de ser ved en huslejemodel, hvor huslejen opkræves og modsvares af et øget tilskud til området. Revisionens svar findes i bilag G. Ved at opkræve husleje skal kommunen afregne 7,5 % i moms. Omvendt får kommunen refunderet moms af det tilskud der gives. Denne momsprocent er forskellig fra område til område. De områder hvor momsrefusionen er større end 7,5 % vil kommunen opnå gevinst ved modellen. Hvis momsrefusionen er mindre end 7,5 % vil kommunen tabe på modellen. Bemærk, at det ikke har nogen form for momsmæssige konsekvenser for rene kommunale enheder, men kun i tilfælde af ikke kommunale institutioner, herunder selvejende institutioner. Nedenstående tabel viser gevinst/tab ved, at indføre ovenstående huslejemodel fordelt på funktionsområder. 11

12 Husleje- og tilskudsforøgelser 100 Momstilbagebetalingsprocent, bkg. 4, stk 2 7,5% Artskontrefusiobetaling Funktion Tekst, samt momsandels-pct. - drifttilskud Mer- Tilbage- Netto gevinst/tab Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller 11,0% 7,5% 3,5% Andre fritidsfaciliteter 10,0% 7,5% 2,5% Museer 5,0% 7,5% -2,5% Musikarrangementer 2,0% 7,5% -5,5% Andre kulturelle opgaver 8,0% 7,5% 0,5% Lokaletilskud 13,0% 7,5% 5,5% Øvrige 0,0% 7,5% -7,5% Der er foretaget en beregning af de momsmæssige konsekvenser ved at indføre en huslejemodel. Forudsætningerne bygger på de markedslejer, som mæglerne har fundet frem til. Under forudsætning af, at der kan indføres en huslejemodel på alle de analyserede ejendomme, vil der være en momsgevinst på ca. 1,2 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at der i denne beregning indgår lokaler/arealer, som er omfattet af Folkeoplysningslovens 3 bestemmelser. Jf. Folkeoplysningsloven skal kommunen stille en række lokaler/arealer gratis til rådighed for foreningerne - og såfremt gebyr opkræves skal disse midler kanaliseres tilbage til folkeoplysningsområdet. Hvis folkeoplysningsområdet tages ud af huslejemodellen vil der være et momstab på ca. 1,2 mio. kr. Det vil kræve en nærmere analyse i samarbejde med revisionen, at afdække de præcise momsmæssige konsekvenser. Af revisionens svar fremgår det, at hvis man ikke ønsker at gennemføre en huslejemodel, men samtidig ønsker at synliggøre det indirekte tilskud til huslejeværdien, kan dette alternativt gøres ved: En manuel opgørelse (regneark). Bogholderimæssige registreringer med anvendelse af art 0 i det omkostningsbaserede regnskab. I de kommende år vil økonomistyringsprincipperne inden for den offentlige sektor formodentlig ændres ved at der indføres omkostningsbaseret regnskab og budgettering, som vil kunne synliggøre det indirekte tilskud. Indførelsen vil blive foretaget ved en gradvis metodeudvikling. Analysen af det indirekte tilskud i Kultur og Borgerservice vil være et bidrag hertil. Borgmesterens Afdeling vil sende analysen til 6-byerne og KL for at fremme metodeudviklingen 5. Opgørelse af direkte samt indirekte tilskud I dette afsnit gennemgås resultaterne af analysen. Der er udarbejdet en kort støtteoversigt der kort opsummerer essensen af totalstøtteoversigten, i bilag A, for Fritids- og Kulturstøtten i Århus Kommune. Direkte tilskud til Festugen er ikke medtaget, da det ligger uden for Kultur og Borgerservices område. 3 LBK nr 535 af 14/06/ Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet. 12

13 Budget Direkte tilskud 2. Indirekte tilskud 3. (1+2) Samlet tilskud MKB 4. Statstilskud 5. (3+4) Samlet tilskud - MKB+Stat 1. Kulturområdet Aros Musikhuset(**) Århus Symfoniorkester(**) Kvindemuseet Bymuseet (inkl. Besættelsesmuseet) Svalegangen Kunstbygningen Højbjerg foto og film /Oddervej Huset og Voxhall Kulturhus Århus(*) Børnekultur(*) Musikskolen(*) Filmbyen Øvrige kulturudgifter Fællesudgifter - Kultur Sport og Fritid Århus Svømmehal Århus Svømmestadion Gellerupbadet Lyseng Svømmebad Århus Skøjtehal Egelund Idrætsanlæg Lystruphallen Brabrandhallen Viby Stadion Sct. Annagade Globus Århus Cykelbane Vædeløbsbanen Egå Marina Marselis lystbådehavn Træskibs- og fiskerihavn Fritidshuse Boldbaner og idrætsanlæg Øvrige lokaler og anlæg Fællesudgifter - S&F (1+2) I alt før favorable lån og driftsfin.anlæg Rente- og afdragsfrie lån Driftsfinansierede anlæg Grundskyld ( ) Total for opgørelsen * Den indirekte støtte til Kulturhus Århus, dækker også Børnekulturhuset, Musikskolen, Archaus og Festugen ** Den indirekte støtte til Musikhuset dækker også Århus Symfoniorkester. Det samlede tilskud til musikhuset er ikke ændret som følge af den nye tilbygning, da den er finansieret af musikhusets drift (direkte tilskud). 13

14 Ovenstående oversigt er inddelt nedad i Kulturområdet, Sport & Fritid, Rente- & afdragsfrie lån og driftsfinansierede anlæg. Henad er de direkte tilskud der svarer til rammebudgettet for (uden statstilskud), de estimerede indirekte tilskud, de samlede tilskud uden statstilskud, statstilskuddet og til sidst er det samlede tilskud inklusive statstilskud. Den leje der er medtaget som indirekte tilskud er nettolejen i vurderingen. Ved, at vælge denne frem for markedslejen, hvor driftsomkostningerne er medregnet, fremkommer der et forsigtigt skøn både på de indirekte tilskud samt af momsgevinsten jf. afsnit 4.3. Kriteriet for hvilke områder der er fremhævet i denne oversigt, er de største indirekte tilskud, samt øvrige store tilskudsområder. I modsætning til bilag A, så er driftstilskud, bygninger og indirekte tilskud samlet for hvert område i denne oversigt, for at give et bedre overblik. Engangstilskud i form af anlægstilskud er ikke medtaget, da disse eksplicit besluttes af Byrådet fra gang til gang, og derfor ikke kan betragtes som indirekte tilskud, men blot som ekstra tilskud. 5.1 Kulturområdet De direkte kommunale tilskud til Kulturområdet er opgjort til ca. 139 mio. kr. De indirekte tilskud er opgjort til ca. 56 mio. kr., hvilket svarer til ca. 29 % af de samlede kommunale tilskud til Kulturområdet. De 29 % indirekte tilskud dækker over en individuelt varierende tilskuds fordeling, for eksempel gives der ca. 64 % indirekte tilskud til Aros, ca. 47 % til Musikhuset hvor symfoniorkestret dog er medtaget og ca. 114 % til Filmbyen. I den lave ende ligger Kulturhus Århus, Musikskolen og Børnekulturhuset hvor der gives ca. 14 % i indirekte støtte Sport & Fritid De direkte kommunale tilskud til Fritidsområdet er opgjort til ca. 187 mio. kr. og indirekte tilskud er opgjort til ca. 100 mio. kr., hvilket svarer til ca. 35 % af de samlede kommunale tilskud til Fritidsområdet. Igen er der en vis variation mellem de individuelle institutioner, dog ikke i samme omfang som på Kulturområdet. På Fritidsområdet varierer den indirekte støtte mellem ca. 15 % og 80 %. I den tunge ende kan nævnes boldbanerne med ca. 82 % i den lave ende kan nævnes Århus Svømmestadion med 29 % og Globus 1 med 16 %. 5.3 Fælles ikke udplacerede indirekte støtte midler De rente- og afdragsfrie lån samt driftsfinansierede anlægsinvesteringer er ikke delt ud på de enkelte forvaltninger. Samlet set udgør disse ca. 3 mio. kr. i indirekte støtte, efter den beskrevne opgørelses metode. Dette svarer til ca. 1,8 % af den samlede indirekte støtte i Kultur og Borgerservice som helhed. 4 Med ramme budget menes der, budgettet renset for overskudsdisponeringer således, at det svarer til det årligt afsatte rammebeløb. Dette svarer til grundbudgetterne for områderne. 5 Bemærk, at den indirekte støtte for Kulturhus Århus, Musikskolen og Børnekulturhuset kun er opgjort ét indirekte tilskuds beløb, grundet de bor i samme bygning. 14

15 Desuden er grundskylden blevet anslået på baggrund af de offentlige ejendomsvurderinger i Århus Kommunes Regnskab for Denne grundskyld er ikke blevet udplaceret på de enkelte institutioner, da beregningen heraf er relativt usikker. Det er vurderet, at som gennemsnits betragtning over alle bygninger vil en sådan vurdering være mere retvisende. Grundskylden er vurderet til, at udgøre ca. 3,9 mio. kr. 5.4 Driftsfinansierede anlægsprojekter og rente- og afdragsfrie lån Som følge af driftsfinansierede anlægsprojekter samt rente- og afdragsfrie lån opstår der en række indirekte tilskud/udgifter. Hvis man ønsker, at synliggøre disse tilskud for at øge gennemskueligheden fremadrettet kan dette gøres ved, at man i Århus Kommune indfører et finansieringssystem til, at administrere interne/eksterne lån i kommunen. En landsdækkende metode vil formodentlig blive indført i forbindelse med kommuners overgang til omkostningsbaseret regnskab og budgettering. Implementering i Århus Kommune vil blive vurderet til den tid. 6. Sammenligningsgrundlag og usikkerheder Det samlede tilskud til fritids- og kulturområdet inklusiv den indirekte støtte kan ikke benyttes til at sammenligne med udgifterne i de andre magistratsafdelinger, eller kulturudgifterne i andre kommuner. Der eksisterer ikke en standard for, hvordan man opgør den indirekte støtte, og derfor vil denne analyse ikke nødvendigvis kunne sammenlignes med en tilsvarende analyse i en anden kommune, med mindre de vælger en tilsvarende metode. Dette gælder også hvis en tilsvarende kortlægning finder sted indenfor kommunens andre magistratsafdelinger. Rapporten kan dog bruges til, at synliggøre Århus Kommunes samlede tilskud til fritids- og kultur formål, samt foretage sammenligning mellem de forskellige kulturelle områder samt fritidsområderne. Det skal dog påpeges, at visse indirekte tilskud ikke er udplaceret på de enkelte institutioner, men ligger i sum poster. Derved vil der være områder hvor man ikke nødvendigvis direkte kan sammenligne støtten. Der vil naturligvis være en usikkerhed i fastsættelsen af markedslejen på bygningerne. Denne usikkerhed bliver løftet med over i alle afledte beregninger, herunder hvor stor den samlede indirekte støtte er, samt hvor stor en andel denne udgør af den samlede støtte. Den procentandel den indirekte støtte udgør af den samlede støtte er udtryk for en gennemsnitsbetragtning, som dækker over en variation mellem de enkelte institutioner, hvilket fremgår af oversigten i bilag A. De opgjorte huslejeværdier og salgsværdier er foretaget af en autoriseret ejendomsmægler ud fra en desktop vurdering, altså uden grundig besigtigelse af ejendommene. Der er i vurderingen ikke taget hensyn til lokalplanmæssige forhold eller eventuelle fredninger på bygningerne. Der er med andre ord ikke tale om en egentlig salgsvurdering. Det giver en usikkerhed i vurderingen af lejeværdien. Hvis en huslejemodel ønskes gennemført på mere præcise vurderinger, kræves der udarbejdet en egentlig salgsvurdering. En salgsvurdering koster kr pr ejendom afhængig af ejendomstypen. Analysen omfatter 158 ejendomme. En salgsvurdering af alle ejendomme vil derfor koste mellem 2 mio. og 4 mio. kr. Hvis en huslejemodel skal gennemføres ud 15

16 fra en egentlig salgsvurdering af ejendommene vil det altså være forbundet med en betragtelig omkostning. Indførelse af en huslejemodel vil medføre en øget administration i Sport og Fritid og Center for Økonomi og Personale, samt de berørte fritids- og kulturinstitutioner. Omfanget skal vurderes nærmere. Revisionen har peget på to alternativer til huslejemodel som synliggør det indirekte tilskud: manuel opgørelse i regneark anvendelse af speciel artskontering i økonomisystemet. Begge disse metoder vil formodentlig være billigere at administrere end huslejemodellen. 7. Særlige forhold 7.1 Filuren Tekst er under udarbejdelse. 7.2 Lokalhistoriske arkiver Der blev udtryk ønske om, at få medtaget de lokalhistoriske arkiver i nærværende analyse. Efter aftale med valuaren, blev dette en mulighed indenfor den økonomiske ramme. Disse er opgjort i bilag G, og udgør en indirekte tilskudsværdi på ca kr. pr. år. Dette er ikke medtaget i bilag A, da det ligger udenfor analysens oprindelige afgrænsning. De lokalhistoriske arkiver er meget små i omfang og derfor også i indirekte udgifter. 8. Konklusion I Århus Kommune gives der en indirekte støtte til Fritids- og Kulturområdet, svarende til ca. 33 % af den samlede kommunale støtte. På fritidsområdet gives der ca. 35 % indirekte støtte, mens der på kulturområdet gives det der svarer til 29 % i indirekte støtte. En udplacering af rente- og afdragsfrie lån, driftsfinansierede anlæg investeringer samt grundskyld, vil ikke rykke ved denne konklusion da disse er af begrænset omfang. Den indirekte støtte varierer mellem de enkelte institutioner, og kortlægningen af de indirekte støtte midler, kan være et redskab til prioritering mellem institutioner. Om en andel af indirekte støtte på lige over 30 % er lidt eller meget, kan der ikke tages stilling til, da det vil kræve et sammenligningsgrundlag, dvs. at en sådan vurdering vil kræve en tilsvarende analyse i andre kommuner og også gerne internt i de andre afdelinger. Der er ikke i denne analyse taget stilling til hvilke tilskud der er bundet af loven, og hvilke der ikke er. Desuden skal det påpeges, at de beskrevne indirekte støttemidler, i denne rapport, alene er et udtryk for, at man har benyttet denne metode i praksis i mange år, og at det rent udgiftsmæssigt (administrationsmæssigt) er en billig måde at håndtere disse forhold på, samt at der på visse områder er bestemmelser om at der skal stilles lokaler vederlagsfrit til rådighed, hvorved der umiddelbart ikke kan opkræves husleje. 16

17 Fordelene ved en husleje model ligger i synliggørelsen af de aktuelt indirekte tilskud der ligger i budgetterne, hvilket muligvis medfører en øget omkostningsbevidsthed, hvis der forekommer brugbare alternative ejendomme. Det har ikke været muligt, at fastlægge den præcise momsgevinst/tab som vil opstå som følge af en huslejemodel, fordi der er en problematik omkring Folkeoplysningsloven, der muligvis betyder, at det ikke er muligt at opkræve en husleje fra foreningerne. Resultaterne viser, at momsgevinst/momstabet ligger i intervallet 1,2 mio. kr. til -1,2 mio. kr. afhængigt af hvordan Folkeoplysningsloven skal tolkes. Hvis der ønskes en huslejemodel, da skal denne problemstilling afklares. Revisionen pegede bl.a. på to alternative modeller; en med regnearks opgørelse og en hvor art 0 benyttes. Begge disse vil medføre en øget administrationsudgift, men der vil her ikke være andre indtægter/udgifter forbundet med disse ordninger. Indføres en huslejemodel i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice, skal man være opmærksom på, at sammenligningsgrundlaget i forhold til de andre magistratsafdelinger vil blive skævt hvis man betragter brutto budgetterne. Dette vil dog ikke være tilfældet hvis man fortsat betragter netto budgetter, da husleje og det øgede tilskud vil gå i nul mod hinanden. De samme forhold gælder når man sammenligner Århus Kommunes Fritids- og Kulturstøtte med andre kommunes. Indføres en huslejemodel vil administrationsudgifterne øges for hele Kultur og Borgerservice, størrelse heraf er ikke fastsat og vil komme an på en nærmere analyse. Hvis der ønskes indført en huslejemodel anbefales det at gennemføre salgsvurdering af hver ejendom samt grundig vurdering af den administrative byrde. 17

Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume

Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 26. maj 2010 Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege Århus Kommune Social og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning

Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning I forbindelse med udarbejdelse af indeværende rapport er der foretaget en gennemgang af budgettildelingen vedrørende vedligeholdelse og genopretning

Læs mere

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

Notat. Husleje for Musikforeningen MONO. Kulturudvalget. Kopi: til: Aarhus Kommune. Den 12. September 2013

Notat. Husleje for Musikforeningen MONO. Kulturudvalget. Kopi: til: Aarhus Kommune. Den 12. September 2013 Notat Emne: Til: Kopi: til: Husleje for Musikforeningen MONO Kulturudvalget Den 12. September 2013 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Husleje for Musikforeningen MONO MKB-Kulturforvaltningen Resume

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling Politiske bestillinger til Augustkonferencen, Budget 2015-2018 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger NR. Titel Beskrivelse af bestilling Levering af

Læs mere

Det er materialesamlingens (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføres en huslejemodel for de ejendomme, hvor ejerskabet overføres.

Det er materialesamlingens (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføres en huslejemodel for de ejendomme, hvor ejerskabet overføres. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Ejendomme NOTAT 08-10-2013 Bilag 3 Økonomiforklaring Indledning Det er materialesamlingens (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføres en huslejemodel for de ejendomme, hvor

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Indstilling. Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej. Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice

Indstilling. Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej. Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice Den 27. oktober 2006 Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2014

Læs mere

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst 1. Baggrund og den forventede effekt Sport & Fritid har p.t. kendskab til 47 projektønsker i foreningsverdenen,

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 21.11.2013 Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 21.11.2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 21.11.2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Kultur og Borgerservice Justering af driftsaftale for Atletion Aftalen om driften

Læs mere

Kommunale dækningsafgifter stiger mere end skattestoppet

Kommunale dækningsafgifter stiger mere end skattestoppet Kommunale dækningsafgifter stiger mere end skattestoppet tillader Sammenfatning Gennem de seneste år er der for den kommunale dækningsafgift opkrævet mere i forhold til udviklingen i beskatningsgrundlaget.

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010. UDKAST TIL SKABELON pr. 30. marts 2010

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010. UDKAST TIL SKABELON pr. 30. marts 2010 Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010 UDKAST TIL SKABELON pr. 30. marts 2010 Nedenstående aftale mellem XX hal og Assens Kommune om tilskud til hallens drift er baseret på

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. september 2011 Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1.

Læs mere

Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer

Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

GRundskyld og tilskud

GRundskyld og tilskud GRundskyld og tilskud Indledning Dansk Golf Union (DGU) har i samarbejde med PwC udarbejdet denne vejledning inden for grundskyldsfritagelse. Vejledningen berører også emnet tilskud efter folkeoplysningsloven.

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 330 - Afskrivning

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Tvedhallen Tåsingehallen Thurøhallen Skåruphallen Svendborg Idræts- og tennishal SG-hallen Svendborg Badmintonhal Svendborg Ridehus

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.04. Dok. nr.: 77755/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 3-2 Bibliotek og Borgerservice 128.168

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31.8. Dok. nr.: 143026/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 4-2 Bibliotek og Borgerservice 129.724

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Indstilling. 1. Resumé. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 9. juni Århus Kommune

Indstilling. 1. Resumé. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 9. juni Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 9. juni 2009 1. Resumé Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Det foreslås, at der sker en styrkelse af den eksterne

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

NOTAT: Redegørelse for udviklingen i likviditet 30. august 2012

NOTAT: Redegørelse for udviklingen i likviditet 30. august 2012 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 212290 Brevid. 1521863 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 kirstenth@roskilde.dk NOTAT: Redegørelse for udviklingen i likviditet 30. august 2012 Hvad udtrykker

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 5. oktober 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Skanderborg Kommune Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Efter aftale med Skanderborg Kommune har vi foretaget en totaløkonomisk beregning i forbindelse med etablering

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. oktober 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Byråd tiltrådte den 16. december 2009 indstilling om overtagelsesbalance

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 Punkt 8. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 2016-065083 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til Borgmesterens Forvaltning

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 2. maj 2007 Århus Kommune. 1. Resume.

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 2. maj 2007 Århus Kommune. 1. Resume. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 2. maj 2007 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Bevilling til indkøb af inventar til Øst for Paradis 1. Resume.

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019. Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 6. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6640 Jour. nr.: 2005/00069-001 Ref.: Henning

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

Indstilling. Areallejeaftaler vedrørende spejderhytter i Viby. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Areallejeaftaler vedrørende spejderhytter i Viby. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 30. august 2010 1. Resume I juni 2009 nedbrændte en spejderhytte beliggende på Bjørnbaksvej 5B i Viby tilhørende Hyttefonden for

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

NOTAT Den 11. november 2011 hmd

NOTAT Den 11. november 2011 hmd NOTAT Den 11. november 2011 hmd Økonomiprincipper i fællesordning for virksomheders betaling for adgang til genbrugsstationerne - Tilmeldeordningen Dette notat beskriver de økonomiske principper i den

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag Udvalg: DRIFT Serviceområde:Sammendrag Funktion Tekst Sammendrag Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2016 - = merudg - = merudg

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 Notat Februar 2016 Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de positive takter med at sænke og afskaffe dækningsafgiften i kommunerne næsten er gået i stå

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Hovedkonto: 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25Faste ejendomme og 32 Fritidsfaciliteter Regnskab 2013 Budget 2014 13 Andre faste ejendomme 2.071.580 1.406.580 1.268.111 30

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget

Kultur- og fritidsudvalget 127 Kultur- og fritidsudvalget Bevillingsområde Kultur og fritid Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 128 129 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. februar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

for egne eller lejede lokaler

for egne eller lejede lokaler for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Århus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre måder, nemlig ved at yde tilskud

Læs mere

Indstilling. Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000 Aarhus C. 1. Resume

Indstilling. Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000 Aarhus C. 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 6. september 2011 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000

Læs mere

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder Ny opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner sænker dækningsafgiften i år, mens ingen kommuner sætter den op. Holbæk Kommune har valgt helt at afskaffe afgiften i år, mens 18 andre kommuner

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

Indstilling. Ombygning af det regionale spillested VoxHall og udbygning af spillestedets ventilationsanlæg supplerende finansieringsbehov. 1.

Indstilling. Ombygning af det regionale spillested VoxHall og udbygning af spillestedets ventilationsanlæg supplerende finansieringsbehov. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 12. januar 2009 Ombygning af det regionale spillested VoxHall og udbygning af spillestedets ventilationsanlæg supplerende 1. Resume

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/ i sag nr. VFL og VFL Vejle Spildevand A/S. Mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/ i sag nr. VFL og VFL Vejle Spildevand A/S. Mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/3 2015 i sag nr. VFL-1-2014 og VFL-3-2014 Vejle Spildevand A/S Mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har ved afgørelser

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist.

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT 07-08-2014 Opsigelse af lejemål på Tycho Brahes Allé - bilag til august-indstillingen Formål Casen understøtter udfasning af

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Center for Plan, Kultur og Erhverv 2015-18 Præsentation Centerets opgaver spænder fra kontakt til erhvervslivet og kultur- og fritidsinstitutionerne til udarbejdelse af overordnede strategier og myndighedsbehandling. I centeret fastlægges

Læs mere